http://kerkengeloof.wordpress.com

Zondag – Octaafdag van Kerstmis H. Maria, moeder van God

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking


Openingswoord

Vandaag bidden we om Gods zegen
over onze plannen en dromen voor het nieuwe jaar.
Maria – moeder van God en ook onze moeder –
leert ons alvast om open te staan voor het nieuwe
en te vertrouwen op Gods nabijheid.
Ze liet zich raken door Gods mensgeworden liefde
en bewaarde alles in haar hart.
We willen God loven en danken
om de eenvoud en dienstbaarheid van Maria.
Haar voorbeeld inspireert ons ook in het nieuwe jaar
Jezus van nabij te volgen.

 

EERSTE LEZING      Num. 6, 22-27
Zij zullen mijn naam over de Israëlieten uitspreken, en Ik zal hen zegenen.

Uit het boek Numeri

De HEER sprak tot Mozes:
“Zeg aan Aäron en zijn zonen:
Als gij de Israëlieten zegent,
doe het dan met deze woorden:

Moge de HEER u zegenen en u behoeden!
Moge de HEER de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn!
Moge de HEER zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!

“Als zij zó mijn naam over de Israëlieten uitspreken
zal Ik hen zegenen.”

Antwoorpsalm                  Ps. 67(66), 2-3, 5, 6 en 8

Keervers
God, wees ons barmhartig en zegen ons.

God zij ons genadig en zegene ons,
Hij late zijn aanschijn over ons lichten.
Opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

 

TWEEDE LEZING                   Gal. 4, 4-7
God zond zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten 

Broeders en zusters,

Toen de volheid van de tijd gekomen was,
zond God zijn eigen Zoon,
geboren uit een vrouw,
geboren onder de wet,
om ons, slaven van de wet, vrij te maken,
zodat wij de rang kregen van kinderen.
En omdat ge kinderen zijt,
heeft God de Geest van zijn Zoon, die “Abba, Vader!” roept,
in ons hart gezonden.
Ge zijt dus niet langer slaaf maar kind
en als kind ook erfgenaam
en wel door toedoen van God.

 

Vers voor het evangelie             Hebr. 1, 1-2

Alleluia.
Op velerlei wijzen heeft God tot onze vaderen gesproken
door de profeten;
op het einde der tijden heeft Hij tot ons gesproken
door zijn Zoon.
Alleluia.

 

EVANGELIE               Lc. 2, 16-21
Zij vonden Maria, Jozef en het kind… En na acht dagen ontving Hij de naam Jezus.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 

In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem
en vonden Maria en Jozef
en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag.
Toen ze dit gezien hadden,
maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.
Allen die het hoorden stonden verwonderd
over hetgeen de herders hun verhaalden.
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart
en overwoog ze bij zichzelf.
De herders keerden terug,
terwijl zij God verheerlijkten en loofden
om alles wat zij gehoord en gezien hadden;
het was juist zoals hun gezegd was.

Toen de acht dagen voorbij waren
en men het kind moest besnijden
ontving het de naam Jezus,
zoals het door de engel was genoemd
voordat het in de moederschoot werd ontvangen.


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

37. Sommige landen hebben vooruitgang geboekt in een doeltreffend behoud van bepaalde plaatsen en gebieden – op het land en in de oceanen – waar ieder menselijk ingrijpen is verboden dat de fysionomie ervan kan veranderen of de oorspronkelijke samenstelling ervan kan aantasten. In de zorg voor de biodiversiteit dringen de specialisten aan op de noodzaak in het bijzonder aandacht te besteden aan de gebieden die het rijkst zijn aan een variëteit van soorten, endemische soorten, die minder veel voorkomen of een mindere graad van doelmatige bescherming genieten. Er zijn plaatsen die een bijzondere zorg vereisen op grond van hun enorme belang voor het mondiale ecosysteem of die belangrijke waterreserves vormen en zo andere vormen van leven waarborgen.

 

 Wordt vervolgd             Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: