http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Margarita van Schotland – H. Gertrudis van Helfta, mgd

Geboren ca. 1045 en overleden 10/11/1093
Kleindochter van koning Edmund II van Engeland
Introduceerde R.K. liturgie in Schotland. Heilig in 1256

 

Christelijke mystica
Leefde van 1256 – ca. 1302

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
In het vierde hoofdstuk van het boek Openbaring treden we duidelijk binnenin de Apocalyptiek. Dit is een visioen van Gods heerlijkheid zelf, vanwaar alle verdere onthullingen van dit boek moeten voorkomen. God zelf is ongenaakbaar en onuitsprekelijk. De auteur poogt niet eens Hem te beschrijven tenzij in een visionaire indruk met veel schroom. De rest zijn ontoereikende beelden. De reminiscentie aan het roepingsvisioen van Jesaja is onmiskenbaar. Het ‘heilig, heilig, heilig, herhalen we elke dag in het eucharistisch gebed.

 

EERSTE LEZING                             Apok. 4, 1-1

Heilig, Heer, God, Albeheerser,
die was en die is en die komt.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, had het volgende visioen :
Ik zag een deur in de hemel die open stond
en de stem, luid als een trompet,
die ik al eerder tot mij had horen spreken riep :
“Kom hier omhoog,
dan zal ik u tonen wat hierna geschieden moet.”
Aanstonds raakte ik in geestvervoering.
En zie :
Er stond een troon in de hemel
en op de troon was Iemand gezeten.
En Die erop gezeten was
was van aanzien gelijk jaspissteen en karneool.
En rond de troon was een regenboog, helder als smaragd.
Vierentwintig tronen omringden de troon
en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten,
gekleed in witte gewaden, met gouden kronen op het hoofd.
Van de troon gingen bliksemstralen uit
en dreunende donderslagen.
En zeven vurige fakkels brandden vóór de troon ;
dit zijn de zeven geesten Gods.
En vóór de troon was als een glazen zee, kristal gelijk.
En rondom de troon waren vier dieren,
bezaaid met ogen voor en achter.
En het eerste dier geleek op een leeuw,
en het tweede op een jonge stier,
en het derde dier had een gelaat als van een mens,
en het vierde dier geleek op een adelaar in zijn vlucht.
En de vier dieren hadden elk zes vleugels ;
rondom en van binnen zijn zij met ogen bezet.
En zij roepen zonder rusten dag en nacht :
“Heilig, heilig, heilig,
Heer, God, Albeheerser,
die was en die is en die komt.”
En telkens als de dieren heerlijkheid, eer en dank brengen
aan Hem die op de troon is gezeten,
en die leeft in de eeuwen der eeuwen,
vallen de vierentwintig oudsten neer
voor Hem die op de troon is gezeten,
om Hem te aanbidden die leeft in de eeuwen der eeuwen.
En zij werpen hun kronen neer voor de troon, zeggend :
“Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God
te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht ;
want Gij hebt het heelal geschapen :
Door uw wil ontstond het en werd het geschapen.”

TUSSENZANG             Ps. 150, 1-2, 3-4, 5-6

Heilig, heilig, heilig,
Heer, God, Albeheerser (Apok. 4, 8b)
of : Alleluia.

Looft de Heer in zijn paleis,
looft Hem in zijn hoge hemel.
Looft Hem om zijn grote daden,
looft Hem om zijn majesteit.

Looft Hem met bazuingeschal,
looft de Heer met harp en citer.
Looft Hem met timpaan en reidans,
looft Hem met gitaar en fluit.

Looft Hem met geklep van bekkens,
looft Hem met cimbaal-gerinkel :
Al wat ademt : Looft de Heer !

 

ALLELUIA                        Ps. 25(24), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer ;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

 

EVANGELIE                Lc. 19, 11-28

Waarom heb je mijn geld niet naar de bank gebracht ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd was Jezus dichtbij Jeruzalem gekomen,
en daar men meende, dat het Rijk Gods
onmiddellijk ging verschijnen,
vertelde Hij deze gelijkenis :
“Een man van hoge geboorte ging op reis naar een ver land
om het koningschap te verkrijgen en dan terug te keren.
“Hij riep tien van zijn dienaars,
gaf hun tien pond en sprak tot hen :
Doet daar tijdens mijn afwezigheid zaken mee.
“Zijn landgenoten evenwel haatten hem
en stuurden hem een gezantschap achterna om te zeggen :
Wij willen niet dat deze man koning over ons wordt.
“Toen hij was teruggekeerd,
na het koningschap toch verkregen te hebben,
liet hij die dienaars roepen aan wie hij zijn geld gegeven had.
“De eerste kwam en zei :
Heer, uw pond heeft er tien opgeleverd.
“Hij antwoordde :
Uitstekend, goede dienaar !
Omdat gij in iets kleins trouw zijt geweest
zult gij gezag hebben over tien steden.
“Daarop kwam de tweede en sprak :
Heer, uw pond heeft er vijf opgebracht.
“Ook hem antwoordde de Heer :
En gij, gij zult macht hebben over vijf steden.
“Toen kwam de derde en zei :
Heer, hier is uw pond ;
ik heb het weggestopt in een doek en zo bewaard ;
ik had angst voor u
omdat gij een streng man zijt,
die terugeist wat ge niet hebt uitgezet
en die oogst wat ge niet hebt gezaaid.
“Aan hem antwoordde de heer :
Met je eigen woorden zal ik je veroordelen, slechte knecht.
“Je wist, dat ik een streng man ben
die terugeist wat ik niet heb uitgezet
en die oogst wat ik niet gezaaid heb.
“Waarom heb je dan mijn geld niet naar de bank gebracht ?
“Dan had ik het bij mijn terugkomst met rente kunnen opvragen.
“En aan degenen die er bij stonden, beval hij :
Neemt hem dat pond af
en geeft het aan hem die de tien ponden heeft.
“Ze wierpen op :
Heer, die heeft al tien ponden.
“Maar hij ging verder :
Ik zeg u :
Aan ieder die heeft, zal gegeven worden ;
maar aan wie niet heeft, zal nog ontnomen worden
zelfs wat hij heeft.
“En die vijanden van mij,
die mensen die niet wilden dat ik koning over hen werd :
Brengt ze hier en steekt ze voor mijn ogen neer.”

Nadat Jezus deze woorden gesproken had
trok Hij verder en ging op naar Jeruzalem.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

237. De deelname aan de Eucharistie op zondag heeft een bijzondere betekenis. Deze dag wordt, evenals de Joodse sabbat, gezien als de dag voor een gezondmaking van de relatie van het menselijk wezen met God, met zichzelf, met de ander en met de wereld. De zondag is de dag van de verrijzenis, de “eerste dag” van de nieuwe schepping, waarvan de eersteling het verrezen mens-zijn van de Heer is, waarborg voor de uiteindelijke gedaanteverandering van heel de geschapen werkelijkheid. Bovendien verkondigt deze dag “de eeuwige rust van de mens bij God”. Zo vult de christelijke spiritualiteit de waarde van rust en feest aan. De mens heeft de neiging de contemplatieve rust te beperken tot de sfeer van het onvruchtbare en nutteloze en vergeet daarbij dat zo het werk dat men verricht, het belangrijkste wordt ontnomen: Zijn betekenis. Wij zijn geroepen in ons handelen een dimensie van ontvankelijkheid en belangeloosheid in te sluiten, die iets anders is dan eenvoudig niets doen. Het betreft een andere wijze van handelen, die deel uitmaakt van ons wezen. Op deze wijze wordt het menselijk handelen niet alleen gevrijwaard van leeg activisme, maar ook van ongebreidelde gulzigheid en isolement van het bewustzijn, dat er toe leidt het exclusieve persoonlijke gewin na te jagen. De wet van de zondagsrust verplichtte ertoe zich te onthouden van werk op de zevende dag, want “dan kunnen ook uw rund en uw ezel rusten, en kunnen de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem komen” (Ex. 23, 12) . Rust is een verruiming van de blik die het mogelijk maakt weer de rechten van de ander te erkennen. Zo verspreidt de rustdag, waarvan het middelpunt de Eucharistie is, zijn licht over de hele week en moedigt ons aan de zorg voor de natuur en de armen tot de onze te maken.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday – St Margarita of Scotland – St Gertrudis of Helfta, virg.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
In the fourth chapter of the book of Revelation, we clearly enter into the Apocalyptic. This is a vision of God’s glory itself, from whence all further revelations of this book must occur. God Himself is unapproachable and ineffable. The author does not even attempt to describe Him except in a visionary impression with much trepidation. The rest are inadequate images. The reminiscence of Isaiah’s calling vision is unmistakable. The ‘holy, holy, holy, we repeat every day in the Eucharistic prayer.

 

FIRST READING  Apok. 4, 1-1

Holy, Lord, God, Omnipotent,
who was and who is and who is to come.

From the Revelation of the holy apostle John

I, John, had the following vision :
I saw a door in heaven standing open
and the voice, loud as a trumpet,
which I had heard speaking to me before called out :
“Come up here ,
then I will show you what is to happen hereafter.”
Immediately, I became enraptured.
And behold :
There was a throne in heaven
and on the throne was Someone seated.
And He who sat on it
was of appearance like jasper stone and carnelian.
And around the throne was a rainbow, bright as emerald.
Twenty-four thrones surrounded the throne
and on those thrones were seated twenty-four elders,
dressed in white robes, with golden crowns on their heads.
From the throne went forth rays of lightning
and thunderous thunders.
And seven fiery torches were burning before the throne ;
these are the seven spirits of God.
And before the throne was like a sea of glass, like crystal.
And around the throne were four beasts ,
studded with eyes before and behind.
And the first animal resembled a lion,
and the second looked like a young bull,
and the third beast had a face like a man,
and the fourth animal resembled an eagle in its flight.
And the four animals each had six wings ;
around and within they were set with eyes.
And they cried without resting day and night :
“Holy, holy, holy,
Lord, God, Omnipotent,
who was and who is and who is to come.”
And whenever the animals bring glory, honour and thanks
to Him who is seated on the throne,
and who lives through the ages of ages,
the twenty-four elders fall down
before Him who is seated on the throne,
to worship Him who lives for ever and ever.
And they cast down their crowns before the throne, saying :
“Worthy art Thou, our Lord and our God
to receive glory and honour and power ;
for Thou didst create the universe :
By thy will it arose and was created.”

INTERLUDIUM        Ps. 150, 1-2, 3-4, 5-6

Holy, holy, holy,
Lord, God, Omnipotent (Apoc. 4, 8b)
Or : Alleluia.

Praise the Lord in his palace,
praise Him in his high heaven.
Praise Him for his great deeds,
praise Him for his majesty.

Praise Him with trumpet blasts,
praise the Lord with harp and zither.
Praise Him with tympani and round dance,
praise Him with guitar and flute.

Praise Him with clanging of cymbals,
praise Him with cymbal tinkling:
all that breathes : praise the Lord !


ALLELUIA        Ps. 25(24), 4c, 5a

Alleluia.
Teach me to know your paths, Lord ;
lead me according to your word.
Alleluia.

GOSPEL        Lk. 19, 11-28

Why didn’t you take my money to the bank?

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus had come near Jerusalem,
and since it was believed that the Kingdom of God
was going to appear immediately,
He told this parable:
“A man of high birth went on a journey to a far country
to obtain kingship and then return.
“He called ten of his servants,
gave them ten pounds and spoke to them :
Do business with them during my absence.
“His countrymen, however, hated him
and sent an envoy after him to say :
We do not want this man to be king over us.
“When he had returned ,
having obtained the kingship after all,
he sent for those servants to whom he had given his money.
“The first one came and said :
Lord, your pound has yielded ten.
“He replied :
Excellent, good servant !
Because thou hast been faithful in something small
thou shalt have authority over ten cities.
“Thereupon the second came and spoke :
Lord, thy pound hath yielded five.
“To him too the Lord answered :
And thou, thou shalt have authority over five cities.
“Then came the third and said :
Lord, here is thy pound ;
I tucked it away in a cloth and kept it that way ;
I had fear of thee
because thou art a stern man,
who reclaims what you have not put out
and who reaps what thou hast not sown.
“To him the lord replied :
With your own words, I will judge you, bad servant.
“You knew, I am a strict man
who reclaims what I have not expelled
and who reaps what I did not sow.
“Then why didn’t you take my money to the bank?
“Then I could have claimed it with interest on my return.
“And to those who stood by, he ordered :
Take from him that pound
and give it to him who has the ten pounds.
“They threw up :
Lord, he already has ten pounds.
“But he continued :
I say to you :
To every one who has shall be given ;
but to him who has not, it will still be taken away
even what he has.
“And those enemies of mine ,
those people who did not want me to be king over them :
bring them here and stab them before me.”

After Jesus had spoken these words
He moved on and went up to Jerusalem.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

237. Participation in the Eucharist on Sunday has a special meaning. This day, like the Jewish Sabbath, is seen as the day for a healthening of the human being’s relationship with God, with oneself, with others and with the world. Sunday is the day of resurrection, the “first day” of the new creation, whose firstfruits are the Lord’s risen humanity, guaranteeing the final transformation of all created reality. Moreover, this day proclaims “man’s eternal rest with God”. Thus, Christian spirituality complements the value of rest and celebration. Man tends to limit contemplative rest to the sphere of the barren and useless, forgetting that this deprives the work one does of its most important thing: its meaning. We are called to include in our actions a dimension of receptivity and disinterestedness, which is something other than simply doing nothing. It involves another mode of acting, which is part of our being. In this way, human action is safeguarded not only from empty activism, but also from unbridled gluttony and isolation of consciousness, which leads to the pursuit of exclusive personal gain. The law of Sunday rest required abstaining from work on the seventh day, for “then also your ox and your ass may rest, and the son of your bondwoman and the stranger may catch his breath” (Ex. 23, 12) . Rest is a broadening of vision that allows one to recognise again the rights of the other. Thus, the day of rest, whose centrepiece is the Eucharist, spreads its light throughout the week and encourages us to make care for nature and the poor our own.


To be continued                      For previous publications scroll down


The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Christelijke mystica
Leefde van 1256 – ca. 1302

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
In het vierde hoofdstuk van het boek Openbaring treden we duidelijk binnenin de Apocalyptiek. Dit is een visioen van Gods heerlijkheid zelf, vanwaar alle verdere onthullingen van dit boek moeten voorkomen. God zelf is ongenaakbaar en onuitsprekelijk. De auteur poogt niet eens Hem te beschrijven tenzij in een visionaire indruk met veel schroom. De rest zijn ontoereikende beelden. De reminiscentie aan het roepingsvisioen van Jesaja is onmiskenbaar. Het ‘heilig, heilig, heilig, herhalen we elke dag in het eucharistisch gebed.

 

EERSTE LEZING                             Apok. 4, 1-1

Heilig, Heer, God, Albeheerser,
die was en die is en die komt.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, had het volgende visioen :
Ik zag een deur in de hemel die open stond
en de stem, luid als een trompet,
die ik al eerder tot mij had horen spreken riep :
“Kom hier omhoog,
dan zal ik u tonen wat hierna geschieden moet.”
Aanstonds raakte ik in geestvervoering.
En zie :
Er stond een troon in de hemel
en op de troon was Iemand gezeten.
En Die erop gezeten was
was van aanzien gelijk jaspissteen en karneool.
En rond de troon was een regenboog, helder als smaragd.
Vierentwintig tronen omringden de troon
en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten,
gekleed in witte gewaden, met gouden kronen op het hoofd.
Van de troon gingen bliksemstralen uit
en dreunende donderslagen.
En zeven vurige fakkels brandden vóór de troon ;
dit zijn de zeven geesten Gods.
En vóór de troon was als een glazen zee, kristal gelijk.
En rondom de troon waren vier dieren,
bezaaid met ogen voor en achter.
En het eerste dier geleek op een leeuw,
en het tweede op een jonge stier,
en het derde dier had een gelaat als van een mens,
en het vierde dier geleek op een adelaar in zijn vlucht.
En de vier dieren hadden elk zes vleugels ;
rondom en van binnen zijn zij met ogen bezet.
En zij roepen zonder rusten dag en nacht :
“Heilig, heilig, heilig,
Heer, God, Albeheerser,
die was en die is en die komt.”
En telkens als de dieren heerlijkheid, eer en dank brengen
aan Hem die op de troon is gezeten,
en die leeft in de eeuwen der eeuwen,
vallen de vierentwintig oudsten neer
voor Hem die op de troon is gezeten,
om Hem te aanbidden die leeft in de eeuwen der eeuwen.
En zij werpen hun kronen neer voor de troon, zeggend :
“Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God
te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht ;
want Gij hebt het heelal geschapen :
Door uw wil ontstond het en werd het geschapen.”

TUSSENZANG             Ps. 150, 1-2, 3-4, 5-6

Heilig, heilig, heilig,
Heer, God, Albeheerser (Apok. 4, 8b)
of : Alleluia.

Looft de Heer in zijn paleis,
looft Hem in zijn hoge hemel.
Looft Hem om zijn grote daden,
looft Hem om zijn majesteit.

Looft Hem met bazuingeschal,
looft de Heer met harp en citer.
Looft Hem met timpaan en reidans,
looft Hem met gitaar en fluit.

Looft Hem met geklep van bekkens,
looft Hem met cimbaal-gerinkel :
Al wat ademt : Looft de Heer !

 

ALLELUIA                        Ps. 25(24), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer ;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

 

EVANGELIE                Lc. 19, 11-28

Waarom heb je mijn geld niet naar de bank gebracht ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd was Jezus dichtbij Jeruzalem gekomen,
en daar men meende, dat het Rijk Gods
onmiddellijk ging verschijnen,
vertelde Hij deze gelijkenis :
“Een man van hoge geboorte ging op reis naar een ver land
om het koningschap te verkrijgen en dan terug te keren.
“Hij riep tien van zijn dienaars,
gaf hun tien pond en sprak tot hen :
Doet daar tijdens mijn afwezigheid zaken mee.
“Zijn landgenoten evenwel haatten hem
en stuurden hem een gezantschap achterna om te zeggen :
Wij willen niet dat deze man koning over ons wordt.
“Toen hij was teruggekeerd,
na het koningschap toch verkregen te hebben,
liet hij die dienaars roepen aan wie hij zijn geld gegeven had.
“De eerste kwam en zei :
Heer, uw pond heeft er tien opgeleverd.
“Hij antwoordde :
Uitstekend, goede dienaar !
Omdat gij in iets kleins trouw zijt geweest
zult gij gezag hebben over tien steden.
“Daarop kwam de tweede en sprak :
Heer, uw pond heeft er vijf opgebracht.
“Ook hem antwoordde de Heer :
En gij, gij zult macht hebben over vijf steden.
“Toen kwam de derde en zei :
Heer, hier is uw pond ;
ik heb het weggestopt in een doek en zo bewaard ;
ik had angst voor u
omdat gij een streng man zijt,
die terugeist wat ge niet hebt uitgezet
en die oogst wat ge niet hebt gezaaid.
“Aan hem antwoordde de heer :
Met je eigen woorden zal ik je veroordelen, slechte knecht.
“Je wist, dat ik een streng man ben
die terugeist wat ik niet heb uitgezet
en die oogst wat ik niet gezaaid heb.
“Waarom heb je dan mijn geld niet naar de bank gebracht ?
“Dan had ik het bij mijn terugkomst met rente kunnen opvragen.
“En aan degenen die er bij stonden, beval hij :
Neemt hem dat pond af
en geeft het aan hem die de tien ponden heeft.
“Ze wierpen op :
Heer, die heeft al tien ponden.
“Maar hij ging verder :
Ik zeg u :
Aan ieder die heeft, zal gegeven worden ;
maar aan wie niet heeft, zal nog ontnomen worden
zelfs wat hij heeft.
“En die vijanden van mij,
die mensen die niet wilden dat ik koning over hen werd :
Brengt ze hier en steekt ze voor mijn ogen neer.”

Nadat Jezus deze woorden gesproken had
trok Hij verder en ging op naar Jeruzalem.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

237. De deelname aan de Eucharistie op zondag heeft een bijzondere betekenis. Deze dag wordt, evenals de Joodse sabbat, gezien als de dag voor een gezondmaking van de relatie van het menselijk wezen met God, met zichzelf, met de ander en met de wereld. De zondag is de dag van de verrijzenis, de “eerste dag” van de nieuwe schepping, waarvan de eersteling het verrezen mens-zijn van de Heer is, waarborg voor de uiteindelijke gedaanteverandering van heel de geschapen werkelijkheid. Bovendien verkondigt deze dag “de eeuwige rust van de mens bij God”. Zo vult de christelijke spiritualiteit de waarde van rust en feest aan. De mens heeft de neiging de contemplatieve rust te beperken tot de sfeer van het onvruchtbare en nutteloze en vergeet daarbij dat zo het werk dat men verricht, het belangrijkste wordt ontnomen: Zijn betekenis. Wij zijn geroepen in ons handelen een dimensie van ontvankelijkheid en belangeloosheid in te sluiten, die iets anders is dan eenvoudig niets doen. Het betreft een andere wijze van handelen, die deel uitmaakt van ons wezen. Op deze wijze wordt het menselijk handelen niet alleen gevrijwaard van leeg activisme, maar ook van ongebreidelde gulzigheid en isolement van het bewustzijn, dat er toe leidt het exclusieve persoonlijke gewin na te jagen. De wet van de zondagsrust verplichtte ertoe zich te onthouden van werk op de zevende dag, want “dan kunnen ook uw rund en uw ezel rusten, en kunnen de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem komen” (Ex. 23, 12) . Rust is een verruiming van de blik die het mogelijk maakt weer de rechten van de ander te erkennen. Zo verspreidt de rustdag, waarvan het middelpunt de Eucharistie is, zijn licht over de hele week en moedigt ons aan de zorg voor de natuur en de armen tot de onze te maken.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday – St Margarita of Scotland – St Gertrudis of Helfta, virg.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
In the fourth chapter of the book of Revelation, we clearly enter into the Apocalyptic. This is a vision of God’s glory itself, from whence all further revelations of this book must occur. God Himself is unapproachable and ineffable. The author does not even attempt to describe Him except in a visionary impression with much trepidation. The rest are inadequate images. The reminiscence of Isaiah’s calling vision is unmistakable. The ‘holy, holy, holy, we repeat every day in the Eucharistic prayer.

 

FIRST READING  Apok. 4, 1-1

Holy, Lord, God, Omnipotent,
who was and who is and who is to come.

From the Revelation of the holy apostle John

I, John, had the following vision :
I saw a door in heaven standing open
and the voice, loud as a trumpet,
which I had heard speaking to me before called out :
“Come up here ,
then I will show you what is to happen hereafter.”
Immediately, I became enraptured.
And behold :
There was a throne in heaven
and on the throne was Someone seated.
And He who sat on it
was of appearance like jasper stone and carnelian.
And around the throne was a rainbow, bright as emerald.
Twenty-four thrones surrounded the throne
and on those thrones were seated twenty-four elders,
dressed in white robes, with golden crowns on their heads.
From the throne went forth rays of lightning
and thunderous thunders.
And seven fiery torches were burning before the throne ;
these are the seven spirits of God.
And before the throne was like a sea of glass, like crystal.
And around the throne were four beasts ,
studded with eyes before and behind.
And the first animal resembled a lion,
and the second looked like a young bull,
and the third beast had a face like a man,
and the fourth animal resembled an eagle in its flight.
And the four animals each had six wings ;
around and within they were set with eyes.
And they cried without resting day and night :
“Holy, holy, holy,
Lord, God, Omnipotent,
who was and who is and who is to come.”
And whenever the animals bring glory, honour and thanks
to Him who is seated on the throne,
and who lives through the ages of ages,
the twenty-four elders fall down
before Him who is seated on the throne,
to worship Him who lives for ever and ever.
And they cast down their crowns before the throne, saying :
“Worthy art Thou, our Lord and our God
to receive glory and honour and power ;
for Thou didst create the universe :
By thy will it arose and was created.”

INTERLUDIUM        Ps. 150, 1-2, 3-4, 5-6

Holy, holy, holy,
Lord, God, Omnipotent (Apoc. 4, 8b)
Or : Alleluia.

Praise the Lord in his palace,
praise Him in his high heaven.
Praise Him for his great deeds,
praise Him for his majesty.

Praise Him with trumpet blasts,
praise the Lord with harp and zither.
Praise Him with tympani and round dance,
praise Him with guitar and flute.

Praise Him with clanging of cymbals,
praise Him with cymbal tinkling:
all that breathes : praise the Lord !


ALLELUIA        Ps. 25(24), 4c, 5a

Alleluia.
Teach me to know your paths, Lord ;
lead me according to your word.
Alleluia.

GOSPEL        Lk. 19, 11-28

Why didn’t you take my money to the bank?

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus had come near Jerusalem,
and since it was believed that the Kingdom of God
was going to appear immediately,
He told this parable:
“A man of high birth went on a journey to a far country
to obtain kingship and then return.
“He called ten of his servants,
gave them ten pounds and spoke to them :
Do business with them during my absence.
“His countrymen, however, hated him
and sent an envoy after him to say :
We do not want this man to be king over us.
“When he had returned ,
having obtained the kingship after all,
he sent for those servants to whom he had given his money.
“The first one came and said :
Lord, your pound has yielded ten.
“He replied :
Excellent, good servant !
Because thou hast been faithful in something small
thou shalt have authority over ten cities.
“Thereupon the second came and spoke :
Lord, thy pound hath yielded five.
“To him too the Lord answered :
And thou, thou shalt have authority over five cities.
“Then came the third and said :
Lord, here is thy pound ;
I tucked it away in a cloth and kept it that way ;
I had fear of thee
because thou art a stern man,
who reclaims what you have not put out
and who reaps what thou hast not sown.
“To him the lord replied :
With your own words, I will judge you, bad servant.
“You knew, I am a strict man
who reclaims what I have not expelled
and who reaps what I did not sow.
“Then why didn’t you take my money to the bank?
“Then I could have claimed it with interest on my return.
“And to those who stood by, he ordered :
Take from him that pound
and give it to him who has the ten pounds.
“They threw up :
Lord, he already has ten pounds.
“But he continued :
I say to you :
To every one who has shall be given ;
but to him who has not, it will still be taken away
even what he has.
“And those enemies of mine ,
those people who did not want me to be king over them :
bring them here and stab them before me.”

After Jesus had spoken these words
He moved on and went up to Jerusalem.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

237. Participation in the Eucharist on Sunday has a special meaning. This day, like the Jewish Sabbath, is seen as the day for a healthening of the human being’s relationship with God, with oneself, with others and with the world. Sunday is the day of resurrection, the “first day” of the new creation, whose firstfruits are the Lord’s risen humanity, guaranteeing the final transformation of all created reality. Moreover, this day proclaims “man’s eternal rest with God”. Thus, Christian spirituality complements the value of rest and celebration. Man tends to limit contemplative rest to the sphere of the barren and useless, forgetting that this deprives the work one does of its most important thing: its meaning. We are called to include in our actions a dimension of receptivity and disinterestedness, which is something other than simply doing nothing. It involves another mode of acting, which is part of our being. In this way, human action is safeguarded not only from empty activism, but also from unbridled gluttony and isolation of consciousness, which leads to the pursuit of exclusive personal gain. The law of Sunday rest required abstaining from work on the seventh day, for “then also your ox and your ass may rest, and the son of your bondwoman and the stranger may catch his breath” (Ex. 23, 12) . Rest is a broadening of vision that allows one to recognise again the rights of the other. Thus, the day of rest, whose centrepiece is the Eucharist, spreads its light throughout the week and encourages us to make care for nature and the poor our own.


To be continued                      For previous publications scroll down


The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Dit delen:

Vind ik leuk:

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: