http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de vierendertigste week van het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

‘Gevallen is Babylon’ (Rome), de grote stad: Toekomstprofetie (vers 21), maar ook verwijzing naar het verleden om het onafwendbare van Gods besluit te beklemtonen. Dit herinnert ook aan de profetie van Ezechiel tegen Tyr. Toch tonen de volgende verzen een zekere tederheid en nostalgie. De auteur roept herinneringen op aan een mooie wereld, die zichzelf ten gronde richtte. De toon wordt weer harder in de zegegang, die tegelijk juicht en de wraak van God beaamt.

 

EERSTE LEZING                  Apok. 18, 1-2.21-23 ; 19, 1-3.9a
Gevallen is Babylon, de grote stad !

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag een andere engel van de hemel neerdalen.
Hij had groot gezag en de aarde straalde van zijn heerlijkheid.
En hij riep met krachtige stem :
“Gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad !
“Zij werd een woonoord voor demonen,
een schuilplaats voor allerlei onreine geesten
en voor alle soort van onrein en verfoeilijk gevogelte.”
Toen hief een sterke engel
een steen als een grote molensteen op
en hij wierp hem in de zee en zei :
“Zo zal Babylon, de grote Stad, worden weggeslingerd
en nooit meer worden teruggevonden…
“En de klank van harpenaars en zangers,
van fluitspelers en trompetters
zal nooit meer in u worden gehoord,
en geen beoefenaar van enig ambacht
wordt in u nog gevonden.
“En het geluid van de molen wordt in u niet meer gehoord,
en het licht van de lamp zal in u niet meer schijnen,
en de stem van bruidegom en bruid
zal niemand meer in u horen.
“Want uw kooplieden waren de vorsten der aarde
en door uw toverkunsten werden alle volken verleid.”
Wat ik daarna hoorde,
was als de machtige stem van een grote menigte in de hemel.
En zij riepen :
“Alleluia ! Het heil en de eer en de macht zijn van onze God
want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen.
“Hij sprak het oordeel over de grote Hoer
die met haar hoererij de aarde ten verderve voerde.
“Hij heeft het bloed van zijn dienstknechten
aan haar gewroken.”
En andermaal riepen zij :
“Alleluia ! Haar rook stijgt op in de eeuwen der eeuwen;”
En de engel zei tot mij : “Schrijf op :
Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.”

TUSSENZANG                Ps. 100(99), 2, 3, 4, 5

Zalig zij die genodigd zijn
tot het bruiloftsmaal van het Lam (Apok. 19, 9a)

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer.
Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn ;
waarlijk, de Heer is God.

Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.
Trekt met een lied door zijn poorten,
komt in zijn voorhof met zang.

Zegent zijn Naam en eert Hem,
Hij is ons goed gezind.
Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

ALLELUIA                  Apok. 2, 10c

Alleluia.
Wees getrouw tot de dood, zegt de Heer,
en Ik zal u de kroon des levens geven.
Alleluia.

EVANGELIE             Lc. 21, 20-28
Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden
totdat de tijd van de heidenen vervuld is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wanneer gij Jeruzalem door legers omsingeld ziet
weet dan dat zijn verwoesting nabij is.
“Laten dan de mensen in Judea naar de bergen vluchten ;
die in de stad zijn eruit trekken
en die op het land vertoeven de stad niet binnengaan :
Dagen van wraak zijn het
waarop alles wat geschreven staat vervuld wordt.
“Wee de zwangeren en zogenden in die dagen.
“Want er zal grote nood komen over het land
en strafgericht over dit volk.
“Sommigen zullen vallen door het verslindende zwaard,
anderen als gevangenen onder alle volkeren worden verstrooid.
“Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden
totdat de tijd van de heidenen vervuld is.
Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren
en op aarde zullen volkeren in angst verkeren,
radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
De mensen zullen het besterven van schrik,
in spanning om wat de wereld gaat overkomen,
want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.
“Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk,
met macht en grote heerlijkheid.
“Wanneer zich dat alles begint te voltrekken
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing is nabij.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

245. God, die ons oproept tot edelmoedige toewijding en oproept alles te geven, biedt ons de krachten en het licht dat wij nodig hebben om verder te gaan. In het hart van deze wereld blijft de Heer van het leven altijd tegenwoordig, die ons zo liefheeft. Hij laat ons niet in de steek, hij laat ons niet alleen, omdat Hij zich definitief met onze aarde heeft verenigd, en zijn liefde brengt ons ertoe steeds nieuwe wegen te vinden. Hem zij de lof!

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Thursday in the thirty-fourth week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

‘Fallen is Babylon’ (Rome), the great city: Future prophecy (verse 21), but also reference to the past to emphasise the inevitability of God’s decision. This also recalls Ezekiel’s prophecy against Tyre. Yet the following verses show a certain tenderness and nostalgia. The author evokes memories of a beautiful world that was self-defeating. The tone hardens again in the victory passage, which simultaneously cheers and affirms God’s vengeance.

 

FIRST READING        Apok. 18, 1-2.21-23 ; 19, 1-3.9a
Fallen is Babylon, the great city!

From the revelation of the holy apostle John

I, John, saw another angel coming down from heaven.
He had great authority and the earth shone with his glory.
And he cried with a powerful voice :
“Fallen, fallen is Babylon, the great city!
” She became a dwelling place for demons,
a refuge for all kinds of unclean spirits
and for every kind of unclean and detestable fowl.”
Then a strong angel raised
lifted up a stone like a great millstone
and he threw it into the sea and said :
“Thus shall Babylon, the great City, be hurled away
and never be found again…
“And the sound of harpists and singers,
of flute players and trumpeters
shall never again be heard in you,
and no practitioner of any craft
shall be found in you any more.
“And the sound of the mill shall no more be heard in you ,
and the light of the lamp shall shine no more in thee,
and the voice of bridegroom and bride
shall no more be heard in thee.
“For thy merchants were the princes of the earth
and by thy magic all nations were seduced.”
What I heard next ,
was like the mighty voice of a great multitude in heaven.
And they shouted :
“Alleluia! Salvation and honour and power are from our God
for true and righteous are his judgements.
“He pronounced judgment on the great Whore
who with her whoredom led the earth to destruction.
“He shed the blood of his servants
avenged on her.”
And again they cried :
“Alleluia! Her smoke rises in the ages of ages;”
and the angel said to me : “Write down :
Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb.”

INTERLUDIUM        Ps. 100(99), 2, 3, 4, 5

Blessed are those who are invited
To the marriage supper of the Lamb (Apoc. 19, 9a)

Rejoice before the Lord, all nations,
serve the Lord with joy.
Enter unconcerned before His Face ;
Verily, the Lord is God.

He is the Creator and Master,
we are his flock, his people.
Pass through his gates with song,
enters his court with song.

Bless His Name and honour Him,
He is good to us.
Endless is His mercy,
faithful from generation to generation.

 

ALLELUIA          Apok. 2, 10c

Alleluia.
Be faithful unto death, saith the Lord,
and I will give you the crown of life.
Alleluia.

 

GOSPEL       Lk. 21, 20-28
Jerusalem will be trampled by the Gentiles
until the time of the Gentiles is fulfilled.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time, Jesus said to his disciples :
“When ye see Jerusalem surrounded by armies
know then that its destruction is near.
“Then let those in Judea flee to the mountains ;
those in the city go out
And they that dwell in the land enter not into the city :
days of vengeance are they
On which all that is written will be fulfilled.
“Woe to the pregnant and suckling in those days.
“For great distress will come upon the land
and judgment of punishment upon this people.
“Some will fall by the devouring sword,
others will be scattered as captives among all nations.
“Jerusalem will be trampled by the Gentiles
until the time of the Gentiles is fulfilled.
There will be signs on sun, moon and stars
and on earth peoples will be in fear,
distraught by the roar of the tempestuous sea.
People will die of terror,
in suspense at what is about to happen to the world,
for the heavenly hosts will be in turmoil.
“Then they will see the Son of Man coming on a cloud ,
with power and great glory.
“When all this begins to take place
then arise and lift up your heads
for your salvation is at hand.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

245. God, who calls us to generous devotion and summons us to give everything, offers us the strength and light we need to go forward. In the heart of this world, the Lord of life always remains present, who loves us so much. He does not abandon us, he does not leave us alone, because he has united himself definitively to our earth, and his love always leads us to find new ways. To Him be the praise!

 

To be continued For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Thursday in the thirty-fourth week of the year

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: