http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag na Aswoensdag

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

OVERWEGING

Wat moet er verdwijnen en verwijderd worden uit ons midden? Dreigende, vals beschuldigende vingers? Leugen en onrecht? Mensen die onderdrukt worden en honger lijden? Wat komt er dan midden onder ons? Licht en vreugde, leven, kracht en hoop. Het beeld van de heropbouw van ruïnes is niet alleen het beeld van het verwoeste Jeruzalem. Het is het beeld van God zelf dat in elke mens geschonden wordt en telkens opnieuw moet hersteld worden. Bressen dichten, waar mensen uit elkaar gegroeid zijn, weer leven brengen waar het gekwetst en geknakt is, dat is wel de opgave bij uitstek voor onze vasten. Volg mij, zegt Jezus in het evangelie.

 

EERSTE LEZING                 Jes. 58 , 9b-14

Wanneer gij niet langer uw voordeel najaagt, zult gij vreugde vinden in de Heer.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer :
“Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert
en de dreigende vingers en de kwaadsprekerij,
wanneer gij uw hart voor de hongerige opent
en de mistroostige verzadigt,
dan straalt uw licht in de duisternis,
dan wordt uw nacht als de middag.
“Dan zal de Heer u blijven geleiden ;
Hij zal u in dorre streken verzadigen
en aan uw gebeente zal Hij kracht geven.
“Als een gesproeide tuin zult gij dan worden,
als een bron, waarvan het water nooit wegblijft.
“Dan bouwt gij de oude ruïnes weer op
en herstelt gij de fundamenten van vroeger.
‘De bressendichter’ zal men u noemen,
‘degene die weer leven brengt in de straten’.
“Wanneer gij op de sabbat
geen reis meer onderneemt
en op mijn heilige berg
niet langer uw voordeel najaagt,
wanneer gij de sabbat uw vreugde noemt
en de heilige dag van de Heer eerbiedigt,
wanneer gij die dag in ere houdt
door niet uw zaken na te gaan
en niet uw voordeel te zoeken
en geen handel te drijven,
dan zult gij vreugde vinden in de Heer ;
dan voer Ik u alle bergen van de aarde over
en laat Ik u genieten
van het erfdeel van Jakob, uw vader.”
Waarlijk, door de mond van de Heer
is dit woord gesproken !

TUSSENZANG          Ps. 86(85), 1-2, 3-4, 5-6

Leer mij uw weg, Heer, om die trouw te volgen.

Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren,
ik ben ongelukkig en arm.
Bescherm mij, want U ben ik toegewijd,
draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op U.

Mijn God zijt Gij toch, heb erbarmen met mij,
voortdurend roep ik tot U.
Verblijd het hart van uw dienaar, Heer,
ik richt mij tot U vol vertrouwen.

Gij zijt immers goed en genadig, Heer,
barmhartig voor elk die U aanroept.
Luister dan, Heer, naar mijn bidden,
geef acht op mijn smekende stem.

 

VERS VOOR HET EVANGELIE             Ez. 18, 31

Werpt alle overtredingen, die gij begaan hebt,
van u weg, zegt de Heer,
en vernieuwt uw hart en uw geest.

 

EVANGELIE          Lc. 5, 27-32

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, opdat ze zich bekeren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd,
bij het tolhuis gekomen, richtte Jezus zijn blik
op een tollenaar die daar zat,
een zekere Levi.
Hij zei tot hem :
“Volg Mij.”
De man stond op, liet alles achter en volgde Hem.
Levi nu bood Hem in zijn huis een groot feestmaal aan,
waarbij onder anderen talrijke tollenaars met hen aanlagen.
De Farizeeën,
met name de schriftgeleerden onder hen,
morden daarover tegen zijn leerlingen :
“Waarom
-zeiden ze –
eet en drinkt gij met tollenaars en zondaars ?”
Maar Jezus nam het woord en sprak :
“Niet de gezonden hebben een dokter nodig maar de zieken.
“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen
maar zondaars,
opdat ze zich bekeren.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

92. Anderzijds is, wanneer het hart waarlijk openstaat voor een universele gemeenschap, niets en niemand van die broederschap uitgesloten. Dientengevolge is het ook waar dat onverschilligheid of wreedheid tegen de andere schepsels van deze wereld uiteindelijk altijd op de een of andere manier wordt overgebracht op de behandeling die wij aan andere mensen voorbehouden. Het hart is slechts één kant, en het zal niet lang duren, voordat de ellende die ertoe brengt een dier te mishandelen, wordt ook zichtbaar in de relatie met andere personen. Iedere mishandeling van welk schepsel dan ook “is in strijd met de menselijke waardigheid”. Wij kunnen ons niet beschouwen als mensen die werkelijk liefhebben, als wij een gedeelte van de werkelijkheid buitensluiten. “Vrede, gerechtigheid en behoud van de schepping zijn drie kwesties die nauw met elkaar zijn verbonden, die men nooit zal kunnen scheiden, zodat ze afzonderlijk kunnen worden behandeld, op straffe van opnieuw te vervallen tot reductionisme”.  Alles staat in relatie tot elkaar en wij allen, menselijke wezens, zijn verenigd als broeders en zusters in een wonderbaarlijke pelgrimstocht, verbonden door de liefde die God voor elk van zijn schepselen heeft en die ons ook onderling met tedere genegenheid verenigt met zuster zon, broeder maan, broeder rivier en moeder aarde.

 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: