Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Luistert heden naar de stem van de Heer en wees niet halsstarrig. Zo klinkt het refrein van de antwoordpsalm. Die psalm verwijst in de eerste plaats naar de woestijn en naar de onwil van het volk. Dit thema kenmerkt niet alleen de woestijntocht, maar wordt telkens overgenomen door de profeten, zoals vandaag Jeremia: ‘Ze blijven hardnekkig in de boosheid’. Herhaaldelijk neemt Jezus dit verwijt over. Men luistert niet, men ziet de tekens niet, men staat niet open. Het liturgische ‘heden’ richt deze vraag ook tot ons. Sta ik open voor de aansporing van Gods Geest?

EERSTE LEZING            Jer. 7,23-28

Dit is een volk dat niet wil luisteren naar de Heer, zijn God.

Uit de Profeet Jeremia

Zo spreekt de Heer :
“Dit alleen heb Ik hen bevolen :
Luistert naar Mij, dan zal Ik uw God zijn
en gij zult mijn volk zijn.
“Volgt de weg die Ik u wijs,
dan zal het u goed gaan.
“Maar ze hebben niet geluisterd en Mij niet gehoorzaamd.
“Ze blijven hardnekkig in de boosheid.
“Hoe langer hoe meer keerden ze zich van Mij af.
“Sinds de uittocht van uw voorvaderen uit Egypte,
tot heden toe,
heb Ik u mijn dienaren de profeten gezonden, telkens weer.
“Maar ze hebben niet naar Mij geluisterd
en Mij niet gehoorzaamd.
“Ze bleven hardnekkig, meer nog dan hun voorvaderen.
“Zeg hun dat alles, luisteren zullen ze niet ;
roep hun het toe, antwoorden zullen ze niet.
“Dan moet ge tegen hen zeggen :
Hier is nu het volk
dat niet wil luisteren naar de Heer, zijn God,
dat zich niet laat beleren.
“Weg is de oprechtheid,
ze komt niet meer over hun lippen.”

TUSSENZANG          Ps. 95(94), 1-2, 6-7, 8-9

Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.

Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen,
neerknielen voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

Luistert heden dan naar zijn stem :
Weest niet halsstarrig als eens in Meriba,
zoals in Massa in de woestijn ;
waar uw vaderen Mij wilde tarten
ofschoon zij mijn daden hadden gezien

 

VERS VOOR HET EVANGELIE           Mt. 4, 17

Bekeert u, zegt de Heer,
want het Rijk der hemelen is nabij.

 

EVANGELIE                   Lc. 11, 14-23

Wie niet met Mij is is tegen Mij.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Eens dreef Jezus een duivel uit die stom was.
Zodra de duivel was uitgevaren, kon de stomme weer spreken.
De mensen stonden er verbaasd van.
Maar enkelen van hen zeiden :
“Door Beëlzebub, de vorst der duivels drijft Hij de duivels uit.”
Anderen – om Hem op de proef te stellen –
verlangden van Hem een teken uit de hemel.
Maar Hij kende hun gedachten en sprak tot hen :
“Elk rijk dat innerlijk verdeeld is vervalt tot een woestenij ;
het ene huis valt op het andere.
“Als nu ook de satan met zichzelf in strijd is,
hoe kan zijn rijk dan standhouden?
“Ge zegt immers dat Ik door Beëlzebub de duivels uitdrijf.
“Als Ik door Beëlzebub de duivels uitdrijf,
door wie drijven uw zonen ze dan uit ?
“Daarom zullen zij uw rechters zijn.
“Maar als Ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf,
dan is inderdaad het Rijk Gods tot u gekomen.
“Wanneer een sterke, welbewapend, zijn huis en hof bewaakt,
is zijn bezit veilig.
“Komt er echter iemand die sterker is dan hij en die hem overwint,
dan rooft deze zijn volle uitrusting,
waarop hij zijn vertrouwen stelde,
en verdeelt wat hij bezit als buit.
“Wie niet met Mij is is tegen Mij,
en wie niet met Mij bijeenbrengt, die verstrooit.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

111. De ecologische cultuur kan niet worden gereduceerd tot een reeks urgente en gedeeltelijke antwoorden op de problemen die zich met betrekking tot het verval van het milieu, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en de vervuiling voordoen. Het zou een andere kijk, een denken, een politiek, een opvoedkundig programma, een levensstijl en een spiritualiteit moeten zijn die vorm geven aan een bestaan ten overstaan van het voortschrijden van de techniek. Anders kunnen ook de beste ecologische initiatieven uiteindelijk opgesloten raken binnen dezelfde geglobaliseerde logica. Alleen maar zoeken naar een technische remedie voor ieder milieuprobleem dat zich voordoet, betekent zaken isoleren die in werkelijkheid met elkaar verbonden zijn, en de ware en diepste problemen van het wereldsysteem verbergen.

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________