http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – HH. Cosmas en Damianus, mrt.

Tweelingbroers uit de 2e helft van de 2e eeuw in Syrië. Beiden geneesheren die kostenloos werkten.
Eerste slachtoffers van Diocletianus tijdens de christenvervolgeling.
In 303 onthoofd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging

Jeruzalem is nog maar een klein deeltje van het reusachtige Perzische rijk. De joden geven de hoop op dat ze ooit opnieuw een echt koninkrijk zullen vormen met een koning uit het geslacht van David. Eerder dan op het herstel van de aardse macht, zullen zij zich toeleggen op datgene wat de diepste zin vormt van hun bestaan: Het herstel van de cultus en de verdieping van hun geloof in God. Wanneer de tegenslagen in het leven ons te veel worden, wanneer we een illusie armer worden, zijn we ook dan in staat om terug te vallen op de essentie van ons leven? Benutten we die tegenslagen als kansen om ons geloof te zuiveren en te verdiepen? Opdat we straks vol vreugde het feest van onze bevrijding, het Paasfeest kunnen vieren?

 

EERSTE LEZING               Ezr. 6, 7-8. 12b. 14-20
De Israëlieten vierden het Paasfeest in de nieuwe tempel.

Uit het boek Ezra

In die dagen schreef koning Daríus aan de stadhouders
uit het gebied aan de overzijde van de Rivier:
“Laat het werk aan de tempel doorgaan,
zodat de stadhouder van Juda en de oudsten van de Joden
de tempel op zijn vroegere plaats kunnen herbouwen.
Bovendien bepaal ik hierbij,
dat gij met de oudsten van de Joden moet samenwerken
om deze tempel te herbouwen.
De uitgaven moeten aan deze mannen volledig
en op tijd worden vergoed
uit de koninklijke inkomsten en belastingen
van het gebied aan de overzijde van de Rivier.
Ik, Daríus, heb dit decreet uitgevaardigd.
Het moet zorgvuldig ten uitvoer gebracht worden.”

De oudsten van de Joden zetten de bouw voort
en deze verliep voorspoedig, dank zij het optreden
van de profeten Haggaï en Zacharia, de zoon van Iddo.
Zij voltooiden het werk
dat hun opgelegd was door de God van Israël
en door Cyrus en Daríus en Artachsata,
de koning van Perzië.
De tempel kwam klaar op de derde dag
van de maand Adar,
in het zesde regeringsjaar van koning Daríus.
Daarop vierden de Israëlieten, priesters en levieten
en alle teruggekeerde ballingen,
met vreugde de inwijding van de tempel.
Bij de inwijding van de tempel offerden zij honderd stieren,
tweehonderd rammen, vierhonderd lammeren
en, overeenkomstig het aantal stammen van Israël,
twaalf bokken als zondeoffer voor heel Israël.
Met het oog op de dienst van God in Jeruzalem
deelden zij de priesters in klassen in
en de levieten in afdelingen,
zoals het boek Mozes dat bepaalt.
Op de veertiende dag van de eerste maand
vierden de teruggekeerde ballingen het paasfeest.
De priesters en de levieten hadden zich allen geheiligd,
zodat zij allen rein waren.
Zij slachtten het paaslam voor alle teruggekeerde ballingen,
voor hun medepriesters en voor zichzelf.

TUSSENZANG                   Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
Wij trekken naar Gods huis!

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
Wij trekken naar Gods huis!
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd :
Naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

 

ALLELUIA                   Joh. 14,23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

 

EVANGELIE              Lc. 8, 19-21
Mijn moeder en mijn broeders zijn zij
die het woord van God horen en er naar handelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd kwam zijn moeder met zijn broeders bij Jezus,
maar vanwege de menigte konden zij Hem niet bereiken.
Men liet Hem dus weten:
“Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen U spreken.”
Maar Hij gaf hun ten antwoord:
“Mijn moeder en mijn broeders zijn zij,
die het woord van God horen en ernaar handelen.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

57. Het is te voorzien dat men ten overstaan van de uitputting van sommige hulpbronnen op zoek gaat naar een gunstig scenario voor nieuwe oorlogen, die worden gemaskeerd met nobele eisen. Oorlog brengt altijd zware schade toe aan het milieu en de culturele rijkdom van de volken en de risico’s worden enorm, wanneer men denkt aan kernwapens en biologische wapens. Immers, “ondanks dat internationale overeenkomsten een chemische, bacteriologische en biologische oorlog verbieden, is het een feit dat in de laboratoria het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe aanvalswapens die in staat zijn het natuurlijk evenwicht aan te tasten, doorgaat”. Er wordt van de politiek een grotere aandacht gevraagd om de oorzaken die nieuwe conflicten kunnen veroorzaken, te voorkomen en op te lossen. Maar macht samen met geld is datgene wat zich het meest tegen deze pogingen verzet en politieke plannen hebben vaak geen brede visie. Waarom wil men vandaag een macht handhaven die men zich zal herinneren om haar onvermogen in te grijpen, toen het urgent en noodzakelijk was om het te doen?

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: