http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – HH. Cosmas en Damianus, mrt.

Tweelingbroers uit de 2e helft van de 2e eeuw in Syrië. Beiden geneesheren die kostenloos werkten.
Eerste slachtoffers van Diocletianus tijdens de christenvervolgeling.
In 303 onthoofd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging

Jeruzalem is nog maar een klein deeltje van het reusachtige Perzische rijk. De joden geven de hoop op dat ze ooit opnieuw een echt koninkrijk zullen vormen met een koning uit het geslacht van David. Eerder dan op het herstel van de aardse macht, zullen zij zich toeleggen op datgene wat de diepste zin vormt van hun bestaan: Het herstel van de cultus en de verdieping van hun geloof in God. Wanneer de tegenslagen in het leven ons te veel worden, wanneer we een illusie armer worden, zijn we ook dan in staat om terug te vallen op de essentie van ons leven? Benutten we die tegenslagen als kansen om ons geloof te zuiveren en te verdiepen? Opdat we straks vol vreugde het feest van onze bevrijding, het Paasfeest kunnen vieren?

 

EERSTE LEZING               Ezr. 6, 7-8. 12b. 14-20
De Israëlieten vierden het Paasfeest in de nieuwe tempel.

Uit het boek Ezra

In die dagen schreef koning Daríus aan de stadhouders
uit het gebied aan de overzijde van de Rivier:
“Laat het werk aan de tempel doorgaan,
zodat de stadhouder van Juda en de oudsten van de Joden
de tempel op zijn vroegere plaats kunnen herbouwen.
Bovendien bepaal ik hierbij,
dat gij met de oudsten van de Joden moet samenwerken
om deze tempel te herbouwen.
De uitgaven moeten aan deze mannen volledig
en op tijd worden vergoed
uit de koninklijke inkomsten en belastingen
van het gebied aan de overzijde van de Rivier.
Ik, Daríus, heb dit decreet uitgevaardigd.
Het moet zorgvuldig ten uitvoer gebracht worden.”

De oudsten van de Joden zetten de bouw voort
en deze verliep voorspoedig, dank zij het optreden
van de profeten Haggaï en Zacharia, de zoon van Iddo.
Zij voltooiden het werk
dat hun opgelegd was door de God van Israël
en door Cyrus en Daríus en Artachsata,
de koning van Perzië.
De tempel kwam klaar op de derde dag
van de maand Adar,
in het zesde regeringsjaar van koning Daríus.
Daarop vierden de Israëlieten, priesters en levieten
en alle teruggekeerde ballingen,
met vreugde de inwijding van de tempel.
Bij de inwijding van de tempel offerden zij honderd stieren,
tweehonderd rammen, vierhonderd lammeren
en, overeenkomstig het aantal stammen van Israël,
twaalf bokken als zondeoffer voor heel Israël.
Met het oog op de dienst van God in Jeruzalem
deelden zij de priesters in klassen in
en de levieten in afdelingen,
zoals het boek Mozes dat bepaalt.
Op de veertiende dag van de eerste maand
vierden de teruggekeerde ballingen het paasfeest.
De priesters en de levieten hadden zich allen geheiligd,
zodat zij allen rein waren.
Zij slachtten het paaslam voor alle teruggekeerde ballingen,
voor hun medepriesters en voor zichzelf.

TUSSENZANG                   Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
Wij trekken naar Gods huis!

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
Wij trekken naar Gods huis!
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd :
Naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

 

ALLELUIA                   Joh. 14,23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

 

EVANGELIE              Lc. 8, 19-21
Mijn moeder en mijn broeders zijn zij
die het woord van God horen en er naar handelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd kwam zijn moeder met zijn broeders bij Jezus,
maar vanwege de menigte konden zij Hem niet bereiken.
Men liet Hem dus weten:
“Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen U spreken.”
Maar Hij gaf hun ten antwoord:
“Mijn moeder en mijn broeders zijn zij,
die het woord van God horen en ernaar handelen.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

57. Het is te voorzien dat men ten overstaan van de uitputting van sommige hulpbronnen op zoek gaat naar een gunstig scenario voor nieuwe oorlogen, die worden gemaskeerd met nobele eisen. Oorlog brengt altijd zware schade toe aan het milieu en de culturele rijkdom van de volken en de risico’s worden enorm, wanneer men denkt aan kernwapens en biologische wapens. Immers, “ondanks dat internationale overeenkomsten een chemische, bacteriologische en biologische oorlog verbieden, is het een feit dat in de laboratoria het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe aanvalswapens die in staat zijn het natuurlijk evenwicht aan te tasten, doorgaat”. Er wordt van de politiek een grotere aandacht gevraagd om de oorzaken die nieuwe conflicten kunnen veroorzaken, te voorkomen en op te lossen. Maar macht samen met geld is datgene wat zich het meest tegen deze pogingen verzet en politieke plannen hebben vaak geen brede visie. Waarom wil men vandaag een macht handhaven die men zich zal herinneren om haar onvermogen in te grijpen, toen het urgent en noodzakelijk was om het te doen?

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

 

Tuesday – HH. Cosmas and Damianus, mart.

Twin brothers from the 2nd half of the 2nd century in Syria. Both physicians who worked for free.
First victims of Diocletian during the persecution of Christians.
Beheaded in 303.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one except,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

Considerations

Jerusalem is still only a small part of the giant Persian empire. The Jews are giving up hope that they will one day form a real kingdom again with a king from the lineage of David. Rather than restoring earthly power, they will focus on what constitutes the deepest meaning of their existence: Restoring the cult and deepening their faith in God. When life’s setbacks become too much for us, when we become one illusion poorer, are we able to fall back on the essence of our lives even then? Do we use those setbacks as opportunities to purify and deepen our faith? So that later we can joyfully celebrate the feast of our liberation, the Feast of Easter?

 

FIRST READING                     Ezr. 6, 7-8. 12b. 14-20
The Israelites celebrated Passover in the new temple.

From the book of Ezra

In those days, King Daríus wrote to the stadholders
from the area across the River:
“Let the work on the temple continue ,
so that the governor of Judah and the elders of the Jews
may rebuild the temple in its former place.
Moreover, I hereby stipulate,
that ye should cooperate with the elders of the Jews
to rebuild this temple.
Expenses are to be paid to these men in full
and on time be reimbursed
from the royal revenues and taxes
of the territory across the River.
I, Daríus, have issued this decree.
It must be carefully implemented.”

The elders of the Jews continued the construction
and this proceeded prosperously, thanks to the actions
of the prophets Haggaï and Zechariah the son of Iddo.
They completed the work
that had been imposed on them by the God of Israel
and by Cyrus and Daríus and Artachsata,
the king of Persia.
The temple was finished on the third day
of the month of Adar,
in the sixth year of King Daríus’ reign.
Thereupon the Israelites, priests and Levites
and all the returned exiles,
joyfully celebrated the dedication of the temple.
At the dedication of the temple, they sacrificed one hundred bulls,
two hundred rams, four hundred lambs
and, according to the number of tribes of Israel,
twelve goats as a sin offering for all Israel.
In view of the service of God in Jerusalem
they divided the priests into classes
and the Levites into divisions,
as the book of Moses stipulates.
On the fourteenth day of the first month
the returned exiles celebrated the Passover feast.
The priests and the Levites had all sanctified themselves,
so that they were all clean.
They slaughtered the paschal lamb for all the returned exiles,
for their fellow priests and for themselves.

INTERLUDIUM             Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5

How happy was I, when I was called:
We are going to God’s house!

How happy was I, when I was called:
We are going to God’s house!
Now may my foot, Jerusalem,
enter your gates.

Jerusalem, walled city,
built so close together:
To thee do the tribes march,
the tribes of God’s people.

They go according to Israel’s custom
worship the Name of God.
There stand the seats of justice,
the throne of David’s house.

 

ALLELUIA             John 14.23

Alleluia.
If anyone loves Me ,
he will keep My word;
my Father will love him
and We will come to him.
Alleluia.

 

GOSPEL                    Lk. 8, 19-21
My mother and my brothers are those
who hear the word of God and act according to it.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time his mother came to Jesus with his brethren,
but because of the crowd they could not reach Him.
So they informed Him:
“Your mother and your brothers are outside and want to speak to You.”
But He replied to them:
“My mother and my brethren are they ,
who hear the word of God and act accordingly.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home
57. It is foreseeable that in the face of the depletion of some resources, people will look for a favourable scenario for new wars, masked with noble demands. War always causes severe damage to the environment and cultural wealth of peoples, and the risks become enormous when one thinks of nuclear and biological weapons. After all, “despite international agreements prohibiting chemical, bacteriological and biological war, it is a fact that in the laboratories research continues on the development of new weapons of attack capable of affecting the natural balance. “Greater attention is demanded of politicians to prevent and resolve the causes that may cause new conflicts. But power along with money is what most opposes these efforts, and political plans often lack a broad vision. Why do they want to maintain a power today that will be remembered for its inability to intervene when it was urgent and necessary to do so?

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Maandag in de vijfentwintigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging
Na een langdurige ballingschap (van 587 tot 538) komt het godsvolk terug thuis in het Beloofde Land. De heropbouw van de tempel neemt een aanvang, dankzij de door de Perzische koning bevolen hulp van andere (andersgelovige) volkeren. Deze beslissing wordt gezien als een voorzichtige stap in de richting van Gods universele heilsplan: Een bewonderenswaardige poging om de eerbied te bevorderen voor de diversiteit tussen mensen en volkeren. In deze tijd van geloofsversnippering en vooroordelen kan de eerste lezing ons helpen om in eigen hart te kijken: Welke houding hebben we tegenover andersgelovigen? En besteden we voldoende aandacht aan onze persoonlijke relatie met God, aan de verdieping ervan, zodat we straks kunnen getuigen van Hem?

EERSTE LEZING             Ezr. 1,1-6

Laten al degenen die tot het volk van de Heer behoren
terugkeren naar Jeruzalem en er een tempel bouwen.

Begin van het boek Ezra

In het eerste regeringsjaar van Cyrus
de koning van Perzië,
liet de Heer de voorspelling
die Hij door Jeremia gedaan had, in vervulling gaan.
Hij gaf Cyrus, de koning van Perzië, in
om in heel zijn koninkrijk een boodschap af te kondigen
en brieven rond te sturen van de volgende inhoud.
Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië:
“De Heer, de God des hemels,
heeft mij alle koninkrijken der aarde geschonken.
“Hij heeft mij opgedragen voor Hem
een tempel te bouwen in Jeruzalem in Juda.
” Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren,
onder zijn hoede terugkeren naar Jeruzalem in Juda
en een tempel bouwen ter ere van de Heer,
de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont.
“Overal waar er nog Israëlieten zijn,
zullen deze van hun medeburgers zilver en goud,
have en vee ontvangen, en bovendien wijgeschenken
voor de tempel van God in Jeruzalem.”
De familiehoofden van Juda en Benjamin,
de priesters en de levieten,
alle wie God het ingaf,
troffen voorbereidingen voor de terugreis
om de tempel van de Heer in Jeruzalem te herbouwen.
En hun buren gaven hun als bijdragen
zilveren en gouden voorwerpen,
have en vee en allerlei kostbaarheden
en nog andere geschenken die ze spontaan aanboden.

TUSSENZANG              Ps.  126(125), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6

Geweldig was het wat de Heer ons deed.

De Heer bracht Sions ballingen terug:
Het was alsof wij droomden.
Toen lachten alle monden
en juichte elk tong.

Toen zei men bij de volken:
Geweldig is het wat de Heer hen deed.
Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn we zo blij.

Keer nu ons lot ten goede, Heer,
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.
Die onder tranen zaaien
zij oogsten met gejuich.

Vol zorgen gaan zij uit
met zaaizakken beladen;
maar keren zingend weer
beladen met hun schoven.

 

ALLELUIA                    Joh. 14, 5

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

 

EVANGELIE                     Lc. 8, 16-18

De lamp wordt op de standaard geplaatst
opdat al wie binnenkomt het licht kan zien.

Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot de menigte:

“Niemand steekt een lamp aan
om die onder een schaal te verbergen
of onder een rustbank te zetten,
maar hij plaatst ze op een standaard,
opdat al wie binnenkomt het licht kan zien.
Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt,
niets geheim dat niet bekend zal worden
en aan het licht zal komen.
Let dus goed op hoe gij luistert.
Aan wie heeft zal gegeven worden;
maar wie niet heeft:
Zelfs wat hij meent te hebben, zal hem nog ontnomen worden.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
56. In de tussentijd blijven de economische machten het huidige mondiale systeem rechtvaardigen, waarbij speculeren en zoeken naar financieel gewin prevaleren, die ertoe neigen iedere context en de effecten op de menselijke waardigheid te negeren. Zo wordt duidelijk dat het verval van het milieu en het menselijk en ethisch verval nauw met elkaar verbonden zijn. Velen zullen zeggen dat zij zich niet ervan bewust zijn dat zij immorele daden stellen, omdat de constante verstrooiing ons de moed ontneemt om de werkelijkheid van een beperkte en eindige wereld gewaar te worden. Daarom “blijft alles wat broos is, zoals het milieu, weerloos ten overstaan van de belangen van de vergoddelijkte markt, die in een absolute regel zijn veranderd”. 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

 

Monday in the Twenty-fifth week through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one except,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

Considerations
After a long exile (from 587 to 538), the people of God return home to the Promised Land. The rebuilding of the temple begins, thanks to the help of other (non-believing) peoples ordered by the Persian king. This decision is seen as a tentative step towards God’s universal plan of salvation: An admirable attempt to promote respect for diversity among people and peoples. In these times of faith fragmentation and prejudice, the first reading can help us look into our own hearts: What attitude do we have towards other believers? And are we paying enough attention to our personal relationship with God, to its deepening, so that we can later witness to Him?

 

FIRST READING               Ezr. 1:1-6

Let all those who belong to the Lord’s people
return to Jerusalem and build a temple there.

Beginnings of the book of Ezra

In the first year of reign of Cyrus
the king of Persia,
the Lord had the prophecy fulfilled
which He had made through Jeremiah.
He gave Cyrus, the king of Persia, in
to proclaim a message throughout his kingdom
and send around letters of the following content.
Thus speaks Cyrus, king of Persia:
“The Lord, the God of heaven,
hath given me all the kingdoms of the earth.
“He has commanded me to build for Him
a temple at Jerusalem in Judah.
” Let all those of you who belong to His people,
return under His care to Jerusalem in Judah
and build a temple to the honour of the Lord,
the God of Israel, the God who dwells in Jerusalem.
“Wherever there are still Israelites ,
these shall receive from their fellow citizens silver and gold,
livestock and cattle, and moreover we gifts
for the temple of God in Jerusalem.”
The family heads of Judah and Benjamin,
the priests and the Levites,
all whom God instructed,
made preparations for the return journey
to rebuild the temple of the Lord in Jerusalem.
And their neighbours gave them as contributions
silver and gold objects,
livestock and cattle and all kinds of valuables
and other gifts they spontaneously offered.

INTERLUDIUM             Ps. 126(125), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6

Great was what the Lord did to us

The Lord brought back Zion’s exiles:
It was as if we were dreaming.
Then all mouths laughed
and every tongue rejoiced.

Then people among the nations said:
Great is what the Lord did to them.
Great was what the Lord did to us,
which is why we are so happy.

Now turn our fate for the better, Lord,
as a brook does in the southern desert.
Who sow under tears
they reap with jubilation.

Full of care they go out
laden with sowing sacks;
but return singing
laden with their sheaves.

 

ALLELUIA             Jn 14:5

Alleluia.
I am the way, the truth and the life, says the Lord;
no one comes to the Father except through Me.
Alleluia.

 

GOSPEL                 Lk. 8, 16-18

The lamp is placed on the standard
that all who enter may see the light.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time, Jesus said to the crowd:

“No one lights a lamp
to hide it under a bowl
or put it under a resting bench,
but he places it on a stand,
so that all who enter may see the light.
Nothing is hidden that will not be made public,
nothing secret that will not be known
and shall come to light.
So take heed how ye listen.
To him who has shall be given;
but he who has not:
Even what he thinks he has shall yet be taken away from him.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home
56. In the meantime, economic powers continue to justify the current global system, where speculation and the search for financial gain prevail, which tend to ignore any context and the effects on human dignity. It thus becomes clear that environmental decay and human and ethical decay are closely linked. Many will say they are unaware that they are committing immoral acts because the constant scattering deprives us of the courage to perceive the reality of a limited and finite world. Therefore, “everything fragile, like the environment, remains defenceless in the face of the interests of the deified market, which have turned into an absolute rule”.
To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Vijfentwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Openingswoord

We kunnen niet anders dan ons te verwonderen
over Gods goedheid voor ieder van ons.
Gods liefde is zo groot dat ze ons begrip ver te boven gaat.
Dat maakt het tegelijk gemakkelijk en moeilijk.
We delen allen in de volle maat van Gods genade
en toch zouden we ze ook willen kunnen verdienen,
zeker als het over anderen gaat.
Wij zijn hier samen om die steeds onverdiende, overlopende maat
van Gods goedheid te vieren in Jezus Christus.

EERSTE LEZING       Jes. 55, 6-9
Uw gedachten zijn niet mijn gedachten.

Uit de profeet Jesaja

Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden,
roept Hem aan nu Hij nabij is.
De ongerechtige moet zijn weg verlaten,
de zondaar zijn gedachten;
hij moet naar de Heer terugkeren
– de Heer zal zich erbarmen –
Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten,
mijn wegen niet uw wegen
– is de godsspraak van de Heer –
maar zoals de hemel hoog boven de aarde is,
zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven
en mijn gedachten uw gedachten.

Antwoordpsalm     Ps. 145(144), 2-3, 8-9, 17-18

Keervers
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept.

U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

TWEEDE LEZING     Fil. I, 20c-24.27a
Voor mij is het leven Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Filippi

Broeders en zusters,

Of ik leven moet of sterven,
Christus zal in mij verheerlijkt worden.
Voor mij toch is het leven Christus
en het sterven een winst,
maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid.
Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.
Ik word naar twee kanten getrokken:
Ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn,
want dat is verreweg het beste.
maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.
Alleen, gij moet een leven leiden
dat het evangelie van Christus waardig is.

Vers voor het evangelie     Vgl. Hand. 16, 14b

Alleluia.
maak ons hart ontvankelijk, Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen.
Alleluia.

EVANGELIE             Mt. 20, 1-16a
Zijt gij kwaad, omdat Ik goed ben?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen
de volgende gelijkenis:

“Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar
die vroeg in de morgen uitging
om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
“Hij werd het met de arbeiders eens voor een tienling per dag
en stuurde ze naar zijn wijngaard.

“Rond het derde uur ging hij er weer op uit
en zag nog anderen werkeloos op de markt staan.
“En Hij zei tot hen:
Gaat ook naar mijn wijngaard
en ik zal u geven wat billijk is.
“En zij gingen.

“Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit
en deed hetzelfde.

“Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit
en vond er weer anderen staan.
“Hij zei tot hen:
Wat staat ge hier de hele dag werkeloos?
“Ze antwoordden hem:
Niemand heeft ons gehuurd.
“Daarop zei hij tot hen:
Gaat ook gij naar mijn wijngaard.
“Bij het vallen van de avond
sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester:
Roep de arbeiders en betaal hen uit,
te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten.
“Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen,
kregen zij elk een tienling;
toen nu ook de eersten kwamen,
meenden deze dat zij meer zouden krijgen,
maar ook zij kregen ieder de overeengekomen tienling;
“Ze namen hem wel aan,
maar begonnen tegen de landeigenaar te morren
en zeiden:
Dezen hier die het laatst gekomen zijn,
hebben maar één uur gewerkt
en gij stelt ze gelijk met ons
die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen.
“Maar hij antwoordde een van hen:
“Vriend, ik doe u toch geen onrecht?
“Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een tienling?
“Neem wat u toekomt en ga heen.
“Ik wil aan degene die het laatst gekomen is,
evenveel geven als aan u.
“Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies
of zijt gij kwaad, omdat ik goed ben?

“Zo zullen de laatsten de eersten
en de eersten de laatsten zijn.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

55. Langzamerhand kunnen sommige landen belangrijke vorderingen, het ontwikkelen van een efficiëntere controle en een oprechtere strijd tegen de corruptie, laten zien. De ecologische gevoeligheid van de volken is gegroeid, ook al is het niet voldoende om de schadelijke consumptiegewoonten te veranderen, die niet lijken af te nemen, maar zich uit te breiden en zich te ontwikkelen. Dit gebeurt, om alleen maar een eenvoudig voorbeeld te geven, met de steeds groeiende toename van het gebruik en de intensiteit van airco’s: De markten stimuleren bij het zoeken naar onmiddellijk gewin nog meer de vraag. Als iemand van buitenaf naar de planetaire gemeenschap zou kijken, zou hij zich verbazen over een dergelijk gedrag, dat soms suïcidaal lijkt.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Twenty-fifth sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one except,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day

Opening word

We cannot help but marvel
at God’s goodness to each of us.
God’s love is so great that it is far beyond our comprehension.
This makes it both easy and difficult at the same time.
We all share in the full measure of God’s grace
and yet we would like to be able to earn them too,
especially when it comes to others.
We are here together to celebrate that ever-unearned, overflowing measure
of God’s goodness in Jesus Christ.

 

FIRST READING                 Isa 55:6-9
Your thoughts are not my thoughts.

From the prophet Isaiah

Seek the Lord now that He is found,
call on Him now that He is near.
The unrighteous must leave his way,
the sinner his thoughts;
he must return to the Lord
– the Lord will have mercy –
your thoughts are not my thoughts,
my ways not your ways
– is the word of the Lord –
but as the heavens are high above the earth,
so high are my ways above your ways
and my thoughts your thoughts.

Responsorial          Ps. 145(144), 2-3, 8-9, 17-18

Refrain
Near is the Lord to everyone who calls on Him.

You I want to praise every day,
glorifying Your Name forever.
The Lord is great and worthy of all praise,
His greatness is unfathomable.

The Lord is full of love and compassion,
longsuffering and most gracious.
The Lord is concerned for every human being,
merciful to all that He made.

The Lord is just in all His ways,
and holy in all that He does.
Near is the Lord to everyone who calls on Him,
to everyone who prays sincerely to Him.

 

SECOND READING              Phil. I, 20c-24.27a
To me, life is Christ.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Philippi

Brothers and sisters,

Whether I should live or die,
Christ will be glorified in me.
For me anyway, life is Christ
and dying a gain,
but if I live, fruitful labour awaits me.
Therefore, I do not know what to choose.
I am drawn to two sides:
I long to go to be with Christ,
because that is by far the best.
But for you it is more useful that I remain here.
Alone, thou must live a life
worthy of the gospel of Christ.

Verse for the gospel            Cf. Acts 16, 14b

Alleluia.
Make our hearts receptive, Lord,
that we may understand the words of your Son.
Alleluia.

 

GOSPEL               Mt 20, 1-16a
Are ye evil because I am good?

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time, Jesus told his disciples
the following parable:

“With the kingdom of heaven, it is as with a landowner
who went out early in the morning
to hire labourers for his vineyard.
“He agreed with the workers for a tenner a day
and sent them to his vineyard.

“Around the third hour, he went out again
and saw others standing idly in the marketplace.
“And He said to them:
Go also to my vineyard
and I will give you what is fair.
“And they went.

“About the sixth and ninth hour he went out again
and did the same thing.

“Around the eleventh hour, he went out again
and found others standing there again.
“He said to them:
What art thou standing here idly all day?
“They answered him:
No one has hired us.
“Thereupon he said to them:
Go ye also into my vineyard.
“At nightfall
the owner of the vineyard spoke to his steward:
Call the workers and pay them out,
beginning with the last and so on to the first.
“When the workers of the eleventh hour came ,
they each received a tenner;
now when the first ones also came,
these thought they would get more,
but they too were each given the agreed tenling;
“They did take it ,
but began to grumble against the landowner
and said:
Those here who came last ,
have only worked one hour
and you equate them with us
who have borne the burden of the day and the burning heat.
“But he answered one of them:
“Friend, surely I do thee no injustice?
“Art thou not agreeing with me for a tenner?
“Take what is due you and go.
“I want to give to the one who came last,
as much as to thee.
“May I not sometimes do with mine what I prefer
or are ye evil because I am good?

“Thus the last shall be the first
and the first shall be the last.”
________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

55. Gradually, some countries can show important progress, developing more efficient control and a more sincere fight against corruption. The ecological sensitivity of peoples has grown, even if it is not enough to change harmful consumption habits, which do not seem to be decreasing, but expanding and developing. This is happening, to give just a simple example, with the ever-growing increase in the use and intensity of air conditioners: the markets, in seeking immediate gain, further stimulate demand. If someone were to look at the planetary community from the outside, they would be amazed at such behaviour, which sometimes seems suicidal.

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays
Laudato Si Official English translation

Zaterdag – H. Pius van Pietrelcina, pr.

Pater Pio. Geboren 25 mei 1887. Op 20 sept. 1918 voltrokken bij hem
zichtbare mystieke tekenen. Zalig verklaard in 1999 en Heilig verklaard op 16 juni 2002.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

 

Overweging
In de lezing van vandaag zingt de apostel de lof van de glorie van de Heer, en hij maant aan om Gods belangrijkste gebod na te leven: Lief te hebben. Wie liefheeft, getuigt van God, want Hij is Liefde. Hij is de enige koning, de Koning der koningen. Paulus en de eerste christenen leefden in een tijd waarin aardse keizers en koningen vergoddelijkt werden en met de hoogste titels en superlatieven aangesproken en aanbeden werden. Tegen die heidense cultus verzet Paulus zich: Alleen God is Heerser. Geen enkele aardse macht, geen enkele ideologie, geen enkel idool is zo verheven dat wij ons er onvoorwaardelijk aan moeten onderwerpen. De antwoordpsalm van vandaag sluit hier mooi bij aan: “Waarlijk, de Heer is God, Schepper en Meester”. Treden wij onbezorgd voor zijn aanschijn.

 

EERSTE LEZING          I Tim. 6, 13-16

Bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept
tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Ik beveel u voor het aanschijn van God die alles ten leven wekt,
en van Christus Jezus
die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd :
Bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept
tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus
die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen,
Hij, de gelukzalige,
de enige Heerser,
de grote Koning en de opperste Heer
die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht.
Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien.
Hem zij eer en eeuwige macht !
Amen.

TUSSENZANG

Treedt onbezorgd voor Gods Aanschijn.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer.
Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn ;
waarlijk, de Heer is God.

Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.
Trekt met een lied door zijn poorten,
komt in zijn voorhof met zang.

Zegent zijn Naam en eert Hem,
Hij is ons goed gezind.
Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

 

ALLELUIA                     Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer ;
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

 

EVANGELIE                       Lc. 8, 4-15

Het zaad in de goede aarde zijn zij die het woord dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door
hun standvastigheid.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd
toen zich een grote menigte verzamelde
en uit de steden de mensen naar Jezus toestroomden,
sprak Hij in een gelijkenis :
“De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien.
“En bij het zaaien viel een gedeelte op de weg ;
het werd vertrapt en de vogels uit de lucht aten het op.
“Een ander gedeelte viel op de rotsgrond ;
het schoot wel op, maar droogde uit omdat het geen vocht had.
“Weer een ander gedeelte viel tussen de distels,
maar tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het.
“Nog een ander gedeelte viel op de goede grond ;
het schoot op en bracht honderdvoudige vrucht voort.”
En met luide stem voegde Hij er aan toe :
“Wie oren heeft om te horen, hij luistere.”
Zijn leerlingen vroegen Hem wat die gelijkenis wel betekende.
Hij antwoordde :
“Aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk Gods te kennen,
maar de overigen ontvangen ze in gelijkenissen
omdat zij ziende niet zien, en horende niet begrijpen.
“Welnu, de betekenis van de gelijkenis is deze :
Het zaad is het woord van God.
“Die op de weg, zijn zij die geluisterd hebben.
“Maar dan komt de duivel en rooft het woord uit hun hart weg,
opdat ze niet door te geloven gered worden.
“Die op de rots zijn zij
die het woord met blijdschap ontvangen wanneer zij het horen,
maar zij hebben geen wortel ;
zij geloven voor een ogenblik,
maar ten tijde van de beproeving vallen zij af.
“Wat onder de distels viel zijn zij
die wel geluisterd hebben,
maar die gaandeweg door de zorgen,
de rijkdom en de genoegens van het leven
verstikt raken en niet tot rijpheid komen.
“Het zaad in de goede aarde zijn zij
die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

54. Opmerkelijk is de zwakte van de internationale politieke reactie. De onderwerping van de politiek aan de technologie en de financiën blijkt uit het mislukken van de mondiale topconferenties over het milieu. Er zijn teveel bijzondere belangen en het economisch belang gaat zeer gemakkelijk prevaleren boven het algemeen welzijn en de informatie manipuleren om de eigen plannen niet benadeeld te zien. In deze lijn vraagt het Document van Aparecida dat “bij het omgaan met natuurlijke hulpbronnen niet de belangen overheersen van economische groepen die op irrationele wijze de levensbronnen vernietigen”. Het verbond tussen economie en technologie sluit uiteindelijk alles buiten dat geen deel uitmaakt van hun directe belangen. Zo zou men alleen maar enkele oppervlakkige uitspraken, geïsoleerde filantropische acties en ook inspanningen kunnen verwachten om gevoeligheid voor het milieu te tonen, terwijl in werkelijkheid iedere poging van de maatschappelijke organisaties om de dingen te veranderen gezien zal worden als een verstoring die wordt veroorzaakt door romantische dromers, of een obstakel dat men moet vermijden.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday – H. Pius of Pietrelcina

Padre Pio. Born 25 May 1887. Visible mystical signs performed
on him on 20 Sept 1918. Beatified in 1999 and canonized on 16 June 2002.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one except,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

Considerations
In today’s reading, the apostle sings the praises of the Lord’s glory and exhorts us to live up to God’s most important commandment: To love. He who loves bears witness to God, for He is Love. He is the only King, the King of kings. Paul and the early Christians lived in a time when earthly emperors and kings were deified and addressed and worshipped with the highest titles and superlatives. Against this pagan cult, Paul resists: Only God is Ruler. No earthly power, no ideology, no idol is so exalted that we must submit to it unconditionally. Today’s response psalm ties in nicely with this: “Truly, the Lord is God, Creator, and Master”. Do we step unconcerned before His face.

 

FIRST READING               I Tim. 6, 13-16

Keep this commandment immaculate and undefiled
until the appearance of our Lord Jesus Christ.

From the holy apostle Paul’s first letter to Timothy

Dear one,

I commend you before the face of God who quickeneth all things to life,
and of Christ Jesus
who made the good confession before Pontius Pilate :
Keep this commandment immaculate and undefiled
until the appearing of our Lord Jesus Christ
whom God will make us behold in due time,
He, the Blessed One,
the only Ruler,
the great King and Supreme Lord
who alone possesses immortality and dwells in unapproachable light.
No man has seen Him or can see Him.
To Him be honour and eternal power!
Amen.

INTERLUDIUM

Enter unconcerned before God’s Face.

Rejoice before the Lord, all nations,
serve the Lord with joy.
Enter unconcerned before His Face ;
verily, the Lord is God.

He is the Creator and Master,
we are his flock, his people.
Pass through his gates with song,
enter his court with song.

Bless His Name and honour Him,
He is good to us.
Endless is His mercy,
faithful from generation to generation.

 

ALLELUIA             John 10, 27

Alleluia.
My sheep listen to my voice, says the Lord ;
and I know them and they follow Me.
Alleluia.

 

GOSPEL                      Lk. 8, 4-15

The seed in the good earth are those who keep the word they heard
in a good and noble heart and bring forth fruit by
their steadfastness.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days
when a great crowd gathered
and from the cities, people flocked to Jesus,
He spoke in a parable :
“The sower went out to sow his seed.
“And in sowing, a portion fell on the road ;
it was trampled and the birds of the air ate it up.
“Another portion fell on the rocky ground ;
it shot up but dried out because it had no moisture.
“Yet another portion fell among the thistles,
but at the same time, the thistles shot up and suffocated it.
“Yet another portion fell on the good ground ;
it shot up and brought forth a hundredfold fruit.”
And in a loud voice, He added :
“He who has ears to hear, he listens.”
His disciples asked Him what this parable meant.
He replied :
“To you, it has been given to know the secrets of the kingdom of God,
but the rest receive them in parables
because they see not and hear not understand.
“Well, the meaning of the parable is this :
The seed is the word of God.
“Those on the way, are those who have listened.
“But then the devil comes and snatches the word from their hearts,
lest they be saved by believing.
“Those on the rock are those
who receive the word with joy when they hear it,
but they have no root ;
they believe for a moment,
but at the time of trial, they fall away.
“Those who fell among the thistles are those
who did listen,
but who gradually through the care,
the riches and pleasures of life
become stifled and fail to mature.
“The seed in the good earth are those
who keep the word they heard in a good and noble heart
and bring forth fruit by their constancy.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

54. It is remarkable how weak international political responses have been. The failure of global summits on the environment makes it plain that our politics are subject to technology and finance. There are too many special interests, and economic interests easily end up trumping the common good and manipulating information so that their own plans will not be affected. The Aparecida Document urges that “the interests of economic groups which irrationally demolish sources of life should not prevail in dealing with natural resources”. The alliance between the economy and technology ends up sidelining anything unrelated to its immediate interests. Consequently, the most one can expect is superficial rhetoric, sporadic acts of philanthropy, and perfunctory expressions of concern for the environment, whereas any genuine attempt by groups within society to introduce change is viewed as a nuisance based on romantic illusions or an obstacle to be circumvented.

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Vrijdag in de vierentwintigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging
Onze tijd wordt gekenmerkt door een grote diversiteit van meningen en tegengestelde standpunten. Het wordt steeds moeilijker om uit te maken wat waarheid is en wat niet. In de samenleving worden vertrouwde waarden in vraag gesteld, grote principes sneuvelen, ons geloof moeten we eerder verdedigen dan dat we de gelegenheid krijgen om het vrijmoedig te verkondigen. Precies met deze situatie wordt Paulus geconfronteerd in zijn tijd. Hij pleit ervoor om terug te keren naar de bron wanneer we de weg niet meer weten, of wanneer we uit zelfverdediging oogkleppen dreigen op te zetten. Christenen mogen zich keren naar Gods woord. Dan worden zij open en ontvankelijke mensen, die op een gezonde manier afstand kunnen nemen van uiterlijke rijkdom, en onthecht kunnen leven.

 

EERSTE LEZING                  I Tim. 6, 2c-12

Gij, man Gods, moet streven naar gerechtigheid.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Tomóteüs.

Dierbare,

Zo moet gij leren en vermanen.
Wie een afwijkende leer verkondigt
en zich niet houdt
aan de gezonde beginselen van onze Heer Jezus Chritus
en aan de leer van onze godsdienst,
is een verwaand mens :
Zonder werkelijke wetenschap
maar met een ziekelijke belangstelling
voor twistvragen en woordenstrijd.
Hieruit kan niets anders voortkomen dan afgunst,
onenigheid, gelaster, achterdocht en eindeloze discussies,
het werk van mensen wier geest verward is
en van de waarheid verstoken.
Zij zien in de godsvrucht een bron van inkomsten.
Nu brengt de godsvrucht ongetwijfeld grote winst
maar alleen voor hem die tevreden is met wat hij heeft.
Want wij hebben in deze wereld niets meegebracht
en kunnen er ook niets uit meenemen.
Als wij voedsel en kleding hebben, moet ons dat genoeg zijn.
Zij die zich willen verrijken, vallen in verzoeking
en in de strik van allerlei dwaze en kwalijke begeerten
die een mens in verderf en ondergang storten.
Want de geldzucht is de wortel van alle kwaad.
Door deze hartstocht zijn sommigen al van het geloof afgedwaald
en hebben zich afgemarteld met kwellingen zonder tal.
Gij echter, man Gods, moet dit alles mijden.
Streef naar gerechtigheid,
godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid.
Strijd de goede strijd van het geloof,
grijp het eeuwige leven.
Daartoe zijt gij geroepen,
daartoe hebt gij de goede belijdenis afgelegd
ten overstaan van vele getuigen.

TUSSENZANG             Ps. 49(48), 6-7, 8-10, 17-18, 19-20

Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen (Mt. 5, 3).

Waarom zou ik vrezen voor slechte tijden,
wanneer ik door booswichten word belaagd ?
Door mensen die rekenen op hun rijkdom
en die zich beroemen op hun bezit.

Er is toch geen mens die zich vrij kan kopen,
zijn eigen losgeld betalen aan God ?
Te hoog is de prijs voor een eeuwig leven,
nooit is er genoeg om de dood te ontgaan.

Verlies dus de moed niet wanneer iemand rijk wordt,
wanneer in zijn huis de weelde steeds groeit.
Hij zal als hij dood gaat niets mee kunnen nemen,
zijn rijkdommen gaan niet met hem in het graf.

Al prijst hij zich tijdens zijn leven gelukkig :
je bent te benijden, het gaat je goed.
Toch moet hij zich eens bij zijn vaderen voegen
die nooit meer het licht van de zon zullen zien.

 

ALLELUIA               Ps. 130(129),5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

 

EVANGELIE                  Lc. 8, 1-3

Vrouwen vergezelden de Heer ;
zij zorgden voor Hem uit eigen middelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd trok Jezus predikend rond
door stad en dorp
en verkondigde de Blijde Boodschap van het Rijk Gods.
De twaalf vergezelden Hem
en ook enkele vrouwen
die van boze geesten en ziekten verlost waren :
Maria, die Magdalena wordt genoemd,
uit wie zeven duivels waren weggegaan,
Johanna, de vrouw van Herodes’ rentmeester Chuzas,
Susanna en vele anderen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

De zwakte van de reacties 

53. Deze situatie veroorzaken het gekerm van zuster aarde, dat zich verenigt met het gekerm van de in de steek gelatenen van de wereld, met een weeklacht die van ons een ander koers vraagt. Nooit hebben wij ons gemeenschappelijke huis slecht behandeld en beschadigd als in de laatste twee eeuwen. Wij zijn integendeel geroepen instrumenten van God de Vader te worden, opdat onze planeet zou kunnen zijn waarvan Hij gedroomd heeft, toen Hij haar schiep, en beantwoordt aan zijn plan van vrede, schoonheid en volheid. Het probleem is dat wij nog niet beschikken over de noodzakelijke cultuur om deze crisis het hoofd te bieden en het is nodig om leaderships te vormen die wegen wijzen en zo een antwoord te geven op de noden van de huidige generaties, allen inbegrepen, zonder de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Het wordt noodzakelijk een systeem van normen te scheppen dat onschendbare grenzen bevat en de bescherming van de ecosystemen verzekert, voordat de nieuwe vormen van macht die zijn afgeleid van het technisch-economisch paradigma, uiteindelijk niet alleen de politiek, maar ook de vrijheid en de gerechtigheid verwoesten.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday in the twenty-fourth week through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one except,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

Consideration
Our times are characterised by a great diversity of opinions and opposing viewpoints. It is becoming increasingly difficult to decide what is truth and what is not. In society, familiar values are being questioned, great principles are perishing, we have to defend our faith rather than be given the opportunity to proclaim it boldly. It is exactly this situation that Paul faces in his time. He advocates returning to the source when we no longer know the way, or when we threaten to put on blinders in self-defence. Christians may turn to God’s word. Then they become open and receptive people, able to distance themselves from outer riches in a healthy way, and live detached.

 

FIRST READING                I Tim. 6, 2c-12

Thou, man of God, must strive for righteousness.

From the holy apostle Paul’s first letter to Tomóteus.

Dearly beloved,

Thus thou must teach and exhort.
He who preaches dissenting doctrine
and does not keep
to the sound principles of our Lord Jesus Chritus
and to the teachings of our religion,
is a conceited man:
without real science
but with a morbid interest
in contentious questions and war of words.
From this nothing can arise but envy,
discord, slander, suspicion and endless discussions,
the work of people whose minds are confused
and devoid of truth.
They see in godliness a source of income.
Now no doubt godliness brings great profit
but only to him who is satisfied with what he has.
For we have brought nothing into this world
nor can we bring anything from it.
If we have food and clothing, that should be enough for us.
Those who want to enrich themselves fall into temptation
and into the snare of all kinds of foolish and evil desires
which plunge a man into ruin and destruction.
For greed for money is the root of all evil.
Because of this passion, some have already strayed from the faith
and have tortured themselves with afflictions without number.
Thou, however, man of God, must shun all this.
Strive for righteousness,
godliness, faith, love, perseverance, gentleness.
Fight the good fight of faith,
grasp eternal life.
To this end thou art called,
to this end ye have made the good confession
before many witnesses.

INTERLUDIUM            Ps 49(48), 6-7, 8-10, 17-18, 19-20

Blessed are the poor in spirit,
for to them belongs the kingdom of heaven (Mt 5:3).

Why should I fear bad times ,
when I am beset by evil-doers?
By people who count on their wealth
and who boast of their possessions.

Surely there is no man who can buy himself free,
pay his own ransom to God ?
Too high is the price for eternal life,
never is there enough to escape death.

So do not lose heart when someone becomes rich,
when in his house wealth is ever growing.
He will not be able to take anything with him when he dies,
his riches will not go with him into the grave.

Though during his life he praises himself happily :
You are to be envied, you will do well ;
yet he must one day join his fathers
who will never again see the light of the sun.

 

ALLELUIA               Ps. 130(129),5

Alleluia.
On the Lord I put my hope,
in his word I trust.
Alleluia.

 

GOSPEL               Lk. 8, 1-3

Women accompanied the Lord ;
they cared for Him out of their own resources.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days Jesus went around preaching
through town and village
and proclaimed the Good News of the Kingdom of God.
The twelve accompanied Him
and also some women
who were delivered from evil spirits and diseases :
Mary, called Magdalene,
from whom seven devils had departed,
Johanna, the wife of Herod’s steward Chuzas,
Susanna and many others, who cared for them out of their own resources.

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

The weakness of responses

53. This situation cause the groaning of sister earth, which unites with the groaning of the abandoned of the world, with a lament that demands of us a different course. Never have we mistreated and damaged our common home like in the last two centuries. On the contrary, we are called to become instruments of God the Father, so that our planet could be what He dreamed of when He created it, responding to His plan of peace, beauty and fullness. The problem is that we do not yet have the necessary culture to cope with this crisis, and it is necessary to form leaderships that show ways to respond to the needs of current generations, all of them included, without endangering future generations. It becomes necessary to create a system of norms that contains inviolable boundaries and ensures the protection of ecosystems, before the new forms of power derived from the techno-economic paradigm end up destroying not only politics but also freedom and justice.

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________