http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Pius van Pietrelcina, pr.

Pater Pio. Geboren 25 mei 1887. Op 20 sept. 1918 voltrokken bij hem
zichtbare mystieke tekenen. Zalig verklaard in 1999 en Heilig verklaard op 16 juni 2002.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

 

Overweging
In de lezing van vandaag zingt de apostel de lof van de glorie van de Heer, en hij maant aan om Gods belangrijkste gebod na te leven: Lief te hebben. Wie liefheeft, getuigt van God, want Hij is Liefde. Hij is de enige koning, de Koning der koningen. Paulus en de eerste christenen leefden in een tijd waarin aardse keizers en koningen vergoddelijkt werden en met de hoogste titels en superlatieven aangesproken en aanbeden werden. Tegen die heidense cultus verzet Paulus zich: Alleen God is Heerser. Geen enkele aardse macht, geen enkele ideologie, geen enkel idool is zo verheven dat wij ons er onvoorwaardelijk aan moeten onderwerpen. De antwoordpsalm van vandaag sluit hier mooi bij aan: “Waarlijk, de Heer is God, Schepper en Meester”. Treden wij onbezorgd voor zijn aanschijn.

 

EERSTE LEZING          I Tim. 6, 13-16

Bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept
tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Ik beveel u voor het aanschijn van God die alles ten leven wekt,
en van Christus Jezus
die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd :
Bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept
tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus
die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen,
Hij, de gelukzalige,
de enige Heerser,
de grote Koning en de opperste Heer
die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht.
Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien.
Hem zij eer en eeuwige macht !
Amen.

TUSSENZANG

Treedt onbezorgd voor Gods Aanschijn.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer.
Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn ;
waarlijk, de Heer is God.

Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.
Trekt met een lied door zijn poorten,
komt in zijn voorhof met zang.

Zegent zijn Naam en eert Hem,
Hij is ons goed gezind.
Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

 

ALLELUIA                     Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer ;
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

 

EVANGELIE                       Lc. 8, 4-15

Het zaad in de goede aarde zijn zij die het woord dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door
hun standvastigheid.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd
toen zich een grote menigte verzamelde
en uit de steden de mensen naar Jezus toestroomden,
sprak Hij in een gelijkenis :
“De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien.
“En bij het zaaien viel een gedeelte op de weg ;
het werd vertrapt en de vogels uit de lucht aten het op.
“Een ander gedeelte viel op de rotsgrond ;
het schoot wel op, maar droogde uit omdat het geen vocht had.
“Weer een ander gedeelte viel tussen de distels,
maar tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het.
“Nog een ander gedeelte viel op de goede grond ;
het schoot op en bracht honderdvoudige vrucht voort.”
En met luide stem voegde Hij er aan toe :
“Wie oren heeft om te horen, hij luistere.”
Zijn leerlingen vroegen Hem wat die gelijkenis wel betekende.
Hij antwoordde :
“Aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk Gods te kennen,
maar de overigen ontvangen ze in gelijkenissen
omdat zij ziende niet zien, en horende niet begrijpen.
“Welnu, de betekenis van de gelijkenis is deze :
Het zaad is het woord van God.
“Die op de weg, zijn zij die geluisterd hebben.
“Maar dan komt de duivel en rooft het woord uit hun hart weg,
opdat ze niet door te geloven gered worden.
“Die op de rots zijn zij
die het woord met blijdschap ontvangen wanneer zij het horen,
maar zij hebben geen wortel ;
zij geloven voor een ogenblik,
maar ten tijde van de beproeving vallen zij af.
“Wat onder de distels viel zijn zij
die wel geluisterd hebben,
maar die gaandeweg door de zorgen,
de rijkdom en de genoegens van het leven
verstikt raken en niet tot rijpheid komen.
“Het zaad in de goede aarde zijn zij
die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

54. Opmerkelijk is de zwakte van de internationale politieke reactie. De onderwerping van de politiek aan de technologie en de financiën blijkt uit het mislukken van de mondiale topconferenties over het milieu. Er zijn teveel bijzondere belangen en het economisch belang gaat zeer gemakkelijk prevaleren boven het algemeen welzijn en de informatie manipuleren om de eigen plannen niet benadeeld te zien. In deze lijn vraagt het Document van Aparecida dat “bij het omgaan met natuurlijke hulpbronnen niet de belangen overheersen van economische groepen die op irrationele wijze de levensbronnen vernietigen”. Het verbond tussen economie en technologie sluit uiteindelijk alles buiten dat geen deel uitmaakt van hun directe belangen. Zo zou men alleen maar enkele oppervlakkige uitspraken, geïsoleerde filantropische acties en ook inspanningen kunnen verwachten om gevoeligheid voor het milieu te tonen, terwijl in werkelijkheid iedere poging van de maatschappelijke organisaties om de dingen te veranderen gezien zal worden als een verstoring die wordt veroorzaakt door romantische dromers, of een obstakel dat men moet vermijden.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: