http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de zevende paasweek

De Heer is waarlijk verrezen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging

Wij beluisteren het tweede deel van de afscheidsrede van Paulus tot de oudsten van Efeze in Milete. Dit deel bevat persoonlijke en ontroerende elementen, maar is als ‘testament van Paulus’ door Lucas voor de ganse Kerk bestemd. Het roept de verantwoordelijken in de Kerk op tot grote zorg van hen die hun zijn toevertrouwd. De Kerk is Gods Werk en ook vandaag blijven al deze aanbevelingen geldig.

 

Eerste Lezing                 Hand. 20, 28-38

Ik vertrouw u toe aan God, die de macht bezit op te bouwen en u het erfdeel te verlenen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen zei Paulus tot de oversten van de kerk van Éfeze:
“Geeft acht op uzelf, en op heel de kudde
waarover de heilige Geest u tot leiders heeft aangesteld
om Gods Kerk te hoeden
die Hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen Zoon.
“Ik weet dat er na mijn vertrek
grimmige wolven bij u zullen binnendringen,
die de kudde niet zullen sparen
en dat ook uit uw eigen midden mannen zullen opstaan
die verkeerde dingen zullen verkondigen
om de leerlingen mee te krijgen.
“Weest daarom waakzaam
en vergeet niet, dat ik onophoudelijk
– drie jaar lang, dag en nacht –
ieder van u onder tranen het goede heb voorgehouden.
“En thans vertrouw ik u toe aan God,
en aan het woord van zijn genade
dat de macht bezit op te bouwen
en U het erfdeel te verlenen met alle geheiligden.
“Zilver, goud of kleding heb ik van niemand verlangd.
“Gij weet zelf
dat deze handen voorzien hebben in mijn behoeften
en in die van mijn gezellen.
“In alles heb ik u getoond
dat men door zo te arbeiden de zwakken te hulp moet komen,
en dat gij de woorden van de Heer Jezus indachtig moet zijn.
“Hij heeft immers gezegd:
Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”
Na deze woorden knielde hij met allen neer en bad.
Allen begonnen luid te wenen,
vielen Paulus om de hals en kusten hem,
vooral bedroefd omdat hij gezegd had
dat ze hem niet meer zouden terugzien.
Daarna deden ze hem uitgeleide naar het schip.

Tussenzang              Ps. 68(67), 29-30, 33-35a, 35b-36c

Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde.
Alleluia.

Laat allen, o God, uw macht ondervinden,
de macht waarmee Gij voor ons opkomt.
Laat koningen met hun geschenken versieren
uw heiligdom in Jeruzalem.

Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde :
Hij komt naderbij langs het hemelgewelf.
Daar klinkt zijn stem met machtig geluid :
Erkent nu Gods heerschappij.

Zijn grootheid verschijnt boven Israëls velden,
in dreigende wolken zijn kracht.
Vreeswekkend is God in zijn heilig domein,
Hij schenkt zijn volk vermaardheid en sterkte :
Gezegend zij Israëls God !

 

Alleluia                  Kol. 3, 1

Alleluia.
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Alleluia.

 

Evangelie                Joh. 17, 11b-19

Dat zij één mogen zijn zoals Wij !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad:
“Heilige Vader,
bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zij één mogen zijn zoals Wij.
“Toen Ik bij hen was
bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven.
“Ik heb over hen gewaakt
en niemand van hen is verloren gegaan
behalve de man des verderfs,
want de Schrift moest vervuld worden.
“Maar nu kom Ik naar U toe
en nog in de wereld zeg Ik dit,
opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten.
“Ik heb hun uw woord meegedeeld,
maar de wereld heeft hen gehaat
omdat zij niet van de wereld zijn
zoals Ik niet van de wereld ben.
“Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt,
maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad.
“Zij zijn niet van de wereld
zoals Ik niet van de wereld ben.
“Wijd hen U toe in de waarheid.
“Uw woord is waarheid.
“Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt
zo zend Ik hen in de wereld,
en omwille van hen wijd Ik Mij aan U,
opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

179. Op sommige plaatsen is men samenwerkingsverbanden aan het ontwikkelen voor de exploitatie van hernieuwbare energie die een lokale zelfstandigheid en zelfs de verkoop van de overtollige productie toestaan. Dit eenvoudige voorbeeld wijst erop dat, terwijl de bestaande wereldorde niet in staat blijkt verantwoordelijkheid te nemen, de lokale instantie het verschil kan maken. Daar kunnen immers een grotere verantwoordelijkheid, een sterk gemeenschapsgevoel, een bijzonder vermogen om voor de ander te zorgen en een edelmoedigere creativiteit, een diepe liefde voor de eigen grond ontstaan, evenals het denken aan wat men kinderen en kleinkinderen achterlaat. Deze waarden hebben zeer diepe wortels in de oorspronkelijke bevolkingen. Daar het recht soms ten gevolge van de corruptie niet voldoende blijkt, is er onder druk van de bevolking een politieke beslissing vereist. De maatschappij moet door middel van niet gouvernementele organen en intermediaire organisaties de regeringen verplichten normenstelsels, procedures en strengere controles te ontwikkelen. Als de burgers de – nationale, regionale en gemeentelijke – politieke macht niet controleren, dan is er ook geen bestrijding van milieuschade mogelijk. Anderzijds kan gemeentelijke wetgeving doeltreffender zijn, als er overeenkomsten zijn tussen naburige volken om eenzelfde milieupolitiek te ondersteunen.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: