http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bb. en krkl.

De heilige bisschoppen Basilius van Caesarea en Gregorius van Nazianze gelden als de grondleggers van het oosters-christelijke kloosterleven.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
‘We moeten proberen onze geest rustig te houden. Want zoals een oog dat onophoudelijk overal heen kijkt en nu eens opzij ziet en zich telkens weer naar boven en naar beneden keert niet duidelijk kan waarnemen wat vlakbij is, zo kan ook de geest van de mens zich onmogelijk strak gericht houden op de waarheid, wanneer hij overal heen getrokken wordt door de duizenden wereldse bekommernissen. (…) Wanneer de geest zich niet spitst op wat van buiten komt, en zich niet laat verstrooien door de zintuigen, keert hij naar zichzelf terug en stijgt uit zichzelf op tot de Memoria Dei – het vootdurend denken aan God’.
(Brief van de h. Basilius aan Gregorius van Nazianze)

 

EERSTE LEZING                     I Joh. 2, 22-28
Zorgt ervoor dat in u levend blijft wat gij vanaf het begin gehoord hebt.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Wie ontkent dat Jezus de verlosser is,
is dat niet de leugenaar?
Dat is de ‘antichrist’ :
De loochenaar van de Vader én van de Zoon.
Wie Christus loochent
kan God niet vinden ;
wie de Zoon belijdt
heeft ook de Vader.
Wat u betreft,
zorgt er voor
dat in u levend blijft
wat gij vanaf het begin gehoord hebt ;
dan zult gij zelf blijven in de Zoon en ook in de Vader.
En gij kent de belofte
die Hij ons zelf gedaan heeft :
De belofte van eeuwig leven.
Dit met het oog op hen die u willen misleiden.
Wat uzelf aangaat,
de inwijding die gij van Hem ontvangen hebt
blijft u bij,
gij hebt geen andere leraar nodig.
Zijn wijding onderricht u in alles ;
ze is waarachtig en zonder bedrog.
Blijft in Hem,
zoals zij het leert.
En nu kinderen,
blijft in Hem.
Dan zijn wij vol vertrouwen als Hij zal verschijnen,
en hoeven wij bij zijn komst niet beschaamd te zijn.

TUSSENZANG             Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4

Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

 

ALLELUIA                    Joh. 1, 14 en 12b

Alleluia.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Aan allen die Hem aanvaardden
gaf Hij het vermogen
om kinderen van God te worden.
Alleluia.

 

EVANGELIE         Joh. 1, 19-28
Hij die na mij komt was eerder dan ik.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Dit is het getuigenis van Johannes,
toen de Joden uit Jeruzalem
priesters en levieten naar hem toezonden
om hem te vragen :
“Wie zijt gij!”
Daarop verklaarde hij
zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid :
“Ik ben de Messias niet.”
Zij vroegen hem :
“Wat dan?
Zijt gij Elia?”
Hij zei :
“Dat ben ik niet.”
“Zijt gij de profeet?”
Hij antwoordde :
“Neen.”
Toen zeiden zij hem :
“Wie zijt gij dan?
“Wij moeten toch een antwoord geven
aan degenen die ons gestuurd hebben.
“Wat zegt gij over uzelf?”
Hij sprak :
“Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt
de stem van iemand die roept in de woestijn :
Maakt de weg recht voor de Heer!”
De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën.
Zij vroegen hem :
“Wat doopt gij dan
als gij de Messias niet zijt.
noch Elia, noch de profeet?”
Johannes antwoordde hun :
“Ik doop met water
maar onder u staat Hij die gij niet kent,
Hij die na mij komt,
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.”
Dit gebeurde te Betanië,
aan de overkant van de Jordaan.
waar Johannes aan het dopen was.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

38. Wij herinneren bijvoorbeeld aan de longen van de planeet die boordevol biodiversiteit zitten, zoals het Amazonegebied en het rivierbekken van de Kongo of de grote waterhoudende aardlagen en de gletsjers. Het belang van deze plaatsen voor het geheel van de planeet en de toekomst van de mensheid is maar al te bekend. De ecosystemen van de tropische wouden hebben een biodiversiteit met een grote complexiteit, die men onmogelijk geheel kan kennen, maar wanneer deze wouden in brand worden gestoken of met de grond gelijk worden gemaakt om het verbouwen van producten te doen toenemen, dan gaan er binnen weinig jaren ontelbare soorten verloren of veranderen deze gebieden in dorre woestijnen. Een teer evenwicht dringt zich echter op, wanneer men het heeft over deze plaatsen, omdat men ook niet de geweldige internationale economische belangen kan negeren die met de pretentie dat men ervoor zorgt, de nationale soevereiniteit in gevaar kan brengen. Er bestaan inderdaad “voorstellen tot internationalisering van het Amazonegebied, die alleen maar de economische belangen van de multinationals dienen”. Prijzenswaardig is de inzet van internationale organisaties en organisaties van de burgermaatschappij de volken sensibiliseren en op kritische wijze samenwerken, daarbij ook gebruik makend van wettige pressiemiddelen, opdat iedere regering haar eigen en niet te delegeren taak vervult het milieu en de natuurlijke bronnen van het eigen land te beschermen zonder zich te verkopen aan onzuivere lokale en internationale belangen.

 

Wordt vervolgd              Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d