http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Stefanus, eerste martelaar

Hij was aangesteld om de aalmoezen eerlijk te verdelen onder de armen. Hij maakte de joodse religieuze leiders boos en werd gestenigd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Over de kribbe hangt reeds de schaduw van verwerping, de schaduw van het kruis. Ook wie Jezus volgt zal dat ondervinden. De dag na het geboortefeest van Jezus gedenken we Stefanus (+ circa 33-36), de allereerste apostel die met zijn bloed van Hem getuigd heeft.  Hem viel het lot van Jezus te beurt: hij werd aangeklaagd, voor het Sanhedrin gebracht en terechtgesteld. Een aantal elementen die bij zijn sterven vermeld worden herinneren aan Jezus: “Heer Jezus, ontvang mijn geest” is een echo van het “Heer in uw handen beveel ik mijn geest”. Zoals Jezus zal ook Stefanus aan het kruis bidden om Gods vergeving voor zijn beulen: “Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen!” Na zijn dood zal het Paulus zijn die hem als eerste ‘getuige’ (martyros) zal noemen (Hnd 22,20).

 

EERSTE LEZING              Hand. 6,8-10; 7, 54-60
Ik zie de hemel open.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen deed Stefanus, vol genade en kracht,
grote wondertekenen onder het volk.
Sommige leden echter
van de zogenaamde synagoge der Vrijgelatenen,
Cyreneeërs en Alexandrijnen
en sommige mensen uit Cilícië en Asia
begonnen met Stefanus te redetwisten,
maar zij konden niet op tegen de wijsheid
en tegen de geest waarmee hij sprak.
Ze werden woedend
en ze knarsetandden tegen hem.
Maar Stefanus, vervuld van de Heilige Geest,
staarde naar de hemel en zag Gods heerlijkheid
en Jezus, staande aan Gods rechterhand;
en hij riep uit:
“Ik zie de hemel open
en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.”
Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen,
stopten hun oren toe
en stormden als één man op hem af.
Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem.
De getuigen legden hun mantels neer
aan de voeten van een jongeman die Saulus heette.
Terwijl zij Stefanus stenigden,
bad hij: “Heer Jezus, ontvang mijn geest.”
Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem:
“Heer, reken hun deze zonde niet aan.”
Na deze woorden ontsliep hij.

TUSSENZANG                Ps. 31(30), 3cd-4, 6 en 8, 16 en 17

Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer.

Wees mij een rots waar ik vluchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,
uw Naam is mijn leider en gids.

Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.
Ik mag mij verheugen in uw erbarmen,
Gij ziet mijn ellende, Gij helpt mij in nood.

Bevrijd mij van mijn vervolgers.
Laat over uw dienaar uw Aanschijn stralen,
red mij door uw genade.

 

ALLELUIA             Ps. 118(117), 26a en 27a

Alleluia.
Gezegend die komt met de Naam van de Heer ;
de Heer is God, Hij verlicht ons.
Alleluia.

 

EVANGELIE                Mt. 10, 17-22
Niet gij zijt het die spreekt,
maar door u spreekt de Geest van de Vader.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 

In die tijd zei Jezus tot de twaalf:
“Neemt u in acht voor de mensen.
Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken
en u geselen in hun synagogen.
Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden
omwille van Mij,
om zo ten overstaan van hen en de heidenen
getuigenis af te leggen.
Maakt u echter, wanneer men u overlevert,
niet bezorgd over het hoe en wat van uw spreken:
Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen.
Want niet gij zijt het die spreekt,
maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader.
De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden;
de vader zijn kind;
de kinderen zullen opstaan tegen hun ouders
en hen ter dood doen brengen.
Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen,
omwille van mijn Naam.
Wie echter ten einde toe volhardt,
hij zal gered worden.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

31. Een grotere schaarste aan water zal een stijging van de kosten van levensmiddelen en verschillende producten die van het watergebruik afhankelijk zijn, ten gevolge hebben. Sommige studies hebben het gevaar gesignaleerd dat men binnen weinig decennia acuut te maken zal hebben met waterschaarste, als men niet snel maatregelen neemt. De milieu-effecten zouden miljarden mensen kunnen treffen en anderzijds is te voorzien dat de watercontrole door grote internationale ondernemingen verandert in een van de belangrijkste bronnen voor een conflict in deze eeuw.

 

Wordt vervolgd      Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________

Monday – Saint Stephen, first martyr

He was appointed to distribute alms fairly to the poor. He angered the Jewish religious leaders and was stoned to death.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Over the manger already hangs the shadow of rejection, the shadow of the cross. Those who follow Jesus will also experience this. The day after the birth of Jesus we remember Stephen (+ about 33-36), the very first apostle who bore witness to Him with his blood.  To him fell the fate of Jesus: he was denounced, brought before the Sanhedrin and executed. Some elements mentioned at his death recall Jesus: “Lord Jesus, receive my spirit” echoes the “Lord into your hands I commend my spirit”. Like Jesus, Stephen will also pray on the cross for God’s forgiveness for his executioners: “Lord forgive them, for they know not what they do!” After his death, it will be Paul who will call him the first “witness” (martyros) (Acts 22:20).

 

FIRST READING       Acts 6:8-10; 7:54-60
I see the heavens open.

From the Acts of the Apostles

In those days Stephen, full of grace and power,
performed great miraculous signs among the people.
However, some members
of the so-called synagogue of the Freedmen,
Cyrenians and Alexandrians
and some people from Cilícia and Asia
began to argue with Stephen ,
but they could not stand the wisdom
and against the spirit with which he spoke.
They became furious
and they gritted their teeth against him.
But Stephen, filled with the Holy Spirit ,
gazed into heaven and saw the glory of God
and Jesus, standing at God’s right hand;
and he exclaimed:
“I see the heavens open
and the Son of Man standing at God’s right hand.”
But they began to shout loudly,
plugged their ears
and stormed towards him as one man.
They dragged him outside the gate and stoned him.
The witnesses laid down their cloaks
at the feet of a young man called Saul.
While they were stoning Stephen ,
he prayed, “Lord Jesus, receive my spirit.”
Then he fell to his knees and cried out in a loud voice:
“Lord, do not charge them with this sin.”
After these words, he resigned.

INTERLUDIUM        Ps. 31(30), 3cd-4, 6 and 8, 16 and 17

Trustingly I place my spirit in your hands, Lord.

Be to me a rock where I can flee,
a strong fortress where I can dwell in safety.
For always You are my rock and my fortress,
Thy Name is my leader and guide.

Trustingly I place my spirit in Your hands,
Thou wilt protect me, faithful God.
I may rejoice in Thy mercy,
Thou seest my misery, Thou helpest me in distress.

Deliver me from my persecutors.
Let over thy servant thy Face shine,
save me by Thy mercy.

 

ALLELUIA     Ps. 118(117), 26a and 27a

Alleluia.
Blessed who comes with the Name of the Lord ;
the Lord is God, He enlightens us.
Alleluia.

 

GOSPEL    Mt 10, 17-22
It is not you who speak,
but through you the Spirit of the Father speaks.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

At that time, Jesus said to the 12:
“Take heed to the people.
They will hand you over to the courts
and scourge thee in their synagogues.
You will be brought before governors and kings
for My sake,
so as to bear witness
before them and the Gentiles.
However, when you are handed over,
do not worry about the how and what of your speaking:
At that time it will be instilled in thee what thou must say.
For it is not ye who speak,
but through thee then the Spirit of thy Father speaketh.
One brother shall deliver up the other to have him killed;
the father his child;
the children shall rise up against their parents
and have them put to death.
Thou shalt be an object of hatred to all,
for the sake of my Name.
However, he who perseveres to the end ,
he will be saved.”
_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

31. Greater scarcity of water will result in an increase in the cost of food and various products that depend on water use. Some studies have signalled the danger of acutely facing water scarcity within few decades if action is not taken soon. The environmental effects could affect billions of people and, on the other hand, it is foreseeable that water control by large international corporations will turn into one of the main sources of conflict in this century.

 

To be continued              For previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: