http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag van de vijfde week in de veertigdagentijd

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging
Telkens weer horen we “vele joden geloofden in Hem”. Dit werd een steeds aanzwellende stroom, een beweging die resulteerde in de Messiaanse intocht van Jezus in Jeruzalem. Meteen groeit ook de dreiging voorde joodse autoriteiten. De bijeenkomst van het Sanhedrin past perfect in dit scenario. Hier valt de beslissing die onomkeerbaar is; de rest is slechts afwikkeling. Johannes ziet dit alles niet alleen met een historische kijk, maar tegelijk met een gelovige visie op de geschiedenis.

 

EERSTE LEZING                Ez. 37, 21-28

Ik zal de kinderen van Israël tot één enkel volk maken.

Uit de Profeet Ezekiël

Zo zegt God de Heer :
“Ik zal de kinderen van Israël,
die overal verspreid onder de heidenvolken leven,
bijeenbrengen en hen terugvoeren naar hun eigen grond.
“Ik zal hen tot één enkel volk maken,
in het land, op de bergen van Israël,
en één koning zal over hen allen regeren.
“Zij zullen niet langer twee volken zijn,
niet langer verdeeld zijn over twee rijken.
“Zij zullen zich niet meer bezoedelen met hun afgoden,
hun gruwelbeelden en al hun misdaden.
“Uit de trouweloosheden waaraan zij zich bezondigd hebben
zal Ik hen verlossen en Ik zal hen reinigen,
zodat zij mijn volk zijn en Ik hun God.
“Dan zal mijn dienaar David koning over hen zijn ;
zij zullen allen één herder hebben.
“Zij zullen leven volgens mijn geboden
en mijn wetten werkelijk onderhouden.
“Zij zullen wonen in het land
dat Ik mijn dienaar Jakob gegeven heb,
het land waar hun vaderen gewoond hebben ;
zij en hun kinderen en hun kleinkinderen
zullen daar voor altijd wonen,
en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn.
“Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten :
Een altijddurend verbond zal het zijn.
“Ik zal hun een woonplaats geven,
Ik zal hen talrijk maken
en mijn heiligdom voor altijd onder hen vestigen.
“Mijn woning zal bij hen zijn.
“Zo zullen de heidenvolken weten,
dat Ik, de Heer, Israël heilig maak,
doordat mijn heiligdom voor altijd onder hen is.”

TUSSENZANG                Jer. 31, 10, 11-12ab, 13

De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde.

Volkeren, hoort dan het woord van de Heer,
geeft er bericht van op verre kusten.

Hij die Israël eens heeft verstrooid
zal het verzamelen, zal het behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Jakob zal worden bevrijd door de Heer,
los uit de greep van hem die het roofde.
Juichend betreden zij Sion weer,
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.

Meisjes dansen een vreugdedans
samen met jongens en grijsaards.
Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw,
troost en blijdschap na al hun droefheid.

 

VERS VOOR HET EVANGELIE                 Joh. 3, 16

Zozeer heeft God de wereld lief gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan.

 

EVANGELIE                                     Joh. 11, 45-56

Jezus zal ook sterven om de verstrooide kinderen van God samen te brengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Vele Joden die in die dagen naar Maria waren gekomen
en zagen wat Jezus gedaan had,
geloofden in Hem.
Enigen van hen gingen echter naar de Farizeeën
om hun te vertellen wat Jezus gedaan had.
De hogepriesters en Farizeeën
belegden daarop een zitting van het Sanhedrin en zeiden :
“Wat doen we ?
“Want die man verricht veel wonderen.
“Als wij Hem zijn gang laten gaan
zullen ze allemaal in Hem geloven.
“Dan zullen de Romeinen komen
en met de heilige plaats ook ons volk wegvagen.”
Maar een van hen,
Kájafas, die dat jaar hogepriester was zei hun :
“Gij begrijpt er niets van ;
ge denkt er niet aan, dat het beter voor u is,
dat er één mens voor het volk sterft
dan dat het hele volk ten onder gaat.”
Dit zei hij niet uit zichzelf,
maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij
dat Jezus zou sterven voor het volk,
en niet voor het volk alleen
maar ook om de verstrooide kinderen van God samen te brengen.
Van die dag af waren ze besloten Hem te doden.

Jezus bewoog zich daarom niet meer openlijk onder de Joden,
maar vertrok vandaar naar de streek bij de woestijn,
en wel naar de stad Efraïm waar Hij met zijn leerlingen verbleef.
Toen echter het paasfeest van de Joden op handen was
gingen velen uit de streek vóór Pasen naar Jeruzalem
om zich te reinigen.
Ze zochten naar Jezus
en zeiden tot elkaar terwijl ze in de tempel stonden :
“Wat dunkt u ?
Zou Hij niet naar het feest komen?”

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

127. Wij stellen dat “de mens de ontwerper, het centrum en het doel van het gehele sociaaleconomische leven is”.  Wanneer desalniettemin in het menselijk wezen het vermogen om te aanschouwen en te respecteren verloren gaat, worden de voorwaarden geschapen dat het idee van arbeid wordt verdraaid.  Men moet er altijd aan denken dat de mens tegelijkertijd “in staat is zelf de verantwoordelijke bewerker te zijn van zijn materiële verbetering, zijn morele vooruitgang, de volledige vervulling van zijn geestelijke bestemming”.  Arbeid zou de omgeving moeten zijn voor deze veelvormige persoonlijke ontwikkeling, waar veel dimensies van het leven mee gaan spelen; creativiteit, planning van de toekomst, ontwikkeling van vermogens, beoefening van waarden, communicatie met anderen, een houding van verering. Daarom eist de maatschappelijke werkelijkheid van de wereld van vandaag meer dan de beperkte belangen van de ondernemingen en een discutabele economische rationaliteit dat “als prioriteit het doel wordt nagestreefd alle mensen toegang tot werk te verschaffen”. 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: