http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – Maria-Opdracht

Op het feest van de Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de tempel viert de Kerk dat de ouders van Maria haar opdroegen in de tempel.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Maria roept het beeld op van de gelovige vrouw die zich helemaal liet boetseren door Gods woord. Als geen ander stelde de moeder van Jezus zich open voor het werk van God: ‘Mij geschiede naar uw woord’. Zelfgave en beschikbaarheid tot het uiterste toe tekende haar leven. Zoals we op 2 februari vieren dat Maria haar kind Jezus in de tempel opdroeg, zo vieren we vandaag de opdracht van Maria zelf.

 

EERSTE LEZING                Zach 2, 14-17
Juich, dochter Sion, want zie, Ik kom                             
 

Uit de Profeet Zacharia

Zo luidt de godsspraak van de Heer :
“Juich en verheug u, dochter Sion,
want zie, Ik kom en Ik zal bij u wonen.
“Op die dag zullen vele volken
zich bij de Heer aansluiten;
zij zullen mijn volk zijn
en Ik zal bij hen wonen.”

Dan zult gij weten,
dat de Heer van de legerscharen mij tot u gezonden heeft.
De Heer zal Juda in bezit nemen
als zijn erfdeel op de heilige grond
en Hij kiest Jeruzalem weer uit.
Zwiijg voor de Heer, al wat leeft !
Hij staat op en komt uit zijn heilige woning.

TUSSENZANG          Lc.   1, 46-47,48-49,50-51,52-53,54-55                                     

Zalig zijt gij, Maagd Maria,
Gij hebt de Zoon van de eeuwige Vader
in uw schoot gedragen.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd :
Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam !

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen;

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed
maar rijken gaan heen met ledige handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig ;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

 

ALLELUIA                    Ps. 119(118), 36a, 29b

Alleluia.
Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent, Heer ;
geef mij uw wet als gids.
Alleluia.

 

EVANGELIE              Mt. 12, 46-50

Met een gebaar naar zijn leerlingen zei Jezus :
Ziedaar mijn moeder en mijn broeders.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd, terwijl Jezus tot het volk sprak,
gebeurde het dat zijn moeder en broeders buiten stonden
om te trachten met Hem te spreken.
Iemand kwam Hem nu zeggen :
“Uw moeder en broeders staan daarbuiten
en willen U spreken.”
Maar Hij antwoordde aan degene die Hem dit kwam zeggen :
“Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders ?”
En met een gebaar naar zijn leerlingen zei Hij :
“Ziedaar mijn moeder en mijn broeders ;
want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij
die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

242. Samen met haar komt in de heilige familie van Nazareth de figuur van de heilige Jozef naar voren. Hij zorgde voor en beschermde Maria en Jezus met zijn werk en zijn edelmoedige aanwezigheid en hij bevrijdde hen van het geweld van de ongerechtigen door hen naar Egypte te brengen. In het Evangelie verschijnt hij als een rechtvaardige, hard werkende, sterke man. Maar van zijn figuur gaat ook een grote tederheid uit, die niet eigen is aan wie zwak is, maar werkelijk sterk is, let op de werkelijkheid om lief te hebben en nederig te dienen. Daarom is hij tot hoeder van de universele Kerk uitgeroepen. Ook hij kan ons leren zorg te dragen, hij kan ons motiveren met edelmoedigheid en tederheid te werken om deze wereld, die God ons heeft toevertrouwd, te beschermen.

 

Wordt vervolgd                                 Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Monday – Presentation of Mary

On the Feast of the Presentation of the Blessed Virgin Mary in the Temple, the Church celebrates that Mary’s parents dedicated her in the temple.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Consideration
Mary evokes the image of the faithful woman who allowed herself to be completely moulded by God’s word. Like no other, the mother of Jesus opened herself to the work of God: ‘I will be done according to your word’. Self-giving and availability to the utmost marked her life. Just as we celebrate Mary’s dedication of her child Jesus in the temple on 2 February, today we celebrate Mary’s own dedication.

 

FIRST READING         Zech 2, 14-17
Rejoice, daughter Zion, for behold, I am coming

From the Prophet Zechariah

Thus is the divine word of the Lord :
“Rejoice and rejoice, daughter Zion,
for behold, I am coming and I will dwell with you.
“In that day many nations will
will join the Lord;
they shall be my people
and I will dwell with them.”

Then you will know,
that the Lord of hosts has sent me to you.
The Lord will take possession of Judah
as His inheritance on the holy ground
and He will choose Jerusalem again.
Swing before the Lord, all that lives!
He will rise and come out of His holy dwelling.

INTERLUDIUM           Lk. 1, 46-47,48-49,50-51,52-53,54-55

Blessed art thou, Virgin Mary,
thou hast borne the Son of the eternal Father
carried in thy womb.

High now my soul exalts the Lord,
delighted is my spirit for God my redeemer.

His choice fell on his simple handmaid :
from now on every generation praises me.
Wonderful is what He did to me,
the Mighty One, great is his Name!

Merciful is He for ever and ever
to all who acknowledge Him.
He asserts Himself with a mighty arm,
He scatters the foolish.

The mighty He brings down from their throne,
He raises the simple to prominence.
He gives abundance to the needy
but the rich go away with empty hands.

He takes care of his servant Israel,
remembering his gentle mercy;
as He promised the fathers,
to Abraham and his generation forever.

 

ALLELUIA             Ps. 119(118), 36a, 29b

Alleluia.
My heart be set on what You ordain, Lord ;
Give me thy law as a guide.
Alleluia.

 

GOSPEL      Mt 12, 46-50

Gesturing to his disciples, Jesus said :
Behold my mother and my brothers.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time, while Jesus was speaking to the people ,
it happened that his mother and brothers were standing outside
trying to speak to Him.
Someone now came and said to Him :
“Your mother and brothers are standing outside
and want to speak to You.”
But He replied to the one who came to tell Him this :
“Who is my mother and who are my brothers?”
And gesturing to his disciples, He said :
“Behold my mother and my brothers ;
for my brother, my sister and my mother are those
who fulfil the will of my Father in heaven.”
_________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

242. Along with her, the figure of St Joseph emerges in the holy family of Nazareth. He cared for and protected Mary and Jesus with his work and his generous presence. and he freed them from the violence of the unrighteous by taking them to Egypt. In the Gospel, he appears as a righteous, hard-working, strong man. But from his figure also emanates a great tenderness, not peculiar to those who are weak, but truly strong, mindful of the reality to love and humbly serve. This is why he has been proclaimed guardian of the universal Church. He too can teach us to care, he can motivate us to work with generosity and tenderness to protect this world that God has entrusted to us.

 

To be continued                     For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: