http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – Kerkwijdingsfeest van de basilieken van de HH. Petrus en Paulus, ap. – O.L.-Vrouw op zaterdag

Romeinse basilieken 1

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging
De auteur van Wijsheid, die in Egypte verblijft, houdt eraan op het einde van zijn boek de triomfantelijke uittocht en de plagen die eraan voorafgingen te beschrijven. Zo onderlijnt hij de superioriteit van het joodse volk op Egypte. De lezing van vandaag kiest daar twee stukken uit. Vooreerst de laatste plaag: de dood van de Egyptische eerstgeborenen. Daarna: de doortocht door de Rode Zee, met als slot een doxologie.

 

EERSTE LEZING           Wijsh. 18, 14-16; 19, 6-9
Een effen weg werd zichtbaar door de Rode Zee,
uw kinderen waren als huppelende lammeren.

Uit het boek Wijsheid

Terwijl een diep stilzwijgen de wereld omsloot
en de nacht het midden van haar loopbaan bereikte,
sprong uw almachtige woord, Heer God,
van zijn koningstroon in de hemel,
en daalde als een onweerstaanbaar krijger af
op deze verloren aarde.
Als klievend zwaard voerde het uw waarachtig bevel.
Het zaaide dood en verderf rondom.
Machtig verheven stond het daar,
de hemel rakend en toch rustend op de aarde!
Want heel de schepping, in al haar veelzijdigheid,
werd in nieuwe vormen gegoten,
en moest zich buigen voor uw stem
opdat uw kinderen ongedeerd zouden blijven!
De wolk bedekte de legerplaats met haar schaduw;
waar vroeger water was geweest, rees nu het droge op,
een effen weg werd zichtbaar door de Rode Zee,
een groene vlakte waar eens de golven bruisten!
En als één man trok uw volk er doorheen,
beschermd door uw hand,
ooggetuigen van uw wonderlijke tekenen.
Zij waren als paarden die naar de weide worden gebracht,
als huppelende lammeren,
en zij prezen U, Heer, U, hun verlosser!

TUSSENZANG          Ps. 105(104), 2-3, 36-37, 42-43

Vergeet nooit de wonderen die de Heer deed.
Alleluia.

Bezingt de Heer en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.
Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.

Hij sloeg alle eerstgeborenen neer,
Hij doodde hun oudste zonen.
Toen liet Hij zijn volk gaan met zilver en goud,
geen man hoefde achter te blijven.

De Heer was indachtig zijn heilig woord,
tot Abraham eenmaal gesproken.
Hij voerde zijn volk met vreugde weg,
zijn uitverkorenen onder gejubel.

 

ALLELUIA            Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen ;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Lc. 18, 1-8
Zou God geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot Hem roepen?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd leerde Jezus zijn leerlingen in een gelijkenis
dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen.
Hij zei:
“Er was eens in een zekere stad een rechter
die zich om God noch gebod bekommerde.
Er was ook een weduwe in die stad
die herhaaldelijk bij hem kwam met het verzoek:
Verschaf mij recht ten opzichte van mijn tegenstander.
Een tijdlang wilde die rechter niet,
maar daarna zei hij bij zichzelf:
Al bekommer ik mij om God noch gebod,
toch zal ik die weduwe recht verschaffen
om niet langer geplaagd te worden
door haar eindeloze bezoeken.
En de Heer sprak:
Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt!
Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot Hem roepen,
of zal Hij ten opzichte van hen onbewogen blijven?
Ik zeg u: Hij zal hun spoedig recht verschaffen.
Maar: Zal de Mensenzoon bij zijn komst
het geloof op aarde vinden?”

__________________________________________________________________

Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

110. De aan de technologie eigen specialisatie houdt in dat het aanzienlijk veel meer moeite kost om een algemeen overzicht te hebben. De versplintering van de kennis vervult haar functie op het ogenblik dat zij komt tot concrete toepassingen, maar vaak leidt deze ertoe het gevoel te verliezen voor het geheel, de relaties die er bestaan tussen de dingen, de weidse horizont, het gevoel dan dan irrelevant wordt. Ditzelfde feit verhindert adequate wegen te ontdekken om de meest complexe problemen van de huidige wereld op te lossen, vooral de problemen van het milieu en de armen, die men niet kan aanpakken door van één gezichtspunt of één soort belang uit te gaan. Een wetenschap die pretendeert oplossingen te bieden voor de grote kwesties, zou noodzakelijkerwijze rekening moeten houden met alles wat de kennis heeft voortgebracht op andere terreinen van de kennis, filosofie en sociale ethiek inbegrepen. Maar dat is een wijze van handelen die men tegenwoordig moeilijk kan opbrengen. Daarom kan men evenmin werkelijk ethische referentiehorizonten erkennen. Het leven wordt een zich verlaten op de omstandigheden die worden geconditioneerd door de techniek, verstaan als de belangrijkste bron om het bestaan te interpreteren. In de concrete werkelijkheid die aan ons vragen stelt, verschijnen verschillende symptomen die de fout, zoals het verval van het milieu, de angst, het verlies van de zin van het leven en van het samen-leven laten zien. Zo blijkt nogmaals dat “de werkelijkheid boven het idee gaat”. 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: