http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de vijfentwintigste week door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging
Na een langdurige ballingschap (van 587 tot 538) komt het godsvolk terug thuis in het Beloofde Land. De heropbouw van de tempel neemt een aanvang, dankzij de door de Perzische koning bevolen hulp van andere (andersgelovige) volkeren. Deze beslissing wordt gezien als een voorzichtige stap in de richting van Gods universele heilsplan: Een bewonderenswaardige poging om de eerbied te bevorderen voor de diversiteit tussen mensen en volkeren. In deze tijd van geloofsversnippering en vooroordelen kan de eerste lezing ons helpen om in eigen hart te kijken: Welke houding hebben we tegenover andersgelovigen? En besteden we voldoende aandacht aan onze persoonlijke relatie met God, aan de verdieping ervan, zodat we straks kunnen getuigen van Hem?

EERSTE LEZING             Ezr. 1,1-6

Laten al degenen die tot het volk van de Heer behoren
terugkeren naar Jeruzalem en er een tempel bouwen.

Begin van het boek Ezra

In het eerste regeringsjaar van Cyrus
de koning van Perzië,
liet de Heer de voorspelling
die Hij door Jeremia gedaan had, in vervulling gaan.
Hij gaf Cyrus, de koning van Perzië, in
om in heel zijn koninkrijk een boodschap af te kondigen
en brieven rond te sturen van de volgende inhoud.
Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië:
“De Heer, de God des hemels,
heeft mij alle koninkrijken der aarde geschonken.
“Hij heeft mij opgedragen voor Hem
een tempel te bouwen in Jeruzalem in Juda.
” Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren,
onder zijn hoede terugkeren naar Jeruzalem in Juda
en een tempel bouwen ter ere van de Heer,
de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont.
“Overal waar er nog Israëlieten zijn,
zullen deze van hun medeburgers zilver en goud,
have en vee ontvangen, en bovendien wijgeschenken
voor de tempel van God in Jeruzalem.”
De familiehoofden van Juda en Benjamin,
de priesters en de levieten,
alle wie God het ingaf,
troffen voorbereidingen voor de terugreis
om de tempel van de Heer in Jeruzalem te herbouwen.
En hun buren gaven hun als bijdragen
zilveren en gouden voorwerpen,
have en vee en allerlei kostbaarheden
en nog andere geschenken die ze spontaan aanboden.

TUSSENZANG              Ps.  126(125), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6

Geweldig was het wat de Heer ons deed.

De Heer bracht Sions ballingen terug:
Het was alsof wij droomden.
Toen lachten alle monden
en juichte elk tong.

Toen zei men bij de volken:
Geweldig is het wat de Heer hen deed.
Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn we zo blij.

Keer nu ons lot ten goede, Heer,
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.
Die onder tranen zaaien
zij oogsten met gejuich.

Vol zorgen gaan zij uit
met zaaizakken beladen;
maar keren zingend weer
beladen met hun schoven.

 

ALLELUIA                    Joh. 14, 5

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

 

EVANGELIE                     Lc. 8, 16-18

De lamp wordt op de standaard geplaatst
opdat al wie binnenkomt het licht kan zien.

Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot de menigte:

“Niemand steekt een lamp aan
om die onder een schaal te verbergen
of onder een rustbank te zetten,
maar hij plaatst ze op een standaard,
opdat al wie binnenkomt het licht kan zien.
Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt,
niets geheim dat niet bekend zal worden
en aan het licht zal komen.
Let dus goed op hoe gij luistert.
Aan wie heeft zal gegeven worden;
maar wie niet heeft:
Zelfs wat hij meent te hebben, zal hem nog ontnomen worden.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
56. In de tussentijd blijven de economische machten het huidige mondiale systeem rechtvaardigen, waarbij speculeren en zoeken naar financieel gewin prevaleren, die ertoe neigen iedere context en de effecten op de menselijke waardigheid te negeren. Zo wordt duidelijk dat het verval van het milieu en het menselijk en ethisch verval nauw met elkaar verbonden zijn. Velen zullen zeggen dat zij zich niet ervan bewust zijn dat zij immorele daden stellen, omdat de constante verstrooiing ons de moed ontneemt om de werkelijkheid van een beperkte en eindige wereld gewaar te worden. Daarom “blijft alles wat broos is, zoals het milieu, weerloos ten overstaan van de belangen van de vergoddelijkte markt, die in een absolute regel zijn veranderd”. 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: