http://kerkengeloof.wordpress.com

Tweede zondag van de advent

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord

We zien hoopvol uit naar de komst van de Heer.
Hij wil ons hart raken en maakt ons leven nieuw.
Op deze tweede zondag van de advent
is Johannes de Doper onze gids.
Zijn oproep tot bekering klinkt ook vandaag.
Laten we ons hart openen voor zijn woorden
en vol goede moed de weg banen voor de Heer.

 

EERSTE LEZING                  Jes. 11, 1-10
De kleinen zal Hij recht verschaffen.

Uit de profeet Jesaja

In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï,
een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen.
De geest van de Heer zal op hem rusten,
de geest van wijsheid en verstand,
de geest van raad en heldenmoed,
de geest van liefde en vreze des Heren,
en deze vreze des Heren zal hij uitstralen.

Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn,
geen uitspraak doen op grond van geruchten.
De kleinen zal Hij recht verschaffen,
een eerlijk vonnis spreken over de geringsten der aarde,
maar de uitbuiter zal Hij striemen met de gesel van zijn mond,
en de boosdoener doden met de adem van zijn lippen.

Gerechtigheid wordt de gordel om zijn heupen,
onkreukbaarheid de band om zijn lenden.

Dan huist de wolf bij het lam,
vlijt de panter zich neer naast het geitje,
grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong.
een kleuter kan ze weiden!
Koe en berin hebben vriedschap gesloten,
hun jongen liggen naast elkaar
en de leeuw vreet hooi met het rund.
De zuigeling speelt bij het hol van de adder,
en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang!
Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad
op heel mijn heilige berg,
maar zal de gehele aarde vervuld zijn met liefde tot God,
zoals de zeebodem bedolven is onder het water.

Op die dag zal de wortel van Isaï
opgericht staan als banier van de volken:
Alle naties zullen naar hem toestromen.
En zijn troon zal luisterrijk zijn!

Antwoordpsalm               Ps. 72(71), 1-2, 7-8, 12-13, 17

Keervers
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de rivier tot de grens van de aarde.

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Die naam zal een zegenspreuk zijn op aarde,
want hem prijzen alle volken gelukkig.

 

TWEEDE LEZING              Rom. 15, 4-9
Christus schenkt alle mensen de vertroosting.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Alles wat eertijds werd opgeschreven,
werd opgetekend tot onze lering,
opdat wij door de volharding en de vertroosting
die wij putten uit de Schrift,
in hoop zouden leven.
God, die de volharding en de vertroosting schenkt,
verlene u ook eensgezindheid
in de geest van Christus Jezus,
opdat gij één van hart en uit één mond
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus
moogt verheerlijken.

Aanvaardt daarom elkander als leden van één gemeenschap,
zoals ook Christus ons
in zijn gemeenschap heeft opgenomen,
ter ere Gods.
Ik bedoel dit:
Ter wille van Gods trouw
is Christus dienaar geweest van het joodse volk,
om de beloften aan de aartsvaders waar te maken;
maar de heidenen moeten God verheerlijken
om zijn erbarming,
volgens het woord van de Schrift:
“Daarom zal ik U loven onder de heidenen
en uw Naam met psalmen prijzen.”

 

Vers voor het evangelie              Lc. 3, 4-6

Alleluia.
Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht;
en heel de mensheid zal Gods redding zien.
Alleluia.

 

EVANGELIE                    Mt. 3, 1-12
Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.

Uit het heilig evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd trad Johannes de Doper op
en predikte in de woestijn van Judea:
“Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.”
Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde,
toen hij zei:
“Een stem van iemand die roept in de woestijn:
Bereid de weg van de Heer,
maakt zijn paden recht.”

Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar
en een leren gordel om zijn lendenen.
Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing.

Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek
naar hem uit
en zij lieten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden.
Maar toen hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag komen
om gedoopt te worden,
sprak hij tot hen:

“Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld,
dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten?
“Brengt liever vruchten voort die passen bij bekering,
en neemt niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt:
Wij hebben Abraham tot vader!
“Waarachtig, ik zeg u
dat God de macht bezit
voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken!
“Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen.
“Elke boom dus die geen goede vrucht draagt,
wordt omgekapt en in het vuur geworpen.

“Ik doop u met water, opdat ge u zoudt bekeren.
“Maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik,
en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen.
“Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
“De wan heeft Hij in zijn hand
en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren;
zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen,
maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

9. Tegelijkertijd heeft Bartholomeüs opnieuw de aandacht gevestigd op de ethische en spirituele wortels van de problemen betreffende het milieu, die ons uitnodigen niet alleen oplossingen te zoeken in de techniek, maar ook in een verandering van het menselijk wezen, omdat wij anders alleen maar de symptomen zouden aanpakken. Hij heeft ons voorgehouden van consumptie over te gaan op offer, van hebzucht op edelmoedigheid, van verkwisting op het vermogen samen te delen in een ascese die ”betekent leren geven en niet alleen maar eenvoudigweg afzien. Het is een wijze van liefhebben, langzaam overgaan van wat ik wil, op hetgeen waaraan de wereld van God behoefte heeft. Het is bevrijding van angst, hebzucht en afhankelijkheid”. Wij Christenen zijn bovendien geroepen “de wereld te aanvaarden als een sacrament van gemeenschap, als een wijze van delen met God en de naaste op wereldschaal. Het is onze nederige overtuiging dat het goddelijke en menselijke elkaar ontmoeten in het kleinste detail van het naadloze kleed van Gods schepping, zelfs in het laatste korreltje stof van onze planeet”.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Second Sunday of Advent

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Opening word

We look forward with hope to the Lord’s coming.
He wants to touch our hearts and make our lives new.
On this second Sunday of Advent
John the Baptist is our guide.
His call to repentance also rings out today.
Let us open our hearts to his words
and boldly pave the way for the Lord.

 

FIRST READING       Isa 11:1-10
The little ones He will provide justice.

From the prophet Isaiah

In those days a twig will sprout from the stump of Isaiah,
a shoot from its roots will bear fruit.
The spirit of the Lord shall rest upon him,
the spirit of wisdom and understanding,
the spirit of counsel and valour,
the spirit of love and fear of the Lord,
and this fear of the Lord he will radiate.

He will not pass judgment according to outward appearances,
make no judgment on the basis of hearsay.
The little ones He will provide justice,
pass fair judgment on the least of these,
but the exploiter He will scourge with the scourge of his mouth,
and slay the evildoer with the breath of his lips.

Righteousness will be the girdle around his hips,
incorruptibility the belt around his loins.

Then the wolf dwells with the lamb,
the panther perches next to the kid,
the calf and the lion cub graze together.
A toddler can graze them!
Cow and bear have fraternised,
their young lie side by side
and the lion eats hay with the cow.
The infant plays at the viper’s den,
and the little child puts his hand in the snake’s nest!
Then no one sins any more, no one does evil any more
in all my holy mountain,
but the whole earth will be filled with love for God,
as the seabed is buried under the water.

In that day the root of Isaiah
will stand erect as the banner of the nations:
All nations will flock to him.
And his throne will be glorious!

Responsorial        Ps 72(71), 1-2, 7-8, 12-13, 17

Refrain
Righteousness will blossom in his days

My God, grant the king your wisdom,
the king’s son your justice.
May he rule your people righteously,
your poor with fairness.

Justice will blossom in his days
and prosperity everywhere till the end of the months.
Reign shall he from sea to sea,
from the river to the border of the earth.

The poor who asks for support he will deliver,
the unfortunate without help.
He will take care of the deprived,
to the weak he will restore life to them.

Forever remain his name praised,
in honour as long as there are days.
That name will be a blessing on earth,
for to Him all nations praise joy.

 

SECOND READING         Rom. 15:4-9
Christ gives comfort to all men.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Rome

Brothers and sisters,

All that was written down of old,
was recorded for our learning,
that through the perseverance and comfort
which we draw from the Scriptures,
we may live in hope.
God, who grants perseverance and consolation,
grant also unto you unity
in the spirit of Christ Jesus,
that ye may be of one heart and out one mouth
may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ.

Accept therefore one another as members of one community,
just as Christ also
into his community,
for the glory of God.
I mean this:
For the sake of God’s faithfulness
Christ has been servant to the Jewish people,
to fulfil the promises made to the patriarchs;
but the Gentiles are to glorify God
for his mercy,
according to the word of Scripture:
“Therefore will I praise thee among the Gentiles
and praise thy Name with psalms.”

 

Verse for the gospel          Lk. 3, 4-6

Alleluia.
Prepare the way of the Lord, make his paths straight;
and all mankind will see God’s salvation.
Alleluia.

 

GOSPEL           Mt. 3, 1-12
Repent, for the kingdom of heaven is at hand.

From the Holy Gospel of Our Lord Jesus Christ according to Matthew

In those days John the Baptist appeared
and preached in the desert of Judea:
“Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”
Surely it is this one that the prophet Isaiah meant,
when he said:
“A voice of one calling in the desert:
Prepare the way of the Lord,
make his paths straight.”

John now wore a robe of camel’s hair
and a leather belt around his loins.
His food consisted of locusts and wild honey

Then Jerusalem, Judea and all the region of Jordan à
came out to him
and they were baptised by him in the river, the Jordan,
while they confessed their sins.
But when he saw many Pharisees and Sadducees coming
to be baptised,
he spoke to them:

“You brood of vipers, who foretold thee ,
that you can escape the impending wrath?
“Rather bring forth fruits befitting repentance ,
and do not adopt an attitude as if you said to yourself:
We have Abraham for a father!
“Truly, I tell you
that God has the power
to beget children for Abraham out of these stones!
“Already the axe is at the root of the trees.
“Every tree therefore that does not bear good fruit,
shall be cut down and thrown into the fire.

“I baptise you with water, that you may repent.
“But He who comes after me is stronger than I,
and I am not worthy to strip Him of his sandals.
“He will baptise you with the Holy Spirit and with fire.
“The wan He has in his hand
and He will thoroughly purify His threshing floor;
His wheat He will gather into the barn,
but burn the chaff in unquenchable fire.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

9. At the same time, Bartholomew drew renewed attention to the ethical and spiritual roots of environmental problems, inviting us to seek solutions not only in technology, but also in a change of the human being, because otherwise we would only address the symptoms. He enjoined us to move from consumption to sacrifice, from greed to generosity, from profligacy to the ability to share together in an asceticism that “means learning to give and not just simply to renounce. It is a way of loving, slowly moving from what I want to what the world of God needs. It is liberation from fear, greed and dependence”. We Christians, moreover, are called “to accept the world as a sacrament of communion, as a way of sharing with God and neighbour on a global scale. It is our humble conviction that the divine and human meet in the smallest detail of the seamless garment of God’s creation, even in the last grain of dust of our planet.”

 

 

To be continued                      For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

                                      

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: