http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de zevenentwintigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

 

Overweging
In de brief aan de Galaten vertrekt Paulus van een feitelijke situatie: tussen hem en een groep christenen is er een ernstig meningsverschil ontstaan over het Evangelie van Christus. Voor Paulus gaat het Evangelie niet over de woorden en daden van Jezus Christus, het is Christus zelf. Het verwerpen betekent net zo goed het verwerpen van Christus’ heilzame aanwezigheid. Het Evangelie wordt niet door mensen gemaakt, het wordt mensen gegeven; het is God die zich aan zijn volk openbaart. Nemen wij in ons leven de tijd om het Evangelie “te ontvangen”? Aanvaarden wij dat het ons bevraagt op ons doen en laten?

EERSTE LEZING                     Gal. 1, 6-12

Ik heb het evangelie niet van een mens ontvangen of geleerd,
maar door een openbaring van Jezus Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Ik sta verbaasd, dat gij zo spoedig
van Hem die u tot de genade geroepen heeft, afvalt
om een ander evangelie aan te hangen.
Er bestáát geen ander.
Er zijn alleen maar lieden die u in verwarring brengen
en proberen het evangelie van Christus te verdraaien.
Maar al zouden wijzelf
of een engel uit de hemel of wie dan ook
een evangelie verkondigen
dat afwijkt van wat wij u verkondigd hebben,
hij zij vervloekt !
Wat ik vroeger heb gezegd, herhaal ik nu :
Als iemand u
een ander evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt,
hij zij vervloekt !

Wie tracht ik nu voor mij te winnen,
de mensen of God ?
Zoek ik soms de gunst van mensen ?
Als ik nog de gunst van mensen zocht,
zou ik geen dienaar van Christus zijn.
Ik verzeker u, broeders :
Het evangelie dat ik verkondigd heb,
is niet door mensen uitgedacht.
Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd,
maar door een openbaring van Jezus Christus.

TUSSENZANG                Ps. 111(110), 1-2, 7-8, 9, 10c

Altijd herinnert God zich zijn verbond.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Het blijft door de eeuwen altijd van kracht,
het is doordacht en rechtvaardig.

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten ;
heilig en hooggeëerd is zijn Naam,
in eeuwigheid moet men Hem loven.

ALLELUIA                 cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                  Lc. 10, 25-37

Wie is dan mijn naaste ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd trad een wetgeleerde naar voren
om Jezus op de proef te stellen.
Hij zei :
“Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven ?
Jezus sprak tot hem :
“Wat staat er geschreven in de wet ?
“Wat leest ge daar ?”
Hij gaf ten antwoord :
“Gij zult de Heer uw God beminnen
met geheel uw hart en met geheel uw ziel,
met al uw krachten en geheel uw verstand ;
en uw naaste gelijk uzelf.”
Jezus zei :
“Uw antwoord is juist,
doe dat en ge zult leven.”
Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden
sprak de wetgeleerde tot Jezus :
“En wie is dan mijn naaste ?”
Nu nam Jezus weer het woord en zei :
“Eens viel iemand die op weg was van Jeruzalem naar Jericho
in de handen van rovers.
“Ze plunderden en mishandelden hem
en toen ze aftrokken lieten ze hem halfdood liggen.
“Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg ;
hij zag hem wel
maar liep in een boog om hem heen.
“Zo deed ook een leviet ,
hij kwam daar langs, en hij zag hem,
maar liep in een boog om hem heen.
“Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem,
hij zag hem en kreeg medelijden ;
hij trad op hem toe,
goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze ;
daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier,
bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem.
“De volgende morgen haalde hij twee tienlingen te voorschijn,
gaf ze aan de waard en zei :
Zorg voor hem,
en wat ge meer mocht besteden
zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden.

“Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn
van de man die in handen van de rovers gevallen is ?”
De wetgeleerde antwoordde :
“Die hem barmhartigheid betoond heeft.”
En Jezus sprak :
“Ga dan en doe gij evenzo.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

193. In ieder geval met men, als in sommige gevallen de duurzame ontwikkeling nieuwe manieren om te groeien met zich zal meebrengen, in andere gevallen ten opzichte van een gretige en onverantwoordelijke groei die vele decennia lang heeft plaatsgevonden, er toch aan denken enigszins de pas in te houden, enkele redelijke grenzen te stellen en ook op zijn schreden terug te keren, voor het te laat is. Wij weten dat het gedrag van hen die steeds meer consumeren en verwoesten, onhoudbaar is, terwijl anderen er niet in slagen overeenkomstig de eigen menselijke waardigheid te leven. Daarom is het uur gekomen een zekere vermindering van groei in sommige delen van de wereld te accepteren en hulpbronnen te verschaffen, opdat men in andere delen op gezonde wijze kan groeien. Benedictus XVI zei dat “het noodzakelijk is dat de technologisch geavanceerde maatschappijen bereid zijn een gedrag te bevorderen dat wordt gekenmerkt door soberheid door het eigen energieverbruik te verminderen en de voorwaarden voor het gebruik ervan te verbeteren”. 

 

Wordt vervolgd         Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
___________________________________________________________________________________

Monday in the twenty-seventh week through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Consideration
In the letter to the Galatians, Paul starts from a factual situation: A serious disagreement has arisen between him and a group of Christians about the Gospel of Christ. For Paul, the Gospel is not about the words and deeds of Jesus Christ, it is Christ himself. Rejecting it equally means rejecting Christ’s salvific presence. The Gospel is not made by people, it is given to people; it is God revealing Himself to His people. Do we take time in our lives to “receive” the Gospel? Do we accept that it questions our actions?

 

FIRST READING       Gal. 1:6-12

I did not receive or learn the gospel from any man ,
but by a revelation from Jesus Christ.

From the holy apostle Paul’s letter to the Galatians

Brothers and sisters,

I am amazed, that so soon ye were
fall away from Him who called you to grace
to follow another gospel.
There is no other.
There are only those who confuse you
and try to pervert the gospel of Christ.
But even if we ourselves
or an angel from heaven or whoever
proclaim a gospel
that differs from what we have preached to you,
be damned!
What I said before, I repeat now :
If anyone proclaims to you
proclaim another gospel than thou hast received ,
damn him!

Whom do I now seek to win over,
men or God?
Am I seeking the favour of men?
If I were still seeking the favour of men,
I would not be a servant of Christ.
I assure you, brothers :
The gospel I preached ,
was not devised by men.
Nor did I receive or learn it from any man ,
but by a revelation from Jesus Christ.

INTERLUDIUM        Ps. 111(110), 1-2, 7-8, 9, 10c

Always God remembers his covenant.

To the Lord I give thanks from all my heart,
in the midst of the pious, for all the congregation.
Great is all that He performs,
captivating the attention of each one who checks it.

The work of His hands is good and trustworthy,
all that He decrees stands immovable.
It always remains in force through the ages,
it is thoughtful and just.

He has brought salvation to his people,
made his covenant with them forever;
holy and highly honoured is his Name,
in eternity He must be praised.

 

ALLELUIA             Acts 16, 14b

Alleluia.
Make our hearts receptive, Lord,
and that we turn to the word of your Son.
Alleluia.

 

GOSPEL       Lk. 10, 25-37

Who then is my neighbour ?

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days a lawgiver stepped forward
to put Jesus to the test.
He said :
“Master, what must I do to acquire eternal life?
Jesus spoke to him :
“What is written in the law?
“What do you read there?”
He answered in reply :
“Thou shalt love the Lord thy God
with all thy heart and with all thy soul,
with all your strength and all your mind;
and thy neighbour as thyself.”
Jesus said :
“Thy answer is right ,
do so and you shall live.”
But because he wanted to justify his question
the lawgiver spoke to Jesus :
“And who then is my neighbour?”
Now Jesus took the floor again and said :
“Once a man on his way from Jerusalem to Jericho
fell into the hands of robbers.
“They plundered and abused him
and when they pulled off they left him lying half dead.
“By chance, a priest came along that very road ;
he did see him
but walked around him in a bow.
“So also did a Levite ,
he passed by there, and he saw him ,
but walked in a bow around him.
“Then a Samaritan who was travelling came to him ,
he saw him and took pity ;
he stepped up to him,
poured oil and wine on his wounds and bandaged them ;
then he lifted him on his own riding animal,
took him to an inn and took care of him.
“The next morning he brought out two tenlings ,
gave them to the innkeeper and said :
Take care of him,
and whatever more you spend
I will reimburse you on my return.

“Which of these three seems to you to be the nearest
of the man who fell into the hands of the robbers?”
The lawgiver replied :
“Who showed him mercy.”
And Jesus spoke :
“Go then and do ye likewise.”
_______________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home 

193. In any case, if in some cases sustainable development will entail new ways of growing, in other cases vis-à-vis an eager and irresponsible growth that has taken place for many decades, one should still remember to hold the pace somewhat, set some reasonable limits and also retrace one’s steps, before it is too late. We know that the behaviour of those who consume and destroy more and more is unsustainable, while others fail to live in accordance with their own human dignity. Therefore, the hour has come to accept a certain reduction in growth in some parts of the world and provide resources so that healthy growth can be achieved in others. Benedict XVI said that “it is necessary for technologically advanced societies to be prepared to promote behaviour characterised by frugality by reducing their own energy consumption and improving the conditions for its use”.

 

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this publication is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
___________________________________________________________________________________

 

Zevenentwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord

Het is de dag van de Heer.
De Heer verzamelt weer zijn volk.
Hoe wij ons ook voelen, uitgeblust of enthousiast,
met veel twijfels en vragen of vol vertrouwen,
we zijn hier van harte welkom.
We willen ons weer laten vervullen
door te luisteren naar zijn Woord
en door ons te voeden met zijn hemels Brood.
Maar laten we eerst bij het begin van deze viering
in al onze kleinheid voor de Heer gaan staan
en Hem om ontferming bidden.

EERSTE  LEZING                  Hab. 1, 2-3; 2, 2-4
De rechtvaardige blijft leven door zijn trouw.

Uit de Profeet Habakuk
Hoelang moet ik nog roepen, HEER,
terwijl Gij maar niet luistert?
Hoelang moet ik de hemel nog geweld aandoen,
terwijl Gij maar geen uitkomst brengt?
Waarom laat Gij mij onrecht lijden
en ziet Gij die ellende maar aan?
Waarom moet ik leven te midden van geweld en verdrukking
en waarom rijst er twist
en moet men lijden onder tweedracht?

De HEER gaf mij antwoord:
“Schrijf het visioen op,
zet het duidelijk op schrift,
zodat men het vlot kan lezen.
Want dit visioen,
– al wacht het de vastgestelde tijd nog af, –
hunkert niettemin naar zijn vervulling:
Het vertelt geen leugen.
Al blijft het ook uit, geef het wachten niet op,
want komen doet het beslist
en het komt niet te laat.
Bezwijken zal hij
die in zijn hart niet deugt;
de rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw.”

Antwoordpsalm          Ps. 95(94), 1-2, 6-7, 8-9

Keervers
Luistert heden naar Gods stem:
Weest niet halsstarrig.

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.

Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde,
knielen wij neer voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

Luistert heden dan naar zijn stem:
“Weest niet halsstarrig als eens in Meriba;
waar uw vaderen Mij wilden tarten
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.”

 

TWEEDE  LEZING           2 Tim. 1, 6-8.13-14
Schaam u niet van onze Heer te getuigen.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade
die in u is door de oplegging van mijn handen.
Want God
heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen.
Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene.
Draag uw deel in het lijden voor het evangelie.
Neem als richtsnoer
de gezonde beginselen die gij uit mijn mond hebt vernomen
en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus.
Bewaar de u toevertrouwde schat
met de hulp van de heilige Geest die in ons woont.

 

Vers voor het evangelie                 1 Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid,
en dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.
Alleluia.

 

EVANGELIE                   Lc. 17, 5-10

Indien gij een geloof hadt

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer:
“Geef ons meer geloof.”
De Heer antwoordde:
“Als ge een geloof hadt als een mosterdzaadje,
zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen:
Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee,
en hij zou u gehoorzamen.
Wie van u zal tot de knecht
die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder
bij diens thuiskomst van het land zeggen:
Kom meteen aan tafel en tast toe?
Zal hij niet eerder zeggen:
Maak mijn maaltijd klaar;
omgord je en bedien mij terwijl ik eet en drink;
daarna kun je zelf eten en drinken?
Moet hij die knecht soms dankbaar zijn
omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen?
Zo is het ook met u:
Wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd,
zegt dan: Wij zijn maar gewone knechten;
wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

192. Een traject van een meer creatieve en beter georiënteerde ontwikkeling van de productie zou bijvoorbeeld de ongelijkheid kunnen corrigeren tussen een buitensporige technologische investering voor de consumptie en een schaarse investering voor het oplossen van de urgente problemen van de mensheid; het zou verstandige en winstgevende vormen van hergebruik, functioneel terugkrijgen en recycling kunnen genereren; het zou de energetische doelmatigheid van de steden kunnen verbeteren, enzovoort. De diversificatie van de productie biedt het menselijk verstand zeer uitgebreide mogelijkheden om te scheppen en te vernieuwen, terwijl het het milieu beschermt en meer werkgelegenheid schept. Dit zou een creativiteit zijn die in staat is opnieuw de adeldom van de mens te doen bloeien, omdat het meer getuigt van waardigheid met moed en verantwoordelijkheid het verstand te gebruiken om binnen het kader van een bredere opvatting over kwaliteit van leven vormen van een duurzame en rechtvaardige ontwikkeling te vinden. Andersom getuigt het van minder waardigheid en creativiteit en van een grotere oppervlakkigheid door te gaan met creëren van vormen van plundering van de natuur te creëren, alleen maar om nieuwe mogelijkheden voor consumptie en onmiddellijk rendement te bieden.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Twenty-seventh Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Opening word

It is the day of the Lord.
The Lord is gathering his people again.
However we feel, jaded or enthusiastic,
with many doubts and questions or full of confidence,
we are most welcome here.
We want to be filled again
by listening to his Word
and by feeding on His heavenly Bread.
But first, at the beginning of this celebration, let us
stand before the Lord in all our littleness
and pray to Him for mercy.

 

FIRST READING     Hab. 1, 2-3; 2, 2-4
The righteous remains alive through his faithfulness.

From the Prophet Habakuk

How long must I cry out, LORD,
while Thou but hearest not?
How long must I do violence to heaven,
when Thou bringest no relief?
Why dost Thou make me suffer injustice
and do Thou but see this misery?
Why must I live in the midst of violence and oppression
and why does strife arise
and must suffer discord?

The LORD answered me:
“Write down the vision,
put it clearly in writing,
so that one can read it smoothly.
For this vision ,
– though it awaits the appointed time, –
nevertheless yearns for its fulfilment:
It tells no lie.
Even though it also lingers, do not give up waiting,
for it will surely come
and it will not come too late.
He will succumb
who in his heart is not virtuous;
the righteous, however, remains alive through his faithfulness.”

Responsorial    Ps. 95(94), 1-2, 6-7, 8-9

Refrain
Listen today to God’s voice:
Be not obstinate.

Come, let us greet the Lord with jubilation,
to the Rock of our salvation.
Let us appear before Him with a song of praise,
honour Him with songs.

Come, we prostrate ourselves adoringly,
we kneel down before Him who created us.
He is our God and we are His people,
He is the shepherd and we his flock.

So listen today to his voice:
“Be not obstinate as once in Meriba;
where your fathers wanted to defy Me
though they had seen my deeds.”

 

SECOND READING     2 Tim 1:6-8,13-14
Do not be ashamed to bear witness to our Lord.

From the holy apostle Paul’s second letter to Timothy

Dear one,

Do not forget to kindle the fire of God’s grace
which is in you through the laying on of my hands.
For God
has not given us a spirit of fearfulness
but a spirit of strength, love and contemplation.
So do not be ashamed to bear witness to our Lord.
Nor be ashamed of me, his prisoner.
Bear your part in suffering for the gospel.
Take as your guide
the sound principles which thou hast heard from my mouth
and hold them fast in the faith and love of Christ Jesus.
Preserve the treasure entrusted to thee
with the help of the Holy Spirit who dwells within us.

 

Verse for the gospel 1 Pet 1:25

Alleluia.
The word of the Lord remains for ever,
and this word is the gospel proclaimed to you.
Alleluia.

 

GOSPEL    17, 5-10

If thou hadst faith

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days the apostles said to the Lord:
“Give us more faith.”
The Lord replied:
“If thou hadst faith like a mustard seed ,
thou wouldst say to that mulberry tree:
Release thy roots from the ground and plant thyself in the sea,
and it would obey you.
Which of you shall say to the servant
whom he employs as a ploughman or herdsman
on his return from the land say:
Come immediately to the table and grope?
Shall he not say before:
Prepare my meal;
gird yourself and serve me while I eat and drink;
after that you can eat and drink yourself?
Should he sometimes be grateful to that servant
because he has carried out what he was told to do?
So is it with you:
When thou hast done all that thou hast been commanded,
then say: we are only ordinary servants;
we have only done our duty.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

192. A trajectory of a more creative and better-oriented development of production could, for example, correct the inequality between excessive technological investment for consumption and scarce investment for solving humanity’s pressing problems; it could generate sensible and profitable forms of reuse, functional recovery and recycling; it could improve the energetic efficiency of cities, and so on. The diversification of production offers the human mind very extensive opportunities to create and innovate, while protecting the environment and creating more jobs. This would be a creativity capable of reviving the nobility of man, because it shows more dignity with courage and responsibility to use reason to find forms of sustainable and equitable development within the framework of a broader conception of quality of life. Conversely, it shows less dignity and creativity and greater superficiality by continuing to create forms of plundering nature just to provide new opportunities for consumption and immediate returns.

 

To be continued        For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Zaterdag – H. Teresia van Lisieux, mgd. en krkl.

Franse heilige en kerkleraar. Geboren 2 jan 1873 te Alençon en overleden 30 sep 1897 te Lisieux.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

Brengt het einde van het boek Job – na de lezing van gisteren – geen anticlimax? Een happy end zoals in een minder goede Amerikaanse film? Misschien wordt de vraag opgelost als we de bijbel openslaan. Het begin en het einde van het boek zijn in proza geschreven. Wellicht een heel oud verhaal (raamverhaal). Als men begin en einde na elkaar leest, heeft men de traditionele opvatting. Job wordt beproefd, Job onderwerpt zich, Job wordt in dit leven beloond. Het lange tussengedeelte is poëzie en verschilt in taal, stijl en inhoud van de prozatekst. Wellicht is dit een later ingelaste tekst van een auteur die heel ernstig worstelt met de traditionele leer en het mysterie van Gods beleid wil peilen.

EERSTE LEZING         Job 42, 1-3.5-6.12-17

Nù hebben mijn ogen U aanschouwd.
Daarom herroep ik mijn woorden.

Uit het Boek Job

Toen gebeurde het
dat Job aan de Heer het volgende antwoord gaf :
“Ik heb erkend, dat Gij alle macht hebt ;
niets wat Gij wilt, wordt U geweigerd.
“Daarom sprak ik in domheid,
over dingen, te wonderbaar voor mijn begrip.
“Van horen zeggen had ik over U gehoord ;
“Daarom herroep ik mijn woorden en doe ik boete in stof en as.”

Toen zegende de Heer Job, meer nog dan tevoren,
en hij kreeg veertienduizend schapen,
duizend koppel runderen en duizend ezelinnen.
Hij kreeg ook zeven zonen en drie dochters.
De eerste noemde hij Jemina,
de tweede Kesia en de derde Keren-Happuk.
Er waren in het hele land geen vrouwen te vinden,
zo mooi als de dochters van Job,
en hun vader gaf hun een erfdeel evenals aan haar broers.

Daarna leefde Job nog honderdveertig jaar,
en hij zag zijn kinderen en kleinkinderen
tot in het vierde geslacht.
Toen stierf Job, hoogbejaard en levensmoe.

TUSSENZANG   Ps. 119(118), 66, 71, 75, 91, 125, 130

Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer.

Verleen mij dan inzicht en wijsheid,
want op uw geboden stel ik mijn hoop.

De kwelling was mij een weldaad :
Zo leerde ik wat Gij beschikt.

Rechtvaardig is wat Gij bepaalt, Heer, ik weet het,
Gij hebt mij terecht gestraft.

Zoals Gij bepaald hebt, zo is het voor immer,
want al wat bestaat dient U.

Uw dienaar ben ik, geef mij verstand
om wat Gij verordent te kennen.

De uitleg van uw woorden geeft klaarheid,
schenkt wijsheid aan wie onervaren is.

ALLELUIA           Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE       Lc. 10, 17-24

Verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd keerden de tweeënzeventig leerlingen
vol blijdschap terug en zeiden :
“Heer, zelfs de duivels
onderwerpen zich aan ons door uw Naam.”
Jezus zei hun :
“Ik zag de satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen.
“Ik heb u macht gegeven
op slangen en schorpioenen te treden,
te heersen over heel de kracht van de vijand ;
en niets zal u kunnen schaden.
“Toch moet ge u niet verheugen over het feit
dat de duivels aan u onderworpen zijn,
maar verheugt u
omdat uw namen staan opgetekend in de hemel.”
Op dat uur jubelde Hij het uit, vervuld van de heilige Geest,
en Hij sprak :
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
“Ja, Vader,
zo heeft het U behaagd.

“Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
“Niemand weet wie de Zoon is tenzij de Vader ;
en wie de Vader is tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.”
Daarop keerde Hij zich naar zijn leerlingen afzonderlijk
en Hij zei tot hen :
“Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet.
“Ik zeg u :
Vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet
maar zij hebben het niet gezien;
en te horen wat gij hoort
maar zij hebben het niet gehoord.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

191. Waneer deze kwesties zich voordoen, reageren sommigen met de ander ervan te beschuldigen dat zij op een irrationele wijze de menselijke vooruitgang en ontwikkeling willen tegenhouden. Maar wij moeten ons ervan overtuigen dat een bepaalde vertraging in productie- en consumptieritme ruimte kan maken voor een andere wijze van vooruitgang en ontwikkeling. De krachtsinspanningen voor een houdbaar gebruik van de natuurlijke hulpbronnen zijn niet een nutteloze uitgave, maar een investering die op de middellange termijn andere economische voordelen kan bieden. Als wij niet kortzichtig zijn, kunnen wij ontdekken dat diversificatie van een meer innovatieve productie met minder effect op het milieu zeer rendabel kan zijn. Het gaat erom de weg te openen voor verschillende mogelijkheden die niet inhouden de menselijke creativiteit en haar droom van vooruitgang te stoppen, maar veeleer deze energie op een nieuwe wijze te kanaliseren.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,

©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________________

Saturday – St Teresa of Lisieux, virg. and clgm.

French saint and church teacher. Born 2 Jan 1873 in Alençon and died 30 Sep 1897 in Lisieux.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wishes to share with you the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Consideration

Doesn’t the end of the book of Job – after yesterday’s reading – bring an anticlimax? A happy ending like in a not-so-good American film? Perhaps the question will be resolved if we open the Bible. The beginning and end of the book are written in prose. Perhaps a very old story (frame story). Reading the beginning and end one after the other, one has the traditional view. Job is tried, Job submits, Job is rewarded in this life. The long middle section is poetry and differs in language, style and content from the prose text. Perhaps this is a later inserted text by an author who wrestles very seriously with traditional teaching and wants to probe the mystery of God’s policy.

 

FIRST READING    Job 42, 1-3.5-6.12-17

Now have my eyes beheld Thee.
Therefore I recant my words.

From the Book of Job

Then it happened
that Job gave to the Lord the following answer :
“I have acknowledged that Thou hast all power ;
nothing that Thou wilt is refused Thee.
“Therefore I spoke in stupidity ,
about things too wonderful for my understanding.
“From hearsay I had heard about Thee ;
therefore I recant my words, and do penance in dust and ashes.”

Then the Lord blessed Job, even more than before,
and he received fourteen thousand sheep,
a thousand flocks of cattle and a thousand donkeys.
He also got seven sons and three daughters.
the first he named Jemina,
the second Kesia and the third Keren-Happuk.
There were no women to be found in all the land,
as beautiful as the daughters of Job,
and their father gave them an inheritance as well as to her brothers.

After that, Job lived another hundred and forty years,
and he saw his children and grandchildren
to the fourth generation.
Then Job died, very old and tired of life.

INTERLUDIUM             Ps 119(118), 66, 71, 75, 91, 125, 130

Let your Face shine before your servant, Lord.

Grant me then insight and wisdom,
for in your commandments I put my hope.

Affliction was a boon to me :
Thus I learned what Thou disposes.

Righteous is what Thou determinest, Lord, I know,
Thou hast punished me justly.

As Thou hast ordained, so be it for ever,
for all that exists serves Thee.

Thy servant am I, give me understanding
to know what Thou dost ordain.

The interpretation of Thy words gives clarity,
give wisdom to the inexperienced.

 

ALLELUIA       Ps. 130(129), 5

Alleluia.
In the Lord I put my hope,
in his word I trust.
Alleluia.

 

GOSPEL     Lk. 10, 17-24

Rejoice because your names are recorded in heaven.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time the seventy-two disciples
returned full of joy and said :
“Lord, even the devils
submit to us through your Name.”
Jesus told them :
“I saw Satan falling from heaven like a thunderbolt.
“I have given you power
to tread on serpents and scorpions,
to rule over all the power of the enemy;
and nothing shall be able to harm thee.
“Yet you must not rejoice at the fact
that the devils are subject to thee ,
but rejoice
because your names are recorded in heaven.”
At that hour He rejoiced, filled with the Holy Spirit,
and He spoke :
“I praise Thee, Father, Lord of heaven and earth ,
because Thou hast hidden these things
from the wise and understanding ,
but have revealed them to children.
“Yes, Father,
so it has pleased Thee.

“All things have been given to Me by My Father.
“No one knows who the Son is unless the Father ;
and who the Father is unless the Son
and he to whom the Son will reveal Him.”
Thereupon He turned to His disciples separately
and He said to them :
“Happy are the eyes that see what ye see.
“I say to you :
Many prophets and kings longed to see what ye see
but they have not seen it;
and to hear what ye hear
but they heard it not.”

___________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

191. When these issues arise, some respond by accusing the other of wanting to irrationally block human progress and development. But we must convince ourselves that a certain slowdown in production and consumption rhythms can make room for a different mode of progress and development. Efforts to force a sustainable use of natural resources are not a useless expenditure, but an investment that can bring other economic benefits in the medium term. If we are not short-sighted, we can discover that diversifying more innovative production with less impact on the environment can be very profitable. The point is to open the way for different possibilities that do not involve stopping human creativity and its dream of progress, but rather channelling this energy in a new way.

 

To be continued                   For previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Vrijdag – H. Hiëronymus, pr. en krkl.

 

 St. Hiëronymus is een van de grote kerkvaders. Hij is de schrijver van de Vulgaat.
Overleden in 420

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
God komt tussen vanuit de storm. Hij geeft een antwoord, maar geen verklaring, geen uitleg, geen oplossing. Het enige antwoord is: ‘Ik ben God. Mijn wegen zijn uw wegen niet’. Job aanvaardt dit en zwijgt onderdanig. Kon het Oude Testament verder gaan dan dit antwoord ? Later zal Jezus op Golgota de schreeuw van Job evenaren en zelfs overtreffen. De totaal onschuldige vraagt om recht. God zal antwoorden op de derde dag. Dat is ons geloof.

EERSTE LEZING              Job 38, 1.12-21 ; 40, 3-5

Hebt gij ooit de dageraad zijn plaats gewezen
of zijt ge ooit doorgedrongen tot de bronnen der zee ?

Uit het Boek Job

Toen gebeurde het
dat de Heer vanuit de storm antwoord gaf aan Job en sprak :
“Hebt ge ooit in uw leven de morgen ontboden,
de dageraad zijn plaats gewezen
om de uiteinden der aarde te grijpen,
zodat de bozen er afgeschud worden ?
“De aarde verandert van aanblik gelijk leem onder een zegel
en wordt kleurrijk als een kleed.
“Dan wordt aan de bozen het licht ontnomen,
hun opgeheven arm gebroken.
“Zijt ge ooit doorgedrongen tot de bronnen der zee
of hebt ge gewandeld
in de onnaspeurbare diepte van de oceaan ?
“Zijn u de poorten van de dood getoond
en hebt ge de poorten der duisternis aanschouwd ?
“Hebt ge enig gedacht over de uiteinden der aarde ?
“Vertel als ge dit alles weet !
“Waar is de weg naar de verblijfplaats van het licht,
en de duisternis, waar heeft die haar plaats,
dat ge ze naar hun gebied kunt brengen,
ze kunt terugleiden op de paden naar hun huis ?
“Ge weet dat toch, want toen waart ge geboren,
en het getal uwer dagen is groot !”
En Job antwoordde en sprak tot de Heer :
“Zie, ik ben te onbeduidend ; wat kan ik U antwoorden ?
“Ik leg mijn hand op mijn mond.
“Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet meer ;
tweemaal, maar verder ga ik niet.”

TUSSENZANG                Ps. 139(138), 1-3, 7-8, 9-10, 13-14

Leid mij, Heer, langs beproefde paden.

Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij,
Gij ziet mij waar ik ga of sta.
Van verre kent Gij mijn gedachten,
Gij weet waarom ik bezig ben of rust.

Waar zou ik ooit ontkomen aan uw Geest,
waar zou ik mij voor uw Gelaat verbergen ?
Al stijg ik naar de hemel op : daar zijt Gij reeds,
al daal ik in het dodenrijk : Gij zijt aanwezig.

Al leen ik ook de vleugels van de dageraad
en strijk ik neer aan gene zijde van de zee :
ook daar is het uw hand die mij blijft leiden,
ook daar houdt Gij mij stevig vast.

Want wat er in mij is hebt Gij geschapen,
Gij hebt mij als een weefsel
in de moederschoot gevormd.
Ik dank U voor het wonder van mijn leven,
voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt.

ALLELUIA           Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

EVANGELIE              Lc. 10, 13-16

Wie Mij verstoot, verstoot Hem die Mij gezonden heeft.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus :
“Wee u, Chórazin, wee u, Betsaïda !
“Tyrus en Sidon zouden reeds lang, neerzittend in zak en as,
zich bekeerd hebben,
indien bij hen de wonderen waren gebeurd
die bij u hebben plaatsgevonden.
“Ja, het lot van Tyrus en Sidon
zal bij het oordeel beter te dragen zijn
dan dat van u.
“En gij, Kafarnaüm
zult ge soms tot de hemel toe verheven worden ?
“Tot in de onderwereld zult ge neerzinken.
“Wie naar u luistert, luistert naar Mij ;
en wie u verstoot, verstoot Mij.
“Wie Mij verstoot
verstoot Hem die Mij gezonden heeft.”

____________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

190. In deze context moet men er altijd aan denken dat “bescherming van het milieu niet alleen maar op basis van de financiële berekening van kosten en baten kan worden gegarandeerd. Het milieu is een van de goederen die marktmechanismen niet adequaat kunnen beschermen of bevorderen”. 1 Nogmaals, men moet een magisch idee van de markt vermijden dat ertoe neigt te denken dat de problemen alleen maar worden opgelost met de groei van de winsten van ondernemingen of van individuen. Is het realistisch te verwachten dat wie is bezeten is van de maximalisatie van de winsten, blijft stilstaan bij de effecten op het milieu die hij voor de komende generaties zal achterlaten? Binnen het schema van het rendement is er geen plaats om te denken aan de ritmes van de natuur, aan haar tijden van verval en wedergeboorte en de complexiteit van de ecosystemen die ernstig kunnen worden aangetast door menselijk ingrijpen. Bovendien denkt men, als men het heeft over biodiversiteit, daaraan hoogstens als aan een reserve van economische hulpbronnen die zou kunnen worden geëxploiteerd, maar men neemt de werkelijke waarde van de dingen, hun betekenis voor mensen en culturen, de belangen en de noden van de armen niet serieus in overweging.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday – St Jerome, pr. and clgm.

St Jerome is one of the great church fathers. He is the author of the Vulgate.
Died in 420

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
God intervenes from the storm. He gives an answer, but no explanation, no explanation, no solution. The only answer is: ‘I am God. My ways are not your ways’. Job accepts this and remains submissive. Could the Old Testament go beyond this answer ? Later, on Calvary, Jesus will match and even surpass Job’s cry. The totally innocent asks for justice. God will answer on the third day. That is our faith.

 

FIRST READING      Job 38, 1.12-21 ; 40, 3-5

Hast thou ever shown the dawn its place
Or hast thou ever penetrated the springs of the sea?

From the Book of Job

Then it happened
that the Lord answered Job from the storm and spoke :
“Hast thou ever in thy life summoned the morning,
given the dawn its place
To seize the ends of the earth ,
that the wicked may be shaken off?
“The earth changes its appearance like clay under a seal
And becomes colourful like a garment.
“Then to the wicked the light is taken away,
their uplifted arm broken.
“Have you ever penetrated the springs of the sea
Or have you walked
in the unsearchable depths of the ocean?
“Have you been shown the gates of death
Have you seen the gates of darkness?
“Have ye any thoughts of the ends of the earth?
“Tell if thou knowest all this!
“Where is the way to the abode of light ,
and the darkness, where is its place,
that thou mayest bring them to their precincts,
lead them back on the paths to their homes ?
“Surely ye know this, for then were ye born,
and the number of thy days is great!”
And Job answered and spoke to the Lord :
“Behold, I am too insignificant ; what can I answer thee ?
“I put my hand to my mouth.
“Once I have spoken, but I do it no more ;
Twice, but I go no further.”

INTERLUDIUM            Ps. 139(138), 1-3, 7-8, 9-10, 13-14

Lead me, Lord, along tried paths.

Thou knowest me, Lord, and Thou seest me through,
Thou seest me where I go or stand.
From afar Thou knowest my thoughts,
Thou knowest why I am working or resting.

Where would I ever escape Thy Spirit,
Where would I hide from Thy Face?
Though I ascend to heaven, Thou art already there,
Though I descend into the kingdom of the dead, Thou art there.

If I borrow the wings of dawn
and settle down beyond the sea :
Even there it is thy hand which continues to guide me,
there too You hold me fast.

For what is in me Thou hast created,
Thou hast formed me like a fabric
formed in the mother’s womb.
I thank Thee for the miracle of my life,
for all the wonders Thou hast made.

 

ALLELUIA      Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Be merciful to me and let me live, Lord,
then I will remain faithful to what Thou ordains.
Alleluia.

 

GOSPEL       Lk. 10, 13-16

Whoever rejects Me, rejects Him who sent Me.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus said :
“Woe to you, Chórazin, woe to you, Bethsaida!
“Tyre and Sidon would long since, sitting down in sackcloth and ashes,
would have been converted,
had the miracles happened to them
which have taken place with you.
“Yes, the fate of Tyre and Sidon
will be more bearable at the judgment
than yours.
“And thou, Capernaum
wilt thou sometimes be exalted to heaven ?
“Down to the underworld shalt thou sink.
“Whoever listens to thee listens to Me ;
And whoever rejects thee, rejects Me.
“Whoever rejects Me
rejects Him who sent Me.”

____________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

190. In this context, one must always remember that “protection of the environment cannot be guaranteed solely on the basis of the financial calculation of costs and benefits. The environment is one of the goods that market mechanisms cannot adequately protect or promote”. 1 Again, one should avoid a magical idea of the market that tends to think that problems are solved only by the growth of profits of firms or individuals. Is it realistic to expect that those obsessed with maximising profits will dwell on the environmental impacts they will leave for future generations? Within the scheme of profitability, there is no place to think about the rhythms of nature, its times of decay and rebirth and the complexity of ecosystems that can be seriously affected by human intervention. Moreover, when people talk about biodiversity, they think of it at most as a reserve of economic resources that could be exploited, but they do not seriously consider the real value of things, their significance to people and cultures, the interests and needs of the poor.

 

To be continued                  For previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Donderdag – HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

Deze leidinggevende engelen zijn op een bijzondere manier betrokken bij de verlossing van de mensheid

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Veel mensen beschouwen engelen als religieuze sprookjesfiguren: goede feeën die redding brengen als alles vast zit, speelse elfjes die de dagelijkse sleur wat opvrolijken. Zo plaatsen zij de engelen in de schemer van de legende. Toch zijn engelen, als beschermende figuren, een vast bijbels gegeven. Aan hen voorbijgaan is een teken van inconsequent geloof. Wij geloven Jezus graag wanneer Hij zegt:’ Benadeel niemand, wees rechtvaardig, bemin je naaste’. Het maakt immers onze volwassen wereld leefbaar. Maar ongelovig halen we de schouders op bij de woorden: ‘Om echt te geloven moet je worden als kinderen wiens engelen voor de troon van de Vader staan’. (Uit het Missaal voor weekdagen en heiligenvieringen)

 

EERSTE LEZING     Dan. 7, 9-10.13-14

Duizendmaal duizenden dienden Hem.

Uit de Profeet Daniël

In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst
en dat een hoogbejaarde zich neerzette.
Zijn gewaad was wit als sneeuw
en zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen,
de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op
en vloeide voor Hem uit.
Duizendmaal duizenden dienden Hem
en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Hem.
Het gerechtshof zette zich neer
en de boeken werden geopend.
In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels
iemand aankomen die op een mens geleek.
Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor Hem geleid.
Toen werd Hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht ;
alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij
die nooit vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.

TUSSENZANG      Ps. 138(137), 1-2a, 2b-3, 4-5

Ik zing voor U, Heer, en alle hemelmachten.

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

U zullen alle koningen der aarde eren
wanneer zij horen wat Gij tot hen zegt.
Ook zij zullen de daden van de Heer bezingen :
ja waarlijk, machtig is de grootheid van de Heer.

 

ALLELUIA    Ps. 103(102), 21

Alleluia.
Verheerlijkt de Heer, al zijn legerscharen,
trouwe knechtendie doen wat Hij wil.
Alleluia.

 

EVANGELIE        Joh. 1, 47-51

Gij zult de hemel open zien
en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zag Jezus Natanaël naar zich toekomen
en zei, doelend op hem :
“Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is !”
Natanaël zei tot Hem :
“Hoe kent Gij mij?”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Voordat Fipippus u riep
zag Ik u onder de vijgeboom zitten.”
Toen zei Natanaël tot Hem :
“Rabbi,
Gij zijt de Zoon Gods,
Gij zijt de Koning van Israël.”
Jezus antwoordde :
“Omdat Ik u zei dat Ik u onder de vijgeboom zag gelooft ge?
“Gij zult grotere dingen zien dan deze.”
En Hij voegde er aan toe :
“Voorwaar, voorwaar, ik zeg u :
gij zult de hemel open zien
en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen
in dienst van de Mensenzoon.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

 

Politiek en economie in dialoog voor de volle menselijke ontplooiing 

189. De politiek moet zich niet aan de economie onderwerpen en deze moet zich niet onderwerpen aan de voorschriften en het op efficiëntie gerichte paradigma van de technocratie. Wanneer wij denken aan het algemeen welzijn, hebben wij er vandaag onontkoombaar behoefte aan dat politiek en economie zich in dialoog gedecideerd ten dienste van het leven, vooral van het menselijk leven, stellen. Het redden van de banken ten koste van alles en daarvoor de bevolking de prijs laten betalen zonder de onwrikbare vastberadenheid het hele systeem te herzien en te hervormen, vestigt opnieuw een absolute macht van het geld die geen toekomst heeft en alleen maar na een lange, kostbare en schijnbare zorg nieuwe crises zal kunnen scheppen. De financiële crisis van 2007-2008 was een gelegenheid om een nieuwe economie te ontwikkelen die meer let op de ethische principes, en voor een nieuwe reglementering van de speculatieve financiële activiteit en van de virtuele rijkdom. Maar er is geen reactie geweest die ertoe heeft geleid opnieuw na te denken over de verouderde criteria die de wereld blijven beheersen. De productie is niet altijd rationeel en zij houdt dikwijls verband met economische variabelen die de producten een waarde toekennen die niet altijd beantwoordt aan hun werkelijke waarde. Dit bepaalt vaak een overproductie van sommige goederen met een niet noodzakelijk effect op het milieu, dat tegelijkertijd vele regionale economieën schaadt. Een financiële zeepbel is gewoonlijk ook een productiezeepbel. Wat men niet vastberaden aanpakt, is uiteindelijk het probleem van de reële economie, die het mogelijk maakt dat de productie wordt gediversifieerd en verbeterd, dat de ondernemingen adequaat functioneren, dat kleine en middelgrote ondernemingen zich ontwikkelen en werk creëren enzovoort.

 

Wordt vervolgd          Voor voorgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Wednesday – HH. Michael, Gabriel and Raphael, archangels

These leading angels are involved in the redemption of humanity in a special way

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

Many people regard angels as religious fairy-tale figures: good fairies who bring salvation when everything is stuck, playful elves who brighten up the daily routine. Thus they place the angels in the twilight of legend. Yet angels, as protective figures, are a fixed biblical fact. To ignore them is a sign of inconsistent faith. We gladly believe Jesus when he says: ‘Do not harm anyone, be just, love your neighbour’. After all, it makes our adult world liveable. But unbelievingly we shrug our shoulders at the words: ‘To really believe you must become like children whose angels stand before the throne of the Father’. (From the Missal for Weekdays and Saints’ Celebrations)

 

FIRST READING      Dan. 7, 9-10.13-14

A thousand times thousands served Him.

From the Prophet Daniel

In my vision I saw thrones being set up
and a very aged man was prostrate.
His robe was white as snow
and his hair was white as wool.
His throne was made of flames,
its wheels of blazing fire.
A stream of fire rose up
and flowed out before him.
A thousand times thousands served him
and ten thousand times ten thousand stood before him.
The court sat down
and the books were opened.
In my nightly vision
I saw in the clouds of heaven someone coming who looked like a man.
He went to the high Elder and was led before Him.
Then He was given dominion,
splendour and royal power ;
all nations, tribes, and languages paid him homage.
His dominion is an everlasting dominion
which never perisheth,
His kingdom shall never perish.

INTERLUDIUM     Ps. 138(137), 1-2a, 2b-3, 4-5

I sing to You, Lord, and to all the heavenly powers.

I will praise Thee, O Lord, with all my heart,
because Thou hast listened to my prayer.
I sing to Thee and to all the heavenly powers
and prostrate myself before thy sanctuary.

I praise Thee for thy goodness and thy faithfulness,
for thy promise Thou hast fulfilled without measure.
Whenever I have cried out to Thee, Thou hast always heard me,
Thou hast always given me new courage.

To Thee will all the kings of the earth honour
when they hear what Thou sayest unto them.
They shall also sing of the deeds of the Lord:
Yea, verily, mighty is the greatness of the Lord.

 

ALLELUIA       Ps. 103(102), 21

Alleluia.
Glorify the Lord, all his hosts,
faithful servants who do His will.
Alleluia.

 

GOSPEL        John 1, 47-51

You will see the heavens open
and see the angels of God ascending and descending.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus saw Nathanael coming towards him
and said, referring to him :
“Truly this is an Israelite in whom there is no guile!”
Nathanael said to Him :
“How do You know me?”
Jesus answered him :
“Before Fipippus called you
I saw you sitting under the fig tree.”
Then Nathanael said to Him :
“Rabbi,
Thou art the Son of God,
Thou art the King of Israel.”
Jesus answered :
“Because I told you that I saw you under the fig tree do you believe?
“Thou shalt see greater things than these.”
And He added :
“Verily, verily, I say unto thee :
thou shalt see the heavens open
and see the angels of God ascending and descending
in the service of the Son of Man.”

____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

Politics and economics in dialogue for full human fulfilment

189. Politics should not submit to the economy, and the economy should not submit to the regulations and efficiency-oriented paradigm of technocracy. Today, when we think of the common good, we inescapably need politics and economics to be in dialogue decisively at the service of life, especially human life. Saving the banks at all costs and making the people pay the price for it without the unshakeable determination to overhaul and reform the whole system, once again establishes an absolute power of money that has no future and will only be able to create new crises after a long, costly and apparent care. The financial crisis of 2007-2008 was an opportunity to develop a new economy more mindful of ethical principles, and for a new regulation of speculative financial activity and virtual wealth. But there has been no response that has led to rethinking the outdated criteria that continue to dominate the world. Production is not always rational and it is often linked to economic variables that assign products a value that does not always correspond to their real value. This often determines an overproduction of some goods with a not necessarily environmental impact, which at the same time harms many regional economies. A financial bubble is usually also a production bubble. What is not addressed decisively is ultimately the problem of the real economy, which allows production to be diversified and improved, enterprises to function adequately, small and medium enterprises to develop and create jobs and so on.

 

To be continued                       For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for the Weeks
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________

Woensdag – H. Wenceslaus, mrt. – HH. Laurentius Ruiz en gez., mrt.

Hertog van Bohemen. Zoon van Vratislav I.
Vermoord in opdracht van zijn broer Boleslav 1 op 28 september 935

Laurentius Ruiz was
Filippijns martelaar, welke met veertien anderen is omgebracht tussen 1633 en 1637
door Japanse Christenvervolging

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

De vrienden van Job argumenteren dat zo’n beproeving onmogelijk een onschuldig man kan treffen. Job pleit onschuldig maar dit brengt hem in een onmogelijke positie tegenover God. ‘Al sta ik in mijn recht, ik heb geen verweer’. Is Gods recht het recht van de sterkste? In elk geval is zijn macht in de natuur overweldigend. Wie kan tegen Hem iets beginnen? Hij luistert niet. Deze gedurfde wijze van spreken toont voldoende aan hoe diep het boek Job met deze problematiek worstelt.

EERSTE LEZING         Job 9, 1-12.14-16

Tegenover God staat niemand in zijn recht, geen mens.

Uit het Boek Job

Zo luidde het antwoord van Job aan zijn vrienden :
“Ja, ik weet het, je hebt gelijk ;
tegenover God staat niemand in zijn recht, geen mens.
“Treed je met Hem in het geding,
duizend tegen één dat je geen verweer hebt.
“Zo wijs is Hij en zo sterk
dat niemand Hem ongestraft kan blijven weerstaan.
“Bergen rukt Hij van hun plaats en ze weten het niet ;
in zijn toorn stoot Hij ze omver.
“Hij schudt de aarde : ze trilt,
ze wankelt op haar zuilen.
“Hij beveelt de zon en ze komt niet meer op,
Hij dekt de sterren af en ze schijnen niet meer.
“Hij, en Hij alleen spant het hemelgewelf,
legt de geweldige zee aan zijn voeten.
“Hij schiep de Grote Beer en Orion,
de Plejaden en de sterren van het zuiden.
“Grote, ondoorgrondelijke dingen brengt Hij tot stand,
wonderen ontelbaar.
“Hij gaat voorbij, en ik zie Hem niet,
glipt langs mij heen, en ik merk het niet eens.
“Wanneer Hij toeslaat, wie zal het beletten ?
“Wie zal zeggen : wat doet Gij daar ?
“Hoe kan ik tegen Hem in het krijt treden,
naar voren brengen wat ik wil ?
“Al sta ik in mijn recht, ik heb geen verweer ;
ik kan mijn rechter slechts smeken om genade.
“Maar Hij luistert niet eens naar mijn roepen,
al weet ik zeker dat Hij me hoort.”

TUSSENZANG    Ps. 88(87), 1abc-11, 12-13, 14-15

Laat mijn bede doordringen tot U, Heer.

Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen,
strek mijn handen smekend naar U uit.
Doet Gij wonderen voor wie gestorven zijn ?
Staan er doden op om U te loven ?

Wordt uw goedheid in het graf geprezen ?
Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend ?
Ziet men in het land der duisternis uw werken ?
Aan de oevers der vergetelheid uw gunst ?

Toch zal ik U blijven roepen, Heer,
elke morgen kom ik met mijn bede.
Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer,
blijft Gij uw gelaat voor mij verbergen ?

 

ALLELUIA      Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit, staat onwrikbaar vast.
Alleluia.

 

EVANGELIE         Lc. 9, 57-62

Ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei iemand tot Jezus :
“Ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat.”
Jezus sprak tot hem :
“De vossen hebben holen en de vogels hun nesten,
maar de Mensenzoon
heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.”
Tot een ander sprak Hij :
“Volg Mij.”
Deze vroeg :
“Heer,
laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.”
Jezus zei tot hem :
“Laat de doden hun doden begraven ;
maar gij,
ga heen en verkondig het Rijk Gods.”
Weer een ander zei :
“Ik zal U volgen Heer,
maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.”
Tot hem sprak Jezus :
“Wie de hand aan de ploeg slaat
maar omziet naar wat achter hem ligt,
is ongeschikt voor het Rijk Gods.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

188. Er zijn discussies over kwesties betreffende het milieu waarbij het moeilijk is tot een consensus te komen. Ik beklemtoon nogmaals dat de Kerk niet pretendeert wetenschappelijke definities te bepalen, noch de plaats in te nemen van de politiek, maar ik nodig uit tot een eerlijk en transparant debat, opdat bijzondere noden en ideologieën het algemeen welzijn niet schaden.

 

Wordt vervolgd              Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
__________________________________________________________________________________

Wednesday – St Wenceslaus, Mar. – HH. Laurentius Ruiz and s., Mar.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Job’s friends argue that such a trial cannot possibly affect an innocent man. Job pleads innocent but this puts him in an impossible position before God. ‘Though I am in my right, I have no defence’. Is God’s law the law of the strongest? In any case, His power in nature is overwhelming. Who can do anything against Him? He does not listen. This bold way of speaking sufficiently shows how deeply the book of Job wrestles with this issue.

 

FIRST READING         Job 9, 1-12.14-16

Against God no one is in his right, no man.

From the Book of Job

Thus Job’s reply to his friends :
“Yes, I know, you are right ;
against God no one is in his right, no man.
“Do you enter into dispute with Him ,
a thousand to one that you have no defence.
“So wise is He and so strong
that no one can resist Him with impunity.
“Mountains He snatches from their place and they do not know it ;
in His wrath He knocks them down.
“He shakes the earth : It trembles,
it totters on its pillars.
“He commands the sun and it rises no more,
He covers the stars and they shine no more.
“He, and He alone strains the heavenly vault,
lays the great sea at his feet.
“He created the Great Bear and Orion,
the Pleiades and the stars of the south.
“Great, unfathomable things He brings about,
wonders countless.
“He passes by, and I do not see Him,
slips past me, and I don’t even notice.
“When He strikes, who will prevent it?
“Who shall say : what art Thou doing there?
“How can I go against Him,
bring forward what I want?
“Though I am in my right, I have no defence ;
I can only beg my judge for mercy.
“But He does not even listen to my cries ,
though I am sure He hears me.”

INTERLUDIUM       Ps. 88(87), 1abc-11, 12-13, 14-15

Let my prayer penetrate to You, Lord.

Every day, Lord, I cry out for mercy,
stretch out my hands supplicatingly to Thee.
Do You do miracles for those who have died ?
Do the dead rise up to praise Thee ?

Ist thy goodness praised in the grave ?
Is thy faithfulness recognised even in the kingdom of the dead ?
In the land of darkness, do they see thy works ?
On the shores of oblivion your favour ?

Yet I will continue to cry out to you, Lord,
every morning I come with my supplication.
Why, Lord, wilt Thou cast me away again and again,
dost Thou continue to hide thy face from me ?

 

ALLELUIA        Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
The Lord’s work is good and trustworthy,
all that He decrees, stands immovable.
Alleluia.

 

GOSPEL         Lk. 9, 57-62

I will follow thee wherever Thou goest.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days someone said to Jesus :
“I will follow Thee wherever Thou goest.”
Jesus spoke to him :
“The foxes have dens and the birds their nests ,
but the Son of Man
has nothing on which He can rest his head.”
To another He spoke :
“Follow Me.”
This one asked :
“Lord ,
first let me go back to bury my father.”
Jesus said to him :
“Let the dead bury their dead ;
but thou ,
go and proclaim the kingdom of God.”
Yet another said :
“I will follow Thee Lord ,
but first let me say goodbye to my companions.”
To him Jesus spoke :
“Whoever puts his hand to the plough
but looks back to what lies behind him ,
is unfit for the Kingdom of God.”

_________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home

188. There are discussions on environmental issues where it is difficult to reach a consensus. I stress again that the Church does not claim to set scientific definitions, nor to take the place of politics, but I invite honest and transparent debate, so that particular needs and ideologies do not harm the common good.

 

To be continued                           For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays
Laudato Si Official English translation
__________________________________________________________________________________

 

Dinsdag – H. Vincentius de Paul, pr.

Geboren in 1581 en gestorven op 27 september 1660.
Hij heeft meerdere congregaties en godsdienstige verenigingen opgericht

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

‘”Aan die armen moeten wij dus onze werken van naastenliefde besteden, enerzijds voor de vorming van ons eigen karakter, anderzijds uit dankbaarheid voor al het goeds dat wij door hun inspanningen genieten. En terwijl zij zich afmatten en moeten vechten tegen hun lot en tegen alle narigheid die steeds weer op hen afkomt, moeten wij als Mozes zijn: wij moeten elke dag voor hen onze handen ten hemel heffen. De naastenliefde verplicht ons ertoe hen de hand toe te steken. En als wij niet ons best doen, al kostte het ons leven, om hen onderricht te geven en hen te helpen zich geheel en al tot God te bekeren, dan zijn wij om zo te zeggen zelf schuldig aan het leed dat zij moeten dragen.”

(Vincentius de Paul)

EERSTE LEZING            Job  3, 1-3.11-17.20-23

Waarom werd er licht geschonken aan ongelukkigen ?

Uit het Boek Job

Toen Job door zoveel rampen was geslagen
opende hij zijn mond en vervloekte zijn levensdagen.
Hij begon aldus :
“Weg met de dag waarop ik werd geboren,
zelfs weg met de nacht die mijn ontvangenis zag.
“Waarom in de schoot niet gestorven,
niet gestikt bij mijn geboorte ?
“Waarom hebben knieën mij ontvangen,
waarom borsten mij gezoogd ?
“Dan zou ik nu neerliggen, rust hebben, ongestoord slapen
naast koningen en prinsen van deze wereld,
die vervallen paleizen in vroegere glorie herstelden ;
naast vorsten die eens veel goud bezaten
en huizen hadden, volgetast met zilver.
“Of was ik maar in de grond gestopt als een misgeboorte,
als een kind dat nooit het levenslicht zag.
“Daar valt het bejag der boosdoeners stil,
hun ongedurigheid komt er tot rust.
“Waarom licht schenken aan ongelukkigen,
leven aan verbitterde mensen ?
“Zij zien uit naar de dood die maar niet komt ;
zij verlangen meer naar de dood dan naar een verborgen schat.
“Blij zouden zij zijn met hun einde,
juichend belanden in het graf.
“Waarom wordt het leven gegeven
aan een mens die niet weet waar naartoe,
nu God hem de weg verspert ?”

TUSSENZANG                                   Ps. 88(87), 2-3, 4-5, 6, 7-8

Laat mijn bede doordringen tot U, Heer.

Heer mijn God, ik roep U elke dag,
elke nacht weer kom ik bij U klagen.
Laat mijn bede doordringen tot U,
luister naar mijn dringend roepen.

Want mijn ziel is van verdriet verzadigd,
nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat,
als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.

Bij de schimmen heb ik mijn verblijf,
een gesneuvelde die werd begraven.
Niemand is er die nog aan hem denkt,
aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.

In een put hebt Gij mij neergelaten,
in het duister van een diepe krocht.
Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij,
door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven.

ALLELUIA                      Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE              Lc. 9, 51-56

Jezus aanvaardde vastberaden de reis naar Jeruzalem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen de dagen van zijn verheffing
hun vervulling tegemoet gingen,
aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem
en zond boden voor zich uit.
Deze kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp
om er zijn verblijf voor te bereiden.
Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet
omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden
vroegen ze :
“Heer, wilt Gij dat wij vuur van de hemel afroepen
om hen te verdelgen ?”
Maar Hij keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht.
Daarop vertrokken zij naar een ander dorp.

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

187.Dit betekent niet zich tegen iedere technologische vernieuwing verzetten, die het mogelijk maakt de kwaliteit van leven van een bevolking te verbeteren. Maar het moet in ieder geval vaststaan dat rendement niet het enige criterium mag zijn dat men voor ogen moet houden en dat op het ogenblik dat er uitgaande van de ontwikkelingen in de informatie nieuwe elementen van inzicht naar voren mochten komen, er met deelname van alle betrokken partijen een nieuwe beoordeling zou moeten zijn. Het resultaat van de discussie zal kunnen zijn de beslissing niet verder te gaan met een project, maar zou ook kunnen zijn een wijziging erin of de uitwerking van alternatieve voorstellen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday – St Vincent de Paul, pr.

Born in 1581 and died on 27 September 1660.
He founded several congregations and religious societies

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
‘”To these poor, then, we must devote our works of charity, on the one hand for the formation of our own character, and on the other, out of gratitude for all the good we enjoy through their efforts. And while they wear themselves out and have to fight against their fate and all the woes that keep coming at them, we must be like Moses: we must lift our hands to heaven for them every day. Charity obliges us to reach out to them. And if we do not do our best, even if it costs our lives, to teach them and help them to convert completely to God, we ourselves are, so to speak, guilty of the suffering they have to bear.”

(Vincent de Paul)

 

FIRST READING       Job 3, 1-3.11-17.20-23

Why was light given to unfortunates ?

From the Book of Job

When Job was smitten by so many calamities
he opened his mouth and cursed his days of life.
He began thus :
“Away with the day I was born,
even away with the night that saw my conception.
“Why in the womb did not die ,
not suffocated at my birth ?
“Why knees received me,
why breasts suckled me ?
“Then would I now lie down, have rest, sleep undisturbed
beside kings and princes of this world,
who restored ruined palaces to former glory ;
beside princes who once possessed much gold
and had houses laden with silver.
“Or had I but been put in the ground like a misbegotten child ,
like a child who never saw the light of life.
“There the lust of the wicked falls silent,
their restlessness comes to rest there.
“Why give light to unhappy ,
life to embittered people?
“They look forward to death that does not come ;
they desire death more than a hidden treasure.
“Happy would they be with their end,
jubilantly ending up in the grave.
“Why is life given
to a man who does not know where to go ,
now that God bars his way?”

INTERLUDIUM       Ps. 88(87), 2-3, 4-5, 6, 7-8

Let my supplication penetrate to You, Lord.

Lord my God, I call to You every day,
night after night I come to You complaining.
Let my supplication penetrate to You,
hear my urgent cry.

For my soul is saturated with sorrow,
already now I stand before the kingdom of the dead.
I am regarded as a man going to the grave,
like a greybeard at the end of his strength.

Among the shadows I have my abode,
a fallen man who was buried.
There is no one left to think of him,
from thy care he is forever removed.

In a pit thou hast lowered me,
into the darkness of a deep cavern.
Heavily thy wrath presses upon me,
by the torrent of thy wrath I am buried.

ALLELUIA           Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Show me your way, Lord, in the face of opposition,
lead me along smooth paths.
Alleluia.

 

GOSPEL     Lk. 9, 51-56

Jesus firmly accepted the journey to Jerusalem.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

When the days of his exaltation
faced their fulfilment,
Jesus resolutely accepted the journey to Jerusalem
and sent messengers ahead of him.
These came on their journey to a Samaritan village
to prepare his stay there.
But the Samaritans did not receive Him
because Jerusalem was the goal of His journey.
When the disciples James and John became aware of this
they asked :
“Lord, do you want us to call down fire from heaven
to destroy them ?”
But He turned around and reprimanded them in a stern tone.
Thereupon they left for another village.

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

187.This does not mean opposing every technological innovation that makes it possible to improve the quality of life of a population. But at least it should be established that efficiency should not be the only criterion to be borne in mind and that the moment new elements of insight should emerge from developments in information, there should be a reassessment with the participation of all parties concerned. The outcome of the discussion will be the decision not to proceed with a project, but could also be a change in it or the development of alternative proposals.

 

To be continued                For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

 

Maandag – H.H. Cosmas en Damianus

Tweelingbroers uit de 2e helft van de 2e eeuw in Syrië. Beiden geneesheren die kostenloos werkten.
Eerste slachtoffers van Diocletianus tijdens de christenvervolgeling.
In 303 onthoofd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Net zoals Prediker worstelt Job met de schijnbare absurditeit van het chaotisch menselijk bestaan. De traditionele vergeldingsleer binnen dit aards bestaan doet het niet langer. Er zit een geweldige vaart in het begin van dit verhaal: ik alleen… ik alleen …ik alleen. Het is een meesterwerk van oosterse vertelkunst.

EERSTE LEZING                    Job 1, 6-22

Het was de Heer die gaf, het was de Heer die nam,
gezegend zij zijn Naam.

Uit het Boek Job

Het gebeurde op zekere dag,
dat de boden des Heren voor God verschenen,
en ook de Satan was in hun midden.
Toen sprak de Heer tot Satan :
“Waar kom je nu vandaan?”
De Satan gaf de Heer ten antwoord :
“Ik heb rondgezworven op de aarde en er heen en weer getrokken.”
Toen sprak de Heer tot Satan :
“Heb je soms ook mijn dienaar Job gezien
en bemerkt dat niemand op aarde is zoals hij,
een zeer onberispelijk en rechtschapen man
die God vreest en afschuw heeft van het kwaad?”
De Satan antwoordde:
“Is Job dan soms voor niets godvrezend?
“Hebt U niet zelf hem en zijn huis beschermd
en alles wat hij heeft, omgeven met een haag?
“Hebt U niet al zijn werk gezegend,
en overstroomt zijn kudde niet het land?
“Maar steek eens uw hand uit
en tref hem in al wat hij heeft;
dan vervloekt hij U in het aangezicht.”
Toen sprak de Heer tot Satan :
“Welaan dan, alles wat hij heeft, is in je hand !
“Maar raak niet aan hemzelf !”
Toen ging de Satan weg van het aanschijn van de Heer.
En op een dag gebeurde het
dat al de zonen en de dochters
in het huis van de oudste broer een maaltijd hielden;
toen kwam bij Job een bode die zei :
“Uw ossen waren aan het ploegen,
de ezelinnen graasden dicht daarbij ;
toen vielen de Sabeeërs binnen,
ze roofden al het vee
en hebben al uw knechten met het zwaard gedood ;
ik alleen ben ontkomen en meld u dit.”
Terwijl hij sprak kwam er een tweede bode en zei :
“Het vuur van God sloeg uit de hemel,
verbrandde en verteerde de schapen en de herders ;
ik alleen ben ontkomen en meld u dit.”
Terwijl hij sprak kwam daar een ander en zei :
“De Chaldeeën hadden drie benden gevormd,
overvielen de kamelen en roofden ze ;
de knechten hebben zij neergeslagen
met de scherpte van het zwaard ;
ik alleen ben ontkomen en meld u dit.”
Terwijl hij sprak kwam daar nog een ander en zei :
“Uw zonen en uw dochters zaten te eten en te drinken
in het huis van de oudste broer ;
en zie, toen kwam daar een zware storm uit de woestijn
die het huis aan de vier hoeken heeft aangepakt ;
het huis is ingestort boven de jonge mensen,
en zij zijn omgekomen ;
ik alleen ben ontkomen en meld u dit.”
Toen stond Job op, scheurde zijn gewaad en schoor zijn hoofd ;
hij wierp zich op de grond en bad aldus :
“Naakt ben ik uit de moederschoot gekomen
en naakt keer ik daar weer terug ;
het was de Heer die gaf, het was de Heer die nam,
gezegend zij zijn Naam.”
Bij al die slagen zondigde Job niet
en hij sprak tegen God geen dwaze woorden.

TUSSENZANG               Ps. 17(16), 1, 2-3, 6-7

Nu roep ik U aan, Heer, want Gij zult mij verhoren,
wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.

Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig,
let op mijn luid geroep.
Wil mijn gebed aanhoren :
Mijn lippen bedriegen U niet.

Mijn oordeel verwacht ik van U,
uw ogen zien wat mij toekomt.
Zie in mijn hart, ga mij na in de nacht,
of stel mij met vuur op de proef :
Gij vindt geen onrecht in mij.

Nu roep ik U aan, want Gij zult mij verhoren ;
wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.
Toon mij de grootheid van uw erbarmen,
redder van ieder die vlucht in uw hand.

ALLELUIA                          Ps. 24(25), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer ;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Lc. 9, 46-50

Wie de kleinste is onder u allen, die is de grootste.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kregen de leerlingen woorden over de vraag
wie van hen wel de grootste was.
Maar Jezus die wist wat zij dachten
nam een kind, zette het naast zich en sprak tot hen :
“Wie dit kind opneemt in mijn Naam neemt Mij op;
en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.
“Wie dus de kleinste is onder u allen, die is de grootste.”
Nu nam Johannes het woord en zei :
“Meester, we hebben iemand in uw Naam duivels zien uitdrijven
en we hebben getracht het hem te beletten
omdat hij niet een van uw volgelingen is, zoals wij.”
Maar Jezus zei tot hem :
“Belet het hem niet.
“Want wie niet tegen u is, is vóór u.”

______________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

186. In de Verklaring van Rio van 1992 stelt men dat “daar waar er een dreiging is van ernstige of onomkeerbare schade, zal het ontbreken van volledige wetenschappelijke zekerheid niet een reden mogen zijn om het toepassen van efficiënte maatregelen te vertragen” , die het verval van het milieu verhinderen. Dit principe van voorzorgsmaatregelen maakt de bescherming van de zwaksten mogelijk, die over weinig middelen beschikken om zich te verdedigen en om onweerlegbare bewijzen te verschaffen. Als objectieve informatie ertoe leidt ernstige en onomkeerbare schade te voorzien, ook al zou er geen onbetwistbaar bewijs zijn, dan zou ieder project moeten worden stopgezet of gewijzigd. Zo wordt de bewijslast omgekeerd, daar het in deze gevallen noodzakelijk is een objectief en beslissend bewijs te leveren dat de voorgesteld activiteit geen ernstige schade aan het milieu en allen die daarin wonen, zal toebrengen.

Wordt vervolgd           Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Monday -H.H. Cosmas and Damianus, mrt.

Twin brothers from the 2nd half of the 2nd century in Syria. Both physicians who worked for free.
First victims of Diocletian during the persecution of Christians.
Beheaded in 303.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Like Ecclesiastes, Job struggles with the apparent absurdity of chaotic human existence. The traditional theory of retribution within this earthly existence no longer does the trick. There is tremendous momentum at the beginning of this story: me alone … me alone …me alone. It is a masterpiece of eastern storytelling.

FIRST READING      Job 1, 6-22

It was the Lord who gave, it was the Lord who took,
blessed be His, Name.

From the Book of Job

It happened on a certain day,
that the messengers of the Lord appeared before God,
and Satan also was in their midst.
Then the Lord spoke to Satan :
“Where did you come from now?”
Satan replied to the Lord :
“I have wandered the earth and migrated to and fro.”
Then the Lord spoke to Satan :
“Have you also sometimes seen my servant Job
and noticed that no one on earth is like him,
a very blameless and righteous man
who fears God and abhors evil?”
Satan replied:
“Is Job then sometimes God-fearing for nothing?
“Did not You Yourself protect him and his house
and surrounded all that he has with a hedge?
“Have You not blessed all his work ,
and did not his flock flood the land?
“But once put forth thy hand
and strike him in all he has;
then he curses thee in the face.”
Then the Lord spoke to Satan :
“Well then, all that he has is in your hand!
“But do not touch himself!”
Then Satan went away from the Lord’s face.
And one day it happened
that all the sons and daughters
were having a meal in the house of the eldest brother.
Then came to Job a messenger who said :
“Your oxen were ploughing ,
the asses were grazing close by;
Then the Sabaeans invaded,
they stole all the cattle
and killed all your servants with the sword ;
I alone escaped and report this to you.”
As he spoke, a second messenger came and said :
“The fire of God struck from heaven ,
burned and consumed the sheep and the shepherds;
I alone escaped and report this to you.”
As he spoke, another came there and said :
“The Chaldeans had formed three bands ,
raided the camels and robbed them;
the servants they struck down
with the sharpness of the sword ;
I alone escaped and report this to you.”
As he spoke, another came there and said :
“Your sons and your daughters were eating and drinking
in the house of the eldest brother ;
and behold, then there came a heavy storm from the desert
which tackled the house at the four corners ;
the house collapsed over the young people,
and they perished ;
I alone escaped and report this to you.”
Then Job stood up, tore his robe and shaved his head ;
he threw himself on the ground and prayed thus :
“Naked have I come out of the mother’s womb
and naked I return there;
it was the Lord who gave, it was the Lord who took,
blessed be His Name.”
In all these strokes Job did not sin
and he did not speak foolish words against God.

INTERLUDIUM            Hymns Ps. 17(16), 1, 2-3, 6-7

Now I call upon You, Lord, for You will hear me,
So turn your ear to me, hear my voice.

Listen, Lord, for my cause is just,
heed my loud cry.
Will hear my prayer :
my lips deceive Thee not.

My judgment I expect from You,
your eyes see what is due to me.
See into my heart, go after me in the night,
or test me with fire :
Thou findst no iniquity in me.

Now I call upon Thee, for Thou wilt hear me ;
so turn your ear to me, hear my voice.
Show me the greatness of thy mercy,
Saviour of all who flee into thy hand.

ALLELUIA Ps. 24(25), 4c, 5a

Alleluia.
Teach me to know your paths, Lord ;
lead me according to your word.
Alleluia.

GOSPEL      Lk 9, 46-50

He who is smallest among you is the greatest.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days the disciples were told about the question
who among them was the greatest.
But Jesus, who knew what they were thinking
took a child, put him beside him and said to them :
“He who takes in this child in my name takes me in;
and he who takes Me in, takes Him in who sent Me.
“Whoever therefore is the smallest among you all, he is the greatest.”
Now John took the floor and said :
“Master, we have seen someone cast out devils in your Name
and we tried to stop him from doing it.
But Jesus said to him :
“Do not prevent him from doing so.
“For he who is not against you is before you.”

______________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home 

186. The 1992 Rio Declaration states that “where there is a threat of serious or irreversible damage, the absence of full scientific certainty will not be a reason to delay the application of effective measures “2 that prevent environmental degradation. This precautionary principle allows for the protection of the weakest, who have few means to defend themselves and provide irrefutable evidence. If objective information leads one to foresee serious and irreversible damage, even in the absence of indisputable evidence, then any project should be stopped or modified. Thus, the burden of proof is reversed, as in these cases it is necessary to provide objective and decisive evidence that the proposed activity will not cause serious harm to the environment and all those living in it.

To be continued       For previous publications, scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Zesentwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OPENINGSWOORD

Vandaag horen we in de Schriftlezingen een oproep
om met onze naasten en medemensen begaan te zijn.
God kent en ziet ons; Hij kent ons bij naam.
Hij, die onze Schepper is, zal ook oordelen.
Gerechtigheid zal geschieden.
Wat krom of onrecht is, trekt God weer recht.
De parabel van de rijke en de arme Lazarus
wil ons dat duidelijk maken.

EERSTE LEZING          Am. 6, 1a.4-7
De zelfverzekerden en zorgelozen zullen het eerst in ballingschap gaan.

Uit de profeet Amos

Dit zegt de almachtige HEER:
“Wee, de zorgelozen in Sion,
de zelfverzekerden op Samaria’s berg.
Zij liggen op ivoren bedden
en strekken zich uit op hun rustbanken;
zij eten de lammeren van de kudde op
en de kalveren uit de stal.
Zij verzinnen maar liederen
bij het getokkel van de harp,
en denken dat hun speeltuig dat van David evenaart;
zij drinken wijn uit brede schalen
en zalven zich met de kostelijke olie,
maar om Jozef’s ondergang bekreunen zij zich niet.
Daarom gaan zij als eersten de ballingschap in,
en is het gedaan met de feesten
van hen die daar lui liggen uitgestrekt.”

Antwoordpsalm            Ps. 146(145) 7, 8-9ab, 9cd-10

Keervers
Looft mijn ziel, de Heer.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

TWEEDE LEZING             I Tim. 6, 11-16
Bewaar het gebod tot de verschijning van de Heer.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Streef naar gerechtigheid,
godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid.
Strijd de goede strijd van het geloof,
grijp het eeuwige leven.
Daartoe zijt gij geroepen,
daartoe hebt gij de goede belijdenis afgelegd
ten overstaan van vele getuigen.
Ik beveel u voor het aanschijn van God die alles ten leven wekt,
en van Christus Jezus,
die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd:
bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept
tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus
die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen,
Hij, de gelukzalige,
de enige Heerser,
de grote Koning en de opperste Heer
die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht.
Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien.
Hem zij eer en eeuwige macht!
Amen.

Vers voor het evangelie             2 Kor. 8,9

Alleluia.
Jezus is arm geworden, terwijl Hij rijk was,
opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede.
Alleluia.

EVANGELIE             Lc. 16, 19-31
Uw deel van het goede hebt gij ontvangen, en Lazarus viel het kwade ten deel;
deze ondervindt nu vertroosting, maar gij wordt gefolterd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeën:
“Er was eens een rijk man
die in purper en fijn linnen gekleed ging
en iedere dag uitbundig feest vierde,
terwijl een arme, die Lazarus heette,
met zweren overdekt voor de poort lag.
Hij verlangde ernaar zijn honger te stillen
met wat bij de rijkaard van de tafel viel.
Maar er kwamen alleen honden die zijn zweren likten.
Nu gebeurde het dat de arme stierf
en door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen.
De rijke stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis.
In de onderwereld, ten prooi aan vele pijnen,
sloeg hij zijn ogen op en zag van verre Abraham
en Lazarus in diens schoot.
Toen riep hij uit:
Vader Abraham, ontferm u over mij
en geef Lazarus opdracht de top van zijn vinger in water te dopen
en mijn tong daarmee te komen verfrissen,
want ik word door de vlammen hier gefolterd.
Maar Abraham antwoordde:
Mijn zoon, herinner u hoe gij tijdens uw leven
uw deel van het goede hebt gekregen
en hoe op gelijke manier aan Lazarus het kwade ten deel viel;
daarom ondervindt hij nu hier de vertroosting
maar wordt gij gefolterd.
Daarenboven gaapt er tussen ons en u voorgoed een wijde kloof,
zodat er geen mogelijkheid bestaat,
– zelfs al zou men het willen –
van hier naar u te gaan noch van daar naar ons te komen.
De rijke zei:
Dan vraag ik u, vader,
dat gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen,
want ik heb nog vijf broers;
laat hij hen waarschuwen,
opdat zij niet eveneens
in deze plaats van pijniging terecht komen.
Maar Abraham sprak:
Zij hebben Mozes en de profeten; laat ze naar hen luisteren.
Maar hij zei:
Och neen, vader Abraham!
Maar als er een uit de doden naar hen toegaat,
zullen ze zich bekeren.
Hij echter sprak tot hem:
Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren,
zullen ze zich ook niet laten overreden
als er iemand uit de doden opstaat.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

185 . Bij iedere discussie betreffende een ondernemersinitiatief zou men een reeks vragen moeten stellen om te kunnen onderscheiden of het tot een werkelijke integrale ontwikkeling leidt: met wat voor doel? waarom? waar? hoe? op wie is het gericht? wat zijn de risico’s? tot welke prijs? wie betaalt de kosten en hoe zal hij dat doen? Bij dit onderzoek zijn er kwesties die voorrang moeten hebben. Bijvoorbeeld, wij weten dat water een schaarse en onontbeerlijke hulpbron is, bovendien is het een fundamenteel recht dat het uitoefenen van andere mensenrechten conditioneert. Dit staat buiten kijf en overstijgt iedere analyse van ieder milieueffect op een streek.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Twenty-sixth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

OPENING WORD

Today in the Scripture readings we hear a call
to be concerned with our neighbours and fellow human beings.
God knows and sees us; He knows us by name.
He, who is our Creator, will also judge.
Justice will be done.
What is crooked or unjust, God straightens out.
The parable of the rich and poor Lazarus
wants to make that clear to us.

FIRST READING     Am. 6, 1a.4-7
The self-assured and carefree will go into exile first.

From the prophet Amos

This says the almighty LORD:
“Woe to the carefree in Zion,
the self-assured on Samaria’s mountain.
They lie on ivory beds
and stretch out on their resting benches;
they eat the lambs of the flock
and the calves from the stable.
They invent songs
to the strumming of the harp,
and think that their playing equals David’s;
they drink wine from wide bowls
and anoint themselves with the precious oil,
but for Joseph’s ruin they care not.
Therefore they are the first to go into exile,
and is it done with the feasts
of those who lie lazily stretched out there.”

Responsorial Psalm                Ps. 146(145) 7, 8-9ab, 9cd-10

Refrain
Praise my soul, the Lord.

The Lord always keeps His word,
oppressed He provides justice.
The Lord gives bread to the hungry,
He grants freedom to the captives.

The eyes of the blind the Lord opens,
He raises up the brokenhearted.
The Lord loves the righteous,
the Lord preserves the uprooted.

The Lord gives support to orphans and widows,
but sinners he lets get lost.
The Lord is king for ever,
your God, Zion, reigns over all generations.

SECOND READING      I Tim. 6, 11-16
Keep the commandment until the appearance of the Lord.

From the holy apostle Paul’s first letter to Timothy

Dear one,

Strive for righteousness,
godliness, faith, love, perseverance, gentleness.
Fight the good fight of faith,
grasp eternal life.
To this end thou art called,
to this end ye have made the good confession
before many witnesses.
I commend thee before the face of God who gives life to all,
and of Christ Jesus,
who made the good confession before Pontius Pilate:
Keep this commandment immaculate and untainted
until the appearing of our Lord Jesus Christ
whom God will make us behold in due time,
He, the Blessed One,
the only Ruler,
the great King and Supreme Lord
who alone possesses immortality and dwells in unapproachable light.
No man has seen Him or is able to see Him.
To Him be honour and eternal power!
Amen.

Verse for the gospel 2 Cor. 8,9

Alleluia.
Jesus became poor while He was rich,
that ye might become rich through his poverty.
Alleluia.

GOSPEL         Lk. 16,19-31
Thy portion of good thou hast received, and Lazarus fell to evil;
this one now experiences consolation, but you are tortured.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time, Jesus said to the Pharisees:
“Once there was a rich man
who was clothed in purple and fine linen
and celebrated lavishly every day,
while a poor man, whose name was Lazarus,
lay with sores covered at the gate.
He longed to satisfy his hunger
with what fell from the rich man’s table.
But only dogs came and licked his sores.
Now it happened that the poor man died
and was carried into Abraham’s lap by the angels.
The rich man also died and was given an honourable burial.
In the underworld, prey to many pains,
he raised his eyes and saw Abraham from afar
and Lazarus in his womb.
Then he cried out:
Father Abraham, have mercy on me
and instruct Lazarus to dip the tip of his finger in water
and come and refresh my tongue with it,
for I am being tortured by the flames here.
But Abraham replied:
My son, remember how during your lifetime you
received your share of good
and how in like manner to Lazarus fell the evil part;
therefore here now he is experiencing consolation
but thou art tortured.
Moreover, there is a wide gulf between us and you forever,
so that there is no possibility,
– even if one wanted to –
from here to you nor from there to us.
The rich man said:
Then I ask thee, father,
that thou wilt send him to my father’s house,
for I have five more brothers;
let him warn them,
lest they also
end up in this place of torment.
But Abraham spoke:
They have Moses and the prophets; let them listen to them.
But he said:
Och no, father Abraham!
But if one goes to them from the dead ,
they will repent.
He, however, spoke to him:
If they do not listen to Moses and the prophets ,
neither will they be persuaded
if anyone rises from the dead.”

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

185 . In any discussion concerning an entrepreneurial initiative, one should ask a series of questions to discern whether it will lead to a truly integral development: for what purpose? why? where? how? who is it aimed at? what are the risks? to what price? who will pay the costs and how will he do it? In this examination, there are issues that should take precedence. For example, we know that water is a scarce and indispensable resource; moreover, it is a fundamental right that conditions the exercise of other human rights. This is beyond dispute and transcends any analysis of any environmental impact on a region.

To be continued               For previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from
The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Zaterdag in de vijfentwintigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

De dood is voor Prediker het onvermijdelijke en definitieve einde van alles. De ouderdom is voorbode van de dood. In uitzonderlijke beelden wordt eerst de ouderdom en daarna de dood geschetst. De huisbewaarders, de handen, beginnen te beven, de benen, de sterke mannen, buigen door, de tanden, de maalsters laten het afweten en de vrouwen aan het venster, de ogen, zien niet meer, de oren, de huisdeur valt in het slot en de geluiden worden doffer. De oude mens ziet op tegen alles. En dan komt de dood. Een koord die afknapt, een schaal die breekt, een kruik die stuk gaat en het scheprad dat valt. Alles is zo ijdel en voorbij. Psalm 20 onderlijnt deze gedachte.

EERSTE LEZING       Pred. 11,9-12,8

Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd,
voordat het stof naar de aarde teruggaat,
en de levensgeest weerkeert naar God.

Uit het Boek Prediker

Jongeman, wees opgewekt in uw jeugd
en laat uw hart vrolijk zijn, in uw jonge jaren.
Laat u leiden door wat uw hart verlangt
en door wat uw ogen zien,
maar bedenk wel
dat God u over dat alles rekenschap zal vragen.
Weer uit uw hart de bitterheid
en houd u het lijden van het lijf,
want de jeugd en de morgenstond zijn vluchtig.
Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd,
voordat de kwade dagen komen
en de jaren naderen
waarvan gij zeggen zult : “Ze bevallen mij niet !”,
voordat de zon verduistert
en ook het licht en de maan en de sterren,
voordat de wolken terugkomen na de regen,
voordat de huisbewaarders beven
en de sterke mannen ineenkrimpen,
en de maalsters haar werk niet meer doen
omdat haar aantal te klein is geworden,
en over haar die door de tralies uitzien de duisternis daalt,
voordat de deuren aan de straat dichtgaan
en het geluid van de molen doffer wordt
en de stem van de vogel ijler klinkt
en degenen die zingen verstommen,
voordat men tegen iedere helling opziet
en angstig is op straat,
-dan bloeit de amandelboom,
is de sprinkhaan verzadigd
en barst de kappervrucht open,
terwijl de mens vertrekt naar zijn eeuwig tehuis
en de klagers al rondgaan op straat –
voordat het zilveren koord wordt losgemaakt
en de gouden emmer gebroken,
en de kruik bij de bron wordt verbrijzeld
en de katrol gebroken de put in valt
en het stof naar de aarde teruggaat
waar het vandaan is gekomen,
en de levensgeest weerkeert naar God
die hem heeft gegeven.
IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker,
en alles is ijdelheid.

TUSSENZANG     Ps. 90(89), 3-4, 5-6, 12-13, 14, 17

Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest
voor ieder geslacht opnieuw.

Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof,
Gij zegt : Keer terug, kind van mensen !
Voor U zijn duizend jaren één dag,
als gisteren dat al voorbij is,
een uur van slaap in de nacht.

Ons leven breekt af als een droom in de ochtend,
kortstondig is het als gras op het veld.
Des morgens ontkiemt het en schiet het op,
des avonds is het verwelkt.

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart.
Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons ?
Wees toch uw dienaars genadig.

Verleen ons van nu af uw rijkste zegen
en laat heel ons leven gelukkig zijn.
Uw zegen, Heer God, moge over ons waken,
bestuur onze handen bij al wat zij doen.

 

ALLELUIA          Hebr. 4,12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia

EVANGELIE          Lc. 9, 43b-45

De Mensenzoon zal worden overgeleverd.
De leerlingen schrokken ervoor terug
Hem hierover te ondervragen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd,
terwijl iedereen zich verbaasde over alles wat Jezus deed,
sprak Hij tot zijn leerlingen :
“Hebt een open oor voor wat Ik u zeg.
“De Mensenzoon zal worden overgeleverd
in de handen der mensen.”
Ofschoon zij die woorden niet begrepen
-ze bleven voor hen omsluierd,
zodat zij het niet konden vatten –
schrokken zij ervoor terug Hem hierover te ondervragen.

_______________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

184.Wanneer er eventuele risico’s voor het milieu die het huidige en toekomstige algemeen welzijn betreffen, verschijnen, dan vraagt deze situatie “dat de beslissingen worden gebaseerd op een vergelijking tussen te voorspellen risico’s en voordelen voor iedere mogelijke alternatieve keuze”. Dit geldt vooral, als een project een toename kan betekenen in de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen, de emissies en lozingen, in de productie van afval, ofwel een aanzienlijke verandering van het landschap, in de habitat van beschermde soorten of in een publieke ruimte. Sommige projecten, die niet door een nauwkeurige analyse worden ondersteund, kunnen de levenskwaliteit van een plaats ten diepste aantasten door onderling verschillende kwesties zoals bijvoorbeeld een niet voorziene akoestische vervuiling, een beperking van het zicht, het verlies van culturele waarden, de effecten van het gebruik van kernenergie. De consumptistische cultuur, die de voorkeur geeft aan de korte termijn en aan het privébelang, kan te snelle procedures bevorderen of het achterhouden van informatie toestaan.

 

Wordt vervolgd                           Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________________________________________________________

Saturday in the twenty-fifth week through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

For Ecclesiastes, death is the inevitable and final end of everything. Old age is harbinger of death. In extraordinary images, old age is outlined first and then death. The housekeepers, the hands, begin to tremble, the legs, the strong men, bow through, the teeth, the grinders fail, and the women at the window, the eyes, see no more, the ears, the house door falls into lock and the sounds become duller. The old man looks up to everything. And then death comes. A cord snapping off, a bowl breaking, a pitcher breaking and the scooping wheel falling. Everything is so vain and over. Psalm 20 underlines this thought.

 

FIRST READING      Ecclesiastes 11.9-12.8

Remember your Creator in the days of your youth,
before the dust returns to the earth,
and the spirit of life returns to God.

From the Book of Ecclesiastes

Young man, be cheerful in thy youth
and let your heart be cheerful, in your young years.
Be guided by what your heart desires
and by what your eyes see,
but remember
that God will hold you accountable for all that.
Repel bitterness from your heart
and keep from suffering,
for youth and the dawn are fleeting.
Remember your Creator in the days of your youth,
before the evil days come
and the years draw near
of which thou shalt say, “They please me not!”,
before the sun darkens
and also the light and the moon and the stars,
before the clouds return after the rain,
before the caretakers tremble
and the strong men cringe,
and the grinders no longer do her work
because her numbers have become too small,
and over her looking out through the bars darkness descends,
before the street doors close
and the sound of the mill grows duller
and the voice of the bird sounds thinner
and those who sing fall silent,
before one looks up every hillside
and anxious in the street,
-then the almond tree blossoms,
the locust is satiated
and the barberry bursts open,
while man departs for his eternal home
and the complainers are already roaming the streets –
before the silver cord is loosened
and the golden bucket is broken,
and the pitcher at the well is shattered
and the pulley falls broken into the well
and the dust goes back to the earth
from whence it came,
and the spirit of life returns to God
who gave it.
Vanity of vanities, says Ecclesiastes,
and all is vanity.

INTERLUDIUM      Ps. 90(89), 3-4, 5-6, 12-13, 14, 17

You, Lord, have always been our refuge
for every generation anew.

That which is mortal perishes again to dust,
Thou sayest : return, child of men !
To Thee a thousand years are one day,
as yesterday that is already past,
an hour of sleep in the night.

Our life breaks down like a dream in the morning,
brief as grass on the field.
In the morning it germinates and sprouts,
in the evening it withers.

Teach us to value our days
and so come to wisdom of heart.
Let go, Lord, how long wilt Thou torment us?
Have mercy on thy servants.

Grant us from now on Your richest blessing
and let all our lives be happy.
Thy blessing, Lord God, may watch over us,
guide our hands in all they do.

ALLELUIA    Hebrews 4:12

Alleluia.
The word of God is alive and powerful,
and it penetrates to the fulcrum of soul and spirit.
Alleluia

GOSPEL    Lk. 9,43b-45

The Son of Man will be delivered up.
The disciples shrank from
questioning Him about this.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time,
while everyone was marvelling at all that Jesus was doing,
He spoke to His disciples :
“Have an open ear to what I say to you.
“The Son of Man will be delivered up
into the hands of men.”
Although they did not understand these words
-they remained veiled before them,
so that they could not grasp it –
they shrank from questioning Him about it.

_______________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

184.When possible risks to the environment affecting the present and future common good appear, this situation “demands that decisions be based on a comparison between foreseeable risks and benefits for each possible alternative choice”. This is especially true, if a project may mean an increase in the exploitation of natural resources, emissions and discharges, in the production of waste, either a significant change in the landscape, in the habitat of protected species or in a public space. Some projects, unsupported by accurate analysis, can deeply affect the quality of life of a place through interrelated issues such as, for example, unforeseen acoustic pollution, impairment of visibility, loss of cultural values, the effects of the use of nuclear energy. The consumerist culture, which favours the short term and private interest, may promote too quick procedures or allow the withholding of information.

 

To be continued               For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays
Laudato Si Official English translation

_____________________________________________________________________