http://kerkengeloof.wordpress.com

Derde zondag van de advent

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Verheug U!
Vandaag is er licht, veel licht!
Want de derde kaars wordt aangestoken:
Gods redding is nabij.
In alle verwarring, in de doolhof van het leven,
krijgen we extra licht,
een licht dat ons de weg wijst en oproept
om de moed niet te laten zakken!
Vandaag nodigen Jezus en Johannes de Doper ons uit
om niet te accepteren dat mensen uit de boot vallen,
maar om op te komen voor de armen en zwakkeren
in onze samenleving en in de wereld.
Laten we ons hier dan als gemeenschap verzamelen rond het licht
en hoopvol wachtend uitkijken naar de komst van de Heer.

 

EERSTE  LEZING                Jes. 35, 1-6a.10
God zelf zal komen en ons redden.

Uit de Profeet Jesaja
Zo spreekt de HEER:
“Woestijn en steppe zullen zich verheugen,
jubelen en bloeien de dorre vlakte.
Pronken zal zij met lelies,
van blijdschap jubelen en juichen.
De glorie van de Libanon valt haar ten deel,
de luister van Karmel en Sjaron.
Zij zullen de glorie van de HEER aanschouwen,
de luister van onze God.

Maak slappe handen sterk,
geef kracht aan knikkende knieën.
Spreek tot allen die de moed verloren hebben:
Vat moed en vrees niet:
Uw God komt om de wraak te voltrekken,
God komt om te vergelden en om u te redden.”

Dan gaan de ogen van de blinden weer open
en zullen de oren van de doven geopend worden.
De lamme zal springen als een hert
en jubelen zal de tong van de stomme.

Die door de HEER verlost zijn,
zullen weer terugkeren.
Jubelend komen zij naar Sion,
hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde.
Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap,
en pijn en gejammer nemen de vlucht.

Antwoordpsalm             Ps. 146(145), 7, 8-9a, 9bc-10

Keervers
Kom, Heer, om ons te redden.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

 

TWEEDE LEZING              Jak. 5, 7-10
Weest moedig, want de komst van de Heer is nabij.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Hebt geduld tot de komst van de Heer.
De boer die uitziet naar de heerlijke vrucht van zijn land,
kan alleen maar geduldig wachten,
totdat de winter- en voorjaarsregens gevallen zijn.
Ook gij moet geduldig zijn en moedig,
want de komst van de Heer is nabij.

Klaagt elkaar niet aan;
dan valt ge zelf onder het oordeel.
Denkt eraan:
De rechter staat al voor de deur.
Broeders en zusters,
neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid
en het geduld van de profeten,
die gesproken hebben in de naam van de Heer.

 

Vers voor het evangelie            Jes. 61, 1 (vgl. Lc. 4,18)

Alleluia.
De Geest des Heren is over mij gekomen,
Hij heeft Mij gezonden om aan armen
de Blijde Boodschap te brengen.
Alleluia.

 

EVANGELIE           Mt. 11, 2-11
Zijt Gij komende of hebben wij een ander te verwachten?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis
over de werken van de Christus
en hij liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen:
“Zijt Gij de komende,
of hebben wij een ander te verwachten?”

Jezus antwoordde hun:
“Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet:
Blinden zien en lammen lopen,
melaatsen genezen en doven horen,
doden staan op
en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.
Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.”

Toen zij vertrokken waren,
begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes:
“Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien?
Naar een riethalm door de wind bewogen?
Waar zijt gij dan wél naar gaan zien?
Naar iemand in verfijnde kleding?
Die verfijnde kleding dragen
zijn te vinden in de paleizen der koningen.
Waartoe zijt gij dan uitgetrokken?
Om een profeet te zien?
Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet!
Hij is het over wie geschreven staat:
Zie, Ik zend mijn bode voor U uit
die de weg voor uw komst zal bereiden.
Voorwaar, Ik zeg u:
Onder hen die uit vrouwen geboren zijn,
is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.
Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen
groter dan hij.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

16. Hoewel ieder hoofdstuk een eigen thematiek en specifieke methodologie heeft, herneemt het op zijn beurt vanuit een nieuw perspectief belangrijke kwesties die in de voorafgaande hoofdstukken zijn behandeld. Dit betreft in het bijzonder enkele belangrijke aspecten die door de hele encycliek heen lopen. Bijvoorbeeld: De nauwe relatie tussen de armen en de broosheid van de planeet; de overtuiging dat alles in de wereld nauw met elkaar in verband staat; kritiek op het nieuwe paradigma en de vormen van macht die voortvloeien uit de technologie; de uitnodiging andere manieren te zoeken om de economie en de vooruitgang te verstaan; de eigen waarde van ieder schepsel; de menselijke zin van de ecologie; de noodzaak van oprechte en eerlijke debatten; de zware verantwoordelijkheid van de internationale en lokale politiek; de wegwerpcultuur en het voorstel voor een nieuwe levensstijl. Deze thema’s worden nooit afgesloten of verder niet meer behandeld, maar integendeel voortdurend hernomen en verrijkt.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________

Third Sunday of Advent

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Opening word

Rejoice!
Today there is light, much light!
For the third candle is lit:
God’s salvation is near.
In all the confusion, in the maze of life,
we are given extra light,
a light that shows us the way and summons us
not to lose heart!
Today, Jesus and John the Baptist invite us
not to accept people being left out,
but to stand up for the poor and weak
in our society and in the world.
Let us gather here then as a community around the light
and wait hopefully for the coming of the Lord.

 

FIRST READING       Isa 35:1-6a.10
God himself will come and save us.

From the Prophet Isaiah

Thus speaks the LORD:
“Desert and steppe shall rejoice,
rejoice and flourish the barren plain.
Showing off shall they be with lilies,
jubilate and rejoice.
The glory of the Lebanon shall fall to her,
the glory of Carmel and Sheryon.
They shall behold the glory of the LORD,
the splendour of our God.

Make weak hands strong,
give strength to buckling knees.
Speak to all who have lost courage:
Take courage and fear not:
Your God is coming to execute vengeance,
God comes to retaliate and to save you.”

Then the eyes of the blind will open again
and the ears of the deaf will be opened.
The lame will leap like a deer
and rejoice shall the tongue of the dumb.

Those redeemed by the LORD,
will return again.
Jubilantly they will come to Zion,
their heads surrounded with eternal joy.
They will obtain joy and gladness,
and pain and wailing take flight.

Responsorial Ps. 146(145), 7, 8-9a, 9bc-10

Refrain
Come, Lord, to save us.

The Lord always keeps His word,
oppressed He provides justice.
The Lord gives bread to those who are hungry,
captives He grants freedom.

The eyes of the blind the Lord opens,
He raises up the brokenhearted.
The Lord loves the righteous,
the Lord preserves the uprooted.

The Lord gives support to orphans and widows,
but sinners he lets get lost.
The Lord is king for ever,
your God, Zion, rules over all generations.

 

SECOND READING                James 5, 7-10
Be of good courage, for the coming of the Lord is near.

From the letter of the holy apostle James

Brothers and sisters,

Be patient until the coming of the Lord.
The farmer who looks forward to the glorious fruit of his land,
can only wait patiently,
until the winter and spring rains have fallen.
You too must be patient and courageous,
for the coming of the Lord is near.

Do not accuse one another;
then you yourselves will fall under judgment.
Remember:
The judge is already at the door.
Brothers and sisters,
take an example from the patience
and patience of the prophets,
who have spoken in the name of the Lord.

 

Verse for the Gospel Isa 61:1 (cf. Lk 4:18)

Alleluia.
The Spirit of the Lord has come upon me,
He has sent Me to bring to the poor
the Good News.
Alleluia.

 

GOSPEL           Mt 11:2-11
Are You coming or do we have another to expect?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

At that time John heard in prison
about the works of the Christ
and he had his disciples ask Him the question:
“Art Thou the One to come ,
or have we another to expect?”

Jesus answered them:
“Go and tell John what ye hear and see:
The blind see and the lame walk,
lepers heal and the deaf hear,
the dead rise
and to the poor the Good News is proclaimed.
Happy is he who takes no offence at Me.”

When they had left ,
Jesus began to speak to the crowd about John:
“What have ye gone to see in the desert?
At a reed moved by the wind?
What then did ye go to see?
At someone in refined garments?
Those who wear fine clothes
are found in the palaces of kings.
To what then didst thou go out?
To see a prophet?
Indeed, I tell you, even more than a prophet!
It is he of whom it is written:
Behold, I send forth my messenger before thee,
who will prepare the way for Your coming.
Verily, I say unto you:
Among those born of women ,
no one has risen who is greater than John the Baptist.
Nevertheless, the smallest in the kingdom of heaven is
greater than he.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

16. Although each chapter has its own theme and specific methodology, it in turn revisits, from a new perspective, important issues addressed in the previous chapters. In particular, this concerns some important aspects that run throughout the encyclical. For example: the close relationship between the poor and the fragility of the planet; the conviction that everything in the world is closely interrelated; critique of the new paradigm and the forms of power arising from technology; the invitation to seek other ways of understanding the economy and progress; the inherent worth of every creature; the human meaning of ecology; the need for sincere and honest debates; the heavy responsibility of international and local politics; disposable culture and the proposal for a new lifestyle. These themes are never closed or otherwise not dealt with, but on the contrary constantly revisited and enriched.

 

 

To be continued             For previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: