http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de vierde paasweek

De Heer is waarlijk verrezen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

 

Overweging
Het is merkwaardig dat er plots sprake is van Paulus en zijn gezellen. Barnabas ging hem in Tarsus halen als helper. Hij ging met Saulus naar Jeruzalem om geld te brengen. Saulus staat laatste in de lijst der gezondenen in Antiochië. In Cyprus wordt hij plots Paulus en hij zal de leiding niet meer afstaan. Barnabas wordt tweede in bevel en zal zelfs de volgende missiereis niet meemaken. Vermits wij de geweldige persoonlijkheid van Paulus, niet alleen in de Handelingen maar ook uit zijn brieven kennen, kan ons dat niet meer verwonderen.

EERSTE LEZING             Hand. 13, 13-25
Uit het nakomelingschap van David heeft God Jezus de Verlosser doen voortkomen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Het gezelschap van Paulus voer nu weg uit Pafos
en begaf zich naar Perge in Pamfylië ;
daar scheidde Johannes zich van hen af en keerde naar Jeruzalem terug.
Van Perge reisden ze verder
en ze bereikten Antiochië in Pisidië,
waar zij op de sabbat de synagoge binnengingen
en plaats namen.
Na de voorlezing van de Wet en de Profeten
lieten de oversten van de synagoge hun zeggen :
“Mannen broeders,
indien ge een opwekkend woord tot het volk te zeggen hebt
spreekt dan.”
Paulus stond op, wenkte met de hand en zei :
“Mannen van Israël en godvrezenden,
luistert.
“De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren,
en het volk groot gemaakt tijdens het verblijf in Egypte
en met machtige hand daaruit weggevoerd.
“Ongeveer veertig jaar
heeft Hij hen in de woestijn met zorgen omringd;
waarna Hij zeven volkeren in Kanaän vernietigde
en hun het land in bezit gaf.
“Dit omvatte ongeveer vierhonderdvijftig jaren.
“Daarna gaf Hij hun rechters :
Dit duurde tot aan de profeet Samuel.
“Hierna vroegen zij om een koning
en God gaf hun Saul, de zoon van Kis,
een man uit de stam Benjamin ,
veertig jaar lang.
“Nadat Hij hem verworpen had
verhief Hij David tot hun koning.
“Van deze gaf Hij het getuigenis :
Ik heb David gevonden, de zoon van Isai,
een man naar mijn hart
die mijn wil in alles zal volbrengen.
“Uit zijn nakomelingen heeft God
volgens belofte
voor Israël een Verlosser doen voortkomen,
Jezus ;
nadat reeds Johannes voor zijn optreden
een doopsel van bekering had gepredikt
aan heel het volk van Israël.
“Toen Johannes aan het einde van zijn loopbaan was zei hij :
Wat ge meent dat ik ben
ben ik niet ;
maar na mij komt iemand
wiens schoeisel ik niet waard ben los te maken.”

TUSSENZANG             Ps. 9(88), 2-3, 21-22, 25, 27

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd : Mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw.

Mijn dienaar David heb Ik opgezocht
en hem gezalfd met mijn gewijde olie;
als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen
en dat mijn arm hem kracht verlenen zal.

Mijn trouw en mijn genade leiden hem,
mijn Naam zal hem de zege schenken.
Hij zal Mij aanroepen: Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.

ALLELUIA             Rom. 6, 9

Alleluia
Christus, eenmaal van de doden verrezen
sterft niet meer ;
de dood heeft geen macht meer over Hem.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Joh. 13, 16-20
Wie Hem opneemt die Ik zal zenden, neemt Mij op.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Nadat Jezus de voeten van zijn leerlingen had gewassen
zei Hij tot hen :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Een dienaar staat niet boven zijn heer
en een gezant niet boven degene die hem gezonden heeft.
“Wanneer gij dit beseft :
Zalig gij als gij er naar handelt.
“Ik kan dit niet van u allen zeggen.
“Ik weet wie Ik heb uitgekozen
maar het Schriftwoord moet vervuld worden :
Die mijn brood eet heft zijn hiel tegen Mij op,
“Nu reeds zeg Ik het u, voordat het gebeurt,
opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven dat Ik ben.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u : Wie hem aanvaardt die Ik zal zenden
aanvaardt Mij,
en wie Mij aanvaardt
aanvaardt Hem die Mij gezonden heeft.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
De gerechtigheid tussen de generaties 

159. Het begrip algemeen welzijn betreft ook de toekomstige generaties. De internationale economische crises hebben onverbiddelijk de schadelijke effecten laten zien die het ontkennen van een gemeenschappelijke bestemming met zich meebrengt, waarvan ook degenen die na ons zullen komen, niet kunnen worden uitgesloten. Intussen kan men niet meer spreken over een houdbare ontwikkeling zonder solidariteit tussen de generaties. Wanneer wij denken aan de situatie waarin men de planeet aan de toekomstige generaties achterlaat, treden wij in een andere logica, die van de belangeloze gave die wij ontvangen en meedelen. Als de aarde ons wordt geschonken, kunnen wij niet alleen meer denken vanuit een utilitaristisch criterium van efficiëntie en productiviteit voor individueel profijt. Wij hebben het hier niet over een optionele houding, maar over een wezenlijke kwestie van gerechtigheid, daar de aarde die wij hebben gekregen, ook hen die zullen komen, toebehoort. De bisschoppen van Portugal hebben ertoe aangespoord deze plicht tot gerechtigheid op zich te nemen: “Het milieu vindt zijn plaats in de logica van het krijgen. Het is een lening die iedere generatie krijgt en moet doorgeven aan de volgende generatie”.  Een integrale ecologie heeft deze ruime visie.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: