http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag na aswoensdag

Boek met kaars 40

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

 

OVERWEGING
Sinds de dood van Jezus is het kruis van Jezus niet weg te denken uit het leven van de christen. Wie Hem wil volgen ontmoet de bekoringen die Hijzelf doormaakte in de woestijn, nl.: Zijn leven redden; de ganse wereld winnen; de heerlijkheid bereiken van God. Hem volgen is ‘zijn’ Weg gaan, loslaten, verliezen, zichzelf verloochenen, gekruisigd worden, om doorheen dit alles met Hem naar Pasen op te gaan. Voorwaar een echte bekering. Zijn woorden zijn niet alleen tot de apostelen maar tot elk van ons gericht.

 

EERSTE LEZING           Dt. 30, 15-20

Zie, ik houd u vandaag leven en geluk voor.

Uit het Boek Deuteronomium

Mozes nam het woord en sprak tot het volk :
“Ik houd u vandaag het leven en het geluk voor,
maar ook de dood en het ongeluk.
“Als gij luistert naar de geboden van de Heer uw God,
die ik u heden geef,
als gij de Heer uw God bemint,
zijn wegen gaat en zijn geboden,
voorschriften en bepalingen nakomt,
dan zult gij leven en talrijk worden
en zal de Heer uw God u zegenen
in het land, dat ge in bezit gaat nemen.
“Maar als uw hart afdwaalt,
als ge niet luistert en u laat verleiden,
zodat gij u voor andere goden neerbuigt en die vereert,
dan kondig ik u heden aan,
dat gij zult omkomen en dat ge niet lang zult leven
op de grond, die ge na de overtocht van de Jordaan
in bezit gaat nemen.
“Ik neem heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u.
“Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek.
“Kies dan het leven,
dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten,
door de Heer uw God te beminnen,
naar Hem te luisteren en aan Hem gehecht te blijven.
“Want daarvan hangt het af, of gij zult leven
en of gij lang zult wonen op de grond,
die de Heer aan uw vaderen,
aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft toegezegd.”

TUSSENZANG               Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt
(Ps. 40(39), 5a).

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden ;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet :
De wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

VERS VOOR HET EVANGELIE                 Ps. 95(94), 8 ab

Luistert heden naar de stem van de Heer,
en weest niet halsstarrig.

EVANGELIE                                                                Lc. 9, 22-25

Wie zijn leven verliest omwille van Mij zal het redden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“De Mensenzoon,
moet veel lijden
en door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden,
maar na ter dood te zijn gebracht
zal Hij op de derde dag verrijzen.”
Maar tot allen sprak Hij:
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en door elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen.
“Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen.
“Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het redden.
“Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen,
als hij zichzelf hierdoor zijn ondergang en dood berokkent?”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

90. Dit betekent niet dat alle levende wezens gelijk worden gesteld en dat de mens wordt beroofd van de bijzondere waarde die tegelijkertijd een zware verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Het betekent evenmin een vergoddelijking van de aarde die ons de roeping zou ontnemen om met haar samen te werken en haar kwetsbaarheid te beschermen. Deze opvattingen zouden uiteindelijk leiden tot een nieuw onevenwicht in een poging te ontsnappen aan de werkelijkheid die ons in vraag stelt. Men ziet soms een obsessie om de menselijke persoon elke voorrang te ontzeggen en er wordt een strijd gevoerd voor de andere soorten die wij niet op gang brengen om de gelijke waardigheid onder de mensen te verdedigen. Zeker, het zou ons met zorg moeten vervullen dat de andere levende wezens op een onverantwoordelijke manier worden behandeld, maar bovenal zouden we ons moeten storen aan de enorme ongelijkheid die onder ons bestaat omdat we blijven tolereren dat sommigen zich waardiger achten dan anderen. We merken niet meer dat sommigen zich voort slepen in mensonterende ellende, terwijl anderen niet eens weten wat ze moeten doen met wat ze bezitten, tevergeefs pronken met een vermeend gevoel van superioriteit en zo’n mate van verspilling achterlaten dat het onmogelijk zou zijn om te generaliseren, zonder de planeet te vernietigen. We blijven toestaan dat sommigen zich menselijker voelen dan anderen, alsof ze met meer rechten geboren zijn.

 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d