http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de vijfde week door het jaar

Boek met kaars 40

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

 

Overweging
Israël zoekt antwoord op zovele vragen. Een van de meest wezenlijke is: Welke is de relatie tussen man en vrouw? Waaruit bestaat die wonderlijke aantrekkingskracht tussen beiden? Waarom is de wederzijdse aanhankelijkheid tussen man en vrouw groter dan de banden met hun ouders? De auteur van het boek Genesis geeft het antwoord: Omdat het God zelf is die man en vrouw geschapen heeft voor elkaar. Alleen een vrouw die wederhelft is, die gelijkwaardig is aan de man, kan gezellin voor Adam worden. In een uniek bruiloftslied wordt die fundamentele eenheid uitgezongen: ‘Eindelijk, been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees’.

 

EERSTE LEZING             Gen. 2, 18-25

God bracht de vrouw naar de mens.
Zij zullen volkomen één zijn.

Uit het Boek Genesis

God de Heer sprak :
“Het is niet goed dat de mens alleen blijft.
“Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.”
Toen boetseerde God de Heer uit de aarde
alle dieren op het land en alle vogels in de lucht,
en bracht die bij de mens,
om te zien hoe hij ze noemen zou :
Zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten.
De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren
en aan de vogels in de lucht
en aan al de wilde beesten ;
maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet.
Toen liet God de Heer de mens in een diepe slaap vallen ;
en terwijl de mens sliep,
nam Hij één van zijn ribben weg
en zette er vlees voor in de plaats.
Daarna vormde God de Heer
uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen,
een vrouw, en bracht haar naar de mens.
Toen sprak de mens :
“Eindelijk been van mijn gebeente
en vlees van mijn vlees !
“Mannin zal zij heten,
want uit een man is zij genomen.”
Zo komt het dat een man
zijn vader en zijn moeder verlaat
en zich zo aan zijn vrouw hecht,
dat zij volkomen één worden.
Zie waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw,
maar zij voelden geen schaamte voor elkaar.

TUSSENZANG              Ps; 128(127), 1-2, 3, 4-5

Gelukkig die Godvrezend zijt.

Gelukkig die Godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Gij zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult gij zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijventakken rond de stam
zo staan uw zonen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke man gezegend
die eer geeft aan de Heer.
U zegenen de Heer uit Sion ;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

 

ALLELUIA              II Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het
die in Christus de wereld met zich verzoende :
En ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

 

EVANGELIE               Mc. 7, 24-30

De honden onder de tafel eten van de kruimels van de kinderen.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
trok Jezus naar de streek van Tyrus en Sidon.
Hij ging er een huis binnen
en wilde niet dat iemand het te weten kwam,
maar Hij kon niet onopgemerkt blijven.
Een vrouw
wier dochtertje door een onreine geest was bezeten,
kwam dan ook, zodra ze van Hem gehoord had naderbij
en wierp zich aan zijn voeten.
De vrouw was een Helleense van Syrofenisische afkomst.
Zij vroeg Hem de duivel uit haar dochter uit te drijven.
Hij sprak tot haar :
“Laat eerst de kinderen verzadigd worden.
“Want het is niet goed
het brood dat voor de kinderen bestemd is
aan de honden te geven.”
Maar zij had een antwoord en zei Hem :
“Jawel, Heer.
“De honden onder de tafel
eten immers van de kruimels van de kinderen.”
Toen sprak Hij tot haar :
“Omdat ge dit zegt,
ga heen,
de duivel heeft uw dochter verlaten.”
Zij keerde naar huis terug,
trof haar kind te bed
en bevond dat de duivel was heengegaan.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Het mysterie van het heelal 

76. Voor de joods-christelijke traditie is “schepping” zeggen meer dan natuur zeggen, omdat het te maken heeft met Gods plan van liefde, waarin ieder schepsel een waarde en een betekenis heeft. Natuur wordt vaak verstaan als een systeem dat men analyseert, begrijpt en beheert, maar schepping kan ook alleen worden begrepen als een geschenk dat voortkomt uit de geopende hand van de Vader van allen, als een werkelijkheid die wordt verlicht door de liefde die ons samenroept tot een universele gemeenschap.

 

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

_________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: