http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – Kerkwijdingsfeest van de Romeinse basilieken van de HH. Petrus en Paulus, apostelen

Romeinse basilieken 1

De Romeinse basilieken zijn gebouwd boven het graf van de H. Petrus

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Het lam (Christus) heeft de zeven zegels verbroken die de boekrol gesloten hielden.  Bepaalde geheimen van God zijn ontsluierd en een aantal rampen zijn gebeurd. Wat is nu dat kleine boekje? Het verwijst naar Ezechiël 2,8-3,3. Het eten betekent dat we niet alleen passieve toeschouwers zijn van de boodschap maar dat we ons die boodschap helemaal eigen moeten maken. Die boodschap is zoet omdat ze een boodschap van God is, maar tevens bitter omdat getuigenis niet zonder vele moeilijkheden gebeurt. In feite leert de laatste zin ons dat men zich voorbereidt op een geweldige confrontatie tussen de boodschap van het evangelie en de antigoddelijke macht van het Romeinse rijk (Babylon).

 

EERSTE LEZING                 Hand. 28, 11-16.30-31

Tenslotte gingen we dan op Rome aan.

Uit de handelingen van de Apostelen

Na drie maanden voeren wij weg op een schip uit Alexandrië
dat op het eiland overwinterd had.
Het droeg de Dioskuren als boegbeeld.
Wij legden aan in Syracuse en bleven daar drie dagen.
Vandaar voeren we langs de kust en kwamen in Regium.
Doordat er ‘s anderendaags een zuidenwind opstak,
waren we de volgende dag al in Puteoli.
Daar troffen wij broeders aan
en wij werden uitgenodigd zeven dagen bij hen te blijven.
Tenslotte gingen we dan op Rome aan.
Ook vandaar kwamen de broeders,
die al van ons gehoord hadden,
tot aan Forum Appii en Tres Tabernae.
Toen Paulus hen zag, dankte hij God
en schepte nieuwe moed.
Na onze aankomst in Rome kreeg Paulus verlof
op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte.
Volle twee jaar vertoefde hij in een eigen huurwoning
en ontving allen die bij hem kwamen.
Hij predikte het Rijk Gods
en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus
in alle vrijmoedigheid,
zonder enige belemmering.

TUSSENZANG                        Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4, 5-6

Zijn weldaden deed de Heer ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
te gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.

ALLELUIA

Alleluia.
U, God, loven wij.
U, Heer, prijzen wij.
U looft het roemvolle koor der apostelen.
Alleluia.

EVANGELIE                     Mt. 14, 22-33

Zeg mij over het water naar U toe te komen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Na de broodvermenigvuldiging
dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan
en alvast naar de overkant te varen,
terwijl Hij het volk naar huis zou zenden.
Toen Hij het volk had weggezonden,
ging Hij de berg op om in afzondering te bidden.
De avond viel en Hij was daar alleen.
De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd
en werd geteisterd door de golven,
want zij hadden tegenwind.
Tegen de morgen
kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe.
Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan,
raakten zij van streek
omdat zij een spook meenden te zien
en zij begonnen van angst te schreeuwen.
Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen :
“Wees gerust, Ik ben het.
“Vreest niet.”
“Heer,- antwoordde Petrus – als Gij het zijt,
zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.”
Waarop Jezus sprak :
“Kom!”
Petrus stapte uit de boot
en liep over het water naar Jezus toe.
Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was,
werd hij bang;
hij begon te zinken en schreeuwde :
“Heer, red mij !”
Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast,
terwijl Hij tot hem zei :
“Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld ?”

Nadat zij in de boot gestapt waren,
ging de wind liggen.
De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden :
“Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

239. Voor ons Christenen leidt het geloven in een ene God, die een trinitaire gemeenschap is, ertoe te denken dat heel de werkelijkheid in zich een inderdaad trinitair stempel draagt. De heilige Bonaventura kwam ertoe te zeggen dat het menselijk wezen vóór de zonde kon ontdekken hoe ieder schepsel “ervan getuigt dat God drievuldig is”. De weerspiegeling van de Drie-eenheid kon men herkennen in de natuur, “toen noch dat boek duister was voor de mens, noch het oog van de mens was vertroebeld”.  De franciscaanse heilige leert ons dat ieder schepsel in zich een specifiek trinitaire structuur draagt, die zo werkelijk is dat zij spontaan zou kunnen worden aanschouwd, als de blik van het menselijk wezen niet beperkt, duister en broos was. Op deze manier wijst hij ons op de uitdaging de werkelijkheid trinitair te leren lezen.

 

Wordt vervolgd                                Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Friday – Church consecration feast of the Roman basilicas of Saints Peter and Paul, apostles

Roman basilicas built over St Peter’s tomb

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

The lamb (Christ) broke the seven seals that held the scroll closed.  Certain secrets of God were unveiled and a number of disasters happened. Now what is that little book? It refers to Ezekiel 2.8-3.3. The food means that we are not just passive spectators of the message but that we have to make that message all our own. That message is sweet because it is a message from God, but also bitter because witnessing does not happen without many difficulties. In fact, the last sentence teaches us that people are preparing for a tremendous confrontation between the message of the gospel and the anti-godly power of the Roman empire (Babylon).

 

FIRST READING     Acts 28, 11-16.30-31

Finally, we went to Rome.

From the Acts of the Apostles

After three months we set sail on a ship from Alexandria
that had been wintering on the island.
It bore the image of Dioskuren as its figurehead.
We moored at Syracuse and stayed there for three days.
From there we sailed along the coast and came to Regium.
The next day a south wind came up.
The next day we were already in Puteoli.
There we found some brothers
and we were invited to stay with them for seven days.
Finally, we set out for Rome.
The brothers came from there too,
who had already heard of us,
as far as Forum Appii and Tres Tabernae.
When Paul saw them, he gave thanks to God
and renewed his courage.
After our arrival in Rome, Paul was given leave
to live on his own with the soldier who was guarding him.
For two years he lived in a rented house of his own
and received all who came to him.
He preached the Kingdom of God
and taught the doctrine of the Lord Jesus Christ
in all boldness,
without any hindrance.

Interludinum   Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4, 5-6

His benefits the Lord has made known to us,
the nations his righteousness.

Sing to the Lord a new song
For he hath done wonders.
His hand was mighty,
the power of his holy arm.

His benefits He made known to us,
his righteousness to the nations.
Once more his goodness and faithfulness
for the house of Israel.

All the earth beheld
what our God did for us.
Glorify the Lord, all nations,
be glad, rejoice and sing.

Sing to the Lord with the zither,
with the zither and the psaltery.
Let the trumpet and the trombone sound
and dance before the Lord, thy King.

 

ALLELUIA

Alleluia.
Thee, God, we praise.
Thee, Lord, we praise.
The glorious choir of the apostles praise you.
Alleluia.

 

GOSPEL     Mt 14, 22-33

Tell me to come to you across the water.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

After the bread had been spread
Jesus forced his disciples to get into the boat
and sail to the other side,
while He was sending the people home.
When He had sent the people away,
He went up the mountain to pray in private.
Night fell and He was alone there.
The boat was already a long way from the shore
and was being ravaged by the waves,
for they had a head wind.
By morning
Jesus came to them on foot across the lake.
But when the disciples saw him going across the lake like that,
they got upset
because they thought they saw a ghost
and they began to cry out in fear.
But Jesus immediately said to them :
“Rest assured, it is I.
“Fear not.”
“Lord,” answered Peter, “if it be Thou,
tell me to come to You by water.”
Whereupon Jesus spoke :
“Come!”
Peter got out of the boat
and walked across the water to Jesus.
But when he noticed how strong the wind was,
he became afraid;
he began to sink and cried out:
“Lord, save me!”
Immediately Jesus reached out and took hold of him,
and said to him:
“Little believer, why have you doubted?”

After they had boarded the boat,
the wind died down.
The passengers threw themselves down before Him and said :
“Truly, Thou art the Son of God.”
___________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

239. For us Christians, believing in a one God, who is a trinitarian community, leads us to think that all of reality bears within it an indeed trinitarian stamp. St Bonaventure came to say that before sin, the human being could discover how every creature “bears witness that God is Trinitarian”. The reflection of the Trinity could be recognised in nature, “when neither that book was obscure to man, nor man’s eye was clouded”. The Franciscan saint teaches us that every creature carries within it a specifically Trinitarian structure, so real that it could be spontaneously beheld, if the human being’s eye were not limited, obscure and brittle. In this way, he points us to the challenge of learning to read reality trinitarian.

 

 

To be continued For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: