http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de goede week

Herdenken van het lijden van Jezus. Hoogtepunt Kerkelijk jaar.
Laatste dagen van de vastentijd

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging

Na Johannes hebben we het verraad in de versie van Matteüs. Judas wordt duidelijk geciteerd als “een van de twaalf”, dit is een uitverkorene van de Heer, die zijn meester ‘overlevert’. Dit is doorheen heel de geschiedenis van het christendom het grootst mogelijke schandaal. Wat was het motief? Geldzucht? Johannes suggereert dat Judas een dief was en ook Matteüs schrijft: “Wat wilt ge me geven als ik Hem u in handen speel?” Maar Judas was misschien ook ontgoocheld in een Messias die de macht niet greep en de Romeinen niet verdreef. Hoe dan ook, het feit van het verraad is er, men vindt zoiets niet uit. Wee de leerling die zijn meester verraadt.

 

EERSTE LEZING              Jes. 50, 4-9a
Mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en bespuwden.

Uit de profeet Jesaja

De Heer heeft mij gegeven
de tong van een goede leerling,
zodat ik de moedeloze toe kan spreken.
In de morgen wekt Hij mij op om te spreken,
in de morgen wekt Hij mij op om te luisteren,
zodat ik hoor wat een leerling hoort.
God de Heer heeft tot mij gesproken
en ik heb mij niet verzet,
ik ben niet teruggedeinsd.
Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen,
mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten
en mijn gezicht heb ik niet afgewend
van wie mij smaadden en bespuwden.
God de Heer zal mij helpen :
Daarom zal ik niet beschaamd staan.
Hij staat naast mij, mijn verdediger !
Wie durft mij aanklagen ?
Laat ons tegenover elkaar gaan staan !
Wie is mijn tegenpartij ? Hij trede op mij toe !
De Heer is mijn helper !
Wie overtuigt mij van schuld ?

TUSSENZANG              Ps. 69(68), 8-10, 21bcd-22, 31, 33-34

Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt, Heer,
nu is het de tijd van genade.

Om U heb ik iedere smaad verdragen,
al steeg mij het schaamrood naar het gelaat.
Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten,
mijn eigen broers kennen mij niet meer.
De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd,
op mij kwam de hoon neer van hen die U honen.

De smaad heeft mijn hart gebroken,
ondraaglijk is het geschimp.
Ik wachtte vergeefs op deernis,
op troost, maar ik vond ze niet.
Zij deden vergif in mijn voedsel,
zij lesten mijn dorst met azijn.

Gods Naam zal ik loven in mijn gezang,
Hem dankbaar overal prijzen.
Ziet toe, geringen, en weest verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.

 

VERS VOOR HET EVANGELIE

Brengen wij hulde aan onze Koning,
want Hij alleen heeft barmhartigheid betoond
voor onze schuld.

 

EVANGELIE                      Mt. 26, 14-25

De Mensenzoon gaat heen, zoals van Hem geschreven staat,
maar wee de mens door wie Hij wordt overgeleverd !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd ging een van de twaalf,
Judas Iskariot geheten,
naar de hogepriesters en zei :
“Wat wilt ge mij geven als ik Hem u in handen speel ?”
Zij betaalden hem dertig zilverlingen uit.
En van toen af
zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem over te leveren.
Op de eerste dag van het ongedesemde brood
kwamen de leerlingen Jezus vragen :
“Waar wilt Gij dat wij het paasmaal voor U gereed maken ?”
Hij antwoordde :
“Gaat naar de stad en zegt aan die en die :
De Meester laat weten :
Mijn uur is nabij;
bij u wil Ik met mijn leerlingen het paasmaal houden.”
De leerlingen deden zoals Jezus hun had opgedragen
en maakten het paasmaal gereed.
Toen de avond gevallen was
lag Hij met de twaalf leerlingen aan.
Onder de maaltijd sprak Hij :
“Voorwaar, Ik zeg u :
Een van u zal Mij overleveren.”
Smartelijk getroffen begon de een na de ander Hem te vragen :
“Ik ben het toch niet, Heer ?”
Hij antwoordde :
“Die met Mij zijn hand in de schotel steekt
zal Mij overleveren.
“Wel gaat de Mensenzoon heen,
zoals van Hem geschreven staat,
maar wee de mens
door wie de Mensenzoon wordt overgeleverd !
“Het zou beter voor hem zijn
als hij niet geboren was, die mens !”
Judas, zijn verrader, nam ook het woord en zei :
“Ik ben het toch niet, Rabbi ?”
Hij antwoordde hem :
“Gij zegt het.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

131. Ik wil hier het evenwichtige standpunt van de heilige Johannes Paulus II innemen, die uitdrukkelijk wees op de weldaden van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, “die ervan getuigen hoe nobel de roeping van de mens is deel te nemen aan het scheppend handelen van God”, maar hij herinnerde er tegelijkertijd aan “dat ieder ingrijpen op het gebied van het ecosysteem er niet omheen kan de consequenties ervan op andere gebieden in aanmerking te nemen”. Hij stelde dat de Kerk iedere bijdrage “van de studie en de toepassingen van de moleculaire biologie, aangevuld met andere disciplines zoals de genetica en de technologische toepassing ervan in landbouw en industrie, op prijs stelt”. Hoewel hij ook zei dat dit niet de weg moet vrijmaken voor “genetische manipulatie zonder onderscheid”, die de negatieve effecten van deze ingrepen negeert. Het is onmogelijk de menselijke creativiteit af te remmen. Als men een kunstenaar niet kan verbieden zijn creatieve begaafdheid tot uitdrukking te brengen, kan men evenmin degenen hinderen die bijzondere gaven bezitten voor wetenschappelijke en technologische ontwikkeling en van wie de begaafdheden door God ten dienste van de ander zijn geschonken. Tegelijkertijd kan men niet anders dan de doeleinden, de effecten, de context en de ethische beperkingen van die menselijke activiteit, die een vorm van macht met grote risico’s is, te heroverwegen.

 

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: