http://kerkengeloof.wordpress.com

Tweede week van Pasen Zaterdag

Eerste lezing                                                          Hand. 6, 1-7
De apostelen kozen zeven mannen, vol geloof en heilige geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen 

In die dagen,  toen het aantal leerlingen steeds toenam,  begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren,  omdat bij de dagelijkse ondersteuning  hun weduwen achtergesteld werden.  De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden:  “Het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen  door de zorg voor de ondersteuning.  Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden,  van goede faam, vol van geest en wijsheid.  Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden,  terwijl wij onszelf zullen blijven wijden aan het gebed  en aan de bediening van het woord.”  Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering  en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest,  Filíppus en Próchorus,  Nikánor, Timon, Pármenas  en Nikoláüs, een proseliet uit Antiochië.  Dezen werden aan de apostelen voorgedragen,  die na gebed hun de handen oplegden.  Het woord Gods breidde zich uit  en het aantal leerlingen in Jeruzalem vermeerderde sterk:  ook een groot aantal priesters gaf zich gewonnen aan het geloof.

Tussenzang                                                 Ps. 33(32), 1-2,4-5,18-19

Geef ons, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.
Alleluia

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
wie vroom is dient Hem te loven.
Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

God is het die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Alleluia

Alleluia.
Christus stond op uit het graf,
Hij die voor ons stierf op een kruis.
Alleluia

Evangelie                                                          Joh. 6, 16-21
Zij zagen Jezus wandelen op het meer.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

Toen het avond werd  daalden de leerlingen van Jezus naar het meer af.  Zij gingen scheep  en zetten koers naar de overkant van het meer,  in de richting van Kafarnaüm.  Toen de duisternis reeds was ingevallen  was Jezus nog niet bij hen gekomen.  Het meer werd woelig want er stond veel wind.  Na ongeveer vijf en twintig of dertig stadiën geroeid te hebben  zagen zij Jezus  te voet over het meer tot vlak bij de boot komen  en zij werden bevreesd.  Maar Jezus sprak tot hen:  “Ik ben het, weest niet bang.”  Zij wilden Hem aan boord nemen,  maar vlak daarop bereikte de boot de kust  waarheen zij op weg waren.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: