http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de drieëndertigste week

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

We krijgen een opeenstapeling van beelden, die zeer uiteenlopend geduid worden. Voor geen van de beelden kan een volledig sluitende verklaring gevonden worden. Zijn het Elia en Mozes ?(vers 6 en 7). Dan klopt de rest niet. Zijn het Jozua en Zerubabel ? Zijn het Petrus en Paulus ,die onder het bewind van Nero in Rome werden gedood ? Of gaat het over het joodse volk, en over de jonge christengemeente die bezwijkt onder de druk en de vervolgingen, maar die uiteindelijk zal verrijzen ? Het is onmogelijk een eenduidig antwoord te geven, maar in elk geval gaat het hier over de vervolging van geloofsgetuigen en over God die recht doet. Die boodschap blijft actueel.

EERSTE LEZING                      Apok. 11, 4-12

Deze twee profeten waren een kwelling
voor de bewoners der aarde.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Tot mij, Johannes, werd het volgende gezegd :
“Dit zijn de twee olijfbomen en de twee luchters
die voor de Heer der aarde staan.
“Als iemand hun kwaad wil doen,
komt er vuur uit hun mond om hun vijanden te verteren ;
ja, wie hun kwaad wil doen moet aldus sterven.
“Zij hebben de macht de hemel te sluiten
zodat er geen regen valt in de tijd dat zij profeteren,
en zij hebben macht over de wateren
om ze in bloed te veranderen,
en macht om de aarde te slaan met allerlei plagen
zo dikwijls zij willen.
“Maar als zij hun getuigenis hebben voleindigd
zal het Beest dat uit de afgrond opstijgt, oorlog met hen voeren
en het zal hen overwinnen en doden.
“En op het plein van de grote stad
– die zinnebeeldig Sodom en Egypte heet –
alwaar ook hun Meester werd gekruisigd,
zullen hun lijken liggen
voor de ogen van de volken en stammen en talen en naties,
drieëneenhalve dag lang ;
en men duldt niet dat zij begraven worden.
“En de bewoners der aarde maken zich vrolijk over hen
en zij vieren feest en sturen elkaar geschenken
want deze twee profeten waren voor hen een kwelling.”
Maar na die drieëneenhalve dag
voer in hen een levensgeest uit God en zij kwamen overeind
en grote vrees overviel allen die hen zagen.
En zij hoorden een stem uit de hemel tot hen zeggen :
“Stijgt op hierheen”,
en ten aanschouwen van hun vijanden
stegen zij in een wolk ten hemel.

TUSSENZANG                     Ps. 144(143), 1, 2, 9-10

Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots.

Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots,
Hij maakte mijn armen sterk in de strijd,
mijn handen bekwaam in het vechten.

Mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder,
mijn schild en mijn toevlucht, die volken bedwingt.

Dan zing ik voor U een nieuw lied, mijn God,
dan speel ik voor U op de lier.
Voor U die aan koningen zegepraal schenkt,
die David, uw dienaar, gered hebt.

ALLELUIA                        Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE             Lc 20, 27--40

De Heer is geen God van doden maar van levenden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwamen er enigen van de Sadduceeën,
die de verrijzenis loochenen
bij Jezus met de vraag :
“Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan :
Als iemand een getrouwde broer heeft die kinderloos sterft,
dan moet zijn broer diens vrouw nemen
om aan zijn broer een nageslacht te geven.
“Nu waren er eens zeven broers.
“De eerste trouwde en stierf kinderloos.
“De tweede en de derde namen de vrouw
en op dezelfde manier stierven alle zeven
zonder kinderen na te laten.
“Het laatste stierf ook de vrouw.
“Van wie van hen is zij nu bij de verrijzenis de vrouw?
“Alle zeven toch hebben haar tot vrouw gehad.”
Jezus sprak tot hen :
“De kinderen van deze wereld
huwen en worden ten huwelijk gegeven,
maar zij die waardig gekeurd zijn
deel te krijgen aan de andere wereld
en aan de verrijzenis uit de doden,
huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven.
“Zij kunnen immers niet meer sterven
omdat zij gelijk engelen zijn ;
en, als kinderen van de verrijzenis zijn zij kinderen van God.
“Dat de doden verrijzen,
heeft ook Mozes aangeduid
waar het gaat over de braamstruik,
doordat hij de Heer noemt :
De God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob.
“De Heer is toch geen God van doden maar van levenden
want voor Hem zijn allen levend.”
Sommigen van de schriftgeleerden merkten op :
“Meester dat hebt Gij goed gezegd.”
Zij waagden het dan ook niet meer Hem nog maar iets te vragen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

240. De goddelijke Personen zijn subsistente relaties en de wereld, die naar goddelijk model is geschapen, is een weefsel van relaties. De schepselen neigen naar God en op zijn beurt is het eigen aan ieder levend wezen naar iets anders te neigen, en wel zo dat wij binnen het heelal talloze constante relaties kunnen tegenkomen die verborgen met elkaar verweven zijn. Dit nodigt ons er niet alleen toe uit de vele banden te bewonderen die er tussen schepsels bestaan, maar brengt ons ook ertoe een sleutel tot onze eigen verwezenlijking te ontdekken. Immers, hoe meer de menselijke persoon groeit, rijpt en zich heiligt, des te meer treedt hij in relatie, wanneer hij buiten zichzelf treedt, om in gemeenschap met God, met de ander en met alle schepselen te leven. Zo neemt hij in zijn eigen bestaan de trinitaire dynamiek op die God vanaf zijn schepping erin heeft gelegd. Alles is met elkaar verbonden en dit nodigt ons ertoe uit om een spiritualiteit van de solidariteit te doen rijpen, die voortkomt uit het mysterie van de Drie-eenheid.

 

Wordt vervolgd                       Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________________

Saturday in the thirty-third week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

We are presented with an accumulation of images, which are interpreted very differently. No completely conclusive explanation can be found for any of the images. Is it Elijah and Moses ?(verses 6 and 7). If so, the rest does not add up. Are it Joshua and Zerubabel ? Are it Peter and Paul , who were killed in Rome under the reign of Nero ? Or is it about the Jewish people, and about the young Christian church that succumbs to the pressure and persecution, but which will eventually rise ? It is impossible to give an unequivocal answer, but in any case it is about the persecution of witnesses of faith and about God doing justice. That message remains topical.

 

FIRST READING      Apok. 11, 4-12

These two prophets were a torment
to the inhabitants of the earth.

From the Revelation of the holy apostle John

To me, John, the following was said :
“These are the two olive trees and the two lustres
who stand before the Lord of the earth.
“If anyone wants to do evil to them ,
fire comes out of their mouths to consume their enemies ;
yea, whosoever would do them evil must thus die.
“They have power to close the heavens
so that no rain falls in the time they prophesy,
and they have power over the waters
to turn them into blood ,
and power to smite the earth with all kinds of plagues
as often as they will.
“But when they have completed their testimony
the Beast rising out of the abyss will make war with them
and it will overcome them and kill them.
“And in the square of the great city
– which is symbolically called Sodom and Egypt –
where also their Master was crucified,
their corpses shall lie
before the eyes of the peoples and tribes and languages and nations,
for three and a half days;
and they will not be tolerated to be buried.
“And the inhabitants of the earth make merry over them
and they celebrate and send gifts to one another
for these two prophets were a torment to them.”
But after those three and a half days
a spirit of life sailed in them from God and they rose up
and great fear overwhelmed all who saw them.
And they heard a voice from heaven saying to them :
“Rise up here”,
and in the face of their enemies
they ascended into heaven in a cloud.

INTERLUDIUM             Ps. 144(143), 1, 2, 9-10

Glorify the Lord, my rock.

Glorify the Lord, my rock,
He made my arms strong in battle,
my hands skillful in fighting.

My support and my fortress, my protector and saviour,
my shield and my refuge, who subdues nations.

Then I sing to You a new song, my God,
then I play to Thee on the lyre.
To Thee who gives triumph to kings,
Who saved David, your servant.

 

ALLELUIA            Ps 119(118), 27

Alleluia.
Lead me in the way of your commands, Lord,
then I will be mindful of your deeds.
Alleluia.

 

GOSPEL              Lk 20, 27–40

The Lord is not a God of the dead but of the living.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days there came some of the Sadducees,
who denied the resurrection
came to Jesus asking :
“Master, we see written with Moses :
If anyone has a married brother who dies childless ,
then his brother must take his brother’s wife
to give to his brother an offspring.
“Now once there were seven brothers.
“The first one married and died childless.
“The second and the third took the wife
and in the same way all seven died
without leaving children.
“The last also died the wife.
“Of which of them is she now the wife at the resurrection?
“Surely all seven had her for wife.”
Jesus spoke to them :
“The children of this world
marry and are given in marriage,
but those who are judged worthy
partake of the other world
and of the resurrection from the dead,
do not marry and are not given in marriage.
“For they can no longer die
because they are like angels ;
and, as children of the resurrection, they are children of God.
“That the dead are resurrected ,
Moses also indicated
where it concerns the bramble,
in that he mentions the Lord:
The God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob.
“Surely the Lord is not a God of the dead but of the living
for before Him all are alive.”
Some of the scribes remarked :
“Master that Thou hast said well.”
They therefore no longer dared to ask Him anything more.

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

240. The divine Persons are subsistent relations and the world, created on the divine model, is a fabric of relations. Creatures tend towards God, and in turn it is peculiar for every living being to tend towards something else, and so much so that within the universe we can encounter countless constant relationships that are hiddenly intertwined. This not only invites us to admire the many ties that exist between creatures, but also leads us to discover a key to our own realisation. Indeed, the more the human person grows, matures and sanctifies himself, the more he enters into relationship, when he steps outside himself, to live in communion with God, with others and with all creatures. Thus he incorporates into his own existence the trinitarian dynamic that God has put in it from his creation. Everything is interconnected and this invites us to mature a spirituality of solidarity, arising from the mystery of the Trinity.

 

To be continued              For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: