http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag vierde week van de veertigdagentijd

Boek met kaars 40

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging

De voortzetting van de evangelielezing wijst op de mogelijke verharding in het ongeloof. Men kan zich sluiten voor God. In contrast daarmee staat de eerste lezing: ommekeer is steeds mogelijk. Mozes is hier de grote voorspreker en hij plaatst drie motieven tegenover Gods toorn.
– Gij hebt het volk uit Egypte geleid. Laat ge het nu in de steek?
– De Egyptenaren zullen zich vrolijk maken en U honen
(dit komt ook elders voor in het O.T.).
– Tenslotte herinnert hij God aan zijn belofte en het Verbond.
Conclusie: God herbegint steeds met zijn volk, vroeger en nu.

EERSTE LEZING                Ex. 32, 7-14
Zie af, Heer, van het onheil waarmee Gij uw volk bedreigt.

Uit het Boek Exodus

In die tijd sprak de Heer tot Mozes :
“Ga naar beneden, want het volk dat gij uit Egypte hebt geleid
is tot zonde vervallen.
“Ze zijn nu al afgeweken
van de weg die Ik hun had voorgeschreven :
Ze hebben een stierenbeeld gemaakt,
ze buigen zich daarvoor neer,
ze dragen er offers voor op en schreeuwen :
Israël, dit is de god die u uit Egypte heeft geleid.”
Ook sprak de Heer tot Mozes :
“Ik zie nu hoe halsstarrig dit volk is.
“Laat Mij begaan,
dan kan Ik hen in mijn brandende toorn vernietigen.
“Maar van u zal Ik een groot volk maken.”
Mozes trachtte de Heer, zijn God, gunstig te stemmen en vroeg:
“Waarom Heer, uw toorn laten woeden tegen het volk
dat Gij met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid ?
“Waarom de Egyptenaren laten honen :
Hij heeft ze laten gaan
met de boze opzet ze in de bergen te laten omkomen
en ze van de aarde weg te vagen ?
“Laat toch uw toorn niet langer tegen hen woeden.
“Zie af van het onheil waarmee Gij uw volk bedreigt.
“Denk aan uw dienaren Abraham, Isaäk en Israël,
aan wie Gij onder ede beloofd hebt :
Ik zal uw nageslacht talrijk maken als sterren aan de hemel,
en heel het land waarover Ik heb gesproken,
zal Ik uw nakomelingen voor altijd in bezit geven.
“Het zal voor eeuwig hun erfdeel zijn.”
Toen zag de Heer af
van het onheil waarmee Hij zijn volk had bedreigd.

TUSSENZANG                Ps. 106(105), 19-20, 21-22, 23

Vergeet mij niet, Heer, die uw volk welgezind zijt.

Zij maakten een heilig kalf bij de Horeb
en wierpen zich neer voor een gietsel van goud.
Hun Glorie ruilden zij tegen een afgod,
het beeld van een grasetend rund.

Zij waren vergeten dat God hen gered had,
Hij die in Egypte zijn macht had getoond ;
die wonderdaden verricht had in Cham
en bij de Rietzee verbazende dingen.

Hij dacht er al aan hen los te laten
toen Mozes, zijn vriend, tussenbeide kwam.
Die pleitte voor hen om hen niet te verdelgen
en wendde Gods toorn van hen af.

VERS VOOR HET EVANGELIE                Mt. 4,17

Bekeert u, zegt de Heer,
want het Rijk der hemelen is nabij.

EVANGELIE                       Joh. 5, 31-47

Mozes, op wie gij uw hoop hebt gesteld, is het die u aanklaagt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd sprak Jezus tot de Joden :
“Als Ik over Mijzelf getuig,
dan heeft mijn getuigenis geen waarde.
“Er is een Ander die over Mij getuigt,
en Ik weet
dat de getuigenis die Hij over Mij aflegt geloofwaardig is.
“Gij hebt een gezantschap naar Johannes gestuurd
en deze heeft getuigd voor de waarheid.
“Weliswaar behoef Ik de getuigenis van een mens niet,
maar Ik zeg dit
opdat gij gered zult worden.
“Hij was de lamp, ontstoken om te verlichten,
en een korte tijd hebt gij u in zijn licht willen verheugen.
“De getuigenis echter die Ik bezit
is waardevoller dan die van Johannes :
Want het zijn juist de werken
die de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen
en die Ik ook volbreng,
die van Mij getuigen, dat Ik door de Vader gezonden ben.
“Ook de Vader zelf die Mij zond
heeft getuigenis over Mij afgelegd.
“Zijn stem hebt gij nimmer gehoord noch zijn gestalte gezien,
en zijn woord hebt gij niet blijvend in u
omdat gij Degene die Hij zond niet gelooft.
“Gij onderzoekt de Schriften
in de mening daarin eeuwig leven te vinden,
maar juist deze getuigen over Mij.
“En toch wilt gij niet tot Mij komen
om het leven te vinden.
“Ik zoek niet door de mensen geëerd te worden,
maar Ik weet
dat gij in uw hart geen liefde tot God hebt.
“Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader
en toch aanvaardt gij Mij niet.
“Komt een ander in zijn eigen naam
dan zult gij hem wel aanvaarden.
“Maar hoe zoudt gij ook kunnen geloven
als gij van elkaar eer tracht te verwerven,
terwijl gij de eer die van de enige God komt niet zoekt ?
“Meent niet, dat Ik u bij de Vader zal aanklagen.
“Er is al iemand die u aanklaagt :
Mozes, op wie gij uw hoop hebt gesteld.
“Want als ge Mozes zoudt geloven
zoudt ge ook Mij geloven,
want juist over Mij heeft hij geschreven.
“Als ge niet gelooft wat hij schreef
hoe zoudt ge dan geloven wat Ik spreek ?”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

118. Deze situatie brengt ons tot een permanente schizofrenie, die gaat van een technocratische vervoering, die andere wezens geen eigen waarde toekent, tot een reactie van ontkenning van elke bijzondere waarde aan de mens. Maar men kan de mensheid niet buiten beschouwing laten. Er is geen nieuwe relatie met de natuur zonder een nieuwe mens. Er is geen ecologie zonder een adequate antropologie. Wanneer de mens slechts wordt beschouwd als een wezen zoals andere, voortkomend uit het spel van het toeval of een fysisch determinisme, “(dreigt) het bewustzijn van de mens te verminderen”. Een scheef antropocentrisme moet niet noodzakelijk voorafgaan aan een “biocentrisme”, want dat zou een nieuwe onevenwichtigheid introduceren die niet alleen geen problemen oplost, maar er nog andere aan toevoegt. Men kan van de mens geen inzet voor de wereld verlangen als men niet tegelijkertijd zijn bijzondere vermogens van kennis, wil, vrijheid en verantwoordelijkheid erkent en waardeert.

 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: