http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de vierentwintigste week

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging
Onze tijd wordt gekenmerkt door een grote diversiteit van meningen en tegengestelde standpunten. Het wordt steeds moeilijker om uit te maken wat waarheid is en wat niet. In de samenleving worden vertrouwde waarden in vraag gesteld, grote principes sneuvelen, ons geloof moeten we eerder verdedigen dan dat we de gelegenheid krijgen om het vrijmoedig te verkondigen. Precies met deze situatie wordt Paulus geconfronteerd in zijn tijd. Hij pleit ervoor om terug te keren naar de bron wanneer we de weg niet meer weten, of wanneer we uit zelfverdediging oogkleppen dreigen op te zetten. Christenen mogen zich keren naar Gods woord. Dan worden zij open en ontvankelijke mensen, die op een gezonde manier afstand kunnen nemen van uiterlijke rijkdom, en onthecht kunnen leven.

 

EERSTE LEZING                  I Tim. 6, 2c-12

Gij, man Gods, moet streven naar gerechtigheid.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Tomóteüs.

Dierbare,

Zo moet gij leren en vermanen.
Wie een afwijkende leer verkondigt
en zich niet houdt
aan de gezonde beginselen van onze Heer Jezus Chritus
en aan de leer van onze godsdienst,
is een verwaand mens :
Zonder werkelijke wetenschap
maar met een ziekelijke belangstelling
voor twistvragen en woordenstrijd.
Hieruit kan niets anders voortkomen dan afgunst,
onenigheid, gelaster, achterdocht en eindeloze discussies,
het werk van mensen wier geest verward is
en van de waarheid verstoken.
Zij zien in de godsvrucht een bron van inkomsten.
Nu brengt de godsvrucht ongetwijfeld grote winst
maar alleen voor hem die tevreden is met wat hij heeft.
Want wij hebben in deze wereld niets meegebracht
en kunnen er ook niets uit meenemen.
Als wij voedsel en kleding hebben, moet ons dat genoeg zijn.
Zij die zich willen verrijken, vallen in verzoeking
en in de strik van allerlei dwaze en kwalijke begeerten
die een mens in verderf en ondergang storten.
Want de geldzucht is de wortel van alle kwaad.
Door deze hartstocht zijn sommigen al van het geloof afgedwaald
en hebben zich afgemarteld met kwellingen zonder tal.
Gij echter, man Gods, moet dit alles mijden.
Streef naar gerechtigheid,
godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid.
Strijd de goede strijd van het geloof,
grijp het eeuwige leven.
Daartoe zijt gij geroepen,
daartoe hebt gij de goede belijdenis afgelegd
ten overstaan van vele getuigen.

TUSSENZANG             Ps. 49(48), 6-7, 8-10, 17-18, 19-20

Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen (Mt. 5, 3).

Waarom zou ik vrezen voor slechte tijden,
wanneer ik door booswichten word belaagd ?
Door mensen die rekenen op hun rijkdom
en die zich beroemen op hun bezit.

Er is toch geen mens die zich vrij kan kopen,
zijn eigen losgeld betalen aan God ?
Te hoog is de prijs voor een eeuwig leven,
nooit is er genoeg om de dood te ontgaan.

Verlies dus de moed niet wanneer iemand rijk wordt,
wanneer in zijn huis de weelde steeds groeit.
Hij zal als hij dood gaat niets mee kunnen nemen,
zijn rijkdommen gaan niet met hem in het graf.

Al prijst hij zich tijdens zijn leven gelukkig :
je bent te benijden, het gaat je goed.
Toch moet hij zich eens bij zijn vaderen voegen
die nooit meer het licht van de zon zullen zien.

 

ALLELUIA               Ps. 130(129),5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

 

EVANGELIE                  Lc. 8, 1-3

Vrouwen vergezelden de Heer ;
zij zorgden voor Hem uit eigen middelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd trok Jezus predikend rond
door stad en dorp
en verkondigde de Blijde Boodschap van het Rijk Gods.
De twaalf vergezelden Hem
en ook enkele vrouwen
die van boze geesten en ziekten verlost waren :
Maria, die Magdalena wordt genoemd,
uit wie zeven duivels waren weggegaan,
Johanna, de vrouw van Herodes’ rentmeester Chuzas,
Susanna en vele anderen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

De zwakte van de reacties 

53. Deze situatie veroorzaken het gekerm van zuster aarde, dat zich verenigt met het gekerm van de in de steek gelatenen van de wereld, met een weeklacht die van ons een ander koers vraagt. Nooit hebben wij ons gemeenschappelijke huis slecht behandeld en beschadigd als in de laatste twee eeuwen. Wij zijn integendeel geroepen instrumenten van God de Vader te worden, opdat onze planeet zou kunnen zijn waarvan Hij gedroomd heeft, toen Hij haar schiep, en beantwoordt aan zijn plan van vrede, schoonheid en volheid. Het probleem is dat wij nog niet beschikken over de noodzakelijke cultuur om deze crisis het hoofd te bieden en het is nodig om leaderships te vormen die wegen wijzen en zo een antwoord te geven op de noden van de huidige generaties, allen inbegrepen, zonder de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Het wordt noodzakelijk een systeem van normen te scheppen dat onschendbare grenzen bevat en de bescherming van de ecosystemen verzekert, voordat de nieuwe vormen van macht die zijn afgeleid van het technisch-economisch paradigma, uiteindelijk niet alleen de politiek, maar ook de vrijheid en de gerechtigheid verwoesten.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: