http://kerkengeloof.wordpress.com

Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd, voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen. (Lucas 02,21)

Naar goed Joods gebruik moesten alle mannen aan God de Heer worden toegewijd d.m.v. de besnijdenis; het is het teken van het verbond tussen God en zijn volk, dat op Abraham, de aartsvader van het geloof, teruggaat. De besnijdenis diende te geschieden op de achtste dag na de geboorte van het kind.

Nazareth

Hier groeide Jezus op. In 2009 vonden Israëlische archeologen bij opgravingen resten van gebouwen die uit de tijd van Jezus zouden stammen. Uit deze opgravingen bleek, dat de bevolking er beschut en afgeschermd leefde; de grote handelsroutes lieten het ongunstig gelegen gehucht ongemoeid. De huisjes waren zeer eenvoudig: grotwoningen met kleine graansilo’s, regenputten en olijfpersen. In 67 na Christus werd Nazareth door Romeinse troepen verwoest.

…keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazaret terug. Het Kind groeide op en nam toe in krachten; het werd vervuld van wijsheid

In de berggebieden van het Heilige Land waren veel grotwoningen te vinden. De traditie zegt dat Jezus werd grootgebracht in zo’n grot.

…(Jozef) week…met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes (Matteüs 2:14-15)

De vlucht naar Egypte.

Jozef hoorde in een droom de stem van God via de mond van een engel:”Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden”(Matteüs 2:13). De route van Israël naar Egypte voert door de woestijnen Negev en de Sinaï. Hier en daar worden de roodgranieten bergvalleien door wegen doorsneden. Oasen in de Sinaï worden gekenmerkt door groepjes dadelpalmen. Jezus en zijn ouders moeten op hun reis naar Egypte van deze zoete dadels gegeten hebben.

De geboortekerk in Betlehem.

Na het eerste concilie van Nicea gaf Constantijn de grote opdracht om een kerk op de geboorteplek van Jesus te bouwen. Deze was klaar in 334.  In 339 wijdde koningin Helena de eerste kerk in die boven de grot werd opgericht. Die kerk ging echter in vlammen op tijdens een Samaritaanse opstand in 529. Hierna gaf Keizer Justitianus I van Byzantium opdracht tot de bouw van de huidige kerk. De Perzen hebben in 614 meer dan 3000 kerken en kloosters verwoest. Deze kerk echter werd gespaard omdat op de voorgevel de Drie Wijzen waren afgebeeld die in Perzische kleding gehuld waren. De kerk werd in 1169 gerestaureerd door de kruisvaarders; tijdens de daaropvolgende periode van islamitische bezetting werd de kerk nooit geheel verwoest. In 1934 werd de oorspronkelijke mozaïekvloer opgegraven. Delen daarvan zijn nu te zien via luiken die in de vloer van de huidige kerk zijn aangebracht.