http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag HH. Filippus en Jakobus, apostelen

Filippus was een van de eerste leerlingen van Jezus evenals Jakobus Minor, zoon van Alfeus
Volgens overlevering in 62 marteldood gestorven

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

 

Overweging
De vraag van Filippus: “Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg”, kan de indruk wekken van veeleisendheid en overmoed. Maar tegelijkertijd spreekt er een zeker vertrouwen uit in Jezus. In zijn antwoord “openbaart” Jezus zichzelf als beeld van de Vader: In zijn spreken en handelen wordt de Liefde van God zichtbaar. Hij laat zijn leerlingen in die Liefde ook delen. Op het einde van de passage wordt al verwezen naar de priesterlijke rol van Jezus: De leerlingen zullen nog leren om te bidden in Jezus’ Naam, vanuit het vertrouwen dat Hij door zijn kruisdood en verrijzenis de weg heeft geopend naar de Vader.

 

EERSTE  LEZING       Kor. 15, 1-8
De Heer is verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

In vestig uw aandacht op het evangelie dat ik u heb verkondigd,
dat gij hebt ontvangen,
waarop gij ge grondvest zijt
en waardoor gij ook gered wordt :
In welke bewoordingen heb ik het u verkondigd ?
Ik neem aan dat gij die onthouden hebt ;
anders zoudt gij het geloof zonder nadenken hebben aanvaard.

Op de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd
wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen,
namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden,
volgens de Schriften
en dat Hij begraven is,
en dat Hij is opgestaan op de derde dag,
volgens de Schriften,
en dat Hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de Twaalf.

Vervolgens is Hij verschenen
aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk,
van wie de meesten nog in leven zijn,
hoewel sommigen zijn gestorven.
Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus,
daarna aan alle apostelen.
En het laatst van allen is Hij ook verschenen aan mij,
de misgeboorte.

TUSSENZANG            Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Hun roep weerklinkt over heel de aarde.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen ;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

 

ALLELUIA                   Joh.14, 6b en 9c

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven,
zegt de Heer ;
wie Mij ziet, Filippus, ziet de Vader.
Alleluia.

 

EVANGELIE                Joh. 14, 6-14
Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
“Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
“Als gij Mij zoudt kennen
zoudt gij ook mijn Vader kennen.
“Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.”
Hierop zei Filippus :
“Heer, toon ons de Vader ;
dat is ons genoeg.”
En Jezus weer :
“Ik ben al zo lang bij u
en gij kent Mij nog niet, Filippus ?
“Wie Mij ziet, ziet de Vader.
“Hoe kunt ge dan zeggen :
Toon ons de Vader ?
“Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is ?
“De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf,
maar het is de Vader die,
blijvend in Mij,
zijn werk verricht.
“Gelooft Mij :
Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.
“Of gelooft het anders omwille van de werken.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Wie in Mij gelooft
zal ook zelf de werken doen die Ik doe.
“Ja, grotere dan die zal hij doen
omdat Ik naar de Vader ga.
“En wat gij ook zult vragen in mijn Naam,
Ik zal het doen
opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon.
“Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam
zal Ik het doen.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

158. In de huidige omstandigheden van de wereldmaatschappij, waar men zoveel ongerechtigheid tegenkomt en het aantal mensen die worden terzijde geschoven, beroofd van de fundamentele mensenrechten, steeds meer toeneemt, verandert het beginsel van het algemeen welzijn onmiddellijk als logica en onvermijdelijke consequentie in een oproep tot solidariteit en oppositie, bij voorkeur ten gunste van de armsten. Deze keuze vraagt erom de consequenties te trekken van de gemeenschappelijke bestemming van de goederen der aarde, maar vereist, zoals ik heb trachten aan te tonen in de Apostolische Exhortatie Evangelii Gaudium , vóór alles met de immense waardigheid van de arme in het licht van de diepste geloofsovertuigingen rekening te houden. Men hoeft maar te kijken naar de werkelijkheid om te begrijpen dat vandaag deze keuze een fundamentele ethische vereiste is voor een daadwerkelijke verwerkelijking van het algemeen welzijn.

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: