http://kerkengeloof.wordpress.com

Zondag – Kerstmis – Geboorte van de Heer

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Hoe ontzagwekkend groot
is het wonder dat God klein wordt als een mensenkind.
Hoe onuitsprekelijk vreugdevol
is het goede nieuws van het Woord dat mens is geworden.
Ook aan ons wordt vrede en redding toegezegd,
ook vandaag wil God midden onder ons wonen.
Laten we ons hart daarvoor openstellen
en Hem danken om zijn goedheid en zijn trouw.

 

EERSTE LEZING         Jes. 52, 7-10

Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.

Uit de profeet Jesaja

Hoe lieflijk op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede meldt,
goed nieuws verkondigt,
die heil komt melden,
die zegt tot Sion: Uw God regeert!
Hoort!
Uw torenwachters verheffen hun stem,
zij jubelen tegelijk
want zij zien, oog in oog,
de terugkeer van de Heer naar Sion.

Barst los in jubel, allen samen,
puinen van Jeruzalem,
want de Heer heeft zijn volk getroost;
Hij heeft Jeruzalem verlost.
De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot
voor de ogen van alle volkeren;
en alle grenzen der aarde
hebben het heil van onze God aanschouwd.

Antwoordpsalm               Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6

Keervers
Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

De Heer openbaarde zijn heil,
gerechtigheid toonde Hij aan de volken.
Hij bleef zijn erbarmen indachtig,
zijn trouw jegens Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.


TWEEDE LEZING                    
Hebr. 1, 1-6

God heeft tot ons gesproken door de Zoon.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Nadat God eertijds
vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen gesproken had door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden
tot ons gesproken door de Zoon,
die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat
en door wie Hij het heelal heeft geschapen.
Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid
en het evenbeeld van zijn wezen.
Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord.
En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken
heeft Hij zich neergezet
ter rechterzijde van de majesteit in den hoge,
ver verheven boven de engelen,
zoals Hij hen ook overtreft
in de waardigheid die zijn deel is geworden.
Heeft God ooit tot een engel gezegd :
“Gij zijt mijn Zoon ;
Ik heb U heden verwekt ?” Of :
“Ik zal een vader voor Hem zijn en Hij zal mijn zoon zijn ?”
Wanneer Hij evenwel
de Eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij :
“Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen.”

 

Vers voor het evangelie

Alleluia.
Wij staan in het volle licht van deze heilige dag:
komt, laten we de Heer aanbidden.
Want heden daalde een groot licht op aarde neer.
Alleluia.

 

EVANGELIE                   Joh. 1, 1-18

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.

Begin van het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In het begin was het Woord
en het Woord was bij God
en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden
en zonder Hem is niets geworden
van wat geworden is.
In Hem was leven
en dat leven was het licht der mensen.
En het licht schijnt in de duisternis
maar de duisternis nam het niet aan.
Er trad een mens op, een gezondene van God ;
zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht
opdat allen door Hem tot geloof zouden komen.
Niet hij was het Licht
maar hij moest getuigen van het Licht.
Het ware Licht,
dat iedere mens verlicht,
kwam in de wereld.
Hij was in de wereld ;
de wereld was door Hem geworden
en toch erkende de wereld Hem niet.
Hij kwam in het zijne,
maar de zijnen aanvaardden Hem niet.
Aan allen echter die Hem wel aanvaardden,
aan hen die in zijn Naam geloven
gaf Hij het vermogen
kinderen van God te worden ;
Zij zijn niet uit bloed
noch uit begeerte van het vlees
of de wil van een man,
maar uit God geboren.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
zulk een heerlijkheid
als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,
vol genade en waarheid.
Wij hebben Johannes’ getuigenis over Hem toe hij uitriep :
“Deze was het van wie ik zei :
Hij die achter mij komt is vóór mij,
want Hij was eerder dan ik .”
Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen ;
genade op genade.
Werd de Wet door Mozes gegeven,
de genade en waarheid kwamen door Jezus Christus.
Niemand heeft ooit God gezien ;
de Eniggeboren God
die in de schoot van de Vader is,
Hij heeft Hem doen kennen.

 


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

30. Terwijl de kwaliteit van beschikbaar water voortdurend verslechtert, wordt op sommige plaatsen de tendens steeds sterker deze schaarse hulpbron te privatiseren, die is veranderd in koopwaar, onderworpen aan de wetten van de markt. In werkelijkheid is de toegang tot veilig drinkwater een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht van de mens, omdat het het overleven van de mensen bepaalt en daarom is het een voorwaarde voor het uitoefenen van de andere rechten van de mens. Deze wereld heeft een zware maatschappelijke schuld jegens de armen, die geen toegang hebben tot drinkwater, omdat dit betekent dat hun het recht op een leven in lijn met hun onvervreemdbare waardigheid wordt ontzegd. Deze schuld wordt gedeeltelijk ingelost door grotere economische bijdragen om schoon water en zuiveringsinstallaties te leveren bij de armste bevolkingen. Maar men constateert een verspilling van water in de ontwikkelde landen, maar ook in de ontwikkelingslanden die grote reserves bezitten. Dat maakt duidelijk dat het waterprobleem gedeeltelijk een kwestie van opvoeding en cultuur is, omdat er geen bewustzijn is van de ernst van deze gedragingen in een context van grote ongelijkheid.

 

Wordt vervolgd             Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
—————————————————————————————————————————

Sunday – Christmas – Birth of the Lord

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

How awe-inspiringly great
is the miracle of God becoming small as a human child.
How unspeakably joyful
is the good news of the Word made human.
We too are promised peace and salvation,
even today God wants to live among us.
Let us open our hearts to this
and thank Him for His goodness and His faithfulness.

 

FIRST READING  Isa 52:7-10

All the ends of the earth have seen the salvation of our God.

From the prophet Isaiah

How sweet the feet of the messenger of joy on the mountains,
who announces peace,
proclaiming good news,
who comes to proclaim salvation,
who says to Zion, Thy God reigns!
Hear!
Thy tower-guards lift up their voice,
they rejoice at the same time
for they see, face to face,
the return of the Lord to Zion.

Break forth into jubilation, all together,
the ruins of Jerusalem,
for the Lord has comforted his people;
He has redeemed Jerusalem.
The Lord has bared his holy arm
before the eyes of all nations;
and all the ends of the earth
have beheld the salvation of our God.

Response Psalm 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6

Refrain
All the earth beheld
what our God did for us.

Sing unto the Lord a new song
because he did wonders.
His hand was strong,
the power of his holy arm.

The Lord revealed his salvation,
He showed justice to the nations.
He remained mindful of His mercy,
His faithfulness to the house of Israel.

All the earth beheld
what our God did for us.
Glorify the Lord, all nations,
be glad, rejoice and sing.

Sing to the Lord with the zither,
with the zither and the psaltery.
Let the trumpet and the trombone sound
and dance to the Lord thy King.


SECOND READING   Hebrews 1, 1-6

God has spoken to us through the Son.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

After God had spoken
many times and in many different ways
to our fathers through the prophets,
He has now spoken, at the end of the age
to us through the Son,
whom He has made heir of all that exists
and through whom He created the universe.
He is the radiance of God’s glory
and the image of his being.
He sustains everything by his mighty word,
and having accomplished the cleansing of sins
He has set himself down
at the right hand of the Majesty on high,
exalted far above the angels,
as He also surpasses them
in the dignity which has become his portion.
Has God ever said to an angel :
“Thou art my Son;
I have begotten thee this day?” Or :
“I will be a father to Him, and He shall be My son?”
However, when He
leads the Firstborn into the world again, He says :
“All the angels of God must pay homage to Him.”

 

Verse for the Gospel

Alleluia.
We stand in the full light of this holy day:
Come, let us worship the Lord.
For today a great light has come down to earth.
Alleluia.

 

GOSPEL     John 1, 1-18

The Word became flesh and dwelt among us.

Beginning of the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In the beginning was the Word
and the Word was with God
and the Word was God.
This was in the beginning with God.
All things were made through Him
and without Him nothing has become
of what has become.
In Him was life
and that life was the light of men.
And the light shines in the darkness
but the darkness did not accept it.
There arose a man, a sent from God ;
his name was John.
He came to testify,
to bear witness of the light
that all might come to faith through him.
Not he was the light
but he was to be a witness of the Light.
The true Light,
which enlightens every man,
came into the world.
He was in the world ;
the world had become through Him
and yet the world did not recognise Him.
He came into his own, but his own people did not accept him.
To all, however, who did accept Him,
those who believe in his name
He gave the ability
to become children of God;
they are not of blood
nor of the lust of the flesh
or the will of man,
but born of God.
The Word became flesh
and dwelt among us.
We have beheld his glory,
such glory
as the Only Begotten receives from the Father,
full of grace and truth.
We have John’s testimony concerning Him when he exclaimed :
“It was He of whom I said:
He who comes after me is before me,
for He was before me.”
Of his fullness we have all received ;
grace upon grace.
If the Law was given through Moses,
grace and truth came through Jesus Christ.
No one has ever seen God ;
the Only Begotten God
who is in the bosom of the Father,
He has made Him known.

__________________________________________________________________


Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home 

30. As the quality of available water continues to deteriorate, there is a growing tendency in some places to privatise this scarce resource, turning it into a commodity subject to the laws of the market. In reality, access to safe drinking water is an essential, fundamental and universal human right because it determines human survival and is thus a prerequisite for the exercise of other human rights. This world owes a heavy social debt to the poor who do not have access to drinking water because it means denying them the right to live in accordance with their inalienable dignity. This debt is partially repaid by increased economic contributions to provide clean water and treatment facilities to the poorest. But there is a waste of water in developed countries as well as in developing countries with large reserves. This shows that the water problem is partly a matter of education and culture, as people are not aware of the seriousness of this behaviour in a context of great inequality.

 

To be continued                             For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
—————————————————————————————————————————

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: