http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag van de derde week in de veertigdagentijd

Boek met kaars 40

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging
Wanneer sommige christenen alleen aandacht hebben voor God en de naaste verwaarlozen, dan moeten ze wel de helft van het evangelie schrappen. Maar op dit ogenblik gaat de slinger de andere richting uit. Men identificeert het christendom vaak met liefde en aandacht voor de naaste en spreekt zelden over God. Het is onze opdracht deze beide polen vast te houden en ze nooit te scheiden. Dan zijn ook wij niet ver van het Rijk Gods.

EERSTE LEZING                                               Hos. 14, 2-10

Wij zullen nooit meer zeggen tegen het maaksel van onze handen : Gij zijt onze God !

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer :
“Bekeer u, Israël, tot de Heer uw God,
want over uw schuld zijt gij gestruikeld.
“Kom met uw woorden als gave,
bekeer u tot de Heer en zeg Hem :
Gij vergeeft toch alle schuld ;
aanvaard ook onze goede wil :
Wij zullen onze woorden als offerdieren geven.
“Assur kan ons niet redden ;
wij zullen niet meer op paarden rijden
en tegen het maaksel van onze handen
zeggen wij nooit meer : Gij zijt onze God.
“Gij Heer, zijt immers degene
bij wie de wees ontferming vindt.

“Ik wil hen van hun ontrouw genezen
en hun van harte mijn liefde schenken.
“Mijn toorn heeft zich van hen afgewend.
“Ik wil voor Israël zijn als de dauw :
Als een lelie zal hij gaan bloeien
en hij zal wortels schieten, als op de Libanon.
“Zijn scheuten lopen uit,
zijn luister evenaart die van de olijfboom,
zijn geur die van de Libanon.
“Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten ;
zij zullen koren kunnen verbouwen,
zij zullen bloeien als de wingerd
en vermaard zijn als de wijn van de Libanon.
“Wat heb Ik dan nog met de afgoden te maken, Efraïm ?
“Ik ben het die hem verhoort
en die naar hem omziet.
“Ik ben als een altijd groene cypres :
Aan Mij zijn uw vruchten te danken.
“Wie is zo wijs dat hij dit beseft,
wie is zo verstandig dat hij dit inziet ?
“Inderdaad, recht zijn de wegen van de Heer :
De rechtschapenen bewandelen die,
maar rebellen komen er ten val.”

TUSSENZANG                         Ps. 81(80), 6c-8a, 8bc-9, 10-11, ab,14, 17

Ik ben de Heer, uw enige God,
hoor dan, mijn volk, als Ik u waarschuw !

Nu hoor ik een stem, die ik nooit heb gehoord :
Ik heb u de last van de schouders genomen.
Uw handen lieten de draagkorven staan ;
gij hebt Mij geroepen, Ik heb u bevrijd.

Uit onweerswolken gaf Ik u antwoord,
bij Meriba stelde Ik u op de proef.
Hoor dan, mijn volk, als Ik u waarschuw,
Israël, luister naar Mij !

Nooit mag er een vreemde god zijn bij u,
aanbid geen goden uit andere landen.
Want Ik ben de Heer, uw enige God,
die u uit Egypte geleid heb.

Ach, luisterde nu mijn volk maar naar Mij,
bewandelde Israël nu maar mijn paden ;
dan zou Ik mijn volk met tarwebloem voeden,
met honing verzadigen uit de rots.

 

VERS VOOR HET EVANGELIE                 Ps. 95(94), 8ab

Luistert heden naar de stem van de Heer,
en weest niet halsstarrig.

 

EVANGELIE                         Mc. 12, 28b-34

De Heer onze God is de enige Heer, Gij zult Hem beminnen met geheel uw hart.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe
en legde Hem de vraag voor :
“Wat is het allereerste gebod ?”
Jezus antwoordde :
“Het eerste is :
Hoor, Israël !
“De Heer onze God is de enige Heer.
“Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,
geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.
“Het tweede is dit:
Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
“Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.”
Toen zei de schriftgeleerde tot Hem :
“Juist Meester, terecht hebt Ge gezegd :
Hij is de enige en er bestaat geen andere buiten Hem ;
en Hem beminnen met heel zijn hart,
heel zijn verstand en heel zijn kracht
en de naaste beminnen als zichzelf
dat gaat boven alle brand- en slachtoffers.”
Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had zei Hij hem :
“Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.”
En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

112. Het is echter mogelijk de blik opnieuw te verruimen en de menselijke vrijheid is in staat de technologie te beperken, haar een richting te geven en haar ten dienste te stellen van een ander type vooruitgang, gezonder, menselijker, socialer en integraler. De bevrijding van het heersende technocratische paradigma vindt in feite bij enkele gelegenheden plaats. Bij voorbeeld, wanneer gemeenschappen van kleine producenten kiezen voor minder bevuilende productiesystemen en daarbij een niet consumptistisch model van leven, geluk en samen-leven steunen. Of wanneer de techniek zich allereerst erop richt de concrete problemen van de ander op te lossen, zich ervoor inzettend hem te helpen een leven met meer waardigheid en minder lijden te hebben. En ook, wanneer het scheppend zoeken naar het schone en de beschouwing ervan erin slagen de objectiverende macht te overstijgen in een soort van redding die tot stand komt in het schone en in de persoon die het aanschouwt. Authentieke menselijkheid, die uitnodigt tot een nieuwe synthese, lijkt als het ware nauwelijks waarneembaar te wonen te midden van de technologische beschaving zoals een nevel die filtert onder een gesloten deur. Zal het ondanks alles een blijvende belofte blijven die ontluikt als een hardnekkig verzet van wat authentiek is?

 

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d