http://kerkengeloof.wordpress.com

Vierde zondag door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord

Ons geloof houdt belofte en perspectief in,
dat leren ons de bekende zaligsprekingen.
Ook al zijn we nu arm of bedroefd,
het Rijk Gods wordt ons beloofd.
God stelt zijn getrouwen niet teleur.
Jezus spreekt van een ‘loon in de hemel’.
Vanuit dat geloof mogen wij ons nu al zalig prijzen.
Situaties die scheef of on-recht zijn, zal God zelf rechttrekken.
Huidige tekorten zullen ruimschoots gecompenseerd worden.
Ja, voor wie gelooft is er uitzicht en toekomst.
Laten we onze ogen op de Heer gericht houden.

EERSTE LEZING                Sef. 2, 3; 3, 12-13

Ik laat bij u alleen nog over een ootmoedig en bescheiden volk.

Uit de profeet Sefanja

Zoekt de Heer,
gij allen, ootmoedigen van het land,
die zijn geboden naleeft;
zoekt de gerechtigheid,
zoekt de ootmoed!
Dan vindt gij misschien een schuilplaats
op de dag van de toorn van de Heer.

Dan laat ik bij u alleen nog over
een ootmoedig bescheiden volk,
dat zijn toevlucht vindt bij de naam van de Heer:
de rest van Israël.
Zij zullen geen onrecht meer doen
en geen onwaarheid meer spreken;
in hun mond is geen tong die bedriegt.
Ja, zij zullen weiden en neerliggen,
zonder door iemand te worden opgeschrikt.

Antwoordpsalm                 Ps. 146(145), 7, 8-9a, 9bc-10

Keervers
Zalig de armen van geest
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

 

TWEEDE LEZING            I Kor. 1, 26-31

Wat voor de wereld zwak was heeft God uitverkoren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Denkt aan uw eigen roeping.
Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd,
niet velen machtig,
niet velen van hoge afkomst.

Nee, wat voor de wereld dwaas is
heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen ;
wat voor de wereld zwak is
heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen ;
wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend
heeft God uitverkoren ;
wat niets is
om teniet te doen wat iets is,
opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf.

Dank zij Hem zijt gij in Christus Jezus
die van Godswege heel onze wijsheid is geworden,
onze gerechtigheid, heiliging en verlossing.
Daarom : zoals er geschreven staat,
“als iemand wil roemen, laat hem roemen op de Heer.”

 

Vers voor het evangelie                  Mt. 5, 12a

Alleluia.
Verheugt u en juicht,
want groot is uw loon in de hemel.
Alleluia.

 

EVANGELIE                      Mt. 5, 1-12a

Zalig de armen van geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteus

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op,
en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus :
“Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
“Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
“Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
“Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
“Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.
“Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
“Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
“Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil :
“Verheugt u en juicht,
want groot is uw loon in de hemel.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

De wijsheid van de Bijbelse verhalen 

65 . Zonder hier opnieuw de hele theologie van de schepping ter sprake te brengen, vragen wij ons af wat de grote Bijbelse verhalen ons zeggen over de relatie van het menselijk wezen met de wereld. In het eerste verhaal van het scheppingswerk in het boek Genesis bevat Gods plan de schepping van de mensheid. Na de schepping van man en vrouw wordt er gezegd dat “God alles bezag wat Hij gemaakt had, en zag dat het heel goed was” (Gen. 1, 31) . De Bijbel leert dat ieder menselijk wezen geschapen wordt voor de liefde, geschapen naar het beeld van en de gelijkenis met God.  Deze woorden laten ons de immense waardigheid van iedere menselijke persoon zien, die “niet alleen iets is, maar ook iemand. Hij is in staat zichzelf te kennen, zichzelf te bezitten en zichzelf in vrijheid te geven en in contact te treden met andere personen”. De heilige Johannes Paulus II heeft eraan herinnerd hoe de heel bijzondere liefde die de Schepper voor ieder menselijk wezen heeft, “hem een oneindige waardigheid verleent”. Zij die zich inzetten voor de verdediging van de waardigheid van de personen, kunnen in het christelijk geloof de diepste redenen vinden voor die inzet. Wat voor een wonderbaarlijke zekerheid is het te weten dat het leven van iedere persoon niet verloren gaat in een hopeloze chaos, in een wereld die door puur toeval wordt geregeerd of door cycli die zich zinloos herhalen! De Schepper kan tegen ieder van ons zeggen: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit” (Jer. 1, 5) . Wij zijn ontvangen in Gods hart en daarom “is ieder van ons de vrucht van een gedachte van God. Ieder van ons wordt gewild, ieder wordt bemind, ieder is noodzakelijk”. 

 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: