http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag van de eerste week in de veertigdagentijd

Boek met kaars 40

 

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging
De lezing van Jesaja gaat wellicht terug tot de vierde eeuw. Het woord van God is als een vruchtbare regen.
Het doet hoe dan ook zijn werk. Toch herinnert deze lezing ons aan de gelijkenis van het zaad. Het zaad wordt nooit vruchteloos gezaaid. Het brengt vruchten voort. Maar de regen valt ook zoals het zaad op de rotsgrond of op de harde weg. Zo komt het Woord van God vaak terecht op harde, ontoegankelijke bodem. De mens die zich sluit kan dat Woord niet ontvangen. Misschien werkt het toch – het is een gevaarlijke gedachte – verhardend i.p.v. bevruchtend. Sprak men vroeger niet van de genade die vergeefs geschonken werd?

 

EERSTE LEZING               Jes. 55, 10-11 

Mijn woord keert pas weer wanneer het mijn wil volbracht heeft en zijn zending heeft vervuld.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer :
“Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen
en daar pas terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar hebben bevrucht zodat zij groen wordt,
wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven
en het brood aan de eter,
zo zal het ook gaan met het woord
dat komt uit mijn mond ;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug ;
het keert pas weer wanneer het mijn Wil volbracht heeft
en zijn zending heeft vervuld.”

TUSSENZANG             Ps. 34(33), 4-5, 6-7, 16-17, 18-19

Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

Verheerlijkt de Heer te samen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

Het oog van de Heer is gericht op de vrome,
zijn oor naar hun smeken gekeerd.
Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.

Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.
De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
hij helpt wie zijn schuld erkent.

 

VERS VOOR HET EVANGELIE                Mt. 4, 4b

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.

 

EVANGELIE                     Mt. 6, 7-15

Gij moet zo bidden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Als gij bidt
gebruikt dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen ;
want deze menen
dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden.
“Volgt hun voorbeeld dus niet na,
want vóórdat gij Hem vraagt
weet uw Vader wat gij nodig hebt.
“Gij moet daarom zo bidden :
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar behoed ons voor het kwaad.
“Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft
zal uw hemelse Vader ook u vergeven ;
maar als gij niet vergeeft aan de mensen
zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

95. Het milieu is een collectief goed, een erfenis van de gehele mensheid en een verantwoordelijkheid van allen. Als iemand een deel ervan bezit, is dat alleen om het te beheren ten voordele van allen. Doen we dat niet, dan belasten we ons geweten met het ontkennen van het bestaan van de ander. Daarom hebben de Nieuw-Zeelandse bisschoppen gevraagd wat het gebod “gij zult niet doden” betekent wanneer “een 20 procent van de wereldbevolking de hulpbronnen zodanig verbruikt dat zij arme volkeren en toekomstige generaties berooft van wat zij nodig hebben om te overleven”.

 

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: