http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – Eerste dag in de Kerstnoveen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Van 17 december leven we naar Kerstmis toe in een andere toonaard. De O-antifonen komen eraan en de grote oude verhalen die naar de Messias verwijzen komen aan bod. Vandaag hebben we de zegen van Jacob met de tekst die voor Juda wordt uitgesproken. “Van Juda zal de scepter niet wijken, de staf niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt die hem dragen mag: Hem zijn de volken gehoorzaam.” Een allusie op het koningschap van David. De antwoordpsalm is een koningspsalm en haakt daarop in, en het evangelie geeft de geslachtsboom van Jezus vanaf Juda. Het is koningstraditie in de messiaanse verwachting.

 

EERSTE LEZING               Genesis 49,1a-2.8-10
Van Juda zal de scepter niet wijken.

Uit het boek Genesis

In die dagen ontbood Jakob
zijn zonen en sprak:
“Komt nu bijeen en luistert, zonen van Jakob,
luistert naar Israël hier, jullie vader.
Juda, jou prijzen je broers;
jouw hand drukt de nek van je vijanden neer,
voor jou staan de zonen van je vader gebogen.
De welp van een leeuw is Juda;
met roof ben je opwaarts gekomen, mijn zoon!
Hij vlijt zich neer, hij ligt als een leeuw,
als de koning der dieren; wie waagt hem te wekken?
Van Juda zal de scepter niet wijken,
de staf niet verdwijnen tussen zijn voeten,
totdat Hij verschijnt die hem dragen mag:
Hem zijn de volken gehoorzaam.”

TUSSENZANG              Ps. 72(71), 2, 3-4ab, 7-8, 17

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen,
en van de heuvels het recht.
Hij zal het geringe volk beschermen,
de zonen der armen verlossen.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Zijn naam zij een zegen voor alle stammen,
bij alle volken met lof vermeld.

 

ALLELUIA

Alleluia.
Wijsheid van de Allerhoogste,
alles bestuurt Gij met kracht en inzicht ;
kom, en leer ons de weg te gaan van kennis en wijsheid.
Alleluia.

 

EVANGELIE           Mt. 1, 1-17
Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Geslachtslijst van Jezus Christus,
zoon van David,
zoon van Abraham.

Abraham was de vader van Isaäk,
Isaäk van Jakob,
Jakob van Juda en zijn broers.
Juda was de vader van Peres en Zerach,
die uit Tamar geboren werden.
Peres was de vader van Chesron,
Chesron van Aram,
Aram van Amminádab,
Amminádab van Nachson,
Nachson van Salmon,
Salmon van Boaz, die uit Rachab geboren werd.
Boaz was de vader van Obed,
geboren uit Ruth.
Obed was de vader van Isaï
en Isaï van David, de koning.
David was de vader van Salomo,
die geboren werd uit de vrouw van Uría.
Salomo was de vader van Rechabeam,
Rechabeam van Abía,
Abía van Asa,
Asa van Jósafat,
Jósafat van Joram,
Joram van Uzzía,
Uzzía van Jotam,
Jotam van Achaz,
Achaz van Hizkía,
Hizkía van Manásse,
Manásse van Amon,
Amon van Josía,
Josía van Jechónja en zijn broers,
in de tijd van de Babylonische ballingschap.
Na de Babylonische ballingschap
werd Jechónja de vader van Seáltiël,
Seáltiël van Zerúbabel,
Zerúbabel van Abiúd,
Abiúd van Eljakim,
Eljakim van Azor,
Azor van Sadok,
Sadok van Achim,
Achim van Eliúd,
Eliúd van Eleázar,
Eleázar van Mattan,
Mattan van Jakob.
Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd geboren Jezus, die Christus genoemd wordt.
In het geheel zijn er dus van Abraham tot David
veertien geslachten,
van David tot de Babylonische gevangenschap
ook veertien geslachten
en van de Babylonische gevangenschap tot de Christus
eveneens veertien geslachten.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

22. Deze problemen hangen nauw samen met de wegwerpcultuur, die zowel de uitgesloten mens als de dingen die snel tot afval worden, treft. Laten we ons bijvoorbeeld realiseren dat het grootste deel van het geproduceerde papier wordt weggegooid en niet gerecycleerd. Het is moeilijk te erkennen dat de werking van natuurlijke ecosystemen voorbeeldig is: de planten synthetiseren voedingsstoffen die de herbivoren voeden; deze voeden op hun beurt de carnivoren, die belangrijke hoeveelheden organisch afval leveren waaruit een nieuwe generatie gewassen ontstaat. Het industriële systeem daarentegen heeft niet de capaciteit ontwikkeld om afval te verwerken en residuen te hergebruiken aan het einde van de productie- en consumptiecyclus. Het is nog niet mogelijk gebleken een productiecyclus tot stand te brengen die hulpbronnen waarborgt voor iedereen en voor toekomstige generaties, en die vereist dat het gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen tot een minimum wordt beperkt, het verbruik wordt beperkt, de exploitatie zo efficiënt mogelijk geschiedt en hergebruik en recycling plaatsvinden. Het aanpakken van deze kwestie zou een manier zijn om de wegwerpcultuur te bestrijden die uiteindelijk de hele planeet schaadt, maar we zien dat vooruitgang in die richting nog zeer schaars is.

 

 

Wordt vervolgd            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________________________

Saturday-first day in Christmas noveen

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
From 17 December onwards, we live towards Christmas in a different key. The O-Antiphons are coming and the great old stories that refer to the Messiah are coming into play. Today we have the blessing of Jacob with the text spoken for Judah. “From Judah the sceptre shall not depart, the staff shall not disappear between his feet, until he appear who may bear it: To him the nations are obedient.” An allusion to the kingship of David. The reply psalm is a king’s psalm and hooks up with that, and the gospel gives the genealogy of Jesus from Judah onwards. It is kingship in the messianic expectation.

 

FIRST READING      Genesis 49,1a-2.8-10
From Judah the sceptre will not depart.

From the book of Genesis

In those days Jacob summoned
his sons and said:
“Gather now and listen, sons of Jacob,
listen to Israel here, your father.
Judah, your brothers praise you;
your hand crushes the necks of your enemies,
before you, the sons of your father are bowed.
The cub of a lion is Judah;
with robbery have you come up, my son!
He flattens himself, he lies down like a lion,
like the king of beasts; who dares to wake him?
From Judah the sceptre shall not depart,
the staff shall not depart from between his feet
till he come that beareth it:
Unto him the nations are obedient.”

Interludium Ps. 72(71), 2, 3-4ab, 7-8, 17

Righteousness will flourish in his days
And prosperity everywhere until the end of the months.

My God, grant to the king thy wisdom,
the son of the king, your justice.
May he govern your people with justice,
your poor with equity.

Then shall peace pour down from the mountains
and from the hills the law.
He shall protect the lowly people,
deliver the sons of the poor.

Righteousness shall flourish in his days
And prosperity everywhere until the end of the months.
He shall reign from sea to sea,
from the River to the edge of the earth.

His name shall be praised forever,
in honour as long as there are days.
His name be a blessing to all the tribes,
mentioned with praise by all peoples.

 

ALLELUIA

Alleluia.
Wisdom of the Most High,
thou governest all things with power and understanding;
come and teach us the way of knowledge and wisdom.
Alleluia.

 

GOSPEL    Mt 1, 1-17
Genesis of Jesus Christ, Son of David.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew.

Family tree of Jesus Christ,
Son of David,
son of Abraham.

Abraham was the father of Isaac,
Isaac of Jacob,
Jacob of Judah and his brothers.
Judah was the father of Peres and Zerach,
who were born of Tamar.
Peres was the father of Chesron,
Chesron of Aram,
Aram of Amminádab,
Amminádab of Nachson,
Nachson of Salmon,
Salmon of Boaz, who was born of Rahab.
Boaz was the father of Obed,
born of Ruth.
Obed was the father of Isai
and Isai of David, the king.
David was the father of Solomon,
who was born of the wife of Uriah.
Solomon was the father of Rechabeam,
Rechabeam of Abía,
Abía of Asa,
Asa of Jósaphat,
Jósaphat of Joram,
Joram of Uzziah,
Uzziah from Jotam,
Jotam by Achaz,
Achaz of Hizkía,
Hizkía of Manasse,
Manasse by Amon,
Amon of Josiah,
Josiah of Jechonah and his brothers,
during the time of the Babylonian exile.
After the Babylonian exile
Jechonah became the father of Seáltiël,
Seáltiël of Zerúbabel,
Zerúbabel of Abiúd,
Abiúd of Eljakim,
Eljakim of Azor,
Azor from Sadok,
Sadok of Achim,
Achim of Eliúd,
Eliúd of Eleázar,
Eleázar of Mattan,
Mattan of Jacob.
Now Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary,
and of her was born Jesus, who is called Christ.
Thus from Abraham to David there are
fourteen generations,
From David to the Babylonian captivity
also fourteen generations
and from the Babylonian captivity to the Christ
also fourteen generations.

________________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

22. These problems are closely linked to the disposable culture that affects both the outcast human beings and the things that are rapidly turning into rubbish. For example, let us realise that most of the paper produced is thrown away and not recycled. With difficulty, we acknowledge that the functioning of natural ecosystems is exemplary: the plants synthesise nutrients that feed the herbivores; these, in turn, feed the carnivores, which provide significant amounts of organic waste that gives rise to a new generation of crops. In contrast, the industrial system has not developed the ability to process waste and reuse residues at the end of the production and consumption cycle. It has not yet succeeded in establishing a cycle of production that safeguards resources for all and for future generations and that requires minimising the use of non-renewable resources, limiting consumption, maximising the efficiency of exploitation, reuse and recycling. Addressing this issue would be a way to counter the throwaway culture, which ultimately harms the entire planet, but we see that progress in this direction is still very scarce.

 

To be continued                 For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: