Maandag in de achttiende week

 

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

Overweging
Jeremia beschrijft het herstel van Israël: een nieuwe vorst zal opstaan en zal middelaar worden tussen God en zijn mensen. Steeds opnieuw zendt God mensen die spreken en handelen in zijn naam. Die in weerwil van beproeving en zonde blijven waarschuwen voor doodlopende wegen, maar ook genezend en troostend aanwezig zijn wanneer die wegen toch worden ingeslagen. Hij heeft zijn eigen Zoon gezonden, die mens werd om de Schrift in vervulling te brengen: Hij zal alle volken en stammen leiden naar God, om hulde te brengen aan God de Heer.(Ps. 102). Waartoe weet ik me door Hem gezonden ?

EERSTE LEZING                     Jer. 28,1-17

Chananja, de Heer heeft u niet gezonden.
Gij wekt bij dit volk ijdele hoop.

Uit de Profeet Jeremia

Toen Sidkia pas koning van Juda was,
in de vijfde maand van het vierde jaar,
zei de profeet Chananja, zoon van Azzur uit Gibeon,
in tegenwoordigheid van de priesters en het hele volk,
in de tempel tot mij :
“Dit zegt de Heer van de hemelse machten, Israëls God :
Ik breek het juk van de koning van Babel.
“Binnen twee jaar breng Ik al de schatten
die koning Nebukadnessar van Babel
uit de tempel van de Heer heeft meegenomen, hier terug.
“Ook Jekolja, zoon van Jojakin, de koning van Juda,
en alle ballingen van Juda breng Ik uit Babel
naar deze plaats terug
– luidt de godsspraak van de Heer – ;
want Ik breek het juk van de koning van Babel.”
Toen richtte de profeet Jeremia zich
in tegenwoordigheid van de priesters
en van allen die zich in de tempel van de Heer bevonden,
tot de profeet Chananja, en zei :
“Ja, moge de Heer dat doen.
“Moge Hij al uw voorspellingen in vervulling doen gaan
en de tempelschatten en de ballingen uit Babel terugbrengen.
“Maar luister nu ook eens
naar wat ik u en alle aanwezigen ga zeggen.
“De profeten die mij en u zijn voorafgegaan,
hebben aan machtige landen en grote rijken
steeds oorlog, honger en pest aangekondigd.
“Kondigt een profeet dus heil aan,
dan kan hij pas als gezondene van de Heer erkend worden,
wanneer zijn woord in vervulling is gegaan.”
Daarop rukte de profeet Chananja Jeremia het juk van de nek,
brak het in stukken, en zei tot alle aanwezigen :
“Dit zegt de Heer :
Zo breek Ik het juk van koning Nebukadnessar van Babel ;
binnen twee jaar neem Ik het van alle volken af.”
De profeet Jeremia ging toen maar heen.
Maar kort nadat de profeet Chananja dat juk had gebroken,
kwam het woord van de Heer tot Jeremia :
“Ga naar Chananja, en zeg hem :
Dit zegt de Heer :
Een houten juk hebt ge gebroken ;
een ijzeren juk komt er voor in de plaats.
“Want dit zegt de Heer van de hemelse machten,
Israëls God :
Een ijzeren juk leg Ik alle volken op.
“Zij zullen zich moeten onderwerpen
aan koning Nebukadnessar van Babel ;
zelfs over wilde dieren geef Ik hem macht.”
En tot Chananja zelf zei Jeremia :
“Luister goed, Chananja.
“De Heer heeft u niet gezonden.
“Gij wekt bij dit volk ijdele hoop.
“Daarom zegt de Heer :
Ik vaag u weg van de aarde.
“Nog dit jaar zult ge sterven,
omdat ge opstand tegen de Heer hebt gepreekt.”
En de profeet Chananja stierf, in de zevende maand van dat jaar.

TUSSENZANG      Ps. 119(118), 29, 43, 79, 80, 95, 102

Laat mij slechts weten, Heer, wat Gij beschikt.

Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla,
maar geef mij uw wet als gids.

Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid ;
op wat Gij bepaald hebt stel ik mijn hoop.

Die U vereren mogen mij bijstaan,
die weten wat Gij verordent.

Mijn hart moge uw beschikkingen trouw zijn,
dan word ik nimmer beschaamd.

De zondaars loeren op mijn verderf,
ik let op wat Gij verordent.

Nooit wijk ik van uw bepalingen af,
want Gij hebt mij wijsheid gegeven.

ALLELUIA                       Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                    Mt. 14, 22-36

Als Gij het zijt, Heer,
zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen
in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen,
terwijl Hij het volk naar huis zou zenden.
Toen Hij het volk had weggezonden
ging Hij de berg op om in afzondering te bidden.
De avond viel en Hij was daar alleen.
De boot was reeds vele stadiën uit de kust
en werd geteisterd door de golven,
want zij hadden tegenwind.
In de vierde nachtwake
kwam Hij te voet over het meer naar hen toe.
Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan,
raakten zij van streek omdat zij een spook meenden te zien
en zij begonnen van angst te schreeuwen.
Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen :
“Wees gerust, Ik ben het. Vreest niet.”
“Heer – antwoordde Petrus –
als Gij het zijt,
zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.”
Waarop Jezus sprak :
“Kom!”
Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.
Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was werd hij bang ;
hij begon te zinken en schreeuwde :
“Heer, red mij !”
Terstond stak Jezus zijn hand uit
en greep hem vast, terwijl Hij tot hem zei :
“Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld ?”
Nadat zij in de boot gestapt waren ging de wind liggen.
De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden :
“Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God.”
Toen zij overgestoken waren
bereikten zij de kust bij Gennésaret.
Toen de mannen van die streek Hem herkenden,
verspreidden zij in heel de streek het bericht van zijn komst
en brachten Hem al hun zieken.
Ze smeekten Hem
of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken.
En allen die dit deden werden gezond.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus 

128. Wij zijn vanaf onze schepping geroepen tot arbeid. Men moet trachten de menselijke arbeid steeds meer te vervangen door technologische vooruitgang: door zo te doen brengt de mensheid zichzelf schade toe. Arbeid is een noodzaak, is een deel van de zin van het leven op deze aarde, een weg van groei, menselijke ontwikkeling en persoonlijke verwezenlijking. In de zin moet het helpen van de armen met geld altijd een voorlopige oplossing zijn om het hoofd te bieden aan noodsituaties. Het ware doel zou altijd moeten zijn hun door arbeid een waardig leven toe te staan. De oriëntatie van de economie heeft echter een soort technologische vooruitgang bevorderd die erop gericht is de productiekosten te reduceren door de vermindering van de arbeidsplaatsen die door machines worden vervangen. Er bestaat nog een andere wijze waarop het handelen van de mens zich tegen zichzelf kan keren. Het terugbrengen van arbeidsplaatsen “heeft ook een negatieve uitwerking op economisch vlak door voortgaande erosie van het ‘sociale kapitaal’, ofwel door het ondermijnen van het geheel van betrekkingen die op vertrouwen, betrouwbaarheid en het naleven van de regels gebaseerd zijn, en die onontbeerlijk zijn voor ieder samen leven van burgers. Uiteindelijk “is de menselijke prijs ook de economische prijs en eisen economische misstanden ook een menselijke prijs”. Ervan afzien te investeren in mensen om meer onmiddellijke winst te bereiken is een zeer slechte zaak voor de samenleving.

 

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicatie scroll omlaag

 

Achttiende zondag door het jaar

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

Openingswoord
God heeft alle mensen lief
en Hij wil zijn liefde delen met iedereen.
Zijn zorg gaat uit naar het welzijn van al zijn kinderen.
Daarom geeft Hij ons voedsel naar geest en lichaam:
gratis en in overvloed,
opdat wij het rechtvaardig onder elkaar zouden verdelen.
In de eucharistie leren wij om te ontvangen en te geven.
Bereiden wij ons voor
om dit sacrament goed te kunnen vieren.

EERSTE LEZING        Jes. 55, 1-3
Komt toch en eet.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer:

“Komt allen naar het water, gij allen die dorst lijdt!
“Ook gij die geen geld hebt, komt toch.
“Komt kopen,
geniet zonder geld
en zonder te betalen.
“komt kopen wijn en melk.
“Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is?
“Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt?
“Luistert, luistert naar Mij:
dan eet gij wat goed is,
dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs.
Neigt uw oor en komt tot Mij
en luistert
en gij zult leven:
een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten,
een blijk van mijn blijvende trouw,
aan David gezworen.”

Antwoordpsalm     Ps. 145(144), 8-9, 15-16, 17-18

Keervers
Gij opent uw hand, Heer, en zegent ons.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

De ogen van allen zien hoopvol naar U,
Gij geeft hun te rechter tijd spijs.
Gij opent uw hand voor alles wat leeft,
voldoet aan al hun verlangens.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

TWEEDE LEZING              Rom. 8, 35.37-39
Geen wezen zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking wellicht of nood,
vervolging, honger, naaktheid,
levensgevaar of het zwaard?

Over dit alles zegevieren wij glansrijk,
dankzij Hem die ons heeft liefgehad.
Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven,
noch engelen, noch boze geesten,
noch wat is noch wat zal zijn,
en geen macht in den hoge of in de diepte,
noch enig wezen in het heelal
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
die is in Christus Jezus onze Heer.

Vers voor het evangelie

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van elk woord, dat uit de mond van God komt.
Alleluia.

EVANGELIE                  Mt. 14, 13-21
Allen aten tot ze verzadigd waren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd voer Jezus in een boot
naar een eenzame plek om alleen te zijn.
Maar het volk kwam dit te weten
en zij gingen Hem vanuit hun steden te voet achterna.
Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag,
kreeg Hij diep medelijden met hen en Hij genas hun zieken.

Tegen het vallen van de avond
kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden:
“Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag.
“Stuur dus het volk weg
om in de dorpen eten te gaan kopen.”

“Het is niet nodig dat zij weggaan – zei Jezus hun –
geeft gij hun maar te eten.”

Doch zij antwoordden:
“Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen.”

Waarop Jezus sprak:
“Brengt die dan hier.”
En Hij gaf opdracht
dat het volk zich zou neerzetten op het gras.
Hij nam de vijf broden en de twee vissen,
sloeg de ogen ten hemel,
en nadat Hij de zegen had uitgesproken,
brak Hij de broden die Hij aan zijn leerlingen gaf
en de leerlingen gaven ze weer aan het volk.
Allen aten tot ze verzadigd waren
en aan overgebleven brokken
haalde men nog twaalf volle korven op.
Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten,
vrouwen en kinderen niet meegerekend.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus 

 127. Wij stellen dat “de mens de ontwerper, het centrum en het doel van het gehele sociaal-economische leven is”. Wanneer desalniettemin in de mens het vermogen om te aanschouwen en te respecteren verloren gaat, worden de voorwaarden geschapen waardoor het idee van arbeid wordt misvormd. Men moet er altijd aan denken dat de mens tegelijkertijd “in staat is zelf de verantwoordelijke bewerker van zijn materiële verbetering, zijn morele vooruitgang en de volledige vervulling van zijn geestelijke bestemming te zijn”. Arbeid zou het domein moeten zijn voor deze veelvormige persoonlijke ontwikkeling, waar veel dimensies van het leven mee gaan spelen; creativiteit, planning van de toekomst, ontwikkeling van vermogens, beoefening van waarden, communicatie met anderen, een houding van verering. Daarom eist de hedendaagse maatschappij meer dan de beperkte belangen van de ondernemingen en een discutabele economische rationaliteit, dat “als prioriteit het doel wordt nagestreefd alle mensen toegang tot werk te verschaffen”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicatie scroll omlaag

Zaterdag H. Alfonsus Maria de’ Liguori, b. en krkl.

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

 

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

Overweging
We luisteren vandaag naar een grote joodse droom (een droom die eigenlijk droom gebleven is) – het jubeljaar. Om de vijftig jaar zou men slaven vrijlaten, land herverdelen, zich verzoenen. Misschien is niet alles droom. Zelfs niet-gelovigen spreken van een herziening van schulden voor de armste landen, van een afschaffing van de doodstraf, van genademaatregelen (ons jubeljaar komt van het hebreeuwse jubel).

EERSTE LEZING      Jer. 26, 11-16. 24

Het is de opdracht van de Heer dat ik dit alles verkondig.

Uit de Profeet Jeremia

In die dagen zeiden de priesters en de profeten
tot de edelen en tot alle aanwezigen :
“Deze man, Jeremia, is de dood schuldig.
“Hij heeft tegen deze stad geprofeteerd ;
gij hebt het zelf gehoord.”
Maar Jeremia zei tot de edelen en tot alle aanwezigen :
“Alle bedreigingen tegen deze tempel en tegen deze stad
die gij hebt gehoord,
heb ik uitgesproken in opdracht van de Heer.
“Betert dus uw leven, luistert naar de Heer uw God.
“Misschien krijgt Hij dan spijt over het onheil
waarmee Hij u heeft bedreigd.
“Met mij kunt gij natuurlijk doen wat ge wilt :
ik ben in uw macht.
“Maar als ge mij doodt, moet gij wel weten
dat ge onschuldig bloed brengt over uzelf,
over deze stad en over haar inwoners,
want het is in opdracht van de Heer
dat ik dit alles verkondig.”
Daarop zeiden de edelen en alle aanwezigen
tot de priesters en de profeten :
“Deze man is de dood niet schuldig.
“Hij heeft tot ons gesproken namens de Heer.”
Het was vooral aan Achikam, zoon van Safan, te danken
dat Jeremia niet in handen viel van het gepeupel
dat hem wilde doden.

TUSSENZANG                    Ps. 69(68), 15-16, 30-31, 33-34

Mijn gebed, Heer, richt ik tot U,
nu is het de tijd van genade.

Red mij uit de modder waarin ik verzink,
bevrijd mij van hen die mij haten.
Geef dat ik niet in de diepte verdrink,
niet meegevoerd word door de stroom.
Zorg dat de afgrond mij niet verslindt,
de mond van de put niet boven mij dichtslaat.

Ik ga gebogen onder mijn smart ;
God, laat uw hulp mij beschermen.
Gods naam zal ik loven in mijn gezang,
hem dankbaar overal prijzen.

Ziet toe, geringen, en west verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.

ALLELUIA                                                          Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE                        Mt. 14, 1-12

Herodes gaf opdracht Johannes te onthoofden.
Zijn leerlingen gingen het aan Jezus melden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd begon Jezus’ vermaardheid
tot de viervorst Herodes door te dringen,
en hij zei daarom tot zijn hovelingen:
“Dat moet Johannes de Doper zijn; hij is uit de doden opgestaan;
vandaar dat die wonderkrachten in hem werken.”
Want omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus,
had Herodes Johannes laten grijpen
en geboeid in de gevangenis geworpen,
omdat Johannes tot hem gezegd had:
Het is u niet geoorloofd haar als vrouw te hebben.
Daarom had Herodes hem eigenlijk ter dood willen brengen,
maar hij was hiervoor teruggeschrokken
omdat het volk Johannes voor een profeet hield.
Toen de dochter van Herodias echter
op de verjaardag van Herodes voor het gezelschap danste,
beviel zij hem zozeer dat hij een eed zwoer
haar alles te zullen geven wat zij zou vragen.
Haar moeder had haar het antwoord ingescherpt
en daarom zei ze:
“Geef mij, hier nog, op een schotel
het hoofd van Johannes de Doper.”
Ofschoon dit de koning aan zijn hart ging wilde hij toch,
ook wegens zijn tafelgenoten, zijn eed gestand doen
en hij gelastte het te geven.
Hij gaf daarom opdracht
Johannes in de gevangenis te onthoofden.
Zijn hoofd werd op een schotel binnengebracht
en aan het meisje gegeven dat het aan haar moeder bracht.
Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en begroeven het;
Daarna gingen zij het aan Jezus melden.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus

 126. Laten wij ook iets oppakken uit de lange kloostertraditie. Aan het begin begunstigde zij in zekere zin de vlucht uit de wereld door zo te trachten zich te verwijderen van de decadentie van de stad. Daarom zochten de monniken de woestijn, ervan overtuigd dat het de geschikte plaats was om de tegenwoordigheid van God te herkennen. Vervolgens wilde de heilige Benedictus van Nurcia dat zijn monniken in gemeenschap leefden en daarbij gebed en studie verenigden met handwerk (Ora et labora). Dit invoeren van handwerk dat van spirituele betekenis is doortrokken, bleek revolutionair te zijn. Men leerde groei en heiliging te zoeken in een vervlechting van bezinning en arbeid. Deze manier van het beleven van de arbeid stelt ons meer in staat tot de zorg en het respect voor het milieu, en vervult onze relatie met de wereld van een gezonde soberheid.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll naar omlaag

 

 

 

 

 

Vrijdag – H. Ignatius van Loyola, pr.

 

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

Overweging

Als mensen kijken naar wie wij zijn, wie onze ouders en familie waren, dan is er over iedereen wel iets te zeggen. Het gaat dikwijls zo en kan ons verkondigingswerk bemoeilijken. Het maakt ons soms verdrietig en machteloos. Waar het gebeurt zullen weinig wonderen kunnen gebeuren. Houdt de ervaring die Jezus met ons deelt niet een oproep in om mekaar met andere ogen te bekijken? Met Gods ogen? In elke mens is God werkzaam, ook al is die mens zondig. God werkt immers het liefst met kleine mensen…

EERSTE LEZING          Jer. 26, 1-9
Allen stormden tegelijk op Jeremia af in de tempel van de Heer.

Uit de Profeet Jeremia

In het begin van de regering van Jojakim,
zoon van Josia, koning van Juda,
kwam dit woord van de Heer tot Jeremia:
“Dit zegt de Heer:
Ga naar de tempel van de Heer en zeg in de voorhof
tot hen die uit de steden van Juda naar de tempel komen
om de Heer te aanbidden, alles wat Ik u opdraag,
zonder één woord weg te laten.
“Misschien luisteren zij en komen ze tot inkeer,
zodat Ik spijt krijg over de rampen
die Ik tegen hen om hun zondig leven beraamde.
“Zeg daarom tot hen:
Dit zegt de Heer:
Als ge niet naar Mij luistert
en niet leeft volgens de wet die Ik u heb gegeven,
als ge niet luistert naar mijn dienaars, de profeten
die Ik telkens weer maar vergeefs, naar u zond,
dan doe Ik met dit huis hetzelfde als Ik met Silo gedaan heb,
en maak Ik deze stad tot een vloek
bij alle volken op aarde.”

De priesters, de profeten en alle aanwezigen
hoorden de rede die Jeremia in de tempel hield.
Nauwelijks had Jeremia de rede
die hij in opdracht van de Heer
voor alle aanwezigen hield, beëindigd,
of de priesters, de profeten en alle aanwezigen
grepen hem vast en schreeuwden:
“Sterven zult ge!
“Hoe durft ge als profeet van de Heer te zeggen:
deze tempel zal het vergaan als de tempel van Silo
en deze stad wordt een puinhoop, zonder bewoners.”
En allen stormden tegelijk op Jeremia af
in de tempel van de Heer.

TUSSENZANG       69(68), 5, 8-10, 14

Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt, Heer.

Zo talrijk als haar op mijn hoofd
zijn zij die mij zonder grond haten.
Zij die mij kwellen zijn machtig,
zij eisen onrecht van mij.
Zou ik terug moeten geven
wat ik nooit heb geroofd?

Om U heb ik iedere smaad verdragen,
al steeg mij het schaamrood naar het gelaat.
Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten,
mijn eigen broers kennen mij niet meer.
De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd,
op mij kwam de hoon neer van hen die U honen.

Maar mijn gebed, heer, richt ik tot U,
nu is het de tijd van genade.
Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt
en trouw in het hulp verlenen.

ALLELUIA        Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

EVANGELIE        13, 54-58
Is Hij niet de zoon van de timmerman?
Waar heeft Hij dit alles vandaan?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd begaf Jezus zich naar zijn vaderstad
en onderwees hen in hun synagoge, zodat ze verbaasd zeiden:
“Waar heeft Hij die wijsheid vandaan
en de macht om wonderen te doen?
“Is Hij niet de zoon van de timmerman?
“Heet zijn moeder niet Maria
en zijn broeders Jakobus, Jozef, Simon en Judas?
“Wonen zijn zusters niet allen bij ons?
“Waar heeft Hij dat alles vandaan?”
En zij namen er aanstoot aan.
Maar Jezus sprak tot hen:
“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad en in zijn eigen kring.”
En wegens hun ongeloof deed Hij daar niet veel wonderen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe

Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 125. Als wij nadenken wat de geéigende relaties van de mens zijn met de wereld die hem omgeeft, dan is het noodzakelijk een juiste opvatting over arbeid te hebben, omdat, als wij spreken over de relatie van de mens met de dingen, de vraag opkomt omtrent de zin en het doel van de invloed van de mens op de werkelijkheid. Wij hebben het niet alleen over handarbeid of het bewerken van de aarde, maar over iedere activiteit die een of andere verandering van het bestaande inhoudt, van het uitwerken van een maatschappelijk advies tot de planning van een technische ontwikkeling. Iedere vorm van arbeid veronderstelt een idee over de relatie die de mens kan of moet aanknopen met wat anders is dan hij. De christelijke spiritualiteit heeft samen met de contemplatieve verwondering over de schepselen die wij bij de heilige Franciscus van Assisi vinden, ook een rijk en gezond idee ontwikkeld over arbeid, zoals wij dat bijvoorbeeld ontmoeten in het leven van de zalige Charles de Foucauld en zijn leerlingen.

 

Wordt vervolgd    Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

 

 

 

 

Uitnodiging

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Donderdag H. Petrus Chrysologus, b. en krkl.

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

Overweging
De parabels die over ‘het laatste oordeel’ gaan, liggen ons niet goed. De taal ervan is scherp en hard. Ze pakken ons hard aan. Toch willen ze vooral een oproep tot oprechte bekering zijn. Wij mogen blijven vertrouwen op een God die liefdevol en barmhartig voor zijn mensen is. Oproepen tot bekering is misschien wel een vorm van liefhebben. Het is het beste willen voor de ander. Hebben wij daar oor voor?

EERSTE  LEZING      Jer. 18, 1-6
Als leem in de hand van de pottenbakker zijt gij in mijn hand, huis van Israël.

Uit de Profeet Jeremia

Dit woord van de Heer kwam tot Jeremia:
“Ga naar het huis van de pottenbakker.
“Daar zal Ik u laten horen wat Ik heb te zeggen.”
Ik ging naar het huis van de pottenbakker.
Deze was juist aan het werk op de schijf.
Toen de pot die hij aan het boetseren was
onder zijn handen mislukte,
begon hij met de leem een andere pot te maken,
die hem wel beviel.
Daarop kwam het woord van de Heer tot mij:
“Huis van Israël,
kan Ik niet met u doen als deze pottenbakker
– zo luidt de godsspraak van de Heer- ?
“Als leem in de hand van de pottenbakker
zijt gij in mijn hand, huis van Israël.”

TUSSENZANG      Ps. 146(145), 2abc, 2d-4, 5-6

Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God.

De Heer zal ik loven mijn leven lang,
mijn God zal ik alle dagen bezingen.

Vertrouwt op geen vorst, die mens is als wij,
hij kan het geluk niet schenken.
Eens geeft hij de geest, keert terug naar de aarde,
dan is het gedaan met zijn macht.

Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God,
zijn hoop stelt op God de Heer;
op Hem die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee met al wat daar leeft.

ALLELUIA         Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

EVANGELIE         Mt. 13, 47-53
De goede vissen werden uitgezocht en in manden gedaan,
de slechte werden weggeworpen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet
dat, in zee geworpen,
vissen van allerlei soort bijeenbracht.
“Toen het vol was trok men het op het strand;
men zette zich neer
om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen,
de slechte echter werden weggeworpen.
“Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld:
de engelen zullen uittrekken
om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken
en in de vuuroven te werpen.
“Daar zal geween zijn en tandengeknars.
“Hebt gij dit alles begrepen?”
Zij antwoordden Hem:
“Ja.”
Hij zei hun:
“Daarom is iedere schriftgeleerde
die onderwezen is in het Rijk der hemelen,
gelijk aan een huisvader
die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.”

Toen Jezus deze gelijkenissen had beëindigd
ging Hij vandaar weg.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

De noodzaak de arbeid te beschermen

124. Bij elke opzet van een integrale ecologie die de mens niet uitsluit, is het onontbeerlijk de waarde van de arbeid te betrekken, die door de heilige Johannes Paulus II met zo veel wijsheid in zijn encycliek Laborem exercens is ontwikkeld. Wij herinneren eraan dat God volgens het bijbelverhaal de mens in de pas geschapen tuin plaatste (vgl. Gen. 2, 15) niet alleen om de zorg voor wat aanwezig was op zich te nemen (behoeden), maar om er ook te werken, opdat het vruchten zou voortbrengen (bebouwen). De arbeiders en de handwerkslieden ”houden de goederen van deze wereld in stand'” (Sir. 38, 33). Menselijk ingrijpen dat een verstandige ontwikkeling van de schepping begunstigt, vormt de meest geeigende manier om voor haar te zorgen. Dit impliceert ook dat de mens een instrument van God wordt om zo te helpen de mogelijkheden die Hijzelf in de dingen heeft gelegd, naar boven te laten komen : ”De Heer laat de aarde geneeskrachtige kruiden voortbrengen en een verstandig man versmaadt die niet´ (Sir. 38, 4}

 

 

Woensdag – H. Marta

 

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

Overweging
Indien onze ziel een huis is, dan moeten er ook twee vrouwen in wonen. De ene zal zich neerzetten aan de voeten van Jezus om te luisteren naar zijn woord, de andere zal Hem bedienen, opdat Hij zich zou kunnen voeden. Maria is het teken van rust in Christus, van gebed en lezing, Marta is de handeling waarbij de mens zich inspant voor Christus. Zolang Christus arm is en over de wereld wandelt met honger en dorst, moeten die beide vrouwen gestalte krijgen in één en dezelfde persoon. Actie en contemplatie kunnen nooit gescheiden worden. (Adelbert van Rievaulx)

EERSTE LEZING                      1 Joh. 4, 7-16

Als wij elkaar liefhebben, woont God in ons.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Laten wij elkander liefhebben
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft is een kind van God,
en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet,
want God is liefde.
En de liefde die God is,
heeft zich onder ons geopenbaard
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde :
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om door het offer van zijn leven
onze zonden uit te wissen.

Vrienden,
als God ons zozeer heeft liefgehad,
moeten ook wij elkander liefhebben.
Nooit heeft iemand God gezien,
maar als wij elkaar liefhebben,
woont God in ons,
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven
zoals Hij verblijft in ons,
dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.
En wij, wij hebben gezien en wij getuigen,
dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden
om de Heiland van de wereld te zijn.
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is,
woont God in hem en woont hij in God.
Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft,
en wij geloven in haar.
God is liefde : wie in de liefde woont,
woont in God en God is met hem.

EVANGELIE                        Lc. 10, 38-42

Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwam Jezus in een dorp
waar een vrouw die Martha heette Hem in haar woning ontving.
Ze had een zuster, Maria die
– gezeten aan de voeten van de Heer –
luisterde naar zijn woorden.
Martha werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen,
maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei :
“Heer, laat het U onverschillig
dat mijn zuster mij alleen laat bedienen ?
“Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.”
De Heer gaf haar ten antwoord :
“Martha, Martha,
wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.
“Slechts één ding is nodig.
“Maria heeft het beste deel gekozen
en het zal haar niet ontnomen worden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 123. De cultuur van het relativisme is dezelfde ziekte als die welke iemand ertoe brengt van iemand anders te profiteren en hem louter te behandelen als object door hem tot gedwongen werk te verplichten of hem vanwege een schuld tot slaaf te maken. Dezelfde logica leidt ertoe kinderen seksueel te misbruiken of ouderen in de steek te laten die voor eigen belangen niet van nut zijn. Het is ook de innerlijke logica van wie zegt: laten wij de onzichtbare hand van de markt de economie laten regelen. De effecten ervan op maatschappij en natuur zijn onvermijdelijk schadelijk. Als er buiten de bevrediging van de eigen plannen en de onmiddellijke behoeften geen objectieve waarheden, noch vaste beginselen zijn, wat voor grenzen kunnen dan de mensenhandel, de georganiseerde misdaad, de drugshandel, de handel in bloeddiamanten en huiden van dieren die gevaar lopen uit te sterven, hebben? Is het niet dezelfde relativistische logica die de aanschaf van organen van de armen rechtvaardigt om ze te verkopen of ze te gebruiken voor experimenten of het afdanken van kinderen, omdat zij niet beantwoorden aan de wens van hun ouders? Het is dezelfde logica van “gebruiken en weggooien”, die zoveel afval produceert alleen maar door het ongeordende verlangen om meer te gebruiken dan wat men werkelijk nodig heeft. En dan mogen wij niet denken dat politieke programma’s of de kracht van de wet voldoende zullen zijn om gedrag te vermijden die het milieu treffen; immers, wanneer de cultuur ontaardt en men geen enkele objectieve waarheid of universeel geldige beginselen meer erkent, zullen wetten alleen maar worden verstaan als iets dat willekeurig wordt opgelegd, en als hindernissen die moeten worden vermeden.

Dinsdag in de zeventiende week.

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

EERSTE LEZING           Jer. 14, 17-22

Denk toch, Heer, aan uw verbond met ons en verbreek het niet.

Uit de Profeet Jeremia

Ik zou moeten wenen,
dag en nacht, zonder ophouden,
want een vreselijke ramp heeft mijn dochter getroffen,
door een zware slag ligt mijn volk geveld.
Ga ik de stad uit,
dan zie ik ze daar geveld door het zwaard.
Ga ik de stad in,
dan zie ik ze daar, uitgeteerd door de honger.
Zelfs profeten en priesters
worden weggesleept naar een onbekend land.
Hebt Gij, Heer, Juda verworpen,
hebt Ge van Sion een afkeer gekregen?
Waarom hebt Ge ons zo geslagen
dat er geen genezing meer is?
We hoopten op vrede, maar die bleef uit,
op een tijd van herstel,
maar de verschrikking bleef duren.
Heer, wij erkennen onze misdaden
en de schuld van onze voorvaderen.
Wij hebben inderdaad tegen U gezondigd.
Omwille van uw Naam, verwerp ons niet,
haal uw roemrijke troon niet door het slijk.
Denk toch aan uw verbond met ons
en verbreek het niet.
Brengen de goden der volken soms regen
of laat de hemel die zelf neerstromen?
Neen, Gij zijt het,
Heer onze god.
Wij hopen op U,
want dit alles komt van U.

TUSSENZANG            Ps. 79(78), 8, 9, 11, 13

God van ons heil, om Uw Naam, bevrijd ons.

Laat ons niet boeten voor vroegere zonden,
kom met uw barmhartigheid ons tegemoet,
want wij zijn maar zwakke mensen.

Ach help ons, God van ons heil, om uw Naam,
bevrijd ons, vergeef onze zonden;
laat niemand zeggen: waar is nu hun God?

Tot U stijge op het gekerm der geboeiden,
bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd.

Maar wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde,
wij zullen U prijzen in eeuwigheid,
uw lof van geslacht tot geslacht bezingen.

ALLELUIA             Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet.
Alleluia.

EVANGELIE                 Mt. 13, 36-43

Zoals het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand,
zo zal het ook gaan op het einde van de wereld.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd liet Jezus de menigte gaan en keerde naar huis terug.
Zijn leerlingen kwamen nu naar Hem toe en zeiden:
“Leg ons de gelijkenis uit van dat onkruid op de akker.”
Hij gaf hun ten antwoord:
“Die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon;
de akker is de wereld.
“Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Rijk;
het onkruid zijn de kinderen van het kwaad,
en de vijand die het zaaide, is de duivel.
“De oogst is het einde van de wereld
en de maaiers zijn de engelen.
Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht
en in het vuur verbrand,
zo zal het ook gaan op het einde van de wereld.
“De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden,
en zij zullen uit zijn Rijk bijeenbrengen
allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven
om hen in de vuuroven te werpen,
waar geween zal zijn en tandengeknars.
“Dan zullen de rechtvaardigen
in het Koninkrijk van hun Vader schitteren als de zon.
“Wie oren heeft, hij luistere.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

Het praktisch relativisme

122. Een scheefgegroeid antropocentrisme veroorzaakt een verkeerde levensstijl. In de apostolische exhortatie Evangelii gaudium heb ik verwezen naar het praktisch relativisme dat onze tijd kenmerkt en dat “nog gevaarlijker is dan dat op theoretisch niveau”. Wanneer de mens zichzelf in het middelpunt plaatst geeft hij uiteindelijk de absolute voorrang aan zijn toevallige belangen en het overige wordt betrekkelijk. Daarom zou het niet hoeven te verbazen dat zich samen met de alomtegenwoordigheid van het technocratisch paradigma en de verering van de onbeperkte menselijke macht dit relativisme zich ontwikkelt, waarbij alles irrelevant wordt, als het niet de eigen onmiddellijke belangen dient. Hierin zit een logica die het mogelijk maakt te begrijpen hoe verschillende houdingen die zowel de milieuvervuiling als het maatschappelijk verval veroorzaken, elkaar voeden.

Wordt vervolgd  Voor alle voortgaande publicaties scroll omlaag

 

Maandag in de zeventiende week

 

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

Overweging
Dikwijls klampen wij ons vast aan wat wij zien, aan wat mensen realiseren. Dat kan ons moedeloos maken. God ziet het anders! Hij is werkzaam aanwezig in de samenleving, in de Kerk, in ons eigen leven. Het eigenlijke werk wordt door Hem gedaan. Gods Geest is actief bezig met de mens. Wij mogen er in geloven: het rijk Gods zal uitgroeien tot een grote boom.

EERSTE LEZING            Jer. 13, 1-11

Dit volk wordt als een lendendoek die nergens meer voor deugt.

Uit de Profeet Jeremia

Dit zegt de Heer tot mij:
“Ga een linnen lendendoek kopen,
sla die om uw middel
en zorg dat hij niet nat wordt.”
Ik kocht dus een lendendoek,
zoals de Heer had gevraagd,
en sloeg die om mijn middel.
Weer kwam het woord van de Heer tot mij:
“Ga naar de Eufraat
met de lendendoek die gij gekocht hebt, om uw middel,
en verberg hem daar in een rotsspleet.”
Ik ging naar de Eufraat en verborg hem daar,
zoals de Heer mij bevolen had.
Geruime tijd nadien zei de Heer tot mij:
“Ga naar de Eufraat en haal de lendendoek op
die gij daar op mijn bevel hebt verborgen.”
Ik ging naar de Eufraat,
zocht de plek op waar ik de lendendoek had verborgen
en haalde hem weer te voorschijn.
Maar de lendendoek was vergaan,
hij deugde nergens meer voor.
Daarna kwam het woord van de Heer tot mij:
“Dit zegt de Heer:
Op dezelfde manier
zal Ik de trots van Juda
en van Jeruzalem laten vergaan.
“Dit verdorven volk dat niet naar mijn woorden wil luisteren,
dat hardnekkig zijn eigen weg gaat,
dat achter vreemde goden aanloopt,
hen dient en vereert,
het wordt als deze lendendoek die nergens meer voor deugt.
“Want zo vast
als een lendendoek zit om het middel van een man,
zo vast had Ik heel Israël en heel Juda aan Mij gehecht
– zegt de Heer -;
ze zouden mijn volk, mijn eer, mijn roem en mijn glorie zijn.
“Maar ze hebben niet geluisterd.”

TUSSENZANG        Deut. 32, 18-19, 20,  21

De rots die u voortbracht hebt ge verlaten!

De rots die u voortbracht hebt ge verlaten,
vergeten de God die u heeft verwekt!
De Heer zag het aan en in toorn ontbrand
verwierp Hij zijn zonen en dochters.

Hij sprak: mijn gelaat verberg Ik voor hen,
Ik wil eens zien hoe dat afloopt.
Het is een geslacht dat verdorven is,
het zijn onbetrouwbare lieden.

Zij tarten Mij met hun goden van niets,
zij tergen Mij met armzalige wezens:
dan tart Ik hen ook met een volk van niets,
dan terg Ik hen ook met armzalige mensen.

ALLELUIA     Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE         Mt 13, 31-35

Het mosterdzaadje wordt een boom,
zodat de vogels in zijn takken komen nestelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor:
“Het Rijk der hemelen
gelijkt op een mosterdzaadje
dat iemand op zijn akker zaaide.
“Weliswaar is dit het allerkleinste zaadje,
maar wanneer het is opgeschoten
is het groter dan de andere tuingewassen;
het wordt een boom,
zodat de vogels in zijn takken komen nestelen.”
Nog een andere gelijkenis vertelde Hij hun:
“Het Rijk der hemelen
gelijkt op gist, die een vrouw in drie maten bloem verwerkte,
totdat deze in hun geheel gegist waren.”

Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen
en zonder gelijkenissen leerde Hij hun niets,
opdat in vervulling zou gaan
het door de profeet gesproken woord:
Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen,
Ik zal openbaren
wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 121. Men wacht nog op de ontwikkeling van een nieuwe synthese die de valse vormen van dialectiek van de laatste eeuwen overwint. Het christendom, zich trouw houdend aan zijn identiteit en de schat aan waarheid die het van Jezus Christus heeft ontvangen, denkt steeds over zichzelf na en drukt zich opnieuw uit in dialoog met de nieuwe historische situaties en laat zo zijn eeuwige nieuwheid opbloeien.

 

 

Zeventiende zondag door het jaar

 

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

Openingswoord
Een goede gezondheid,
lieve mensen om ons heen, en een beetje welstand:
het zijn belangrijke dingen in het leven.
En toch is daarmee alles nog niet gezegd,
want voor ons hier is ook ons geloof een grote waarde:
ons geloof in God en in Jezus.
Kiezen wij er echt voor om vanuit dat geloof te leven?

EERSTE LEZING         I Kon.  3, 5.7-12

Gij hebt om wijsheid gevraagd.

Uit het eerste boek Koningen

In die dagen verscheen de Heer
’s nachts in een droom aan Salomo en zei:
“Wat wilt ge dat Ik u geef?

Salomo antwoordde:
“Heer mijn God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven,
hoewel ik maar een jonge man ben
en nog niet weet wat ik doen of laten moet.
“Zo staat uw dienaar te midden van het volk
dat Gij uitverkoren hebt,
een groot volk,
zo groot dat het niet te tellen of te schatten is.
“Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest,
om recht te kunnen spreken voor uw volk
en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.
“Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?”

Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer.
En God zei tot hem:
“Omdat ge juist dit gevraagd hebt
en niet gevraagd hebt om een lang leven,
ook niet om rijkdom,
evenmin om de dood van uw vijanden,
maar omdat ge inzicht gevraagd heb om recht te kunnen spreken,
daarom voldoe Ik aan uw verzoek
en geef Ik u een geest vol wijsheid en begrip,
zoals voor u niemand ooit heeft gehad
en ook na u niemand zal hebben.”

Antwoordpsalm            Ps. 119(118), 57 en 72, 76-77, 127-128, 129-130

Keervers
Hoezeer is uw wet mij lief, Heer

Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer,
om trouw te zijn aan uw woord.
De wet uit uw mond is mij meer waard
dan schatten van zilver en goud.

Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten,
zoals Gij uw dienaar eens hebt beloofd.
Door uw barmhartigheid moge ik leven,
omdat ik mijn vreugde vind in uw wet.

Ik begeer wat Gij hebt geboden
boven het fijnste goud.
Daarom heb ik uw bevelen gekozen,
verwerp ik de wet van het kwaad.

Uitstekend is alles wat Gij hebt verordent,
daarom houdt mijn geest daaraan vast.
De uitleg van uw woorden geeft klaarheid,
schenkt wijsheid aan wie onervaren is.

TWEEDE LEZING         Rom 8, 28-30

Hij heeft ons tevoren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Rome

Broeders en zusters,

Wij weten
dat God in alles het heil bevordert
van die hem liefhebben,
van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.
Want die Hij tevoren heeft gekend,
heeft Hij ook tevoren bestemd
tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon,
opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen.
Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd,
en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.

Vers voor het evangelie           Vgl. Mt. 11,25

Alleluia.
Gezegend zijt Gij, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij de geheimen van het koninkrijk
aan kinderen geopenbaard hebt.
Alleluia.

EVANGELIE         Mt. 13, 44-52 of 44-46

Hij verkocht alles wat hij bezat en kocht die akker.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de menigte:

“Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat,
verborgen in een akker.
“Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer,
en in zijn blijdschap
ging hij alles te gelde maken wat hij bezat
en kocht die akker.

“Ook gelijkt het rijk der hemelen op een koopman,
op zoek naar mooie parels.
“Toen hij een parel van grote waarde had gevonden,
ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.

“Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet
dat in zee geworpen,
vissen van allerlei soorten bijeenbracht.
“Toen het vol was, trok men het op het strand;
men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken
en in manden te doen;
de slechte echter werden weggeworpen.
“Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld:
de engelen zullen uittrekken
om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken
en in de vuuroven te werpen.
“Daar zal geween zijn en tandengeknars.

“Hebt gij dit alles begrepen?”
Zij antwoordden hem: “Ja.”
Hij zei hun:
“Daarom is iedere schriftgeleerde
die onderwezen is in het Rijk der hemelen,
gelijk aan een huisvader
die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 120. Omdat alles in relatie staat, is de verdediging van de natuur evenmin verenigbaar met de rechtvaardiging van abortus. Een educatieve methode die leidt tot de aanvaarding van de ons omgevende zwakkeren, die soms hinderlijk of storend zijn, lijkt niet uitvoerbaar, wanneer men een menselijk embryo geen bescherming biedt, hoewel de komst ervan ongemak en moeilijkheden met zich meebrengt: “Als de persoonlijke en sociale zin voor de aanvaarding van een leven verloren gaat, dan verdorren ook andere voor het sociale leven nuttige vormen van aanvaarding”.