http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – Maria – Opdracht

Op het feest van de Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de tempel
viert de Kerk dat de ouders van Maria haar opdroegen in de tempel.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

 

Overweging

De oorsprong van de gedachtenis van Maria-Opdracht is de wijding van de Mariakerk in 543 in Jeruzalem, het herinnert ons aan haar opdracht in de tempel. Maria roept het beeld op van de gelovige vrouw die zich helemaal liet boetseren door Gods woord. Als geen ander stelde de moeder van Jezus zich open voor het werk van God: ‘Mij geschiede naar uw woord’. Zelfgave en beschikbaarheid tot het uiterste toe tekenden haar leven. Zoals we op 2 februari vieren dat Maria haar kind Jezus in de tempel opdroeg, zo vieren we vandaag de opdracht van Maria zelf.

 

EERSTE LEZING                Zach 2, 14-17
Juich, dochter Sion, want zie, Ik kom                             
 

Uit de Profeet Zacharia

Zo luidt de godsspraak van de Heer :
“Juich en verheug u, dochter Sion,
want zie, Ik kom en Ik zal bij u wonen.
“Op die dag zullen vele volken
zich bij de Heer aansluiten;
zij zullen mijn volk zijn
en Ik zal bij hen wonen.”

Dan zult gij weten,
dat de Heer van de legerscharen mij tot u gezonden heeft.
De Heer zal Juda in bezit nemen
als zijn erfdeel op de heilige grond
en Hij kiest Jeruzalem weer uit.
Zwiijg voor de Heer, al wat leeft !
Hij staat op en komt uit zijn heilige woning.

TUSSENZANG          Lc.   1, 46-47,48-49,50-51,52-53,54-55                                     

Zalig zijt gij, Maagd Maria,
Gij hebt de Zoon van de eeuwige Vader
in uw schoot gedragen.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd :
Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam !

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen.

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed
maar rijken gaan heen met ledige handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig,
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

 

ALLELUIA                    Ps. 119(118), 36a, 29b

Alleluia.
Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent, Heer ;
geef mij uw wet als gids.
Alleluia.

 

EVANGELIE              Mt. 12, 46-50

Met een gebaar naar zijn leerlingen zei Jezus :
Ziedaar mijn moeder en mijn broeders.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd, terwijl Jezus tot het volk sprak,
gebeurde het dat zijn moeder en broeders buiten stonden
om te trachten met Hem te spreken.
Iemand kwam Hem nu zeggen :
“Uw moeder en broeders staan daarbuiten
en willen U spreken.”
Maar Hij antwoordde aan degene die Hem dit kwam zeggen :
“Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders ?”
En met een gebaar naar zijn leerlingen zei Hij :
“Ziedaar mijn moeder en mijn broeders ;
want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij
die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

113. De mensen lijken overigens intussen niet meer te geloven in een gelukkige toekomst, zij vertrouwen niet meer blindelings op een betere toekomst, uitgaande van de huidige toestand van de wereld en de technische vaardigheden. Zij worden zich ervan bewust dat de vooruitgang van wetenschap en techniek niet gelijk is aan de vooruitgang van de mensheid en de geschiedenis en vermoeden dat er andere wegen zijn voor een gelukkige toekomst. Desondanks kunnen zij zich evenmin voorstellen dat zij afzien van de mogelijkheden die de techniek biedt. De mensheid is diepgaand veranderd en de opeenstapeling van voortdurende nieuwigheden heiligt een vluchtigheid die ons met oppervlakkigheid, in één richting trekt. Het wordt moeilijk halt te houden om de diepgang in het leven weer terug te krijgen. Als de architectuur een tijdgeest weerspiegelt, dan brengen de megastructuren en de in serie gebouwde huizen de geest van de geglobaliseerde techniek tot uitdrukking, waarbij de voortdurende nieuwigheid van de producten zich verenigt met een drukkende verveling. Laten wij hier niet in berusten en laten wij niet afzien ons vragen te stellen over de doeleinden en de zin van alles. Anders zullen wij alleen maar de stand van zaken legitimeren en behoefte hebben aan meer surrogaten om de leegte te verdragen.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: