http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – HH. Andreas Düng Lac, pr. en gez., mrt.

Twee grote groepen die hun leven voor Christus hadden gegeven in Achter-Azië tussen 1798 en 1861

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Vandaag beluisteren we weer een heel moeilijke tekst, die alleen verstaanbaar wordt als men rekening houdt met de aard van de apocalyptische beelden en met hun symboolwaarde. De getallen ‘duizend’ kunnen onmogelijk letterlijk verstaan worden en zeker niet als chronologische successie. De diepste zin van de tekst komt hier op neer dat door alle wisselvalligheden heen en het op en neergaan van de kerkelijke geschiedenis, de overwinning van Jezus onherroepelijk zal zijn. Elke tijd, ook de onze, is radicaal bepaald door een centraal gebeuren: Dood en verrijzenis van de Heer en krijgt daardoor zijn diepste zin en toekomst.

 

EERSTE LEZING                   Apok. 20, 1-4.11-21, 2
De doden werden geoordeeld naar hun daden.
Ik zag de heilige Stad, Jeruzalem, uit de hemel neerdalen.

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag een engel uit de hemel neerdalen
met de sleutel van de Afgrond
en een grote ketting in zijn hand.
En hij greep de Draak, de oude Slang
– dat is de Duivel, de Satan –
en hij boeide hem voor duizend jaren,
en hij wierp hem in de Afgrond
die hij grendelde en verzegelde boven zijn hoofd,
opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden
voordat de duizend jaren voorbij waren.
Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.
En ik zag tronen
en zij namen daarop plaats
en hun werd het oordeel gegeven.
Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren
om het getuigenis van Jezus en het woord van God,
die het Beest en zijn beeld niet hadden aanbeden
en het merkteken niet hadden aangenomen
op hun voorhoofd en hun hand.
En zij werden weer levend en heersten met Christus
duizend jaren lang.

Toen zag ik een grote, witte troon
en Hem die daarop gezeten is.
De aarde en de hemel vluchtten weg van zijn aanschijn
en hun plaats werd niet meer gevonden.
En ik kon de doden, groot en klein, voor de troon zien staan.
En de boeken werden geopend.
Nog een ander boek werd geopend,
het boek des levens.
En de doden werden geoordeeld naar hun daden
zoals die in de boeken beschreven stonden.
En de zee gaf haar doden terug,
en de dood en de onderwereld gaven hun doden terug
en zij werden geoordeeld,
eenieder naar zijn daden.
Toen werden dood en onderwereld in de vuurpoel geworpen.
Dit is de tweede dood, de poel van vuur.
En ieder wiens naam niet stond in het boek des levens,
werd geworpen in de poel van het vuur.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ;
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen
en de zee bestond niet meer.
En ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem
van God uit de hemel neerdalen,
schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.

TUSSENZANG         Ps. 84(83), 3, 4, 5-6a, 8a

Zie hier Gods woning onder de mensen !
(Apok. 21, 3b)

Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
Mijn hart en heel mijn wezen
gaan juichend uit naar U, de God die leeft.

Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats,
de zwaluwen een nestje voor hun broed ;
voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten,
mijn koning en mijn God !

Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen.
Gelukkig die op U mag steunen,
hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht.

ALLELUIA                 Joh. 14, 5L

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer ;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                        Lc. 21, 29-33
Wanneer ge al deze dingen ziet
weet dan dat het Rijk Gods nabij is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd maakte Jezus een vergelijking
en zei tot zijn leerlingen :
“Kijkt naar de vijgeboom en naar alle andere bomen :
Zodra ze uitlopen weet ge vanzelf als ge dat ziet,
dat de zomer in aantocht is.
“Zo ook, wanneer ge al deze dingen ziet
weet dan dat het Rijk Gods nabij is.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Dit geslacht zal niet voorbijgaan vóór dit alles geschied is.
“Hemel en aarde zullen voorbijgaan
maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

246. Na deze lange vreugdevolle en tegelijk dramatische overweging stel ik twee gebeden voor, een dat wij allen die in een scheppende, almachtige God geloven, kunnen delen, en een ander, opdat wij Christenen de verplichtingen jegens de schepping die het Evangelie van Jezus ons voorhoudt, op ons kunnen nemen.

 

Gebed voor onze aarde
Almachtige God
die aanwezig bent in heel het universum
en in het kleinste van Uw schepselen,
Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit opdat
wij het leven en de schoonheid zouden beschermen.
Dompel ons onder in vrede opdat wij
als broeders en zusters zouden leven
zonder iemand schade te berokkenen.
O God van de armen,
help ons de verwaarloosden te hulp te komen
en degenen die op deze aarde vergeten worden
en in Uw ogen zo veel waarde hebben.
Genees ons leven,
opdat wij beschermers zouden zijn van de wereld
en geen roofdieren,
opdat wij schoonheid zouden zaaien
en geen vervuiling noch vernieling.
Raak de harten
van hen die alleen winst nastreven
ten koste van de aarde en de armen.
leer ons de waarde van ieder ding
te ontdekken, met bewondering te beschouwen,
te erkennen dat wij ten diepste één zijn
met alle schepselen
op onze weg naar Uw oneindig licht.
Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent.
Ondersteun ons, zo bidden wij U,
in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.
Christelijk gebed met de schepping
Wij loven U, Vader, met alle schepselen,
die uit Uw machtige hand zijn voortgekomen.
Zij zijn de Uwe en zijn vervuld van Uw aanwezigheid
evenals van Uw tederheid.
Geloofd zijt Gij!

Zoon van God, Jezus,
alle dingen zijn door U geschapen.
Gij hebt U in de moederschoot van Maria gevormd,
Gij zijt deel geworden van deze aarde,
en Gij hebt met menselijke ogen naar deze wereld gekeken.
Vandaag leeft Gij in elk schepsel
met Uw heerlijkheid van Verrezene.
Geloofd zijt Gij!
Heilige Geest, die door Uw licht
deze wereld naar de liefde van de Vader richt
en het zuchten van de schepping vergezelt,
Gij leeft ook in ons hart
om ons op te wekken tot het goede.
Geloofd zijt Gij!

O God, Een en Drievuldig,
verheven gemeenschap van oneindige liefde,
leer ons U te schouwen
in de schoonheid van het universum,
waar alles ons van U spreekt.
Wek onze lof en dankbaarheid
voor elk wezen dat Gij geschapen hebt.
Geef ons de genade
ons innig één te voelen met al wat bestaat.

God van liefde, toon ons
onze plaats in deze wereld
als instrument van Uw genegenheid
voor alle wezens van deze aarde,
omdat geen enkel door U vergeten wordt.
Verlicht de machthebbers en geldbezitters
opdat zij zich hoeden voor de zonde van onverschilligheid,
het algemeen welzijn liefhebben, de zwakken begunstigen,
en zorg dragen voor deze wereld waarop wij wonen.
De armen en de aarde smeken:
Heer, doordring ons
met Uw macht en Uw licht
om elk leven te beschermen,
om een betere toekomst voor te bereiden,
opdat uw Rijk van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid zou komen.
Geloofd zijt Gij!
Amen.

Gegeven te Rome, bij Sint Pieter,
op 24 mei, op het Hoogfeest van Pinksteren,
het derde jaar van mijn pontificaat.

Franciscus

 

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________

Friday – HH. Andreas Düng Lac, pr. and comp., mar.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

Today we listen to another very difficult text, which can only be understood if one takes into account the nature of the apocalyptic images and their symbolic value. The numbers ‘a thousand’ cannot possibly be understood literally and certainly not as chronological succession. The deepest sense of the text boils down to this: Through all the vicissitudes and ups and downs of church history, the victory of Jesus will be irrevocable. Every age, including ours, is radically determined by a central event: The Lord’s death and resurrection, and thus acquires its deepest meaning and future.

 

FIRST READING         Apok. 20, 1-4.11-21, 2
The dead were judged according to their deeds.
I saw the holy City, Jerusalem, coming down from heaven.

From the revelation of the holy apostle John

I, John, saw an angel come down from heaven
with the key to the Abyss
and a great chain in his hand.
And he seized the Dragon, the ancient Serpent
– that is the Devil, Satan –
and he captivated him for a thousand years,
and he cast him into the Abyss
which he bolted and sealed above his head,
so that he would no longer tempt the nations
before the thousand years were over.
Then he must be released for a short time.
And I saw thrones
and they sat on them
and judgment was given to them.
I saw the souls of those who had been beheaded
for the testimony of Jesus and the word of God,
who had not worshipped the Beast and his image
and had not taken the mark
on their foreheads and their hands.
And they became alive again and reigned with Christ
for a thousand years.

Then I saw a great white throne
and Him seated on it.
The earth and heaven fled away from his face
and their place was no longer found.
And I could see the dead, great and small, standing before the throne.
And the books were opened.
Yet another book was opened,
the book of life.
And the dead were judged according to their deeds
as they were described in the books.
And the sea gave back its dead,
and death and the underworld gave back their dead
and they were judged,
each according to his deeds.
Then death and the underworld were cast into the lake of fire.
This is the second death, the lake of fire.
And every one whose name was not in the book of life
was cast into the lake of fire.

And I saw a new heaven and a new earth ;
the first heaven and the first earth were gone
and the sea no longer existed.
And I saw the holy City, the new Jerusalem
of God descending from heaven,
beautiful as a bride adorned for her husband.

INTERLUDIUM       Ps. 84(83), 3, 4, 5-6a, 8a

See here God’s dwelling among men !
(Apok. 21, 3b)

My soul longs and yearns for your sanctuary.
My heart and all my being
go out rejoicing to You, the God who lives.

For even the sparrows do find shelter,
the swallows a nest for their brood ;
to me that is your altar, Lord of heavenly powers,
my King and my God!

Happy they who dwell in thy house, O Lord,
who may praise Thee there always.
Happy those who may lean on You,
he shall continue his way with renewed strength.

 

ALLELUIA     John 14, 5L

Alleluia.
I am the way, the truth and the life, says the Lord ;
no one comes to the Father except through Me.
Alleluia.

 

GOSPEL      Lk 21:29-33
When you see all these things
know then that the kingdom of God is at hand.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus made a comparison
and said to his disciples :
“Look at the fig tree and at all the other trees :
As soon as they sprout you will automatically know when you see it,
that summer is coming.
“Likewise, when you see all these things
then know that the Kingdom of God is near.
“Verily, I say unto you :
This generation shall not pass away until all this is done.
“Heaven and earth shall pass away
but My words will not pass away.”

_________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

246. After this long joyful and at the same time dramatic reflection, I propose two prayers, one that all of us who believe in a creative, omnipotent God may share, and another, that we Christians may take on the obligations to creation that the Gospel of Jesus sets before us.

Prayer for our earth
Almighty God
who are present in all the universe
And in the smallest of Thy creatures,
You who surround all that exists with tenderness,
pour out on us the power of Thy love that
we would protect life and beauty.
Immerse us in peace that we may
live as brothers and sisters
without harming anyone.
O God of the poor,
help us to come to the aid of the neglected
and those forgotten on this earth
and have so much value in Your eyes.
Heal our lives,
that we may be protectors of the world
and not predators,
that we may sow beauty
and neither pollution nor destruction.
Touch the hearts
of those who seek only profit
at the expense of the earth and the poor.
Teach us to discover the value of every thing
to discover, to contemplate with admiration,
recognise that we are deeply one
with all creatures
on our way to Thy infinite light.
Thank Thee for being with us all days.
Support us, we pray Thee,
in our struggle for justice, love and peace.

Christian prayer with creation
We praise Thee, Father, with all creatures,
who have come forth from Your mighty hand.
They are Yours and are filled with Your presence
as well as of Thy tenderness.
Praised be Thou.Son of God, Jesus,
all things were created by Thee.
Thou didst form Thyself in the womb of Mary,
Thou hast been part of this earth
and Thou hast looked upon this world with human eyes.
Today Thou dost live in every creature
with Thy glory of Risen One.
Praised be Thou.Holy Spirit, who by Thy light
Directs this world to the Father’s love
And accompanies the sighing of creation,
Thou dost also live in our hearts
To stir us up to goodness.
Praised be Thou.O God, Three-One,
exalted communion of infinite love,
teach us to behold Thee
in the beauty of the universe,
where everything speaks to us of Thee.
Awaken our praise and gratitude
for every creature Thou hast created.
Give us the grace
To feel intimately at one with all that exists.

God of love, show us
our place in this world
as an instrument of Thy affection
for all creatures of this earth,
because none are forgotten by You.
Enlighten the rulers and money holders
That they may guard against the sin of indifference,
love the common good, favour the weak,
and care for this world on which we live.
The poor and the earth beg:
Lord, seize us
by Thy power and Thy light
To protect every life,
to prepare a better future,
that Thy kingdom of justice, peace, love and beauty might come.
Praised be Thou.
Amen.

Given at Rome, at St Peter’s,
on 24 May, on the High Feast of Pentecost,
the third year of my Pontificate.

Francis

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________________

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d