Zesentwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

De werking van Gods Geest
exclusief willen claimen voor de eigen kleine groep
blijkt een moeilijkheid die van alle tijden is.
De lezingen van vandaag nodigen ons uit
het goede te erkennen in elk mensenhart
en ons open te stellen voor God
die onophoudelijk aan het werk is,
ook waar wij Hem niet dadelijk verwachten.

EERSTE LEZING                                                  Num. 11, 25-29

Waarom komt u voor me op? Wie zorgt dat heel het volk profeteert?

Uit het boek Numeri

In die dagen
daalde de Heer neer in een wolk,
sprak tot Mozes en legde een deel van de geest
die op Mozes rustte, op de zeventig oudsten.
En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij,
maar later hebben zij het niet meer gedaan.
Nu waren er twee mannen in het kamp gebleven.
De een heette Eldad, de ander Medad.
Ook op hen rustte de geest
-zij stonden op de lijst al waren zij niet naar de tent gegaan –
en zij profeteerden in het kamp.

Een jongen ging het ijlings aan Mozes vertellen en zei:
“Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp.”
Jozua, de zoon van Nun,
die reeds als jongeman in dienst van Mozes gekomen was,
zei daarop tot Mozes:
“Mijn heer, dat moet u hun verbieden.”
Mozes zei hem:
“Waarom komt u voor mij op?
“Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeteerde
en dat de Heer zijn geest op hen legde.”

Antwoordpsalm                                             Ps. 19(18), 8, 10, 12-13, 14

Keervers
Rechtmatig zijn al de bevelen van de Heer.

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

Uw dienaar neemt ze ter harte,
hij wordt er rijk voor beloond.
Maar wie beseft al zijn feilen?
Vergeef mij ook wat ik niet weet.

Bescherm uw knecht tegen hoogmoed,
geef die geen macht over mij.
Dan zal ik rechtschapen en rein zijn,
door geen gemeenheid bevlekt.

TWEEDE LEZING                                                         Jak. 5, 1-6

Uw rijkdom is verrot.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Gij die rijk zijt,
weent en jammert om de rampen die over u komen.
Uw rijkdom is verrot,
uw mooie kleren zijn door motten aangetast,
uw goud en zilver is verroest.
Die roest zal tegen u getuigen
en als een vuur uw vlees verteren.
Schatten hebt gij verzameld,
terwijl het de laatste dagen zijn.

Hoort,
het loon dat gij hebt onthouden
aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid,
roept luid,
en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen
tot de oren van de Heer van de hemelse machten.
Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast,
gij hebt u vetgemest voor de dag van de slachting.
Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord;
hij heeft geen verweer tegen u.

Vers voor het evangelie                                    Vgl. Joh. 17, 17b.a

Alleluia.
Uw woord, Heer, is waarheid.
Wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Mc. 9, 38-43.45.47-48

Wie niet tegen u is, is voor u.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd zei Johannes tot Jezus:
“Meester, we hebben iemand die ons niet volgt,
in uw naam duivels zien uitdrijven,
en we hebben getracht het hem te beletten
omdat hij geen volgeling van ons was.”

Maar Jezus zei:
“Belet het hem niet,
want iemand die een wonder doet in mijn Naam,
zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken.
“Wie niet tegen ons is, is voor ons.
“Als iemand u een beker water te drinken geeft
omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u:
zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.
“Maar als iemand
een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonden geeft,
het zou beter voor hem zijn
als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp.
“Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven,
hak ze af;
het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan
dan in het bezit van twee handen in de hel te komen,
in het onblusbaar vuur.
“Geeft uw voet u aanstoot,
hak hem af;
het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan
dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen.
“Geeft uw oog u aanstoot,
ruk het uit;
het is beter voor u met één oog het Rijk Gods binnen te gaan
dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen,
waar hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt.”

___________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 69. Terwijl wij op een verantwoordelijke wijze de dingen mogen gebruiken, zijn wij geroepen te erkennen dat de andere levende wezens een eigen waarde ten overstaan van God hebben en “alleen al door hun bestaan de Heer zegenen en prijzen”, omdat de Heer zijn vreugde vindt in zijn werken (vgl. Ps. 31). Juist op grond van zijn unieke waardigheid en omdat hij met verstand begiftigd is, is de mens geroepen de schepping met haar innerlijke wetten te eerbiedigen, daar “de Heer door wijsheid de aarde heeft gegrondvest” (Spr. 3, 19). Vandaag zegt de Kerk niet dat de andere schepselen geheel aan het welzijn van de mens zijn onderworpen, als hadden zij geen waarde op zich en wij er naar believen erover konden beschikken. Zo hebben de bisschoppen van Duitsland uitgelegd dat met betrekking tot de andere schepselen “men zou kunnen spreken van de prioriteit van het zijn ten opzichte van het ” nuttig zijn”. De Catechismus stelt op een zeer directe en indringende wijze ter discussie wat een verkeerd antropocentrisme zou zijn: “Ieder schepsel heeft zijn eigen goedheid en volmaaktheid (…). De verschillende schepselen, volgens hun eigen wezen gewild, weerspiegelen op hun eigen wijze de oneindige wijsheid en goedheid van God. Daarom moet de mens de eigen goedheid van elk schepsel respecteren om een ongeordend gebruik van de dingen te vermijden”.

Wordt vervolgd           Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Twenty-sixth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

To claim the workings of God’s Spirit exclusively for their own small group
is a difficulty of all times.
Today’s readings invite us
to recognise the good in every human heart
and to open ourselves to God
who is ceaselessly at work,
even where we do not immediately expect Him.

FIRST READING        Num. 11, 25-29

Why do you stand up for me? Who makes all the people prophesy?

From the book of Numbers

In those days
The Lord came down in a cloud,
spoke to Moses, and placed a portion of the spirit
that rested upon Moses upon the seventy elders.
And when the spirit rested upon them, they prophesied,
but later they did it no more.
Now two men remained in the camp.
One was called Eldad, the other Medad.
On them, too, rested the spirit
-they were on the list, though they had not gone to the tent.
And they prophesied in the camp.

One boy hastily went and told Moses, saying:
“Eldad and Medad are prophesying in the camp.”
Joshua, the son of Nun,
who had come to Moses’ service as a young man,
then said to Moses:
“My lord, you must forbid them from doing so.”
Moses said to him:
“Why do you stand up for me?
“I wish that all the people of the Lord would prophesy
and that the Lord should put His spirit upon them.”

Responsorial      Ps. 19(18), 8, 10, 12-13, 14

Refrain
Lawful are all the commands of the Lord.

The law of the Lord is perfect,
It strengthens the uncertain mind.
His precepts are trustworthy,
they make the ignorant wise.

The word of the Lord is true,
It remains true forever.
His judgments are true,
righteous in every matter.

Your servant takes them to heart,
he is richly rewarded for it.
But who realises all his faults?
Forgive me also what I do not know.

Protect your servant from pride,
give him no power over me.
Then shall I be righteous and pure,
I will not be defiled by meanness.

SECOND READING      James 5, 1-6

Your wealth is rotten.

From the Letter of the Holy Apostle James

Brothers and sisters,

Ye who are rich
weep and wail for the calamities which come upon you.
Your wealth is rotten,
your fine clothes are marred by moths,
your gold and silver is rusted.
The rust shall testify against thee
and like fire consume thy flesh.
Treasures hast thou gathered together,
while these are the last days.

Hear ye,
the wages which ye have withheld
to the labourers who mowed thy fields,
cries aloud,
and the cries of thy harvesters have reached
unto the ears of the Lord of heavenly powers.
Thou hast swelled and scratched the earth,
thou hast fattened thyself for the day of slaughter.
Thou hast judged and slain the righteous;
he hath no defence against thee.

Verse for the Gospel Cf. John 17, 17b.a

Alleluia.
Your word, Lord, is truth.
Consecrate us to You in the truth.
Alleluia.

GOSPEL      Mk. 9, 38-43.45.47-48

He who is not against you is for you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time John said to Jesus:
“Master, we have someone who does not follow us,
in your name casting out devils,
and we tried to prevent him from doing so
because he was not a follower of ours.”

But Jesus said:
“Do not prevent him ,
for one who performs a miracle in my name,
will not speak unfavourably of Me.
“He who is not against us is for us.
“If anyone gives you a cup of water to drink
because thou art of Christ, verily I say unto thee:
his wages shall not escape him.
“But if any man
causes one of these little ones who believe to sin,
it would be better for him
If a millstone were hanged around his neck and he were cast into the sea.
“Does thy hand threaten to give thee cause to sin?
chop it off;
It is better for you to enter life mutilated
than to enter hell in the possession of two hands,
into the unquenchable fire.
“Hath thy foot offended thee?
Cut it off;
It is better for thee to enter life crippled
Than to be cast into hell possessing two feet.
“If thine eye offend thee, pluck it out.
It is better for you to enter the kingdom of God with one eye
than to be cast into hell possessing two eyes,
where their worm does not die and their fire is not quenched.”

___________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

 69. While we may use things responsibly, we are called to recognise that other living beings have their own value before God and “by their mere existence bless and praise the Lord”, because the Lord finds his joy in his works (cf. Ps 31). Precisely because of his unique dignity and because he is endowed with reason, man is called to respect creation with its inner laws, since “the Lord established the earth with wisdom” (Prov. 3:19). Today the Church does not say that the other creatures are entirely subject to the welfare of man, as if they had no value in themselves and we could dispose of them as we please. Thus the Bishops of Germany have explained that with regard to the other creatures “one could speak of the priority of being over being useful”. The Catechism questions in a very direct and penetrating way what would be a wrong anthropocentrism: “Every creature has its own goodness and perfection (…). The various creatures, willed according to their own nature, reflect in their own way the infinite wisdom and goodness of God. Therefore man must respect the inherent goodness of each creature in order to avoid a disorderly use of things”.

To be continued                     For previous publications, scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

 

Zaterdag in de vijfentwintigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

De Schriften zeggen ons vandaag iets zeer actueel: je kan geen Jeruzalem samenstellen, afgemeten aan jouw eigen maatstaven, op je eigen maat. Een samenleving kan niet ‘de ander’ van haarzelf weigeren, in welke betekenis ook. “Jeruzalem moet open blijven, vanwege de vele mensen en dieren die in de stad wonen.” Daar in die ontmoeting met de anderen, is het dat God bij ons zal komen en bij ons wonen. Zelfs ook wanneer de Mensenzoon er overgeleverd wordt in de handen van de mensen – dat is de bevreemdende gedachte die het evangelie er bij legt. Want niemand minder dan God zelf om-geeft de stad met al haar inwoners. En uiteindelijk “zullen vele volken zich bij de Heer aansluiten.”

EERSTE LEZING                        Zach. 2, 5-9a. 14-15a

Ik kom en Ik zal bij u wonen

Uit de Profeet Zacharias

Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen :
Ik zag een man met een meetsnoer in de hand.
Ik vroeg : “Waar gaat gij heen?”
Hij gaf mij ten antwoord :
“Ik ga Jeruzalem opmeten en kijken,
hoe breed en hoe lang het zal worden.”
Toen ging de engel die met mij sprak, bij mij weg
en een andere engel kwam hem tegemoet.
Deze zei hem :
“Vlug. Zeg aan die jongen daar :
Jeruzalem moet open blijven, niet ommuurd,
vanwege de vele mensen en dieren
die in de stad wonen.”
Ik zelf, zo luidt de godsspraak van de Heer,
zal rondom haar een muur van vuur zijn.
Juich en verheug u,
dochter Sion,
want zie, Ik kom en Ik zal bij u wonen,
luidt de godsspraak van de Heer.
Op die dag zullen vele volken
zich bij de Heer aansluiten.

TUSSENZANG                 Jer. 31, 10, 11-12b, 13

De Heer zal ons behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Hij die Israël eens heeft verstrooid
zal het verzamelen, zal het behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Jakob zal worden bevrijd door de Heer,
los uit de greep van hem die het roofde.
Juichend betreden zij Sion weer,
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.

Meisjes dansen een vreugdedans
samen met jongens en grijsaards.
Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw,
troost en blijdschap na al hun droefheid.

ALLELUIA                   II Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het die in Christus
de wereld met zich verzoende,
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

EVANGELIE          Lc. 9, 43b-45

De Mensenzoon zal worden overgeleverd.
De leerlingen schrokken ervoor terug
Hem hierover te ondervragen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd,
terwijl iedereen zich verbaasde over alles wat Jezus deed,
sprak Hij tot zijn leerlingen :
“Hebt een open oor voor wat Ik u zeg.
“De Mensenzoon zal worden overgeleverd
in de handen der mensen.”
Ofschoon zij die woorden niet begrepen
-ze bleven voor hen omsluierd, –
zodat zij het niet konden vatten –
schrokken zij ervoor terug Hem hierover te ondervragen.

_______________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 68. Deze verantwoordelijkheid ten opzichte van een aarde die van God is, houdt in dat de mens, begiftigd met verstand, de natuurwetten en het delicate evenwicht tussen de wezens van deze wereld eerbiedigt, “want zijn bevel heeft hen allen geschapen. Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig, gaf hun een wet die voor altijd geldt” (Ps. 148, 5b-6). Hieruit volgt het feit dat de bijbelse wetgeving de mens verschillende normen voorhoudt, niet alleen met betrekking tot andere mensen, maar ook met betrekking tot andere levende wezens: “ook als een ezel of een os van uw broeder ten val komt, moogt ge niet toezien zonder een hand uit te steken (…). Wanneer gij onderweg in een boom of op de grond een vogelnestje vindt met jongen of met eitjes en het wijfje zit erop, dan moogt ge het wijfje niet meenemen en de jongen achterlaten “(Deut. 22, 4.6). In deze lijn wordt de rust op de zevende dag niet alleen maar voorgehouden voor de mens, maar ook opdat “uw rund en uw ezel kunnen rusten” (Ex. 23, 12). Zo realiseren wij ons dat de Bijbel geen aanleiding geeft tot een despotisch antropocentrisme dat zich niet bekommert om de andere schepselen.

Wordt vervolgd                           Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________________________________________________________

Saturday in the twenty-fifth week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

The Scriptures tell us something very real today: you cannot build a Jerusalem, measured by your own standards, to your own measure. A society cannot refuse ‘the other’ from itself, in any sense. “Jerusalem must remain open, because of the many people and animals who live in the city.” It is there, in that encounter with the others, that God will come and dwell with us. Even when the Son of Man is delivered into the hands of men there – that is the strange thought that the Gospel puts there. For none other than God Himself will surround the city with all its inhabitants. And in the end “many nations will join the Lord.”

FIRST READING       Zech. 2, 5-9a. 14-15a

I will come and dwell with you

From the Prophet Zechariah

I lifted up my eyes and had a vision :
I saw a man with a measuring rod in his hand.
I asked him: “Where are you going?
He answered me :
“I am going to measure Jerusalem and see ,
how wide and how long it will be.”
Then the angel who was speaking to me left me
and another angel came to meet him.
This one said to him :
“Quickly. Tell that boy there :
Jerusalem must remain open, not walled in,
because of the many people and animals
who live in the city.”
I myself,” says the Lord’s divine pronouncement,
will be a wall of fire around it.
Rejoice and be glad,
daughter of Zion,
for behold, I am coming and dwelling with you,
declares the divine law of the Lord.
In that day, many nations will
join together with the Lord.

INTERLUDIUM    Jer. 31, 10, 11-12b, 13

The Lord shall preserve us
as a shepherd keeps his flock.

He that once scattered Israel
will gather them together, will preserve them
as a shepherd tends his flock.

Jacob will be delivered by the Lord,
loose from the grip of him who robbed it.
Joyfully they shall enter Zion again,
set down where the Lord blesses them.

Girls dance a dance of joy
Together with boys and greybeards.
Then I bring joy instead of mourning,
comfort and joy after all their sorrow.

ALLELUIA      II Cor. 5, 19

Alleluia.
It was God who in Christ
reconciled the world to himself,
and he gave us the message of reconciliation.
Alleluia.

GOSPEL      Lk 9, 43b-45

The Son of Man will be handed over.
The disciples were afraid to question him about this.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time,
while everyone was amazed at all that Jesus was doing,
He spoke to His disciples:
“Have an open ear for what I say to you.
“The Son of Man will be delivered
into the hands of men.”
Although they did not understand these words
-they remained veiled before them, –
so that they could not understand them –
They were afraid to question him about it.

_______________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

 68. This responsibility towards an earth that belongs to God implies that man, endowed with reason, respects the laws of nature and the delicate balance between the creatures of this world, “for his command created them all. He determined their place for ever, gave them a law which stands forever” (Ps. 148:5b-6). From this follows the fact that biblical law holds man to different standards, not only in relation to other human beings, but also to other living creatures: “Even if a donkey or an ox of your brother falls down, you must not look on without stretching out a hand (…). If, on the way, you find in a tree or on the ground a bird’s nest with young or eggs on it and the female is on it, you must not take the female and leave the young behind” (Deut. 22, 4.6). In this line, the rest on the seventh day is not only prescribed for man, but also so that “your ox and your donkey can rest” (Ex. 23, 12). Thus we realise that the Bible does not give rise to a despotic anthropocentrism that has no concern for the other creatures.

To be continued                             For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Week
Laudato Si Official English translation


Vrijdag in de vijfentwintigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Oktober in het jaar 520. Niemand blijkt zich nog de eerste tempel te herinneren. Vaagweg leeft bij de oudsten nog het beeld van de grootste tempel van Salomo. Een aantal ballingen zijn begonnen aan de heropbouw, maar algauw slaat de ontmoediging toe: er is nog zo veel werk aan Gods woning! En dan spreekt God: Hij die zich getoond heeft als bevrijder bij de uittocht zal zijn volk niet in de steek laten. Er moet in de toekomst gekeken worden. Het beeld van eertijds moet losgelaten worden. Het is alsof God ook vandaag zijn ontmoedigde kerkopbouwers moed inspreekt, en hen zegt: overstijg uw heimwee naar de Kerk van gisteren, en vat moed: bouw aan de Kerk van de komende eeuwen!

EERSTE LEZING                                                Hag. 1, 15b-2,9

Nog een korte tijd, en dan vervul Ik dit huis met heerlijkheid.

Uit de Profeet Haggai

In het tweede jaar van koning Darius,
in de zevende maand, op de eenentwintigste dag
werd het woord van de Heer
aan de profeet Haggai toevertrouwd :
“Zeg aan Zerubbabel, de zoon van Kaltiël,
de landvoogd van Juda,
en aan de hogepriester Jozua, de zoon van Jehosadak,
en aan de rest van het volk het volgende :
Is er onder u nog iemand overgebleven,
die dit huis gezien heeft
in zijn vroegere heerlijkheid ?
“En wat ziet gij nu ?
“Is er voor u nog iets aan te zien ?
“Niettemin, houd goede moed, Zerubbabel ;
– zo luidt de godsspraak van de Heer –
houd goede moed, gij hogepriester Jozua, zoon van Jehosadak ;
houdt goede moed, gij allen die het land bewoont
– zo luidt de godsspraak van de Heer -.
“Gaat aan het werk ! Ik ben met u !
“Zo luidt de godsspraak van de Heer der hemelse machten.
“Ik houd Mij aan de belofte, die Ik gedaan heb,
toen gij uit Egypte zijt weggetrokken.
“Mijn geest blijft in uw midden ; weest niet bevreesd.
“Zo spreekt de Heer van de hemelse machten :
Nog een korte tijd, een zeer korte tijd,
en Ik breng de hemel en de aarde,
de zee en het land in beroering ;
alle volken breng Ik in beroering :
dan komen alle volken met hun schatten hierheen
en dan vervul Ik dit huis met heerlijkheid,
zegt de Heer van de hemelse machten.
“Aan Mij behoort het zilver,
aan Mij behoort het goud,
zo luidt de godsspraak van de Heer der hemelse machten.
“De heerlijkheid van dit tweede huis
zal groter zijn dan die van het eerste,
zegt de Heer van de hemelse machten.
“En dit is de plaats waar Ik vrede zal geven,
zo luidt de godsspraak van de Heer van de hemelse machten.”

TUSSENZANG                                                      Ps. 43(42), 1, 2, 3, 4

Vertrouw op God, eens zal ik Hem weer loven,
mijn Redder en mijn God.

God, schaf mij recht,
kom voor mij op bij dit onheilig volk,
bevrijd mij van de man vol valsheid en bedrog.

Gij zijt mijn kracht, waarom verstoot Gij mij ?
waarom loop ik dan treurig rond,
door vijanden gekweld ?

Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden,
om mij te voeren naar uw berg en in uw tent.
Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft,
en loof U bij de citer, God, mijn God.

ALLELUIA                                                        cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Lc. 9, 18-22

Gij zijt de Gezalfde van God.
De Mensenzoon moet veel lijden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus eens alleen aan het bidden was
en zijn leerlingen bij Hem kwamen
stelde Hij hun de vraag :
“Wie zeggen de mensen, dat Ik ben ?”
Zij antwoordden :
“Johannes de Doper,
anderen zeggen : Elia,
en weer anderen : een van de oude profeten is opgestaan.”
Hierop zei Hij tot hen :
“Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben ?”
Nu antwoordde Petrus :
“De Gezalfde van God.”
Maar Hij verbood hun nadrukkelijk dit aan iemand te zeggen.
“De Mensenzoon
-zo sprak Hij –
moet veel lijden
en door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden,
maar na ter dood te zijn gebracht
zal Hi op de derde dag verrijzen.”

____________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 67. Wij zijn God niet. De aarde gaat aan ons vooraf en is ons geschonken. Dat gegeven staat het toe een antwoord te geven op een beschuldiging die wordt ingebracht tegen het joods-christelijk denken: er is gezegd dat men, uitgaande van het verhaal van Genesis, dat ertoe uitnodigt de aarde te onderwerpen (vgl. Gen. 1, 28), een wilde exploitatie van de natuur zou bevorderen door een beeld van de mens als heerser en verwoester. Dit is niet een juiste interpretatie van de Bijbel, zoals de Kerk die verstaat. Ook al is het waar dat de christenen soms de Schriften op een onjuiste wijze hebben geïnterpreteerd, dan moeten wij vandaag met kracht afwijzen dat uit het feit dat wij geschapen zijn naar het beeld van God en uit de opdracht om de aarde te onderwerpen een absolute heerschappij over de andere schepselen mag worden afgeleid. Het is belangrijk de bijbelteksten met een juiste hermeneutiek in hun context te lezen en eraan te herinneren dat zij ons uitnodigen de tuin van de wereld “te bebouwen en te bewaken” (vgl. Gen. 2, 15). Terwijl “bebouwen” betekent een terrein ploegen en bewerken, wil “bewaken” zeggen beschermen, verzorgen, behoeden, bewaren, toezicht houden. Dat houdt een relatie in van verantwoordelijke wederkerigheid tussen mens en natuur. Iedere gemeenschap kan uit de aarde nemen wat hij nodig heeft voor eigen overleven, maar zij heeft ook de plicht haar te beschermen en de continuïteit van haar vruchtbaarheid voor de toekomstige generaties te waarborgen. Ten slotte, “aan God behoort de aarde” (Ps. 24, 1), aan Hem behoort “de aarde met al wat erop is” (Deut. 10, 14). Daarom wijst God iedere pretentie van absoluut bezit af: “Verkoop van land mag terugkoop niet uitsluiten, want het land behoort aan Mij; gij zijt er vreemdelingen en gasten” (Lev. 25, 23).

Wordt vervolgd                  Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Friday in the twenty-fifth week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
October in the year 520. Nobody seems to remember the first Temple. Vaguely the elders still have the image of the biggest temple of Solomon. A number of exiles have begun to rebuild, but soon discouragement strikes: there is still so much work to be done on God’s house! And then God speaks: He who showed Himself to be the deliverer at the exodus will not abandon His people. We must look into the future. The image of the past must be let go of. It is as if God, today too, appeals to his discouraged church builders and says to them: transcend your nostalgia for the Church of yesterday, and take courage: build the Church of the centuries to come!

FIRST READING       Hag. 1, 15b-2,9

Yet a little while longer, and then I will fill this house with glory.

From the Prophet Haggai

In the second year of king Darius,
in the seventh month, on the twenty-first day
the word of the Lord
was entrusted to the prophet Haggai:
“Say to Zerubbabel, the son of Kaltiel,
the governor of Judah,
and to the high priest Joshua son of Jehoshadak
and to the rest of the people the following:
Is there any one left among you
who has seen this house
in its former glory?
“And what do you see now?
“Is there anything left for you to see?
“Nevertheless, take heart, Zerubbabel ;
– Thus saith the Lord God –
Be of good cheer, O ye high priest Joshua, son of Jehoshadak ;
Be of good courage, all you who dwell in the land.
– Thus saith the Lord’s discourse.
“Go to work! I am with you.
“Thus saith the divine speech of the Lord of heavenly powers.
“I will keep the promise that I made
when you came out of Egypt.
“My spirit abides in your midst; do not be afraid.
“Thus speaks the Lord of heavenly powers:
A short time, a very short time,
“and I will turn the heavens and the earth,
the sea and the land in turmoil :
Then all nations will come here with their treasures
and then I will fill this house with glory,
says the Lord of the heavenly powers.
“To Me belongs the silver,
to Me belongs the gold,
is the divine pronouncement of the Lord of Heavenly Powers.
“The glory of this second house
shall be greater than the first,
says the Lord of heavenly powers.
“And this is the place where I will give peace,
thus saith the Lord of heavenly hosts.”

INTERLUDIUM    Ps. 43(42), 1, 2, 3, 4

Trust in God, one day I will praise Him again,
my Saviour and my God.

God, do me right,
Stand up for me among this unholy people,
Deliver me from the man of falsehood and deceit.

Thou art my strength, why dost thou cast me out?
Why then do I wander in sorrow
tormented by my enemies?

Send me thy light, thy support to guide me,
To lead me to thy mountain and into thy tent.
Then will I go to your altar, God of gladness,
and praise thee by the zither, God, my God.

ALLELUIA     cf. Acts 16, 14b

Alleluia.
Make our hearts receptive, Lord,
and that we may hear the word of your Son.
Alleluia.

GOSPEL       Lk 9, 18-22

You are the Anointed of God.
The Son of Man must suffer much.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

Once, when Jesus was praying alone
and his disciples came to him
He asked them the question:
“Who do men say that I am?”
They answered :
“John the Baptist,
others say Elijah,
and others say that one of the prophets of old has arisen.
Upon this He said to them :
“But you, who do you say that I am?”
Now Peter answered :
“The Anointed One of God.”
But He expressly forbade them to say this to anyone.
“The Son of Man
-so He said-
must suffer much
and rejected by the elders and high priests and scribes,
but after being put to death
He shall rise on the third day.”

____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

 67. We are not God. The earth precedes us and has been given to us. This fact allows us to respond to an accusation levelled against Judaeo-Christian thinking: it has been said that, on the basis of the story of Genesis, which invites us to subjugate the earth (cf. Gen 1:28), one would promote a savage exploitation of nature through an image of man as ruler and destroyer. This is not a correct interpretation of the Bible as understood by the Church. Even if it is true that Christians have sometimes interpreted the Scriptures incorrectly, we must today firmly reject the notion that from the fact that we are created in the image of God and from the task of subduing the earth an absolute dominion over other creatures can be derived. It is important to read the biblical texts in their context with a correct hermeneutic and to remember that they invite us to “cultivate and guard the garden of the world” (cf. Gen 2:15). While “to cultivate” means to plough and to work the land, “to guard” means to protect, to care for, to protect, to preserve, to supervise. This implies a relationship of responsible reciprocity between man and nature. Each community can take from the earth what it needs for its own survival, but it also has the duty to protect it and ensure the continuity of its fertility for future generations. Finally, “to God belongs the earth” (Ps. 24:1), to Him “the earth and all that is upon it” (Deut. 10:14). That is why God rejects any pretence of absolute possession: “The sale of land should not preclude its redemption, for the land belongs to Me; you are strangers and guests there” (Lev. 25, 23).

To be continued For previous publications, scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for the Weeks
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

Maandag – H. Johannes Chrysostomus, b. en krkl.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

In elke eucharistieviering herhalen wij tot op vandaag vlak vóór de communie de woorden van de honderdman ‘Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt…’ Deze man was een heiden, maar Jezus vond in hem een geloof zoals bij niemand in Israël. Verder is het opvallend dat hij Jezus’ hulp niet voor zichzelf inroept, maar voor zijn zieke knecht. God wil dat alle mensen gered worden, zegt Paulus in de eerste lezing. Dus niet alleen de christenen of de katholieken, en ook niet alleen onze vrienden of familie. Jezus heeft zichzelf gegeven als losprijs voor allen. Het enige dat Hij nodig heeft om als middelaar op te treden, is een eenvoudig, belangeloos gebed en een nederig geloof.

EERSTE  LEZING                           I Tim. 2,1-8

Ik vraag u gebeden te verrichten voor alle mensen.

Uit de eerste  brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,

Allereerst vraag ik u
gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten
voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten,
opdat wij ongestoord en rustig
een in alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden.
Dit is goed en welgevallig in het oog van God, onze Heiland,
die wil dat alle mensen gered worden
en tot de kennis van de waarheid komen.
Want God is één,
één is ook de middelaar tussen God en de mensen,
de mens Christus Jezus,
die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen:
op de vastgestelde tijd legde Hij zijn getuigenis af.
En ik ben hiervan aangesteld als heraut en apostel
– ik spreek de waarheid, ik lieg niet –
om de volken te onderrichten in het ware geloof.
Ik wil dus
dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden,
de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht,
die haat en ruzie uitsluit.

TUSSENZANG                                      Ps. 28(27), 2, 7, 8-9

Gezegend de Heer, die mijn smeken gehoord heeft.

Hoor naar mijn smeken, als ik U aanroep,
mijn handen hef naar uw heiligdom.
Gezegend de Heer, die mijn smeken gehoord heeft,
de Heer, mijn kracht en mijn schild.

De Heer is een sterke macht voor zijn volk,
en voor zijn gezalfde een veilige burcht.
Red, Heer, uw volk en zegen uw erfdeel ;
hoed hen en draag hen voor immer.

ALLELUIA                                            Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen
hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

EVANGELIE                                           Lc. 7, 1-10

Zelfs in Israël heb Ik zo’n groot geloof niet gevonden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd ging Jezus,
na afloop van zijn onderricht aan het luisterende volk,
naar Kafarnaüm.
Daar was een honderdman, die een knecht had
aan wie hem veel gelegen was;
die knecht was ziek en lag op sterven.
Omdat de honderdman van Jezus hoorde,
zond hij enkele oudsten van de Joden naar Hem toe
met het verzoek zijn knecht te komen genezen.
Bij Jezus gekomen riepen zij met aandrang zijn hulp in.
Ze zeiden:
“Hij verdient dat Gij hem deze gunst bewijst,
want hij houdt van ons volk
en hij heeft op eigen kosten de synagoge voor ons gebouwd.”
Daarop ging Jezus met hen mee.
Maar toen Hij niet ver meer van het huis was,
liet de honderdman Hem door vrienden zeggen:
“Heer, doe geen verdere moeite;
ik ben niet waard dat Gij onder mijn dak komt.
Daarom meende ik ook er geen aanspraak op te mogen maken
persoonlijk naar U toe te komen.
Maar een woord van U is voldoende
om mijn knecht te doen genezen.
Want al ben ik zelf een ondergeschikte,
ik heb weer manschappen onder mij:
en tot de een zeg ik: ga, en hij gaat,
en tot een ander: kom, en hij komt,
en aan mijn knecht: doe dit, en hij doet het.”
Toen Jezus dit hoorde stond Hij verwonderd over hem.
Hij keerde zich om en zei tot het volk dat Hem volgde:
“Ik zeg u:
zelfs in Israël heb Ik zo’n groot geloof niet gevonden.”
Toen de mensen die gestuurd waren, in het huis terugkeerden,
vonden zij de knecht weer gezond.

_____________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

56. In de tussentijd blijven de economische machten het huidige mondiale systeem rechtvaardigen, waarbij speculeren en zoeken naar financieel gewin prevaleren, die ertoe neigen iedere context en de effecten op de menselijke waardigheid te negeren. Zo wordt duidelijk dat het verval van het milieu en het menselijk en ethisch verval nauw met elkaar verbonden zijn. Velen zullen zeggen dat zij er zich niet van bewust zijn dat zij immoreel handelen, omdat de constante verstrooiing ons de moed ontneemt om de werkelijkheid van een beperkte en eindige wereld gewaar te worden. Daarom “blijft alles wat broos is, zoals het milieu, weerloos ten overstaan van de belangen van de vergoddelijkte markt, die in een absolute regel zijn veranderd”.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Monday – St. John Chrysostomus, b. and clgm

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

In every Eucharistic celebration until today, just before Communion, we repeat the words of the centurion: “Lord, I am not worthy that You should come to me…”. This man was a pagan, but Jesus found in him a faith like none in Israel. It is also striking that he does not ask Jesus’ help for himself, but for his sick servant. God wants all people to be saved, Paul says in the first reading. So not only Christians or Catholics, nor only our friends or family. Jesus gave himself as a ransom for all. All He needs to act as mediator is a simple, disinterested prayer and a humble faith.

FIRST READING    I Tim. 2,1-8

I ask you to offer prayers for all people.

From the first letter of the holy apostle Paul to Timothy

Dear ones,

First of all I ask you
prayers, supplications, intercessions, and thanksgivings
for all men, for kings and for all high authorities,
so that we may quietly and peacefully
live a godly and dignified life in all respects.
This is good and pleasing in the sight of God our Saviour,
Who wants all men to be saved
and come to the knowledge of the truth.
For God is one,
one also is the mediator between God and man,
the man Christ Jesus,
who gave himself as a ransom for all:
at the appointed time He gave His testimony.
And I have been appointed herald and apostle hereof
– I speak the truth, I do not lie –
to instruct the nations in the true faith.
So I want
that in every place where the congregation gathers for prayer,
the men should lift up their hands in a spirit of godliness,
which excludes hatred and strife.

Interludium   Ps. 28(27), 2, 7, 8-9

Blessed is the Lord, who hath heard my supplication.

Hear my supplication when I call upon thee,
lift up my hands to your sanctuary.
Blessed is the Lord, who hath heard my supplication,
the Lord, my strength and my shield.

The Lord is a strong power to his people,
and a fortress of safety for his anointed.
Save, Lord, thy people, and bless thy inheritance ;
Guard them and bear them up for ever.

ALLELUIA    Mt 11, 25

Alleluia.
I praise You, Father, Lord of heaven and earth,
because thou hast these
revealed to children.
Alleluia.

GOSPEL    Lk. 7, 1-10

Even in Israel I have not found such great faith.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days Jesus,
after teaching the people who were listening,
went to Capernaum.
There was a centurion, who had a servant
about whom he was greatly concerned;
The servant was sick and dying.
Because the centurion heard about Jesus,
he sent some of the elders of the Jews to him
with the request to come and heal his servant.
When they came to Jesus, they urgently asked for His help.
They said:
“He deserves that Thou shouldst do him this favour,
for he loves our people
and he has built the synagogue for us at his own expense.”
Thereupon Jesus went with them.
But when He was not far from the house,
the centurion had his friends say to Him:
“Lord, make no further effort;
I am not worthy that Thou shouldst come under my roof.
That is why I did not think I could claim to come to You in person.
But a word from You is sufficient
to heal my servant.
For though I myself am a subordinate,
I have men under me again:
And to one I say, Go, and he goes,
and to another I say, Come, and he comes,
and to my servant I say, Do this, and he does it.
When Jesus heard this He was amazed.
He turned and said to the people who were following Him:
“I tell you:
even in Israel I have not found such great faith.”
When the people who had been sent returned to the house,
they found the servant healthy again.
________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

56. In the meantime, the economic powers continue to justify the current global system, in which speculation and the search for financial gain prevail, tending to ignore any context and the effects on human dignity. It thus becomes clear that environmental decay and human and ethical decay are closely linked. Many will say that they are not aware that they are acting immorally, because the constant scattering deprives us of the courage to perceive the reality of a limited and finite world. Therefore, “everything fragile, such as the environment, remains defenceless in the face of the interests of the deified market, which have been turned into an absolute rule”.

To be continued             For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________

Vierentwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

“De Heer heeft mijn ziel ontrukt aan de dood”,
zullen we zingen met de psalm.
Daarom danken wij God met Christus
omdat Jezus door zijn liefde de dood overwon.
Dat vieren we in deze eucharistie,
waarin we bidden om groter vertrouwen
in Gods barmhartigheid.

EERSTE LEZING                                             Jes. 50, 5-9a

Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen.

Uit de profeet Jesaja

God de Heer heeft tot mij gesproken
en ik heb mij niet verzet,
ik ben niet teruggedeinsd.
Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen,
mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten
en mijn gezicht heb ik niet afgewend
van wie mij smaadden en mij bespuwden.
God de Heer zal mij helpen:
daarom zal ik niet beschaamd staan.
Hij die mij vrij zal spreken is nabij.
Wie is mijn tegenstander?
Laten we samen voor de rechter treden!
Wie is mijn tegenpartij?
Laat hij tegenover mij komen staan!
God de Heer zal mij helpen:
wie zal mij schuldig verklaren?

Antwoordpsalm                                      Ps. 116A (114), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9

Keervers
Ik mag weer leven onder gods oog
in het land van de levenden.

De Heer heb ik lief, want Hij luistert,
Hij hoort mijn smekende stem;
Hij heeft mij aandacht geschonken
telkens als ik tot Hem riep.

De dood hield mij al in zijn strikken,
het net van het schimmenrijk viel op mij neer,
ik ging onder zorgen gebukt.
Toen riep ik de naam van de Heer aan:
“Ach, red mij, Heer, van de dood!”

De Heer is goed en rechtvaardig,
barmhartig is onze God.
Eenvoudigen biedt Hij bescherming;
Hij heeft mij gered uit de nood.

Hij heeft mijn ziel ontrukt aan de dood,
de tranen gedroogd in mijn ogen,
voor struikelen mij behoed.
Ik mag weer leven onder Gods oog
in ’t land van de levenden.

TWEEDE LEZING                                                      Jak. 2, 14-18

Het geloof dat zich niet in daden uit, is dood.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Wat baat het een mens
te beweren dat hij geloof heeft
als hij geen daden kan laten zien ?
Kan zo’n geloof hem soms redden?
Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft
en niets om te eten
en iemand van u zou zeggen:
“Geluk ermee!
“Hou u warm en eet maar goed”,
en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien –
wat heeft dat voor zin ?

Zo is ook het geloof,
op zichzelf genomen,
zonder zich in daden te uiten,
dood.
Misschien zal iemand zeggen:
“Gij hebt de daad
en ik heb het geloof”,
dan antwoord ik:
“Bewijs me eerst
dat ge geloof hebt als ge geen daden kunt tonen;
dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen”.

Vers voor het evangelie                                            Gal. 6, 14

Alleluia.
Ik wil op niets anders roemen
dan op het kruis van onze Heer
waardoor de wereld voor mij gekruisigd is
en ik voor de wereld.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Mc. 8, 27-35

Gij zijt de Christus . . .de Mensenzoon moet veel lijden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen
naar de dorpen rond Caesarea van Filippus.
Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag:
“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”

Zij antwoordden Hem:
“Johannes de doper;
anderen zeggen Elia
en weer anderen zeggen dat Gij een van de profeten zijt.”

Daarop stelde Hij hun de vraag:
“Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”

Petrus antwoordde:
“Gij zijt de Christus.”

Maar Hij verbood hun nadrukkelijk
iemand hierover te spreken.
Daarop begon Hij hun te leren
dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden
en door de oudsten,
de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden,
maar dat Hij na ter dood te zijn gebracht,
drie dagen later zou verrijzen.
Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid.
Toen nam Petrus Jezus terzijde
en begon Hem ernstig daarover te onderhouden.
Maar zich omkerend keek Jezus naar zijn leerlingen
en voegde Petrus op strenge toon toe:
Ga weg, satan,
terug!
want gij laat u leiden door menselijke overwegingen
en niet door wat God wil.”

Nadat Hij behalve zijn leerlingen
ook het volk bij zich had laten komen,
sprak Hij tot hen:
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
“Want wie zijn leven wil redden,
zal het verliezen,
“Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie,
zal het redden.”

___________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

55. Langzamerhand kunnen sommige landen belangrijke vorderingen, het ontwikkelen van een efficiëntere controle en een oprechtere strijd tegen de corruptie laten zien. De ecologische gevoeligheid van de volken is gegroeid, ook al is het niet voldoende om de schadelijke consumptiegewoonten te veranderen, die niet lijken af te nemen, maar zich uitbreiden en zich ontwikkelen. Dit gebeurt, om alleen maar een eenvoudig voorbeeld te geven, met de steeds groeiende toename van het gebruik en de intensiteit van airco’s: de markten stimuleren bij het zoeken naar onmiddellijk gewin nog meer de vraag. Als iemand van buitenaf naar de mensheid zou kijken, zou hij zich verbazen over een dergelijk gedrag, dat soms suïcidaal lijkt.

Wordt vervolgd         Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________

Twenty-fourth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

“The Lord has delivered my soul from death”,
we will sing with the psalm.
Therefore we thank God with Christ
because Jesus conquered death through his love.
We celebrate this in this Eucharist,
in which we pray for greater confidence
in God’s mercy.

FIRST READING      Isa 50:5-9a

I offered my back to those who beat me.

From the prophet Isaiah

The Lord God has spoken to me
and I have not resisted,
I did not flinch.
I gave my back to those who beat me,
my cheeks to them that plucked out my beard
and I did not turn away my face
from those who scorned me and spit on me.
God the Lord will help me:
Therefore will I not be ashamed.
He who will set me free is near.
Who is my adversary?
Let us stand together in court!
Who is my opponent?
Let him come against me!
God the Lord will help me:
Who will declare me guilty?

Responsorial    Ps. 116A (114), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9

Refrain
I may live again under God’s eye
In the land of the living.

I love the Lord, for he listens,
He hears my pleading voice;
He has given me attention
whenever I cried out to Him.

Already death held me in its snares,
the net of the shadowy realm fell upon me,
I was weighed down with cares.
Then I called upon the name of the Lord:
“Oh, save me, Lord, from death!”

The Lord is good and just,
merciful is our God.
He protects the humble;
He saved me from trouble.

He has delivered my soul from death,
dried the tears of my eyes,
saved me from stumbling.
I may live again under God’s eye
in the land of the living.

SECOND READING      James 2, 14-18

Faith that does not manifest itself in deeds is dead.

From the Letter of the Holy Apostle James

Brothers and sisters,

What does it
benefit a man by claiming to have faith
if he can show no deeds?
Can such faith sometimes save him?
Suppose a brother or sister has no clothes
and nothing to eat
and one of you were to say:
“Good luck!
“Keep warm and eat well”,
and he would do nothing to provide for their material needs –
what good would that do?

So too is faith,
in itself,
without expressing itself in deeds,
dead.
Perhaps someone will say:
“You have the deed
and I have the faith”,
then I will reply:
“First prove to me that you have faith if you cannot show me your deeds;
then I will prove my faith to you by my deeds”.

Verse for the Gospel      Gal. 6, 14

Alleluia.
I will glory in nothing else
but on the Cross of our Lord
through which the world has been crucified to me
and I for the world.
Alleluia.

GOSPEL     Mk 8, 27-35

You are the Christ … the Son of Man must suffer much.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus went with his disciples
to the villages around Caesarea of Philip.
On the way He asked His disciples the question:
“Who do men say that I am?”

They answered Him:
“John the Baptist;
Others say Elijah
and others say that thou art one of the prophets.

Thereupon He asked them the question:
“But ye, who say ye that I am?”

Peter answered:
“Thou art the Christ.”

But He expressly forbade them
to speak of this to anyone.
Then He began to teach them
that the Son of Man would have to suffer much
and be rejected by the elders,
but that after He was put to death,
three days later He would be resurrected.
He spoke these words without restraint.
Peter took Jesus aside and began to question him earnestly about it.
But turning around, Jesus looked at His disciples
and added to Peter in a stern tone:
Go away, Satan!
Go back!
For you are guided by human considerations
and not by the will of God.

After he had sent for his disciples
the people came to him,
He said to them:
“Whoever wants to be My follower,
must follow Me by denying themselves
and taking up his cross.
“For whoever wants to save his life
will lose it,
“but whoever loses his life for My sake and the Gospel’s,
will save it.”

___________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

55. Gradually, some countries can show significant progress, developing more efficient control and a more sincere fight against corruption. The ecological sensitivity of peoples has grown, even if it is not enough to change harmful consumption habits, which do not seem to be decreasing, but expanding and developing. This is happening, to give just one simple example, with the ever-growing increase in the use and intensity of air conditioning: the markets, in their search for immediate gain, are stimulating demand even more. If someone were to look at humanity from the outside, he would be amazed at such behaviour, which sometimes seems suicidal.

To be continued               For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________

Vrijdag in de drieëntwintigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De brieven aan Timoteüs en aan Titus vormen een theologische literaire eenheid. Ze horen samen. Men noemt ze pastorale brieven. Ze handelen over pastorale problemen in de jonge Kerk van de tweede generatie: kerkelijke discipline, gelovige praktijk en organisatie. Ze zijn waarschijnlijk van dezelfde auteur, een navolger van Paulus, die het pseudoniem van Paulus gebruikt zoals in die tijd vaak gebeurde, zowel in bijbelse als in andere literauur. Ze leren ons vooral dat elke generatie zich het geloof en het geloofsleven van de eerste generatie apostelen moet toe-eigenen, op eigen wijze, en trouw aan het begin. Ook wij kunnen ons geloofsleven spiegelen aan dat van de eerste christenen: waar ontbreekt het ons aan moed? Wat willen we anders zien?

EERSTE LEZING                                               1 Tim. 1, 1-2. 12-14

Eertijds was ik een godslasteraar,
maar mij is barmhartigheid bewezen.

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan
Timóteüs

Van Paulus,
apostel van Christus Jezus
krachtens de opdracht van God onze Heiland
en van Chritus Jezus onze hoop,
aan Timóteüs, zijn wettig kind door het geloof.
Genade, barmhartigheid en vrede voor u
vanwege God onze Vader en Christus Jezus onze Heer !

Dierbare,
ik zeg dank aan Hem die mij sterkt,
Christus Jezus onze Heer,
dat Hij mij zijn vertrouwen heeft geschonken
door mij in zijn dienst te nemen,
hoewel ik eertijds een godslasteraar was,
een vervolger en geweldenaar.
Maar mij is barmhartigheid bewezen
omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid.
En ik werd in rijke overvloed de genade van onze Heer deelachtig
en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn.

TUSSENZANG                                       Ps. 16(15), 1-2a, 5, 7-8, 11

De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

ALLELUIA                                                          cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                                         Lc. 6, 39-42

Kan soms de ene blinde de andere leiden ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor :
“Kan soms de ene blinde de andere leiden ?
“Vallen dan niet beiden in de kuil ?
“De leerling staat niet boven zijn meester ;
maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester.
“Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder
en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog ?
“Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen :
Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen,
terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt ?
“Huichelaar,
haal eerst die balk uit uw eigen oog;
dan zult ge scherp genoeg zien
om de splinter te kunnen verwijderen
die in het oog van uw broeder zit.”
_________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

VI. De zwakte van de reacties

53. Deze situaties veroorzaken het gekerm van zuster aarde, dat zich verenigt met het gekerm van de in de steek gelaten mensen van de wereld, met een weeklacht die van ons een andere koers vraagt. Nooit hebben wij ons gemeenschappelijk huis zo slecht behandeld en beschadigd als in de laatste twee eeuwen. Wij zijn integendeel geroepen instrumenten van God de Vader te worden, opdat onze planeet de planeet is waarvan Hij gedroomd heeft, toen Hij haar schiep, en beantwoordt aan zijn plan van vrede, schoonheid en volheid. Het probleem is dat wij nog niet beschikken over de noodzakelijke cultuur om deze crisis het hoofd te bieden en het is nodig om leaderships te vormen die wegen wijzen en zo een antwoord te geven op de noden van de huidige generaties, allen inbegrepen, zonder de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Het wordt noodzakelijk een systeem van normen te scheppen dat onschendbare grenzen bevat en de bescherming van de ecosystemen verzekert, voordat de nieuwe vormen van macht die zijn afgeleid van het technisch-economisch paradigma, uiteindelijk niet alleen de politiek, maar ook de vrijheid en de gerechtigheid verwoesten. 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________

Friday in the twenty-third week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The letters to Timothy and to Titus form a theological literary unity. They belong together. They are called pastoral letters. They deal with pastoral problems in the young Church of the second generation: church discipline, religious practice and organisation. They are probably written by the same author, a follower of Paul, who uses the pseudonym of Paul as was often the case at the time, both in biblical and in other literatures. They teach us above all that each generation must appropriate the faith and the life of faith of the first generation of apostles, in its own way, and faithfully at the beginning. We too can mirror our faith life to that of the first Christians: where do we lack courage? What do we want to see differently?

FIRST READING      1 Tim. 1, 1-2. 12-14

In the past I was a blasphemer,
but I have been shown mercy.

Beginning of the first letter of the holy apostle Paul to
Timothy

From Paul,
Apostle of Christ Jesus
by the commission of God our Saviour
and of Christ Jesus our hope,
to Timothy, his lawful child by faith.
Grace, mercy and peace to you
from God our Father and Christ Jesus our Lord!

Dearly beloved,
I give thanks to Him who strengthens me,
Christ Jesus our Lord,
that He has placed His trust in me
by taking me into His service,
even though I was once a blasphemer,
a persecutor and a violent one.
But mercy was shown to me
because I, still unbelieving, acted in ignorance.
And I was granted the grace of our Lord in rich abundance
and with it the faith and love that are in Christ Jesus.

INTERLUDIUM     Ps. 16(15), 1-2a, 5, 7-8, 11

The Lord is my inheritance, my drink from the cup.

Preserve me, O God, and to Thee I will go;
Thou art my Lord, I acknowledge it.
The Lord is my inheritance, my drink from the cup,
He holds my destiny in His hand.

I thank the Lord who hath guided me always,
He speaks into my heart even at night.
Always I keep my eyes fixed on the Lord,
I will not fall, for He is beside me.

You will show me the way of life
to find all my joy with thee,
constant happiness at Thy side.

ALLELUIA     cf. Acts 16, 14b

Alleluia.
Make our hearts receptive, Lord,
and that we may hear the word of your Son.
Alleluia.

GOSPEL     Lk 6, 39-42

Can one blind man lead the other?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus told his disciples this parable:
“Can one blind man lead another?
“Will not both fall into the pit?
“The disciple is not above his master;
but he will be fully formed if he is like his master.
“Why dost thou look at the mote in thy brother’s eye
and why dost thou heed not the beam in thine own eye?
“How can you say to your brother:
Brother, let me take the mote out of your eye,
but you do not see the beam in your own eye?
“Hypocrite!
first take the beam out of your own eye;
then you will see clearly enough
to remove the mote
that is in thy brother’s eye.”
_________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

VI. The Weakness of Reactions

53. These situations cause the groaning of sister earth, which unites with the groaning of the abandoned people of the world, with a lamentation that demands of us a different course. Never have we treated and damaged our common home so badly as in the last two centuries. On the contrary, we are called to become instruments of God the Father, so that our planet may be the one He dreamed of when He created it, and correspond to His plan of peace, beauty and fullness. The problem is that we do not yet have the necessary culture to deal with this crisis, and it is necessary to form leaderships that will show the way and thus respond to the needs of the present generations, all of them, without endangering future generations. It becomes necessary to create a system of norms that contains inviolable boundaries and ensures the protection of ecosystems, before the new forms of power derived from the techno-economic paradigm end up destroying not only politics, but also freedom and justice.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________

Donderdag – H. Petrus Claver, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Paulus schenkt aan de christenen van Kolosse een pareltje van een brief met deze eerste lezing. Thema’s als vergeving onder elkaar, liefde als volmaaktheid, dankbaarheid, kortom hier staat te veel om op te noemen. Het is een stukje voor een spirituele bloemlezing uit het Nieuwe Testament. Tegelijk is de lezing een pleidooi voor de zachte waarden die in staat zijn de wereld te veranderen.

EERSTE LEZING                                                       Kol. 3, 12-17

De liefde is de band der volmaaktheid.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Kolosse

Broeders en zusters,

Praktiseer als Gods heilige en geliefde uitverkorenen:
tedere ontferming, goedheid, deemoed,
zachtheid en geduld.
Verdraagt elkander
en vergeeft elkander als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft
zo moet ook gij vergeven.
Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart ;
daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één lichaam.
En weest dankbaar.
Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen.
Leert en vermaant elkander met alle wijsheid.
Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen,
hymnen en liederen,
ingegeven door de Geest.
En al wat gij doet in woord of werk
doet alles in de naam van Jezus de Heer,
God de Vader dankend door Hem.

TUSSENZANG                                         Ps. 150, 1-2, 3-4, 5-6

Al wat ademt : looft de Heer !
of : Alleluia.

Looft de Heer in zijn paleis,
looft Hem in zijn hoge hemel.
Looft Hem om zijn grote daden,
looft Hem om zijn majesteit.

Looft Hem met bazuingeschal,
looft de Heer met harp en citer.
Looft Hem met timpaan en reidans,
looft Hem met gitaar en fluit.

Looft Hem met geklep van bekkens,
looft Hem met cimbaal-gerinkel :
al wat ademt : looft de Heer !

ALLELUIA                                                  Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 6, 27-38

Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Tot u die naar Mij luistert zeg Ik :
Bemint uw vijanden,
doet wel aan die u haten,
zegent hen die u vervloeken
en bidt voor hen die u mishandelen.
“Als iemand u op de ene wang slaat
keer hem ook de andere toe;
en als iemand uw bovenkleed van u afneemt
belet hem niet ook uw onderkleed te nemen.
“Geef aan ieder die u iets vraagt,
en als iemand wegneemt wat u toebehoort
eist het niet terug.
“Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen
moet gij het hun doen.
“Als gij bemint wie u beminnen,
wat voor recht op dank hebt ge dan ?
“Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben.
“Als gij weldoet aan wie u weldaden bewijzen,
wat voor recht op dank hebt ge dan ?
“Dat doen de zondaars ook.
“Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen,
wat voor recht op dank hebt ge dan ?
“Ook zondaars lenen aan zondaars
met de bedoeling evenveel terug te krijgen.
“Neen,
bemint uw vijanden,
doet goed
en leent uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen.
“Dan zal uw loon groot zijn,
dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste,
die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten.
“Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.
“Oordeelt niet,
dan zult ge niet geoordeeld worden.
“Veroordeelt niet,
dan zult ge niet veroordeeld worden.
Spreekt vrij
en ge zult vrijgesproken worden.
“Geeft
en u zal gegeven worden :
een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat
zal men u in de schoot storten.
“De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

52.  De buitenlandse schuld van de arme landen is veranderd in een controle-instrument, maar hetzelfde gebeurt niet met de ecologische schuld. Op verschillende manieren blijven de ontwikkelingslanden, waar zich de belangrijkste reserves van de biosfeer bevinden, de ontwikkeling van de rijkste voeden ten koste van hun heden en hun toekomst. De aarde van de armen van het Zuiden is rijk en weinig vervuild, maar de toegang tot het eigendom van de goederen en de hulpbronnen om te voldoen aan de eigen levensbehoeften wordt hun verboden door een structureel pervers systeem op het gebied van handel en eigendom. Het is noodzakelijk dat de ontwikkelde landen eraan bijdragen deze schuld op te lossen door op een belangrijke wijze het gebruik van niet hernieuwbare energie te beperken en de meest behoeftige landen hulpbronnen te leveren om een politiek en programma’s voor een beheersbare ontwikkeling te bevorderen. De armste streken en landen hebben minder mogelijkheden nieuwe modellen om het effect op het milieu terug te dringen, omdat zij niet de voorbereiding hebben om de nodige processen op gang te brengen en de kosten ervan niet kunnen dekken. Daarom moet men zich helder er bewust van blijven dat er bij de klimaatverandering gedifferentieerde verantwoordelijkheden zijn en, zoals de bisschoppen van Verenigde Staten hebben gezegd, het gepast is zich “vooral” te richten “op de noden van de armen, de zwakken en kwetsbaren, in debat dat vaak wordt beheerst door de machtigste belangen”. 6 Men moet het bewustzijn versterken dat wij één menselijke familie zijn. Er zijn geen politieke en maatschappelijke grenzen en barrières die het ons veroorloven ons te isoleren en juist daarom is er evenmin ruimte voor de globalisering van de onverschilligheid.

 

Wordt vervolgd                          Voor alle voorafgaande publicaties scroll down

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________________________________

Thursday – H. Petrus Claver, pr.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Paul gives the Christians of Colosse a pearl of a letter with this first reading. Themes such as forgiveness among yourselves, love as perfection, gratitude, in short, there is too much here to mention. It is a piece for a spiritual anthology from the New Testament. At the same time, the reading is a plea for the soft values that are capable of changing the world.

FIRST READING      Col 3:12-17

Love is the bond of perfection.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Colossians

Brothers and sisters,

Practice as God’s holy and beloved chosen ones:
tender mercies, goodness, humility,
gentleness and patience.
Bear with one another
and forgive one another if any one has a grievance against another.
As the Lord has forgiven you
so must you also forgive.
Add to all this love as the bond of perfection.
And let the peace of Christ rule in your hearts;
For unto this end ye are called as members of one body.
And be thankful.
May the word of Christ dwell among you in full riches.
Teach and exhort one another with all wisdom.
Sing to God with a thankful heart psalms,
hymns and songs,
inspired by the Spirit.
And whatever you do in word or deed
do all in the name of Jesus the Lord,
giving thanks to God the Father through Him.

Interludium   Ps. 150, 1-2, 3-4, 5-6

All that breathes : praise the Lord !
or : Alleluia.

Praise the Lord in his palace,
praise Him in His high heaven.
Praise him for his great deeds,
praise him for his majesty.

Praise him with trumpets,
praise the Lord with harp and zither.
Praise him with tympani and rei dance,
praise him with a guitar and a flute.

Praise him with the clanging of the cymbals,
praise Him with the tinkling of the cymbal:
Praise the Lord on all things that breathe!

ALLELUIA    Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
Verily God is in all his words
And holy in all that he does.
Alleluia.

GOSPEL     Lk. 6, 27-38

Be ye merciful as your Father is merciful.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus said to his disciples :
“To you who listen to Me I say :
Love your enemies,
do good to those who hate you,
bless those who curse you
and pray for those who abuse you.
“If anyone strikes you on one cheek, turn the other to him also.
And if anyone removes your outer garment from you
do not prevent him from taking your undergarment.
“Give to anyone who asks you for anything,
and if anyone takes away anything that is yours
do not demand it back.
“As ye would have men treat you
thou must do to them
“If you love those who love you,
what right have you to thank them?
“Even sinners love those who love them.
“If thou doest well to whom thou doest well, what right have ye to thank?
“So do sinners.
“If you lend to those from whom you hope to receive it back,
what right to thanks do you have?
“Even sinners lend to sinners
with the intention of getting as much in return.
“Nay,
love thy enemies,
do good
and lend without expecting to get anything in return.
“Then shall your reward be great,
then shall ye be the children of the Most High,
who is also good to the unthankful and the wicked.
“Be ye merciful as your Father is merciful.
“Judge not,
and you will not be judged.
Speak freely
and you will be acquitted.
“Give
and it will be given to you :
A goodly measure, stamped, shaken and overflowing
they will pour into your lap.
“The measure that you use
they will also use for you.”
_____________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home 

52.  The external debt of poor countries has turned into a control instrument, but the same does not happen with the ecological debt. In various ways, the developing countries, where the main reserves of the biosphere are located, continue to feed the development of the richest at the expense of their present and future. The earth of the poor of the South is rich and little polluted, but access to ownership of the goods and resources to meet their own needs is denied them by a structurally perverse system of trade and ownership. It is necessary for developed countries to contribute to solving this debt by significantly reducing the use of non-renewable energy and providing resources to the countries most in need in order to promote policies and programmes for manageable development. The poorest regions and countries have fewer opportunities to adopt new models for reducing the impact on the environment because they do not have the preparation to initiate the necessary processes and cannot cover the costs involved. It is therefore necessary to maintain a clear awareness that climate change involves differentiated responsibilities and, as the bishops of the United States have said, it is appropriate to focus “above all” on the needs of the poor, the weak and the vulnerable, in a debate often dominated by the most powerful interests. 6 It is necessary to strengthen the awareness that we are one human family. There are no political or social borders or barriers that allow us to isolate ourselves, and for this very reason there is no room for the globalisation of indifference.

 

To be continued For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________

                                                                                           

Woensdag – Maria Geboorte

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Zoals altijd kijkt de liturgie naar Maria vanuit haar verbondenheid met Jezus. Daarom biedt de evangelielezing ons ook de geslachtslijst van Jezus aan. Deze opsomming van namen laat aanvoelen dat God de menswording van zijn Zoon eeuwen lang heeft voorbereid. Maria is de laatste schakel in een lange rij van mensen waarin God geduldig zijn plan van redding heeft doen groeien. Te midden van een verwarde geschiedenis vol dubbelzinnigheid, ontrouw en geweld, loopt er een fijne gouddraad van Gods trouw en genade.

EERSTE LEZING                        Mich. 5, 1-4a

De tijd waarop de moeder haar kind zal baren.

Uit de Profeet Micha

Dit zegt de Heer :
“Gij, Betlehem Efrata,
het kleinste onder Juda’s geslachten,
uit u zal geboren worden
hij die over Israël moet heersen.
“In het verre verleden ligt zijn oorsprong,
in lang vervlogen dagen.”
Daarom zal de Heer hen
niet langer overlaten aan hun lot
dan tot de tijd
dat de moeder haar kind gebaard heeft.
Dan komt de rest van zijn broeders weer samen
met de zonen van Israël.
Dan neemt hij de macht in handen
en zal hen hoeden
door de kracht van de Heer,
door de verheven naam van de Heer zijn God.
In veiligheid zullen zij wonen,
omdat zijn macht zal reiken
tot aan de uiteinden der aarde.
Hij zal een man van vrede zijn.

TUSSENZANG                   Ps. 13(12),6

Ik zal juichen en jubelen in de Heer (Jes. 61, 10a)

Ik rekende op uw genade, Heer.
Maak Gij mij door uw bijstand blij van hart,
dan zal ik steeds uw weldaden bezingen.

ALLELUIA

Alleluia.
Gelukkig zijt gij, heilige maagd Maria,
en alle lof waardig ;
want uit u is geboren
de zon der gerechtigheid,
Christus, onze Heer,
Alleluia.

EVANGELIE                 Mt. 1, 1-16.18-23 of 18-23

Het kind in haar schoot is van de heilige Geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Geslachtslijst van Jezus Christus,
zoon van David,
zoon van Abraham.
Abraham was de vader van Isaak,
Isaak van Jakob,
Jakob van Juda en zijn broers ;
Juda was de vader van Peres en Zerach,
die uit Tamar geboren werden ;
Peres was de vader van Chesron,
Chesron van Aram,
Aram van Amminadab,
Amminadab van Nachson,
Nachson van Salmon,
Salmon van Boaz, die uit Rachab geboren werd ;
Boaz was de vader van Obed,
geboren uit Ruth ;
Obed was de vader van Isaï
en Isaï van David, de koning.
David was de vader van Salomo,
Salomo was de vader van Rechabeam,
Rechabeam van Abia,
Abia van Asa,
Asa van Josafat,
Josafat van Joram,
Joram van Uzzia,
Uzzia van Jotam,
Jotam van Achaz,
Achaz van Hizkia,
Hizkia van Manasse,
Manasse van Amon,
Amon van Josia,
Josia van Jechonja en zijn broers,
in de tijd van de Babylonische ballingschap.
Na de Babylonische ballingschap
werd Jechonja de vader van Sealtiël,
Sealtiël van Zerubabel,
Zerubabel van Abihud,
Abihud van Eljakim,
Eljakim van Azor,
Azor van Sadok,
Sadok van Achim,
Achim van Eliud,
Eliud van Eleazar,
Eleazar van Mattan,
Mattan van Jakob.
Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd geboren Jezus,
die Christus genoemd wordt.
De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze :
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij er over
in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak :
“Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen ;
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
“Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”

Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt :
“Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen,
en men zal Hem de naam Immanuël geven.”
Dat is in vertaling :
God met ons.

______________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 51. Ongelijkheid treft niet alleen individuen, maar hele landen en verplicht  tot een nadenken over een ethiek van de internationale verhoudingen. Er is immers een werkelijke ” ecologische schuld”, vooral tussen noord en zuid, die verband houdt met commerciële onevenwichtigheid met gevolgen op ecologisch gebied, evenals met het onevenredig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen door enkele landen in de loop van de geschiedenis. De export van enkele grondstoffen om aan de vraag van de markten van het geïndustrialiseerde noorden te voldoen, hebben plaatselijke schade teweeg gebracht, zoals kwikvergiftiging in de goudmijnen of zwavelvergiftiging in de kopermijnen. In het bijzonder dient men rekening te houden met het gasafval dat zich gedurende twee eeuwen wereldwijd heeft opgehoopt en een situatie heeft veroorzaakt die nu alle landen van de wereld treft. De opwarming die wordt veroorzaakt door de enorme consumptie van enkele rijke landen, heeft gevolgen voor de armste gebieden van de wereld, vooral in Afrika, waar de toename van de temperatuur samen met de droogte een rampzalige uitwerking heeft op de opbrengst van de culturen. Hierbij komt nog de schade die wordt veroorzaakt door de export naar de ontwikkelingslanden van vast en vloeibaar giftig afval en door de vervuilende activiteit van ondernemingen die in de minder ontwikkelde landen doen wat zij niet kunnen doen in de landen die het kapitaal verschaffen: “Wij constateren dat de ondernemingen die zo opereren, vaak multinationals zijn die hier doen wat zij niet mogen doen in ontwikkelde landen of landen van de zogenaamde eerste wereld. Wanneer zij met hun activiteiten stoppen en zich terugtrekken, laten zij over het algemeen een grote schade voor mens en milieu achter, zoals werkeloosheid, dorpen zonder leven, uitputting van sommige natuurlijke hulpbronnen, ontbossing, verarming van de plaatselijke landbouw en veeteelt, kraters, verwoeste heuvels, vervuilde rivieren en sommige maatschappelijke voorzieningen die niet kunnen worden onderhouden”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________

Wednesday – Nativity of Mary

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart

to the healing effects of Gods word.

Available every morning from 7 am

Consideration
As always, the liturgy looks at Mary from her union with Jesus. That is why the Gospel reading also offers us the gender list of Jesus. This enumeration of names makes us feel that God has prepared the incarnation of his Son for centuries. Mary is the last link in a long line of people in whom God has patiently allowed his plan of salvation to grow. In the midst of a confused history full of ambiguity, infidelity and violence, there runs a fine golden thread of God’s faithfulness and grace.

FIRST READING     Mich. 5, 1-4a

The time when the mother will give birth to her child.

From the Prophet Micah

This is what the Lord says:
“Thou, Bethlehem Efrata,
the least of all the families of Judah,
of thee shall be born
He who is to reign over Israel.
“In the far distant past is his origin,
in days long gone.”
Therefore the Lord will
leave them no longer to their fate
until the time
when the mother has given birth to her child.
Then the rest of his brethren will come together again
with the sons of Israel.
Then he will take the power in his hands
and shall guard them
by the power of the Lord,
through the exalted name of the Lord his God.
In safety they shall dwell,
for his power shall reach
to the ends of the earth.
He shall be a man of peace.

Interludium Ps. 13(12),6

I will rejoice and be glad in the Lord (Is. 61:10a)

I have counted on your mercy, Lord.
Make me glad in heart through thy assistance,
and I will always sing of your benefits.

ALLELUIA

Alleluia.
Blessed art thou, holy virgin Mary,
and worthy of all praise ;
for of thee is born
the sun of righteousness,
Christ our Lord,
Alleluia.

GOSPEL       Mt 1, 1-16 or 18-23

The child in her womb is of the Holy Spirit.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

Genus List of Jesus Christ,
Son of David,
Son of Abraham.
Abraham was the father of Isaac,
Isaac of Jacob,
Jacob of Judah and his brothers ;
Judah was the father of Peres and Zerach,
who were born of Tamar;
Peres was the father of Chesron,
Chesron of Aram,
Aram of Amminadab,
Amminadab of Nachson,
Nachson of Salmon,
Salmon of Boaz, who was born of Rahab ;
Boaz was the father of Obed,
born of Ruth ;
Obed was the father of Isai
and Isai of David, the king.
David was the father of Solomon,
Solomon was the father of Rechabeam,
Rechabeam of Abia,
Abia of Asa,
Asa of Jehoshaphat,
Jehoshaphat of Joram,
Joram of Uzziah,
Uzziah of Jotam,
Jotam of Achaz,
Achaz of Hezekiah
Hezekiah of Manasseh,
Manasseh of Amon,
Amon of Josiah,
Josiah of Jechonah and his brothers,
during the time of the Babylonian exile.
After the Babylonian exile
Jechonijah became the father of Sealtiel,
Sealtiel of Zerubabel,
Zerubabel of Abihud,
Abihud of Eljakim,
Eljakim of Azor,
Azor from Sadok,
Sadok of Achim,
Achim of Eliud,
Eliud of Eleazar,
Eleazar of Mattan,
Mattan of Jacob.
Now Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary,
and of her was born Jesus,
who is called Christ.
The birth of Jesus Christ took place in this way :
When his mother Mary was betrothed to Joseph,
she was found to be pregnant with the Holy Spirit.
Because Joseph, her husband, was righteous
and didn’t want to bring her into disrepute,
he thought of
divorcing her in silence.
While he was considering this,
an angel of the Lord appeared to him in a dream
and spoke to him:
“Joseph, son of David,
do not be afraid to take Mary, your wife, to you;
the child in her womb is from the Holy Spirit.
“She will bear a son, whom you must call Jesus,
for he shall save his people from their sins.”

All this was done, that it might be fulfilled
what the Lord had spoken through the prophet, saying :
“Behold, the virgin shall conceive
and bring forth a son,
and they shall give him the name Immanuel.”
That is in translation :
God with us.

______________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

 51. Inequality affects not only individuals, but whole countries, and obliges us to reflect on an ethics of international relations. Indeed, there is a real “ecological debt”, especially between North and South, linked to commercial imbalances with ecological consequences, as well as to the disproportionate use of natural resources by some countries throughout history. The export of some raw materials to satisfy the demand of the markets of the industrialised North have caused local damages, such as mercury poisoning in the gold mines or sulphur poisoning in the copper mines. In particular, one has to take into account the gas waste that has accumulated worldwide during two centuries and caused a situation that now affects all the countries of the world. The warming caused by the enormous consumption of some rich countries affects the poorest regions of the world, especially in Africa, where the increase in temperature, together with drought, is having a disastrous effect on the yields of cultures. To this must be added the damage caused by the export to developing countries of solid and liquid toxic waste and by the polluting activity of companies that do in the less developed countries what they cannot do in the countries that provide the capital: ‘We find that the companies that operate in this way are often multinationals that do here what they cannot do in developed or so-called first-world countries. When they cease their activities and withdraw, they generally leave behind great harm to people and the environment, such as unemployment, villages without life, depletion of some natural resources, deforestation, impoverishment of local agriculture and livestock, craters, devastated hills, polluted rivers and some social services that cannot be maintained”.

To be continued                           For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________

Dinsdag in de drieëntwintigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

De groei in Christus is gericht op de volheid: alles wat God naar de mensen, en door hen heen aan de hele schepping wil duidelijk maken, heeft Hij al in Christus gezegd. In Christus heeft God met andere woorden al de hele ‘volheid’ getoond. Ze is ons geschonken opdat we naar Hem toe zouden kunnen groeien. Daartoe moeten wij de weg die ons tot ongeluk brengt verlaten, en een einde maken aan alles wat de groei naar God verhindert.

EERSTE  LEZING                                    Kol. 2, 6-15

God heeft u levend gemaakt met Hem.
Hij heeft ons al onze zonden vergeven.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,

Gij hebt de Christus aanvaard als Jezus de Heer.
Zó moet gij dus met Hem leven:
In Hem geworteld, op Hem gebouwd,
steunend op het geloof dat men u geleerd heeft,
terwijl uw hart overvloeit van dankbaarheid.
Weest op uw hoede, zorgt dat ge u niet laat meeslepen
door waardeloze, bedrieglijke theorieën,
puur menselijke bedenksels,
die de zogenaamde elementen van het heelal verheerlijken
maar Christus bestrijden.
Want in Christus
is de godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig,
en in Hem hebt gij deel aan die volheid.
Hij is het hoofd
waaraan alle heerschappijen en machten onderworpen zijn.
In Hem zijt gij ook besneden,
niet in een fysieke zin, door een lichamelijke ingreep,
maar met de Christus-besnijdenis: de doop.
In de doop zijt gij met Hem begraven,
maar ook met Hem verrezen,
door uw geloof in de kracht van God
die Hem uit de dood deed opstaan.
Ook u die dood waart ten gevolge van uw zonden
en uw morele onbehouwenheid
heeft God weer levend gemaakt met Hem.
Hij heeft ons al onze zonden vergeven.
Hij heeft de oorkonde verscheurd,
die met haar bezwarende bepalingen tegen ons getuigde.
Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld.
Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend
en publiek ten toon gesteld.
Hij heeft over hen getriomfeerd door het kruis.

TUSSENZANG                    Ps. 145(144), 1-2, 8-9, 10-11

De Heer is bezorgd voor iedere mens.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

ALLELUIA                    Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 6, 12-19

Jezus bracht de nacht door in gebed.
Hij koos twaalf leerlingen,
aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die dagen ging Jezus naar het gebergte om te bidden
en bracht daar de nacht door in gebed tot God.
Bij het aanbreken van de dag riep Hij zijn leerlingen bij zich
en koos er twaalf uit, aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf:
Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf,
diens broer Andreas,
Jakobus en Johannes,
Filippus en Bartolomeüs,
Matteüs en Tomas,
Jakobus de zoon van Alfeüs,
Simon met de bijnaam ‘IJveraar’,
Judas de broer van Jakobus
en Judas Iskariot, die een verrader werd.
Samen met hen daalde Hij af,
maar Hij bleef staan op een vlak terrein.
Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen
en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land,
uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon.
Zij waren gekomen om Hem te horen
en om van hun kwalen genezen te worden.
En die gekweld werden door onreine geesten vonden genezing.
Heel de menigte deed pogingen Hem aan te raken,
want er ging van Hem een kracht uit die allen genas.

_________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

50. In plaats van de problemen van de armen op te lossen en te denken aan een andere wereld, beperken sommigen zich ertoe een terugbrengen van het geboortecijfer voor te stellen. Het ontbreekt niet aan internationale druk op de ontwikkelingslanden die economisch hulp laat afhangen van een bepaalde politiek van “reproductieve gezondheid”. Maar, “als het waar is dat de ongelijke verdeling van de bevolking en de beschikbare hulpbronnen belemmeringen vormt voor de ontwikkeling en een beheersbaar gebruik van het milieu, dan moet men erkennen dat de demografische groei volledig compatibel is met een integrale en solidaire ontwikkeling”. 3 De demografische groei en niet het extreme en selectieve consumptisme van enkelen de schuld geven is een manier om de problemen niet onder ogen te zien. Men wil zo het huidige distributieve model wettigen, waarbij een minderheid denkt in haar recht te staan in een verhouding te consumeren die men onmogelijk zou kunnen veralgemeniseren, omdat de planeet de afval van een dergelijk verbruik zelfs niet zou kunnen bevatten. Wij weten bovendien dat men ongeveer een derde van het voedsel verspilt dat men produceert en “voedsel dat men weggooit, is alsof men het rooft van de tafel van de armen”.

4 Het is in ieder geval zeker dat er aandacht moet worden besteed aan het ongelijke evenwicht in de spreiding van de bevolking over territoria, zowel op nationaal als op wereldniveau, omdat de toename van de consumptie tot complexe regionale problemen zou leiden door een combinatie van problemen die verband houden met de verontreiniging van het milieu, het vervoer, de afvalverwerking, het verlies aan hulpbronnen, de kwaliteit van leven.

Wordt vervolgd          Voor alle voorafgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________

Tuesday in the twenty-third week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

Growth in Christ is aimed at fullness: everything that God wants to make clear to people, and through them to the whole of creation, He has already said in Christ. In other words, in Christ God has already shown the whole ‘fullness’. It was given to us so that we might grow towards Him. To this end, we must leave the path that leads us to unhappiness and put an end to everything that hinders growth towards God.

FIRST READING      Col 2:6-15

God has made you alive with Him.
He has forgiven us all our sins.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Colossae

Brothers and sisters,

Ye have accepted the Christ as Jesus the Lord.
So this is how you must live with Him:
Rooted in Him, built on Him, leaning on the faith which ye have been taught,
while your heart overflows with thankfulness.
Be on your guard, and do not let yourselves be carried away
by worthless, deceitful theories,
purely human fantasies,
that glorify the so-called elements of the universe
but oppose Christ.
For in Christ
the divinity is physically present in all its fullness,
and in Him you have part in that fullness.
He is the head
to whom all dominions and powers are subject.
In Him you have also been circumcised,
not in a physical sense, by a bodily operation,
but with the Christ-circumcision: the baptism.
In baptism you are buried with Him,
but also risen with Him,
through your faith in the power of God
that raised Him from the dead.
You too, who were dead in your sins
and your moral turpitude
God has made alive again with Him.
He has forgiven us all our sins.
He has torn up the charter
which testified against us with its onerous provisions.
He has destroyed it and nailed it to the cross.
He has disarmed the dominions and the powers
and publicly displayed them.
He has triumphed over them by the cross.

Interludium Ps. 145(144), 1-2, 8-9, 10-11

The Lord is concerned for every human being.

I will praise you, my God and King,
glorifying your name forever.
I will praise you every day,
glorifying your name forever.

The Lord is full of love and compassion,
and longsuffering, and most gracious.
The Lord is concerned for every man,
merciful to all that He made.

Your works shall praise You, Lord,
thy pious ones shall praise thee.
They shall praise the glory of thy dominion,
thy power they proclaim.

ALLELUIA   Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Let your face shine before your servant, Lord,
let me see your judgments.
Alleluia.

GOSPEL    Lk. 6, 12-19

Jesus spent the night in prayer.
He chose twelve disciples,
to whom he also gave the name of Apostle.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days Jesus went to the mountain to pray
and spent the night there in prayer to God.
At daybreak he called his disciples to him and chose twelve
of them, to whom He also gave the name of apostle:
Simon, to whom He gave the name Peter,
his brother Andrew,
James and John,
Philip and Bartholomew,
Matthew and Tomas,
James the son of Alphaeus,
Simon with the nickname ‘Zealot’,
Judas the brother of James
and Judas Iscariot, who became a traitor.
Together with them He descended,
but He remained standing on a flat area.
There he found a large group of his disciples and a large crowd of people from the surrounding villages.
And a large crowd of people from all over the Jewish nation,
from Jerusalem and from the coastal land of Tyre and Sidon.
They had come to hear him
and to be healed of their afflictions.
And those tormented by unclean spirits found healing.
All the crowd tried to touch Him,
for there went out from him a power that healed all.

_________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

50. Instead of solving the problems of the poor and thinking of a different world, some limit themselves to proposing a reduction in the birth rate. There is no lack of international pressure on developing countries to make economic aid conditional on a certain policy of “reproductive health”. But, “if it is true that the unequal distribution of population and available resources is an obstacle to development and a manageable use of the environment, it must be recognised that demographic growth is fully compatible with integral and solidarity-based development”. 3 Blaming demographic growth and not the extreme and selective consumerism of a few is a way of not facing up to the problems. It is a way of legitimising the current distributive model, in which a minority thinks it has the right to consume in a proportion that could not possibly be generalised, as the planet would not even be able to contain the waste from such consumption. We also know that about a third of the food we produce is wasted, and “throwing away food is like stealing it from the tables of the poor”. 4

In any case, it is certain that attention must be paid to the unequal distribution of population across territories, both nationally and globally, as increased consumption would create complex regional problems through a combination of issues related to environmental pollution, transport, waste disposal, loss of resources and quality of life.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________

Maandag in de drieëntwintigste week door het jaar.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In de lezing van vandaag omschrijft Paulus Gods geheim, dat de mens in staat stelt een onverwoestbare vreugde te putten uit het lijden en de dood van Jezus Christus. Het geheim is dat van het kruis dat redding en verzoening bracht: een opdracht die wij verder mogen zetten. Zo zal de lijdensweg die Paulus op zijn beurt aflegt hem niet afschrikken, maar hem leiden naar de ontmoeting met de Christus en de deelname aan zijn lijden. Hoe zou ook ons lijden, onze kruisweg, de lasten en de pijn die wij meedragen niet veranderen, wanneer we ze zouden ervaren als een deelname in de passie van Jezus Christus ? Wanneer we beseffen dat we niet alleen zijn om ons kruis te dragen, maar dat Jezus mee-lijdt met ons ?

EERSTE LEZING                                             Kol. 1, 24-2,3

Ik ben dienaar van de kerk geworden
om het geheim te verkondigen

dat verborgen was voor alle eeuwen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Kolosse

Broeders en zusters,

Op het ogenblik verheug ik mij
dat ik voor u mag lijden, en in mijn lijdend lichaam aanvullen
wat nog ontbreekt aan de beproevingen van de Christus,
ten bate van zijn lichaam dat de kerk is.
Ik ben haar dienaar geworden
krachtens de opdracht die God mij gegeven heeft
om u het woord Gods te brengen in heel zijn volheid :
om het geheim te verkondigen
dat verborgen was voor alle eeuwen en alle generaties
maar dat nu is geopenbaard aan zijn heiligen.
Hun heeft God bekend willen maken
hoe machtig en hoe wonderbaar
dit geheim is onder de heidenvolken.
En zo luidt het :
‘Christus is in u’,
en ook :
‘de hoop op een eeuwige heerlijkheid’.
Hem verkondigen wij dus
wanneer wij allen, zonder onderscheid
vermanen en onderrichten met alle wijsheid die ons gegeven is
om ook allen, zonder onderscheid,
in Christus tot volmaaktheid te brengen.
Daarvoor span ik mij in,
strijdend met zijn kracht die machtig in mij werkt.
Want gij moet weten
welk een zware strijd ik te voeren heb
voor u en voor de gelovigen in Laodicéa
en voor zovelen die mij nooit hebben gezien.
Al mijn zwoegen is erop gericht
dat zij goede moed houden
en innig in liefde verbonden blijven,
en zo komen
tot de volle rijkdom van het inzicht in Gods geheim
waarin alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.

TUSSENZANG                                                       Ps. 62(61), 6-7, 9

Bij God ligt mijn heil en mijn eer.

Bij God alleen moet ik rusten,
van Hem komt al wat ik hoop.
Slechts Hij is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, Hij laat mij niet los.

Blijf altijd op Hem vertrouwen,
mijn volk, stort uw hart bij Hem uit ;
Hij is onze enige toevlucht.

ALLELUIA                                                     Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 6, 6-11

Men hield Jezus in het oog
of Hij op sabbat een genezing zou verrichten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Het gebeurde op een sabbat,
toen Jezus de synagoge binnenging om daar te onderrichten,
dat er een man aanwezig was
met een verschrompelde rechterhand.
De schriftgeleerden en Farizeeën hielden Jezus in het oog
of Hij op sabbat een genezing zou verrichten,
om iets te vinden waarvan zij Hem zouden kunnen beschuldigen.
Maar Hij wist wat ze dachten
en zei tot de man met de verschrompelde hand :
“Sta op en kom in het midden.”
De man stond op en trad naderbij.
Daarop sprak Jezus tot de Farizeeën :
“Ik vraag u :
is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad,
iemand te redden dan te laten omkomen ?”
Toen liet Hij zijn blik rondgaan over hen allen en zei tot de man :
“Steek uw hand uit.”
Hij deed het, en zijn hand was weer gezond.
Toen waren ze buiten zichzelf van woede
en ze bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

49. Ik zou willen opmerken dat men zich vaak niet helder bewust is van de problemen die in het bijzonder de buitengeslotenen treffen. Zij zijn het merendeel van de planeet, miljarden mensen. Zij worden vandaag vermeld in het internationale politieke en economische debat, maar meestal lijkt het of hun problemen als aanhangsel naar voren worden gebracht, als een kwestie die bijna als verplicht of in de marge wordt toegevoegd, als men ze al niet beschouwt als een pure bijkomstige schade. Op het ogenblik van een concrete actualisering komen zij inderdaad vaak op de laatste plaats. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat zeer veel specialisten, opiniemakers, communicatiemiddelen en machtscentra ver van hen gevestigd zijn, in geïsoleerde stedelijke gebieden, zonder direct contact met hun problemen. Zij leven en denken uitgaande van het gemak van een ontwikkeling en een kwaliteit van leven die niet binnen het bereik van het merendeel van de wereldbevolking is. Dit gebrek aan fysiek contact en ontmoeting, dat soms nog wordt bevorderd door de versnippering van onze steden, helpt het geweten te “cauteriseren” en een gedeelte van de werkelijkheid in gedeeltelijke analyses te negeren. Dat gaat soms samen met een “groen” discours. Maar tegenwoordig kunnen wij er niet onderuit te erkennen dat een ware ecologische benadering altijd een maatschappelijke benadering wordt, die de gerechtigheid moet integreren in de discussies over het milieu, om zowel naar de kreet van de aarde als naar de kreet van de armen te luisteren.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
____________________________________________________________________________

Monday in the twenty-third week of the year.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
In today’s reading, Paul describes God’s secret, which enables man to draw an indestructible joy from the suffering and death of Jesus Christ. The secret is that of the cross that brought salvation and reconciliation: a task we may continue. Thus, Paul’s suffering in turn will not frighten him, but will lead him to the encounter with the Christ and the participation in his suffering. How would our suffering, our way of the cross, the burdens and the pain we carry, not change if we experienced them as a participation in the passion of Jesus Christ? When we realise that we are not alone to carry our cross, but that Jesus suffers with us?

FIRST READING     Col 1:24-2,3

I have become a servant of the Church
To proclaim the secret
that was hidden from all ages.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Colossians

Brothers and sisters,

At this time I rejoice
that I may suffer for you, and make up in my suffering body
what is still lacking in the trials of the Christ,
for the sake of his body, which is the Church.
I have become her servant
by virtue of the commission which God has given me
to bring you the word of God in all its fullness:
To proclaim the secret
that was hidden from all ages and from all generations
but has now been revealed to His saints.
God wanted to make known to them
how powerful and how wonderful
this secret is among the heathen nations.
And so it reads :
Christ is in you’,
and also :
The hope of eternal glory’.
Thus we proclaim him
when we admonish and teach all, without distinction,
with all the wisdom that we have been given
in order to bring all, without distinction,
to perfection in Christ.
For this I exert myself,
struggling with His power working mightily in me.
For you must know
what an arduous battle I have to fight
for you and for the believers in Laodicea
and for so many who have never seen me.
All my toil is aimed at
that they may have courage
and remain firmly united in love,
and so come
to the full wealth of the understanding of God’s secret
wherein lie hidden all the treasures of wisdom and knowledge.

Interludium   Ps. 62(61), 6-7, 9

With God is my salvation and my honour.

In God alone I must rest,
From Him comes all that I hope for.
He alone is my rock and my salvation,
my fortress, He will not let me go.

Abide always in Him,
My people, pour out your heart to Him;
He is our only refuge.

ALLELUIA   Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Your word is a lamp to my feet, Lord,
It is a light upon my path.
Alleluia.

GOSPEL    Lk. 6, 6-11

One kept an eye on Jesus
whether He would perform a healing on the Sabbath.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

It happened on a Sabbath,
when Jesus went into the synagogue to teach there,
there was a man present
with a shriveled right hand.
The scribes and Pharisees were watching Jesus
whether He would perform a healing on the Sabbath,
to find something they could accuse Him of.
But He knew what they were thinking
and said to the man with the shriveled hand :
“Arise and come into the midst.”
The man stood up and approached.
Then Jesus spoke to the Pharisees:
“I ask you :
Is it not lawful on the Sabbath to do good rather than evil,
to save someone rather than let them perish?
Then He let His gaze wander over them all and said to the man :
“Hold out your hand.”
He did so, and his hand was restored to health.
Then they were beside themselves with rage
and they discussed with each other what they could do against Jesus.
__________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home 

49. I would like to say that often there is no clear awareness of the problems that particularly affect the excluded. They are the majority of the planet, billions of people. They are mentioned today in the international political and economic debate, but most of the time it seems as if their problems are presented as an appendix, as an issue that is almost obligatory or added on in the margins, if not considered as a mere collateral damage. Indeed, at the time of a concrete actualisation, they often come last. This is partly due to the fact that very many specialists, opinion formers, means of communication and centres of power are located far from them, in isolated urban areas, without direct contact with their problems. They live and think with the convenience of a development and a quality of life that is not within the reach of the majority of the world’s population. This lack of physical contact and encounter, which is sometimes exacerbated by the fragmentation of our cities, helps to “cauterise” the conscience and to ignore part of reality in partial analyses. This sometimes goes hand in hand with a “green” discourse. But today we cannot avoid recognising that a true ecological approach always becomes a social approach, which must integrate justice into environmental discussions, to listen to both the cry of the earth and the cry of the poor.

 

To be continued For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation
____________________________________________________________________________