http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Fabianus, paus en mrt. – H. Sebastianus, mrt.

Paus Fabianus leefde tijdens de Christenvervolging en kwam tijdens het
bewind van keizer Decius op 20 januari 250 door marteling om het leven.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING
 Jezus is onze nieuwe hogepriester, ver verheven boven alle priesters van het Oude Verbond. Hij offert zichzelf, zodat ook dit offer alle ontelbare offers van het Oud Verbond te boven gaat. Dit Oud Verbond is dan ook ten einde. Er komt een Nieuw Verbond in de plaats. Hier neemt de auteur van de Hebreeënbrief een lange tekst over van de profeet Jeremia. Na het Oud Verbond komt een Nieuw Verbond. Hoe dierbaar en verheven het Oud Verbond ook was, het loopt ten einde en wordt vervangen. Het Nieuwe Verbond zal vooral diep in het hart van de mens geprent zijn. Psalm 85 geeft daarop een mooie echo.

 

EERSTE LEZING         Hebr. 8, 6-13

Het verbond waarvan Jezus middelaar is, is veel verhevener.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

In feite
is de bediening die Jezus is ten deel gevallen veel verhevener,
evenals het verbond waarvan Hij de middelaar is
en de beloften waarop het berust.
Was het eerste verbond zonder fout geweest
dan had men niet omgezien naar een tweede.
Maar God laakt hun fouten met deze woorden :
“Er komen dagen, zegt de Heer,
dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda
een nieuw verbond zal sluiten.
“Het zal anders zijn dan het verbond dat Ik met hun vaderen sloot
toen Ik hen bij de hand vatte om ze uit Egypte te leiden,
want zij hebben zich niet aan mijn verbond gehouden
en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, zegt de Heer.
“En zó zal het verbond zijn
dat Ik met het huis van Israël zal sluiten,
zegt de Heer :
“Mijn wetten prent Ik in hun geest
en Ik grif ze in hun hart :
Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
“Dan zal niemand meer een ander onderrichten
noch zeggen tot zijn broeder : Ken uw Heer.
“Allen zullen ze Mij kennen, van de kleinste tot de grootste.
“Want Ik zal hun ongerechtigheden vergeven
en hun zonden niet langer gedenken.”
Door te spreken van een nieuw verbond
heeft Hij het eerste voor verouderd verklaard,
en alles wat oud en bejaard wordt
staat op het punt te verdwijnen.

TUSSENZANG              Ps. 85(84), 8, 10, 11-12, 13-14

Trouw en erbarmen gaan elkaar tegemoet.

Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.
Uw heil is nabij voor hen die U vrezen,
uw Glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan
als vrede en recht elkander omhelzen ;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

 

ALLELUIA              Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

 

EVANGELIE               Mc. 3, 13-19

Jezus riep tot zich die Hij zelf wilde ; en zij kwamen bij Hem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd ging Jezus de berg op
en riep tot zich die Hij zelf wilde ;
en zij kwamen bij Hem.
Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen
en door Hem uitgezonden te worden om te prediken,
met de macht de duivels uit te drijven.
Hij wees dus deze twaalf aan ;
Simon, die Hij de naam Petrus gaf ;
verder Jakobus, de zoon van Zebedeüs
en Johannes, de broer van Jakobus,
aan wie Hij de naam Boanérges gaf, wat betekent :
Zonen van de donder ;
vervolgens Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs,
Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs,
Taddeüs, Simon de IJveraar
en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

56. In de tussentijd blijven de economische machten het huidige mondiale systeem rechtvaardigen, waarbij speculeren en zoeken naar financieel gewin prevaleren, die ertoe neigen iedere context en de effecten op de menselijke waardigheid te negeren. Zo wordt duidelijk dat het verval van het milieu en het menselijk en ethisch verval nauw met elkaar verbonden zijn. Velen zullen zeggen dat zij zich niet ervan bewust zijn dat zij immorele daden stellen, omdat de constante verstrooiing ons de moed ontneemt om de werkelijkheid van een beperkte en eindige wereld gewaar te worden. Daarom “blijft alles wat broos is, zoals het milieu, weerloos ten overstaan van de belangen van de vergoddelijkte markt, die in een absolute regel zijn veranderd”.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: