http://kerkengeloof.wordpress.com

In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen (Marcus 1:9)

Dit is de Engelse beschrijving van de doop van Jezus in Yardenit aan de Jordaan. Yardenit is echter niet de plaats waar Jezus gedoopt is, maar een speciale doopplaats voor toeristen, welke indertijd gemaakt is toen door oorlogsomstandigheden de echte plaats niet gebruikt kon worden. Jezus is door Johannes gedoopt in Qasr el Yahud aan de Jordaan ten oosten van Jericho.

Veel landen hebben in Yardenit op geglazuurde tegels de gebeurtenis weergegeven, die tweeduizend jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Vlak voordat de Jordaan in de Dode Zee stroomt, zet zij de aangrenzende woestijn in bloei.

‘En overeenkomstig het gebruik…gingen zij naar Jeruzalem toen Hij twaalf jaar geworden was’ (Lucas 2:42)

Zo zag de tempel in Jeruzalem er, volgens een onlangs in deze stad vervaardigde reconstructie, ten tijde van Jezus uit.

De ouders van Jezus gingen ieder jaar op pelgrimage naar Jeruzalem en toen Jezus twaalf jaar oud was namen zij Hem mee. De belangrijkste reden was dat een jonge Jood op zijn dertiende verjaardag een Bar Mitzwa (letterlijk: zoon van het gebod) wordt en vanaf dat moment religieus als volwassen geldt. Hij mocht in de synagoge uit de tora lezen en er vragen over stellen. Hij las hetgeen de profeet Jesaja geschreven had (61:1 e.v.).

Jezus bleef na het bezoek aan de tempel achter op het moment dat zijn ouders weggingen en toen zijn ongeruste moeder Hem eindelijk vond, deed Hij een van de meest oorspronkelijke uitspraken, waarin Hij voor het eerst over God spreekt;’ Wist ge dan niet, dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? (Lucas 2:49).

Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd, voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen. (Lucas 02,21)

Naar goed Joods gebruik moesten alle mannen aan God de Heer worden toegewijd d.m.v. de besnijdenis; het is het teken van het verbond tussen God en zijn volk, dat op Abraham, de aartsvader van het geloof, teruggaat. De besnijdenis diende te geschieden op de achtste dag na de geboorte van het kind.

Nazareth

Hier groeide Jezus op. In 2009 vonden Israëlische archeologen bij opgravingen resten van gebouwen die uit de tijd van Jezus zouden stammen. Uit deze opgravingen bleek, dat de bevolking er beschut en afgeschermd leefde; de grote handelsroutes lieten het ongunstig gelegen gehucht ongemoeid. De huisjes waren zeer eenvoudig: grotwoningen met kleine graansilo’s, regenputten en olijfpersen. In 67 na Christus werd Nazareth door Romeinse troepen verwoest.

…keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazaret terug. Het Kind groeide op en nam toe in krachten; het werd vervuld van wijsheid

In de berggebieden van het Heilige Land waren veel grotwoningen te vinden. De traditie zegt dat Jezus werd grootgebracht in zo’n grot.

…(Jozef) week…met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes (Matteüs 2:14-15)

De vlucht naar Egypte.

Jozef hoorde in een droom de stem van God via de mond van een engel:”Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden”(Matteüs 2:13). De route van Israël naar Egypte voert door de woestijnen Negev en de Sinaï. Hier en daar worden de roodgranieten bergvalleien door wegen doorsneden. Oasen in de Sinaï worden gekenmerkt door groepjes dadelpalmen. Jezus en zijn ouders moeten op hun reis naar Egypte van deze zoete dadels gegeten hebben.

De geboortekerk in Betlehem.

Na het eerste concilie van Nicea gaf Constantijn de grote opdracht om een kerk op de geboorteplek van Jesus te bouwen. Deze was klaar in 334.  In 339 wijdde koningin Helena de eerste kerk in die boven de grot werd opgericht. Die kerk ging echter in vlammen op tijdens een Samaritaanse opstand in 529. Hierna gaf Keizer Justitianus I van Byzantium opdracht tot de bouw van de huidige kerk. De Perzen hebben in 614 meer dan 3000 kerken en kloosters verwoest. Deze kerk echter werd gespaard omdat op de voorgevel de Drie Wijzen waren afgebeeld die in Perzische kleding gehuld waren. De kerk werd in 1169 gerestaureerd door de kruisvaarders; tijdens de daaropvolgende periode van islamitische bezetting werd de kerk nooit geheel verwoest. In 1934 werd de oorspronkelijke mozaïekvloer opgegraven. Delen daarvan zijn nu te zien via luiken die in de vloer van de huidige kerk zijn aangebracht.