http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de zevenentwintigste week door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging.
We zijn vertrouwd met de gedachte die geformuleerd wordt door de profeet Maleachi: Diegenen die kwaad doen, lijkt het voor de wind te gaan. Diegenen die integendeel goed doen, lijken daarvoor afgestraft te worden. Het is het probleem dat in vele psalmen terugkomt, het thema van het boek Job, de vraag waarop de theologie in de loop der tijden een antwoord zocht. De lezing van vandaag reikt een antwoord aan: De dag komt waarop gerechtigheid geschiedt. Aan ons om niet zelf te oordelen, maar om op Gods gerechtigheid te vertrouwen. Dat wil niet zeggen dat onze protesten, onze opstandigheid, ons steigeren bij onrechtvaardige toestanden geen zin hebben: We mogen alles toevertrouwen aan een God die luistert – en die eens zelf gerechtigheid zal laten geschieden.

 

EERSTE  LEZING              Mal. 3, 13-20a
De dag gaat komen, die brandt als een oven.

Uit de profeet Maleachi

“Uw woorden ergeren Mij”, zegt de HEER.
Gij vraagt:
“Wat was er in onze gesprekken dan tegen U gericht?”
Gij hebt gezegd:
“Het is zinloos God te dienen.
Wat winnen wij ermee, dat wij zijn geboden onderhouden
en voor de HEER van de legerscharen
in boetekleren lopen?
Het is immers zo,
dat wij degenen die God trotseren gelukkig prijzen;
degenen die kwaad doen, gaat het voor de wind
en degenen die God verzoeken brengen het er goed af.”
Toen spraken degenen die de HEER vrezen, met elkaar.
En de HEER heeft geluisterd en het gehoord.
En voor zijn aangezicht werd een gedenkschrift opgesteld
aangaande hen die de HEER vrezen,
hen die zijn naam eerbiedigen.
“Zij zullen mijn eigendom zijn
– zegt de HEER van de hemelse machten –
op de dag die Ik ga maken.
Dan zal Ik hen sparen,
zoals een man zijn zoon spaart, wanneer die hem dient.
Dan zult gij opnieuw het verschil zien
tussen de rechtvaardige en de boosdoener,
tussen degene die God dient en degene die Hem niet dient.
Want weet wel: De dag gaat komen, die brandt als een oven.
Al degenen die God trotseren en al degenen die kwaad doen,
zij worden dan als kaf.
De dag die gaat komen steekt hen in brand
– zegt de HEER van de hemelse machten –
de dag, die wortel noch tak van hen overlaat.
Maar voor u, die mijn naam vreest,
gaat dan de zon van de gerechtigheid op,
die met haar vleugels genezing brengt.”

TUSSENZANG         Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt
(Ps. 40(39), 5a).

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden ;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters ;
maar die zijn geluk vindt in ‘s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd ;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet :
De wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

 

ALLELUIA             I Petr. 1,25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid;
en dit woord is de boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

 

EVANGELIE              Lc. 11, 5-13
Vraagt en u zal gegeven worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Stel dat iemand van u een vriend heeft.
Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt:
Vriend, leen mij drie broden,
want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten.
Zou die ander van binnen uit dan antwoorden:
Val me niet lastig;
de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed;
ik kan niet opstaan om het u te geven?
Ik zeg u,
als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is,
zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft,
om zijn onbescheiden aandringen.
Tot u zeg Ik hetzelfde:
Vraagt en u zal gegeven worden;
zoekt en gij zult vinden;
klopt en er zal worden opengedaan.
Want al wie vraagt verkrijgt; wie zoekt vindt;
en voor wie klopt doet men open.
Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven,
als deze hem om brood vraagt?
Of als hij om vis vraagt
zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven?
Of als hij een ei vraagt
zal hij hem toch geen schorpioen geven?
Als gij dus – ofschoon ge slecht zijt –
goede gaven aan uw kinderen weet te geven,
hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel
de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.”

________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

73. De geschriften van de profeten nodigen ertoe uit om op moeilijke ogenblikken de kracht te hervinden door naar de machtige God te kijken die het heelal heeft geschapen. De oneindige macht van God brengt ons ertoe voor zijn vaderlijke tederheid te vluchten, want in Hem verenigen zich genegenheid en kracht. In werkelijkheid houdt iedere gezonde spiritualiteit in, tegelijkertijd de goddelijke liefde ontvangen en met vertrouwen de Heer aanbidden om zijn oneindige macht. In de Bijbel is de God die bevrijdt en redt, dezelfde als de God die het heelal heeft geschapen, en deze twee goddelijke handelwijzen zijn nauw en onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Ach, Heer mijn Heer! Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt in uw grote macht, met opgestoken arm. Niets is onmogelijk voor U (…) Gij hebt uw volk, Israël, uit Egypte gevoerd met tekenen en wonderen” (Jer. 32, 17.21) . “De Heer is een God van eeuwigheid, Hij heeft de verste hoeken der aarde geschapen. Hij wordt niet moe noch uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden. Hij geeft aan de vermoeide weer sterkte, aan de onvermogende een overvloed van kracht” (Jes. 40, 28b-29) .

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: