http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Rita van Cassia, klge.

H. Rita van Cassia werd geboren in 1381 en is gestorven op 22 mei 1457 te Cascia.
Op Goede Vrijdag 1442 aan het voorhoofd gestigmatiseerd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

OVERWEGING

In dit evangelie wordt de valse zelfzekerheid van de leerlingen ontmaskerd (misschien ook de onze?) Hun liefde en hun geloof laat nog veel te wensen over. De lezers van het evangelie en ook wij kunnen daaruit leren. Er is een duidelijke allusie op hun vlucht en het feit dat ze Jezus in de steek laten. Tussen de lijnen door lezen we ook de allusie dat ze na dat donker uur weer verzameld zullen worden. ‘Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen.‘ Deze aanzegging klinkt doorheen alle tijden.

 

EERSTE LEZING                 Hand. 19, 1-8

Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen ?

Uit de Handelingen van de Apostelen

Terwijl Apollos in Korinte was
kwam Paulus
na zijn reis door het binnenland
in Éfeze.
Daar ontmoette hij enige leerlingen
aan wie hij vroeg :
“Hebt gij de Heilige Geest ontvangen
toen ge het geloof hebt aangenomen ?”
Zij antwoordden :
“Wij hebben niet eens gehoord
dat er een Heilige Geest bestaat.”
Toen zei hij :
“Hoe zijt ge dan gedoopt?”
Ze antwoordden :
“Met het doopsel van Johannes.”
Paulus hernam :
“Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering,
maar hij zei aan het volk
dat ze moesten geloven in Wie na hem kwam,
dat is Jezus.”
Toen zij dit gehoord hadden
lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus.
Nadat Paulus hun de handen had opgelegd
kwam de Heilige Geest over hen ;
ze spraken in talen en profeteerden.
Bij elkaar waren het een man of twaalf.
Hij ging naar de synagoge,
waar hij gedurende drie maanden vrijmoedig optrad
en hen door zijn uiteenzettingen
over het Koninkrijk Gods
trachtte te overtuigen.

TUSSENZANG          Ps. 68(67), 2-3, 4-5ac, 6-7ab

Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde.
of Alleluia.

Als God zich verheft stuift de vijand uiteen,
waar Hij zich vertoont vluchten zij die Hem haten.
Als rook die verwaait, zo verdwijnen de zondaars,
als was voor het vuur, zo vergaan zij voor God.

Maar alle rechtvaardigen juichen van vreugde
en staan onbezorgd voor het aanschijn van God.
Zingt dus voor God, verheerlijkt zijn Naam,
Hij is de Heer, juicht Hem toe !

Voor wezen een vader, voor weduwen steun
is God in zijn heilige woning.
Verwaarloosden geeft Hij een eigen huis,
gevangenen vrijheid en voorspoed.

 

ALLELUIA                   Joh. 14, 26

Alleluia.
De Heilige Geest zal u alles leren
en u alles in herinnering brengen
wat Ik u gezegd heb.
Alleluia.

 

EVANGELIE                   Joh. 16, 29-33

Hebt goede moed : Ik heb de wereld overwonnen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zeiden de leerlingen tot Jezus :
“Kijk, nu spreekt Gij onomwonden en gebruikt geen enkel beeld.
“Nu zien wij dat Gij alles weet.
“Het is voor U niet nodig dat iemand U ondervraagt.
“Wij geloven daarom dat Gij van God zijt uitgegaan.”
Jezus antwoordde hun :
“Gelooft ge nu ?
“Zie, er komt een uur, ja het is er al,
dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en Mij alleen laat.
“Toch ben Ik niet alleen want de Vader is met Mij.
“Dit heb Ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij.
“Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking,
maar hebt goede moed :
Ik heb de wereld overwonnen.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis
177. De mogelijkheid van onverantwoord gebruik van menselijke vermogens in aanmerking genomen, heeft iedere staat binnen het eigen gebied de functie, die geen uitstel gedoogt, te plannen, coördineren, waakzaam te zijn en te sanctioneren. Hoe ordent en bewaakt de maatschappij de eigen toekomst in een context van voortdurende technologische vernieuwingen? Een factor die in dezen op doeltreffende wijze regulerend werkt, is het recht, dat de regels voor het gedrag dat in het licht van het algemeen welzijn is toegestaan, vaststelt. De grenzen die een gezonde, volwassen en soevereine maatschappij moet opleggen, betreffen vooruitzichten en voorzorgsmaatregelen, adequate regelingen, waakzaamheid betreffende het toepassen van de normen, het bestrijden van corruptie, operationele controle op het aan de oppervlakte komen van niet gewenste effecten van productieprocessen en passend ingrijpen ten opzichte van onbepaalde of mogelijke risico’s. Er bestaat een groeiende jurisprudentie die erop gericht is de vervuilende effecten van de activiteiten van ondernemingen terug te dringen. Maar de politieke en institutionele structuur bestaat niet alleen om boze praktijken te vermijden, maar ook om de goede praktijken aan te moedigen, om de creativiteit te stimuleren die nieuwe wegen zoekt, om persoonlijke en collectieve initiatieven te vergemakkelijken.

 

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: