http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de drieëndertigste week door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging

De twee boeken der Makkabeeën zijn wel een heel speciaal geval. Zij bevatten het epos van de joodse onafhankelijkheidsstrijd in de tweede eeuw vóór Christus. Toch zijn ze door de joden niet in hun schriftcanon opgenomen. De rabbijnen die de canon tegen het einde van de eerste eeuw na Christus opstelden, oordeelden dat de canon reeds afgesloten was en wat het tweede boek betreft: Dit is alleen in het Grieks geschreven en kwam dus niet in aanmerking. Vandaag wordt ons de algemene situatie van de tijd geschetst waarop psalm 119 mooi antwoordt.

EERSTE LEZING              1 Makk. 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64

Zeer zwaar drukte Gods toorn op Israël.

Uit het eerste Boek van de Makkabeeën

In die tijd kwam uit het geslacht van Alexander
een slecht mens voort, Antiochus Epiphanus,
de zoon van koning Antiochus,
die in Rome gijzelaar geweest was.
Hij werd koning in het honderdzevenendertigste jaar
van de heerschappij der Grieken.
In die tijd kwam in Israël een geslacht op,
dat zich om de wet niet bekommerde
en velen wist te winnen voor de gedachte
een verbond te sluiten met de volken rondom.
Want, zeiden ze, sinds we ons van hen hebben afgescheiden,
hebben ons vele rampen getroffen.
Overtuigd van de juistheid van deze redenering
verklaarden enige mannen uit het volk zich bereid
om naar de koning te gaan.
Deze verleende hun volmacht
om de levenswijze van de heidenen in te voeren.
Zij richtten in Jeruzalem een atletiekschool op,
zoals bij heidenen het gebruik was ;
zij lieten zich weer een voorhuid maken
en braken met het heilig verbond ;
zij bukten zich onder het juk van de volken
en lieten zich gebruiken om kwaad te doen.
Daarna vaardigde de koning voor heel zijn rijk het bevel uit
dat allen één volk moesten worden
en dat ieder zijn eigen gebruiken moest opgeven.
Alle volken voegden zich naar het woord van de koning.
Zelfs onder de Israëlieten waren er velen
die gaarne de godsdienst van de koning aannamen,
aan de afgoden offerden en de sabbat niet meer hielden.
De vijftiende Kislew van het honderdvijfenveertigste jaar
liet de koning de gruwel der verwoesting bouwen
op het brandofferaltaar ;
in de steden van Juda werden afgodsaltaren opgericht
en voor de ingang der huizen en op de pleinen
brandde men wierook.
Alle schriftrollen die men kon opsporen,
werden verscheurd en verbrand,
en degene bij wie men een boek van het verbond aantrof,
of die de wet nog onderhield,
werd volgens koninklijk besluit ter dood gebracht.
Toch bleven veel Israëlieten standvastig
en waren zij vastbesloten geen onreine spijzen te eten;
zij wilden liever sterven
dan zich met verboden spijzen te besmetten
en het heilig verbond te schenden.
Niet weinigen stierven dan ook.
Zeer zwaar drukte Gods toorn op Israël.

TUSSENZANG            Ps. 119(118), 53, 61, 134, 150, 155, 158

Wees mij barmhartig, Heer, en laat mij leven,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.

Ik ben verontwaardigd over de zondaars
die onverschillig zijn voor uw wet.
Al ben ik in de strikken van zondaars gevangen,
uw wet vergeet ik toch nooit.

Bevrijd mij uit de greep van de mensen
en laat mij volbrengen wat Gij beveelt.
Die mij achtervolgen komen steeds nader,
ze houden zich ver van uw wet.

Voor zondaars zal geen redding opdagen,
omdat zij geen acht slaan op wat Gij beschikt.
Hun trouweloosheid vervult mij met walging,
want om uw uitspraken geven zij niet.

 

ALLELUIA                     1 Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is : Het woord van God.
Alleluia.

 

EVANGELIE                       Lc. 18, 35-43

Wat wilt ge dat Ik voor u doe ?
Heer, maak dat ik zien kan !

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus eens Jericho naderde
zat er langs de weg een blinde te bedelen.
De man hoorde veel volk voorbijtrekken
en vroeg wat er te doen was.
Men vertelde hem dat Jezus de Nazoreeër voorbijging.
Nu begon hij te roepen :
“Jezus, Zoon van David,
heb medelijden met mij !”
Jezus bleef staan
en gebood dat de blinde bij Hem gebracht zou worden.
Toen de blinde naderbij gekomen was vroeg Jezus hem :
“Wat wilt ge dat Ik voor u doe ?”
Hij antwoordde :
“Heer, maak dat ik zien kan !”
Jezus sprak tot hem :
“Word ziende !
“Uw geloof heeft u genezen.”
En terstond kon hij zien
en hij volgde Jezus, terwijl hij God verheerlijkte.
Toen heel het volk dat zag bracht het eer aan God.

__________________________________________________________________________

Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

112. Het is echter mogelijk de blik opnieuw te verruimen en de menselijke vrijheid is in staat de technologie te beperken, haar een richting te geven en haar ten dienste te stellen van een ander type vooruitgang, gezonder, menselijker, socialer en integraler. De bevrijding van het heersende technocratische paradigma vindt in feite bij enkele gelegenheden plaats. Bij voorbeeld, wanneer gemeenschappen van kleine producenten kiezen voor minder bevuilende productiesystemen en daarbij een niet consumptistisch model van leven, geluk en samen-leven steunen. Of wanneer de techniek zich allereerst erop richt de concrete problemen van de ander op te lossen, zich ervoor inzettend hem te helpen een leven met meer waardigheid en minder lijden te hebben. En ook, wanneer het scheppend zoeken naar het schone en de beschouwing ervan erin slagen de objectiverende macht te overstijgen in een soort van redding die tot stand komt in het schone en in de persoon die het aanschouwt. Authentieke menselijkheid, die uitnodigt tot een nieuwe synthese, lijkt als het ware nauwelijks waarneembaar te wonen te midden van de technologische beschaving zoals een nevel die filtert onder een gesloten deur. Zal het ondanks alles een blijvende belofte blijven die ontluikt als een hardnekkig verzet van wat authentiek is?

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: