http://kerkengeloof.wordpress.com

Drieëndertigste zondag door het jaar

Boek met kaars 40

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord

Aan het einde van het liturgisch jaar is het herfst.
Alles op aarde is eindig en broos, alles is vergankelijk.
Jezus kondigt het einde van de tempel aan.
Onheil en verwoesting stelt Hij in het vooruitzicht.
Wat zal er nog overblijven?
In een toestand van ellende en wanhoop
wordt iedere mens op de proef gesteld.
Maar voor wie gelooft en in dat geloof standhoudt,
wordt uitzicht beloofd, die zal zelfs zijn leven winnen.
Op Jezus’ woord mogen wij het wagen
en ons in vertrouwen tot Hem richten.

 

EERSTE  LEZING             Mal. 3, 19-20a
Voor u gaat de zon van gerechtigheid op.

Uit de profeet Maleachi

Zie: de dag gaat komen,
de dag die als een oven brandt.
Al de hoogmoedigen,
alwie boosheid bedrijft,
zij allen worden stoppels,
in brand gezet door de dag die gaat komen
– zo spreekt de HEER van de hemelmachten –
zodat hij van hen
geen wortel, geen halm meer overlaat.
Maar voor u, die mijn naam vreest,
gaat de zon van de gerechtigheid op,
en met haar vleugels brengt zij genezing.
Zo spreekt de HEER van de hemelmachten.

Antwoordpsalm           Ps. 98(97) 5-6, 7-8, 9

Keervers
De Heer komt als rechter van de volken.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en juicht voor de Heer, uw koning.

De zee stemt in met al haar gedierte,
de aarde met al wat daar leeft.
De beken klateren bijval,
de bergen jubelen mee.

Zij groeten de Heer, die nabij komt,
die nadert als rechter der aarde.
Rechtvaardig bestuurt Hij de wereld,
de volken met billijkheid.

 

TWEEDE  LEZING          2 Tess. 3, 7-12
Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessaloníca

 

Broeders en zusters,

Hoe gij ons moet navolgen is u bekend;
wij hebben bij u geen werk geschuwd
en niemands brood gegeten zonder te betalen.
Dag en nacht hebben wij gearbeid, met veel inspanning en moeite
om niemand van u tot last te zijn.
Niet dat wij er geen recht toe hebben
maar wij wilden een voorbeeld geven ter navolging.
Ook toen wij bij u waren hielden wij u telkens deze regel voor:
Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.
Wij hebben namelijk gehoord
dat sommigen bij u werkloos rondhangen
en alle moeite schuwen,
maar wel zich met alles bemoeien.
In de naam van de Heer Jezus Christus
gebieden en vermanen wij zulke mensen
dat zij regelmatig moeten werken en hun eigen kost verdienen.

 

Vers voor het evangelie           Lc. 21, 28

Alleluia.
Richt u op en heft uw hoofden omhoog,
want uw verlossing komt nabij.
Alleluia.

 

EVANGELIE                Lc. 21, 5-19
Door standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd merkten sommigen op hoe de tempel daar prijkte
met zijn fraaie stenen en wijgeschenken.
Toen zei Jezus:
“Wat ge daar ziet:
Er zal een tijd komen
dat er geen steen op de andere gelaten zal worden:
Alles zal verwoest worden.”

Ze vroegen Hem nu:
“Meester, wanneer zal dat dan gebeuren?”

Maar Hij zei:
“Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt.
Want velen zullen optreden in mijn Naam
en zij zullen zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij.
Loopt niet achter hen aan.
En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten,
laat u dan niet uit het veld slaan.
Dat alles moet wel eerst gebeuren
maar het einde volgt niet terstond.”

Toen sprak Hij tot hen:
“Er zal strijd zijn van volk tegen volk
en van koninkrijk tegen koninkrijk;
er zullen hevige aardbevingen zijn,
en hongersnood en pest,
nu hier dan daar,
schrikwekkende dingen
en aan de hemel geweldige tekenen.
Maar nog vóór dit alles geschiedt
zullen zij u vastgrijpen en vervolgen;
zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten,
u voor koningen en stadhouders voeren
omwille van mijn Naam.
Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis.
Welnu, prent het u in,
dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.
Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven
die geen van uw tegenstanders
zal kunnen weerstaan of weerspreken.
Ge zult zelfs door ouders en broers,
door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden
en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen.
Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam:
Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.
Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

234. De heilige Johannes van het Kruis leerde dat al wat er aan goeds is in de dingen en de ervaringen van de wereld, “zich op eminente wijze oneindig in God bevindt, of beter gezegd, Hij is elk van deze grootheden die worden verkondigd”.  Niet omdat de beperkte dingen van de wereld werkelijk goddelijk zijn, maar omdat de mysticus de innige band ervaart die er tussen God en alle wezens is, en zo “voelt dat God alles voor hem is”.  Als hij de hoogte van een berg bewondert, kan hij dit niet scheiden van God en wordt hij gewaar dat deze innerlijke bewondering die hij beleeft, berust op de Heer: “De bergen hebben toppen, zij zijn hoog, imponerend, mooi, lieflijk, bloemrijk en geurig. De Beminde is voor mij als die bergen. De eenzame valleien zijn rustig, bekoorlijk, fris, schaduwrijk, rijk aan zoet water. Door de verscheidenheid van hun bomen en het aangename gezang van de vogels verkwikken en vermaken de zinnen en in hun eenzaamheid en stilte bieden zij verfrissing en rust: De valleien zijn voor mij mijn Beminde”. 

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Thirty-third Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Opening word

At the end of the liturgical year, it is autumn.
Everything on earth is finite and fragile, everything is impermanent.
Jesus announces the end of the temple.
Doom and destruction He holds out the prospect.
What will be left?
In a state of misery and despair
every human being is put to the test.
But for those who believe and stand firm in that faith,
the prospect is promised, he will even win his life.
At Jesus’ word we may dare
and turn to Him in confidence.

 

FIRST READING        Mal. 3, 19-20a
For you the sun of righteousness rises.

From the prophet Malachi

Behold: The day is coming,
the day that burns like a furnace.
All the proud,
all who practice wickedness,
they all become stubble,
set on fire by the day that is coming
– so speaks the LORD of the heavenly powers –
so that from them
not a root, not a culm left.
But to you, who fear my name,
the sun of righteousness rises,
and with its wings it brings healing.
Thus speaks the LORD of the heavenly powers.

Responsorial            Ps. 98(97) 5-6, 7-8, 9

Refrain
The Lord comes as judge of the nations.

Sing to the Lord by the zither,
with zither and psalters.
Let trumpet and trombone sound
and rejoice before the Lord your king.

The sea agrees with all its beasts,
the earth with all that lives there.
The streams gurgle acclaim,
the mountains rejoice with them.

They salute the Lord, who comes near,
who approaches as judge of the earth.
Righteously He rules the world,
the nations with equity.

 

SECOND READING            2 Thess. 3, 7-12
If anyone will not work, neither will he eat.

From the holy apostle Paul’s second letter to the Christians of Thessaloníca

Brothers and sisters,

How ye ought to follow us is well known to you;
we have shunned no work with you
and eaten no one’s bread without paying.
Day and night we have worked, with great effort and difficulty
in order not to be a burden to any of you.
Not that we have no right to do so
but we wanted to set an example to follow.
Even when we were with you, we kept telling you this rule:
If someone does not want to work, he will not eat.
For we have heard
that there are some who hang around unemployed
and shun all effort,
but interfere with everything.
In the name of the Lord Jesus Christ
we command and admonish such people
that they should work regularly and earn their own living.

 

Verse for the Gospel     Lk 21, 28

Alleluia.
Lift up yourselves and lift up your heads,
for your salvation comes near.
Alleluia.

 

GOSPEL               Lk 21, 5-19
By being steadfast, you will gain your life.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days, some noted how the temple there adorned itself
with its fine stones and weaving gifts.
Then Jesus said:
“What ye see there :
A time will come
when no stone will be left on the other:
All shall be destroyed.”

They now asked Him:
“Master, when will that happen?”

But He said:
“Beware lest ye be led astray.
For many will act in my Name
and they will say, It is I, and: The time is at hand.
Do not run after them.
And when ye hear of wars and disturbances,
do not be put off.
All that must happen first
but the end does not immediately follow.”

Then He spoke to them:
“There will be strife of people against people
and of kingdom against kingdom;
there will be violent earthquakes ,
and famine and pestilence,
now here then there,
terrifying things
and in the sky terrific signs.
But even before all this happens
they will seize you and persecute you;
they will deliver thee to the synagogues and imprison thee,
bring you before kings and governors
for my Name’s sake.
It will end up for you in giving testimony.
Well, impress it on thee,
that then ye should not prepare your defence.
For I will give you a language and a wisdom
which none of thy adversaries
will be able to resist or contradict.
Thou shalt be overcome even by parents and brothers,
by kinsmen and friends
and some of you will have them put to death.
You will be an object of hatred to all
for the sake of my Name:
Not a hair of your head will be lost.
By being steadfast you will gain your life.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

234. St John of the Cross taught that all that is good in the things and experiences of the world is “eminently infinite in God, or rather He is each of these greatnesses proclaimed”.  Not because the limited things of the world are truly divine, but because the mystic experiences the intimate bond that exists between God and all beings, and thus “feels that God is everything to him”.  When he admires the height of a mountain, he cannot separate it from God and becomes aware that this inner admiration he experiences is based on the Lord: “The mountains have peaks, they are high, imposing, beautiful, lovely, flowery and fragrant. The Beloved is like those mountains to me. The lonely valleys are peaceful, charming, fresh, shady, rich in fresh water. By the variety of their trees and the pleasant songs of the birds invigorate and entertain the senses, and in their solitude and silence they offer refreshment and tranquillity: the valleys are to me my Beminde.”

 

To be continued                  For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: