Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Van oudsher heeft de katholieke Kerk eerbied en ontzag voor de ouders van Maria. Vandaag vestigt hun feestdag de aandacht op een vader en moeder die op een bijzondere wijze hebben meegewerkt aan Gods plan met de mensen. Zij hebben in hun leven plaats gemaakt voor Gods bedoelingen met hun dochter. Daarmee helpen zij ook gezinnen van vandaag om te onderscheiden hoe hun leven en het leven van hun kinderen past in het plan van God. Als medewerkers van God staan de heiligen Joachim en Anna ten dienste van een onuitsprekelijk mysterie. Zij laten ons zien welke vruchten een gelovig en dienstbaar hart kan voortbrengen.

EERSTE LEZING                                                     Sir. 44, 1.10-15

Tot in eeuwigheid blijft hun nageslacht.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Laat ons beroemde mannen prijzen,
de vaderen van wie wij afstammen.
Het waren vrome mannen :
hun rechtvaardige daden werden niet vergeten ;
met hun nageslacht blijft hun naam :
een goede erfenis zijn hun nakomelingen.
Hun nageslacht houdt vast aan Gods verbond,
en ook hun kinderen dank zij hen.
Tot in eeuwigheid blijven zij bestaan,
en hun roem wordt nooit meer uitgewist.
Hun lichamen zijn in vrede begraven
en hun naam blijft leven van geslacht op geslacht.
Van hun wijsheid gewaagt de vergadering
en de gemeente verkondigt hun lof.

TUSSENZANG                                     Ps. 132(131), 11, 13-14, 17-18

De Heer schenkt Hem de troon
van zijn vader David (Lc. 1, 32a).

De Heer heeft David gezworen
een eed die Hij nimmer breekt :
een telg uit uw geslacht
zal Ik op uw troon verheffen.

Want God heeft de Sion gekozen,
haar als zijn zetel gewild :
hier is mijn rustplaats voor eeuwig,
hier zal Ik wonen, dit is mijn keus.

Daar zal voor David een hoorn ontspruiten,
voor mijn gezalfde schijnt daar een licht ;
zijn vijanden zal Ik beschaamd doen staan,
maar hij draagt mijn gloriekroon.

ALLELUIA                                                         cf. Lc. 2, 25c

Alleluia.
Zij verwachtten de vertroosting van Israël,
en de heilige Geest rustte op hen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Mt. 13, 16-17

Vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien
wat gij ziet.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Gelukkig uw ogen, omdat zij zien,
en uw oren, omdat zij horen !
“Want voorwaar, Ik zeg u :
veel profeten en rechtvaardigen
hebben verlangd te zien wat gij ziet,
maar zij hebben het niet gezien ;
en te horen wat gij hoort,
maar zij hebben het niet gehoord.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

246. Na deze lange vreugdevolle en tegelijk ernstige overweging stel ik twee gebeden voor, een, dat wij met allen die in een scheppende almachtige God geloven, kunnen delen, en een ander, opdat wij christenen de verplichtingen jegens de schepping die het evangelie van Jezus ons voorhoudt, op ons kunnen nemen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________

Monday – HH. Joachim and Anna, parents of the Virgin Mary

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
From time immemorial, the Catholic Church has revered and honoured the parents of Mary. Today their feast day draws attention to a father and mother who participated in a special way in God’s plan for mankind. They made room in their lives for God’s intentions with their daughter. In doing so, they also help families today to discern how their lives and the lives of their children fit into God’s plan. As co-workers with God, Saints Joachim and Anna are at the service of an unspeakable mystery. They show us what fruits a faithful and servant heart can produce.

FIRST READING   Sir. 44, 1.10-15

For ever and ever their offspring remain.

From the Book of Ecclesiasticus

Let us praise famous men,
the fathers from whom we are descended.
They were pious men :
Their righteous deeds were not forgotten ;
with their posterity their name remains :
A goodly heritage is their offspring.
Their posterity hold fast to God’s covenant,
and also their children thanks to them.
For ever and ever they shall stand,
and their fame shall never be effaced.
Their bodies are buried in peace
And their name shall live from generation to generation.
Their wisdom is spoken of in the assembly
And the congregation proclaims their praise.

INTERLUDIUM    Ps. 132(131), 11, 13-14, 17-18

The Lord gives Him the throne
of his father David (Lk. 1, 32a).

The Lord has sworn to David
An oath which He never breaks :
A descendant of thy generation
I will exalt him on your throne.

For God has chosen the Zion,
Willed her to be his seat:
Here is my resting place forever,
here I will dwell; this is my choice.

There shall a horn shine forth for David,
For my anointed one there shall shine a light;
I will put his enemies to shame,
but he shall wear my crown of glory.

ALLELUIA cf. Lk 2, 25c

Alleluia.
They were expecting the consolation of Israel,
and the Holy Spirit rested upon them.
Alleluia.

GOSPEL   Mt 13:16-17

Many prophets and righteous men have longed to see
what you see.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“Blessed are your eyes, because they see
and your ears, because they hear!
“For verily I say unto you :
Many prophets and righteous
have longed to see what you see,
but they have not seen ;
and to hear what ye hear,
but they have not heard.”
_________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

246. After this long joyful and at the same time serious reflection, I propose two prayers, one that we may share with all those who believe in a creative almighty God, and another that we Christians may take upon ourselves the obligations towards creation that the Gospel of Jesus holds out to us.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________