Dinsdag in de tweede week van de advent

Inleiding
Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.
Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.
Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.


Overweging
Zoals eens voor het volk van Israël een weg gebaand werd door de woestijn, zo volgt nu een tweede uittocht uit de ballingschap naar Jeruzalem. Gods ingrijpen is zo krachtig, dat de ballingen niet de (om)weg gaan langs de wegen die de karavanen doorgaans volgen, maar dat zij op een koninklijke, door God zelf gebaande weg naar huis keren. Elke berg, elke heuvel wordt geslecht, zodat de weg zonder hindernissen kan afgelegd worden. Op welke hindernissen stoot ik wanneer ik op weg wil gaan met God?

EERSTE LEZING           Jes. 40, 1-11

God troost zijn volk.

Uit de profeet Jesaja

“Troost, troost toch mijn Stad, zegt uw God –,
spreek Jeruzalem moed in,
roep haar toe, dat haar straftijd voorbij is,
dat haar ongerechtigheid vergeven is,
dat zij van Gods hand
haar zonden dubbel betaald heeft gekregen.”
Een stem roept:
“Baan de HEER een weg in de steppe,
effen voor onze God een heerbaan in de woestijn,
elk dal moet gevuld,
elke berg en heuvel geslecht worden,
alle oneffenheden moeten vlak,
de rotsmassa’s een vallei worden.
En verschijnen zal de glorie des HEREN,
en alle vlees zal daarvan getuige zijn:
de mond des HEREN heeft het gezegd!”
Een stem spreekt:
“Roep!”
En ik vraag:
“Wat moet ik roepen?”
“Alle vlees is als gras,
en al zijn glorie als een bloem op het veld:
het gras verdort, de bloem verwelkt
zodra een hete wind erover blaast:
het gras zijn de mensen!
Het gras verdort, de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand!

Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode,
verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant!
Verkondig het luide, ken geen vrees,
roep tot de steden van Juda:
Uw God is op komst!
Zie, GOD de Heer komt met kracht,
zijn arm voert de heerschappij;
zijn loon komt met Hem mee,
zijn beloning gaat voor Hem uit.
Als een herder zal Hij zijn schapen weiden,
in zijn armen ze samenbrengen,
de lammeren dragen tegen zijn boezem,
de schapen met zachte hand geleiden.”

TUSSENZANG            Ps. 96(95), 1-2, 3, 10 ac, 11-12, 13

God onze Heer zal komen met kracht (Jes. 40,9)

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,
verkondigt zijn heil alle dagen.

Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft ;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

ALLELUIA

Alleluia.
Kom Heer, blijf niet uit,
en delg de misdaden van uw volk.
Alleluia.

EVANGELIE             Mt. 18, 12-14

God wil niet dat deze kleinen verloren gaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Wat dunkt u?
Wanneer een man honderd schapen heeft
en één daarvan verdwaalt,
zal hij dan niet
de negenennegentig in de bergen alleen laten
om op zoek te gaan naar het verdwaalde?
En gelukt het hem dat te vinden, voorwaar Ik zeg u,
dan zal hij over dat ene meer verheugd zijn
dan over de negenennegentig die niet verdwaald waren.
Zo ook wil uw hemelse Vader niet
dat een van deze kleinen verloren gaat.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
De Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Maandag Maria onbevlekt ontvangen

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Overweging
Rond Kerstmis ligt een snoer van feesten waar Maria wordt gevierd. Maar ze staat nooit alleen: ze draagt het Kind om het te tonen aan de wereld. Dat is het echte beeld van Maria: de icoon van de Moeder met het Kind.  De levende Heer, Gods Zoon die mens geworden is, kan niet zonder een moeder. Van nu tot in februari gaat het telkens weer om hun beiden. Het feest van vandaag gaat over de prille aanvang: er wordt een kind ontvangen, dat één en al jawoord is, gericht tot God. Er treedt een meisje binnen in de wereld dat nooit neen zal zeggen tot God. Nog voor ze in de schoot van haar moeder leefde, had Gods genade haar al bevrijd van elk mogelijk neen. Daarom mogen ook wij met vreugde vervuld zijn: omdat God ons altijd in alles vóór is geweest. Hij heeft ook ons alles geschonken.

EERSTE LEZING                                         Gen. 3, 9-15.20
Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.

Uit het Boek Genesis

Nadat Adam van de boom gegeten had
riep God de Heer de mens en vroeg hem :
“Waar zijt gij ?”
Hij antwoordde :
“Ik hoorde uw donder in de tuin,
en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben ;
daarom heb ik mij verborgen.”
Maar God de Heer zei :
“Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt ?
“Hebt ge soms gegeten van de boom
die Ik u verboden heb ?”
De mens antwoordde :
“De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt,
zij heeft mij van die boom gegeven,
en toen heb ik gegeten.”
Daarop vroeg God de Heer aan de vrouw :
“Hoe hebt ge dat kunnen doen ?”
De vrouw zei :
“De slang heeft mij verleid,
en toen heb ik gegeten.”
God de Heer zei toen tot de slang :
“Omdat ge dit gedaan hebt,
zijt gij vervloekt, onder alle tamme dieren
en onder alle wilde beesten !
“Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten,
alle dagen van uw leven !
“Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.
“Dit zal uw kop bedreigen,
en gij zijn hiel !”

De mens noemde zijn vrouw Eva,
want zij is de moeder geworden van alle levenden.

TUSSENZANG                                   Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

TWEEDE LEZING                                           Ef. 1, 3-6.11-12
In Christus heeft God ons uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend
met elke geestelijke zegen.
In Hem heeft Hij ons uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld,
om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
naar het welbehagen van zijn wil,
tot lof van de heerlijkheid van zijn genade.
Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde,
in wie wij ook ons erfdeel hebben ontvangen,
daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem
die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil,
opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid,
wij, die reeds tevoren onze hoop op de Christus hadden opgebouwd.

ALLELUIA                                                    Lc. 1, 28

Alleluia.
Verheug u, Maria, Begenadigde,
de Heer is met u ;
gij zijt gezegend onder de vrouwen.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Lc. 1, 26-38
Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd werd de engel Gabriël van Godswege gezonden
naar een stad in Galilea, Nazaret,
tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette,
uit het huis van David ;
de naam van de maagd was Maria.
De engel trad bij haar binnen en sprak :
“Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen.”
Zij schrok van dat woord
en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.
Maar de engel zei tot haar :
“Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.
“Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen
en gij moet Hem de naam Jezus geven.
“Hij zal groot zijn
en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
“God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken
en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob
en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.”
Maria echter sprak tot de engel :
“Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken ?;
Hierop gaf de engel haar ten antwoord :
“De heilige Geest zal over u komen
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen ;
daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht
heilig genoemd worden, Zoon van God.
“Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante,
in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen
en, ofschoon zij onvruchtbaar heette,
is zij nu in haar zesde maand ;
want voor God is niets onmogelijk.”
Nu zei Maria :
“Zie de dienstmaagd des Heren ;
mij geschiede naar uw woord.”
En de engel ging van haar heen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Tweede zondag van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

In deze tijd van verwachting
verschijnt vandaag Johannes de Doper op het toneel.
Zijn optreden als ascetisch prediker in de woestijn
deed zijn tijdgenoten denken
aan de grote profeten van weleer.
Net als zij maant Johannes het volk aan
de blik op God te richten.
Hij roept ook ons op
om ons klaar te maken voor de komst
van de Vredevorst in ons midden.
Openen wij ons hart,
opdat de Heer ons vervult van Heilige Geest
en van een aanstekelijk vuur.

EERSTE LEZING                                                    Jes. 11, 1-10
De kleinen zal Hij recht verschaffen.

Uit de profeet Jesaja

In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï,
een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen.
De geest van de Heer zal op hem rusten,
de geest van wijsheid en verstand,
de geest van raad en heldenmoed,
de geest van liefde en vreze des Heren,
en deze vreze des Heren zal hij uitstralen.

Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn,
geen uitspraak doen op grond van geruchten.
De kleinen zal Hij recht verschaffen,
een eerlijk vonnis spreken over de geringsten der aarde,
maar de uitbuiter zal Hij striemen met de gesel van zijn mond,
en de boosdoener doden met de adem van zijn lippen.

Gerechtigheid wordt de gordel om zijn heupen,
onkreukbaarheid de band om zijn lenden.

Dan huist de wolf bij het lam,
vlijt de panter zich neer naast het geitje,
grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong.
een kleuter kan ze weiden!
Koe en berin hebben vriedschap gesloten,
hun jongen liggen naast elkaar?
en de leeuw vreet hooi met het rund.
De zuigeling speelt bij het hol van de adder,
en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang!
Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad
op heel mijn heilige berg,
maar zal de gehele aarde vervbuld zijn met liefde tot God,
zoals de zeebodem bedolven is onder het water.

Op die dag zal de wortel van Isaï
opgericht staan als banier van de volken:
alle naties zullen naar hem toestromen.
En zijn troon zal luisterrijk zijn!

Antwoordpsalm                                          Ps. 72(71), 1-2, 7-8, 12-13, 17

Keervers
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billikhed.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de rivier tot de grens van de aarde.

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Die naam zeal een zegenspreuk zijn op aarde,
want hem prijzen alle volken gelukkig.

TWEEDE LEZING                                             Rom. 15, 4-9
Christus schenkt alle mensen de vertroosting.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Alles wat eertijds werd opgeschreven,
werd opgetekend tot onze lering,
opdat wij door de volharding en de vertroosting
die wij putten uit de Schrift,
in hoop zouden leven.
God, die de volharding en de vertroosting schenkt,
verlene u ook eensgezindheid
in de geest van Christus Jezus,
opdat gij één van hart en uit één mond
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus
moogt verheerlijken.

Aanvaardt daarom elkander als leden van één gemeenschap,
zoals ook Christus ons
in zijn gemeenschap heeft opgenomen,
ter ere Gods.
Ik bedoel dit:
ter wille van Gods trouw
is Christus dienaar geweest van het joodse volk,
om de beloften aan de aartsvaders waar te maken;
maar de heidenen moeten God verheerlijken
om zijn erbarming,
volgens het woord van de Schrift:
“Daarom zal ik U loven onder de heidenen
en uw Naam met psalmen prijzen.”

Vers voor het evangelie                                            Lc. 3, 4-6

Alleluia.
Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht;
en heel de mensheid zal Gods redding zien.
Alleluia.

EVANGELIE                                                         Mt. 3, 1-12
Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.

Uit het heilig evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd trad Johannes de Doper op
en predikte in de woestijn van Judea:
“Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.”
Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde,
toen hij zei:
“Een stem van iemand die roept in de woestijn:
bereidt de weg van de Heer,
maakt zijn paden recht.”

Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar
en een leren gordel om zijn lendenen.
Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing

Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek
naar hem uit
en zij lieten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden.
Maar toen hij vele Farizeeën en sadduceeën zag komen
om gedoopt te worden,
sprak hij tot hen:

“Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld,
dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten?
“Brengt liever vruchten voort die passen bij bekering,
en neemt niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt:
Wij hebben Abraham tot vader!
“Waarachtig, ik zeg u
dat God de macht bezit
voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken!
“Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen.
“Elke boom dus die geen goede vrucht draagt,
wordt omgekapt en in het vuur geworpen.

“Ik doop u met water, opdat ge u zoudt bekeren.
“Maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik,
en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen.
“Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
“De wan heeft Hij in zijn haznd
en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren;
zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen,
maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

                                      

Zaterdag H. Ambrosius, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De leerlingen worden gezonden om de komst van het rijk Gods aan te kondigen en om zieken te genezen. Beide taken staan niet los van elkaar, maar overlappen elkaar perfect. Met de komst van het hemels koninkrijk breekt het licht van de waarheid door, die mensen bevrijdt uit de dwaling. Precies omdat zij bevrijd worden, zullen zij in staat zijn om te wandelen in dat licht. De Heer brengt troost, bemoediging en hoop. Niemand klopt immers ooit vergeefs bij Hem aan.

EERSTE LEZING                                       Jes. 30, 19-21. 23-26
De Heer zal genadig zijn voor wie tot Hem roept.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de HEER,
de heilige God van Israël:

“Volk van Sion dat in Jeruzalem woont,
gij zult niet langer wenen:
De HEER zal u genadig zijn,
zodra Hij uw geweeklaag hoort;
Hij zal u antwoorden,
zodra Hij uw geroep verneemt.
Hij zal u het brood der verdrukking schenken
en het water der nood.
Uw leraar zal zich niet langer verbergen,
uw ogen zullen de Leidsman zien.
En uw oren zullen een stem achter u horen die zegt:
Dit is de weg, volg hem, waarheen hij u ook leidt.
De HEER zal het laten regenen voor het zaad
dat gij op uw akkers zaait;
en het graan dat uw land voortbrengt
zal voedzaam zijn en overvloedig.
Op die dag zullen uw kudden grazen op onafzienbare weiden.
En de ossen en de ezels die uw land beploegen
zullen veevoer vreten met zout vermengd
en met wan en gaffel gezuiverd.
Van alle hoge bergen en alle hoge heuvels
zal het water in beken naar beneden stromen,
op de dag van de grote slachting,
de dag dat de vestingen vallen.
Dan zal het licht van de maan zijn als het licht van de zon,
en het licht van de zon zal zeven keer zo sterk zijn
op de dag dat de HEER de wonden van zijn volk verbindt
en Hij de striemen geneest die Hij geslagen heeft.”

TUSSENZANG                                  Ps. 147(146), 1-2, 3-4, 5-6

Gelukkig allen die de Heer verwachten (Jes. 30, 18).
Alleluia.

Prijst nu de Heer, het is goed Hem te loven,
bezingt onze God, alle lof komt Hem toe.
De Heer bouwt de stad Jeruzalem op,
verzamelt Israël uit de verstrooiing.

Gebroken harten geneest Hij weer,
Hij heelt alle bloedende wonden.
Hij die het getal van de sterren kent
en elk van hen roept bij zijn naam ;

Verheven is Hij, onze Heer, en almachtig,
zijn wijsheid is onbegrensd.
De Heer verheft de vernederden
maar zondaars werpt Hij ter aarde.

ALLELUIA                                                 Jes. 55, 6

Alleluia.
Zoekt de Heer, nu Hij zich laat vinden ;
roept Hem aan, nu Hij nabij is.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mt. 9, 35-10.1. 5-8
Bij het zien van de menigte wordt Jezus door medelijden bewogen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd ging Jezus rond door alle steden en dorpen,
waar Hij onderricht gaf in hun synagogen
en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en kwalen genas.
Bij het zien van die menigte mensen
werd Hij door medelijden bewogen,
omdat ze afgetobd neerlagen
als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen:
“De oogst is wel groot
maar arbeiders zijn er weinig
Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.”
Hij riep zijn leerlingen bij zich en gaf hun de macht
om de onreine geesten uit te drijven
en alle ziekten en kwalen te genezen.
Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht:
“Begeeft u niet onder de heidenen
en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen;
gij moet veeleer gaan
naar de verloren schapen van het huis van Israël.
Verkondigt op uw tocht:
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.
Geneest zieken, wekt doden op,
reinigt melaatsen en drijft duivels uit.
Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Vrijdag H. Nicolaas, b.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Alles vandaag nodigt uit om het licht, Jezus zelf, toe te laten in ons. Hij is het die de duisternis in ons hart verdrijf. Hij opent onze ogen: ‘De Heer is mijn licht en mijn leidsman.’ Uit de smeekbede van de twee blinde mannen uit het evangelie kunnen we opmaken dat we daartoe geen grootse woorden moeten spreken: ‘Heer Jezus, zoon van David, ontferm u over mij’. Ons gebed mag af en toe even eenvoudig zijn: de oprechte uitdrukking van wat er in mij niet goed zit, wat er rond mij niet goed zit; mijn pijn en gebrokenheid, of de pijn en gebrokenheid waarvan ik getuige ben.

EERSTE LEZING                                                          Jes. 29, 17-24
Op de dag der verlossing zullen de ogen der blinden weer zien.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de HEER:
“Zie, nog een korte tijd, en de Libanon zal een boomgaard worden,
en de boomgaard zal veranderen in een woud.
Op die dag zullen de doven
verstaan wat er voorgelezen wordt,
na duisternis en nacht
de ogen der blinden weer zien.
De verdrukten zullen zich in de HEER verheugen,
de armsten der mensen
zich verblijden in Israëls Heilige.
Want de tiran is weg, de spotter verdwenen,
vernietigd allen die zinnen op kwaad,
die anderen vals beschuldigen,
de rechter valstrikken spannen in het gericht,
en onschuldigen afschepen met leeg gepraat.
Daarom, zo spreekt de HEER,
de God van Jakobs huis, Hij die Abraham bevrijdde:
Jakob zal niet meer beschaamd staan,
zijn gezicht niet langer blozen.
Bij het zien van zijn kinderen, het kroost dat Ik hem gaf,
zullen zij mijn Naam verheerlijken,
Jakobs Heilige prijzen,
en ontzag hebben voor de God van Israël.
Warhoofden komen tot inzicht, opstandigen tot rede.”
Zo spreekt de almachtige HEER.

TUSSENZANG                                                  Ps. 27(26) 1, 4, 13-14

De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen ;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn ?

Eén ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen :
dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.

Ik reken er nog op tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

Alleluia                                                         Jes. 45, 8

Alleluia.
Dauwt hemelen, uit den hoge
en laat de wolken gerechtigheid regenen !
De aarde moet opengaan
en het heil opschieten ;
de grond moet de gerechtigheid laten ontspruiten.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mt. 9, 27-31
Jezus geneest twee blinden omdat zij in Hem geloven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd waren er twee blinden
die Jezus volgden en luid riepen:
“Heb medelijden met ons,
Zoon van David.”
Toen Hij thuis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe.
Jezus sprak tot hen:
“Gelooft gij dat Ik de macht bezit om dit te doen?”
Zij antwoordden:
“Zeker, Heer.”
Daarop raakte Hij hun ogen aan en zeide:
“U geschiede naar uw geloof.”
En hun ogen gingen open.
Jezus vermaande hen op strenge toon:
“Zorg dat niemand dit te weten komt.”
Maar eenmaal buiten verbreidden ze zijn faam in heel die streek.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Donderdag van de eerste week in de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

De profeet Jesaja is dé profeet van het onvoorwaardelijk godsvertrouwen. Dit vertrouwen staat hier centraal. Als in een liturgische processie trekt het uitverkoren volk dat trouw bleef, de poorten van het eeuwige Jeruzalem binnen. ‘Maak open uw poort; vandaag voor de Heer’, zegt de antwoordpsalm. Trek binnen in de stad, in de plaats waar Hij u verwacht en maaltijd houdt. Laat Hem binnen door de poort van uw verlangend en trouwmoedig hart. Kan deze houding onze grondhouding worden? Hoe kan ik zo luisteren dat ik Gods Woord ontdek als een woord dat tot mij persoonlijk gesproken wordt?

EERSTE LEZING                                       Jes. 26, 1-6

Die standvastig zijn van hart omringt Gij met uw vrede.

Uit de Profeet Jesaja

Op die dag zal dit lied gezongen worden
in het land van Juda :
Een sterke stad is de onze,
de bescherming van de Heer dient haar tot muur en wal.
Opent de poorten en laat binnentrekken
de rechtvaardige natie die Hem trouw is gebleven.
Die standvastig zijn van hart omringt Gij met uw vrede,
want op U hebben zij hun vertrouwen gesteld.
Vertrouw op de Heer voor immer en altijd,
want de Heer is een rots die de eeuwen trotseert.
Hij vernedert die in de hoogte wonen.
Hooggelegen vestingen haalt Hij naar beneden ;
Hij laat ze neerstorten in de diepte,
Hij laat ze vallen in het stof.
Ze worden door voeten vertrapt,
de voeten van armen, de voeten van de zwakken.

TUSSENZANG                          Ps. 118(117), 1, 8-9, 19-21, 25-27a

Gezegend die komt met de Naam van de Heer.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen !
Beter is het te gaan tot de Heer,
dan op een mens te vertrouwen ;
en beter is het te gaan tot de Heer,
dan te vertrouwen op vorsten.

Maakt open de poort der gerechtigheid,
daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
Dit is de poort van de Heer,
de vromen treden er binnen.
Ik dank U, dat Gij mij hebt gehoord,
dat Gij mij redding gebracht hebt.

Ach Heer, geef Gij ons uw heil,
ach Heer, geef Gij ons voorspoed !
Gezegend die komt met de Naam van de Heer ;
wij zegenen u uit het huis des Heren ;
de Heer is God, Hij verlicht ons.

ALLELUIA                                       Jes. 40, 9-10

Alleluia.
Vreugdebode van Sion, verhef uw stem met kracht ;
zie, de Heer uw God zal komen met luister.
Alleluia.

EVANGELIE                               Mt. 7, 21. 24-27

Hij die de wil doet van de Vader zal binnengaan in het Rijk der Hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Niet ieder die tot Mij zegt : Heer, Heer !
zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen,
maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.
“Ieder nu die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt,
kan men vergelijken
met een verstandig man
die zijn huis op rotsgrond bouwde.
“De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij stortten zich op dat huis,
maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots.
“Maar ieder die deze woorden van Mij hoort
doch er niet naar handelt,
kan men vergelijken met een dwaas
die zijn huis bouwde op het zand.
“De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij beukten dat huis,
zodat het volledig verwoest werd.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Woensdag H. Johannes van Damascus, pr. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Maaltijd houden was in Israël heel wat meer dan gewoon eten: aanzitten aan een maaltijd schiep gemeenschap, verbondenheid. Inherent aan de maaltijd was het gebed, aan het begin en einde ervan. In het visioen van Jesaja wordt Sion het centrum van de wereld, waarnaar ‘alle’ volkeren optrekken om zich te laten onderrichten door Gods Woord en maaltijd te houden. Wij geloven in een Messias die niet alleen voor Israël redding brengt, maar voor alle volkeren. Uit de profetenlezing spreekt een universalisme dat zeer ongewoon is voor die tijd en dat in Jezus zijn voltooiing zal kennen.

EERSTE LEZING                                                                 Jes. 25, 6-10a
De Heer nodigt allen tot zijn gastmaal, en wist alle tranen af.

Uit de profeet Jesaja

In die dagen zal de HEER der hemelse machten voor alle volkeren
op deze berg een gastmaal aanrichten;
een gastmaal van vette spijzen,
een gastmaal van belegen wijnen:
vette spijzen met merg bereid,
belegen wijn zuiver als kristal.
Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren
die ligt over alle volkeren
en de doek die uitgespreid ligt over alle naties.
De HEER zal voor immer de dood vernietigen;
Hij zal de tranen van alle gezichten afwissen,
en de schande van zijn volk
wegnemen van heel het aardoppervlak.
Want zo heeft de HEER besloten.
Op die dag zal men zeggen:
Dat is onze God op wie wij hoopten,
Hij heeft ons gered;
dit is de HEER op wie wij ons vertrouwen hadden gesteld;
laat ons jubelen en ons verheugen
in de redding die Hij ons bracht.
De hand van de HEER beschermt de berg Sion.

TUSSENZANG                                            Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 6, 5

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herderstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

ALLELUIA                                                      Jes. 33,22

Alleluia.
De Heer is onze rechter, wetgever en koning ;
Hij zal ons verlossen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                            Mt. 15, 29-37
Jezus geneest meerdere zieken en vermenigvuldigt broden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die dagen kwam Jezus eens langs het meer van Galilea.
Hij ging de berg op en zette zich daar neer.
Talrijke mensen stroomden naar Hem toe,
die lammen, gebrekkigen, blinden,
stommen en vele anderen met zich meevoerden
om ze aan zijn voeten neer te leggen.
Hij genas hen, tot verbazing van het volk
dat zag hoe stommen spraken en gebrekkigen gezond werden,
lammen liepen en blinden konden zien.
En zij verheerlijkten de God van Israël.
Jezus riep zijn leerlingen bij zich en sprak:
“Ik heb medelijden met al deze mensen,
omdat ze al drie dagen lang bij Mij blijven,
zodat ze nu zonder voedsel zijn;
maar Ik wil hen niet laten gaan
zonder dat zij eerst gegeten hebben,
omdat Ik vrees dat zij anders onderweg zullen bezwijken.”
De leerlingen merkten echter op:
“Waar halen wij op een zo eenzame plaats
genoeg brood vandaan om al dat volk te verzadigen?”
Jezus vroeg hen:
“Hoeveel broden hebt ge dan?”
“Zeven – antwoordden zij – en wat visjes.”
Nadat Hij het volk gelast had op de grond te gaan zitten
nam Hij de zeven broden en de vissen
welke Hij na het spreken van het dankgebed brak,
en ze aan de leerlingen gaf, die ze weer aan het volk gaven.
Allen aten tot ze verzadigd waren
en aan overgebleven brokken
haalde men nog zeven volle manden op.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Dinsdag H. Franciscus Xaverius, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Het is een steeds terugkerend beeld in Israël: wanneer gesproken wordt over gelukkige tijden gebruikt men het beeld van een bloeiende boom. Over tegenspoed spreken doet men aan de hand van het beeld van een dode of ontwortelde boom. Het is uit een dergelijk verloren gewaande boom dat de Heer een twijg doet ontspruiten: de Komende moet uit gebrokenheid en beproeving opstaan. Het is een beeld dat vandaag ook kan verwijzen naar onze Kerk. Ook zij kent perioden van beproeving en pijn. Vertrouwen wij God oprecht, en genoeg, om rotsvast te geloven dat Hij zelfs de meest hopeloze situaties ombuigt tot nieuw leven?

EERSTE LEZING                                          Jes. 11, 1-10
De geest van de Heer zal op hem rusten.

Uit de profeet Jesaja

In die dagen zal een twijg ontspruiten
aan de stronk van Isaï,
een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen.
De geest van de HEER zal op hem rusten,
de geest van wijsheid en verstand,
de geest van raad en heldenmoed,
de geest van liefde en vreze des Heren,
en hij zal uitstralen deze vrede des Heren.
Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn,
geen uitspraak doen op basis van geruchten.
De kleine luiden zal hij recht verschaffen,
een eerlijk vonnis spreken over de geringsten der aarde,
maar de uitbuiter
zal hij striemen met de gesel van zijn mond,
de boosdoener doden
met de adem van zijn lippen.
De rechtvaardigheid zal hem dienen tot gordel om het middel,
de onkreukbaarheid tot band om de lenden.
Dan huist de wolf bij het lam,
vlijt de panter zich neer naast het geitje,
grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong,
een kleuter kan ze weiden!
Koe en berin hebben vriendschap gesloten,
hun jongen liggen naast elkaar,
en de leeuw vreet hooi met het rund.
De zuigeling speelt bij het hol van de adder,
en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang!
Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad
op heel mijn heilige berg,
maar zal de gehele aarde vervuld zijn met liefde tot God,
zoals de zeebodem bedolven is onder het water.
Op die dag zal de wortel van Isaï
opgericht staan als banier voor de volken,
alle naties zullen naar hem toestromen.
En zijn troon zal luisterrijk zijn!

TUSSENZANG                                                Ps. 72(71), 2, 7-8, 12-13, 17

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien,
en welvaart alom tot het einde der maanden.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billikheid.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien,
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Zijn naam zij een zegen voor alle stammen,
bij alle volken met lof vermeld.

ALLELUIA                                                   Ps. 85, 8(84,8)

Alleluia.
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Lc. 10, 21-24
Vervuld van de heilige Geest jubelde Jezus het uit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd jubelde Jezus het uit, vervuld van de heilige Geest,
en Hij sprak:
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
Ja Vader,
zo heeft het U behaagd.
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
Niemand weet wie de Zoon is tenzij de Vader;
en wie de Vader is tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.”
Daarop keerde Hij zich naar zijn leerlingen afzonderlijk
en Hij zei tot hen:
“Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet,
Ik zeg u:
Vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet,
maar zij hebben het niet gezien;
en te horen wat gij hoort,
maar ze hebben het niet gehoord.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Maandag in de eerste week van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Lang voor de komst van Jezus ‘verwachtten’, ‘verlangden’, ‘wensten’, ‘hoopten’ mensen op de komst van Gods koninkrijk. Ook wij leven in de verwachting van het heil dat Hij ons doorheen Jezus Christus zal aanzeggen. Miljoenen mensen op deze aarde leven in dezelfde verwachting, misschien zonder dat klaar te beseffen. Mensen die Christus nooit ontmoet hebben, die zelfs niet weten van zijn bestaan, maar in wie God werkzaam is, gaan op zoek. Openen wij ons hart voor al wie zoekend op weg wil gaan en wil werken aan het visioen van vrede.

EERSTE LEZING                                                  Jes. 4, 2-6

De Messias zal de roem zijn van allen die behouden blijven.

Uit de Profeet Jesaja

Op die dag
zal de loot van de Heer
een luisterrijk sieraad zijn
en wordt de vrucht van het land
een heerlijke roem
voor wie uit Israël behouden zijn gebleven.
Dan zal het zo zijn,
dat alle overlevenden in Sion,
alle overgeblevenen in Jeruzalem
heilig genoemd zullen worden,
al degenen die ten leven
in Jeruzalem zijn opgeschreven.
Wanneer de Heer zal hebben weggewassen
het vuil van de dochter Sion,
wanneer Hij de bloedvlekken van Jeruzalem
zal hebben weggespoeld
door de adem van het gericht
en de adem van de verwoesting,
dan zal de Heer komen,
en over heel de Sionsberg
en over allen die daar samen zijn
zal Hij overdag een wolk van rook scheppen
en een heldere vuurgloed ’s nachts,
en de Glorie van de Heer
zal hen allen overdekken
als een schutdak en een tent,
schaduw gevend tegen de hitte van de dag
en bescherming biedend tegen onweer en regen.

TUSSENZANG                                Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 8-9

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis !

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd ±
naar U trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Terwille van mijn broeders en mijn makkers
wens ik u vrede toe +
terwille van het huis van onze God
bid ik voor u om zegen.

ALLELUIA                               Ps. 80, 4) 79,4)

Alleluia.
God van de heerscharen, richt ons weer op
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
Alleluia.                                          

EVANGELIE                                        Mt. 8, 5-11

Velen zullen komen uit het oosten en het westen en aanzitten in
het Rijk der Hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd toen Jezus in Kafarnaüm aangekomen was,
kwam een honderdman naar Hem toe
die zijn hulp inriep met de woorden :
“Heer,
mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijke pijn.”
Hij sprak tot hem :
“Ik zal hem komen genezen.”
Maar de honderdman antwoordde :
“Heer, ik ben het niet waard dat Gij onder mijn dak komt ;
maar een enkel woord van U is voldoende
om mijn knecht te doen genezen.
“Want al ben ik zelf een ondergeschikte,
ik heb weer manschappen onder mij ;
en tot de een zeg ik : ga, en hij gaat ;
en tot een ander : kom, en hij komt ;
en aan mijn knecht : doe dit, en hij doet het.”
Toen Jezus dit hoorde stond Hij verwonderd
en zei tot hen die Hem volgden :
“Voorwaar , Ik zeg u :
Bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden.
“Ik zeg u,
dat velen uit het oosten en het westen zullen komen
en met Abraham en Isaäk en Jakob
zullen aanzitten in het Rijk der hemelen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Eerste zondag van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Vandaag begint er voor christenen een nieuwe periode.
Je merkt het aan de adventskrans bij het altaar.
Over vijfentwintig dagen is het Kerstmis,
een groot feest in heel de wereld,
maar voor christenen meer dan een eet- of cadeautjesfestijn.
Voor christenen is Kerstmis de bekroning van de advent,
de vervulling van het uitzien naar onze Redder, Jezus.
Waarvoor hebben wij een redder nodig?
Waarom naar Hem uitzien?
In de advent kan dat duidelijker worden.
Moge de eerste kaars de start aangeven
van onze adventstocht.
(Nu kan die kaars worden ontstoken).

En begroeten wij nu reeds de Heer,
die tot ons zal spreken en met ons wil zijn.

EERSTE LEZING                                    Jes. 2, 1-5

De Heer verzamelt alle volkeren in de eeuwige vrede van het Rijk van God.

Uit de Profeet Jesaja

Visioen van Jesaja, de zoon van Amos,
over Juda en Jeruzalem.
Op het einde der dagen
zal de berg waarop de tempel van de HEER staat,
oprijzen boven alle bergen
en uitsteken boven alle heuvels.
Alle volkeren zullen erheen stromen
en talloze naties erheen trekken.
Zij zullen zeggen:
“Kom, laat ons optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
“Hij zal ons zijn wegen wijzen
en wij zullen zijn paden bewandelen.
“Want uit Sion komt de Wet,
het Woord van de HEER uit Jeruzalem.
“Oordelen zal Hij de volkeren,
rechtspreken over de talloze naties.
“Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers,
hun speren tot sikkels.
“Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander,
en niemand zal nog leren oorlog voeren.
“Huis van Jakob, kom,
Iaat ons wandelen in het licht van de HEER.”

Antwoordpsalm                               Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5, 6-7, 8-9

Keervers
Vol blijdschap trekken wij naar Gods huis!

Hoe blij was ik toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!
Nu mag mijn voet Jeruzalem,
uw poorten binnentreden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd:
Naar U trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

Bidt dan om vrede voor Jeruzalem:
dat ieder die u liefheeft veilig zij.
Dat eendracht heerse binnen uw omwalling,
in al uw huizen rust.

Ter wille van mijn broeders en mijn makkers
wens ik u vrede toe;
Ter wille van het huis van onze God
bid ik voor u om zegen.

TWEEDE LEZING                                               Rom. 13, 11-14

Ons heil is nabij.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Gij weet
dat het uur om uit de slaap te ontwaken
reeds is aangebroken.
Thans is ons heil dichterbij
dan toen wij tot het geloof kwamen.
De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.
Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis
en ons wapenen met het licht.
Laten wij ons behoorlijk gedragen
als op klaarlichte dag,
en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen,
van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd.
Bekleedt u met de Heer Jezus Christus
en koestert geen zondige begeerten meer.

Vers voor het evangelie                                Ps. 85 (84), 8

Alleluia.
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o heer,
Alleluia.

EVANGELIE                                              Mt. 24, 37-44

Weest waakzaam zodat gij bereid zijt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Zoals het ging in de dagen van Noach,
zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.
Zoals de mensen in de dagen voor de zondvloed
doorgingen met eten en drinken,
met huwen en ten huwelijk geven,
tot op de dag waarop Noach de ark binnenging,
en zij niets vermoedden
totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte:
zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.
Dan zullen er twee op de akker zijn:
de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten:
twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn:
de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten.
Weest dus waakzaam,
want gij weet niet op welke dag uw Heer komt.
Begrijpt dit wel:
als de eigenaar van het huis wist
op welk uur van de nacht de dief zou komen,
zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken.
Weest ook gij dus bereid,
omdat de Mensenzoon komt op het uur
waarop gij het niet verwacht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.