http://kerkengeloof.wordpress.com

Eerste zondag van de advent

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Het is terug advent:
er zijn weer vier kaarsen om te ontsteken,
groeiend licht in een donkere maand en een duistere wereld.
Het Licht van God wil onder ons wonen,
in onze harten, in onze wereld.
We mogen vandaag de plaats zijn waar Hij mens kan worden.
Laten we waken en bidden.
Laten we wachten en verwachten,
stil, maar met grote zekerheid: Hij komt!
Al wie inmiddels wat is ingedommeld of moedeloos neerzit,
krijgt het vandaag te horen:
‘Waak en bid en richt je op! Je verlossing is nabij!’
Laten we bij het begin van deze viering
ons hart openen voor de Heer die ons wil redden.

EERSTE LEZING                                                            Jer. 33, 14-16

Ik schenk David een wettige afstammeling.

Uit de profeet Jeremia

Zo spreekt de Heer:

“Er komt een tijd
dat Ik de belofte vervul die Ik aan Israël en Juda gedaan heb.
“Dan schenk Ik David een wettige afstammeling,
die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.
“In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig.
“En de stad zal heten: Heer, onze gerechtigheid.”

Antwoordpsalm                               Ps. 25(24), 4bc-5ab, 8-9, 10 en 14

Keervers
Tot U, Heer, richt ik mijn geest.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
Een vriend is de Heer voor hen die Hem zoeken,
Hij toont hun de waarde van zijn verbond.

TWEEDE LEZING                                            1 Tess. 3, 12 – 4,2

De Heer sterke uw hart bij de komst van Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Tessalonica

Broeders en zusters,

Moge de Heer u overvloedig doen toenemen
in liefde voor elkaar en voor alle mensen
zoals ook mijn liefde uitgaat naar u.
Hij sterke uw hart,
zodat gij onberispelijk zijt en heilig
voor het aanschijn van God onze Vader
bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.

Voor het overige, broeders en zusters,
vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus,
dat gij de overlevering die gij van ons hebt ontvangen,
de overlevering namelijk over een levenswandel
die God welgevallig is,
nog trouwer naleeft dan gij al doet.
Gij kent de voorschriften
die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.

Vers voor het evangelie                                       Ps. 85(84), 8

Alleluia.
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid
en schenk ons uw heil.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Lc. 21, 25-28.34-36

Uw verlossing komt nabij.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren
en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren,
radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
“De mensen zullen het besterven van schrik,
in spanning om wat de wereld gaat overkomen.
“Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.
“Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk,
met macht en grote heerlijkheid.

“Wanneer zich dit alles begint te voltrekken,
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.”

“Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt
door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven;
laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik;
want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld.
“Weest daarom altijd waakzaam en bidt
dat ge in staat moogt zijn te ontkomen
aan al die dingen die zich gaan voltrekken,
en dat ge stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.”
______________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 132. In dit kader moet iedere reflectie worden geplaatst omtrent het menselijk ingrijpen in de dieren- en plantenwereld, dat tegenwoordig genetische veranderingen inhoudt die door de biotechnologie worden veroorzaakt, met als doel de in de materiële werkelijkheid aanwezige mogelijkheden te exploiteren. Het respect van het geloof in de rede vraagt aandacht te schenken aan hetgeen de biologische wetenschap zelf, die onafhankelijk met betrekking tot economische belangen is ontwikkeld, kan leren over de biologische structuren en hun mogelijkheden en veranderingen. In ieder geval is een ingreep in de natuur “om haar te helpen zich te ontwikkelen overeenkomstig haar wezen, die van de schepping, die welke door God is gewild”.

Wordt vervolgd            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

First Sunday in Advent

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
It is Advent again:
There are again four candles to light,
growing light in a dark month and a dark world.
The Light of God wants to live among us,
in our hearts, in our world.
Today we may be the place where He can become human.
Let us watch and pray.
Let us wait and expect,
quietly, but with great certainty; He is coming!
All those who have dozed off or are sitting on their hands in despondency,
today it is being said:
Watch, pray and straighten up! Your redemption is near!
At the beginning of this celebration, let us
open our hearts to the Lord who wants to save us.

FIRST READING       Jer. 33, 14-16

I give David a legitimate descendant.

From the prophet Jeremiah

Thus speaks the Lord:

“The time is coming
I will fulfil the promise I made to Israel and to Judah.
“Then I will give David a descendant who is legitimate,
who will rule the land justly and fairly.
“In those days Judah will be saved and Jerusalem will be safe.
“And the city shall be called: Lord our righteousness.”

Responsorial     Ps. 25(24), 4bc-5ab, 8-9, 10 and 14

Refrain
To you, Lord, I turn my mind.

Show me your ways, Lord,
teach me your paths.
Lead me according to your word,
for thou art my God and saviour.

The Lord is good and upright,
“therefore he showeth sinners the way.
He guides the humble in the paths of righteousness,
He teaches the simple what to do.

The paths of God are good and sure
for every one that keepeth his covenant.
The Lord is a friend to those who seek Him,
He shows them the value of His covenant.

SECOND READING      1 Thess. 3, 12 – 4,2

The Lord strengthen your hearts at the coming of Christ.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of
of Tessalonica

Brothers and sisters,

May the Lord increase you abundantly
in love for one another and for all people
just as my love goes out to you.
He strengthens your hearts,
so that you may be blameless and holy
before the face of God our Father
at the coming of our Lord Jesus with all his saints.

For the rest, brothers and sisters,
we ask and admonish you in the Lord Jesus
that you may preserve the tradition which you have received from us,
the tradition of a life
that is pleasing to God,
even more faithfully than you do already.
You know the precepts
which we have given you by the authority of the Lord Jesus.

Verse for the Gospel          Ps. 85(84), 8

Alleluia.
Show us, Lord, your mercy
and grant us your salvation.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 21, 25-28.34-36

Your salvation comes near.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days Jesus said to his disciples:

“There will be signs on the sun, moon and stars
and on the earth shall be peoples in terror,
distraught at the roaring of the tempestuous sea.
“The people will shudder with fear,
in terror of what is about to happen to the world.
“For the heavenly hosts will be thrown into confusion.
“Then they shall see the Son of Man coming on a cloud
with power and great glory.

“When all this is about to take place,
arise and lift up your heads
for your salvation is at hand.”

“See to it that your minds are not dulled
“by the intoxication of drunkenness and the cares of life;
let that day not seize you unawares as in a snare;
for it will come upon all men everywhere.
“Be ye therefore always watchful and pray
that thou mayest be able to escape
from all these things which are about to take place,
and that you may be able to stand
before the Son of Man.”
______________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

 132. It is in this context that any reflection on human intervention in the animal and plant world, which today involves genetic changes brought about by biotechnology with the aim of exploiting the potentialities present in material reality, must be placed. The respect of faith in reason demands that we pay attention to what biological science itself, developed independently of economic interests, can teach us about biological structures, their possibilities and changes. In any case, intervention in nature “to help it develop according to its being, that which is willed by God”.

To be continued                       For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Zaterdag in de vierendertigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In het visioen van gisteren en vandaag ziet men heel duidelijk het apocalyptische genre dat verschilt van het profetisch genre. Profeten spreken van Godswege op de boze mensen in, opdat ze zich zouden bekeren en daardoor een verandering ten goede zou optreden. Ze dreigen en waarschuwen voor hetgeen zal gebeuren indien men zich niet bekeert. Apocalyps verwacht niets meer van menselijke bekering. De tijd is rijp, de maat is vol. God zelf grijpt in en vestigt zijn Rijk. Het is de Hoogbejaarde die tussenkomt. Mysterieus is de figuur van de Mensenzoon die op de wolken aankomt (gisteren) en aan wie de Hoogbejaarde heerschappij geeft. Het is juist deze titel die Jezus telkens in de mond neemt wat niet zonder betekenis is voor zijn zending en zijn persoon.

EERSTE LEZING                      Dan. 7, 15-27

Het koningschap, de heerschappij en de luister
zal gegeven worden
aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.

Uit de Profeet Daniël

In die dagen sprak Daniël :
“Bij het visioen dat ik zag verkeerde ik inwendig in verwarring
en de beelden die door mijn hoofd gingen, verontrustten mij.
“Ik trad op een der aanwezigen toe
en vroeg hem naar de juiste betekenis van dat alles.
“Hij gaf mij de volgende verklaring.
“De vier grote dieren zijn vier koningen
die op aarde zullen regeren ;
daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste
het koningschap ontvangen
en ze zullen het voor altijd,
van eeuwigheid tot eeuwigheid bezitten.”
Toen wilde ik de betekenis weten van het vierde beest,
dat van alle andere verschilde,
buitengewoon vreeswekkend was,
tanden van ijzer had en klauwen van brons,
dat vrat en vermaalde,
en wat het overliet met zijn poten vertrapte;
en wat de tien horens op zijn kop beduidden
en de elfde, die opschoot en waardoor er drie uitvielen ;
die horen had ogen en een mond vol grootspraak
en zag er groter uit dan de andere.
In mijn visioen zag ik dat die horen strijd voerde
met de heiligen en hen overweldigde,
zodat de Hoogbejaarde kwam
en recht verschaft werd aan de heiligen van de Allerhoogste
en de tijd aanbrak
dat de heiligen het koningschap in bezit namen.
Toen zei mij iemand het volgende :
“Het vierde beest is een vierde koninkrijk,
dat op aarde zal bestaan ;
het zal van alle andere rijken verschillen ;
heel de aarde zal het verslinden, vertrappen en verpletteren.
“De tien horens zijn tien koningen,
die uit dat rijk zullen voortkomen
en na hen komt er nog een elfde,
die van de vorigen zal verschillen
en drie koningen ten val zal brengen.
“Hij zal zich tegen de Allerhoogste richten,
de heiligen van de Allerhoogste mishandelen
en er op uit zijn feesttijden en wet te veranderen.
“En de heiligen van de Allerhoogste
zullen aan zijn macht zijn overgeleverd.
“Het gerechtshof zal plaats nemen
en men zal hem de heerschappij ontnemen
en hem voor goed te gronde richten en vernietigen.
“Dan zal het koningschap,
de heerschappij en de luister van al de rijken onder de hemel
gegeven worden
aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.
“Zijn koningschap is een eeuwig koningschap
en alle machten zullen Hem dienen en gehoorzamen.”

TUSSENZANG            Dan. 3, 82, 83, 84, 85, 86, 87

Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, alle mensen
Israël, prijst de Heer.

Looft de Heer, al zijn priesters,
al zijn dienaren, prijst Hem.

Looft Hem, geesten van de rechtvaardigen,
vrome, ootmoedige harten, prijst Hem.

ALLELUIA                                                   Lc. 21, 28

Alleluia.
Richt u op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.
Alleluia.

EVANGELIE                 Lc. 21, 34-36

Weest te allen tijde waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn
te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt
door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens ;
laat de komst van de Mensenzoon
u niet als een strik onverhoeds grijpen,
want die dag zal komen over allen, waar ook ter wereld.
“Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt
dat ge in staat moogt zijn te ontkomen
aan al die dingen die zich gaan voltrekken,
en dat ge stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.”

_________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home

131. Ik wil hier het evenwichtige standpunt van de heilige Johannes Paulus II innemen, die uitdrukkelijk wees op de weldaden van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, “die ervan getuigen hoe nobel de roeping van de mens is deel te nemen aan het scheppend handelen van God”, maar hij herinnerde er tegelijkertijd aan “dat ieder ingrijpen op het gebied van het ecosysteem er niet omheen kan de consequenties ervan op andere gebieden in aanmerking te nemen”. Hij stelde dat de Kerk iedere bijdrage “van de studie en de toepassingen van de moleculaire biologie, aangevuld met andere disciplines zoals de genetica en de technologische toepassing ervan in landbouw en industrie, op prijs stelt”. Hoewel hij ook zei dat dit niet de weg moet vrijmaken voor “genetische manipulatie zonder onderscheid”, die de negatieve effecten van deze ingrepen negeert. Het is onmogelijk de menselijke creativiteit af te remmen. Als men een kunstenaar niet kan verbieden zijn creatieve begaafdheid tot uitdrukking te brengen, kan men evenmin degenen hinderen die bijzondere gaven bezitten voor wetenschappelijke en technologische ontwikkeling en van wie de begaafdheden door God ten dienste van de ander zijn geschonken. Tegelijkertijd kan men niet anders dan de doeleinden, de effecten, de context en de ethische beperkingen van die menselijke activiteit, die een vorm van macht met grote risico’s is, te heroverwegen.

Wordt vervolgd               Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday in the thirty-fourth week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
In the vision of yesterday and today we see very clearly the apocalyptic genre as distinct from the prophetic genre. Prophets speak from God’s side to the evil people, so that they will repent and a change for the better will occur. They threaten and warn of what will happen if people do not repent. Apocalypse expects nothing more of human conversion. The time is ripe, the measure is full. God himself intervenes and establishes his Kingdom. It is the High Elder who intervenes. Mysterious is the figure of the Son of Man who arrives on the clouds (yesterday) and to whom the Senior Citizen gives dominion. It is precisely this title that Jesus repeatedly uses, which is not without significance for his mission and his person.

FIRST READING     Dan. 7, 15-27

The kingship, the dominion and the glory
shall be given
to the people of the saints of the Most High.

From the Prophet Daniel

In those days Daniel spoke :
“At the vision that I saw, I was inwardly confused, and the images
that passed through my mind troubled me.
“I went up to one of those present
and asked him the true meaning of it all.
“He gave me the following explanation.
“The four great animals are four kings
who will reign on earth ;
afterwards, the saints of the Most High
will receive the kingship
and they shall possess it for ever,
from eternity to eternity.”
Then I wanted to know the meaning of the fourth beast,
which was different from all the others,
was extraordinarily fearsome,
had teeth of iron and claws of bronze,
which ate and crushed,
and trampled down what was left with its feet;
and what were the ten horns upon its head?
And the eleventh, which sprang up and caused three to fall out ;
that horn had eyes and a mouth full of boastfulness
and was taller than the others.
In my vision I saw that the horn waged war
with the saints and overwhelmed them,
so that the High Elder came
and justice was done to the saints of the Most High
and the time came
when the saints took the kingship.
Then someone said to me the following :
“The fourth beast is a fourth kingdom ,
which will exist on the earth ;
it will be different from all other kingdoms ;
it will devour, trample and crush all the earth.
“The ten horns are ten kings ,
who shall come forth of that kingdom
and after them shall come an eleventh,
who shall differ from the former
and shall overthrow three kings.
“He shall set himself against the Most High,
abusing the saints of the Most High
and shall set about to change his times and his law.
“And the saints of the Most High
shall be delivered unto his power.
“The tribunal shall sit
and they will take away his dominion
and bring him to ruin and destroy him.
“Then the kingship,
the dominion and the glory of all the empires under heaven
be given
to the people of the saints of the Most High.
“His kingship is an everlasting kingship
and all the powers shall serve and obey Him.”

INTERLUDIUM      Dan. 3, 82, 83, 84, 85, 86, 87

Praise the Lord, praise and exalt Him forever.

Praise the Lord, all people
Israel, praise the Lord.

Praise the Lord, all his priests,
all his servants, praise him.

Praise Him, spirits of the righteous,
pious, humble hearts, praise Him.

ALLELUIA     Lk. 21, 28

Alleluia.
Arise and lift up your heads
for your salvation is at hand.
Alleluia.

GOSPEL   Lk. 21, 34-36

Be vigilant at all times and pray that you may be able to escape
from all those things which are about to take place.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus said to his disciples :
“See to it that your minds are not dulled
by drunkenness and the cares of life ;
Let not the coming of the Son of Man catch you unawares like a snare,
for that day will come upon all, everywhere in the world.
“Be ye therefore watchful at all times, and pray
that thou mayest be able to escape
from all these things that are about to take place,
and that you may be able to stand
before the Son of Man.”

_________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home

131. I would like to take up here the balanced position of Saint John Paul II, who explicitly pointed out the benefits of scientific and technological progress, “which testify to the nobility of man’s vocation to participate in the creative action of God”, but who at the same time recalled “that any intervention in the field of the ecosystem cannot avoid considering its consequences in other fields”. He stated that the Church appreciates any contribution “from the study and applications of molecular biology, complemented by other disciplines such as genetics and its technological application in agriculture and industry”. Although he also said that this should not pave the way for “indiscriminate genetic manipulation”, which ignores the negative effects of these interventions. It is impossible to stifle human creativity. If one cannot forbid an artist to express his creative gift, one cannot hinder those who possess special gifts for scientific and technological development and whose gifts have been bestowed by God for the service of others. At the same time, one cannot but reconsider the purposes, effects, context and ethical limitations of this human activity, which is a form of power with great risks.

To be continued                                                   For all previous publications scroll down

The Bible text in this publication is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Vrijdag – H. Johannes Berchmans

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Vandaag en morgen lezen we uit het apocalyptisch deel van Daniël. De twee lezingen maken één geheel uit. Vandaag is er het visioen; morgen de uitleg. Het is voor ons niet zo belangrijk al deze dieren en horens te identificeren in historische koningen. De bedoeling van de auteur is al te duidelijk. Hij leeft ten tijde van de vervolging van Antiochus IV en van de Makkabeeënopstand. Hij wil het beproefde volk bemoedigen door de redding van Godswege aan te kondigen. Welke woorden spreken wij tot mensen die beproefd worden?

EERSTE  LEZING                                          Dan. 7, 2-14 of 7, 2-3.9-14
Met de wolken des hemels
zag ik iemand aankomen die op een Mensenzoon geleek.

Uit de profeet Daniël

In die dagen sprak Daniël:
“In mijn nachtelijk visioen zag ik
dat de vier winden des hemels
de grote zee in beroering brachten
en vier grote dieren eruit opstegen.
En terwijl ik bleef toekijken
zag ik dat er tronen werden geplaatst
en een Hoogbejaarde zich neerzette;
zijn gewaad was wit als sneeuw
en zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen,
de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op en vloeide voor Hem uit.
Duizend maal duizenden dienden Hem
en tienduizend maal tienduizenden stonden vóór Hem.
Het gerechtshof zette zich neer en de boeken werden geopend.
Toen zag ik dat het vierde beest
vanwege de grootspraak van de horen
gedood werd, en zijn kadaver aan het vuur werd prijsgegeven
en zo vernietigd werd.
Ook de overige dieren werden beroofd van hun macht,
maar ze werden voor een korte tijd in leven gelaten.
In mijn nachtelijk visioen zag ik toen
met de wolken des hemels iemand aankomen
die op een Mensenzoon geleek.
Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid.
Toen werd Hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij
die nooit vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.”

TUSSENZANG                                     Dan. 3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft Hem, bergen en heuvels,
al wat daar groeit, prijst de Heer.

Looft de Heer, alle bronnen,
zeeën en stromen, prijst Hem.

Looft de Heer, al wat leeft in het water,
vogels des hemels, prijst Hem.

Looft Hem, wilde en tamme dieren,
prijst en verheft Hem eeuwig.

ALLELUIA                                                        Joh. 14, 5


Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer ;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.

Alleluia.

EVANGELIE                                             Lc. 21, 29-33
Wanner ge al deze dingen ziet
weet dan dat het Rijk Gods nabij is.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd maakte Jezus een vergelijking
en zei tot zijn leerlingen:
“Kijkt naar de vijgenboom en naar alle andere bomen:
Zodra ze uitlopen weet ge vanzelf, als ge dat ziet,
dat de zomer in aantocht is.
Zo ook, wanneer ge al deze dingen ziet,
weet dan dat het Rijk Gods nabij is.
Voorwaar, Ik zeg u:
dit geslacht zal niet voorbijgaan vóór dit alles geschied is.
Hemel en aarde zullen voorbijgaan
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.”

________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Biologische vernieuwing door onderzoek

130. In de filosofische en theologische visie op de schepping die ik heb trachten voor te houden, blijkt duidelijk dat de menselijke persoon met de bijzondere eigenschap van zijn rede en zijn wetenschap geen externe factor is die volkomen moet worden buiten gesloten. Hoewel de mens in de planten- en dierenwereld kan ingrijpen en zich ervan kan bedienen, wanneer dat noodzakelijk is voor zijn leven, leert de Catechismus toch dat proefnemingen op dieren alleen maar gewettigd zijn, als “ze binnen redelijke perken blijven en ertoe bijdragen mensen te verzorgen of mensenlevens te redden”. Hij herinnert er met kracht aan dat de macht van de mens grenzen heeft en dat “dieren nutteloos laten lijden of hun leven verspillen in strijd is met de menselijke waardigheid”. Ieder gebruik en iedere proefneming ” vereist een religieuze eerbied voor de heelheid van de schepping”.

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday – St. Johannes Berchmans

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Today and tomorrow we read from the apocalyptic part of Daniel. The two readings form a whole. Today there is the vision; tomorrow the explanation. It is not important for us to identify all these animals and horns in historical kings. The author’s intention is all too clear. He lives at the time of the persecution of Antiochus IV and of the Maccabean revolt. He wants to encourage the afflicted people by announcing their salvation by God. What words do we speak to people who are being tried?

FIRST READING     Dan. 7, 2-14 or 7, 2-3.9-14
With the clouds of heaven
I saw someone coming who looked like the son of man.

From the prophet Daniel

In those days Daniel said:
“In my vision by night I saw
that the four winds of heaven
stirred up the great sea
and four great beasts came up out of it.
And while I kept looking on
I saw thrones being set
and a High Elder was prostrate;
his robe was white as snow
and his hair was white as wool.
His throne was made of flames,
its wheels of blazing fire.
A stream of fire rose up and flowed before Him.
A thousand times thousands served him
and ten thousand times ten thousand stood before him.
The court sat down and the books were opened.
Then I saw the fourth beast
because of the boasts of the hearers
and I saw the fourth beast slain because of the boasting of the heathen, and his cadaver given up to the fire
and so was destroyed.
The other beasts were also deprived of their power,
but they were left alive for a short time.
Then in my night vision
with the clouds of heaven I saw someone coming
who looked like the son of man.
He went to the High Elder and was led before Him.
Then He was given dominion,
splendour and royal power;
all nations, tribes and languages paid Him their homage.
His dominion is an everlasting dominion
that never perisheth,
His kingdom shall never perish.”

INTERLUDIUM     Dan. 3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

Praise the Lord, praise and exalt Him forever.

Praise him, mountains and hills,
all that groweth there, praise be to the Lord.

Praise the Lord, all the springs
the seas and the streams, praise him.

Praise the Lord, all that lives in the water,
birds of the air, praise Him.

Praise Him, wild and tame beasts,
praise and exalt him for ever.

ALLELUIA      John 14, 5
Alleluia.
I am the way, the truth, and the life, says the Lord;
no one comes to the Father except through me.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 21, 29-33
When you see all these things
know that the Kingdom of God is at hand.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days Jesus made an equation
and said to his disciples:
“Look at the fig tree and all the other trees:
Whenever they sprout, you will know,
that summer is coming.
Likewise, when you see all these things
know then that the kingdom of God is at hand.
Verily, I say unto you:
This generation shall not pass away until all this is done.
Heaven and earth shall pass away
but my words shall not pass away.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

Biological Renewal through Research

130. In the philosophical and theological vision of creation which I have tried to put forward, it is clear that the human person, with the special quality of his reason and his science, is not an external factor which must be completely excluded. Although man can intervene in the plant and animal world and use it when necessary for his life, the Catechism teaches that experiments on animals are only legitimate if “they remain within reasonable limits and help to care for people or save human lives”. It forcefully reminds us that human power has limits and that “to allow animals to suffer needlessly or to waste their lives is contrary to human dignity”. Every use and experimentation “requires a religious respect for the wholeness of creation”.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Donderdag – HH. Martelaren van Viëtnam

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil is het meest gekende uit het boek. Het komt ook zeer vroeg voor in de christelijke kunst, waar Daniël een voorafbeelding wordt van Christus (verrijzenis). Het geheel lijkt wel op een godsoordeel dat verwacht wordt: rituele tijd, verzegeling van de put, controle van de zegels. De les is zeer duidelijk: men kan een goed burger zijn zonder aan de keizer de eer te geven die alleen aan God toekomt.

EERSTE LEZING                                            Dan. 6, 12-28
Mijn God heeft zijn engel gezonden om de leeuwen te muilbanden.

Uit de profeet Daniël 

In die dagen deden mannen van koning Daríus een inval
in het huis van Daniël
waar zij hem aantroffen
terwijl hij smeekbeden richtte tot zijn God.
Ze begaven zich daarop tot de koning
en brachten hem het koninklijk verbod in herinnering
met de woorden:
“Hebt u geen verbod uitgevaardigd,
dat alwie binnen dertig dagen een bede richt
tot welke god of mens ook buiten u, koning,
in de leeuwenkuil geworpen wordt?”
De koning antwoordde:
“Dat staat vast als een wet van Meden en Perzen,
die onherroepelijk is.”
Toen zeiden ze tot de koning:
“Daniël, een van de ballingen uit Juda,
stoort zich niet aan u,
noch aan het verbod dat u hebt uitgevaardigd,
maar driemaal per dag verricht hij zijn gebed.”
Die beschuldiging beviel de koning helemaal niet
en hij zon op middelen om Daniël te redden.
Tot zonsondergang deed hij pogingen daartoe,
maar die mannen zetten de koning onder druk en zeiden:
“Denk eraan, koning, het is voor Meden en Perzen een wet
dat er niet kan worden getornd aan een verbod of besluit,
door de koning uitgevaardigd.”
Daarop gaf de koning bevel om Daniël te halen.
Toen Daniël in de leeuwenkuil geworpen werd,
zei de koning tot hem:
“Moge uw God, door u zo trouw vereerd, u redden!”
Daarom nam men een steen
en legde die op de opening van de kuil.
De koning verzegelde hem met zijn eigen zegel
en met die van zijn rijksgroten
om elke ingreep van buitenaf uit te sluiten.
De koning ging naar zijn paleis,
bracht de nacht in vasten door
en liet geen vrouwen komen;
van slapen was geen sprake.
Bij het krieken van de morgen,
toen het licht begon te worden,
stond de koning open begaf zich haastig naar de leeuwenkuil.
Bij de kuil gekomen
begon hij op klagende toon tot Daniël te roepen.
Hij zei:
“Daniël, dienaar van de levende God,
heeft uw God, door u zo trouw vereerd,
u van de leeuwen kunnen redden?”
Daarop antwoordde Daniël:
“Koning, leef in eeuwigheid!
Mijn God heeft zijn engel gezonden
om de leeuwen te muilbanden.
Ze hebben mij geen letsel toegebracht,
daar ik in Gods ogen onschuldig ben.
Maar ook tegen u, koning, heb ik niets misdreven.”
Uiterst verheugd gaf de koning bevel
Daniël uit de kuil te trekken.
Daarop werd Daniël uit de kuil getrokken.
Hij had geen letsel opgelopen,
omdat hij op zijn God vertrouwd had.
Nu gaf de koning bevel
om de mannen, die Daniël beschuldigd hadden, te halen
en ze met hun kinderen en vrouwen
in de leeuwenkuil te werpen.
Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt,
of de leeuwen hadden hen reeds te pakken
en verbrijzelden hun beenderen.
Daarna schreef koning Daríus
aan alle volken, naties en talen die op aarde wonen:
“Veel heil zij u toegewenst!
Door mij wordt hiermee bepaald
dat men in alle delen van mijn koninkrijk
de God van Daniël moet eerbiedigen en vrezen,
want Hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid.
Zijn koningschap is onvergankelijk
en zijn heerschappij duurt tot het einde.
Hij redt en bevrijdt en Hij verricht wondertekenen
in de hemel en op aarde:
Hij heeft Daniël gered uit de klauwen van de leeuwen.”

TUSSENZANG                                Dan. 3, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft Hem, nevels en buien,
hagel en ijs, prijst de Heer.

Looft Hem, ijzel en sneeuw,
nachten en dagen, prijst Hem.

Looft Hem, licht en donker,
bliksem en wolken, prijst Hem.

looft de Heer, heel de aarde,
prijst en verheft Hem eeuwig.

ALLELUIA                                              Apok. 2, 10c

Alleluia.
Wees getrouw tot de dood, zegt de Heer,
en Ik zal u de kroon des levens geven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 21, 20-28
Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden
totdat de tijd van de heidenen vervuld is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens LucasIn die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Wanneer gij Jeruzalem door legers omsingeld ziet,
weet dan dat zijn verwoesting nabij is.
Laten dan de mensen in Judea naar de bergen vluchten:
Die in de stad zijn eruit trekken
en die op het land vertoeven de stad niet binnengaan:
Dagen van wraak zijn het,
waarop alles wat geschreven staat vervuld wordt.
Wee de zwangeren en zogenden in die dagen.
Want er zal grote nood komen over het land
en strafgericht over dit volk.
Sommigen zullen vallen door het verslindende zwaard,
anderen als gevangenen onder alle volkeren worden verstrooid.
Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden
totdat de tijd van de heidenen vervuld is.
Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren
en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren,
radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
De mensen zullen het besterven van schrik,
in spanning om wat de wereld gaat overkomen,
want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.
Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk,
met macht en grote heerlijkheid.
Wanneer zich dit alles begint te voltrekken,
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog,
want uw verlossing komt nabij.”

____________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 129. Wil het mogelijk blijven werk te bieden, dan is het onontbeerlijk een economie te bevorderen die een veelheid van productie en creativiteit van ondernemen begunstigt. Er is bijvoorbeeld een grote verscheidenheid aan landbouwsystemen voor voedsel op kleine schaal, die het merendeel van de wereldbevolking blijft voeden, waarbij een beperkt gedeelte van de grond en het water wordt gebruikt en minder afval wordt geproduceerd, hetzij op kleine stukjes bouwland en in moestuinen, hetzij bij de jacht en de oogst van bosproducten, hetzij bij kleinschalige visserij. Grootschaligheid dwingt vooral in de agrarische sector de kleine boeren hun land te verkopen of van hun traditionele productiemethoden af te stappen. Pogingen van enkelen van hen om andere, meer gediversifieerde vormen van productie te ontwikkelen blijken nutteloos op grond van de moeilijkheid om toegang te krijgen tot de regionale of wereldmarkten of omdat de infrastructuur van verkoop en vervoer ten dienste staat van de grote ondernemingen. De autoriteiten hebben het recht en de verantwoordelijkheid maatregelen te nemen die een duidelijke en krachtige steun zijn voor de kleine producenten en de diversificatie van de productie. Een economische vrijheid waarvan allen werkelijk profijt hebben, kan het soms noodzakelijk maken degene die de meeste middelen en de financiële macht bezitten, grenzen te stellen. Een louter theoretische economische vrijheid, waarbij de omstandigheden het verhinderen dat velen er in werkelijkheid gebruik van kunnen maken, en de toegang tot werk wordt verminderd, wordt een tegenstrijdig verhaal dat de politiek geen eer aandoet. Ondernemerschap, dat een nobele roeping is, gericht op het produceren van rijkdom en de verbetering van de wereld voor allen, kan een zeer vruchtbare methode zijn om de streek waarin de activiteiten plaatsvinden, een impuls te geven, vooral als men begrijpt dat het scheppen van arbeidsplaatsen een onontbeerlijk onderdeel vormt van dienst aan het algemeen welzijn.

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Thursday – HH. Martyrs of Vietnam

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The story of Daniel in the lion’s den is the best known from the book. It also appears very early on in Christian art, where Daniel becomes a foreshadowing of Christ (resurrection). The whole thing looks like a divine judgment that is expected: ritual time, sealing of the well, checking of the seals. The lesson is very clear: one can be a good citizen without giving to the emperor the honour that belongs only to God.

FIRST READING      Dan 6, 12-28
My God has sent his angel to muzzle the lions.

From the prophet Daniel 

In those days men of King Daríus raided the house of Daniel.
Where they found him
he was making supplications to his God.
Then they went to the king
and reminded him of the royal ban
with the words:
“Have you not decreed a prohibition
that whosoever shall within thirty days make supplication
to any god or man but you, king,
shall be thrown into the lion’s den?”
The king replied:
“That is fixed as a law of Medes and Persians,
which is irrevocable.”
Then they said to the king:
“Daniel, one of the exiles from Judah,
do not mind  you,
“nor  the ban which thou hast made,
but three times a day he performs his prayer.”
The king did not like this accusation at all
and he sought means to save Daniel.
He tried until sunset,
but the men put pressure on the King and said:
“Remember, king, it is a law for the Medes and Persians
that no ban or decree can be broken,
issued by the king.”
Thereupon the king ordered Daniel to be brought.
When Daniel was thrown into the lion’s den,
the king said to him:
“May your God, whom you have so faithfully worshipped, save you!”
Therefore they took a stone
and laid it on the opening of the pit.
The king sealed it with his own seal
and with those of his lieutenants
in order to exclude any interference from outside.
The king went to his palace,
spent the night in fasting
and did not allow any women to come;
there was no sleeping.
At the crack of dawn,
when it began to get light,
the king opened his mouth and hurried to the lions’ den.
When he came to the pit
he began to call out to Daniel in a plaintive tone.
He said:
“Daniel, servant of the living God,
has your God, whom you have worshipped so faithfully,
save thee from the lions?”
To this Daniel replied:
“King, live forever!
My God has sent his angel
to muzzle the lions.
They have not harmed me,
for I am innocent in the sight of God.
But even against you, king, I have done no wrong.”
Overjoyed, the king ordered
Daniel out of the pit.
Then Daniel was pulled out of the pit.
He was not hurt,
because he had trusted in his God.
Now the king gave the order
to get the men who had accused Daniel, and to bring them
and cast them into the lion’s den with their children
and their wives.
They had not yet reached the bottom of the pit,
but the lions had already seized them
and crushed their bones.
Then King Daríus wrote
to all the peoples, nations and languages of the earth:
“Many greetings to you!
By me it is hereby decreed
that in all parts of my kingdom
should revere and fear the God of Daniel,
for He is the living God, who endures forever.
His kingship is imperishable
and His dominion endures to the end.
He saves and redeems and performs miracles
in heaven and on earth:
He saved Daniel from the clutches of the lions.”

Interludium   Dan. 3, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

Praise the Lord, praise and exalt Him forever.

Praise Him, mists and showers,
hail and ice, praise the Lord.

Praise Him, sleet and snow,
nights and days, praise Him.

Praise Him, light and dark,
Lightning and clouds, praise Him.

Praise the Lord, all the earth,
praise and exalt Him forever.

ALLELUIA       Apok. 2, 10c

Alleluia.
Be faithful unto death, says the Lord,
and I will give you the crown of life.
Alleluia.

GOSPEL       Lk. 21, 20-28
Jerusalem will be trampled on by the Gentiles
until the time of the Gentiles is fulfilled.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days Jesus said to his disciples:
“When you see Jerusalem surrounded by armies,
know that its destruction is near.
So let the people of Judea flee to the mountains:
Let those who are in the city go out
and let not those who dwell in the land enter the city:
These are the days of vengeance,
when all things that are written shall be fulfilled.
Woe to the pregnant and nursing in those days.
For there shall be great distress upon the land
and judgment upon this people.
Some shall fall by the devouring sword,
others will be scattered as captives among all nations.
Jerusalem shall be trampled underfoot by the Gentiles
until the time of the Gentiles is fulfilled.
There shall be signs in the sun, moon and stars
and upon the earth shall peoples be in fear,
distraught at the roaring of the tempestuous sea.
The people shall shudder with fear,
in suspense over what is about to happen to the world,
for the heavenly hosts will be in confusion.
Then they will see the Son of Man coming on a cloud
with power and great glory.
When all this begins to take place,
arise and lift up your heads,
for your salvation is at hand.”

____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

 129. If work is to continue to be possible, it is indispensable to promote an economy which favours a multiplicity of production and creativity of enterprise. There is, for example, a wide variety of agricultural systems for food on a small scale that continue to feed the majority of the world’s population, using a limited amount of land and water and producing less waste, whether on small plots of land and in kitchen gardens, hunting and harvesting forest products, or small-scale fishing. Large-scale farming forces small farmers, especially in the agricultural sector, to sell their land or abandon their traditional production methods. Attempts by some of them to develop other, more diversified forms of production are proving futile because of the difficulty of gaining access to regional or world markets, or because the marketing and transport infrastructure is at the service of big business. The authorities have the right and the responsibility to adopt measures that will provide clear and strong support for small producers and the diversification of production. An economic freedom that truly benefits all may sometimes require limits to be imposed on those who have the most resources and financial power. A purely theoretical economic freedom, where circumstances prevent many from actually using it and access to work is reduced, becomes a contradictory narrative that does not do politics justice. Entrepreneurship, which is a noble calling, aimed at producing wealth and improving the world for all, can be a very fruitful method of boosting the region in which it takes place, especially if one understands that job creation is an indispensable part of service to the common good.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Woensdag in de vierendertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Evenmin als gisteren moeten wij dit verhaal als historisch beschouwen. Het zwaartepunt ligt bij het zware oordeel over de godslastering en de profanatie van gewijde tempelvaten. Het is een uitdaging van God zelf. De koning is zwaar aangeslagen door dit oordeel en dit wordt prachtig beschreven. (Het herinnert ons een beetje aan het dronkemansgedrag van Herodes). Belsassar is gewogen en te licht bevonden. De straf is onontkoombaar en zijn rijk valt in mekaar.

EERSTE LEZING                Dan. 5, 1-6.13-14. 16-17.23-28

Er verschenen vingers van een menselijke hand
die schreven op de muur. 

Uit de Profeet Daniël

In die tijd richtte koning Belsassar een groot feestmaal aan
voor duizend van zijn rijksgroten.
Hij dronk in tegenwoordigheid van de duizend gasten wijn
en onder invloed van de wijn gaf hij bevel
de gouden en zilveren vaten te halen,
die zijn vader Nebukadnessar
uit de tempel van Jeruzalem had weggenomen.
Belsassar wilde met zijn rijksgroten,
zijn vrouwen en bijvrouwen uit dat vaatwerk drinken.
Men bracht dus de gouden en zilveren vaten,
die uit de tempel van Jeruzalem waren weggehaald,
en de koning, zijn rijksgroten,
zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit.
En bij het drinken van de wijn
loofden ze de goden van goud en zilver,
van brons, ijzer, hout en steen.
Terwijl ze dat deden,
verschenen er vingers van een menselijke hand
en die schreven iets
op de gepleisterde muur van het koninklijk paleis,
juist tegenover de luchter.
De koning zag de schrijvende hand ;
hij verschoot van kleur en raakte in verwarring,
zijn heupgewrichten verslapten
en zijn knieën stieten tegen elkaar.
Toen werd Daniël voor de koning geleid
en de koning zei tot hem :
“Zijt gij Daniël, een van de ballingen van Juda,
die de koning, mijn vader, uit Juda heeft weggevoerd ?
“Ik heb van u gehoord,
dat de geest der goden in u is
en dat gij begaafd zijt met inzicht,
verstand en buitengewone wijsheid.
“Men heeft mij van u verteld
dat gij dromen kunt verklaren en knopen ontwarren.
“Welnu, als ge het schrift kunt lezen
en het mij verklaren, zult ge met purper worden bekleed,
de gouden keten om uw hals dragen
en als derde heersen in het koninkrijk.”
Daarop antwoordde Daniël aan de koning :
“Houd uw gaven en geef uw geschenken aan een ander.
“Het schrift zal ik evenwel voor de koning lezen
en hem er de verklaring van geven.
“Boven de Heer van de hemel hebt u zich willen verheffen ;
u hebt het vaatwerk van zijn tempel laten halen
en u, uw rijksgroten, uw vrouwen en bijvrouwen
hebben er wijn uit gedronken ;
goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen,
die niet zien, niet horen en niets weten,
hebt u geëerd,
terwijl u de God
in wiens hand uw adem ligt en heel uw leven,
niet hebt geprezen.
“Daarom heeft Hij die hand dit schrift laten schrijven.
“En dit staat er geschreven :
Mene, mene, tekel ufarsin.
“De verklaring ervan luidt :
mene : geteld heeft God uw regeringsjaren
en er een eind aan gemaakt ;
tekel : gewogen zijt u op de weegschaal en te licht bevonden ;
peres : verdeeld is uw koninkrijk
en aan de Meden en Perzen gegeven.”

TUSSENZANG                Dan. 3, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, klaarlichte zon en maan,
heldere sterren, prijst Hem.

Looft Hem, regen en dauw
alle stormwinden, prijst Hem

Looft Hem, vuur en hitte,
koude en vorst, prijst de Heer.

ALLELUIA                                                         Lc. 21, 36

Alleluia.
Weest te allen tijde waakzaam en bidt
en dat wij stand mogen houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.
Alleluia.

EVANGELIE                  Lc. 21, 12-19

Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam :
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zij zullen u vastgrijpen en vervolgen ;
zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten,
u voor koningen en stadhouders voeren
omwille van mijn Naam.
“Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis.
“Welnu, prent het u in
dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.
“Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven
die geen van uw tegenstanders
zal kunnen weerstaan of weerspreken.
Ge zult zelfs door ouders en broers,
door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden
en sommigen van u zullen  ter dood gebracht worden.
“Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam :
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.
“Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home

128. Wij zijn vanaf onze schepping geroepen tot arbeid. Men moet niet trachten de menselijke arbeid steeds meer te vervangen door technologische vooruitgang: door zo te doen brengt de mensheid zichzelf schade toe. Arbeid is een noodzaak, is een deel van de zin van het leven op deze aarde, een weg van groei, menselijke ontwikkeling en persoonlijke verwezenlijking. In de zin moet het helpen van de armen met geld altijd een voorlopige oplossing zijn om het hoofd te bieden aan noodsituaties. Het ware doel zou altijd moeten zijn hun door arbeid een waardig leven toe te staan. De oriëntatie van de economie heeft echter een soort technologische vooruitgang bevorderd die erop gericht is de productiekosten te reduceren door de vermindering van de arbeidsplaatsen die door machines worden vervangen. Er bestaat nog een andere wijze waarop het handelen van de mens zich tegen zichzelf kan keren. Het terugbrengen van arbeidsplaatsen “heeft ook een negatieve uitwerking op economisch vlak door voortgaande erosie van het ‘sociale kapitaal’, ofwel door het ondermijnen van het geheel van betrekkingen die op vertrouwen, betrouwbaarheid en het naleven van de regels gebaseerd zijn, en die onontbeerlijk zijn voor ieder samen leven van burgers. Uiteindelijk “is de menselijke prijs ook de economische prijs en eisen economische misstanden ook een menselijke prijs”. Ervan afzien te investeren in mensen om meer onmiddellijke winst te bereiken is een zeer slechte zaak voor de samenleving.

Wordt vervolgd           Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday in the thirty-fourth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
As yesterday, we should not regard this story as historical. The focus is on the severe judgment of blasphemy and the profanation of consecrated temple vessels. It is a challenge from God himself. The king is deeply affected by this judgment and this is beautifully described. (It reminds us a little of Herod’s drunkenness). Belshazzar has been weighed and found wanting. The punishment is inescapable and his kingdom collapses.

FIRST READING    Dan. 5, 1-6.13-14. 16-17.23-28

There appeared fingers of a human hand
writing on the wall. 

From the Prophet Daniel

In those days King Belshazzar prepared a great feast
for a thousand of his princes.
He drank wine in the presence of the thousand guests
and under the influence of the wine he gave the order
the golden and silver vessels,
which his father Nebuchadnezzar
had taken from the temple in Jerusalem.
Belshazzar wanted to come with his princes,
his wives and concubines, to drink from the vessels.
So they brought the gold and silver vessels
which had been taken from the temple in Jerusalem,
and the king, his princes,
his wives and concubines drank from them.
And when they drank of the wine
they praised the gods of gold and silver,
of bronze, iron, wood, and stone.
While they were doing this,
fingers of a human hand appeared
and they wrote something
on the plastered wall of the royal palace,
just opposite the chandelier.
The king saw the writing hand ;
He changed colour and became confused,
his hip joints weakened
and his knees buckled.
Then Daniel was brought before the king
and the king said unto him :
“Art thou Daniel, one of the exiles of Judah,
whom the king, my father, carried away out of Judah?
“I have heard of thee,
that the spirit of the gods is in thee
and that thou art gifted with understanding,
wit, and extraordinary wisdom.
“I am told of thee
that thou canst interpret dreams and unravel knots.
“Well, if thou canst read scripture
and expound it to me, thou shalt be clothed with purple,
wear the golden chain around thy neck
and reign third in the kingdom.”
Thereupon Daniel answered the king :
“Keep your gifts and give your gifts to another.
“But I will read the scripture before the king
and give him the interpretation of it.
“Above the Lord of heaven you have sought to exalt yourself ;
thou hast had the crockery of his temple removed
and you, your princes, your wives and concubines
have drunk wine from it ;
gods of silver and gold, of bronze, iron, wood and stone,
who see not, hear not, and know not,
you have honoured,
while you have honoured the God
in whose hand is your breath and all your life,
have not praised.
“Therefore He made that hand write this scripture.
“And this is written :
Number, number, weight, divisions.
“The interpretation of it is :
Number: God has counted your years of reign
and put an end to it;
Weight: you were weighed on the scales and found too light;
Divisions: your kingdom has been divided
and given to the Medes and Persians.

INTERLUDIUM     Dan. 3, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Praise the Lord, praise and exalt Him forever.

Praise the Lord, bright sun and moon,
Bright stars, praise Him.

Praise Him, rain and dew
All stormy winds, praise Him.

Praise Him, fire and heat,
cold and frost, praise the Lord.

ALLELUIA     Lk. 21, 36

Alleluia.
Be watchful and pray at all times
and that we may stand
before the Son of Man.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 21, 12-19

You will be an object of hatred for all
for my Name’s sake:
Not a hair of your head will be lost.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus said to his disciples:
“They will seize you and persecute you;
they will hand you over to the synagogues and imprison you,
bring you before kings and governors
for my name’s sake.
“It will end for you in giving testimony.
“Now, take heed
that ye must not then prepare your defence.
“For I will give you a tongue and a wisdom
which none of your enemies
will be able to resist or contradict.
Ye shall be deceived even by parents and brothers,
by kinsmen and friends
and some of you will brought to death.
“You will be an object of hatred to all
for my name’s sake:
not a hair of your head shall perish.
“By being steadfast thou shalt gain thy life.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home

128. We are called to labour from our creation. We must not try to replace human labour more and more with technological progress: by doing so, mankind damages itself. Labour is a necessity, is part of the meaning of life on this earth, a path of growth, human development and personal fulfilment. In the sense, helping the poor with money should always be a provisional solution to cope with emergency situations. The true aim should always be to allow them to live in dignity through labour. However, the orientation of the economy has promoted a kind of technological progress aimed at reducing the cost of production by reducing the jobs that are replaced by machines. There is another way in which human action can turn against itself. The reduction of jobs “also has a negative impact on the economy through the progressive erosion of ‘social capital’, that is, through the undermining of the body of relations based on trust, reliability and compliance with the rules, which are indispensable for all citizens to live together. In the end, ’the human price is also the economic price, and economic wrongs also demand a human price’. Refraining from investing in people to achieve more immediate profit is a very bad thing for society.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Dinsdag – H. Clemens I, paus en mrt. – H. Columbanus, abt

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Een heidense koning die Israël heeft vernietigd en de bevolking ervan gedeporteerd heeft, voelt zichzelf handelen als deel van Gods plan met de wereld. Zelfs wanneer hij handelt tegen Gods woord in, dan nog lijkt hij uitvoerder te zijn van dat plan. Het Rijk Gods is nabij: het wordt reeds nu, op aarde, opgebouwd. Zijn wij gericht op de toekomst die God ons aanzegt? Wachten wij passief op wat komen gaat, of bouwen wij naar godsvrucht en vermogen aan Gods rijk? Wij kunnen, te beginnen met vandaag, God vragen ons bij te staan en te leiden in dat kleine stukje wereld van ons dat wij hebben opgebouwd: onze familie, ons gezin, deze gemeenschap, ons persoonlijk leven en dat van diegenen die rond ons leven.

EERSTE LEZING                                          Dan. 2, 31-45
De God des hemels zal een rijk stichten
dat in eeuwigheid niet te grond zal gaan
en niet aan een ander volk zal uitgeleverd worden.

Uit de profeet Daniël

In die dagen sprak Daniël tot koning Nebukadnéssar:
“Koning,
in het visioen dat u gehad hebt,
hebt u een zeer groot
en helder glanzend beeld
voor u zien staan,
met een schrikwekkend uiterlijk.
Het hoofd van dat beeld was van zuiver goud,
zijn borst en armen van zilver,
zijn buik en lende van brons, zijn benen van ijzer,
zijn voeten waren gedeeltelijk van ijzer
en gedeeltelijk van aardewerk.
Terwijl u toekeek, werd een steen losgekapt
zonder dat er een hand aan te pas kwam;
die steen raakte het beeld
en verbrijzelde de voeten van ijzer en aardewerk.
Tegelijkertijd
vergruizelden toen het ijzer, brons, zilver en goud
en werden door de wind meegevoerd
als het kaf wanneer men het koren aan het dorsen is.
Van het beeld bleef niets over,
maar de steen die het getroffen had,
werd een grote berg die heel de aarde vulde.
Dat was uw droom.
Nu zullen wij u zeggen wat hij betekent.
Koning, koning der koningen,
aan wie de God des hemels het koningschap,
de macht en de kracht en de majesteit heeft geschonken,
overal waar mensen wonen,
aan wie Hij
de dieren van het veld en de vogels van de hemel
in handen gegeven heeft
en die Hij over hen allen deed heersen,
u zijt het hoofd van goud.
Maar na u zal er een ander rijk komen,
dat geringer is dan het uwe,
daarna een derde rijk van brons,
dat over de hele aarde zal heersen,
en tenslotte komt er een vierde rijk, hard als ijzer.
Juist als ijzer
dat alles kan vermorzelen en tot gruis maken,
zal dat rijk de voorgaande rijken verpletteren en verbrijzelen.
Dat de voeten en de tenen, zoals u gezien hebt,
gedeeltelijk van ijzer waren,
betekent dat het een verdeeld rijk zal zijn.
Maar toch zal het de vastheid van ijzer hebben,
want, zoals u gezien hebt,
was het ijzer met het aardewerk, uit modder verbonden.
Dat de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer
en gedeeltelijk van aardewerk waren,
betekent dat het rijk enerzijds hard,
maar anderzijds broos zal zijn.
En dat, zoals u gezien hebt,
het ijzer met aardewerk uit modder verbonden was,
betekent dat men zal trachten
de delen van het rijk door huwelijken te verbinden.
Maar die delen zullen met elkaar geen eenheid gaan vormen,
evenmin als ijzer met aardewerk dat doet.
Maar in de tijd van die koningen
zal de God des hemels een rijk stichten,
dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan
en niet aan een ander volk zal uitgeleverd worden.
Het zal al die rijken verpletteren
en er een eind aan maken,
maar zelf zal het in eeuwigheid blijven bestaan.
U hebt immers gezien hoe er uit het gebergte,
zonder dat er een hand aan te pas kwam,
een steen losgekapt werd,
die het ijzer, het brons, het aardewerk,
het zilver en goud vergruizelde.
De grote God heeft aan de koning geopenbaard
wat er in de toekomst zal gebeuren.
De droom is waar en de uitleg betrouwbaar.”

TUSSENZANG                                            Dan. 3, 57, 58, 59, 60, 61

Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, alle schepselen Gods,
prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, alle boden des Heren,
hemelse machten, prijst Hem.

Looft Hem, wateren boven de hemel,
heel zijn legermacht, prijst Hem.

ALLELUIA                                           Lc. 21,28

Alleluia.
Richt u op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 21, 5-11
Geen steen zal op de andere gelaten worden.

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd merkten sommigen op
hoe de tempel daar prijkte
met zijn fraaie stenen en wijgeschenken,
maar Jezus zei:
“Wat ge daar ziet:
er zal een tijd komen
dat er geen steen op de andere gelaten zal worden:
alles zal verwoest worden.”
De leerlingen vroegen Hem nu:
“Meester, wanneer zal dat dan gebeuren?”
Maar Hij zei:
“Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt.
Want velen zullen optreden in mijn Naam
en zij zullen zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij.
Loopt niet achter hen aan.
En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten,
laat u dan niet uit het veld slaan.
Dat alles moet wel eerst gebeuren,
maar het einde volgt niet terstond.”
Toen sprak Hij tot hen:
“Er zal strijd zijn van volk tegen volk
en van koninkrijk tegen koninkrijk;
er zullen hevige aardbevingen zijn,
en hongersnood en pest,
nu hier dan daar,
schrikwekkende dingen
en aan de hemel geweldige tekenen.”

___________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus 

 127. Wij stellen dat “de mens de ontwerper, het centrum en het doel van het gehele sociaal-economische leven is”. Wanneer desalniettemin in de mens het vermogen om te aanschouwen en te respecteren verloren gaat, worden de voorwaarden geschapen waardoor het idee van arbeid wordt misvormd. Men moet er altijd aan denken dat de mens tegelijkertijd “in staat is zelf de verantwoordelijke bewerker van zijn materiële verbetering, zijn morele vooruitgang en de volledige vervulling van zijn geestelijke bestemming te zijn”. Arbeid zou het domein moeten zijn voor deze veelvormige persoonlijke ontwikkeling, waar veel dimensies van het leven mee gaan spelen; creativiteit, planning van de toekomst, ontwikkeling van vermogens, beoefening van waarden, communicatie met anderen, een houding van verering. Daarom eist de hedendaagse maatschappij meer dan de beperkte belangen van de ondernemingen en een discutabele economische rationaliteit, dat “als prioriteit het doel wordt nagestreefd alle mensen toegang tot werk te verschaffen”.

Wordt vervolgd              Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday – St. Clement I, Pope and Mar. – St. Columbanus, abbot

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
A pagan king who has destroyed Israel and deported its people feels he is acting as part of God’s plan with the world. Even when he acts against God’s word, he seems to be an executor of that plan. The Kingdom of God is at hand: it is already being built now, on earth. Are we focused on the future that God is calling us to? Are we passively waiting for what is to come, or are we building God’s kingdom according to our godliness and ability? We can, starting with today, ask God to assist and guide us in that little piece of the world that we have built: our family, our household, this community, our personal lives and the lives of those around us.

FIRST READING      Dan. 2, 31-45
The God of heaven will establish a kingdom
that will not perish for ever
and shall not be delivered unto another people.

From the prophet Daniel

In those days Daniel spoke to King Nebuchadnezzar:
“King,
in the vision that you have had,
you have seen a very great
and bright shining image
standing before you,
with a terrifying appearance.
The head of that image was of pure gold,
its breast and arms of silver,
his belly and loins of bronze, his legs of iron,
his feet were partly of iron
and partly of earthenware.
While you were looking on, a stone was cut loose
without the use of a hand;
that stone struck the statue
and shattered the feet of iron and of pottery.
At the same time
the iron, bronze, silver and gold were shattered
and were carried away by the wind
like the chaff when one is threshing the corn.
Nothing remained of the statue,
but the stone that struck it,
became a great mountain that filled all the earth.
That was your dream.
Now we will tell you what it means.
King, king of kings,
to whom the God of heaven has given kingship,
the power and the might and the majesty,
everywhere that men dwell,
to whom He
the beasts of the field and the birds of the sky
has given into his hands
and gave him dominion over them all,
you are the head of gold.
But after you there will come another kingdom
which is less than yours,
then a third kingdom of bronze,
which will rule over all the earth,
and finally there will come a fourth kingdom, hard as iron.
Just like iron
that can crush everything and turn it into dust,
that kingdom will crush and shatter the previous kingdoms.
That the feet and the toes, as you have seen,
were partly of iron,
means that it will be a divided kingdom.
But still it will have the firmness of iron,
for, as ye have seen,
the iron was joined to the earthenware, of mud.
That the toes of the feet were partly of iron
and partly of earthenware,
means that the kingdom will be hard on the one hand
but on the other hand it will be brittle.
And that, as you have seen,
the iron was joined to pottery made of mud,
means that they will try
to bind the parts of the kingdom together through marriage.
But these parts will not become one,
any more than iron and pottery do.
But in the time of those kings
the God of heaven will establish a kingdom
which shall not perish for ever
and shall not be delivered unto another people.
It will crush all these empires
and put an end to them,
but itself shall endure for ever.
For you have seen how from the mountain,
without a hand coming up to it,
a stone was cut loose,
which crushed the iron, the bronze, the pottery,
silver and gold.
The great God has revealed to the king
what will happen in the future.
The dream is true and the interpretation reliable.”

INTERLUDIUM     Dan. 3, 57, 58, 59, 60, 61

Praise the Lord, praise and exalt Him forever.

Praise the Lord, all God’s creatures,
praise and exalt him for ever.

Praise the Lord, all the messengers of the Lord,
the powers of heaven, praise him.

Praise Him, waters above the heavens,
all His armies, praise Him.

ALLELUIA      Lk. 21,28

Alleluia.
Arise and lift up your heads
for your salvation is at hand.
Alleluia.

GOSPEL       Lk. 21, 5-11
No stone shall be left unturned.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days some people noticed
how the Temple there adorned
with its fine stones and its gifts,
but Jesus said:
“What you see there :
There will come a time
when no stone shall be left upon another:
Everything will be destroyed.”
The disciples now asked Him:
“Master, when will that happen?”
But He said:
“Be on your guard lest ye be led astray.
For many will appear in my name
and they will say, “It is I,” and, “The time is near: 
Walk not after them.
And when ye hear of wars and of riots,
do not be put off.
All this must first take place,
but the end does not follow immediately.”
Then He spoke to them:
“There shall be fighting of people against people
and kingdom against kingdom;
there shall be violent earthquakes,
and famine and pestilence,
now here, now there,
terrifying things
and in the heavens great signs.”

___________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home 

 127. We state that “man is the designer, the centre and the goal of the whole of socio-economic life”. Nevertheless, when the ability to see and respect is lost in man, the conditions are created which deform the idea of work. It must always be remembered that man is simultaneously “capable of being the responsible agent of his material improvement, his moral progress and the full fulfilment of his spiritual destiny”. Work should be the domain of this multifaceted personal development, in which many dimensions of life come into play; creativity, planning for the future, development of abilities, practice of values, communication with others, an attitude of reverence. That is why contemporary society demands, more than the narrow interests of corporations and questionable economic rationality, that “as a priority, the goal should be to provide access to work for all people”.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Maandag H. Cecilia, mgd. en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het einde van het kerkelijk jaar neemt beurtelings het boek Daniël en de Apocalyps als daglezing. Het gaat om twee boeken die spreken over de eindtijd, dus ook liturgisch zitten we juist als we deze boeken nu lezen. Beide boeken gebruiken vrij ongewone beelden die men in de apocalyptische literatuur vindt. Deze literatuur spreekt over de geheimen van de eindtijd in beelden en symbolen die we zonder verklaring niet verstaan. Het boek Daniël begint met zes verhalen uit de Babylonische tijd. Vandaag krijgen we het eerste verhaal. Daniël en zijn gezellen blijven in ballingschap trouw aan hun joodse overtuiging en gebruiken.

EERSTE LEZING                                            Dan. 1, 1-6. 8-20
Niemand bleek zich te kunnen meten
met Daniël, Chananja, Misaël en Azarja.

Begin van de profeet Daniël

In het derde jaar van de regering van Jójakim,
de koning van Juda,
trok Nebukadnéssar, de koning van Babel, naar Jeruzalem
en sloeg het beleg om de stad.
De Heer leverde Jójakim, de koning van Juda,
aan de koning van Babel uit,
en ook een deel van het tempelvaatwerk,
dat Nebukadnéssar plaatste
in de schatkamer van de tempel van zijn god.
Aan Aspenaz, zijn hofmaarschalk,
gaf de koning bevel
uit de Israëlieten enkele jongemannen te kiezen,
die van koninklijke bloede waren of van voorname afkomst,
zonder enig lichaamsgebrek, welgevormd, veelzijdig ontwikkeld,
met uitgebreide kennis en een scherp verstand,
geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning.
Hij moest hun de taal en het schrift van de Chaldeeën leren.
De koning bepaalde
dat hun dagelijks menu moest bestaan
uit de gerechten van de koninklijke tafel
en de wijn die hij zelf dronk.
De opleiding zou drie jaar duren;
daarna zouden ze bij de koning in dienst treden.
Tot deze jongemannen
behoorden ook Daniël, Chanánja, Mísaël en Azárja,
allen uit Juda.
Daniël echter nam zich voor
zich niet te verontreinigen
aan de gerechten van de koninklijke tafel
en aan de wijn die de koning schonk.
Daarom vroeg hij de hofmaarschalk om voedsel
waaraan hij zich niet verontreinigen zou.
En God stemde de hofmaarschalk welwillend
en goedgunstig jegens Daniël.
De hofmaarschalk zei tot Daniël:
“Ik vrees dat mijn heer, de koning,
die uw spijs en drank bepaald heeft,
zal vinden dat u er niet zo goed uitziet
als de andere jongemannen van uw leeftijd
en dan krijg ik door uw schuld
moeilijkheden met de koning.”
Daarom wendde Daniël zich tot de kamerdienaar,
aan wiens zorgen de hofmaarschalk
Daniël, Chanánja, Mísaël en Azárja had toevertrouwd,
met het verzoek:
“Probeer het eens met uw dienaren
en geef ons tien dagen lang
alleen groenten te eten en water te drinken;
vergelijk daarna ons uiterlijk met dat van de jongemannen
die de gerechten van de Koninklijke tafel eten
en handel dan met uw dienaren naar uw bevindingen.”
De kamerdienaar stemde met het voorstel in
en gedurende tien dagen
gaf hij hun bij wijze van proef de gevraagde kost.
Toen de tien dagen voorbij waren,
zagen zij er gezonder en welvarender uit
dan al de andere jongemannen,
die de gerechten van de koninklijke tafel hadden gegeten.
Voortaan nam de kamerdienaar de spijzen en de wijn
die voor hen bestemd waren weg en gaf hun groenten.
Aan deze vier jongemannen schonk God wetenschap,
kennis van heel de literatuur en wijsheid;
aan Daniël gaf Hij inzicht in visioenen en dromen.
Toen de tijd verstreken was
die koning Nebukadnéssar had vastgesteld
en ze voor hem moesten verschijnen,
stelde de hofmaarschalk hen aan de koning voor.
Tijdens het onderhoud dat de koning met hen had,
bleek niemand zich te kunnen meten
met Daniël, Chanánja, Mísaël en Azárja.
Ze traden in dienst van de koning.
En telkens als de koning hen raadpleegde,
kon hij vaststellen, dat hun wijsheid en inzicht
tienmaal groter was
dan die van welke wichelaar of bezweerder ook
in heel zijn rijk.

TUSSENZANG                                       Dan. 3, 52, 53, 54, 55, 56

Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer vaderen,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen uw heilige roemrijke Naam,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij op de troon van uw koninkrijk,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, die de diepten doorschouwt,
tronend op kerubs, in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

ALLELUIA                                               Mt. 24, 42a, 44

Alleluia.
Weest waakzaam
want de Mensenzoon komt op het uur
waarop gij het niet verwacht.
Alleluia.

EVANGELIE                                                                Lc. 21, 1-4
Een behoeftige weduwe wierp twee penningen in de offerkist.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd gebeurde het dat Jezus opkeek
en zag hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen,
maar Hij zag ook een behoeftige weduwe
die er twee penningen in wierp.
En Hij sprak:
“Waarlijk, Ik zeg u:
die arme weduwe heeft er het meeste van allen ingeworpen.
Die mensen hebben allen
iets van hun overvloed bij de gaven voor God geworpen,
maar zij offerde van haar armoe alles waar ze van leven moest.”

__________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus

 126. Laten wij ook iets oppakken uit de lange kloostertraditie. Aan het begin begunstigde zij in zekere zin de vlucht uit de wereld door zo te trachten zich te verwijderen van de decadentie van de stad. Daarom zochten de monniken de woestijn, ervan overtuigd dat het de geschikte plaats was om de tegenwoordigheid van God te herkennen. Vervolgens wilde de heilige Benedictus van Nurcia dat zijn monniken in gemeenschap leefden en daarbij gebed en studie verenigden met handwerk (Ora et labora). Dit invoeren van handwerk dat van spirituele betekenis is doortrokken, bleek revolutionair te zijn. Men leerde groei en heiliging te zoeken in een vervlechting van bezinning en arbeid. Deze manier van het beleven van de arbeid stelt ons meer in staat tot de zorg en het respect voor het milieu, en vervult onze relatie met de wereld van een gezonde soberheid.

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday St. Cecilia, Virg. and Mar.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The end of the Church year takes turns to read the book of Daniel and the Apocalypse. These are two books that speak of the end times, so liturgically too we are in the right place when we read them now. Both books use quite unusual imagery found in apocalyptic literature. This literature speaks of the secrets of the end times in images and symbols that we cannot understand without an explanation. The book of Daniel begins with six stories from the Babylonian era. Today we get the first story. Daniel and his companions remain faithful to their Jewish beliefs and customs in exile.

FIRST READING     Dan. 1, 1-6. 8-20
No one appeared to be able to measure up
Daniel, Chananja, Mishael and Azariah.

The beginning of the prophet Daniel

In the third year of the reign of Jehoiakim,
king of Judah,
Nebuchadnezzar, king of Babylon, went up to Jerusalem
and laid siege to the city.
The Lord delivered Jehoiakim, king of Judah,
to the king of Babylon,
and also a part of the temple furnishings,
which Nebuchadnezzar placed
in the treasury of the temple of his god.
To Aspenaz, his court marshal,
the king ordered that some of the Israelites be chosen as young men
who were of royal blood or of noble birth,
without any physical defects, shapely, well-developed,
with extensive knowledge and a sharp mind,
suitable for service in the king’s palace.
He was to teach them the language and script of the Chaldeans.
The king stipulated
that their daily menu should consist
of the dishes of the royal table
and the wine that he himself drank.
The training was to last three years;
after that, they would enter the king’s service.
Among these young men
were Daniel, Chananja, Mysael and Azariah,
all from Judah.
Daniel, however, resolved
not to defile himself
at the dishes of the royal table
and the wine which the king had served.
Therefore he asked the marshal of the court for food
that he would not defile himself.
And God gave the royal marshal a great deal of favour
God was kind and gracious to Daniel.
The marshal said to Daniel:
“I fear that my lord, the king,
who has determined your food and drink,
will find that you are not as good-looking
as the other young men of your age
and then through your fault
trouble with the king because of you.”
So Daniel turned to the chamberlain,
to whose care the court marshal had entrusted
Daniel, Chananja, Mysael and Azariah,
with the request:
“Try it with your servants
and give us for ten days
only vegetables and drink water;
then compare our appearance with that of the young men
who eat the dishes of the royal table
and then act with your servants according to your findings.”
The chamberlain agreed to the proposal and for ten days he gave them the requested board by way of trial.
When the ten days were up,
they looked healthier and more prosperous than all the other young men,
who had eaten from the royal table.
The chamberlain took away the food and wine intended for them and gave them vegetables.
To these four young men God gave science,
knowledge of all literature and wisdom;
to Daniel He gave insight into visions and dreams.
When the time was expired
which King Nebuchadnezzar had appointed
and they were to appear before him,
the court marshal presented them to the king.
During the interview that the king had with them,
it appeared that none of them could measure up
Daniel, Chananja, Mysael and Azariah.
They entered into the king’s service.
And every time the king consulted them,
he could see that their wisdom and insight
was ten times greater
than that of any diviner or sorcerer in all his realm.
in all his realm.

INTERLUDIUM  Dan. 3, 52, 53, 54, 55, 56

Praised be Thou, Lord, God of our fathers,
unto thee be praise for ever and ever.

Praised be Thy holy and glorious Name,
praise be to Thee throughout the ages.

Praised be Thou in the house of Thy glory,
praised be Thou in all ages.

Praised be Thou on the throne of Thy kingdom,
unto thee be praised for ever and ever.

Praised art Thou, which seest through the depths,
Thou art enthroned upon kerub all ages.

Praised art Thou in the dome of heaven,
to Thee be the praise throughout all ages.

ALLELUIA      Mt 24, 42a, 44

Alleluia.
Be vigilant
for the Son of Man is coming at the hour
when you least expect it.
Alleluia.

GOSPEL     Lk. 21, 1-4
A needy widow threw two pennies into the offering plate.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke

It happened in those days that Jesus looked up
and saw the rich pouring their gifts into the offering plate,
but He also saw a needy widow
casting two pennies into it.
And He spoke:
“Truly, I say to you:
That poor widow has thrown in the most of all.
Those people have all thrown something of their abundance into the gifts for God,
but she offered from her poverty all that she had to live on.”

__________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope

 126. Let us also pick up something from the long monastic tradition. At the beginning they favoured, in a certain sense, escape from the world by trying to get away from the decadence of the city. That is why the monks sought the desert, convinced that it was the right place to recognise the presence of God. Saint Benedict of Nurcia then wanted his monks to live in community, combining prayer and study with manual work (Ora et labora). This introduction of manual work imbued with spiritual meaning proved revolutionary. People learned to seek growth and sanctification in an interweaving of reflection and work. This way of living labour makes us more capable of caring for and respecting the environment, and fills our relationship with the world with a healthy austerity.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Christus, Koning van het heelal

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Op dit feest van Christus Koning
vieren we een Mens die Koning is van een visionair rijk.
Er gelden andere normen dan in een rijk van deze wereld.
Het is een rijk waar de eersten de laatsten zijn,
waar de grootste de dienaar is van allen,
waar de koning de voeten van de dienaren wast
en zich verplaatst op een ezel,
waar de kleinen zetelen op de tronen
waarvan de machtigen zijn verdreven.
Een koninkrijk waar de dood in al zijn vormen overwonnen is.

EERSTE LEZING                    Dan. 7, 13-14

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij.

Uit de profeet Daniël

In die tijd nam Daniël het woord en zei:
“In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels
iemand aankomen die op een mens geleek.
“Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor hem geleid.
“Toen werd hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde.
“Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit
vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde.”

Antwoordpsalm              Ps. 93(92), 1ab, 1c-2,5

Keervers
De Heer is koning, met luister omkleed.

De Heer is koning, met luister omkleed,
met macht heeft de Heer zich omgord.

Zo vast als de aarde, onwankelbaar,
zo vast staat uw troon door de eeuwen,
van eeuwigheid, God, zijt Gij.

Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,
uw huis zij heilig in lengte van dagen.

TWEEDE LEZING                Apok. 1, 5-8

De Vorst van de koningen van de aarde heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor God.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de vorst van de koningen van de aarde.
Aan Hem die ons liefheeft
en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed,
die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters
voor zijn God en Vader,-
Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen!
Amen.

Zie, Hij komt met de wolken
en elk oog zal Hem aanschouwen,
ook zij die Hem doorstoken hebben;
en alle stammen van de aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, Amen!
“Ik ben de Alfa en de Omega,
– zegt God de Heer –
Hij die is en die was en die komt,
de Albeheerser.”

Vers voor het evangelie                     Mc. 11, 10

Alleluia.
Gezegend de Komende in de naam des Heren.
Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David!
Alleluia.

EVANGELIE                   Joh. 18, 33b-37

Gij zegt dat Ik koning ben.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem:
“Zijt Gij de koning der joden?”

Jezus antwoordde hem:
“Zegt gij dit uit uzelf
of hebben anderen u over Mij gesproken?”

Pilatus gaf ten antwoord:
“Ben ik soms een jood?
“Uw eigen volk en de hogepriesters
hebben U aan mij overgeleverd.
“Wat hebt Gij gedaan?”

Jezus antwoordde:
“Mijn koningschap is niet van deze wereld.
“Zou mijn koningschap van deze wereld zijn
dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben
dat Ik niet aan de joden werd uitgeleverd.
“Mijn koningschap is evenwel niet van hier.”

Pilatus hernam:
“Gij zijt dus toch koning?”

Jezus antwoordde:
“Ja, koning ben Ik.
“Hiertoe werd Ik geboren
en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen
om getuigenis af te leggen van de waarheid.
“Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.”

_________________________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

125. Als wij proberen te denken aan wat de geëigende relaties van de mens met de wereld die het omgeeft, zijn, is het noodzakelijk een juiste opvatting over arbeid te hebben, omdat, als wij spreken over de relatie van de mens tot de dingen, zich de vraag stelt omtrent de zin en het doel van de invloed van de mens op de werkelijkheid. Wij hebben het niet alleen over het handwerk of het bewerken van de aarde, maar over iedere activiteit die een of andere verandering van het bestaande inhoudt, van het uitwerken van een maatschappelijke studie tot het project van een technologische ontwikkeling. Iedere vorm van arbeid veronderstelt een idee over de relatie die het menselijk wezen kan of moet aanknopen met wat anders is dan hij. De christelijke spiritualiteit heeft samen met de contemplatieve verwondering over de schepsels die wij in de heilige Franciscus van Assisi vinden, ook een rijk en gezond idee ontwikkeld over arbeid, zoals wij dat bijvoorbeeld ontmoeten in het leven van de zalige Charles de Foucauld en zijn leerlingen.

Wordt vervolgd                                Voor voorafgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________

  Christ, King of the Universe

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

On this feast of Christ the King
we celebrate a Man who is King of a visionary realm.
There are other standards than in a kingdom of this world.
It is a kingdom where the first are the last,
where the greatest is the servant of all,
where the king washes the feet of the servants
and moves around on a donkey,
where the little ones sit on thrones
From which the mighty are driven away.
A kingdom where death in all its forms is conquered.

FIRST READING      Dan. 7, 13-14

His dominion is an everlasting dominion.

From the prophet Daniel

In those days Daniel took the floor and said:
“In my vision by night
I saw in the clouds of heaven someone coming who looked like a man.
“He went to the Most High and was led before him.
“Then he was given dominion,
splendour and royal power;
all nations, tribes and languages paid him homage.
“His dominion is an everlasting dominion that never
perish,
His kingdom never perishes.”

RESPONSORIAL     Ps. 93(92), 1ab, 1c-2,5

Refrain
The Lord is king, clothed with glory.

The Lord is king, clothed in glory,
with power the Lord hath girded himself.

As firm as the earth, unshakable,
as firm is thy throne throughout the ages,
from everlasting, God, art thou.

All that thou dost proclaim is trustworthy,
Thy house shall be holy for ever and ever.

SECOND READING     Apoc. 1, 5-8

The Prince of kings of the earth has made us a kingdom of priests for God.

From the Revelation of the holy apostle John

Grace be to you from Jesus Christ, the faithful witness,
the first-born of the dead
and the prince of the kings of the earth.
To him who loves us
and who has redeemed us from our sins by his blood,
who has made us a kingdom of priests
before his God and Father,
to Him be the glory and the power in the ages of ages!
Amen.

Behold, He cometh with the clouds
and every eye shall behold him,
even they that pierced him;
and all the tribes of the earth shall mourn over him.
Yes, Amen!
“I am the Alpha and the Omega,
– says God the Lord –
He who is and who was and who is to come,
the Omnipotent.”

Verse for the Gospel Mk. 11, 10

Alleluia.
Blessed be the Coming in the name of the Lord.
Praised be the coming kingdom of our father David!
Alleluia.

GOSPEL     John 18, 33b-37

You say that I am King.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Pilate called Jesus to him and said to him:
“Art thou the king of the Jews?”

Jesus answered him:
“Do you say this of yourselves
or have others spoken to you of Me?”

Pilate replied:
“Am I sometimes a Jew?
“Your own people and the high priests
have delivered thee up to me.
“What hast thou done?”

Jesus answered:
“My kingship is not of this world.
“If my kingship were of this world,
my servants would have fought to keep me
that I had not been delivered to the Jews.
“But my kingship is not of this world.

Pilate resumed:
“Thou art therefore king after all?”

Jesus answered:
“Yes, I am king.
“For this purpose was I born
and to this end have I come into the world
to bear witness unto the truth.
“All who are of the truth listen to My voice.”

_________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

125. When we try to think of the proper relations of man to the world which surrounds it, it is necessary to have a correct conception of labour, because when we speak of man’s relation to things, the question arises as to the meaning and purpose of man’s influence on reality. We are not only talking about manual work or the cultivation of the earth, but about any activity that involves some kind of transformation of the existing, from the elaboration of a social study to the project of a technological development. Every form of work presupposes an idea of the relationship which the human being can or must enter into with what is different from him. Christian spirituality, together with the contemplative wonderment about creatures that we find in St Francis of Assisi, has also developed a rich and healthy idea of work, as we find, for example, in the life of Blessed Charles de Foucauld and his disciples.

To be continued                         For previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________

Zaterdag in de drieëndertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Met zichtbaar genoegen verhaalt de auteur van het eerste boek der Makkabeeën de opeenvolgende tegenslagen van de aartsvijand koning Antiochus. De klap op de vuurpijl is vanzelfsprekend het bericht van de smadelijke nederlaag van zijn keurtroepen door de joden. Antiochus wordt beschreven als door zware depressie overmand. De bekentenis van zijn wandaden is voor de schrijver tegelijk een hulde aan God. Vandaar ook psalm 9 als zegevierende antwoordpsalm.

EERSTE LEZING                   I Makk. 6, 1-13

Omwille van al het kwaad dat ik Jeruzalem heb berokkend,
kom ik om van verdriet en ellende.

Uit het eerste Boek van de Makkabeeën

In die dagen hoorde koning Antiochus
op zijn tocht door de hoger gelegen gebieden,
van een stad in Elam in Perzië,
die beroemd was om haar rijkdom, haar zilver en goud.
Haar tempel moest zeer rijk zijn
en in het bezit van de gouden schilden,
helmen, borstpantsers en wapens
die de Macedonische koning Alexander,
de zoon van Filippus, de eerste koning der Grieken,
daar had achtergelaten.
Koning Antiochus trok er dus heen
en trachtte de stad in te nemen en te plunderen,
maar hij slaagde er niet in,
omdat zijn voornemen aan de inwoners bekend was geworden.
Gewapenderhand verzetten zij zich tegen de koning
en hij moest de vlucht nemen.
Diep teleurgesteld keerde Antiochus naar Babel terug.
Hij bevond zich nog in Perzië,
toen men hem kwam melden, dat de legers
die naar het land van Juda waren getrokken, verslagen waren ;
ook Lysias, die aan het hoofd van een sterk leger was opgerukt,
had voor de joden de wijk moeten nemen.
Dezen waren door hun wapens, hun troepenmacht
en de grote buit, op de verslagen legers behaald,
een geduchte macht geworden.
De gruwel die hij op het brandofferaltaar
in Jeruzalem had laten oprichten,
hadden ze afgebroken
en de hoge muren rondom de tempel hersteld ;
ook zijn stad Bet-Sur hadden ze ommuurd.
Toen koning Antiochus dat hoorde, stond hij verbijsterd ;
hevig geschokt wierp hij zich op zijn bed
en werd ziek van verdriet,
omdat het hem niet was gegaan, zoals hij had verlangd.
Zo lag hij daar vele dagen lang
ten prooi aan herhaalde aanvallen van grote zwaarmoedigheid.
Toen hij dacht dat hij ging sterven,
ontbood hij al zijn vrienden en zei tot hen :
“De slaap is van mijn ogen geweken
en mijn hart is van kommer gebroken.
“Ik heb tot mezelf gezegd :
Wat een kwelling is mijn bestaan geworden
en wat een vloed van leed is over mij gekomen,
terwijl ik toch zo mild was en bemind ondanks mijn macht.
“Maar nu herinner ik mij al het kwaad
dat ik Jeruzalem heb berokkend
door beslag te leggen op al het zilveren en gouden vaatwerk
en door zonder reden de bewoners van Juda te laten uitroeien.
“Dat moet de reden zijn waarom deze rampen mij treffen
en ik van verdriet en ellende omkom op vreemde bodem.”

TUSSENZANG                   Ps. 9, 2-3, 4, 6, 16b, 19

In de poort van Sions stad zal ik U prijzen, Heer,
en jubelen van vreugde om uw hulp.

U wil ik danken, Heer, uit heel mijn hart
en al uw wonderen verhalen.
Verheugd en opgetogen over wat Gij doet
wil ik uw Naam bezingen, Allerhoogste.

Want al mijn tegenstanders zijn gevlucht,
gestruikeld en gevallen voor uw aanschijn.
De heidenen hebt Gij bedreigd,
de zondaars neergeslagen,
hun naam hebt Gij voor eeuwig uitgewist.

De heidenen zijn in hun eigen kuil gestort,
hun voet kwam in de strik, die zij mij spanden.
De arme blijft niet voor altijd vergeten,
nooit wordt de hoop van de behoeftige beschaamd.

ALLELUIA                      I Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

EVANGELIE                    Lc. 20, 27-40

De Heer is geen God van doden maar van levenden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd kwamen er enigen van de Sadduceeën,
die de verrijzenis loochenen
bij Jezus met de vraag :
“Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan :
Als iemand een getrouwde broer heeft die kinderloos sterft,
dan moet zijn broer diens vrouw nemen
om aan zijn broer een nageslacht te geven.
“Nu waren er eens zeven broers.
“De eerste trouwde en stierf kinderloos.
“De tweede en de derde namen de vrouw
en op dezelfde manier stierven alle zeven
zonder kinderen na te laten.
“Het laatste stierf ook de vrouw.
“Van wie van hen is zij nu bij de verrijzenis de vrouw?
“Alle zeven toch hebben haar tot vrouw gehad.”
Jezus sprak tot hen :
“De kinderen van deze wereld
huwen en worden ten huwelijk gegeven,
maar zij die waardig gekeurd zijn
deel te krijgen aan de andere wereld
en aan de verrijzenis uit de doden,
huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven.
“Zij kunnen immers niet meer sterven
omdat zij gelijk engelen zijn ;
en, als kinderen van de verrijzenis zijn zij kinderen van God.
“Dat de doden verrijzen,
heeft ook Mozes aangeduid
waar het gaat over de braamstruik,
doordat hij de Heer noemt:
de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob.
“De Heer is toch geen God van doden maar van levenden
want voor Hem zijn allen levend.”
Sommigen van de schriftgeleerden merkten op :
“Meester dat hebt Gij goed gezegd.”
Zij waagden het dan ook niet meer Hem nog maar iets te vragen.

__________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

De noodzaak de arbeid te beschermen

124. Bij elke opzet van een integrale ecologie die de mens niet uitsluit, is het onontbeerlijk de waarde van de arbeid te integreren, die door de heilige Johannes Paulus II met zoveel wijsheid in zijn encycliek Laborem Exercens is ontwikkeld. Wij herinneren eraan dat God volgens het Bijbelverhaal de mens in de pas geschapen tuin plaatste niet alleen om de zorgen voor het bestaande op zich te nemen (behoeden), maar om er te werken, opdat het vruchten zou voortbrengen (bebouwen). De arbeiders en de handwerkslieden “houden de goederen van deze wereld in stand” (Sir. 38, 33). In werkelijkheid is het menselijk ingrijpen dat een verstandige ontwikkeling van de schepping begunstigt, de meest geëigende wijze om ervoor te zorgen, omdat dit inhoudt een instrument van God te worden om te helpen de mogelijkheden die Hijzelf in de dingen heeft geschreven, naar boven te laten komen: “De Heer laat de aarde geneeskrachtige kruiden voortbrengen en een verstandig man versmaadt die niet” (Sir. 38, 4).

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday in the thirty-third week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
With visible pleasure, the author of the first book of the Maccabees recounts the successive misadventures of the archenemy king Antiochus. The icing on the cake is, of course, the news of the humiliating defeat of his electoral troops by the Jews. Antiochus is described as being overcome by a deep depression. For the author, the confession of his misdeeds is also a tribute to God. Hence also Psalm 9 as a victorious psalm of reply.

FIRST READING     I Makk. 6, 1-13

Because of all the evil I have done to Jerusalem,
I am perishing in sorrow and misery.

From the First Book of the Maccabees

In those days King Antiochus
on his journey through the higher regions,
heard about a city in Elam in Persia,
which was famous for its riches, its silver and gold.
Its temple had to be very rich
and in possession of the golden shields,
helmets, breastplates and weapons
that the Macedonian king Alexander,
the son of Philip, the first king of the Greeks,
had left there.
So King Antiochus went there
and tried to take the city and plunder it,
but he did not succeed,
because his intention had become known to the inhabitants.
They rose up in arms against the king and he had to flee.
Deeply disappointed Antiochus returned to Babylon.
He was still in Persia, when he came to know that the armies that had gone to the land of Judah had been defeated ;
even Lysias, who had advanced at the head of a strong army,
had to take refuge from the Jews.
The Jews, by virtue of their arms, their force, and the great spoils, won over the defeated armies, had become a formidable force.
The abomination that he had erected on the altar of burnt offering in Jerusalem
they had torn down
and they had rebuilt the high walls around the temple;
they had also walled up his city of Bet-Sur.
When king Antiochus heard about this, he was astonished ;
horrified, he threw himself upon his bed
and became ill with grief,
because it had not gone as he had wished.
So he lay there for many days
he was prey to repeated attacks of great melancholy.
When he thought he was going to die,
he summoned all his friends and said to them:
“Sleep has departed from my eyes
and my heart is broken with sorrow.
“I said to myself :
What a torment my existence has become
and what a flood of sorrow has come upon me,
and yet I was so gentle and loved in spite of my power.
“But now I remember all the evil
I have done to Jerusalem
by confiscating all the silver and gold tableware
and by having the inhabitants of Judah exterminated for no reason.
“That must be the reason why these calamities afflict me
and I perish in sorrow and misery on foreign soil.

INTERLUDIUM    Ps. 9, 2-3, 4, 6, 16b, 19

In the gate of Zion’s city I will praise You, Lord,
and rejoice for your help.

I will give you thanks, Lord, from all my heart
and recount all your wonders.
Rejoicing and exulting in what Thou doest
I will sing your name, Most High.

For all my adversaries have fled,
stumbled and fallen before thee.
Thou hast threatened the heathen,
struck down the sinners,
Thou hast blotted out their name for ever.

The heathen were cast into their own pit,
their foot was caught in the snare they set for me.
The poor are not forgotten forever,
never is the hope of the needy put to shame.

ALLELUIA     I John 2, 5

Alleluia.
He who keeps the word of the Lord
in him truly the love of God is complete.
Alleluia.

GOSPEL     Lk 20, 27-40

The Lord is not a God of the dead, but of the living.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time some of the Sadducees,
who denied the resurrection
came to Jesus with the question :
“Master, we see it written by Moses:
If anyone has a married brother who dies childless,
then his brother must take the brother’s wife
to give his brother an offspring.
“Now once there were seven brothers.
“The first married and died childless.
“The second and third took the wife
and in the same way all seven died
without leaving any children.
“The last one also died of the woman.
“To whom is she the wife at the resurrection?
“All seven have had her as their wife.
Jesus spoke to them:
“The children of this world
marry and are given in marriage,
but those who are judged worthy
partake of the other world
and the resurrection from the dead,
do not marry and are not given in marriage.
“For they can die no more
because they are like angels ;
and, as children of the resurrection, they are children of God.
“That the dead rise,
Moses also indicated
where it concerns the bramble,
in that he mentions the Lord:
’the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob.
“Surely the Lord is not a God of the dead but of the living
for before Him all are alive.”
Some of the scribes remarked :
“Master thou hast said well.”
So they dared not ask Him any more.

__________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

The Need to Protect Labour

124. In any conception of an integral ecology which does not exclude man, it is indispensable to integrate the value of labour, developed with so much wisdom by Saint John Paul II in his encyclical Laborem Exercens. We recall that, according to the Bible, God placed man in the newly created garden not only to take care of the existing (guard), but also to work in it so that it would produce fruit (cultivate). The workers and artisans “maintain the goods of this world” (Sir. 38, 33). In reality, human intervention that favours a wise development of creation is the most appropriate way of ensuring it, because it involves becoming an instrument of God to help bring out the possibilities that He Himself has written in things: “The Lord causes the earth to bring forth medicinal herbs, and a wise man does not despise them” (Sir. 38, 4).

To be continued                        For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Vrijdag in de drieëndertigste week van het jaar

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
We lezen het verhaal van het ontstaan van één der huidige joodse feesten: Chanoeka. Na de overwinning wordt de tempel opnieuw plechtig ingewijd en er wordt een feest aan verbonden, Chanoeka, het feest der ‘lichten’. De legende vertelt immers dat een kruikje reine olie werd gevonden, dat voldoende bleek om de Menora (de Chanoeka-kandelaar heeft bij uitzondering acht armen) acht dagen te laten branden. Het feest is nu symbool geworden van de nationale bevrijding. De gemoedelijkheid en de gezelligheid van dit winterfeest (december) met zijn dansende lichtjes, doet ons wel eens aan ons Kerstfeest denken.

EERSTE LEZING                   I Makk. 4, 36-37.52-59

Zij vierden het feest van de altaarwijding,
waarbij ze vol vreugde brandoffers opdroegen.

Uit het eerste Boek van de Makkabeeën

In die dagen zeiden Judas en zijn broers:
“Onze vijanden zijn verslagen:
laten we dus optrekken
om de tempel te zuiveren en wederom in te wijden.”
Heel het leger verzamelde zich
en trok op naar de berg Sion.
In de vroege morgen
van de vijfentwintigste van de negende maand,
dus de maand Kislew, van het jaar honderdachtenveertig,
droegen ze volgens de voorschriften van de wet
op het nieuwe brandofferaltaar, dat ze hadden gebouwd,
een offer op.
Op dezelfde tijd en op dezelfde dag,
waarop de volken het altaar hadden ontwijd,
werd het onder het zingen van lofliederen,
begeleid met citers, harpen en cymbalen, weer ingewijd.
Al het volk wierp zich in aanbidding ter aarde neer
en loofde de hemel,
die hun ondernemingen had doen slagen.
Acht dagen lang vierden zij het feest van de altaarwijding,
waarbij ze vol vreugde brandoffers opdroegen,
alsmede lof- en dankoffers.
Zij versierden de voorgevel van de tempel
met gouden kransen en schilden,
herstelden de poorten en de zalen
en plaatsten nieuwe deuren.
Er heerste een zeer grote vreugde onder het volk
omdat de smaad,
hun door de heidenen aangedaan, was weggenomen.
In overleg met zijn broers
en geheel de volksvergadering van Israël
bepaalde Judas, dat ze, zolang ze leefden,
het feest van de altaarwijding jaarlijks acht dagen lang,
te beginnen op de vijfentwintigste van de maand Kislew
in vreugde en blijdschap zouden vieren.

TUSSENZANG             I Kron. 29, 10, 11abc, 11d-12a, 12bcd

Wij eren, Heer, uw luisterrijke Naam.

Gij zijt geprezen, Heer, in alle eeuwen,
Gij God van onze vader Israël.
Groot zijt Gij in uw daden, oppermachtig,
verheven, luisterrijk en hoog geëerd.

Want alles in de hemel en op aarde is het uwe,
Gij zijt de koning, Heer, die boven allen staat.
Van U zijn aanzien en bezit afkomstig,
al wat bestaat richt zich naar uw bevel.

Gij kunt beschikken over vaardigheid en krachten,
wat groot en sterk is hebt Gij zo gemaakt.

ALLELUIA               I Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid ;
en dit woord is de boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

EVANGELIE                   Lc. 19, 45-48

Mijn huis moet een huis van gebed zijn,
maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd ging Jezus de tempel binnen
en begon de verkopers eruit te jagen,
terwijl Hij tot hen zei:
“Er staat geschreven:
Mijn huis moet een huis van gebed zijn,
maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.”
Dagelijks gaf Hij in de tempel onderricht.
De hogepriesters, de schriftgeleerden
en de vooraanstaanden van het volk
zochten een gelegenheid om Hem ter dood te brengen,
maar zij zagen geen kans om wat dan ook te doen,
want al het volk hing aan zijn lippen.

________________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

123. De cultuur van het relativisme is dezelfde ziekte als die welke iemand ertoe brengt van iemand anders te profiteren en hem louter te behandelen als object door hem te verplichten tot gedwongen werk of hem vanwege een schuld tot slavernij te brengen. Dezelfde logica leidt ertoe kinderen seksueel te misbruiken of ouderen in de steek te laten die voor de eigen belangen niet van nut zijn. Het is ook de innerlijke logica van wie zegt: laten wij de economie regelen door de onzichtbare krachten van de markt, omdat de schadelijke effecten ervan op maatschappij en natuur onvermijdelijke zijn. Als er buiten de bevrediging van de eigen aspiraties en de onmiddellijke noden geen objectieve waarheden, noch vaste beginselen zijn, wat voor grenzen kunnen dan de mensenhandel, de georganiseerde misdaad, de drugshandel, de handel in bloeddiamanten en huiden van dieren die gevaar lopen uit te sterven, hebben? Is het niet dezelfde relativistische logica die de aanschaf van organen van de armen rechtvaardigt om ze te verkopen of te gebruiken voor experimenten, of het afdanken van kinderen, omdat zij niet beantwoorden aan de wens van hun ouders? Het is dezelfde logica van ”gebruiken en weggooien”, die zoveel afval produceert alleen maar door het ongeordende verlangen meer te verbruiken dan wat men werkelijk nodig heeft. En dan moeten wij niet denken dat politieke programma’s of de kracht van de wet voldoende zullen zijn om gedragingen te vermijden die het milieu treffen; immers, wanneer de cultuur ontaardt en men geen enkele objectieve waarheid of universeel geldige beginselen meer erkent, zullen wetten alleen maar worden verstaan als iets dat willekeurig wordt opgelegd, en als hindernissen, die moeten worden vermeden.

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday in the thirty-third week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
We read the story of the origin of one of today’s Jewish celebrations: Hanukkah. After the victory, the Temple is again solemnly consecrated and a feast is attached to it, Hanukkah, the feast of the ‘lights’. Legend has it that a jug of pure oil was found, which proved sufficient to keep the Menorah (the Hanukkah candlestick exceptionally has eight arms) burning for eight days. The festival has now become a symbol of national liberation. The conviviality and warmth of this winter festival (December), with its dancing lights, sometimes reminds us of our Christmas.

FIRST READING      I Makk. 4, 36-37.52-59

They celebrated the feast of the dedication of the altar,
where they joyfully offered burnt offerings.

From the First Book of the Maccabees

In those days Judas and his brothers said:
“Our enemies have been defeated:
So let us go up
and cleanse the temple and rededicate it.
All the army assembled
and marched up to Mount Zion.
In the early morning
of the twenty-fifth of the ninth month,
thus the month of Kislew, of the year one hundred and forty-eight,
according to the statutes of the law, they carried
on the new altar of burnt offering which they had built,
a sacrifice.
At the same time and on the same day
on which the nations had desecrated the altar,
it was consecrated again with the singing of hymns of praise, accompanied by zithers, harps and cymbals.
All the people prostrated themselves in adoration
and praised the heavens,
who had made their enterprises successful.
For eight days they celebrated the festival of the dedication of the altar,
during which they joyfully offered burnt offerings,
and praise and thanksgiving offerings.
They adorned the facade of the temple
with golden wreaths and shields,
repaired the gates and the halls
and set up new doors.
There was great joy among the people
because the reproach
done to them by the Gentiles had been removed.
In consultation with his brothers
and the entire assembly of Israel
Judas decreed that as long as they lived,
the feast of the dedication of the altar for eight days each year,
beginning on the twenty-fifth of the month of Kislew
would be annually celebrated in joy and gladness.

Interludium    I Chron. 29, 10, 11abc, 11d-12a, 12bcd

We honour, Lord, thy glorious Name.

Praised be thou, O Lord, throughout all ages,
Thou God of our father Israel.
Great art thou in thy works, mighty,
exalted, glorious, and humbled.

For all things in heaven and earth are Thine,
Thou art the King, Lord, who art above all.
From Thee come prestige and property,
all that exists is at Your command.

Thou canst dispose of skill and power,
that which is great and strong Thou hast made so.

ALLELUIA    I Pet. 1, 25

Alleluia.
The word of the Lord endures forever ;
and this word is the message
which was preached to you in the Gospel.
Alleluia.

GOSPEL       Lk. 19, 45-48

My house must be a house of prayer,
but you have made it a den of thieves.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus entered the temple
and began to drive out the vendors,
while He said to them:
“It is written:
My house must be a house of prayer,
but you have made it a den of thieves.”
Every day He taught in the temple.
The high priests, the scribes
and the leaders of the people
sought an opportunity to put him to death,
but they saw no opportunity to do anything,
for all the people were hanging on his every word.

________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

123. The culture of relativism is the same disease that leads one to take advantage of someone else and to treat them as mere objects by forcing them into forced labour or enslaving them because of a debt. The same logic leads to the sexual abuse of children or the abandonment of elderly people who are of no use to one’s own interests. It is also the inner logic of those who say: let the economy be regulated by the invisible forces of the market, because its harmful effects on society and nature are inevitable. If there are no objective truths or fixed principles beyond the satisfaction of one’s own aspirations and immediate needs, what limits can there be to human trafficking, to organised crime, to drug trafficking, to the trade in blood diamonds and the skins of animals in danger of extinction? Is it not the same relativistic logic that justifies the acquisition of organs from the poor in order to sell them or use them for experiments, or the discarding of children because they do not correspond to the wishes of their parents? It is the same logic of ‘use it and throw it away’ that produces so much waste just by the disordered desire to consume more than one really needs. And then we must not think that political programmes or the force of the law will be enough to avoid behaviours that affect the environment; for when culture degenerates and no objective truth or universally valid principles are recognised, laws will only be understood as something arbitrarily imposed, and as obstacles to be avoided.

To be continued      For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________