http://kerkengeloof.wordpress.com

Vierde zondag van de advent

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord

De Heer heet ons allen van harte welkom.
In deze tijd van ‘blijde verwachting’ – de Advent –
wordt ons vandaag de geboorte van de Langverwachte aangekondigd.
Laten we met vreugde uitzien naar zijn komst, midden onder ons.
Keren we ons nu eerst met een adventshart tot de Heer
en vragen we Hem nederig om ontferming.

 

EERSTE LEZING                Jes. 7, 10-14
Zie, de maagd zal ontvangen.

Uit de Profeet Jesaja
In die dagen sprak Jesaja tot Achaz:
“Vraag de HEER uw God om een teken,
hetzij hoog in de hemel of diep in de hel.”

Maar Achaz antwoordde:
“Ik vraag niet om een teken.
Ik wil de HEER niet op de proef stellen.” En Jesaja sprak:

“Luister dan, huis van David,
is het u niet genoeg mensen te ergeren,
dat gij ook mijn God tot ergernis wilt zijn?
Daarom geeft de HEER u ook ongevraagd een teken:
Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren,
en zij zal hem noemen: “Immanuël”: “God met ons”.

Antwoordpsalm           Ps. 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Keervers
Open de poorten voor de koning der glorie.

Aan God hoort de aarde en al wat erop is,
de aardschijf en al wat daar woont;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal gezegend zijn door de Heer,
door God, zijn heil, gerechtvaardigd.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

 

TWEEDE LEZING              Rom. 1, 1-7
Jezus Christus uit het geslacht van David, is de Zoon van God.

Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus,
door Gods roeping apostel,
bestemd voor de dienst van het evangelie,
dat God eertijds door zijn profeten
in de heilige schriften heeft aangekondigd.

Het is de boodschap over zijn Zoon,
die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David,
die naar de heilige Geest
is aangewezen als Zoon van God
door Gods machtige daad,
door zijn opstanding uit de doden,
Jezus Christus onze Heer.
Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen,
om ter ere van zijn naam
onder alle volken
mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof.
Ook gij hoort bij hen, geroepen als gij zijt door God
tot de gemeenschap van Jezus Christus.

Ik zend mijn groeten aan u allen in Rome:
God heeft u lief
en riep u tot zijn heilige gemeente.
Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Vers voor het evangelie        Mt. 1, 23

Alleluia.
Zie, de Maagd zal zwanger worden
en een Zoon ter wereld brengen.
En men zal Hem de naam Immanuël geven: God met ons.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Mt. 1, 18-24
Jezus werd geboren uit Maria, de verloofde van Jozef, zoon van David.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze.
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef,
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij er over
in stilte van haar te scheiden.

Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak:
“Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen;
het kind in haar schoot is van de Heilige Geest.
Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”

Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt:
“Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen
en men zal Hem de naam Immanuël geven.”
Dat is in vertaling:
God met ons.

Ontwaakt uit de slaap
deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had
en nam zijn vrouw tot zich.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Het klimaat als gemeenschappelijk goed

23. Het klimaat is een gemeenschappelijk goed, van allen en voor allen. Op wereldniveau is het een complex systeem dat in verband staat met veel wezenlijke voorwaarden voor het menselijk leven. Er bestaat een zeer consistente wetenschappelijk overeenstemming die erop wijst dat wij een verontrustende opwarming van het klimaatsysteem meemaken. In de laatste decennia gaat deze opwarming gepaard met een voortdurende stijging van het zeeniveau, en bovendien is het niet moeilijk dit in verband te brengen met de toename van extreme weersomstandigheden, nog afgezien van het feit dat men aan ieder verschijnsel afzonderlijk geen wetenschappelijk te definiëren oorzaak kan toeschrijven. De mensheid wordt opgeroepen om zich de noodzaak bewust te worden van een verandering van levensstijl, van productie en consumptie om deze opwarming te bestrijden of minstens de menselijke oorzaken die deze voortbrengen of verergeren. Er zijn weliswaar andere factoren (zoals vulkanisme, veranderingen in de baan en de as van de aarde, de zonnecyclus), maar talrijke wetenschappelijke studies wijzen erop dat het grootste gedeelte van de globale opwarming in de laatste decennia te wijten is aan de grote concentratie broeikasgas (kooldioxide, methaan, stikstof en andere), die vooral worden uitgestoten ten gevolge van menselijke activiteit. De concentratie ervan in de atmosfeer verhindert dat de warmte van de zonnestralen die door de aarde worden gereflecteerd, zich verspreidt in de ruimte. Dat wordt vooral nog versterkt door een ontwikkelingsmodel dat is gebaseerd op het intensief gebruik van fossiele brandstoffen, dat in het middelpunt staat van het energiesysteem van de wereld. Ook de toename van de praktijk om de bodemgebruik te veranderen, vooral de ontbossing voor landbouwdoeleinden, heeft invloed gehad.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Fourth Sunday of Advent

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Opening word

The Lord extends a warm welcome to all of us.
In this time of ‘joyful expectation’ – Advent –
today the birth of the Long-awaited One is announced to us.
Let us look forward with joy to his coming in the midst of us.
Let us now first turn to the Lord with an Advent heart
and humbly ask Him for mercy.

 

FIRST READING    Isa 7:10-14
Behold, the virgin shall receive.

From the Prophet Isaiah

In those days Isaiah spoke to Achaz:
“Ask the LORD your God for a sign,
either high in heaven or deep in hell.”

But Achaz replied:
“I am not asking for a sign.
I do not want to test the LORD.” And Isaiah spoke:

“Listen then, house of David,
is it not enough for you to annoy people,
that ye also desire to annoy my God?
Therefore the LORD also gives you an unsolicited sign:
Behold, the young woman shall conceive and bear a son,
and she shall name him, “Immanuel”: “God with us”.

Responsorial   Ps. 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Refrain
Open the gates to the king of glory.

To God belongs the earth and all that is upon it,
the earth’s disk and all that dwells therein;
For He founded her on the water,
established her on the sea.

Who shall ascend the mountain of the Lord,
who shall stand in his sanctuary?
Who is pure of hands and pure of heart,
sets not his sights on what is evil.

He will be blessed by the Lord,
justified by God, his salvation.
So does the generation that turns to Him,
that stands before the face of Jacob’s God.

 

SECOND READING   Rom. 1, 1-7
Jesus Christ of the lineage of David, is the Son of God.

Beginning of the holy apostle Paul’s letter to the Christians of Rome

From Paul, servant of Christ Jesus,
by God’s calling apostle,
destined for the service of the gospel,
which God in former times through his prophets
announced in the holy scriptures.

It is the message about his Son,
who was born to the flesh of the lineage of David,
who according to the Holy Spirit
is designated as the Son of God
by God’s mighty act,
by his resurrection from the dead,
Jesus Christ our Lord.
Through Him I have received the grace of apostleship,
in honour of His name
among all nations
bring people to the obedience of faith.
You too belong to them, called as you are by God
to the fellowship of Jesus Christ.

I send my greetings to all of you in Rome:
God loves you
and called you to his holy congregation.
Grace and peace to you
because of God our Father and the Lord Jesus Christ!

Verse for the gospel Mt 1:23

Alleluia.
Behold, the Virgin will conceive
and give birth to a Son.
And they will give Him the name Immanuel: God with us.
Alleluia.

 

GOSPEL      Mt 1:18-24
Jesus was born of Mary, the betrothed of Joseph, son of David.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

The birth of Jesus Christ took place in this way.
When his mother Mary was engaged to Joseph,
she turned out, before they moved in together,
pregnant with the Holy Spirit.
Because Joseph, her husband, was righteous
and did not want to compromise her,
he considered
quietly divorcing her.

While he was contemplating this,
an angel of the Lord appeared to him in a dream
who spoke to him:
“Joseph, son of David,
do not be afraid to take Mary, your wife, to yourself;
the child in her womb is of the Holy Spirit.
She will give birth to a son whom you must name Jesus,
for he shall save his people from their sins.”

All this was done so that it might be fulfilled
what the Lord spoke through the prophet, saying:
“Behold, the virgin shall conceive
and give birth to a son
and they will give Him the name Immanuel.”
That is in translation:
God with us.

Awakened from sleep
Joseph did as the angel of the Lord had commanded him
and took his wife to himself.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

The climate as a common good

23. Climate is a common good, of all and for all. At the global level, it is a complex system related to many essential conditions for human life. There is a very consistent scientific consensus that we are experiencing an alarming warming of the climate system. In recent decades, this warming has been accompanied by a continuous rise in sea level, and moreover, it is not difficult to relate this to the increase in extreme weather events, quite apart from the fact that one cannot attribute a scientifically definable cause to each phenomenon in isolation. Humanity is called upon to realise the need for a change in lifestyle, production and consumption to combat this warming, or at least the human causes that produce or exacerbate it. While there are other factors (such as volcanism, changes in the Earth’s orbit and axis, the solar cycle), numerous scientific studies suggest that most of the global warming in recent decades is due to the high concentration of greenhouse gases (carbon dioxide, methane, nitrogen and others), emitted mainly as a result of human activity. Its concentration in the atmosphere prevents the heat from solar rays reflected from the Earth from spreading into space. This is especially exacerbated by a development model based on the intensive use of fossil fuels, which is at the centre of the world’s energy system. The increase in the practice of land use change, especially deforestation for agricultural purposes, has also had an impact.

 

To be continued                          For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: