Maandag van de tweede week in de veertigdagentijd

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Tot drie keer toe zijn jullie ondergedompeld in het water en elk van de drie keer bent u er weer uit boven gekomen, om de drie dagen te symboliseren dat Christus begraven is geweest. Zoals wie zich in de nacht bevindt niks ziet, en wie zich daarentegen in de dag bevindt van het licht geniet, zo is het ook met jullie. Zoals jullie eerst ondergedompeld waren in de nacht en niks zagen, zo merkte je toen je er uit boven kwam, dat je in het volle daglicht stond. Je bent in de netten gevallen van de Kerk. Vgl. Mt. 13, 47. Laat je dus levend vangen; vlucht niet opdat Jezus je aan zijn haak slaat, niet om je de dood, maar om je de verrijzenis na de dood te geven.
(Cyrillus van Jeruzalem, Tweede mystagogische catechese)

EERSTE LEZING                Dan. 9, 4b-10

Wij hebben gezondigd en kwaad gedaan.

Uit de Profeet Daniël

Ach Heer, grote en geduchte God,
die het verbond gestand doet en vol erbarmen zijt
voor hen die U liefhebben en uw geboden volbrengen :
Wij hebben gezondigd en kwaad gedaan,
wij hebben goddeloos gehandeld en zijn weerspannig geweest,
wij zijn afgeweken van uw geboden en wetten ;
wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten,
die in uw naam gesproken hebben tot onze koningen,
hoogwaardigheidsbekleders, familiehoofden
en tot heel de gezeten bevolking van het land.
Heer, Gij staat in uw recht,
maar wij hebben reden om ons te schamen
en we staan nu ook beschaamd,
wij, de mannen van Juda,
de inwoners van Jeruzalem en heel Israël,
zowel degenen die dichtbij als veraf wonen
in de landen waarheen gij ze verstoten hebt,
omdat zij U ontrouw geworden zijn.
Heer, wij moeten ons schamen, wij, onze koningen,
onze hoogwaardigheidsbekleders en onze familiehoofden,
omdat wij tegen U gezondigd hebben.
Moge de Heer onze God barmhartig zijn en vergevensgezind,
want wij zijn weerspannig geweest tegen Hem
en wij hebben niet geluisterd naar de Heer onze God
en niet geleefd naar de geboden die Hij ons
door zijn dienaren, de profeten, gegeven heeft.

TUSSENZANG            Ps. 79(78), 8, 9, 11, 13

Heer, handel met ons niet zoals wij verdienen,
vergeld ons niet onze schuld. (Ps. 103(102), 10a)

Laat ons niet boeten voor vroegere zonden,
kom met uw barmhartigheid ons tegemoet,
want wij zijn maar zwakke mensen.

Ach help ons, God van ons heil, om uw Naam,
bevrijd ons, vergeef onze zonden ;
laat niemand zeggen : waar is nu hun God ?

Tot U stijge op het gekerm der geboeiden,
bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd.
Maar wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde,
wij zullen U prijzen in eeuwigheid,
uw lof van geslacht tot geslacht bezingen.

VERS VOOR HET EVANGELIE            II Kor. 6, 2b

Nu is het de gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil.

EVANGELIE              Lc. 6, 36-38

Spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.
“Oordeelt niet,
dan zult ge niet geoordeeld worden.
“Veroordeelt niet,
dan zult ge niet veroordeeld worden.
“Spreekt vrij
en ge zult vrijgesproken worden.
“Geeft
en u zal gegeven worden :
een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat
zal men u in de schoot storten.
“De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

100. Uit het Nieuwe Testament spreekt ons niet alleen van de aardse Jezus en zijn zo concrete en liefdevolle relatie met de wereld. Het laat ons Hem ook zien als verrezen en verheerlijkt, aanwezig in heel de schepping met zijn universele heerschappij: “want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemelen en op de aarde te verzoenen, door Hem alleen” (Kol. 1, 19-20). Dit richt ons op het einde der tijden, wanneer de Zoon de Vader alles in handen zal geven zodat “God alles in alles is” (1 Kor. 15, 28). Zo doen de schepselen van deze wereld zich aan ons niet meer voor als een puur natuurlijke werkelijkheid, omdat de verrezen Heer ze op mysterieuze wijze omgeeft en richt op een bestemming van volheid. Dezelfde bloemen op het veld en de vogels die Hij verwonderd zag met zijn menselijke ogen, zijn nu vol van zijn lichtende tegenwoordigheid.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Monday of the second week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Up to three times you have been immersed in the water and each of the three times you have come up again, to symbolize the three days that Christ was buried. Just as he who is in the night sees nothing, and on the other hand who is in the day enjoys the light, so it is with you. As you were first immersed in the night and saw nothing, so when you emerged from it you noticed that you were in the full light of day. You fell into the nets of the Church. Cf. Mt. 13:47. So let yourself be caught alive; flee not so that Jesus may catch you on his hook, not so that he may give you death, but so that he may give you the resurrection after death.
(Cyril of Jerusalem, Second Mystagogical Catechesis)

FIRST READING   Dan. 9, 4b-10

We have sinned and done evil.

From the Prophet Daniel

O Lord, great and formidable God,
who establish the covenant and are full of mercy
for those who love You and keep Your commandments :
We have sinned and done evil,
We have acted wickedly and been rebellious,
We have departed from your commandments and your laws ;
we have not listened to your servants, the prophets ,
who spoke in your name to our kings,
dignitaries, heads of families
and to all the seated people of the land.
Lord, thou art in thy right,
but we have reason to be ashamed
and we are now also ashamed,
we, the men of Judah,
the inhabitants of Jerusalem and all Israel,
both those who dwell near and far
In the lands whither thou hast cast them out,
because they have become unfaithful to you.
Lord, we should be ashamed, we, our kings,
our dignitaries and our heads of families,
because we have sinned against Thee.
May the Lord our God be merciful and forgiving,
for we have rebelled against Him
and we have not listened to the Lord our God
and have not lived according to the commandments which He has given us
through his servants, the prophets.

INTERLUDIUM   Ps. 79(78), 8, 9, 11, 13

Lord, do not deal with us as we deserve,
Repay us not our debt. (Ps. 103(102), 10a)

Do not make us pay for past sins,
come with your mercy to meet us,
For we are but weak men.

Ah help us, God of our salvation, for your Name’s sake,
deliver us, forgive our sins ;
Let no one say: where is their God now?

To Thee rise the groaning of the handcuffed,
deliver with your power those who are consecrated to death.
But we are your people, Lord, your own flock,
we will praise you for all eternity,
singing your praises from generation to generation.

VERSE FOR THE GOSPEL  II Cor. 6, 2b

Now is the auspicious time,
today is the day of salvation.

GOSPEL   Lk. 6, 36-38

Speak freely and you will be acquitted.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus said to his disciples :
“Be merciful as your Father is merciful.
“Judge not ,
and you will not be judged.
“Do not condemn,
and you will not be condemned.
“Speak freely
and you will be acquitted.
“Give
and thou shalt be given :
a goodly measure, stamped, shaken and running over
they will pour into your lap.
“The measure that you use
they will also use for you.”

________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home

100. The New Testament speaks to us not only of the earthly Jesus and his so concrete and loving relationship with the world. It also shows us him as risen and glorified, present in all creation with his universal rule: “for in him God has willed to dwell in all his fullness, to reconcile the universe to himself through him and to make peace through the blood shed on the cross, to reconcile everything in the heavens and on earth through him alone” (Col 1:19-20). This directs us to the end of time, when the Son will give all to the Father so that “God is all in all” (1 Cor. 15, 28). Thus the creatures of this world no longer present themselves to us as a purely natural reality, because the risen Lord mysteriously surrounds them and directs them toward a destiny of fullness. The same flowers in the field and the birds that He saw marvelously with His human eyes are now full of His luminous presence.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Tweede zondag in de veertigdagentijd

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Welkom, in dit tweede weekend / op deze tweede zondag
van de veertigdagentijd.
Een berg opgaan, dat levert altijd verrassingen op:
er is niet alleen het uitzicht dat je krijgt,
de grootsheid van de schepping die je ziet;
boven geraken , is ook telkens een overwinning.
Vandaag horen wij hier over bergen in de lezingen.
Abraham die de berg Moria opgaat met zijn zoon.
Jezus die drie leerlingen meeneemt naar een hoge berg.
Hier zijn wij nu om ons door die verhalen
te laten meenemen, naar boven,
op onze weg naar Pasen.
Moge onze bergtocht verrijkend zijn.

EERSTE LEZING                  Gen. 22, 1-2.9a.10-13.15-18

Het offer van onze Vader Abraham.

Uit het Boek Genesis

In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde.
Hij zei tot hem:
“Abraham.”
En hij antwoordde:
“Hier ben ik.”
God zei:
“Ga met Isaäk,
uw enige zoon, die gij liefhebt,
naar het land van de Moria
en draag hem daar op de berg die Ik u zal aanwijzen,
als brandoffer op.”

Toen zij de plaats bereikt hadden die God hen had aangewezen,
bouwde Abraham daar een altaar,
stapelde er het hout op,
bond zijn zoon Isaäk vast en legde hem op het altaar,
boven op het hout.

Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes
om daarmee zijn zoon de keel af te snijden,
riep de engel van de Heer hem van uit de hemel toe:
“Abraham, Abraham!”
En hij antwoordde:
“Hier ben ik.”
“Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets!
“Ik weet nu dat gij God vreest
want gij hebt mij uw enige zoon niet willen onthouden.”
Abraham keek om zich heen
en bemerkte een ram,
die met zijn horens in het struikgewas vastzat.
Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op,
in plaats van zijn zoon.
Toen riep de engel van de Heer
voor de tweede maal uit de hemel
tot Abraham
en zei:
“Bij Mijzelf heb Ik gezworen:
– zo spreekt de Heer –
omdat gij dit gedaan hebt
en Mij uw eigen zoon niet hebt onthouden,
daarom zal Ik u overvloedig zegenen
en uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren aan de hemel
en de zandkorrels op het strand van de zee.
“Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten.
Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde
omdat gij naar Mij hebt geluisterd.”

Antwoordpsalm               Ps. 116b(115), 10 en 15, 16-17, 18-19

Keervers
Ik mag weer leven onder Gods oog
in het land van de levenden.

Ik bleef vertrouwen, al sprak ik:
“Ik ben gebroken van smart.”
Want kostbaar is in het oog van de Heer
het sterven van zijn getrouwen.

O Heer, ik ben uw dienaar,
uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.
U zal ik een lofoffer brengen,
aanroepen de naam van de Heer.

Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.
Op ’t voorplein van uw tempel,
in u, Jeruzalem.

TWEEDE LEZING              Rom. 8, 31b-34

God heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Indien God vóór ons is,
wie zal dan tegen ons zijn?
Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard:
voor ons allen heeft Hij hem overgeleverd.
En zou Hij ons na zulk een gave
ook niet al het andere schenken?
Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?
God die rechtvaardigt?
Wie zal hen veroordelen?
Christus Jezus misschien, die gestorven is,
meer nog, die is opgewekt
en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?

Vers voor het evangelie

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord:
Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.
Lof en eer zij U, Heer Jezus.

EVANGELIE              Mc. 9, 2-10

Dit is mijn Zoon, de Welbeminde.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg
waar zij geheel alleen waren.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd:
zijn kleed werd glanzend
en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan.
Elia verscheen hun samen met Mozes
en zij onderhielden zich met Jezus.

Petrus nam het woord en zei tot Jezus:
“Rabbi, het is goed dat we hier zijn.
“Laten we drie tenten bouwen,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”
Hij wist niet goed wat hij zei,
want ze waren allen geheel verbluft.
Een wolk kwam hen overschaduwen
en uit die wolk klonk een stem:
“Dit is mijn Zoon,
de Welbeminde,
luistert naar Hem.”
Toen ze rondkeken,
zagen ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus.

Onder het afdalen van de berg
verbood Jezus hun aan iemand te vertellen
wat ze gezien hadden,
voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
Zij hielden het inderdaad voor zich,
al vroegen zij zich onder elkaar af
wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

99. Volgens de christelijke opvatting van de werkelijkheid loopt de bestemming van de hele schepping via het mysterie van Christus, die vanaf het begin tegenwoordig is: “Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem” (Kol. 1, 16). De proloog van het Johannesevangelie (1, 1-18) laat de scheppende activiteit van Christus als goddelijk Woord (logos) zien. Maar deze proloog verrast door zijn bewering dat dit Woord ” vlees is geworden ” (Joh. 1, 14). Een Persoon van de Drie-eenheid heeft zich gevoegd in de geschapen kosmos en het lot ervan tot aan het kruis gedeeld. Vanaf het begin van de wereld, maar op een bijzondere wijze echter sinds de menswording, is het mysterie van Christus op een verborgen wijze werkzaam in het geheel van de natuurlijke werkelijkheid zonder daardoor de autonomie ervan aan te tasten.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

 

____________________________________________________________________

 

Second Sunday in Lent

 

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening Word


Welcome, to this second weekend / on this second Sunday
of Lent.
Going up a mountain always brings surprises:
there is not only the view you get,
the grandeur of the creation you see;
Getting to the top is also a victory every time.
Today we hear about mountains here in the readings.
Abraham going up Mount Moriah with his son.
Jesus taking three disciples to a high mountain.
Here we are now to let ourselves be taken up by these stories
by these stories, upwards,
on our way to Easter.
May our mountain journey be enriching.

FIRST READING   Gen. 22, 1-2.9a.10-13.15-18

The sacrifice of our Father Abraham.

From the Book of Genesis

In those days it happened that God put Abraham to the test.
He said to him:
“Abraham.”
And he answered:
“Here am I.”
God said:
“Go with Isaac,
your only son, whom you love,
to the land of Moriah
and bear him there on the mountain which I shall appoint you
as a burnt offering.”

When they reached the place that God had pointed out to them,
Abraham built an altar there,
piled the wood on it,
bound his son Isaac and laid him on the altar,
on top of the wood.

However, when Abraham reached out his hand for the knife
to cut his son’s throat with it,
the angel of the Lord called out to him from heaven:
“Abraham, Abraham!”
And he answered:
“Here I am.”
“Do not touch the boy with a finger and do nothing to him!
“I know now that thou fearest God
For thou hast not wished to withhold from me thy only son.”
Abraham looked around
and saw a ram,
stuck in the bushes with its horns.
He grabbed the ram and dedicated it as a burnt offering,
instead of his son.
Then the angel of the Lord called
cried a second time from heaven
to Abraham
and said:
“By Myself I have sworn :
– thus saith the Lord –
because thou hast done this
and have not withheld from Me your own son ,
therefore will I bless you abundantly
and make your descendants more numerous than the stars in the sky
and the grains of sand on the beach of the sea.
“Your descendants will possess the gate of their enemy.
Through your descendants blessing will come upon all the peoples of the earth
because you have listened to Me.”

Responsorial   Ps. 116b(115), 10 and 15, 16-17, 18-19

Refrain
I may live again under God’s eye
In the land of the living.

I continued to trust, though I spoke:
“I am broken with grief.”
For precious in the sight of the Lord is
The death of his faithful.

O Lord, I am your servant,
thy servant, the son of thy handmaid,
Thou hast slain my chains.
To Thee will I offer a sacrifice of praise,
calling on the name of the Lord.

I will fulfill my vows
where all his people shall see.
In the courtyard of thy temple,
in thee, Jerusalem.

SECOND READING   Rom 8:31b-34

God has not spared even his own Son.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Rome

Brothers and sisters,

If God be before us,
who shall be against us?
He did not spare even his own Son:
for all of us He delivered Him up.
And after such a gift
also give us everything else?
Who will accuse God’s elect?
God who justifies?
Who will condemn them?
Christ Jesus perhaps, who died,
and even more, who was raised
And who, seated at God’s right hand, pleads our case?

Verse for the gospel

Praise and honor be to You, Lord Jesus.
From a brilliant cloud the voice of the Father was heard:
This is my beloved Son, listen to Him.
Praise and honor be to You, Lord Jesus.

GOSPEL   Mk 9, 2-10

This is my Son, the Well-loved One.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time
Jesus took Peter, James and John with him
and brought them up on a high mountain
where they were all alone.
He was changed in appearance before their eyes:
his garment became shining
and as white as no bleacher in the world could make it.
Elijah appeared to them together with Moses
And they conversed with Jesus.

Peter took the floor and said to Jesus:
“Rabbi, it is good that we are here.
“Let us build three tents,
one for You, one for Moses and one for Elijah.”
He didn’t quite know what he was saying,
for they were all completely astonished.
A cloud came to overshadow them
and out of that cloud a voice sounded:
“This is my Son,
the Beloved,
listen to Him.”
When they looked around ,
they suddenly saw no one else with them but Jesus.

While descending the mountain
Jesus forbade them to tell anyone
what they had seen,
before the Son of Man had risen from the dead.
Indeed, they kept it to themselves,
though they wondered among themselves
what that rising from the dead might mean.

 


Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On caring for the common home

99. According to the Christian conception of reality, the destiny of all creation runs through the mystery of Christ, who is present from the beginning: “The universe was created by Him and for Him” (Col. 1:16). The prologue of John’s Gospel (1, 1-18) shows the creative activity of Christ as divine Word (logos). But this prologue surprises by its assertion that this Word ” became flesh” (Jn 1:14). A Person of the Trinity joined the created cosmos and shared its destiny until the cross. From the beginning of the world, but in a special way since the Incarnation, the mystery of Christ has been working in a hidden way in the whole of natural reality, without affecting its autonomy.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Zaterdag van de eerste week in de veertigdagentijd

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De zaterdag van de eerste vastenweek was vroeger een bijzondere dag: quatertemperdag. De christenen van Rome kwamen samen bij het graf van Petrus en baden de ganse nacht. Vroeg in de ochtend werden de priesterwijdingen toegediend. Men kan zich het feestelijk gebeuren nog voorstellen. De eerste lezing herinnert nog aan dit gebeuren, en is als een toespraak tot de wijdelingen: heden heb ik de Heer gekozen opdat Hij mijn God zij; heden heeft Hij mij gekozen. De verbondsgedachte van God met zijn volk wordt op de wijdelingen toegepast. Wij mogen deze op elk van ons persoonlijk toepassen.

EERSTE LEZING                           Deut. 26, 16-19

Gij zult een volk zijn dat de Heer is toegewijd.

Uit het Boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk :
“Heden gebiedt de Heer uw God u
deze voorschriften en bepalingen te volbrengen.
“Gij moet ze stipt ten uitvoer brengen,
met heel uw hart en heel uw ziel.
“Gij hebt heden van de Heer de verzekering gekregen,
dat Hij uw God zal zijn,
als gij tenminste zijn wegen gaat,
zijn voorschriften, geboden en bepalingen onderhoudt
en naar Hem luistert.
“En de Heer heeft heden van u de verzekering gekregen,
dat gij, zoals Hij beloofd heeft,
zijn eigen volk zult zijn en al zijn geboden zult onderhouden.
“Daarom zal Hij aan u groter eer, faam en luister schenken
dan aan de andere volken, die Hij geschapen heeft,
en zult gij een volk zijn dat de Heer uw God is toegewijd,
zoals Hij beloofd heeft.”

TUSSENZANG                         Ps. 119(118), 1-2, 4-5, 7-8

Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Gelukkig degenen wier levensweg rein is,
die voortgaan volgens de wet van de Heer.
Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent,
Hem zoeken met heel hun hart.

Gij hebt uw bevelen gegeven
opdat men ze trouw volbrengt.
Mogen mijn wegen recht zijn,
gericht op wat Gij beschikt.

Ik zal U in alle oprechtheid loven,
aanvaardend wat Gij hebt bepaald.
Aan uw beschikkingen zal ik mij houden ;
laat Gij mij dan niet alleen.

VERS VOOR HET EVANGELIE           Ps. 51(50), 12a en 14a

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer de weelde van uw zegen.

EVANGELIE                                         Mt. 5, 43-48

Weest volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Gij hebt gehoord dat er gezegd is :
Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.
“Maar Ik zeg u :
Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel,
die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden
en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
“Want als gij bemint die u beminnen,
wat voor recht op loon hebt gij dan ?
“Doen de tollenaars niet hetzelfde ?
“En als gij alleen uw broeder groet,
wat voor buitengewoons doet gij dan ?
“Doen de heidenen dat ook niet ?
“Weest dus volmaakt,
zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

98. Jezus leefde in volledige harmonie met de schepping en de anderen stonden verbaasd: “Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen?” (Mat. 8, 27). Hij verscheen niet als een van de wereld gescheiden asceet of als een vijand van de aangename dingen van het leven. Met verwijzing naar zichzelf zei Hij: “Kijk, die gulzigaard en wijndrinker” (Mat. 11, 19). Hij stond ver af van de filosofieën die het lichaam, de materie en de dingen van deze wereld verachtten. Toch hebben deze ongezonde dualismen in de loop der eeuwen een aanzienlijke invloed gehad op sommige christelijke denkers en het evangelie misvormd. Jezus werkte met zijn handen en stond dagelijks in contact met de door God geschapen materie om daaraan met zijn vaardigheid van handwerksman vorm te geven. Hier dient te worden gewezen op het feit dat het grootste gedeelte van zijn leven is gewijd aan deze inspanning om een eenvoudig bestaan vorm te geven dat geen enkele verwondering wekte: “Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria?” (Mar. 6, 3). Zo heeft Hij het werk geheiligd en er een bijzondere waarde aan verleend tot rijping van ons. De heilige Johannes Paulus II leerde dat “wanneer de mens door in vereniging met Christus die voor ons is gekruisigd, de inspanning van het werk verdraagt, hij in zekere zin met de Zoon van God meewerkt aan de verlossing van de mensheid”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________

Saturday of the first week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The Saturday of the first week of Lent used to be a special day: quaternary day. The Christians of Rome gathered at the tomb of Peter and prayed all night. Early in the morning the priestly consecrations were administered. One can still imagine the festive event. The first reading reminds us of this event and is like an address to the ordained: I have chosen the Lord this day that he may be my God; this day he has chosen me. The covenantal idea of God with his people is applied to the ordinees. We may apply it to each of us personally.

FIRST READING   Deut. 26, 16-19

You shall be a people dedicated to the Lord.

From the Book of Deuteronomy

Moses spoke to the people :
“Today the Lord your God commands you
fulfill these precepts and regulations.
“You must carry them out punctually,
with all your heart and all your soul.
“Thou hast received this day from the Lord the assurance,
that he is to be your God,
if thou wilt walk in his ways,
keep His statutes, His commandments, His ordinances
and listen to Him.
“And the Lord hath this day received of you the assurance,
that you, as He has promised,
shall be His own people and shall keep all His commandments.
“Therefore He will bestow upon you greater honor, fame, and splendor
than to the other nations which He has created,
and ye shall be a people devoted to the Lord your God,
as He has promised.”

INTERLUDIUM    Ps. 119(118), 1-2, 4-5, 7-8

Happy who go forth according to the law of the Lord.

Happy those whose path of life is pure,
Who go forward according to the law of the Lord.
Happy who heed what He ordains,
seeking Him with all their heart.

You have given your orders
That they may be faithfully fulfilled.
May my ways be straight,
directed to what Thou hast ordained.

I will praise Thee in all sincerity,
Accepting what Thou hast ordained.
To thy decrees will I keep ;
then let Thou not leave me alone.

VERSE FOR THE GOSPEL  Ps. 51(50), 12a and 14a

Create in me a pure heart, my God,
Give me again the opulence of thy blessing.

GOSPEL   Mt 5, 43-48

Be perfect, as your Father in heaven is perfect.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“Ye have heard that it was said :
Thou shalt love thy neighbor and hate thy enemy.
“But I say to you :
Love your enemies and pray for those who persecute you ,
that ye may become the sons of your Father in heaven,
who makes the sun rise on the evil and on the good
And makes it rain on the just and unjust.
“For if ye love those who love you,
what right have ye to wages?
“Do not the tax collectors do the same?
“And if thou greetest only thy brother,
what strange thing dost thou do?
“Do not the heathen do the same?
“Be ye therefore perfect,
as your Father in heaven is perfect.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home

98. Jesus lived in complete harmony with creation and the others were amazed, “What kind of person is this, that even the winds and the sea obey Him?” (Matt. 8:27). He did not appear as an ascetic separated from the world or as an enemy of the pleasant things of life. Referring to Himself, He said, “Look, that glutton and wine drinker” (Mat 11:19). He was far removed from the philosophies that despised the body, matter, and the things of this world. Yet over the centuries these unhealthy dualisms have had a significant influence on some Christian thinkers and have disfigured the gospel. Jesus worked with his hands and was in daily contact with God-created matter to shape it with his skill as a craftsman. It should be pointed out here that most of his life was devoted to this effort to shape a simple existence that caused no surprise: “Is not this the carpenter, the son of Mary?” (Mar. 6:3). Thus He sanctified the work and gave it a special value for the maturation of us. St. John Paul II taught that “when man, by being in union with Christ crucified for us, endures the effort of the work, he in a sense participates with the Son of God in the redemption of humanity.”

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________________

Vrijdag van de eerste week in de veertigdagentijd

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De eerste lezing van vandaag werd reeds op dezelfde dag in de oude Kerk gelezen. Toen werd deze lezing ingevoegd omwille van de aanwezigheid van de boetelingen. Wie boete doet, zegt Ezechiël, zal leven – een hoopvolle boodschap, een woord van troost. Elke zonde wordt vergeven als men zich ernstig bekeert. Maar er is ook een vermaning voor de anderen, de rechtvaardigen. Zij hoeven niet neer te zien op de boetelingen, en zeker niet te roemen op eerdere verdiensten: ook voor hen geldt dat zij zich permanent moeten bekeren. Kan ook de rechtvaardige immers niet afdwalen van de goede weg?

EERSTE LEZING                              Ez. 18, 21-28

Zou Ik soms behagen vinden in de dood van een boosdoener, en niet veeleer daarin, dat hij zich afkeert van zijn wegen en in leven blijft !

Uit de Profeet Ezekiël

Zo spreekt God de Heer :

“Wanneer de boosdoener zich afkeert
van al de zonden die hij heeft bedreven,
wanneer hij al mijn geboden onderhoudt
en handelt naar recht en wet,
dan zal hij leven, zeker leven
en hij zal niet sterven.
“Van al de wandaden die hij bedreven heeft
wordt hem er geen meer toegerekend
en vanwege de gerechtigheid die hij betracht heeft
zal hij leven.
“Zou ik soms behagen vinden
in de dood van een boosdoener
-zo spreekt God de Heer –
en niet veeleer daarin,
dat hij zich afkeert van zijn wegen
en in leven blijft?
“Maar wanneer een rechtvaardige zich afkeert
van zijn gerechtigheid
en verkeerde dingen gaat doen,
wanneer hij al de afschuwelijkheden bedrijft
die de boosdoener begaat,
moet hij dan in leven blijven?
“Neen, van al de rechtvaardige daden,
die hij verricht heeft,
wordt hem er geen meer toegerekend,
en vanwege de ontrouw die hij getoond heeft,
vanwege de zonde, die hij heeft bedreven,
zal hij moeten sterven.
“Gij beweert : ‘De weg van de Heer is niet recht !’
“Huis van Israël, luistert toch!
“Zou het werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is ?
“Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht ?
“Als een rechtvaardige
zich van zijn eigen rechtvaardigheid afkeert
en kwaad gaat doen,
dan zal hij daaraan sterven,
sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft.
“En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert
en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd,
dan zal hij in leven blijven.
“Als hij tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden,
dan blijft hij zeker in leven,
dan zal hij niet sterven.”

TUSSENZANG             Ps. 130(129), 1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8

Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand ?

Uit de diepte roep ik, Heer,
luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen
naar mijn smeekgebed.

Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand ?
Maar bij U vind ik vergeving,
daarom zoekt mijn hart naar U.

Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Gretig zie ik naar Hem uit
meer dan wachters naar de ochtend.

Want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.
Hij zal Israël verlossen
van zijn ongerechtigheid.

VERS VOOR HET EVANGELIE                 Joël, 2, 12-13

Bekeert u tot Mij met heel uw hart, spreekt de Heer,
want Ik ben genadig en barmhartig.

EVANGELIE                                                Mt. 5, 20-26

Ga u eerst met uw broeder verzoenen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Als uw gerechtigheid
die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft,
zult ge zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen.
“Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd :
Gij zult niet doden.
Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht.
“Maar Ik zeg u :
Al wie vertoornd is op zijn broeder,
zal strafbaar zijn voor het gerecht.
“En wie tot zijn broeder zegt : raka,
zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin;
en wie zegt : dwaas,
zal strafbaar zijn met het vuur van de hel.
“Als gij uw gave komt brengen naar het altaar
en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft,
laat dan uw gave voor het altaar achter,
ga u eerst met uw broeder verzoenen
en kom dan terug om uw gave aan te bieden.
“Haast u het eens te worden met uw tegenpartij
zolang ge nog met hem onderweg zijt ;
anders zou uw tegenpartij
u wel eens aan de rechter kunnen overleveren,
en de rechter u aan de gerechtsdienaar,
en zoudt gij in de gevangenis worden geworpen.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Ge zult daar niet uitkomen
voordat ge tot de laatste penning hebt betaald.”

 

 


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 97. De Heer kon anderen uitnodigen te letten op de schoonheid die er in de wereld is, omdat Hijzelf in voortdurend contact stond met de natuur en daaraan een aandacht vol genegenheid en verwondering besteedde. Wanneer Hij iedere hoek van zijn land doorkruiste, hield Hij stil om de door zijn Vader gezaaide schoonheid te aanschouwen en nodigde Hij zijn leerlingen uit te beseffen dat de dingen een goddelijke boodschap bevatten: “sla uw ogen op en kijk naar de velden; ze staan wit, rijp voor de oogst (Joh. 4, 35)”. “Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Weliswaar is dit het kleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen: het wordt een boom” (Mat. 13, 31-32).

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

 

_____________________________________________________________________

 

Friday of the first week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Today’s first reading was already read on the same day in the ancient Church. Then this reading was inserted because of the presence of the penitents. Those who do penance, says Ezekiel, will live – a message of hope, a word of comfort. Every sin is forgiven if one repents earnestly. But there is also an admonition for the others, the righteous. They need not look down on the penitents, and certainly not boast of previous merits: for them, too, they must repent permanently. After all, cannot even the righteous stray from the right path?

FIRST READING   Ez. 18, 21-28

Would I sometimes find pleasure in the death of an evildoer, and not rather in his turning from his ways and remaining alive!

From the Prophet Ezekiel

Thus speaks God the Lord :

“When the evildoer turns away
from all the sins he has committed,
When he keeps all my commandments
and acts according to law and justice,
then he shall live, surely live
and he shall not die.
“Of all the misdeeds that he has committed
none shall be imputed to him again
and because of the righteousness that he has done
he shall live.
“Would that I were pleased
in the death of an evildoer
-so says God the Lord –
and not rather in it,
that he may turn from his ways
and remain alive?
“But when a righteous man turns away
from his righteousness
and begins to do wrong things,
when he commits all the abominations
that the evildoer commits ,
must he then remain alive?
“Nay, from all the righteous deeds ,
which he has done,
none shall be imputed to him,
and because of the unfaithfulness which he has shown,
because of the sin that he has committed,
he shall have to die.
“Ye claim : ‘The way of the Lord is not straight!’
“House of Israel, do listen!
“Would it really be my way, which is not right?
“Are not rather your own ways not right?
“If a righteous man
turns from his own righteousness
and does evil,
then he will die,
die for the evil he has done.
“And if the evildoer turns away from his evil deeds
and starts acting according to righteousness and virtue,
then he will live.
“If he comes to understanding and turns away from his evil deeds ,
then surely he will remain alive,
then he will not die.”

INTERLUDIUM   Ps. 130(129), 1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8

If Thou continue to remember sins,
Lord, who will stand?

Out of the depths I cry, Lord,
Listen to my voice.
Hearken attentively
to my supplication.

If Thou dost remember sins,
Lord, who will stand?
But with You I find forgiveness,
therefore my heart searches for Thee.

In the Lord I put my hope,
in His word I trust.
Eagerly I look forward to Him
More than sentinels to the morning.

For the Lord is ever merciful,
his mercy infinite.
He will redeem Israel
from his iniquity.

VERSE FOR THE GOSPEL    Joel, 2, 12-13

Repent to me with all your heart, says the Lord,
for I am merciful and gracious.

GOSPEL   Mt 5, 20-26

First, go and reconcile yourself to your brother.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“If your righteousness
does not far exceed that of the scribes and Pharisees,
you will not enter the kingdom of heaven.
“You have heard that it was said to our ancestors :
Thou shalt not kill.
Whosoever killeth shall be punishable in the court of law.
“But I say unto you :
All who are wroth with their brother ,
shall be punishable in court.
“And whoever says to his brother : raka,
shall be punishable before the Sanhedrin;
and whoever says : fool,
shall be punishable with the fire of hell.
“When ye come to bring your gift to the altar
and there it occurs to you that your brother has something against you,
then leave your gift before the altar,
first go and reconcile with your brother
and then come back to offer your gift.
“Make haste to agree with your adversary
while you are still on the road with him ;
Otherwise your adversary may hand you over to the judge,
and the judge to the bailiff,
and thou shalt be cast into prison.
“Verily, I say unto thee :
Ye shall not come out of there
until thou hast paid up to the last penny.”

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

 97. The Lord was able to invite others to pay attention to the beauty that is in the world because He Himself was in constant contact with nature and devoted to it an attention full of affection and wonder. As He traversed every corner of His land, He stopped to contemplate the beauty sown by His Father and invited His disciples to realize that things contained a divine message: “Lift up your eyes and look at the fields; they are white, ripe for harvest (Jn 4:35).” “The Kingdom of Heaven is like a mustard seed, which someone sowed in his field. True, this is the smallest seed, but when it has sprouted, it is greater than the other garden crops: it becomes a tree” (Mat 13:31-32).

To be continued      For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Donderdag van de eerste week in de veertigdagentijd

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Van Jezus leren wij wat wij in ons gebed moeten vragen. Als God werkelijk zijn hemelse liefde in zijn Zoon heeft geopenbaard, rest er maar één vraag: dat de aarde steeds meer die liefde herkent. Dat God voor alle mensen Vader mag zijn. Wanneer mogen we vertrouwen op verhoring van ons gebed? Wanneer we bidden zoals Jezus! In plaats van zijn eigen wil na te jagen,heeft Jezus vertrouwen gesteld in het diepe verlangen van zijn Vader: om met Hem verbonden te leven. Want dit is Gods plan: mensen gelukkig maken in de verbondenheid met Hem. Dat is de sleutel van Jezus’ gebed, en die sleutel opent de deur naar verhoring.

EERSTE LEZING                   Est. 14,1.3-5.12-14

Heer, geen andere helper heb ik dan U.

Uit het Boek Ester

In die tijd nam koningin Ester in doodsnood
haar toevlucht tot de Heer.
Zij bad aldus tot de God van Israël :
“Mijn Heer, onze Koning, Gij zijt de enige!
“Kom mij te hulp, mij die alleen sta
en geen andere helper heb dan U,
want ik ga een groot gevaar tegemoet.
“Van mijn geboorte af heb ik in de stam waaruit ik voortkwam
gehoord, dat Gij, Heer, uit alle volken Israël
en uit al hun voorouders onze vaderen hebt aangenomen
als een blijvend erfdeel en dat Gij voor hen alles hebt gedaan
wat Gij beloofd hadt.
“Gedenk ons, Heer,
openbaar U in het uur van onze nood, en geef mij moed,
Gij, Koning van de goden en heersers over alle heerschappij.
“Leg mij een gelukkig woord in de mond,
als ik sta tegenover de leeuw ;
verander zijn gezindheid en breng hem tot haat
tegen de man, die ons bestrijdt,
zodat hij en zijn medestanders te gronde gaan.
Red ons door uw hand en kom mij te hulp,
want ik sta alleen en heb niemand anders dan U, Heer.”

TUSSENZANG           Ps. 138(137), 1-2a, 2bc-3, 7c-8

Wanner ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding :
de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde ;
vergeet het maaksel van uw handen niet !

VERS VOOR HET EVANGELIE                Am. 5, 14

Zoekt het goede, en niet het kwade,
opdat gij leeft en God met u blijft.

EVANGELIE                      Mt. 7, 7-12

Al wie vraagt verkrijgt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Vraagt en u zal gegeven worden ;
zoekt en ge zult vinden ;
klopt en er zal worden opengedaan.
“Want al wie vraagt verkrijgt;
wie zoekt vindt
en voor wie klopt doet men open.
“Of is er wel iemand onder u
die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt?
“Of een slang wanneer hij vraagt om een vis ?
“Als gij dus, ofschoon gij slecht zijt,
goede gaven weet te geven aan uw kinderen,
hoeveel te meer zal dan uw Vader die in de hemel is
het goede geven aan wie Hem daarom vragen.
“Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen,
doet dat ook voor hen.
“Dat is Wet en Profeten.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

VII. De blik van Jezus

96. Jezus maakt zich het bijbels geloof in God de Schepper eigen en benadrukt een fundamenteel gegeven: God is Vader (vgl. Mat. 11, 25). In de gesprekken met zijn leerlingen nodigde Jezus hen uit de vaderrelatie te erkennen die God heeft met al zijn schepselen, en herinnerde Hij hen met een ontroerende tederheid eraan hoe ieder van die schepselen in zijn ogen belangrijk is: “Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers? Toch vergeet God niet een van hen” (Luc. 12, 6).
“Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze ” (Mat. 6, 26).

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Thursday of the first week in Lent

 

 Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
From Jesus we learn what we should ask for in our prayer. If God has truly revealed his heavenly love in his Son, only one question remains: that the earth may increasingly recognize that love. That God may be Father to all people. When can we trust that our prayer will be answered? When we pray like Jesus did! Instead of pursuing his own will, Jesus put his trust in his Father’s deep desire: to live in communion with Him. For this is God’s plan: to make people happy in union with Him. That is the key to Jesus’ prayer, and that key opens the door to fulfillment.

FIRST READING   Est. 14,1.3-5.12-14

Lord, no helper do I have but You.

From the Book of Esther

At that time, Queen Esther in mortal distress took
took refuge in the Lord.
She prayed thus to the God of Israel :
“My Lord, our King, You are the only one!
“Come to my aid, I who stand alone
and have no helper but Thee,
for I am in great danger.
“From my birth I have heard in the tribe from which I came
heard that thou, Lord, out of all the nations of Israel
and out of all their ancestors thou hast accepted our fathers
as a permanent inheritance and that thou hast done for them all
which Thou hadst promised.
“Remember us, Lord,
reveal Thee in the hour of our distress, and give me courage,
Thou, King of the gods and ruler of all dominion.
“Put a happy word in my mouth,
when I face the lion;
change his disposition and bring him to hate
against the man who fights us ,
so that he and his comrades may perish.
Save us by your hand and come to my aid,
for I stand alone and have no one but You, Lord.”

INTERLUDIUM   Ps. 138(137), 1-2a, 2bc-3, 7c-8

Whenever I cried out to You, You have always heard me,
You have always given me new courage.

You I will praise, Lord, from all my heart,
Because thou hast listened to my prayer.
I sing to You and to all the heavenly powers
And prostrate myself, bowed down to thy sanctuary.

You I praise for Your goodness and Your faithfulness,
for Thy promise Thou hast fulfilled without measure.
Whenever I have cried out to Thee Thou hast always heard me,
Thou hast always given me new courage.

Always is Thy outstretched hand my salvation :
The Lord completes for me all that I undertake.
Thy goodness, Lord, endures without end ;
do not forget the work of your hands !

VERSE FOR THE GOSPEL   Am. 5, 14

Seek the good, and not the evil,
that ye may live, and God may abide with you.

GOSPEL   Mt 7, 7-12

All who ask obtain.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

In those days Jesus said to his disciples :
“Ask and it will be given to you ;
Seek, and you will find;
knock and it will be opened.
“For all who ask obtain;
he who searches finds
and he who knocks will have his door opened.
“Or is there anyone among you
who will give his son a stone when he asks for a loaf of bread?
“Or a snake when he asks for a fish?
“If therefore, though ye be evil,
know how to give good gifts to your children,
how much more will your Father who is in Heaven
give good things to those who ask Him.
“All that ye would that men should do for you,
do that also for them.
“That is Law and Prophets.”

 

Laudato Si

 

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

VII. The gaze of Jesus

96. Jesus makes the biblical belief in God the Creator his own and emphasizes a fundamental fact: God is Father (cf. Mat 11:25). In his conversations with his disciples, Jesus invited them to recognize the fatherly relationship God has with all his creatures, reminding them with touching tenderness how each of these creatures is important in his eyes: “Can one not buy five sparrows for two nickels? Yet God does not forget one of them” (Luke 12:6).
“Observe the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, but your heavenly Father feeds them” (Mat. 6, 26).

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Woensdag van de eerste week in de veertigdagentijd

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het evangelie bewaart nog een stuk van de oude vastenliturgie: het teken van Jona. Enerzijds stellen we vast dat hier zeer hoge christologische uitspraken gedaan worden. Het gaat hier om meer dan Salomo; om meer dan Jona. Deze tegenstellingen zijn gedurfd, en wijzen op het unieke van Christus. Misschien beseffen we onvoldoende hoe sterk dit klonk. Anderzijds is er het teken van Jona, dit wil zeggen: er is geen teken. De Joden vragen een teken, maar er komt er geen. Voor hen die willen zien zijn er tekens genoeg: Jezus is geen goochelaar. Het teken van Jona is een duidelijke verwijzing naar de verrijzenis.

EERSTE LEZING                                                        Jon. 3, 1-10

De inwoners van Nineve kwamen terug van hun heilloze wegen.

Uit de Profeet Jona

Het woord van de Heer werd
tot Jona gericht :
“Sta op, ga naar Nineve, de grote stad Nineve
en zeg haar aan wat Ik u te zeggen heb gegeven.”
Jona stond op en ging naar Nineve,
zoals de Heer bevolen had.
Nineve was een geweldig grote stad ;
drie dagen had men nodig om er doorheen te trekken.
Jona begon de stad in te gaan, één dagreis ver.
Toen riep hij :
“Veertig dagen nog,
en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!”
Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God ;
zij riepen een vasten uit en allen
van groot tot klein, trokken zij boetekleren aan.
Het woord van Jona kwam ook de koning van Nineve ter ore;
hij stond op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af,
trok een boetekleed aan en zette zich neer in het stof.
Hij liet in Nineve omroepen :
“Op last van de koning en van zijn rijksgroten !
“Mensen en dieren, grootvee en kleinvee,
zij mogen niets eten,
zij mogen niet grazen en geen water drinken.
“Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen
en uit alle macht tot God roepen ;
ieder moet terugkomen van zijn heilloze wegen
en van de ongerechtigheid, die aan zijn handen kleeft.
“Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit
en daar spijt van krijgt;
wie weet of Hij niet terugkomt op zijn vlammende toorn,
zodat wij niet te gronde gaan.”
En God zag wat zij deden;
Hij zag hoe zij terugkwamen van hun heilloze wegen.
En God kreeg spijt, dat Hij hen met dat onheil bedreigd had.
Hij bracht het niet ten uitvoer.

TUSSENZANG                                             Ps. 51(50), 3-4, 12-13, 18-19

Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

In geschenken hebt Gij geen behagen,
wat ik U ook bied, Gij wilt het niet.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                           Ez. 33, 11

Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze,
zegt de Heer,
maar veeleer daarin, dat hij zich bekeert en leeft.

EVANGELIE                                                    Lc. 11, 29-32

Dit geslacht zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd,
toen het volk samenstroomde begon Jezus te spreken :
“Dit geslacht is een verdorven geslacht : het verlangt een teken ;
maar geen ander teken zal het gegeven worden
dan het teken van Jona.
“Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Ninevieten,
zo zal ook de Mensenzoon het zijn voor dit geslacht.
“De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel opstaan
samen met de mensen van dit geslacht;
en zij zal hen veroordelen,
want zij kwam van het uiteinde der aarde
om te luisteren naar de wijsheid van Salomo :
welnu, hier is méér dan Salomo.
“De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan
samen met dit geslacht
en zij zullen het veroordelen,
want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona :
welnu, hier is méér dan Jona.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 95. Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een  van allen. Als iemand er een deel van bezit, dan is dat alleen maar om het te beheren ten nutte van allen. Als wij dat niet doen, belasten wij ons geweten ermee dat wij het bestaan van de ander ontkennen. Daarom hebben de bisschoppen van Nieuw-Zeeland zich afgevraagd wat het gebod “gij zult niet doden” te betekenen heeft, wanneer “twintig procent van de wereldbevolking in een zodanige mate hulpbronnen verbruikt dat zij de arme volken en de toekomstige generaties ontnemen wat zij nodig hebben om te overleven”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Wednesday of the first week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The Gospel still preserves a piece of the old Lenten liturgy: the sign of Jonah. On the one hand, we note that very high Christological statements are made here. This is about more than Solomon; about more than Jonah. These contrasts are bold, and point to the uniqueness of Christ. Perhaps we do not realize enough how firm this sound was. On the other hand, there is the sign of Jonah, this is to say, there is no sign. The Jews ask for a sign, but there is none. For those who want to see, there are signs enough: Jesus is not a magician. The sign of Jonah is a clear reference to the resurrection.

FIRST READING   Jon. 3, 1-10

The inhabitants of Nineveh were returning from their unholy ways.

From the Prophet Jonah

The word of the Lord was
addressed to Jonah :
“Arise, go to Nineveh, the great city of Nineveh
and tell her what I have given you to say.”
Jonah got up and went to Nineveh,
as the Lord had commanded.
Nineveh was a great big city ;
three days were needed to pass through it.
Jonah began to go into the city, one day’s journey away.
Then he called out :
“Forty days more ,
and Nineveh will be razed to the ground!”
But the Ninevites sought their support from God ;
They declared a fast and all of them
from large to small, put on their clothes of repentance.
The word of Jonah also came to the ears of the king of Nineveh;
He arose from his throne, laid down his robe of state,
put on a robe of penitence and prostrated himself in the dust.
He had a proclamation made in Nineveh :
“By order of the king and of his empire’s greats!
“Men and animals, large and small,
shall eat nothing,
They must not graze or drink water.
“Men and beasts shall cover themselves in penitential clothes
and cry out to God with all their might;
Each one must turn back from his unholy ways
and from the iniquity that clings to his hands.
“Who knows whether God will not then come back to his decision
and regrets it;
who knows if He will not return His flaming wrath,
so that we do not perish.”
And God saw what they did;
He saw how they returned from their unholy ways.
And God became sorry that He had threatened them with that calamity.
He did not carry it out.

INTERLUDIUM Ps. 51(50), 3-4, 12-13, 18-19

What I sacrifice, God, is my penitence,
A crushed and humiliated heart Thou dost not reject.

God, have mercy on me in your mercy,
wash away my sinfulness in Thy mercy.
Wash my guilt completely from me,
cleanse me from all my sins.

Create in me a pure heart, my God,
restore to me a firm mind.
Do not cast me away from your Face,
take not thy holy Spirit from me.

In gifts Thou hast no pleasure,
Whatever I offer Thee, Thou wilt not have.
What I offer, God, is my penitence,
A crushed and humiliated heart Thou dost not reject.

VERSE FOR THE GOSPEL   Ez. 33, 11

I am not pleased with the death of the wicked,
saith the Lord,
but rather in him that repenteth and liveth.

GOSPEL   Lk. 11, 29-32

This generation shall not be given any other sign than the sign of Jonah.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time,
when the people were gathered together, Jesus began to speak :
“This generation is a depraved generation : it desires a sign ;
but no sign will be given them
than the sign of Jonah.
“For as Jonah became a sign to the Ninevites,
so also the Son of Man will be to this generation.
“The queen of the South shall rise at the judgment
together with the people of this generation;
and she shall judge them,
for she came from the ends of the earth
to hear the wisdom of Solomon :
well, here is more than Solomon.
“The people of Nineveh shall rise in judgment
together with this generation
and they shall judge it,
for they have repented at the preaching of Jonah :
well, here is more than Jonah.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

 95. The environment is a collective good, a legacy of all humanity and one of all. If anyone owns a part of it, it is only to manage it for the benefit of all. If we do not do so, we burden our conscience by denying the existence of the other. This is why the bishops of New Zealand have asked themselves what the commandment “thou shalt not kill” means when “twenty percent of the world’s population consumes resources to such an extent that they deprive poor peoples and future generations of what they need to survive.”

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Dinsdag van de eerste week in de veertigdagentijd

 

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Luisteren gaat niet vanzelf. Het vergt openheid en vertrouwen. We moeten iemand binnen laten en hem zicht geven op wat we soms liever in het duister hadden gelaten. We moeten dan onszelf uit handen geven en ruimte scheppen voor die ander, Zo gaat het met onze medemensen, en zo gaat het ook in ons gebed tot God. Gods woord wil echter niet alleen beluisterd, maar ook beantwoord worden. Jezus heeft ons daartoe de woorden geschonken: Onze Vader. Het leert ons zonder reserve ja te zeggen aan God. Alle menselijke argwaan, alle weigering, elk isolement wordt in dat jawoord overwonnen. Zo vindt de Vader in ons mensen die ten volle open staan voor zijn liefde.

EERSTE LEZING               Jes. 55, 10-11

Mijn woord keert pas weer wanneer het mijn wil volbracht heeft en zijn zending heeft vervuld.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer :
“Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen
en daar pas terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar hebben bevrucht zodat zij groen wordt,
wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven
en het brood aan de eter,
zo zal het ook gaan met het woord
dat komt uit mijn mond ;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug ;
het keert pas weer wanneer het Mijn wil volbracht heeft
en zijn zending heeft vervuld.”

TUSSENZANG             Ps. 34(33), 4-5, 6-7, 16-17, 18-19

Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

Verheerlijkt de Heer te samen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

Het oog van de Heer is gericht op de vrome,
zijn oor naar hun smeken gekeerd.
Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.

Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.
De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
hij helpt wie zijn schuld erkent.

VERS VOOR HET EVANGELIE                Mt. 4, 4b

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.

EVANGELIE                     Mt. 6, 7-15

Gij moet zo bidden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Als gij bidt
gebruikt dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen ;
want deze menen
dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden.
“Volgt hun voorbeeld dus niet na,
want vóórdat gij Hem vraagt
weet uw Vader wat gij nodig hebt.
“Gij moet daarom zo bidden :
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar behoed ons voor het kwaad.
“Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft
zal uw hemelse Vader ook u vergeven ;
maar als gij niet vergeeft aan de mensen
zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

94. De rijke en de arme hebben een gelijke waardigheid, omdat “de Heer hen allen heeft gemaakt” (Spr. 22, 2), “Hij zelf klein en groot heeft gemaakt (Wijsh. 6, 7) en “de zon laat opgaan over slechten en goeden” (Mat. 5, 45). Dit heeft praktische consequenties, zoals die welke door de bisschoppen van Paraguay worden geformuleerd: “Iedere boer heeft het natuurlijke recht een redelijk stuk grond te bezitten, waar hij zijn huis op kan bouwen, werken voor het levensonderhoud van zijn gezin en zekerheid kan hebben betreffende zijn eigen bestaan. Dit recht moet worden gegarandeerd, opdat het uitoefenen ervan niet schijn, maar werkelijk is. En dit betekent dat de boer, behalve dat hij het eigendomsrecht heeft, moet kunnen rekenen op de middelen van technische vorming, leningen, verzekeringen en toegang tot de markt”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

 

Tuesday of the first week in Lent

 

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Listening does not happen by itself. It requires openness and trust. We have to let someone in and give them sight of what we would sometimes rather have left in the dark. We must then give ourselves up and make room for the other person. This is how it is with our fellow human beings, and this is also how it is in our prayer to God. However, God’s word does not only want to be listened to, but also answered. Jesus gave us the words: Our Father. It teaches us to say yes to God without reservation. All human suspicion, all refusal, all isolation is overcome in that yes. In this way the Father finds in us people who are fully open to his love.

FIRST READING   Isa 55, 10-11

My word does not return until it has accomplished my will and fulfilled its mission.

From the Prophet Isaiah

This is how God the Lord speaks :
“As the rain and the snow fall from heaven
and do not return there
when they have watered the earth,
fertilized it so that it becomes green,
when they have given the seed to the sower
and the bread to the eater,
so shall it be with the word
that comes from my mouth ;
it does not return to Me in vain ;
It will not return to Me in vain until it has done My will
and fulfilled its mission.”

INTERLUDIUM   Ps. 34(33), 4-5, 6-7, 16-17, 18-19

To the pious who cry the Lord listens
And rescues them from every need.

Glorify the Lord together with me
And let us worship his Name in unison.
I went to the Lord and He heard me,
He saved me from all that I feared.

Rely on Him and you will be happy,
for He will not fail you.
Those who cry out in distress, the Lord listens to them
and puts them out of their misery.

The eye of the Lord is upon the pious,
His ear turned to their supplication.
From evildoers He turns His face away,
They are forgotten on earth.

To the pious who cry the Lord listens
And rescues them from every need.
The Lord is near to sorrowful hearts,
He helps those who acknowledge their guilt.

VERSE  FOR THE GOSPEL   Mt 4, 4b

Not from bread alone does man live,
but from everything that comes from the mouth of God.

GOSPEL  Mt 6:7-15

Thou must pray thus.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“When ye pray
do not use the same words as the pagans ;
for they think
They think that by their many words they will be heard.
“So do not imitate their example,
For before you ask Him
your Father knows what you need.
“Thou must therefore pray thus :
Our Father which art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kingdom come,
thy will be done
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
“For if ye forgive men their trespasses
your heavenly Father will forgive you also ;
but if ye forgive not men
your heavenly Father will not forgive your faults either.”

 

Laudato Si

 

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

94. The rich and the poor have equal dignity, because “the Lord made them all” (Spr. 22:2), “He Himself made small and great (Wis. 6:7), and “makes the sun rise on bad and good” (Mat. 5:45). This has practical consequences, such as those formulated by the bishops of Paraguay: “Every peasant has the natural right to own a reasonable piece of land, on which he can build his house, work for the sustenance of his family and have security regarding his own existence. This right must be guaranteed so that the exercise of it is not apparent, but real. And this means that in addition to having the right of ownership, the farmer must be able to count on the means of technical education, loans, insurance and access to the market.”

To be continued    For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Maandag – Cathedra van de H. Apostel Petrus

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

In de meeste godsdiensten kiest men zelf een leermeester. Bij Jezus is het andersom. Hij neemt als medewerkers wie Hij wil: onder de vele leerlingen die ingaan op zijn verkondiging, vraagt Hij een aantal van hen om hun gewone bezigheden te verlaten, Hem onvoorwaardelijk te volgen, en de Blijde Boodschap door te geven wanneer Hij gestorven zal zijn. Binnen die groep worden de twaalf met een bijzondere zending gelast, en krijgt Petrus de opdracht zijn broeders in het geloof te bevestigen. De plaats van Petrus en zijn opvolgers in de Kerk is die van de dienaar, die, zoals Jezus, de minste van allen wil zijn. Dat dienstwerk sluit een speciale binding met Christus in. Die moet zo sterk zijn, dat de gezondene een echt getuige wordt. Alleen zo kan waar worden wat Jezus aan zijn leerlingen zei: ‘Wie naar u luistert, luistert naar mij’.

EERSTE  LEZING                     I Petr. 5, 1-4

Oudste en getuige van het lijden van Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

De oudsten onder u, vermaan ik,
– oudste evenals zij en getuige van het lijden van Christus,
tevens deelgenoot van de heerlijkheid
die geopenbaard zal worden –
weidt de kudde van God waarvan gij de herders zijt ;
hoedt haar zoals God het wil :
van harte en niet uit dwang,
met toewijding en niet uit winstbejag.
Speel niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd,
maar toon u een voorbeeld voor de kudde.
Dan zult ge, als de opperherder verschijnt,
de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen.

TUSSENZANG                  Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort ;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.

Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

VERS VOOR HET EVANGELIE                 Mt. 16, 13-19

Alleluia
Gij zijt Petrus ;
en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Alleluia

EVANGELIE                 Mt. 16, 13-19

Gij zijt Petrus, en Ik zal u de sleutels geven
van het Rijk der hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd,
toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was,
stelde Hij zijn leerlingen deze vraag :
“Wie is
volgens de opvatting van de mensen,
de Mensenzoon ?”
Zij antwoordden :
“Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia of een van de profeten.”
“Maar gij – sprak Hij tot hen –
wie zegt gij dat Ik ben ?”
Simon Petrus antwoordde :
“Gij zijt de Christus,
de Zoon van de levende God.”
Jezus hernam :
“Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona,
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard
maar mijn Vader die in de hemel is.
“Op mijn beurt zeg Ik u :
Gij zijt Petrus ;
en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
“Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen
en wat gij zult binden op aarde,
zal ook in de hemel gebonden zijn
en wat gij zult ontbinden op aarde,
zal ook in de hemel ontbonden zijn.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

VI. De gemeenschappelijke bestemming van de goederen

93. Vandaag zijn de gelovigen en niet-gelovigen het eens over het feit dat de aarde in wezen een gemeenschappelijke erfenis is waarvan de vruchten ten nutte moeten komen van allen. Voor gelovigen is dit een kwestie van trouw aan de Schepper, omdat God de wereld voor allen heeft geschapen. Dientengevolge moet iedere ecologische benadering een sociaal perspectief integreren dat rekening houdt met de fundamentele rechten van de meest benadeelden. Het beginsel van de onderschikking van privé-bezit aan de universele bestemming van goederen en daarom het universele recht op het gebruik ervan is “een gouden regel” van sociaal gedrag en het “eerste beginsel van iedere ethisch-maatschappelijke orde.” De christelijke traditie heeft het recht op privé-eigendom nooit als absoluut of onaantastbaar erkent en heeft de maatschappelijke functie van iedere vorm van privé-eigendom duidelijk beklemtoond. De heilige Johannes Paulus II heeft zeer nadrukkelijk aan deze leer herinnerd, toen hij zei dat “God de aarde aan heel het menselijk geslacht heeft gegeven, opdat zij alle leden ervan onderhoudt zonder iemand buiten te sluiten of te bevoorrechten”.  Dit zijn zwaarwegende en krachtige woorden. Hij heeft erop gewezen dat “een type van ontwikkeling dat de persoonlijke en maatschappelijke, economische en politieke rechten van de mens, met inbegrip van de rechten van de naties en de volken, niet zou eerbiedigen en bevorderen, werkelijk mensonwaardig zou zijn. Met grote duidelijkheid heeft hij uitgelegd dat “de Kerk wel het legitieme recht op privé-eigendom verdedigt, maar ook niet minder duidelijk leert dat op ieder privé-eigendom altijd een maatschappelijke hypotheek drukt, opdat de goederen dienen tot de algemene bestemming die God eraan heeft gegeven”. Daarom zegt hij dat “het niet overeenkomstig Gods plan is deze gave zo te beheren dat de weldaden ervan alleen maar ten voordele zijn van weinigen”. Dit stelt serieus de onrechtvaardige gewoonten van een gedeelte van de mensheid ter discussie.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________

Monday – Cathedra of the Holy Apostle Peter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

In most religions, one chooses one’s own teacher. With Jesus it is the other way around. He takes as co-workers whomever He wants: among the many disciples who respond to His proclamation, He asks some of them to leave their ordinary occupations, follow Him unconditionally, and pass on the Good News when He will have died. Within that group, the twelve are commissioned with a special mission, and Peter is instructed to confirm his brothers in the faith. The place of Peter and his successors in the Church is that of the servant, who, like Jesus, wants to be the least of all. That ministry involves a special bond with Christ. It must be so strong that the one sent becomes a true witness. Only in this way can what Jesus said to his disciples become true: “He who listens to you listens to me.

FIRST READING   I Peter 5, 1-4

Elder and witness to the sufferings of Christ.

From the first letter of the holy apostle Peter

Dearly beloved,

The elders among you I exhort,
– elder as they are and witness to the sufferings of Christ,
also partaker of the glory
which shall be revealed –
pasture the flock of God of which you are the shepherds ;
tend it as God wills :
with the heart and not by compulsion,
with diligence and not for profit.
Do not play master over those entrusted to your care ,
but set an example for the flock.
Then, when the chief shepherd appears,
receive the never fading garland of glory.

INTERLUDIUM  Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

The Lord is my shepherd, nothing do I lack.

The Lord is my shepherd, nothing do I lack ;
He makes me to graze in green fields.
He brings me to water where I can rest,
He gives me fresh courage.

He leadeth me in the paths of righteousness
For His Name’s sake.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil where thou art leading me.

Thy rod and thy shepherd’s staff
Give me courage and confidence.

Thou dost invite me to thy table
To the annoyance of my adversaries.
With oil Thou anointest my head,
my cup is overflowing.

Prosperity and blessing never leave me
Every day of my life.
The house of the Lord shall be my dwelling
For all times to come.

VERSE FOR THE GOSPEL   Mt. 16, 13-19

Alleluia
Thou art Peter ;
and upon this rock I will build my Church
And the gates of hell shall not prevail against it.
Alleluia

GOSPEL  Mt 16, 13-19

Thou art Peter, and I will give thee the keys
of the kingdom of heaven.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

At that time,
when Jesus had come to the region of Caesarea from Philip,
He asked His disciples this question :
“Who is
according to the opinion of men,
the Son of Man?”
They answered :
“Some say John the Baptist, others Elijah,
others Jeremiah or one of the prophets.”
“But you – spoke He to them –
who say ye that I am?”
Simon Peter answered :
“Thou art the Christ ,
the Son of the living God.”
Jesus resumed :
“Blessed art thou Simon, son of Jonah ,
for it is not flesh and blood that have revealed this to you.
but my Father who is in heaven.
“In turn I say to you :
Thou art Peter ;
and upon this rock I will build my church
and the gates of hell shall not prevail against it.
“I will give thee the keys of the kingdom of heaven
and whatever you shall bind on earth
shall also be bound in heaven.
and whatever ye shall loose on earth
shall also be dissolved in heaven.”

_____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

VI. The common destination of goods

93. Today, believers and non-believers agree that the earth is essentially a common inheritance whose fruits should benefit all. For believers, this is a matter of faithfulness to the Creator, since God created the world for all. Consequently, any ecological approach must integrate a social perspective that takes into account the fundamental rights of the most disadvantaged. The principle of the subordination of private property to the universal destiny of goods and therefore the universal right to their use is “a golden rule” of social behavior and the “first principle of every ethical-social order.” The Christian tradition has never recognized the right to private property as absolute or inviolable and has clearly emphasized the social function of every form of private property. St. John Paul II very emphatically recalled this teaching when he said that “God has given the earth to all the human race, that it may sustain all its members without excluding or privileging anyone.”  These are weighty and powerful words. He pointed out that “a type of development that would not respect and promote the personal and social, economic and political rights of man, including the rights of nations and peoples, would be truly demeaning. With great clarity he explained that “while the Church defends the legitimate right to private property, it also teaches no less clearly that on every private property there is always a social mortgage, so that the goods serve the general purpose which God has given them.” Therefore, he says that “it is not in accordance with God’s plan to administer this gift in such a way that its benefits are only for the benefit of the few.” This seriously questions the unjust habits of a portion of humanity.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Eerste zondag in de veertigdagentijd

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Met Aswoensdag zijn we de veertigdagentijd binnengegaan.
Veertig dagen lang gaan we op weg naar Pasen.
De Heilige Geest wil ons leiden op onze tocht,
zoals Hij ook Jezus naar de woestijn dreef
om daar op de proef te worden gesteld.
Het was een proefperiode van veertig dagen.
Jezus kon volhouden en engelen dienden Hem.
Meteen brak een nieuw tijdperk aan
waarin Hij het Rijk Gods aankondigde.
Moge deze veertigdagentijd voor ons
een tijd van herbronning en vernieuwing zijn.
Tot inkeer en ommekeer wordden we vandaag opgeroepen.

EERSTE LEZING                     Gen. 9, 8-15

Het verbond van God met Noach,
die gespaard bleef van de wateren van de zondvloed.

Uit het Boek Genesis

Dit zei God tot Noach en zijn kinderen:
“Nu ga Ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht
en met alle levende wezens die bij u zijn,
met de vogels en de viervoetige dieren,
met alle dieren van de aarde die bij u zijn,
met al wat uit de ark is gekomen,
al het gedierte van de aarde.
“Ik ga met u een verbond aan
dat nooit meer enig levend wezen
door het water van de vloed zal worden uitgeroeid
en dat er zich nooit meer
een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.”

En God zei:
“Dit is het teken van het verbond
dat Ik instel tussen Mij en u
en alle levende wezens die bij u zijn,
voor alle geslachten.

“Ik zet mijn boog in de wolken;
die zal het teken zijn van het verbond
tussen Mij en de aarde.

“Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak
en de boog in de wolken zichtbaar wordt,
dan zal Ik denken aan het verbond
tussen Mij en u en alle levende wezens;
alles wat leven heeft.
“De wateren zullen nooit meer zwellen
tot een vloed om al wat leeft te verdelgen.

Antwoordpsalm           Ps. 25(24), 4-5ab, 6-7, 8-9

Keervers
De wegen van God zijn goed en betrouwbaar.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

TWEEDE LEZING             1 Petr. 3, 18-22

Gij zijt door het doopsel gelijkvormig geworden aan Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

Christus is
eens en voor al
gestorven voor de zonden
-de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen –
om ons tot God te brengen.
Gedood naar het vlees
werd Hij ten leven gewekt naar de geest.
Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker,
die eertijds, in de dagen dat Noach de ark bouwde,
weerspannig waren geweest,
terwijl God in zijn lankmoedigheid geduld oefende.
In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen,
behouden te midden van het water.

Dit was een voorafbeelding van het doopwater
waardoor gij nu gered wordt.
De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid
maar de verbintenis met God van een goed  geweten,
krachtens de opstanding van Jezus Christus
die, ten hemel gevaren, zetelt aan Gods rechterhand,
nadat engelen en machten en krachten
aan Hem onderworpen zijn.

Vers voor het evangelie                 Mt. 4, 4b

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Niet van brood alleen leeft de mens
maar van ieder woord dat uit de mond van God voortkomt.
Lof en eer zij U, Heer Jezus.

EVANGELIE                   Mc. 1, 12-15

Hij werd door de satan op de proef gesteld
en de engelen bewezen Hem hun diensten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn.
Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door,
terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld.
Hij verbleef bij de wilde dieren
en de engelen bewezen Hem hun diensten.

Nadat Johannes was gevangen genomen,
ging Jezus naar Galilea
en verkondigde Gods Blijde Boodschap.
Hij zei:
“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

92. Anderzijds is, wanneer het hart waarlijk open staat voor een universele gemeenschap, niets en niemand van die broederschap uitgesloten. Dientengevolge is het ook waar dat onverschilligheid of wreedheid tegen de andere schepselen van deze wereld uiteindelijk altijd op de een of andere manier wordt overgedragen op de wijze waarop wij andere mensen behandelen. Het hart is één en het zal niet lang duren voordat de verachtelijkheid die iemand ertoe brengt een dier te mishandelen, zichtbaar wordt in de relatie met andere mensen. Iedere wreedheid tegenover welk schepsel dan ook “is in strijd met de menselijke waardigheid”. Wij kunnen ons niet beschouwen als mensen die werkelijk liefhebben, als wij een gedeelte van de werkelijkheid buitensluiten. “Vrede, gerechtigheid en behoud van de schepping zijn drie kwesties die nauw met elkaar zijn verboden, die men nooit zal kunnen scheiden, zodat ze afzonderlijk kunnen worden behandeld, op straffe van opnieuw te vervallen tot reductionisme”. Alles staat in relatie en alle mensen zijn verenigd als broeders en zusters in een wonderbaarlijke pelgrimstocht, verbonden door de liefde die God voor elk van zijn schepselen heeft en die ons ook onderling met tedere genegenheid verenigt met broeder zon, zuster maan, broeder rivier en moeder aarde.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

First Sunday in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening Word

With Ash Wednesday, we entered Lent.
For forty days we are on our way to Easter.
The Holy Spirit wants to lead us on our journey,
just as He led Jesus into the desert
to be put to the test there.
It was a forty-day trial.
Jesus was able to persevere and angels served Him.
Immediately a new era began
In which He announced the Kingdom of God.
May this Lent be for us
a time of revitalization and renewal.
Today we are called to repentance and transformation.

FIRST READING   Gen 9, 8-15

The covenant of God with Noah,
who was spared for the waters of the flood.

From the Book of Genesis

This is what God said to Noah and his children:
“Now I will establish my covenant with you and with your descendants
and with all the living creatures that are with you,
with the birds and the four-footed animals,
with all the animals of the earth that are with you,
with all that came out of the ark,
all the beasts of the earth.
“I will make a covenant with you
that never again shall any living creature
shall be cut off by the waters of the flood
and that never again shall
a flood shall arise to destroy the earth.”

And God said:
“This is the sign of the covenant
that I am establishing between Me and you
and all living creatures that are with you,
for all generations.

“I set My bow in the cloud;
which shall be the sign of the covenant
between Me and the earth.

“When I gather the clouds together on the earth
and the bow in the clouds becomes visible,
then I will remember the covenant
between Me and you and all living things;
everything that has life.
“The waters shall never again swell
into a flood to destroy all that lives.

Responsorial   Ps. 25(24), 4-5ab, 6-7, 8-9

Refrain
The ways of God are good and trustworthy.

Show me your ways, Lord,
Teach me your paths.
Lead me according to your word,
for thou art my God and savior.

Remember your mercy, Lord,
thy ever-giving mercy.
Remember not the evil of my youth,
but remember me with mercy.

The Lord is good and righteous,
therefore He shows the way to sinners.
He leads the lowly along honorable paths,
He teaches the simple what to do.

SECOND READING    1 Peter 3, 18-22

You have been conformed to Christ through baptism.

From the first letter of the holy apostle Peter

Dearly beloved,

Christ is
once and for all
died for the sins
-the Righteous One for the unrighteous –
To bring us to God.
Dead in the flesh
He was raised to life in spirit.
So He went and preached to the spirits in the dungeon,
who, in the days when Noah built the ark,
had been rebellious,
while God in His longsuffering exercised patience.
In the ark, only a few, no more than eight people,
preserved in the midst of the water.

This was a foreshadowing of the baptismal water
by which ye are now saved.
Baptism aims not at the removal of physical uncleanness
but the union with God of a good conscience,
by virtue of the resurrection of Jesus Christ
who, having ascended into heaven, is seated at God’s right hand,
after angels and powers and forces
are subject to Him.

Verse for the gospel Mt. 4, 4b

Praise and honor be to You, Lord Jesus.
Man does not live by bread alone
But from every word that comes from the mouth of God.
Praise and honor be to You, Lord Jesus.

GOSPEL   Mk 1, 12-15

He was put to the test by Satan
and the angels rendered their service to Him.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time the Spirit drove Jesus into the desert.
Forty days He spent in the desert,
while He was being tested by Satan.
He stayed with the wild animals
and the angels rendered their services to Him.

After John was captured,
Jesus went to Galilee
and proclaimed God’s Good News.
He said:
“The time is fulfilled and the Kingdom of God is at hand;
repent and believe in the Good News.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

92. On the other hand, when the heart is truly open to universal communion, nothing and no one is excluded from that fraternity. Consequently, it is also true that indifference or cruelty to the other creatures of this world is always ultimately transmitted in some way to the way we treat other human beings. The heart is one, and it will not be long before the vileness that leads someone to mistreat an animal becomes apparent in their relationship with other people. Any cruelty to any creature “is contrary to human dignity.” We cannot consider ourselves people who truly love if we exclude some part of reality. “Peace, justice and the preservation of creation are three issues intimately bound together, which it will never be possible to separate, so that they can be dealt with separately, on pain of falling back into reductionism again. Everything is in relationship and all human beings are united as brothers and sisters in a miraculous pilgrimage, bound together by the love that God has for each of his creatures and which also unites us with tender affection among ourselves with brother sun, sister moon, brother river and mother earth.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

                                                                                                                  

Zaterdag na aswoensdag

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

God wil dat we alles wat mensen uit elkaar drijft, overwinnen. Wij moeten bressendichters worden. Dat is een unieke, maarmoeilijke opgave in een wereld van verdeeldheid, haat en geweld. De wereldproblemen op ons eentje oplossen kunnen we niet, maar rondom ons kijken in onze eigen buurt, onze werk- of leefomgeving is een begin. Waar zien we bressen die gedicht moeten worden? Vooraleer we mensen verzoenen die in onmin of onenigheid leven, is het goed om ons af te vragen of we niet eerst zelf aan verzoening moeten denken. Wie zelf in onmin leeft met zijn broeder of zuster, kan daar een begin maken.

EERSTE LEZING                                                   Jes. 58, 9b-14

Wanneer gij niet langer uw voordeel najaagt, zult gij vreugde vinden in de Heer.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer :
“Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert
en de dreigende vingers en de kwaadsprekerij,
wanneer gij uw hart voor de hongerige opent
en de mistroostige verzadigt,
dan straalt uw licht in de duisternis,
dan wordt uw nacht als de middag.
“Dan zal de Heer u blijven geleiden ;
Hij zal u in dorre streken verzadigen
en aan uw gebeente zal Hij kracht geven.
“Als een gesproeide tuin zult gij dan worden,
als een bron, waarvan het water nooit wegblijft.
“Dan bouwt gij de oude ruïnes weer op
en herstelt gij de fundamenten van vroeger.
‘De bressendichter’ zal men u noemen,
‘degene die weer leven brengt in de straten’.
“Wanneer gij op de sabbat
geen reis meer onderneemt
en op mijn heilige berg
niet langer uw voordeel najaagt,
wanneer gij de sabbat uw vreugde noemt
en de heilige dag van de Heer eerbiedigt,
wanneer gij die dag in ere houdt
door niet uw zaken na te gaan
en niet uw voordeel te zoeken
en geen handel te drijven,
dan zult gij vreugde vinden in de Heer ;
dan voer Ik u alle bergen van de aarde over
en laat Ik u genieten
van het erfdeel van Jakob, uw vader.”
Waarlijk, door de mond van de Heer
is dit woord gesproken !

TUSSENZANG                                              Ps. 86(85), 1-2, 3-4, 5-6

Leer mij uw weg, Heer, om die trouw te volgen.

Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren,
ik ben ongelukkig en arm.
Bescherm mij, want U ben ik toegewijd,
draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op U.

Mijn God zijt Gij toch, heb erbarmen met mij,
voortdurend roep ik tot U.
Verblijd het hart van uw dienaar, Heer,
ik richt mij tot U vol vertrouwen.

Gij zijt immers goed en genadig, Heer,
barmhartig voor elk die U aanroept.
Luister dan, Heer, naar mijn bidden,
geef acht op mijn smekende stem.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                            Ez. 18, 31

Werpt alle overtredingen, die gij begaan hebt,
van u weg, zegt de Heer,
en vernieuwt uw hart en uw geest.

EVANGELIE                                                              Lc. 5, 27-32

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, opdat ze zich bekeren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd,
bij het tolhuis gekomen, richtte Jezus zijn blik
op een tollenaar die daar zat,
een zekere Levi.
Hij zei tot hem :
“Volg Mij.”
De man stond op, liet alles achter en volgde Hem.
Levi nu bood Hem in zijn huis een groot feestmaal aan,
waarbij onder anderen talrijke tollenaars met hen aanlagen.
De Farizeeën,
met name de schriftgeleerden onder hen,
morden daarover tegen zijn leerlingen :
“Waarom
-zeiden ze –
eet en drinkt gij met tollenaars en zondaars ?”
Maar Jezus nam het woord en sprak :
“Niet de gezonden hebben een dokter nodig maar de zieken.
“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen
maar zondaars,
opdat ze zich bekeren.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

91. Een gevoel van innige verbondenheid met de andere wezens in de natuur kan niet echt zijn, als er tegelijkertijd in het hart geen tederheid, medeleven en bezorgdheid is voor de mens. De inconsequentie van degene die strijdt tegen de handel in dieren die dreigen uit te sterven, maar totaal onverschillig blijft voor mensenhandel, geen belangstelling heeft voor de armen of vastbesloten is een andere mens die hem niet aanstaat, te vernietigen, is duidelijk. Dat brengt de zin van de strijd voor het milieu in gevaar. Het is niet toevallig dat in het gezang waarin hij God prijst, de heilige Franciscus toevoegt: “Wees geprezen, mijn Heer, om hen die vergeven om uw liefde”. Alles is met elkaar verbonden. Daarom is er een bezorgdheid voor het milieu vereist die verbonden is met een oprechte liefde voor de mens en een voortdurende inzet betreffende de problemen van de maatschappij.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Saturday after Ash Wednesday

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION

God wants us to overcome everything that drives people apart. We are to become restorers. This is a unique but difficult task in a world of division, hatred and violence. We cannot solve the world’s problems on our own, but looking around us in our own neighborhood, our work or living environment is a start. Where do we see breaches that need to be closed? Before we reconcile people who live in discord or disagreement, it is good to ask ourselves whether we should not first think about reconciliation ourselves. Those who themselves live in discord with their brother or sister can make a start there.

FIRST READING   Isa 58, 9b-14

When you no longer pursue your gain, you will find joy in the Lord.

From the Prophet Isaiah

Thus speaks God the Lord :
“When you remove from your midst the oppression
and the threatening fingers and the evil speaking,
When you open your heart to the hungry
and satiate the sorrowful ,
then your light shines in the darkness,
then your night becomes like the afternoon.
“Then the Lord will continue to guide you ;
He will saturate thee in dry places
And to thy bones He will give strength.
“As a watered garden shalt thou then become,
like a spring, whose waters never cease to run.
“Then shalt thou rebuild the old ruins
And restore ye the foundations of old.
‘The restorer shall be called thee,
“the one who brings life to the streets again.
“When ye on the Sabbath
no longer undertake a journey
and on my holy mountain
no longer pursue thy advantage,
when ye call the Sabbath your joy
and observe the holy day of the Lord,
when ye keep that day in honour.
By not pursuing your affairs
and not seeking your advantage
and doing no business,
then ye shall find joy in the Lord ;
Then I will carry you over all the mountains of the earth
and let you enjoy
of the inheritance of Jacob thy father.”
Truly, by the mouth of the Lord
this word is spoken !

INTERLUDIUM  Ps. 86(85), 1-2, 3-4, 5-6

Teach me your way, Lord, to follow it faithfully.

Hear my prayer, Lord, and will hear me,
I am unhappy and poor.
Protect me, for I am devoted to you,
Take care of Your servant, for he is counting on You.

Surely my God be Thou, have mercy on me,
For I cry unto Thee continually.
Rejoice in the heart of Your servant, Lord,
I turn to Thee in confidence.

For Thou art good and merciful, Lord,
merciful to all who call upon Thee.
Listen then, Lord, to my prayer,
hear my pleading voice.

VERSE FOR THE GOSPEL   Ez 18, 31

Cast away all the transgressions which ye have committed,
From thee, saith the Lord,
and renew your hearts and your minds.

GOSPEL   Lk. 5, 27-32

I have not come to call the righteous, but sinners, that they may repent.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time,
coming to the house of tolls, Jesus turned his gaze
at a tax collector who was sitting there,
a certain Levi.
He said to him :
“Follow Me.”
The man got up, left everything, and followed Him.
Now Levi offered Him a great feast in his house,
Among other things, many tax collectors joined them.
The Pharisees,
especially the scribes among them,
The Pharisees, especially the scribes among them, complained about this to His disciples:
“Why
-said they –
eat and drink with tax collectors and sinners?”
But Jesus took the floor and spoke :
“It is not the healthy who need a doctor but the sick.
“I have not come to call the righteous
but sinners,
that they may come to repentance.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

91. A feeling of intimate communion with the other creatures of nature cannot be real, if at the same time in the heart there is no tenderness, compassion and concern for human beings. The inconsistency of the person who fights against the trafficking of animals in danger of extinction, but remains totally indifferent to human trafficking, has no interest in the poor, or is determined to destroy another human being who does not like him, is obvious. This compromises the meaning of the struggle for the environment. It is no coincidence that in the chant in which he praises God, St. Francis adds, “Be praised, my Lord, for those who forgive for your love.” Everything is interconnected. Therefore, a concern for the environment is required that is linked to a genuine love for human beings and a constant commitment concerning the problems of society.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation