http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Januarius, b. en mrt.

De H. Januarius was bisschop van Benevento en werd martelaar tijdens de christenvervolging
door keizer Diocletianus

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging
De Timotheüsbrief onderwijst met gezag in zaken van geloof, cultus of catechese. Opnieuw lezen we in de inleiding: ‘Dit woord is betrouwbaar’. Paulus beschrijft in dit hoofdstuk de kenmerken die de ambtsdragers in zich moeten hebben om de plaatselijke kerkgemeenschap te leiden. Het zijn geen uitzonderlijke, fenomenale karaktertrekken, maar eenvoudige, menselijke kwaliteiten, die alle christenen – leidinggevend of niet – gemeenschappelijk hebben: Redelijkheid, bedachtzaamheid, gastvrijheid, sociaal. De christelijke gemeenschap is immers geen gesloten gemeenschap: Ze is aanwezig in de samenleving en ze wordt van buiten af op haar daden beoordeeld.

 

EERSTE  LEZING          I Tim. 3, 1-13
Een leider in de gemeente moet onberispelijk zijn.
Diakens moeten trouw zijn aan het geheim van het geloof
met een zuiver geweten.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,

Dit woord is betrouwbaar:
Streeft iemand naar het leidersambt,
dan begeert hij een voortreffelijke taak.
Een leider in de gemeente moet onberispelijk zijn,
de man van één vrouw,
matig, verstandig, beschaafd,
gastvrij, bekwaam om te onderwijzen,
niet aan de wijn verslaafd,
niet opvliegend maar inschikkelijk,
niet strijdlustig, niet geldzuchtig,
iemand die zijn eigen huis goed bestuurt
en met ernst en waardigheid gezag oefent over zijn kinderen.
Als iemand zijn eigen huisgezin niet weet te besturen,
hoe zal hij dan zorg kunnen dragen voor de gemeente Gods?
Hij mag geen pas bekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt
en hem het vonnis van de duivel treft.
Hij moet ook goed aangeschreven staan bij hen
die niet tot de gemeente behoren;
anders komt hij in opspraak
en valt misschien in de strikken van de duivel.
Evenzo moeten de diakens mannen van eer zijn,
mannen van hun woord,
niet aan de wijn verslaafd of belust op winstbejag,
trouw aan het geheim van het geloof met een zuiver geweten.
Ook zij moeten eerst een onderzoek ondergaan;
daarna kunnen zij, als er geen klachten zijn hun dienst vervullen.
Eveneens moeten hun vrouwen eerzaam zijn,
geen kwaadspreeksters,
matig en in alle opzichten betrouwbaar.
Diakens moeten mannen van één vrouw zijn
en hun kinderen en hun huisgezin goed weten te leiden.
Zij die hun dienst goed vervullen
verwerven zich een eervolle rang en een grote openheid,
gebaseerd op het geloof in Christus Jezus.

TUSSENZANG                Ps. 101(100), 1-2ab, 2cd-3ab, 5, 6

Ik volg steeds de weg van de onschuld.

Van goedheid en recht wil ik zingen,
U loven, o Heer.
Ik volg steeds de weg van de onschuld :
Kom mij tegemoet !

Met zuiver hart wil ik leven
ook binnen mijn huis.
Ik zal geen plannen beramen
in strijd met het recht.

Wie steeds zijn naaste belastert
hem snoer ik de mond;
wie trots en hooghartig rondloopt,
ik wil hem niet zien.

Ik zoek in het land de getrouwen
om bij mij te zijn:
Die onberispelijk leven,
die neem ik in dienst.

 

ALLELUIA               cf. Lc. 8, 15

Alleluia.
Zalig zij die het woord Gods dat zij hoorden,
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

 

EVANGELIE                     Lc. 7, 11-17

Jongeling, Ik zeg je : sta op!

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd begaf Jezus zich naar een stad die Naïn heette;
zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met Hem mee.
Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen,
toen daar een dode werd uitgedragen,
de enige zoon van zijn moeder
die weduwe was.
Een groot aantal mensen uit de stad vergezelde haar.
Toen de Heer haar zag
gevoelde Hij medelijden met haar en sprak:
“Schrei maar niet.”
Daarop trad Hij op de lijkbaar toe en raakte die aan.
De dragers bleven staan en Hij sprak:
“Jongeling, Ik zeg je: sta op!”
De dode kwam overeind zitten en begon te spreken
en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug.
Allen werden door ontzag bevangen
en zij verheerlijkten God en zeiden:
“Een groot profeet is onder ons opgestaan”, en:
“God heeft genadig neergezien op zijn volk.”
En dit verhaal over Hem deed de ronde
door heel het Joodse land en de wijde omtrek.

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

50. In plaats van de problemen van de armen op te lossen en te denken aan een andere wereld, beperken sommigen zich ertoe een terugbrengen van het geboortecijfer voor te stellen. Het ontbreekt niet aan internationale druk op de ontwikkelingslanden die economisch hulp laat afhangen van een bepaalde politiek van “reproductieve gezondheid”. Maar, “als het waar is dat de ongelijke verdeling van de bevolking en de beschikbare hulpbronnen belemmeringen vormt voor de ontwikkeling en een beheersbaar gebruik van het milieu, dan moet men erkennen dat de demografische groei volledig compatibel is met een integrale en solidaire ontwikkeling”. De demografische groei en niet het extreme en selectieve consumptisme van enkelen de schuld geven is een manier om de problemen niet onder ogen te zien. Men wil zo het huidige distributieve model wettigen, waarbij een minderheid denkt in haar recht te staan in een verhouding te consumeren die men onmogelijk zou kunnen veralgemeniseren, omdat de planeet de afval van een dergelijk verbruik zelfs niet zou kunnen bevatten. Wij weten bovendien dat men ongeveer een derde van het voedsel verspilt dat men produceert en “voedsel dat men weggooit, is alsof men het rooft van de tafel van de armen”. Het is in ieder geval zeker dat er aandacht moet worden besteed aan het ongelijke evenwicht in de spreiding van de bevolking over territoria, zowel op nationaal als op wereldniveau, omdat de toename van de consumptie tot complexe regionale problemen zou leiden door een combinatie van problemen die verband houden met de verontreiniging van het milieu, het vervoer, de afvalverwerking, het verlies aan hulpbronnen, de kwaliteit van leven.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: