http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Margarita van Schotland – H. Gertrudis van Helfta, mgd.

 

H. Margarita van Schotland
Geboren ca. 1045 en overleden 10/11/1093
Kleindochter van koning Edmund II van Engeland
Introduceerde R.K. liturgie in Schotland. Heilig in 1256

 

H. Gertrudis van Helfta
Christelijke mystica
Leefde van 1256 – ca. 1302

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

 

Overweging
In het tweede deel van het boek geeft de auteur de vrije loop aan zijn enthousiaste beschrijving van de Wijsheid. Hij geeft haar niet minder dan 22 attributen en beschrijft haar wezen en haar kracht. Van geslacht tot geslacht daalt ze neer in heilige zielen en maakt hen tot vrienden van God. Werkelijk niets gaat de Wijsheid te boven. (Naast de diepe religieuze inslag, kan men hier ook de hoogstaande literaire vlucht bewonderen, maar er is duidelijk invloed van het Griekse filosofisch denken).

 

EERSTE LEZING      Wijsh. 7,22-8, 1

De wijsheid is een afglans van het eeuwig licht,
een onbeslagen spiegel van de goddelijke werkzaamheid.

Uit het boek Wijsheid

De wijsheid is een geest, verstandig en heilig,
enig, veelzijdig en fijnzinnig,
beweeglijk, doordringend en zuiver,
helder, onkwetsbaar, bedacht op het goede en scherp,
onweerstaanbaar, weldadig en menslievend;
vastberaden, zeker en rustig,
alles kunnend en alles overziend;
alle andere geesten doordringt zij,
hoe scherp, zuiver en verheven zij ook zijn.
Niets is zo beweeglijk als de wijsheid,
zij doordringt en doortrekt alles
door de kracht van haar reinheid!
Zij ontspringt immers aan de macht van God zelf,
is een zuivere afstraling van de glorie van de Almachtige,
en daarom is zij voor geen besmetting vatbaar.
Zij is een afglans van het eeuwig licht,
een onbeslagen spiegel van de goddelijke werkzaamheid,
en beeld van zijn goedheid.
Zij is alleen, maar kan alles,
zij rust in zichzelf, maar maakt alles nieuw;
van geslacht tot geslacht daalt ze af in heilige zielen,
en maakt ze tot vrienden van God en de profeten!
Want God bemint slechts degenen
die vertrouwd zijn met de wijsheid.
Zij is schoner dan de zon,
schoner dan heel het leger der sterren;
zij overtreft zelfs het licht van de dag,
want op de dag volgt de nacht,
maar de wijsheid wijkt voor geen boosheid.
Haar kracht strekt zich uit
van het ene uiteinde der aarde tot het andere,
en zij beschikt over alles
tot welzijn van allen.

Tussenzang             Ps. 119(118), 89, 90, 91, 130, 135, 175

Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.

Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig,
het staat in de hemel vast ;
uw trouw is bestendig voor alle geslachten,
zo vast als de aarde die Gij hebt gemaakt.

Zoals Gij bepaald hebt, zo is het voor immer,
want al wat bestaat dient U.
De uitleg van Uw woorden geeft klaarheid,
schenkt wijsheid aan wie onervaren is.

Laat voor Uw dienaar Uw Aangezicht stralen,
laat mij Uw beschikkingen zien.
Mijn geest moge leven en altijd U prijzen
en steunen op wat Gij bepaalt.

 

ALLELUIA                cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

 

EVANGELIE                         Lc. 17, 20-25

Het Rijk Gods is midden onder u.

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus door de Farizeeën de vraag werd gesteld,
wanneer het Rijk Gods zou komen,
gaf Hij hun ten antwoord:
“De komst van het Rijk Gods kunt ge niet waarnemen.
Men kan niet zeggen: Kijk, hier is het, of daar is het.
Want het Rijk Gods is midden onder u.”

Verder zei Hij tot zijn leerlingen:
“Er zal een tijd komen, dat gij zult wensen
één dag van de Mensenzoon te zien
maar gij zult de Mensenzoon niet zien.
Als men u zal zeggen:
Zie, Hij is daar, of: Zie, Hij is hier,
gaat er dan niet naar toe en volgt ze niet.
Want wanneer zijn dag komt
zal de Mensenzoon zijn als de opflitsende bliksem,
die schittert van het ene einde van de hemel tot het andere.
Maar eerst moet Hij veel lijden
en door dit geslacht verworpen worden.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

108. Het is onvoorstelbaar dat men een ander cultureel paradigma ondersteunt en zich van de techniek bedient als een puur instrument, omdat vandaag het technocratisch paradigma zo overheersend is geworden dat het moeilijk is af te zien van de middelen ervan, en het nog moeilijker is deze te gebruiken zonder door de logica ervan te worden overheerst. Het is contra cultureel geworden om voor een levensstijl te kiezen met doeleinden die althans voor een gedeelte onafhankelijk kunnen zijn van de techniek, de kosten en de globaliserende en massificerende macht ervan. De techniek heeft immers de neiging ervoor te zorgen dat niets buiten haar ijzeren logica blijft en “de mens, die de hoofdrolspeler hierin is, weet dat het in laatste instantie noch om nut, noch om welzijn, maar om overheersing gaat; overheersing in de extreme betekenis van het woord”. Daarom “tracht zij de elementen van de natuur en tegelijk die van het menselijk bestaan te begrijpen”. Zo worden het beslissingsvermogen, de meest authentieke vrijheid en de ruimte voor alternatieve creativiteit van het individu beperkt.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

 

H. Gertrudis van Helfta
Christelijke mystica
Leefde van 1256 – ca. 1302

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

 

Overweging
In het tweede deel van het boek geeft de auteur de vrije loop aan zijn enthousiaste beschrijving van de Wijsheid. Hij geeft haar niet minder dan 22 attributen en beschrijft haar wezen en haar kracht. Van geslacht tot geslacht daalt ze neer in heilige zielen en maakt hen tot vrienden van God. Werkelijk niets gaat de Wijsheid te boven. (Naast de diepe religieuze inslag, kan men hier ook de hoogstaande literaire vlucht bewonderen, maar er is duidelijk invloed van het Griekse filosofisch denken).

 

EERSTE LEZING      Wijsh. 7,22-8, 1

De wijsheid is een afglans van het eeuwig licht,
een onbeslagen spiegel van de goddelijke werkzaamheid.

Uit het boek Wijsheid

De wijsheid is een geest, verstandig en heilig,
enig, veelzijdig en fijnzinnig,
beweeglijk, doordringend en zuiver,
helder, onkwetsbaar, bedacht op het goede en scherp,
onweerstaanbaar, weldadig en menslievend;
vastberaden, zeker en rustig,
alles kunnend en alles overziend;
alle andere geesten doordringt zij,
hoe scherp, zuiver en verheven zij ook zijn.
Niets is zo beweeglijk als de wijsheid,
zij doordringt en doortrekt alles
door de kracht van haar reinheid!
Zij ontspringt immers aan de macht van God zelf,
is een zuivere afstraling van de glorie van de Almachtige,
en daarom is zij voor geen besmetting vatbaar.
Zij is een afglans van het eeuwig licht,
een onbeslagen spiegel van de goddelijke werkzaamheid,
en beeld van zijn goedheid.
Zij is alleen, maar kan alles,
zij rust in zichzelf, maar maakt alles nieuw;
van geslacht tot geslacht daalt ze af in heilige zielen,
en maakt ze tot vrienden van God en de profeten!
Want God bemint slechts degenen
die vertrouwd zijn met de wijsheid.
Zij is schoner dan de zon,
schoner dan heel het leger der sterren;
zij overtreft zelfs het licht van de dag,
want op de dag volgt de nacht,
maar de wijsheid wijkt voor geen boosheid.
Haar kracht strekt zich uit
van het ene uiteinde der aarde tot het andere,
en zij beschikt over alles
tot welzijn van allen.

Tussenzang             Ps. 119(118), 89, 90, 91, 130, 135, 175

Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.

Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig,
het staat in de hemel vast ;
uw trouw is bestendig voor alle geslachten,
zo vast als de aarde die Gij hebt gemaakt.

Zoals Gij bepaald hebt, zo is het voor immer,
want al wat bestaat dient U.
De uitleg van Uw woorden geeft klaarheid,
schenkt wijsheid aan wie onervaren is.

Laat voor Uw dienaar Uw Aangezicht stralen,
laat mij Uw beschikkingen zien.
Mijn geest moge leven en altijd U prijzen
en steunen op wat Gij bepaalt.

 

ALLELUIA                cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

 

EVANGELIE                         Lc. 17, 20-25

Het Rijk Gods is midden onder u.

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus door de Farizeeën de vraag werd gesteld,
wanneer het Rijk Gods zou komen,
gaf Hij hun ten antwoord:
“De komst van het Rijk Gods kunt ge niet waarnemen.
Men kan niet zeggen: Kijk, hier is het, of daar is het.
Want het Rijk Gods is midden onder u.”

Verder zei Hij tot zijn leerlingen:
“Er zal een tijd komen, dat gij zult wensen
één dag van de Mensenzoon te zien
maar gij zult de Mensenzoon niet zien.
Als men u zal zeggen:
Zie, Hij is daar, of: Zie, Hij is hier,
gaat er dan niet naar toe en volgt ze niet.
Want wanneer zijn dag komt
zal de Mensenzoon zijn als de opflitsende bliksem,
die schittert van het ene einde van de hemel tot het andere.
Maar eerst moet Hij veel lijden
en door dit geslacht verworpen worden.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

108. Het is onvoorstelbaar dat men een ander cultureel paradigma ondersteunt en zich van de techniek bedient als een puur instrument, omdat vandaag het technocratisch paradigma zo overheersend is geworden dat het moeilijk is af te zien van de middelen ervan, en het nog moeilijker is deze te gebruiken zonder door de logica ervan te worden overheerst. Het is contra cultureel geworden om voor een levensstijl te kiezen met doeleinden die althans voor een gedeelte onafhankelijk kunnen zijn van de techniek, de kosten en de globaliserende en massificerende macht ervan. De techniek heeft immers de neiging ervoor te zorgen dat niets buiten haar ijzeren logica blijft en “de mens, die de hoofdrolspeler hierin is, weet dat het in laatste instantie noch om nut, noch om welzijn, maar om overheersing gaat; overheersing in de extreme betekenis van het woord”. Daarom “tracht zij de elementen van de natuur en tegelijk die van het menselijk bestaan te begrijpen”. Zo worden het beslissingsvermogen, de meest authentieke vrijheid en de ruimte voor alternatieve creativiteit van het individu beperkt.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: