http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de eerste week van de advent

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Lang voor de komst van Jezus ‘verwachtten’, ‘verlangden’, ‘wensten’, ‘hoopten’ mensen op de komst van Gods koninkrijk. Ook wij leven in de verwachting van het heil dat Hij ons doorheen Jezus Christus zal aanzeggen. Miljoenen mensen op deze aarde leven in dezelfde verwachting, misschien zonder dat klaar te beseffen. Mensen die Christus nooit ontmoet hebben, die zelfs niet weten van zijn bestaan, maar in wie God werkzaam is, gaan op zoek. Openen wij ons hart voor al wie zoekend op weg wil gaan en wil werken aan het visioen van vrede.

EERSTE LEZING              Jes. 4, 2-6

De Messias zal de roem zijn van allen die behouden blijven.

Uit de Profeet Jesaja

Op die dag
zal de loot van de Heer
een luisterrijk sieraad zijn
en wordt de vrucht van het land
een heerlijke roem
voor wie uit Israël behouden zijn gebleven.
Dan zal het zo zijn,
dat alle overlevenden in Sion,
alle overgeblevenen in Jeruzalem
heilig genoemd zullen worden,
al degenen die ten leven
in Jeruzalem zijn opgeschreven.
Wanneer de Heer zal hebben weggewassen
het vuil van de dochter Sion,
wanneer Hij de bloedvlekken van Jeruzalem
zal hebben weggespoeld
door de adem van het gericht
en de adem van de verwoesting,
dan zal de Heer komen,
en over heel de Sionsberg
en over allen die daar samen zijn
zal Hij overdag een wolk van rook scheppen
en een heldere vuurgloed ‘s nachts,
en de Glorie van de Heer
zal hen allen overdekken
als een schutdak en een tent,
schaduw gevend tegen de hitte van de dag
en bescherming biedend tegen onweer en regen.

TUSSENZANG             Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 8-9

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
Wij trekken naar Gods huis !

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
Wij trekken naar Gods huis!
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd,
naar U trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Terwille van mijn broeders en mijn makkers
wens ik u vrede toe,
terwille van het huis van onze God
bid ik voor u om zegen.

ALLELUIA          Ps. 80, 4) 79,4)

Alleluia.
God van de heerscharen, richt ons weer op
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
Alleluia.

EVANGELIE             Mt. 8, 5-11

Velen zullen komen uit het oosten en het westen en aanzitten in
het Rijk der Hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd toen Jezus in Kafarnaüm aangekomen was,
kwam een honderdman naar Hem toe
die zijn hulp inriep met de woorden :
“Heer,
mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijke pijn.”
Hij sprak tot hem :
“Ik zal hem komen genezen.”
Maar de honderdman antwoordde :
“Heer, ik ben het niet waard dat Gij onder mijn dak komt ;
maar een enkel woord van U is voldoende
om mijn knecht te doen genezen.
“Want al ben ik zelf een ondergeschikte,
ik heb weer manschappen onder mij ;
en tot de een zeg ik : Ga, en hij gaat ;
en tot een ander : Kom, en hij komt ;
en aan mijn knecht : Doe dit, en hij doet het.”
Toen Jezus dit hoorde stond Hij verwonderd
en zei tot hen die Hem volgden :
“Voorwaar , Ik zeg u :
Bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden.
“Ik zeg u,
dat velen uit het oosten en het westen zullen komen
en met Abraham en Isaäk en Jakob
zullen aanzitten in het Rijk der hemelen.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Niets in deze wereld laat ons onverschillig 

3. Meer dan vijftig jaar geleden, toen de wereld op de rand van een atoomcrisis balanceerde, schreef de heilige Paus Johannes XXIII een encycliek waarmee hij zich niet alleen ertoe beperkte de oorlog af te wijzen, maar ook een vredesvoorstel wilde doen. Hij richtte zijn boodschap Pacem in Terris tot heel de “katholieke wereld”, maar voegde daaraan nog toe “en aan alle mensen van goede wil”. Nu wil ik mij ten overstaan van de wereldwijde aantasting van het milieu tot iedereen richten die deze planeet bewoont. In mijn apostolische exhortatie Evangelii Gaudium heb ik aan de leden van de Kerk geschreven om een proces van missionaire hervorming op gang te brengen dat nog moet worden voltooid. In deze encycliek stel ik mij ten doel met allen in dialoog te treden betreffende ons gemeenschappelijke huis.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday in the first week of Advent

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Consideration
Long before the coming of Jesus, people were ‘expecting’, ‘longing’, ‘wishing’, ‘hoping’ for the coming of God’s kingdom. We too live in expectation of the salvation He will bring it to us through Jesus Christ. Millions of people on this earth live in the same expectation, perhaps without ready realising it. People who have never met Christ, who do not even know of his existence, but in whom God is at work, go looking. Open our hearts to all those who want to go out searching and work for the vision of peace.

 

FIRST READING     Isa. 4, 2-6

Messiah will be the glory of all who are saved.

From the Prophet Isaiah

On that day
shall the shoot of the Lord
be a glorious ornament
and the fruit of the land shall be
a glorious glory
for those who have been preserved from Israel.
Then it will be so,
that all the survivors in Zion,
all the survivors in Jerusalem
will be called holy,
all those who have been
are written down in Jerusalem.
When the Lord will have washed away
the filth of the daughter Zion,
when he shall have washed away
by the breath of judgment
and the breath of destruction,
then the Lord will come,
and over all Mount Zion
and over all who are there together
He will create a cloud of smoke by day
and a bright glow of fire by night,
and the Glory of the Lord
shall cover them all
as a shelter and a tent,
giving shade against the heat of the day
and providing protection from thunder and rain.

INTERLUDIUM      Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 8-9

How happy was I, when I was called:
We are going to God’s house!

How happy was I, when I was called:
We are going to God’s house!
Now may my foot, Jerusalem,
may enter your gates.

Jerusalem, walled city,
built so close together,
to Thee do the tribes march,
the tribes of God’s people.

For the sake of my brothers and my companions
I wish you peace.
For the sake of the house of our God
I pray for you for blessing.

 

ALLELUIA       Ps 80:4) 79:4)

Alleluia.
God of hosts, raise us up again
smile upon us again and we shall be saved.
Alleluia.

 

GOSPEL       Mt. 8, 5-11

Many will come from east and west and sit down in
the kingdom of heaven.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time when Jesus had arrived in Capernaum,
a hundred men came to Him
who called on His help with the words :
“Lord ,
my servant lies paralysed in my house and is in terrible pain.”
He spoke to him :
“I will come and heal him.”
But the hundred-man replied :
“Lord, I am not worthy of Thou coming under my roof ;
but a single word from Thee is sufficient
to make my servant healed.
“For though I myself am a subordinate ,
again I have men under me ;
and to one I say : Go, and he goes ;
and to another : Come, and he comes ;
and to my servant : Do this, and he does it.”
When Jesus heard this He stood amazed
and said to those who followed Him :
“Verily , I say unto you :
With no one in Israel have I found such great faith .
“I say to you ,
that many will come from the east and the west
and with Abraham and Isaac and Jacob
shall sit down in the Kingdom of heaven.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

Nothing in this world leaves us indifferent

3. More than 50 years ago, when the world was teetering on the brink of a nuclear crisis, Saint Pope John XXIII wrote an encyclical by which he not only limited himself to rejecting war but also sought to make a proposal for peace. He addressed his message Pacem in Terris to all the “Catholic world”, but added “and to all men of good will”. Now, in the face of global environmental degradation, I want to address everyone who inhabits this planet. In my apostolic exhortation Evangelii Gaudium, I wrote to the members of the Church to initiate a process of missionary reform that has yet to be completed. In this encyclical, I aim to enter into dialogue with all concerning our common home.

 

To be continued                         For previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: