http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Vincentius de Paul, pr.

Geboren in 1581 en gestorven op 27 september 1660.
Hij heeft meerdere congregaties en godsdienstige verenigingen opgericht

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

 

OVERWEGING

De priester en schrijver Ezra ergert zich aan de gemengde huwelijken in Israël, waardoor zij die ten tijde van de ballingschap achtergebleven waren, zich ook van Jahwe hadden afgekeerd en een ander levenspatroon hadden aangenomen. Toch brengt Jahwe zijn volk weer samen. In zijn gebed drukt Ezra zijn schaamte uit voor de zonden van het volk en dankt hij Jahwe omdat Hij hen toch weer barmhartigheid heeft getoond.

EERSTE LEZING                  Ezr. 9, 5-9

In onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten.

Uit het Boek Ezra

Toen het uur van het avondoffer gekomen was,
ontwaakte ik, Ezra, uit mijn toestand van verbijstering,
viel op mijn knieën met rok en mantel gescheurd,
strekte mijn handen uit naar de Heer, mijn God,
en bad :
“Mijn God, ik voel mij zo diep beschaamd
dat ik mijn gezicht niet tot U durf op te heffen,
want onze zonden zijn boven ons hoofd uitgestegen
en onze schuld reikt tot aan de hemel.
“Sinds de dagen van onze voorvaderen tot op heden
gaan wij gebukt onder een grote schuld.
“Omwille van onze zonden werden wij,
onze koningen en onze priesters,
uitgeleverd aan de koningen der aarde,
aan zwaard, gevangenschap,
plundering en schande, tot vandaag toe.
“En nu heeft de Heer, onze God,
ons een ogenblik zijn barmhartigheid getoond;
Hij heeft een rest van ons overgelaten,
ons een houvast gegeven in zijn heilige plaats,
onze ogen weer het licht doen zien
en ons een moment rust gegund in onze slavernij.
“Want slaven zijn wij,
maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten,
maar Hij heeft ons genade doen vinden
bij de koningen van Perzië.
“Die hebben ons verlof gegeven
de tempel van onze God weer op te bouwen
en hem uit puinhopen te doen herrijzen
en onze woonplaatsen in Juda en Jeruzalem te ommuren.”

TUSSENZANG            Tob. 13, 2, 4, 6, 7, 8

Geprezen zij God, die in eeuwigheid leeft.

Hij is het die slaat en die zich ontfermt,
die leidt naar de dood en herleven doet,
geen mens kan zijn hand ontvluchten.

Maakt aan eenieder zijn grootheid bekend,
verkondigt zijn lof onder alle mensen.
Want Hij is de Heer, onze God is Hij,
Hij is onze vader voor eeuwig.

Bedenkt dus wat gij van Hem kunt verwachten
en dankt hem met luide stem.
Verheerlijkt de Heer, die rechtvaardig is,
verkondigt de lof van de koning der eeuwen.

Ik zal in dit land van verbanning Hem eren,
zijn macht laten zien aan dit zondige volk.
Gij zondaar, bekeer u en doe wat Hem aanstaat,
dan zal Hij u zeker barmhartig zijn.

 

ALLELUIA                Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.

 

EVANGELIE        Lc. 9, 1-6

Jezus zond de twaalf uit om het Rijk Gods te verkondigen
en genezingen te verrichten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd riep Jezus de twaalf bijeen
en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten
en de kracht om ziekten te genezen.
Daarop zond Hij hen uit
om het Rijk Gods te verkondigen en genezingen te verrichten.
En Hij vermaande hen :
“Neemt niets mee voor onderweg :
Geen stok, geen reiszak, geen voedsel en geen geld ;
niemand van u mag dubbele kleding hebben.
“Als ge een huis binnengaat moet ge daar blijven
en ge moet vandaar weer afreizen.
“Als men u ergens niet ontvangt,
verlaat dan die stad
en schudt het stof van uw voeten, als een getuigenis tegen hen.”

Toen gingen ze op weg en trokken van dorp tot dorp,
terwijl zij overal de Blijde Boodschap verkondigden
en genezingen verrichten.


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

58. In enkele landen zijn er positieve voorbeelden van resultaten bij het verbeteren van het milieu, zoals het saneren van sommige rivieren die gedurende zoveel decennia zijn vervuild, het herstel van autochtone bossen of de verfraaiing van de landschappen met herstelwerkzaamheden aan het milieu of bouwprojecten met een grote esthetische waarde, vorderingen in het produceren van niet vervuilende energie, in het verbeteren van het openbaar vervoer. Deze acties lossen de wereldproblemen niet op, maar bevestigen wel dat het menselijk wezen nog in staat is positief in te grijpen. Omdat het geschapen is om lief te hebben, bloeien er te midden van zijn beperkingen onvermijdelijk daden op van edelmoedigheid, solidariteit en zorg.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: