http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag van de tweede week in de veertigdagentijd

Boek met kaars 40

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging
Het evangelie bevat twee delen. Hoe het niet moet en hoe het wel moet. Hoe het wel moet: In gemeenschap, samen als broeders. Maar is dit een anarchistische opvatting? Een gemeenschap zonder gezag? Een verzet tegen elke vorm van hiërarchie? En mogen we dan geen ‘vader’ meer zeggen hier op aarde? Het is natuurlijk een oosterse wijze van uitdrukken. Alle eer die kan toekomen aan verantwoordelijken hier op aarde (burgerlijk of kerkelijk) is gefundeerd op het ene vaderschap van God, die alles draagt. En elke leer moet gefundeerd zijn op de ene Christus en niet op al te menselijke vormen van kennis, populariteit of menselijk talent.

 

EERSTE LEZING           Jes. 1, 10. 16-20

Leer het goede te doen en onderhoud het recht.

Uit de Profeet Jesaja

Luister ! het woord van de Heer !
“Ga u wassen, ga u reinigen ;
uit mijn ogen met uw boze daden !
“Houd op met kwaad te doen, leer het goede te doen,
onderhoud het recht, help de verdrukte,
verdedig de wees, pleit voor de weduwe.
“Kom dan – zegt de Heer – laten we het uitpraten :
Al zijn uw zonden rood als scharlaken,
zij zullen wit worden als sneeuw;
al zijn ze als purper zo rood,
ze zullen blank worden als wol.
“Als ge gewillig wilt zijn en luisteren
zult ge het goede der aarde genieten,
maar als ge blijft weigeren en u verzetten
zal het zwaard u verdelgen.”

TUSSENZANG              Ps. 50(49), 8-9, 16bc-17, 21, 23

Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Ik maak u over offers geen verwijt,
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.
Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen
en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet.

Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong ?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet ?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben ?
Ik klaag u aan, Ik leg u alles voor.
Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

 

VERS VOOR HET EVANGELIE               Ez. 18, 31

Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt,
van u weg, zegt de Heer,
en vernieuwt uw hart en uw geest.

 

EVANGELIE                 Mt. 23, 1-12

Zelf handelen zij niet naar hun woorden.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot het volk en tot zijn leerlingen :
“Op de leerstoel van Mozes
hebben de schriftgeleerden en Farizeeën plaats genomen.
“Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen,
maar handelt niet naar hun werken ;
want zelf handelen ze niet naar hun woorden.
“Zij maken bundels van zware,
haast ondraaglijke lasten
en leggen die de mensen op de schouders,
maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken.
“Alles wat zij doen
doen zij om bij de mensen op te vallen ;
zij maken immers hun gebedsriemen breed
en hun kwasten groot,
ze zijn belust op de ereplaats bij de maaltijden
en de voornaamste zetels in de synagogen,
ze laten zich graag groeten op de markt
en willen door de mensen rabbi genoemd worden.
“Maar gij moet u geen rabbi laten noemen.
“Gij hebt maar één Meester
en gij zijt allen broeders.
“En noemt niemand van u op aarde ‘vader’;
gij hebt maar één Vader, de hemelse.
“En laat u ook geen ‘leraar’ noemen ;
gij hebt maar één leraar, de Christus.
“Wie de grootste onder u is
moet uw dienaar zijn.
“Alwie zichzelf verheft zal vernederd
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Technologie: creativiteit en macht

102. De mensheid is een nieuw tijdperk binnengetreden waarin de kracht van de technologie ons voor een tweesprong plaatst. Wij zijn de erfgenamen van twee eeuwen van enorme veranderingsgolven: De stoommachine, de spoorweg, de telegraaf, de elektriciteit, de auto, het vliegtuig, de chemische industrie, de moderne geneeskunde, de informatica en, meer recent, de digitale revolutie, de robotica, de biotechnologie en de nanotechnologie. Het is terecht om ons te verheugen over deze vooruitgang en enthousiast te worden over de enorme mogelijkheden die deze voortdurende nieuwigheden voor ons openen, want “wetenschap en technologie zijn een prachtig product van de menselijke creativiteit, die een geschenk van God is”. De wijziging van de natuur voor utilitaire doeleinden is vanaf het begin een kenmerk van het menselijk ras geweest en dus “drukt de technologie” de “opwinding van de menselijke geest uit bij het geleidelijk overwinnen van bepaalde materiële beperkingen”. De technologie heeft talrijke kwaden bestreden die de mens teisterden en beperkten. We kunnen niet anders dan de geboekte vooruitgang waarderen en dankbaar zijn, vooral op het gebied van geneeskunde, techniek en communicatie. En hoe zouden we niet dankbaar zijn voor alle inspanningen van vele wetenschappers en technici die alternatieven voor duurzame ontwikkeling hebben uitgewerkt?

 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: