http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de Paasweek

Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Christenen vieren
vanuit hun geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging
Het is niet ondenkbaar dat een aantal van de toehoorders die nu naar Petrus luisteren, geen graten zag in de veroordeling van Jezus door Pontius Pilatus. Petrus roept op tot een gewetensonderzoek. Het is de Heer zelf die men gekruisigd heeft! Deze formulering is bijzonder. Voorheen was Jezus voor de leerlingen een bijzondere man, een profeet. De verrijzenis heeft voor een keerpunt gezorgd: Jezus was inderdaad de Heer! Dan dringt het door bij de toehoorders, en vragen zij zich af hoe het zo ver kon komen. Zo gaat het ook in ons leven: We doen soms het kwade en realiseren ons pas achteraf wat dat voor anderen heeft betekend. Het Pasen van de Heer biedt ons de kans om ons bewust te worden van deze zonden, maar ook: Om te beseffen hoe onvoorstelbaar groot Jezus’ liefde is dat Hij voor ons zo’n hoge prijs heeft betaald.

 

EERSTE LEZING          Hand. 2, 36-41

Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Op Pinksteren sprak Petrus tot de Joden :
“Voor heel het huis van Israël moet dus onomstotelijk vaststaan
dat God Jezus èn Heer èn Christus heeft gemaakt,
Hem die gij gekruisigd hebt.”
Toen zij dit hoorden waren zij diep getroffen
en zeiden tot Petrus en de overige apostelen :
“Wat moeten we doen, mannen broeders ?”
Petrus gaf hun ten antwoord :
“Bekeert u
en ieder van u late zich dopen
in de naam van Jezus Christus
tot vergeving van uw zonden :
Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen.
“Want die belofte geldt u,
uw kinderen
en allen die verre zijn,
zovelen de Heer onze God roepen zal.”
Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af
en hij vermaande hen :
“Redt u uit dit ontaarde geslacht.”
Die zijn woord aannamen lieten zich dopen
zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.

TUSSENZANG         Ps. 33(32), 4-5, 18-19, 20, 22

De aarde is vol van de mildheid des Heren.
of: Alleluia.

Oprecht is het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

God is het die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.

 

ALLELUIA                Ps. 118(117), 24

Alleluia.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.
Alleluia.

 

SEQUENTIE             

Laat ons ‘t Lam van Pasen loven,
‘t Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden tesamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.
Zeg het ons, Maria,
wat is ‘t dat gij gezien hebt ?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven !
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen : Stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede. Alleluia.

 

EVANGELIE              Joh. 20, 11-18

Ik heb de Heer gezien en dit heeft Hij mij gezegd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd stond Maria buiten bij het graf te schreien.
En al schreiend boog zij zich naar het graf toe
en zag op de plaats waar Jezus’ lichaam gelegen had,
twee in het wit geklede engelen zitten,
een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde.
Zij spraken haar aan :
“Vrouw waarom schreit ge ?”
Zij antwoordde :
“Zij hebben mijn Heer weggenomen
en ik weet niet waar zij Hem hebben neergelegd.”
Toe zij dit gezegd had keerde zij zich om
en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was.
Jezus zei tot haar :
“Vrouw, waarom schreit ge ?
“Wie zoekt ge ?”
In de mening dat het de tuinman was vroeg zij :
“Heer, mocht gij Hem hebben weggebracht
zeg mij dan waar ge Hem hebt neergelegd
zodat ik Hem kan weghalen.”
Daarop zei Jezus haar :
“Maria !”
Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws :
“Rabboeni !”
wat leraar betekent.
Toen sprak Jezus :
“Houd Mij niet vast
want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader,
maar ga naar mijn broeders en zeg hun :
Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader,
naar mijn God en uw God.”
Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten
dat zij de Heer gezien had,
en wat Hij haar gezegd had.


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

136. Van de andere kant is het verontrustend dat sommige ecologische bewegingen de integriteit van het milieu verdedigen en terecht eisen grenzen te stellen aan wetenschappelijk onderzoek, terwijl zij soms dezelfde beginselen niet toepassen op het menselijk leven. Dikwijls rechtvaardigt men dat alle grenzen worden overschreden, wanneer men experimenteert met levende menselijke embryo’s. Men vergeet dat de onvervreemdbare waarde van een mens veel verder gaat dan de graad van zijn ontwikkeling. Eveneens beschouwt de techniek uiteindelijk elke praktijk gewettigd, wanneer zij de grote ethische beginselen niet erkent. Zoals wij in dit hoofdstuk hebben gezien, zal de techniek, wanneer zij van de ethiek wordt gescheiden, niet gemakkelijk in staat zijn de eigen macht zelf te beperken.

 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d