http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de eerste week van de Advent

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Alles vandaag nodigt uit om het licht, Jezus zelf, toe te laten in ons. Hij is het die de duisternis in ons hart verdrijft. Hij opent onze ogen: ‘De Heer is mijn licht en mijn leidsman’. Uit de smeekbede van de twee blinde mannen uit het evangelie kunnen we opmaken dat we daartoe geen grootse woorden moeten spreken: ‘Heer Jezus, zoon van David, ontferm U over mij’. Ons gebed mag af en toe even eenvoudig zijn: de oprechte uitdrukking van wat er in mij niet goed zit, van wat er rond mij niet goed zit; mijn pijn en gebrokenheid, of de pijn en gebrokenheid waarvan ik getuige ben.

EERSTE LEZING               Jes. 29, 17-24
Op de dag der verlossing zullen de ogen van de blinden weer zien.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer :
“Zie, nog een korte tijd, en de Libanon zal een boomgaard worden,
en de boomgaard zal veranderen in een woud.
“Op die dag zullen de doven
verstaan wat er voorgelezen wordt,
na duisternis en nacht
de ogen der blinden weer zien.
“De verdrukten zullen zich in de Heer verheugen,
de armsten der mensen
zich verblijden in Israëls Heilige.
“Want de tiran is weg, de spotter verdwenen,
vernietigd allen die zinnen op kwaad,
die anderen vals beschuldigen,
de rechter valstrikken spannen in het gericht,
en onschuldigen afschepen met leeg gepraat.
“Daarom, zo spreekt de Heer,
de God van Jakob’s huis, Hij die Abraham bevrijdde :
“Jakob zal niet meer beschaamd staan,
zijn gezicht niet langer blozen.
“Bij het zien van zijn kinderen, het kroost dat Ik hem gaf,
zullen zij mijn Naam verheerlijken,
Jakob’s Heilige prijzen,
en ontzag hebben voor de God van Israël.
“Warhoofden komen tot inzicht, opstandigen tot rede.”
Zo spreekt de almachtige Heer.

TUSSENZANG               Ps. 27(26) 1, 4, 13-14

De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen ;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn ?

Eén ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen :
Dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.

Ik reken er op nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

ALLELUIA               Jes. 45, 8

Alleluia.
Dauwt hemelen, uit den hoge
en laat de wolken gerechtigheid regenen !
De aarde moet opengaan
en het heil opschieten ;
de grond moet de gerechtigheid laten ontspruiten.
Alleluia.

EVANGELIE              Mt. 9, 27-31
Jezus geneest twee blinden omdat zij in Hem geloven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd waren er twee blinden
die Jezus volgden en luid riepen :
“Heb medelijden met ons,
Zoon van David.”
Toen Hij thuis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe.
Jezus sprak tot hen :
“Gelooft gij dat Ik de macht bezit om dit te doen ?”
Zij antwoordden :
“Zeker Heer.”
Daarop raakte Hij hun ogen aan en zeide :
“U geschiede naar uw geloof.”
En hun ogen gingen open.
Jezus vermaande hen op strenge toon :
“Zorgt dat niemand dit te weten komt.”
Maar eenmaal buiten verbreidden ze zijn faam in heel die streek.
_______________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS  FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Verenigd door eenzelfde zorg 

7. Deze bijdragen van de Pausen omvatten de reflectie van talloze wetenschappers, filosofen, theologen en maatschappelijke organisaties die het denken van de Kerk betreffende deze kwesties hebben verrijkt. Wij kunnen echter niet eraan voorbijgaan dat ook buiten de katholieke Kerk andere Kerken en christelijke gemeenschappen – evenals andere religies – een diepe bezorgdheid en kostbare reflectie hebben ontwikkeld aangaande deze thema’s die ons allen ter harte gaan. Om slechts een bijzonder veelbetekenend voorbeeld te noemen wil ik in het kort een gedeelte van de bijdrage hernemen van onze geliefde Oecumenische Patriarch Bartholomeüs, met wie wij de hoop op een volle kerkelijke eenheid delen.

Wordt vervolgd              Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday  in the first week of the Advent

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Everything today invites us to allow the light, Jesus himself, into us. It is He who dispels the darkness in our hearts. He opens our eyes: ‘The Lord is my light and my guide’. The plea of the two blind men in the Gospel tells us that we do not have to speak great words to do so: ‘Lord Jesus, Son of David, have mercy on me’. Our prayer can be as simple as this: the sincere expression of what is not right in me, of what is not right around me; my pain and brokenness, or the pain and brokenness I witness.

 

FIRST READING      Isa 29:17-24
On the day of redemption the eyes of the blind shall see again.

From the Prophet Isaiah

Thus speaks the Lord :
“Behold, a little while yet, and the Lebanon will become an orchard,
and the orchard will become a forest.
“On that day the deaf shall
understand what is read aloud,
after darkness and night
the eyes of the blind shall see again.
“The oppressed will rejoice in the Lord,
the poorest of men
shall rejoice in the Holy One of Israel.
“For the tyrant is gone, the mocker is gone,
destroyed all those who seek evil,
who accuse others falsely,
who set traps in the judgment,
and put off the innocent with empty talk.
“Therefore, thus speaks the Lord,
the God of Jacob’s house, He who delivered Abraham :
“Jacob shall be ashamed no more,
his face blush no more.
“At the sight of his children, the offspring that I gave him,
they will glorify my Name,
praise Jacob’s Holy One,
and stand in awe of the God of Israel.
“War chiefs come to understanding, rebellious ones to reason.”
Thus speaks the Lord Almighty.

Interludium     Ps. 27(26) 1, 4, 13-14

The Lord is my light and my guide.

The Lord is my light and my guide,
whom should I fear;
the Lord is the shelter of my life,
of whom shall I be afraid?

I ask only one thing of the Lord,
I shall not wish for more:
That I may live in God’s house as long as I live.

I count on experiencing the benefits of the Lord.
Look unto the Lord and stand firm,
be of good courage and trust in the Lord.

 

ALLELUIA      Isa 45, 8

Alleluia.
Dew heavens, from on high
and let the clouds rain down justice!
The earth shall open
and salvation spring up ;
let the ground bring forth righteousness.
Alleluia.

 

GOSPEL      Mt 9, 27-31
Jesus heals two blind men because they believe in him.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

In those days there were two blind men
who were following Jesus and shouting loudly :
“Have mercy on us,
Son of David.”
When He had come home, the blind men came to Him.
Jesus spoke to them :
“Do you believe that I have the power to do this?”
They answered :
“Certainly Lord.”
Then He touched their eyes and said :
“Be it done unto you according to your faith.”
And their eyes were opened.
Jesus admonished them in a stern tone:
“See to it that no one comes to know.”
But once outside, they spread his fame in all that region.
_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

United by the same concern

7. These contributions by the Popes include the reflections of numerous scholars, philosophers, theologians and civil society organisations that have enriched the Church’s thinking on these issues. However, we cannot ignore the fact that even outside the Catholic Church, other Churches and Christian communities – as well as other religions – have developed a deep concern and precious reflection on these issues that are dear to all of us. To cite just one particularly significant example, let me briefly resume part of the contribution of our beloved Ecumenical Patriarch Bartholomew, with whom we share the hope of full ecclesial unity.

 

To be continued                              For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________


                                                    

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: