http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de tweede paasweek

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging
Voor alles wat met Jezus gebeurde, tijdens zijn leven over het kruis heen tot en met de heerlijkheid bij God, is maar één enkele grond: Gods onbegrijpelijke, onmetelijke, mateloze liefde. Een wereld die van God vervreemd is, kan de kloof nooit vanuit zichzelf dichten: Het initiatief komt van God. Het is in Jezus dat God tot het uiterste gegaan is om de mens te redden. Dat geeft de mens een zekere verantwoordelijkheid, die hij in vrijheid kan opnemen of weigeren: Hij is voor of hij is tegen Jezus, hij gelooft of hij gelooft niet. Hij kan keuzes maken, ten goede of ten kwade. En zelfs wie Jezus niet kent en goed doet, leeft in zekere zin in God.

EERSTE LEZING                 Hand. 5, 17-26

De mannen die gij in de kerker hebt gezet bevinden zich in de tempel en onderrichten het volk.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen werden de hogepriester en heel zijn aanhang,
die de partij der Sadduceeën vormden
met hevige afgunst vervuld.
Zij grepen de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis.
Maar in de nacht
ontsloot een engel des Heren de deuren van de gevangenis,
leidde hen naar buiten en zei :
“Gaat,
treedt weer op in de tempel
en predikt aan het volk al deze woorden des Levens.”
Zij gaven hieraan gehoor,
gingen tegen de morgen naar de tempel
en gaven er onderricht.
Toen nu de hogepriester kwam met de zijnen
riepen zij het Sanhedrin bijeen,
de raad der oudsten van het volk van Israël
en stuurden dienaren naar de gevangenis om hen te halen.
Maar bij aankomst vonden de dienaren hen niet meer in de kerker.
Zij keerden terug met het bericht :
“Wij vonden de gevangenis stevig op slot
en de wachten voor de deuren op hun post,
maar toen wij opendeden troffen wij niemand aan.”
Toen zij dit vernamen
vroegen de tempelcommandant en de hogepriesters,
– ongerust daarover –
zich af wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben.
Maar iemand kwam hun melden :
“De mannen die gij in de kerker hebt gezet,
bevinden zich in de tempel en onderrichten het volk.”
Daarop ging de bevelhebber met zijn dienaren hen halen
– maar zonder geweld te gebruiken,
uit angst door het volk gestenigd te worden.

TUSSENZANG                Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.
of : Alleluia.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te samen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die god vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

ALLELUIA             Kol. 3, 1

Alleluia.
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Alleluia.

EVANGELIE              Joh. 3, 16-21

God heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden, opdat de wereld door Hem zou worden gered.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodémus :
“Zozeer heeft God de wereld lief gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan
maar eeuwig leven zal hebben.
“God heeft zijn Zoon
niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
“Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld,
maar wie niet gelooft is al geoordeeld,
omdat hij niet heeft geloofd
in de Naam van de eniggeboren Zoon Gods.
“Hierin bestaat het oordeel :
Het licht is in de wereld gekomen,
maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht,
omdat hun daden slecht waren.
“Ieder die slecht handelt heeft een afschuw van het licht
en gaat niet naar het licht toe
uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden.
“Maar wie de waarheid doet gaat naar het licht,
opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

144. De consumptistische visie op de mens, die door het raderwerk van de geglobaliseerde economie wordt begunstigd, neigt ertoe de culturen homogeen te maken en de immense culturele verscheidenheid te verzwakken, die een schat van de mensheid is. Beweren dat men alle moeilijkheden door uniforme normenstelsels of met technische ingrepen oplost, leidt daarom ertoe dat de complexiteit van de lokale problemen, die om een actieve deelname van de bewoners vragen, wordt verwaarloosd. De nieuwe processen in voorbereiding kunnen niet altijd worden geïntegreerd in modellen die van buitenaf worden bepaald, maar uit de lokale cultuur zelf voortkomen. Zo moet, evenals het leven en de wereld dynamisch zijn, de zorg van de wereld flexibel en dynamisch zijn. Puur technische oplossingen dreigen te kijken naar symptomen, die niet met de diepste problemen overeenkomen. Het is noodzakelijk zich het perspectief van de rechten van de volken en de culturen eigen te maken en zo te begrijpen dat de ontwikkeling van een maatschappelijke groepering een historisch proces binnen een culturele context veronderstelt en vraagt om een prominente rol van de lokale maatschappelijke acteurs uitgaande van hun eigen cultuur. Evenmin kan men het begrip kwaliteit van leven opdringen, maar moet dit begrepen worden binnen de wereld van symbolen en gewoonten die aan iedere menselijke groepering eigen zijn.

 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: