http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Teresia Benedicta van het Kruis, mgd. en mrt., patrones van Europa

Leefde van 1891 tot 1942
Omgebracht in Auschwitz
Beschermheilige van Europa

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Het huidige Europa heeft de aanwezigheid nodig van volwassen gelovige katholieken en christelijke missionerende gemeenschappen die getuigen van Gods liefde voor alle mensen. Deze hernieuwde verkondiging van Christus moet samengaan met een diepgaande eenheid en gemeenschap met de Kerk, en in dialoog met de volgelingen van andere religies. Het Evangelie is een licht dat alle gebieden van het sociale leven verlicht: van de familie, naar cultuur, de school, de universiteit, jonge mensen en de massa media, de economie, politiek. Christus ontmoet mensen waar zij leven en werken en geeft hen daarbij volle betekenis aan hun bestaan.
(Paus Johannes Paulus II)

 

EERSTE LEZING              Hos.  2, 16b.17b. 21-22

Ik neem u als mijn bruid, voor altijd.

Uit de profeet Hoséa

Dit zegt de HEER:
“Ik zorg dat uw moeder Israël
naar de woestijn gaat en ik spreek tot haar hart.
Daar wordt zij weer gewillig,
zoals in de dagen van haar jeugd
toen zij optrok uit Egypte.
Ik neem u als mijn bruid, voor altijd,
als mijn bruid, in recht en gerechtigheid,
in goedheid en erbarming,
als mijn bruid, in onverbrekelijke trouw:
Dan zult gij de HEER leren kennen.”

TUSSENZANG         Ps. 45(44), 11-12, 14-15, 16-17

Zie, de bruidegom is daar,
ga Christus, de Heer, tegemoet (cf. Mt. 25, 6).

Luistert, dochter, wees aandachtig,
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
breng hem uw hulde, want hij is uw heer.

Daar treedt de koningsdochter binnen
in haar schoonheid,
haar klederen van goud-doorweven stof.
In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning,
met haar gevolg van maagden komt zij naderbij.

Men haalt hen in met blijdschap en gejuich,
zij treden binnen in de koninklijke woning.
Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader,
zij zullen vorsten zijn in heel het land.

 

EVANGELIE               Mt. 25, 1-13

Daar is de Bruidegom, trekt Hem tegemoet !

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis:
“Het is met het Rijk der hemelen
als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken,
de bruidegom tegemoet.
Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig.
Want de dommen namen wel hun lampen mee,
maar geen olie;
de verstandigen echter namen met hun lampen
tevens kruiken olie mee.
Toen nu de bruidegom op zich liet wachten,
dommelden zij allen in en sliepen.
Maar midden in de nacht klonk er geroep:
“Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!”
Meteen waren al de meisjes wakker
en maakten hun lampen in orde.
De dommen zeiden tegen de verstandigen:
“Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit.”
Maar de verstandigen antwoordden:
“Neen, er mocht eens niet genoeg zijn
voor ons en jullie samen.
Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.”
Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen
kwam de bruidegom,
en die klaar stonden,
traden met hem binnen om bruiloft te vieren;
en de deur ging op slot.
Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden:
“Heer, heer, doe open!”
Maar hij antwoordde:
“Voorwaar, Ik zeg u: ik ken u niet.”
Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.”
                                    ________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS    FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

Ecologie van milieu, economie en samenleving 

138. De ecologie bestudeert de relaties tussen levende organismen en het milieu waarin zij zich ontwikkelen. Zij vereist ook dat wij stilstaan bij en discussiëren over de levens- en overlevingsvoorwaarden van een samenleving, met de eerlijkheid om modellen van ontwikkeling, produktie en consumptie in vraag te stellen. Het is niet overbodig om nogmaals te benadrukken dat alles met elkaar samenhangt. Tijd en ruimte staan niet los van elkaar, evenmin kunnen atomen en subatomaire deeltjes van elkaar worden gescheiden. Zoals de verschillende – fysische, chemische en biologische – componenten van de planeet met elkaar verbonden zijn, zo vormen ook de levende soorten een netwerk dat wij nooit definitief zullen kennen en begrijpen. Veel van onze genetische informatie wordt gedeeld met vele levende wezens. Daarom kan fragmentarische en geïsoleerde kennis een vorm van onwetendheid worden als zij zich verzet tegen integratie in een bredere visie op de werkelijkheid.

 


Wordt vervolgd                    Voor eerdere publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan 
De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_________________________________________________________

Monday – St Teresia Benedicta of the Cross, Virg. and Mar., Patroness of Europe

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

Today’s Europe needs the presence of mature believing Catholics and Christian missionary communities who bear witness to God’s love for all people. This renewed proclamation of Christ must be accompanied by profound unity and communion with the Church, and in dialogue with the followers of other religions. The Gospel is a light that illuminates all areas of social life: from the family, to culture, the school, the university, young people and the mass media, the economy, politics. Christ meets people where they live and work, giving full meaning to their existence.
(Pope John Paul II)

 

FIRST READING           Hos. 2, 16b.17b. 21-22

I take you as my bride forever.

From the prophet Hoséa

This is what the LORD says:
“I will make your mother Israel going
to the wilderness, and I will speak to her heart.
There she will become willing again,
as in the days of her youth
when she came up out of Egypt.
I will take you as my bride forever,
in righteousness and justice,
in kindness and mercy,
as my bride in unbreakable faithfulness:
Then shall ye know the LORD.”

Interludium Ps. 45(44), 11-12, 14-15, 16-17

Behold, the bridegroom is there,
go and meet Christ the Lord (cf. Mt 25:6)

Listen, daughter, be attentive,
forget thy people, forget thy father’s house.
Your beauty awakens the love of the King,
pay him homage, for he is your lord.

There the king’s daughter enters
in her beauty,
Her garments of gold woven cloth.
In splendour of colour they lead her to the king,
With her retinue of maidens she approaches.

They are overtaken with joy and jubilation,
they enter the royal residence.
Thy sons shall one day take the place of thy father,
they shall be princes in all the land.

 

GOSPEL      Mt 25, 1-13

There is the Bridegroom, go and meet Him!

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

In those days Jesus told his disciples this parable:
“The kingdom of heaven is like ten girls
who went out with their lamps
to meet the bridegroom.
Five of them were foolish, and the other five were wise.
For the foolish ones took their lamps with them,
but no oil;
but those who were wise took with their lamps
oil with their lamps.
When the bridegroom was very late,
they all dozed off and slept.
But in the middle of the night a cry went up:
“There is the bridegroom! Go and meet him!”
Immediately all the girls were awake
and put their lamps in order.
The foolish said to the wise:
“Give us some oil, for our lamps are going out.”
But the wise replied:
“Nay, for once there may not be enough
for us and you together.
Go to the vendors and get some for yourselves. But while they were on their way to buy
came the bridegroom,
and those who were ready,
entered with him to celebrate the wedding;
and the door was locked.
Later the other girls came and said:
“Lord, Lord, open up!”
But he replied:
“Verily I say unto thee, I know thee not.”
So be vigilant, for ye know neither day nor hour.”
                                    _________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home

Ecology of the environment, economy and society 

138. Ecology studies the relationships between living organisms and the environment in which they develop. It also requires us to pause to reflect and discuss the conditions of life and survival of a society, with the honesty to question models of development, production and consumption. It is not superfluous to emphasise once again that everything is interrelated. Time and space are not independent of each other, nor can atoms and subatomic particles be separated. Just as the various – physical, chemical and biological – components of the planet are interrelated, so too the living species form a network that we will never definitively know and understand. Much of our genetic information is shared with many living things. Therefore, fragmentary and isolated knowledge can become a form of ignorance if it resists being integrated into a broader vision of reality.

 

To be continued               For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________________

 

Maandag – H. Dominicus, pr.

 

H. Dominicus was de stichter van de Dominicanen
Geboren 8/8/1170 Overleden 6/8/1221

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Ezechiël zoekt naar de betekenis van de ballingschap voor het Godsvolk. Laat Hij zijn volk gaan en blijft Hij achter in de tempel? God is niet gebonden aan zijn tempel; Hij is altijd en overal bij zijn mensen. Ook wanneer ze in ballingschap zijn, ook wanneer dat omwille van eigen kwaad en afgoderij is. Hij blijft een toevluchtsoord voor de verdrukten die op Hem vertrouwen. Zoals Hij dat voor Jezus zal zijn wanneer deze zijn lijden, kruis en dood zal opnemen om ons met zijn Vader te verzoenen. Waar op mijn kruisweg herken ik de sporen van Gods aanwezigheid ?

EERSTE  LEZING                Ez. 1, 2-5.24-28
Verschijning van de heerlijkheid van de Heer.

Uit de Profeet Ezechiël

Op de vijfde dag van de maand,
in het vijfde jaar van de ballingschap van koning Jojakin,
werd het woord van de  Heer gericht
tot de priester Ezechiël, de zoon van Bazi ;
deze bevond zich in het land van de Chaldeeën,
bij de rivier, de Kebar :
daar raakte de hand van de Heer hem aan.

Ik keek op en ik zag een stormwind,
die uit het noorden kwam aanzetten,
een zware wolk met flitsend vuur, door stralengloed omgeven.
En binnenin, midden in het vuur,
was iets dat er uitzag als fonkelend metaal.
En in het midden daarvan was iets
dat op vier levende wezens leek.
En hun aanblik was zo,
dat zij de gestalte van een mens hadden.
Ik hoorde het gedruis van hun vleugels ;
het klonk als het gedruis van geweldige wateren,
als de stem van de Almachtige.
Wanneer zij zich voortbewogen, was er een dreunend geluid,
net het rumoer van een leger.
Wanneer zij stilstonden, lieten zij hun vleugels zakken.
Dat gebeurde, als er een stem weerklonk
boven het gewelf, dat zich boven hun hoofden bevond :
dan stonden zij stil en lieten zij hun vleugels zakken.
En boven het gewelf, dat zich boven hun hoofden bevond,
was iets dat er uitzag als saffier;
het had de vorm van een troon.
En op datgene wat de vorm van een troon had,
daarop gezeten, was een gestalte, die er uitzag als een mens.
Ik zag iets dat fonkelde als metaal ;
van datgene wat zijn heupen leken naar boven toe,
zag het er uit als een vuur, door een hulsel omgeven ;
en naar beneden toe van datgene wat zijn heupen leken,
zag ik iets dat op een vuur leek,
door een stralengloed omgeven.
Het zag er uit als de boog
die op regendagen in de wolken komt staan :
zo zag die stralengloed daar omheen er uit.
Dat was de aanblik van de verschijning
van de heerlijkheid van de Heer.
Ik zag haar en wierp mij neer,
met mijn aangezicht op de grond.

TUSSENZANG         Ps. 148, 1-2, 11-12ab, 12c -14b, 14cd

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Looft de Heer vanuit heel de hemel,
looft Hem, al wat hierboven is.
Looft Hem, al zijn engelenscharen,
looft Hem, heel zijn legermacht.

Vorsten der aarde met al uw volken,
heren en rechters in heel het land;
jonge mannen en jonge meisjes,
grijsaards en kinderen, allen bijeen ;

Laat hen nu prijzen de Naam van de Heer,
want deze Naam is alleen verheven.
Roemrijk is Hij boven aarde en hemel,
roemvol maakte Hij ook ons volk.

Hij is de glorie van al zijn getrouwen,
van Israëls volk, zijn eigen bezit.

ALLELUIA            Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Mt. 17, 22-27

Zij zullen de Mensenzoon doden,
maar op de derde dag zal Hij verrijzen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Terwijl zij nog in Galilea bijeen waren
sprak Jezus tot zijn leerlingen :
“De Mensenzoon
zal worden overgeleverd in de handen der mensen,
en ze zullen Hem doden,
maar op de derde dag zal Hij verrijzen.”
Zij werden zeer bedroefd.
Toen zij in Kafarnaüm waren aangekomen
kwamen de inners van de tempelbelasting
op Petrus af en zeiden:
“Betaalt uw Meester de didrachmen niet ?”
Hij antwoordde :
“Welzeker !”
Maar toen Petrus het huis binnenging
voorkwam Jezus hem met de  woorden:
“Wat dunkt u, Simon ?
“Van wie heffen de aardse vorsten tol of belasting,
van hun kinderen of van vreemden ?”
En toen hij antwoordde : Van vreemden, zei Jezus tot hem :
“Dus de kinderen zijn vrij.
“Maar toch, om hun geen aanstoot te geven :
ga naar het meer,
werp uw haak uit en grijp de eerste vis die boven komt ;
maak zijn bek open en gij zult een stater vinden ;
betaal daarmee voor Mij en voor u.”

___________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Vierde hoofdstuk  Een integrale ecologie 

137. Aangezien alles nauw met elkaar in verband staat en de huidige problemen vragen om een blik die rekening houdt met alle aspecten van de wereldcrisis, stel ik voor nu stil te blijven staan bij een reflectie over de verschillende elementen van een integrale ecologie die duidelijk menselijke en maatschappelijke dimensies bevat.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________

Monday Saint Dominic, pr

H. Dominic was the founder of the Dominicans
Born 8/8/1170 Died 6/8/1221

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Ezekiel searches for the meaning of the exile for the people of God. Will He let His people go and stay behind in the temple? God is not bound to his temple; he is always and everywhere with his people. Even when they are in exile, even when it is because of their own evil and idolatry. He remains a refuge for the oppressed who trust in Him. As He will be for Jesus when he takes up his suffering, cross and death to reconcile us with his Father. Where on my way of the cross do I recognise the traces of God’s presence?

 

FIRST READING      Ez. 1, 2-5.24-28
Appearance of the glory of the Lord.

From the Prophet Ezekiel

On the fifth day of the month,
in the fifth year of the exile of King Jehoiakin,
the word of the Lord was spoken
to the priest Ezekiel, son of Bazi ;
He was in the land of the Chaldeans,
near the river, the Kebar :
There the hand of the Lord touched him.

I looked up and I saw a storm wind
coming from the north,
a heavy cloud with a flash of fire, surrounded by rays of light.
And within it, in the midst of the fire
was something that looked like twinkling metal.
And in the middle of it was something
that looked like four living creatures.
And their appearance was such
that they had the shape of a man.
I heard the beat of their wings ;
It sounded like the noise of great waters,
Like the voice of the Almighty.
When they moved, there was a thumping sound,
Like the noise of an army.
When they stood still, they would lower their wings.
This happened when a voice was heard
over the vault that was above their heads:
Then they would stand still and lower their wings.
And over the vault that was above their heads
was something that looked like sapphire;
It had the form of a throne.
And on that which was in the form of a throne
seated upon it was a figure that looked like a man.
I saw something twinkling like metal ;
From that which seemed to be his hips upward,
From what seemed to be his hips upwards, it looked like a fire surrounded by a shell;
And downward from that which seemed to be his hips,
I saw something that looked like a fire,
surrounded by a radiant glow.
It looked like the arch
that comes up in the clouds on rainy days :
That was how the ray of sunshine looked around it.
That was the sight of the appearing
of the glory of the Lord.
I saw her and threw myself down,
with my face upon the ground.

INTERLUDIUM   Ps. 148, 1-2, 11-12ab, 12c-14b, 14cd

Full are heaven and earth of your glory.

Praise the Lord from all heaven,
Praise Him, all that is above.
Praise him, all his hosts,
Praise him, all his armies.

Sovereigns of the earth with all thy people,
Lords and judges in all the land;
young men and young girls,
greybeards and children, all together;

Let them now praise the Name of the Lord,
for this name alone is exalted.
Glorious is He above earth and heaven,
Glorious also is He to our people.

He is the glory of all his faithful,
of Israel’s people, His own possession.

ALLELUIA Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Let your face shine before your servant, Lord,
let me see your judgments.
Alleluia.

 

GOSPEL   Mt 17, 22-27

They will kill the Son of Man,
but on the third day he will rise again.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

While they were still assembled in Galilee
Jesus spoke to his disciples:
“The Son of Man
will be delivered into the hands of men,
and they will kill him,
but on the third day He will be resurrected.”
They were greatly grieved.
When they had arrived in Capernaum
the collectors of the temple tax came
came up to Peter and said:
“Does not your Master pay the didrachmas?”
He replied :
“Indeed!”
But when Peter entered the house
Jesus prevented him by saying:
“What do you think, Simon?
“Of whom do the princes of the world exact a tax or a toll?
From their children or from strangers?
And when he answered : From strangers, Jesus said to him :
“So the children are free.
“But still, to give them no offence :
go to the lake,
cast your hook and seize the first fish that comes up;
Open its mouth and you will find a stater ;
pay with it for me and for you.”

___________________________

Laudato Si

Encyclicl of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

Fourth Chapter An Integral Ecology 

137. Since everything is closely interrelated and the present problems call for a view that takes into account all aspects of the world crisis, I propose to dwell now on a reflection on the various elements of an integral ecology that clearly includes human and social dimensions.

 

 

To be continued       For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from
The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________________

 

Negentiende zondag door het jaar

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Vandaag horen we hoe Gods volk de belofte op zich nam
te delen in elkaars voor- en tegenspoed,
in zowel het goede als in de gevaren.
Het zijn worden die in onze snel veranderende, uitdagende,
soms beangstigende tijden herkenbaar zijn.
Wij zijn Gods volk onderweg.
En dat blijkt soms minder evident dan we veronderstelden:
oude zekerheden vallen plots weg.
Toch klinkt het telkens weer, zoals in de psalm:
‘Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
het volk dat Hij aan de dood zal ontrukken.’
Door onze God heeft het kwade, de dood, nooit het laatste woord.
In Christus heeft Hij ons licht in het duister geboden,
de weg, de waarheid en het volle leven.
Ook vandaag horen we daarom Jezus zeggen:
‘Weest niet bevreesd, kleine kudde;
het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken.’
Laten wij in vertrouwen rond Hem samenkomen.

 

EERSTE  LEZING   Wijsh. 18, 6-9                              

De straf die gij onze vijanden deed ondergaan,
werd voor ons, uitverkorenen, een zege.

Uit het boek Wijsheid

De nacht van de uittocht uit Egypte
was aan onze voorvaderen tevoren aangekondigd.
Zo konden ze vol vreugde de vervulling verwachten
van de beloften waarop ze vertrouwden.
Zo kon uw volk ook uitzien naar de redding der rechtvaardigen
en de ondergang van hun vijanden.
De straf, die Gij onze vijanden deedt ondergaan
werd voor ons, uitverkorenen, een zege.
Want de kinderen der vromen
hadden in stilte het offermaal gebruikt,
en zich met een heilige belofte verplicht
dat ze gelijkelijk het goede zouden delen en de gevaren trotseren,
en daarom hadden de vromen reeds hun oude liederen aangeheven.

Antwoordpsalm       Ps. 33(32) 1 en 12, 18-19, 20 en 22

Keervers
Zalig het volk, door de Heer als zijn erfdeel gekozen.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
rechtschapenen past een lofzang.
Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
het volk dat Hij koos als zijn erfdeel.

Het oog van de Heer rust op hen die Hem vrezen,
die rekenen op zijn erbarming.
Dat Hij hen ontrukken zal aan de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Wij stellen al onze hoop op de Heer,
Hij is onze hulp en ons schild.
Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen
zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.

 

TWEEDE  LEZING            Hebr 11,1-2.8-19)

Hij zag uit naar de stad, waarvan God de ontwerper en bouwer is.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen,
het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen.
Om hun geloof zijn de oudsten met ere vermeld.

Door het geloof
heeft Abraham gehoor gegeven aan de roeping van God,
en ging hij op weg naar een land
dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen;
hij vertrok zonder te weten waarheen.
Door het geloof
heeft hij als vreemdeling vertoefd in het land dat hem beloofd was;
hij woonde er in tenten,
evenals Isaäk en Jakob, die dezelfde belofte erfden;
want hij zag uit naar de stad met de fundamenten,
waarvan God de ontwerper en de bouwer is.
Door het geloof heeft ook Sara,
ofschoon haar tijd al lang voorbij was,
de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen,
want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan,
zijn woord zou houden.
Daarom is dan ook aan één man,
en nog wel in zijn hoge ouderdom,
een nageslacht gegeven,
talrijk als sterren aan de hemel,
ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee.

(In geloof zijn zij allen gestorven
zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was.
Zij hebben het heil alleen uit de verte gezien en begroet.
Zij hebben zichzelf vreemdelingen en passanten op aarde genoemd.
Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen
dat zij op zoek zijn naar een vaderland.
Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst
dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren,
maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland,
het hemelse.
Daarom schaamt God zich niet hun God genoemd te worden,
want Hij heeft voor hun een stad gebouwd.
Door het geloof heeft Abraham,
toen hij op de proef gesteld werd
Isaak ten offer gebracht.
Hij die de beloften had ontvangen
stond op het punt zijn enige zoon te offeren,
de zoon van wie hem gezegd was:
“Alleen zij die van Isaak afstammen,
zullen gelden als uw nageslacht.”
Want Abraham was ervan overtuigd
dat God zelfs de macht heeft om doden ten leven te wekken;
en uit de dood heeft hij, om zo te zeggen
zijn zoon ook teruggekregen.)

Vers voor het evangelie           Mt. 24, 42.44

Alleluia.
Weest waakzaam en weest ook bereid
omdat de Mensenzoon komt op het uur
waarop gij het niet verwacht.
Alleluia.

 

EVANGELIE    Lc. 12, 32-48

Weest ook gij bereid.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

(“Weest niet bevreesd, kleine kudde;
het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken.
Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen;
verschaft u beurzen die niet verslijten,
en verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel,
waar geen dief komt en geen mot hem bederft.
Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.)
Houdt uw lendenen omgord en de lampen brandend!
Gedraagt u als mensen
die wachten op de terugkomst van hun heer
die naar de bruiloft is,
om, als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen.
Gelukkig de dienaars
die de heer bij zijn komst wakende zal vinden.
Voorwaar, Ik zeg u:
Hij zal zich omgorden
en hij zal hen aan tafel nodigen
en langs hen gaan om te bedienen.
Al komt hij ook in de tweede of de derde nachtwake,
gelukkig die dienaars die hij zo aantreft.
Begrijpt dit wel:
als de eigenaar van het huis wist
op welk uur de dief zou komen,
zou hij niet laten inbreken in zijn huis.
Weest ook gij bereid,
omdat de Mensenzoon komt
op het uur waarop gij het niet verwacht.”
(Petrus vroeg Hem nu:
“Heer, bedoelt Gij deze gelijkenis voor ons of voor iedereen?”
De Heer sprak:
“Wie zou die trouwe en verstandige beheerder wel zijn,
die de Heer over zijn dienstvolk zal aanstellen
om hun op de gestelde tijd hun rantsoen koren te geven?
Gelukkig de knecht
die de heer bij zijn aankomst daarmee bezig vindt.
Waarlijk ik zeg u:
Hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.
Maar, zegt die knecht bij zichzelf:
Mijn heer blijft nog wel een poosje weg,
en begint hij de knechten en dienstmeisjes te slaan,
en gaat hij zich te buiten aan spijs en drank,
dan zal de heer van die knecht komen
op een dag dat hij hem niet verwacht
en op een uur dat hij niet kent;
en hij zal hem met het zwaard straffen
en hij zal hem zo het lot doen ondergaan van de ontrouwen.
De knecht die de wil van zijn heer kende,
maar geen beschikkingen trof noch handelde volgens diens wil,
zal zwaar getuchtigd worden.
Wie echter in onwetendheid
dingen heeft gedaan die tuchtiging verdienen,
zal slechts licht gestraft worden.
Van ieder aan wie veel is gegeven zal veel worden geëist;
en van hem aan wie veel is toevertrouwd
zal des te meer worden gevraagd.”)

___________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

136. Van de andere kant is het verontrustend dat sommige ecologische bewegingen de integriteit van het milieu verdedigen en terecht eisen grenzen te stellen aan wetenschappelijk onderzoek, terwijl zij soms dezelfde beginselen niet toepassen op het menselijk leven. Dikwijls rechtvaardigt men dat alle grenzen worden overschreden, wanneer men experimenteert met levende menselijke embryo’s. Men vergeet dat de onvervreemdbare waarde van een mens veel verder gaat dan de graad van zijn ontwikkeling. Eveneens beschouwt de techniek uiteindelijk elke praktijk gewettigd, wanneer zij de grote ethische beginselen niet erkent. Zoals wij in dit hoofdstuk hebben gezien, zal de techniek, wanneer zij van de ethiek wordt gescheiden, niet gemakkelijk in staat zijn de eigen macht zelf te beperken.

 

Wordt vervolgd             Voor voorafgaande publicaties scroll down

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________

Nineteenth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

Today we hear how God’s people took upon themselves the promise
to share in each other’s prosperity and adversity,
in both the good and the bad.
These are words that are recognisable in our fast-changing, challenging,
sometimes frightening times.
We are God’s people on the move.
And that sometimes turns out to be less evident than we assumed:
Old certainties suddenly fall away.
Yet we hear it again and again, as in the psalm:
Blessed are the people who have the Lord as their God,
the people that he will snatch from death.
Through our God, evil, death, never has the last word.
In Christ He has given us light in the darkness,
the way, the truth and the full life.
Today too, therefore, we hear Jesus say:
Be not afraid, little flock;
It has pleased your Father to give you the kingdom.
Let us gather around Him in confidence.

 

FIRST READING      Wis. 18, 6-9                              

The punishment which you inflicted on our enemies
became for us, the elect, a triumph.

From the book of Wisdom

The night of the exodus from Egypt
was announced in advance to our forefathers.
Thus they could joyfully expect the fulfilment
of the promises in which they trusted.
Thus could your people also look forward to the salvation of the righteous
And the destruction of their enemies.
The punishment which thou didst inflict on our enemies
Became for us, the elect, a triumph.
For the children of the pious
Had silently used the sacrificial meal,
and committed themselves by a holy vow
that they would share equally in good things and defy danger,
And therefore the pious had already sung their ancient songs.

Respiratorial  Ps. 33(32) 1 and 12, 18-19, 20 and 22

Refrain
Blessed is the people, whom the Lord hath chosen to be his inheritors.

Rejoice, the righteous, before the Lord,
to the righteous a song of praise befits.
Blessed are the people who have the Lord as their God,
the people whom he has chosen to be his inheritors.

The eye of the Lord is upon those who fear Him,
who count on his mercy.
That He will snatch them from death,
feed them in times of famine.

We put all our hope in the Lord,
He is our help and our shield.
Let your compassion, Lord, descend upon us
as our trust is in You.

 

SECOND READING    Hebr 11,1-2,8-19)

He looked forward to the city, of which God is the designer and builder.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Faith is a firm ground for our hopes,
It convinces us of the reality of things unseen.
For their faith the elders are mentioned with honour.

By faith
Abraham answered the call of God,
and he went forth into a land
that was destined for him and his heirs;
he left without knowing where to go.
By faith
he stayed as a stranger in the land that was promised to him;
he lived there in tents,
like Isaac and Jacob, who inherited the same promise;
for he looked forward to the city with its foundations,
of which God is the designer and builder.
Through faith, Sarah also,
although her time was long past,
received the power of fertility,
for she knew that He who had made the promise
would keep his word.
Therefore, to one man,
and still in his old age,
was given an offspring,
as numerous as the stars in the sky,
innumerable as the grains of sand on the beach of the sea.

In faith they all died
without having received what was promised them.
They have only seen and greeted salvation from afar.
They have called themselves strangers and passers-by on earth.
Those who speak in this way clearly show
that they are in search of a homeland.
Had they been homesick for the land of their origin
they could easily have returned,
but their longing was for a better homeland,
the heavenly.
Therefore God is not ashamed to be called their God,
for He has built for them a city.
By faith Abraham,
when he was put to the test
offered up Isaac as a sacrifice.
He who had received the promises
was about to sacrifice his only son,
the son of whom he had been told:
“Only those who are descended from Isaac,
shall be counted as your offspring.”
For Abraham was convinced
that God even has the power to bring the dead to life;
and from the dead he has, so to speak
brought back his son.

Verse for the Gospel Mt 24, 42.44

Alleluia.
Be vigilant and be ready
Because the Son of Man is coming at the hour
when you least expect it.
Alleluia.

 

GOSPEL    Lk. 12, 32-48

Be ye also ready.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time Jesus said to his disciples:

“Do not be afraid, little flock;
It has pleased your Father to give you the Kingdom.
Sell your possessions and give alms;
provide yourselves with purses that will not wear out,
and gain an inexhaustible treasure in heaven,
where no thief shall come and no moth shall spoil it.
Where your treasure is, there your heart will be also.
Keep your loins girded and your lamps burning!
Behave like people
waiting for the return of their Lord
who is at the wedding,
so that when he comes and knocks, he will open the door at once.
Happy the servants
whom the Lord will find awake at his coming.
Verily I say unto you:
He shall gird himself
and he will invite them to his table
and pass by them to serve.
Though he come in the second or third vigil,
happy are those servants whom he finds so.
Understand this:
If the owner of the house knew
at what hour the thief would come,
he would not have his house broken into.
Be ye also ready,
because the Son of Man is coming
at the hour when you least expect it.”
Peter now asked Him:
“Lord, do You mean this parable for us or for everyone?”
The Lord spoke:
“Who might that faithful and wise administrator be,
whom the Lord shall appoint over his servants
to give them their ration of corn at the appointed time?
Happy the servant
who will find the Lord busy with it on his arrival.
Truly I say to you:
He will appoint him over all that he possesses.
But, says the servant to himself:
“My lord will be away for some time yet.
and he starts beating the servants and maids,
and he indulges in food and drink,
then the master of the servant will come
on a day that he does not expect him
and at an hour which he knoweth not;
and he shall punish him with the sword
and he will make him suffer the fate of the unfaithful.
The servant who knew the will of his lord,
but did not decide or act according to his will,
shall be severely punished.
But he who in ignorance
hath done things worthy of punishment
shall be punished only lightly.
He who has been given much, will be demanded much;
and from him who has been entrusted with much
will be asked all the more.”

___________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

136. On the other hand, it is disturbing that some ecological movements defend the integrity of the environment and rightly demand limits to scientific research, while sometimes failing to apply the same principles to human life. They often justify exceeding all limits when experimenting with living human embryos. They forget that the inalienable value of a human being goes far beyond the degree of its development. Likewise, technology ultimately considers any practice legitimate if it does not recognise the great ethical principles. As we have seen in this chapter, when technology is separated from ethics, it will not easily be able to limit its own power.

 

To be continued        For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken
from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________________

 

Zaterdag – Gedaanteverandering van de Heer

 

Gedaanteverandering
Transfiguratie of verheerlijking op de berg Tabor

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

                        ____________________________

Overweging

Het verhaal van de gedaanteverandering volgt op de vraag van Jezus aan de leerlingen: “Wie zeggen jullie dat ik ben,” en op de eerste aankondiging van zijn lijden. Ook al zijn de apostelen al een tijdje meegetrokken met Jezus, toch zijn ze nog niet tot een intieme kennis van zijn persoon gekomen. Met Hem gaan ze de berg op. In de gedachtengang van de traditie was de berg de plaats bij uitstek waar God woonde. De weg er naar toe is het leven zelf. Op die weg kregen de eerste leerlingen een visioen dat onontkoombaar duidelijk maakt dat Jezus gezonden werd om als een nieuwe Mozes en Elia voor te gaan tot het einde van de wereld. Tenten bouwen en in die bijzondere ervaring blijven hangen was niet aan de orde. Integendeel; vanaf daar zou het werk pas echt beginnen. Ook voor ons, wanneer wij zover zijn gekomen.

 

EERSTE  LEZING               2 Petr. 1, 16-19

Deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus
verkondigden,
beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen
maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister.
Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen
toen door de verheven Majesteit dit woord tot Hem gericht werd :
“Deze is mijn geliefde Zoon
in wie Ik mijn welbehagen heb.”
En deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken
toen wij met Hem waren op de heilige berg.
Hierdoor kreeg voor ons
het woord van de profeten nog meer gezag.

Alleluia.
Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,
in wie Ik mijn behagen heb gesteld ;
luistert naar Hem.
Alleluia.

 

EVANGELIE                 Lc. 9, 28b-36
Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd nam Jezus

Petrus, Jakobus en diens broeder Johannes met zich mee
en besteeg de berg om er te bidden.
Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik
en werden zijn kleren verblindend wit.
En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek;
het waren Mozes en Elia
die in heerlijkheid verschenen waren,
en zij spraken over zijn heengaan
dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken.
Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand.
Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid
en de twee mannen die bij Hem stonden.
Toen dezen van Hem heen wilden gaan zei Petrus tot Jezus :
“Meester, het is goed dat wij hier zijn.
“Laten wij drie tenten bouwen,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”
Maar hij wist niet wat hij zei.
Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde.
Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen.
Uit de wolk klonk een stem die sprak:
“Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene,
luistert naar Hem.”
Terwijl de stem weerklonk
bemerkten zij dat Jezus alleen was.
Zij zwegen erover
en verhaalden in die tijd aan niemand iets
van wat zij gezien hadden.

________________________ 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

135. Er is ongetwijfeld een voortdurende aandacht nodig die ertoe leidt met alle daarbij betrokken ethische aspecten rekening te houden. Daarom is het noodzakelijk een wetenschappelijk en maatschappelijk debat te waarborgen dat verantwoord en breed is, in staat alle beschikbare informatie in aanmerking te nemen en de dingen bij hun naam te noemen. Soms brengt men niet alle informatie ter tafel, maar selecteert men deze naar de eigen belangen, of die nu politiek, economisch of ideologisch zijn. Dit maakt het moeilijk een evenwichtig en verstandig oordeel betreffende de verschillende kwesties te ontwikkelen, waarbij men alle in het spel zijnde variabelen voor ogen houdt. Het is noodzakelijk te beschikken over plaatsen waar degenen die zich op enige wijze direct of indirect betrokken zouden kunnen zien (landbouwers, verbruikers, autoriteiten wetenschappers, producenten van zaden, de bevolking in de nabijheid van de behandelde velden en anderen) in debat kunnen gaan en hun problemen uiteen kunnen zetten of toegang kunnen hebben tot een uitgebreide en betrouwbare informatie om beslissingen te nemen die gericht zijn op het tegenwoordige en toekomstige algemeen welzijn. De kwestie van de genetisch gemodificeerde gewassen (GMO) is gecompliceerd van aard en vereist dat zij in al haar aspecten wordt aangepakt en dit zou tenminste om een grote krachtsinspanning vragen verschillende lijnen van autonoom en interdisciplinair onderzoek te financieren die een nieuw licht daarop kunnen werpen.

 

Wordt vervolgd    Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________

Friday – Transfiguration of the Lord or glorification on Mount Tabor

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

The story of the transformation follows Jesus’ question to the disciples: “Who do you say that I am?” and the first announcement of his suffering. Even though the apostles have been travelling with Jesus for some time, they have not yet come to an intimate knowledge of his person. With Him they go up the mountain. In the thinking of tradition, the mountain was the pre-eminent place where God lived. The way there is life itself. On that road, the first disciples received a vision that makes it inescapably clear that Jesus was sent as a new Moses and Elijah to lead them to the end of the world. Building tents and lingering in that special experience was out of the question. On the contrary, from there on the work would really begin. For us too, when we have come this far.

 

FIRST READING    2 Pet. 1, 16-19

We ourselves have heard this voice from heaven.

From the second letter of the holy apostle Peter

Dearly beloved,

When we proclaimed to you the power and the coming of our Lord Jesus Christ,
we did not rely on ingenious myths
but spoke as eyewitnesses of His glory.
For he received from God the Father honour and glorification
when by the exalted Majesty this word was addressed to Him:
“This is my beloved Son
in whom I am well pleased.”
And this voice we ourselves have heard sounding from heaven
when we were with Him on the holy mountain.
This made the word of the prophets even more important for us.
the word of the prophets even greater authority.

Alleluia.
This is my Son, the well-beloved,
in whom I am well pleased;
hearken unto him.
Alleluia.

 

GOSPEL              Lk 9, 28b-36

While He was at prayer, His countenance changed.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke

At that time Jesus took
Peter, James and his brother John with him and
and went up to the mountain to pray.
While he was praying, His face changed
and his clothes became dazzlingly white.
And behold, two men were conversing with Him;
they were Moses and Elijah
who had appeared in glory,
and they were speaking of his passing.
Peter and his companions, meanwhile, were overcome with sleep.
Awake, they saw his glory
and the two men who stood by him.
When these were about to depart from Him, Peter said to Jesus:
“Master, it is good that we are here.
“Let us build three tents,
one for you, one for Moses and one for Elijah.”
But he did not know what he was saying.
While he was speaking like this, a cloud came and overshadowed them.
As the cloud enveloped them, they were seized with fear.
Out of the cloud came a voice that said:
“This is my Son, the Chosen One,
listen to Him.”
As the voice resounded
they saw that Jesus was alone.
They kept silent about it
and told no one at that time
of what they had seen.

______________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home


135. Undoubtedly, constant attention is needed that leads to taking into account all the ethical aspects involved. It is therefore necessary to ensure a scientific and social debate that is responsible and broad, able to take into account all the information available and to call a spade a spade. Sometimes people do not put all the information on the table, but select it according to their own interests, be they political, economic or ideological. This makes it difficult to develop a balanced and sensible judgment on the various issues, keeping in mind all the variables involved. It is necessary to have places where those who might be directly or indirectly affected in any way (farmers, consumers, authorities, scientists, seed producers, the population living near the treated fields and others) can discuss and explain their problems or have access to a comprehensive and reliable information to make decisions aimed at the present and future common good. The issue of genetically modified crops (GMO) is complex in nature and requires that it be addressed in all its aspects, and this would require at least a major effort to fund various lines of autonomous and interdisciplinary research that can shed new light on it.

 

To be continued               For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________________

 

 

Vrijdag – Kerkwijdingsfeest van de basiliek van Maria de Meerdere

 

Een van de zeven pelgrimskerken van Rome. De belangrijkste van meer dan 80 kerken gewijd aan Maria

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

Er zijn momenten in ons leven waarop wij op een of andere manier geconfronteerd worden met de negatieve krachten waarmee ook Jezus werd geconfronteerd: afwijzing, onverschilligheid, bespotting. Wie zijn leven in dienst wil stellen van het Evangelie en van Gods rijk, zal moeten volhouden, tegen alle weerstand in. Te midden van alle tegenstand en spanningen zegt God ons zijn toekomst aan en sterkt Hij ons – vandaag en elke dag van ons leven – door zijn gaven. Hoe reageer ik op tegenkanting of onverschilligheid?

 

EERSTE LEZING           Nah. 2, 1.3 ; 3, 1-3. 6-7

Wee de bloedstad !

Uit de Profeet Nahum

Zie, op de bergen gaan de voeten
van de vreugdebode die vrede meldt !
Vier, Juda, uw feesten,
volbreng uw geloften !
Nooit meer zal de boosdoener door u heen trekken :
hij wordt volkomen vernietigd.
Voorwaar, de heer herstelt de glorie van Jakob,
ja, de glorie van Israël,
omdat rovers hen hebben beroofd
en hun wijnranken hebben vernield.
Wee de bloedstad,
een en al leugen,
volgepropt met prooi,
die stad die het roven nooit staakte !
Hoor ! Zweepslagen !
Hoor ! Gedender van wielen,
rennende paarden, ratelende wagens,
ruiters op galopperende paarden,
vlammende zwaarden,
flitsende lansen,
gewonden bij hopen, stapels doden :
er is geen eind aan de lijken ;
men struikelt erover.
Ik begooi u met vuilnis,
Ik zet u voor gek
en maak een kijkspel van u.
Dan zal iedereen die u ziet
van u weglopen en zeggen :
“Nineve is neergeslagen.”
Wie is daar rouwig om ?
Waar zou ik troosters voor u moeten zoeken?

TUSSENZANG            Deut. 32, 35cd-36ab, 39abcd, 41

Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.

De dag van hun ondergang komt al nader,
nabij is het treurige lot dat hen wacht.
De Heer staat borg voor het recht van zijn volk,
Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars.

Let op : hier ben Ik, hier sta Ik alleen,
naast Mij bestaan er geen goden.
Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.

Wanneer Ik mijn bliksemend zwaard heb gewet,
mijn hand gereed is de straf te voltrekken ;
dan daalt mijn wraak op mijn vijanden neer,
dan zal Ik hen die Mij haten vergelden

ALLELUIA         cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Mt. 16, 24-28

Wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
“Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen.
“Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden.
“Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen,
als dit ten koste gaat van eigen leven?
“Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven?
“Want de Mensenzoon
zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader,
vergezeld van zijn engelen,
en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Er zijn er onder de hier aanwezigen,
die de dood niet zullen ervaren
voordat zij de Mensenzoon
zullen zien komen in zijn koninklijke macht.”

_________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

134. Hoewel wij niet beschikken over definitieve bewijzen omtrent de schade die transgenetische gewassen bij de mens zouden kunnen veroorzaken, en in sommige streken het gebruik ervan een economische groei tot stand heeft gebracht die ertoe heeft bijgedragen enkele problemen op te lossen, komt men belangrijke moeilijkheden tegen die niet moeten worden gebagatelliseerd. In veel streken constateert men ten gevolge van het invoeren van deze culturen een concentratie van productief land in de handen van weinigen, te wijten aan het “voortschrijdend verdwijnen van de kleine producenten, die ten gevolge van het verlies aan landbouwgrond zich verplicht hebben gezien zich te onttrekken aan de directe productie”. 8 De meest kwetsbaren onder hen worden tijdelijke werknemers en veel landarbeiders verhuizen uiteindelijk naar ellendige nederzettingen in de steden. Het zich uitbreiden van deze culturen verwoest het complexe weefsel van de ecosystemen, vermindert de verscheidenheid in de productie en treft het heden of de toekomst van de regionale economieën. In verschillende landen ziet men een neiging tot de ontwikkeling van oligopolies in de productie van zaaizaden en andere producten die noodzakelijk zijn voor de verbouwing en de afhankelijkheid wordt erger, als men denkt aan de productie van onvruchtbare zaden, die uiteindelijk de boeren zou kunnen verplichten ze van de producerende ondernemingen te kopen.

 

Wordt vervolgd              Voor voorafgaande publicaties scroll down

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________

Friday – Dedication of the Basilica of Mary the Major

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

There are times in our lives when we are confronted in one way or another with the negative forces with which Jesus was also confronted: rejection, indifference, ridicule. Those who wish to live their lives in the service of the Gospel and God’s kingdom must persevere, in the face of all opposition. In the midst of all the opposition and tension, God announces his future to us and strengthens us – today and every day of our lives – with his gifts. How do I react to opposition or indifference?

 

FIRST READING      Nah. 2, 1.3 ; 3, 1-3. 6-7

Woe to the city of blood!

From the prophet Nahum

Behold, on the mountains go the feet
of the herald of peace.
Celebrate, Judah, your feasts,
fulfil your vows !
Never again will the evildoer pass through you :
he shall be utterly destroyed.
Verily, the Lord restores the glory of Jacob,
yea, the glory of Israel,
because robbers have robbed them
and destroyed their vines.
Woe to the city of blood,
full of lies,
crammed with prey,
that city which never stopped looting!
Hear! Whipping!
Hear! Hear! Thundering wheels,
running horses, rattling wagons,
riders on galloping horses,
flaming swords,
flashing lances,
wounded in heaps, piles of the dead :
there is no end to the corpses ;
one stumbles over them.
I am throwing you out with rubbish,
I make a fool of you
and make a spectacle of you.
Then everyone who sees you
will run away from you and say :
“Nineveh has been struck down.”
Who will mourn that?
Where should I look for consolations for you?

INTERLUDIUM            Deut. 32, 35cd-36ab, 39abcd, 41

I kill and make alive, I save and cure.

The day of their destruction is drawing near,
near is the sad fate that awaits them.
The Lord is the guarantor of his people’s right,
He will have mercy on His servants.

Note: here I am, here I stand alone,
there are no gods beside Me.
I kill and bring to life, I save and cure.

When I have sheathed my lightning sword,
my hand is ready to execute the punishment;
Then will My vengeance come down upon My enemies,
and I will repay those who hate me.

ALLELUIA cf. Eph. 1, 17-18

Alleluia.
The God of our Lord Jesus Christ
May our inner eye be enlightened,
to see how great is the hope
to which he calls us.
Alleluia.

 

GOSPEL      Mt 16, 24-28

What can a man give in exchange for his life?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“Whoever wants to be my follower ,
must follow Me by denying himself
and taking up his cross.
“For whoever wants to save his life will lose it.
“But whoever loses his life for My sake will find it.
“What use is it to a man to gain the whole world,
if it comes at the cost of his own life?
“Or what will a man be able to give in exchange for his life?
“For the Son of Man
shall come in the glory of his Father,
accompanied by his angels,
and then He shall repay each according to his deeds.
“Verily I say unto you :
There are some among those here present
who shall not experience death
until they see the Son of Man
Son of Man in his royal power.”

_________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

134. Although we do not have definitive proof of the harm that transgenic crops can cause to humans, and in some regions their use has brought about economic growth that has helped to solve some problems, there are important difficulties that must not be minimised. In many regions, the introduction of these cultures has led to a concentration of productive land in the hands of a few, due to the “progressive disappearance of small producers who, as a result of the loss of agricultural land, have been forced to withdraw from direct production”. 8 The most vulnerable among them become temporary workers, and many farm labourers end up moving to squalid settlements in the cities. The proliferation of these cultures destroys the complex fabric of ecosystems, reduces the diversity of production and affects the present or future of regional economies. In several countries one sees a tendency towards the development of oligopolies in the production of seeds and other products necessary for cultivation, and dependence becomes worse, if one thinks of the production of infertile seeds, which could eventually force farmers to buy them from the producing companies.

 

To be continued      For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________

 

Donderdag – H. Johannes Maria Vianney, pr.

 

Heilige Pastoor van Ars
Geboren 8 mei 1786
Overleden 4 augustus 1859

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

Wezenlijk in het christelijk geloof is dat het voor de mens mogelijk is om in een persoonlijke relatie met God te staan, door de persoon van Jezus Christus. Hij staat centraal. Dat is wat Petrus vandaag, samen met ons belijdt: Jezus is niet zo maar een profeet tussen vele anderen, Hij is de Messias, de verlosser van de mensen en de Zoon van God. Deze belijdenis is zo groots dat ze niet uit Petrus zelf kan komen. Het getuigenis komt voort uit Gods openbaring. Wie is Jezus Christus ten diepste voor mij?

 

EERSTE LEZING                  Jer. 31,31-34

 

Er komt een tijd dat Ik een nieuw verbond ga sluiten.
en niet meer denk aan hun zonden.

Zo spreekt de Heer :
“Er komt een tijd
dat Ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit ;
geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb,
toen Ik hen bij de hand heb genomen
om hen uit Egypte te leiden.
“Want dit verbond hebben zij verbroken,
ofschoon Ik hun meester was
–zo luidt de godsspraak van de Heer -.
Dit is het nieuwe verbond
dat Ik in de toekomst met Israël sluit:
Ik schrijf mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart,
“Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn.
“Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden:
Leer de Heer kennen.
“Want iedereen- groot en klein- kent Mij al
– luidt de godsspraak van de Heer -.
Ik vergeef hun misstappen,
Ik denk niet meer aan hun zonden.

TUSSENZANG                  Ps. 51(50), 12-13, 14-15, 18-19
Schep in mij een zuiver hart, mijn God.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.
Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren,
alle schuldigen terugvoeren tot U.

In geschenken hebt Gij geen behagen,
wat ik U ook bied, Gij wilt het niet.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

ALLELUIA             cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

 

EVANGELIE             Mt. 16, 13-23

Gij zijt Petrus ;
Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was
stelde Hij zijn leerlingen deze vraag :
“Wie is
volgens de opvatting van de mensen,
de Mensenzoon ?”
Zij antwoordden:
“Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia of een van de profeten.”
“Maar gij – sprak Hij tot hen – wie zegt gij dat Ik ben ?”
Simon Petrus antwoordde :
“Gij zijt de Christus,
de Zoon van de levende God.”
Jezus hernam :
“Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona,
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard
maar mijn Vader die in de hemel is.
“Op mijn beurt zeg Ik u :
“Gij zijt Petrus ;
en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
“Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen
en wat gij zult binden op aarde,
zal ook in de hemel gebonden zijn
en wat gij zult ontbinden op aarde,
zal ook in de hemel ontbonden zijn”
Daarop verbood Hij zijn leerlingen nadrukkelijk
iemand te zeggen, dat Hij de Christus was.
Van dat ogenblik af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken
dat Hij naar Jeruzalem moest gaan ;
dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten,
de hogepriesters en de schriftgeleerden,
maar dat Hij, na ter dood gebracht te zijn
op de derde dag zou verrijzen.
Toen nam Petrus Jezus ter zijde
en begon Hem ernstig daarover te onderhouden :
“Dat verhoede God, Heer !
“Zo iets mag U nooit overkomen !”
Maar Jezus keerde zich om en zei tot Petrus :
“Ga weg satan, terug !
“Gij zijt Mij een aanstoot,
want gij laat u leiden door menselijke overwegingen
en niet door wat God wil.”

_______________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

133. Het is moeilijk een algemeen oordeel te geven over de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde organismen (GMO) bij planten en dieren voor medische doeleinden of in de landbouw, aangezien zij onderling zeer kunnen verschillen en kunnen vragen om verschillende overwegingen. Anderzijds mogen de risico’s niet altijd worden toegeschreven aan de techniek zelf, maar aan een inadequate of excessieve toepassing ervan. In werkelijkheid zijn en worden genetische mutaties vaak door de natuur zelf veroorzaakt. Evenmin zijn de door het menselijk wezen veroorzaakte mutaties een modern verschijnsel. Het domesticeren van dieren, het kruisen van soorten en andere oude en universeel aanvaarde praktijken kunnen vallen binnen deze overwegingen. Het is gepast eraan te herinneren dat het begin van de wetenschappelijke ontwikkelingen betreffende transgenetische gewassen de waarneming is geweest van bacteriën die van nature en spontaan een verandering in het genoom van een plant te weeg brachten. Toch hebben deze processen in de natuur een langzaam ritme, dat niet te vergelijken is met de door de huidige technologische vooruitgang opgelegde snelheid, ook wanneer deze vooruitgang zich baseert op een wetenschappelijke ontwikkeling van eeuwen.

 

Wordt vervolgd        Voor voorafgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
________________

Thursday – St. John Maria Vianney, pr.

 

Saint Pastor of Ars
Born 8 May 1786
Died 4 August 1859

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?
This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

Essential to the Christian faith is that it is possible for man to be in a personal relationship with God through the person of Jesus Christ. He is central. That is what Peter confessed with us today: Jesus is not just another prophet among many, he is the Messiah, the saviour of mankind and the Son of God. This confession is so great that it cannot come from Peter himself. The testimony comes from God’s revelation. Who is Jesus Christ to me in the deepest sense?

 

FIRST READING       Jer. 31,31-34

The time is coming when I will make a new covenant.
and think no more of their sins.

From the prophet Jeremia

Thus speaks the Lord :
“A time is coming
I will make a new covenant with Israel and Judah ;
not a covenant as I made with their forefathers,
when I took them by the hand
to lead them out of Egypt.
“For this covenant have they broken,
though I was their master
-thus saith the Lord’s discourse.
This is the new covenant
that I will make with Israel in the future:
I will write my law in their hearts,
“I will be their God, and they shall be my people.
“Then no one else will have to keep it:
Get to know the Lord.
“For all men, great and small, already know me.
– – is the divine saying of the Lord -.
I forgive their trespasses,
I remember their sins no more.

INTERLUDIUM        Ps. 51(50), 12-13, 14-15, 18-19
Create in me a pure heart, my God.

Create in me a clean heart, my God,
give me again a steadfast spirit.
Do not cast me away from your Face,
do not take your Holy Spirit from me.

Give me again the wealth of your blessing,
make me strong in generosity.
Then I will teach the erring your ways,
and lead all the guilty back to thee.

In gifts Thou hast no pleasure,
whatever I offer Thee, Thou wilt not have it.
What I offer, God, is my penitence,
Thou wilt not reject a crushed and humiliated heart.

ALLELUIA cf. Acts 16, 14b

Alleluia.
Make our hearts receptive, Lord,
and that we may hear the word of your Son.
Alleluia.

 

GOSPEL      Mt 16, 13-23

You are Peter;
I will give you the keys to the kingdom of heaven.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

When Jesus had come to the region of Caesarea from Philip
He asked His disciples this question :
“Who is
according to the opinion of men,
the Son of Man?”
They replied:
“Some say John the Baptist, others Elijah,
others Jeremiah, or one of the prophets.”
“But you – spoke He to them – who do you say that I am?”
Simon Peter answered :
“You are the Christ,
the Son of the living God.”
Jesus resumed :
“Blessed are you Simon, son of Jonah,
for it is not flesh and blood that have revealed this to you
but my Father who is in heaven.
“In turn I say to you :
“Thou art Peter ;
and upon this rock I will build my Church
and the gates of hell shall not prevail against it.
“I will give you the keys of the kingdom of heaven
and whatever you bind on earth
shall also be bound in heaven
and whatever you shall unbind on earth
shall be unbind in heaven.
Thereupon He expressly forbade His disciples
to say that He was the Christ.
From that moment on Jesus began to make it clear to His disciples
that He was going to go to Jerusalem;
He would have to suffer a great deal there from the elders, the high priests and the scribes,
but that, after being put to death
He would be resurrected on the third day.
Then Peter took Jesus aside
and began to talk to him earnestly about it:
“God forbid, Lord!
“Such a thing must never happen to you!
But Jesus turned around and said to Peter :
“Go away, Satan, go back!
“Thou art an offence to me,
for thou art guided by human considerations
and not by the will of God.”

____________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

133. It is difficult to make a general judgement on the development of genetically modified organisms (GMOs) in plants and animals for medical purposes or in agriculture, as they may differ widely and require different considerations. On the other hand, the risks should not always be attributed to the technique itself, but to its inadequate or excessive application. In reality, genetic mutations are and have often been caused by nature itself. Nor are human-induced mutations a modern phenomenon. The domestication of animals, the crossing of species and other ancient and universally accepted practices may fall within these considerations. It is appropriate to recall that the beginning of scientific developments on transgenic crops was the observation of bacteria that naturally and spontaneously produced a change in the genome of a plant. However, these processes in nature have a slow rhythm, which cannot be compared to the speed imposed by current technological progress, even when this progress is based on centuries of scientific development.

 

To be continued          For previous publications, please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from
De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________________

 

 

Woensdag in de achttiende week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Aanvankelijk verstaat Jezus zijn zending in dienst van Gods plan met het volk van Israël. Dit beeld wordt door een buitenlandse vrouw doorbroken. De gebeurtenis onderbouwt het idee dat het geloof niet uitsluitend een Joodse aangelegenheid is, maar dat het zal verspreid worden over alle volkeren. Jezus kijkt over grenzen heen. In het land van de heidenen vindt Hij zelfs meer geloof dan in Israël. Wat betekent dat voor mij? Over welke grenzen kan ik kijken, en welke hindernissen beletten me soms het zicht?

 

EERSTE LEZING          Jer. 31, 1-7

Mijn liefde voor u duurt eeuwig.

Uit de Profeet Jeremia

Zo spreekt de Heer :
“In die tijd
zal Ik de God zijn van alle stammen van Israël
en zij zullen mijn volk zijn.”
Dit zegt de Heer :
“Het volk dat ontkwam aan het zwaard,
vond genade in de woestijn.
“Aan Israël, op zoek naar rust,
is de Heer reeds van verre verschenen.
“Mijn liefde voor u duurt eeuwig,
Ik blijf u altijd trouw.
“Israël, Ik richt u weer op.
“Weer slaan uw jonge vrouwen de tamboerijn
en gaan vrolijk ten dans.
“Weer legt ge wijngaarden aan
op de bergen van Samaria ;
en die ze planten, zullen er de vruchten van eten.
“De dag breekt aan dat de wachters
in het gebergte van Efraïm roepen :
Kom, wij trekken naar Sion,
naar de Heer, onze God.”
Want dit zegt de Heer :
“Jubel van vreugde om Jakob,
juich om de heerser der volken.
“Verkondig overal Gods lof met deze woorden :
De Heer heeft redding gebracht aan zijn volk,
aan wat Israël nog rest.”

TUSSENZANG           Jer. 31, 10, 11-12AB, 13

De Heer zal ons behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Volkeren, hoort dan het woord van de Heer,
geeft er bericht van op verre kusten.
Hij die Israël eens heeft verstrooid
zal het verzamelen, zal het behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Jakob zal worden bevrijd door de Heer,
los uit de greep van hem die het roofde.
Juichend betreden zij Sion weer,
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.

Meisjes dansen een vreugdedans
samen met jongens en grijsaards.
Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw,
troost en blijdschap na al hun droefheid.

ALLELUIA                    Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden ;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

 

EVANGELIE             Mt. 15, 21-28

Vrouw, ge hebt een groot geloof !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die dagen
trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon.
Op een gegeven ogenblik
trad een Kananese vrouw uit dat gebied naar voren,
luid roepend :
“Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David !
“Mijn dochter is van een duivel bezeten
en wordt verschrikkelijk gekweld.”
Maar Hij gaf haar in het geheel geen antwoord.
Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek :
“Stuur die vrouw toch weg,
want ze blijft ons achterna roepen.”
Hij antwoordde :
“Ik ben alleen maar
tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.”
Maar de vrouw kwam naderbij,
wierp zich voor zijn voeten neer en zei :
“Heer, help mij !”
Hij gaf haar ten antwoord :
“Het is niet goed
het brood dat voor de kinderen bestemd is
aan de honden te geven.”
“Wel waar Heer,
-sprak zij –
want de honden eten immers toch ook de kruimels
die van de tafels van hun meesters vallen.”
Daarop zei Jezus haar :
“Vrouw, ge hebt een groot geloof!
Uw verlangen wordt ingewilligd.”
En van dat ogenblik was haar dochter genezen.

_____________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

132. In dit kader zou iedere reflectie moeten worden geplaatst omtrent het menselijk ingrijpen in de dieren- en plantenwereld, dat tegenwoordig genetische veranderingen inhoudt die door de biotechnologie worden veroorzaakt, met als doel de in de materiële werkelijkheid aanwezige mogelijkheden te exploiteren. Het respect van het geloof voor de rede vraagt aandacht te schenken aan hetgeen de biologische wetenschap zelf, die onafhankelijk met betrekking tot economische belangen is ontwikkeld, kan leren over de biologische structuren en hun mogelijkheden en veranderingen. In ieder geval is een ingreep in de natuur “om haar te helpen zich te ontwikkelen overeenkomstig haar wezen, die van de schepping, die welke door God is gewild”. 

 

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________

Wednesday in the 18th week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

Initially, Jesus understands his mission as serving God’s plan with the people of Israel. This view is shattered by a foreign woman. The event underpins the idea that faith is not exclusively a Jewish matter, but that it will spread to all peoples. Jesus looks across borders. In the land of the Gentiles, He finds even more faith than in Israel. What does that mean for me? What boundaries can I look over, and what obstacles sometimes prevent me from seeing?

 

FIRST READING     Jer. 31, 1-7

My love for you is everlasting.

From the Prophet Jeremiah

Thus speaks the Lord :
“In that time
I will be the God of all the tribes of Israel
and they shall be my people.”
This is what the Lord says :
“The people who escaped the sword ,
found grace in the desert.
“To Israel, in search of rest,
the Lord has appeared from afar.
“My love for you endures forever,
I will always be faithful to you.
“Israel, I will raise you up again.
“Again your young women will beat the tambourine
and dance with joy.
“Again you will plant vineyards
on the mountains of Samaria;
and those who plant them will eat the fruit.
“The day is coming when the watchmen
in the mountains of Ephraim shall call :
Come, we will go to Zion,
to the Lord our God.”
For this is what the Lord says :
“Rejoice for Jacob,
rejoice for the ruler of the nations.
“Proclaim God’s praise everywhere with these words :
The Lord has brought salvation to his people,
to what is left of Israel.”

INTERLUDIUM     Jer. 31, 10, 11-12AB, 13

The Lord shall preserve us
as a shepherd tends his flock.

Peoples, hear the word of the Lord,
give notice of it on distant shores.
He who once scattered Israel
will gather them together, will preserve them
as a shepherd tends his flock.

Jacob will be delivered by the Lord,
loose from the grip of him who robbed it.
Joyfully they shall enter Zion again,
set down where the Lord blesses them.

Girls dance a dance of joy
together with boys and greybeards.
Then I bring joy instead of mourning,
comfort and joy after all their sorrow.

ALLELUIA      John 14, 23

Alleluia.
If anyone loves me,
he will keep my word;
my Father will love him
and We will come to him.
Alleluia.

 

GOSPEL     Mt 15, 21-28

Woman, you have a great faith!

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

In those days
Jesus was withdrawing to the region of Tyre and Sidon.
At a certain point
a Canaan woman from that region came forward,
crying out loud:
“Have pity on me, Lord, Son of David!
My daughter is possessed by a devil and is terribly tormented.
But He did not answer her at all.
Then His disciples turned to Him with the request :
“Send the woman away,
for she keeps calling after us.
He replied :
“I have only been send
to the lost sheep of the house of Israel.
But the woman approached him,
threw herself down at his feet and said :
“Lord, help me!”
He answered her :
“It is not good to give the bread that is meant for children to dogs.
“It is, Lord,
-said she –
for the dogs eat the crumbs that fall from their masters’ tables.”
Then Jesus said to her:
“Woman, you have great faith!
Your request will be granted.
And from that moment her daughter was healed.

_____________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home

132. In this framework, any reflection on human intervention in the animal and plant world, which today involves genetic changes brought about by biotechnology, with the aim of exploiting the potentialities present in material reality, should be placed. Faith’s respect for reason demands that we pay attention to what biological science itself, which has developed independently of economic interests, can teach us about biological structures, their possibilities and changes. In any case, an intervention in nature “to help it develop according to its being, that which is willed by God”.

 

To be continued         For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from
The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________________

Dinsdag – H. Eusebius van Vercelli, b. – H. Petrus Julianus Eymard, pr.

Bestrijder van Arianen
Geboren rond 283
Gestorven in 371

Geboren 4/2/1811 Gestorven 1/8/1868
Heilig verklaard 9/12/1962

                                                                                         

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De eerste lezing bestaat uit twee delen. In een eerste deel wordt duidelijk ingeprent dat de oorzaak van al hun ellende de zonde is en de afgodendienst. Vreemde minnaars zijn de afgoden die nu machteloos blijken. Het tweede deel belooft in zeer poëtische termen het herstel van Israël. De tijd van de weerspannige vorsten is voorbij. Uit hun midden komt een nieuwe heerser die een tussenpersoon is tussen God en het volk. Het Verbond wordt hersteld. ‘Gij zult mijn volk en ik zal uw God zijn’.

EERSTE  LEZING     Jer. 30, 1-2. 12-15. 18-22
Om uw talrijke zonden heb Ik u dit alles aangedaan.
Ik herstel de tenten van Jakob.

Uit de Profeet Jeremia

Het woord van de Heer kwam tot Jeremia :
“Dit zegt de Heer, Israëls God :
Stel alles wat Ik u gezegd heb op schrift.
“Uw kwaal is ongeneeslijk, uw wonden zijn niet te helen.
“Niemand verzorgt uw zweren,
uw wonden sluiten zich niet.
“Al uw minnaars zijn u vergeten,
ze lopen u niet meer achterna,
omdat Ik als een vijand op u heb ingeslagen
en u meedogenloos heb gestraft
om uw vele misdaden en uw talrijke zonden.
“Wat jammert ge dan om uw wonden
en uw onverdraaglijke pijnen ?
“Om uw vele misdaden en uw talrijke zonden
“heb Ik u dit alles aangedaan.
“Ik herstel de tenten van Jakob,
Ik ontferm Mij over zijn huizen.
“De stad wordt herbouwd op zijn puinhoop,
de burcht komt weer op zijn vroegere plaats.
“Een loflied weerklinkt, men hoort hen weer lachen.
“Ik maak hen talrijk; nooit nemen ze in aantal af.
“Ik breng hen tot aanzien, nooit worden ze meer veracht.
“Hun zonen zijn voor Mij weer als vroeger,
hun gemeenschap blijft altijd bestaan.
“Hun onderdrukkers straf Ik.
“Hun vorst is een van hen,
hun heerser komt voort uit hun midden.
“Ik laat hem bij Mij komen, hij mag tot Mij naderen.
“Wie anders zou met gevaar voor zijn leven
tot Mij durven naderen
– zo luidt de godsspraak van de Heer -?
“Gij zult mijn volk en Ik zal uw God zijn.”

TUSSENZANG     102(101), 16-18, 19-21, 29, 22-23

De Heer herbouwt de muren van Sion.

De heidenen zullen uw Naam weer duchten,
de vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer ;
wanneer Gij de muren van Sion herbouwt,
wanneer Gij daar weerkeert in volle luister ;
wanneer Gij de stem der geplunderden hoort,
hun smeekbeden niet naast U neerlegt.

Stel dit dan op schrift voor het komend geslacht
en laat onze zonen de Heer ervoor danken.
De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte,
Hij ziet uit de hemel op aarde neer.
Hij zal het geschrei der gevangenen horen,
verlossen die aan de dood zijn gewijd.

Het kroost van uw dienaren krijgt weer een woonplaats,
hun nageslacht blijft voor uw aanschijn bestaan.
Dan wordt op de Sion zijn Naam weer verkondigd,
zijn lof in de heilige stad ;
als volken en stammen daarheen zullen komen
om hulde te brengen aan God de Heer.

EVANGELIE                    Mt. 14, 22-36

Als Gij het zijt, Heer,
zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen
in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen,
terwijl Hij het volk naar huis zou zenden.
Toen Hij het volk had weggezonden
ging Hij de berg op om in afzondering te bidden.
De avond viel en Hij was daar alleen.
De boot was reeds vele stadiën uit de kust
en werd geteisterd door de golven,
want zij hadden tegenwind.
In de vierde nachtwake
kwam Hij te voet over het meer naar hen toe.
Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan,
raakten zij van streek omdat zij een spook meenden te zien
en zij begonnen van angst te schreeuwen.
Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen :
“Wees gerust, Ik ben het. Vreest niet.”
“Heer – antwoordde Petrus –
als Gij het zijt,
zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.”
Waarop Jezus sprak :
“Kom!”
Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.
Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was werd hij bang ;
hij begon te zinken en schreeuwde :
“Heer, red mij !”
Terstond stak Jezus zijn hand uit
en greep hem vast, terwijl Hij tot hem zei :
“Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld ?”
Nadat zij in de boot gestapt waren ging de wind liggen.
De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden :
“Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God.”
Toen zij overgestoken waren
bereikten zij de kust bij Gennésaret.
Toen de mannen van die streek Hem herkenden,
verspreidden zij in heel de streek het bericht van zijn komst
en brachten Hem al hun zieken.
Ze smeekten Hem
of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken.
En allen die dit deden werden gezond.

____________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

131. Ik zou hier het evenwichtige standpunt willen innemen van Johannes Paulus II, die uitdrukkelijk heeft gewezen op de voordelen van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, “die getuigen van de edelmoedigheid van de roeping van de mens om deel te nemen aan Gods scheppend handelen”, maar die er tegelijkertijd aan herinnerde “dat bij iedere ingreep op het gebied van het ecosysteem rekening moet worden gehouden met de gevolgen daarvan op andere gebieden”.  Hij verklaarde dat de Kerk elke bijdrage waardeert “van de studie en de toepassingen van de moleculaire biologie, aangevuld met andere disciplines zoals de genetica en haar technologische toepassing in landbouw en industrie”.  Hoewel hij ook zei dat dit niet de weg mag vrijmaken voor “ongedifferentieerde genetische manipulatie”, die voorbijgaat aan de negatieve effecten van deze ingrepen. Het is onmogelijk om de menselijke creativiteit te smoren. Men kan een kunstenaar niet verbieden zijn creatieve gave tot uitdrukking te brengen, en men kan evenmin degenen hinderen die bijzondere gaven bezitten voor wetenschappelijke en technologische ontwikkeling en wier gaven door God zijn geschonken om anderen te dienen. Tegelijkertijd kan men niet anders dan opnieuw nadenken over de doeleinden, de gevolgen, de context en de ethische beperkingen van deze menselijke activiteit, die een vorm van macht is met grote risico’s.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________

Tuesday – St. Eusebius of Vercelli, b. – St. Petrus Julianus Eymard, pr.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Cosideration
The first reading consists of two parts. In the first part, it is clearly inculcated that the cause of all their misery is sin and idolatry. Strange lovers are the idols who now prove powerless. The second part promises, in very poetic terms, the restoration of Israel. The time of the recalcitrant princes is over. From among them comes a new ruler who is an intermediary between God and the people. The covenant is restored. You shall be my people and I will be your God’.

FIRST READING Jer. 30, 1-2. 12-15. 18-22
For your many sins I have done all this to you.
I will repair the tents of Jacob.

From the prophet Jeremiah

The word of the Lord came to Jeremiah :
“This is what the Lord God of Israel says:
Write down all that I have said to you.
“Your disease is incurable; your wounds cannot be healed.
“No one cares for your sores,
your wounds will not close.
“All thy lovers have forgotten thee,
they no longer run after you,
because I have struck you down like an enemy
and punished you mercilessly
For your many crimes and your many sins.
“How then do you lament your wounds
and your unbearable pains?
“For your many crimes and your many sins
“I have done all this to you.
“I will repair the tents of Jacob,
I will have mercy on his houses.
“The city will be rebuilt on its ruins,
the fortress will be restored to its former position.
“A song of praise will resound; they will hear laughter again.
“I make them many; they never decrease in number.
“I will make them great; they will never be despised again.
“Their sons are as before, before Me,
their fellowship endures forever.
“I will punish their oppressors.
“Their ruler is one of them,
their ruler comes from among them.
“I will let him come to Me; he may come to Me.
“Who else would dare, at the risk of his life
would dare to come near to Me

  • Such is the divine utterance of the Lord.
    “Thou shalt be my people, and I will be thy God.”

INTERLUDE 102(101), 16-18, 19-21, 29, 22-23

The Lord shall rebuild the walls of Zion.

The heathen shall fear thy name again,
The princes of the earth thy glory, Lord ;
When thou rebuildest the walls of Zion,
When thou returnest there in full glory ;
When thou hearest the voice of the plunderers,
not cast aside their supplications.

Then set this in writing for the coming generation
And let our sons thank the Lord for it.
The Lord looks down from His holy height,
He looketh down from heaven upon earth.
He will hear the cry of the captives,
redeeming those consecrated to death.

The offspring of thy servants shall have their home again,
Their posterity shall endure before thee.
Then shall his name be proclaimed again in the Zion,
his praise in the holy city ;
When nations and tribes shall come there
to pay homage to God the Lord.

GOSPEL       Mt 14, 22-36

If it be Thou, Lord,
tell me to come to You by water.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

After the bread had been spread, Jesus forced his disciples
to get into the boat and sail to the other side,
while He was sending the people home.
When He had sent the people away
He went up the mountain to pray in private.
Night fell and He was alone there.
The boat was already many stadia from the shore
and was being ravaged by the waves,
for they had a head wind.
On the fourth watch of the night
He came to them on foot across the lake.
But when the disciples saw him going across the lake like that,
they got upset because they thought they saw a ghost
and they began to cry out in fear.
But Jesus immediately said to them :
“Rest assured, it is I. Do not be afraid.”
“Lord – replied Peter –
If it is You,
tell me to come to You by water.”
To which Jesus spoke :
“Come!”
Peter got out of the boat and walked across the water to Jesus.
But when he noticed how strong the wind was, he became afraid;
He started to sink and cried out :
“Lord, save me!”
Immediately Jesus reached out his hand
Immediately Jesus reached out and took hold of him, saying to him :
“Little believer, why have you doubted?”
After they had boarded the boat, the wind died down.
The passengers threw themselves down before Him and said :
“Truly, Thou art the Son of God.”
When they had crossed over
When they had crossed over, they reached the coast at Gennésaret.
When the men of the region recognized Him, they spread the word throughout the land,
they spread the word of His coming throughout the land
and brought him all their sick.
They begged him
If they could at least touch the hem of his robe.
And all who did so became well.


Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

  1. I would like to take here the balanced position of John Paul II, who explicitly pointed out the benefits of scientific and technological progress, “which testify to the generosity of man’s vocation to participate in God’s creative action”, but who at the same time recalled “that any intervention in the field of the ecosystem must take account of its consequences in other fields”.  He stated that the Church appreciates any contribution “from the study and applications of molecular biology, complemented by other disciplines such as genetics and its technological application in agriculture and industry”.  However, he also said that this should not pave the way for “indiscriminate genetic manipulation”, which ignores the negative effects of these interventions. It is impossible to stifle human creativity. One cannot forbid an artist to express his creative gift, nor can one hinder those who have special gifts for scientific and technological development and whose gifts were given by God to serve others. At the same time, one cannot but reconsider the purposes, consequences, context and ethical limitations of this human activity, which is a form of power with great risks.

To be continued             For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation


 

 

Maandag – H. Alfonsus Maria de’ Liguori, b. en krkl.

De Heilige Alfonsus was een Italiaanse jurist en bisschop. Stichter Redemptoristen. Geboren 27/9/1696 Overleden 1/8/1786

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Jeremia beschrijft het herstel van Israël: een nieuwe vorst zal opstaan en zal middelaar worden tussen God en zijn mensen. Steeds opnieuw zendt God mensen die spreken en handelen in zijn naam. Die in weerwil van beproeving en zonde blijven waarschuwen voor doodlopende wegen, maar ook genezend en troostend aanwezig zijn wanneer die wegen toch worden ingeslagen. Hij heeft zijn eigen Zoon gezonden, die mens werd om de Schrift in vervulling te brengen: Hij zal alle volken en stammen leiden naar God, om hulde te brengen aan God de Heer.(Ps. 102). Waartoe weet ik me door Hem gezonden ?

 

EERSTE LEZING          Jer. 28,1-17

Chananja, de Heer heeft u niet gezonden.
Gij wekt bij dit volk ijdele hoop.

Uit de Profeet Jeremia

Toen Sidkia pas koning van Juda was,
in de vijfde maand van het vierde jaar,
zei de profeet Chananja, zoon van Azzur uit Gibeon,
in tegenwoordigheid van de priesters en het hele volk,
in de tempel tot mij :
“Dit zegt de Heer van de hemelse machten, Israëls God :
Ik breek het juk van de koning van Babel.
“Binnen twee jaar breng Ik al de schatten
die koning Nebukadnessar van Babel
uit de tempel van de Heer heeft meegenomen, hier terug.
“Ook Jekolja, zoon van Jojakin, de koning van Juda,
en alle ballingen van Juda breng Ik uit Babel
naar deze plaats terug
– luidt de godsspraak van de Heer – ;
want Ik breek het juk van de koning van Babel.”
Toen richtte de profeet Jeremia zich
in tegenwoordigheid van de priesters
en van allen die zich in de tempel van de Heer bevonden,
tot de profeet Chananja, en zei :
“Ja, moge de Heer dat doen.
“Moge Hij al uw voorspellingen in vervulling doen gaan
en de tempelschatten en de ballingen uit Babel terugbrengen.
“Maar luister nu ook eens
naar wat ik u en alle aanwezigen ga zeggen.
“De profeten die mij en u zijn voorafgegaan,
hebben aan machtige landen en grote rijken
steeds oorlog, honger en pest aangekondigd.
“Kondigt een profeet dus heil aan,
dan kan hij pas als gezondene van de Heer erkend worden,
wanneer zijn woord in vervulling is gegaan.”
Daarop rukte de profeet Chananja  Jeremia het juk van de nek,
brak het in stukken, en zei tot alle aanwezigen :
“Dit zegt de Heer :
Zo breek Ik het juk van koning Nebukadnessar van Babel ;
binnen twee jaar neem Ik het van alle volken af.”
De profeet Jeremia ging toen maar heen.
Maar kort nadat de profeet Chananja dat juk had gebroken,
kwam het woord van de Heer tot Jeremia :
“Ga naar Chananja, en zeg hem :
Dit zegt de Heer :
Een houten juk hebt ge gebroken ;
een ijzeren juk komt er voor in de plaats.
“Want dit zegt de Heer van de hemelse machten,
Israëls God :
Een ijzeren juk leg Ik alle volken op.
“Zij zullen zich moeten onderwerpen
aan koning Nebukadnessar van Babel ;
zelfs over wilde dieren geef Ik hem macht.”
En tot Chananja zelf zei Jeremia :
“Luister goed, Chananja.
“De Heer heeft u niet gezonden.
“Gij wekt bij dit volk ijdele hoop.
“Daarom zegt de Heer :
Ik vaag u weg van de aarde.
“Nog dit jaar zult ge sterven,
omdat ge opstand tegen de Heer hebt gepreekt.”
En de profeet Chananja stierf, in de zevende maand van dat jaar.

TUSSENZANG           Ps. 119(118), 29, 43, 79, 80, 95, 102

Laat mij slechts weten, Heer, wat Gij beschikt.

Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla,
maar geef mij uw wet als gids.

Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid ;
op wat Gij bepaald hebt stel ik mijn hoop.

Die U vereren mogen mij bijstaan,
die weten wat Gij verordent.

Mijn hart moge uw beschikkingen trouw zijn,
dan word ik nimmer beschaamd.

De zondaars loeren op mijn verderf,
ik let op wat Gij verordent.

Nooit wijk ik van uw bepalingen af,
want Gij hebt mij wijsheid gegeven.

ALLELUIA       Ps. 119(118), 27 

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

 

EVANGELIE             Mt. 14, 13-21

Nadat Jezus de zegen had uitgesproken brak Hij de broden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus het bericht van de moord op Johannes vernomen had
voer Hij vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Maar het gerucht hiervan drong tot het volk door
en het ging Hem te voet uit hun steden achterna.
Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag
kreeg Hij diep medelijden met hen, en Hij genas hun zieken.
Tegen het vallen van de avond
kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden :
“Deze plaats is eenzaam en het is al laat.
“Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen.”
“Het is niet nodig dat zij weggaan
-zei Jezus hun -, geeft gij hun maar te eten.”
Doch zij antwoordden :
“Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen.”
Waarop Jezus sprak : “Brengt die dan hier.”
En Hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras.
Hij nam de vijf broden en de twee vissen,
sloeg de ogen ten hemel,
en nadat Hij de zegen had uitgesproken
brak Hij de broden, die Hij aan zijn leerlingen gaf
en de leerlingen gaven ze weer aan het volk.
Allen aten tot ze verzadigd waren
en aan overgebleven brokken
haalde men nog twaalf volle korven op.
Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten,
vrouwen en kinderen niet meegerekend.

_______________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Biologische vernieuwing vanuit het onderzoek

130. In de filosofische en theologische visie op de mens en de schepping die ik heb trachten voor te houden, blijkt duidelijk dat de menselijke persoon met de bijzondere eigenschap van zijn rede en zijn wetenschap niet een externe factor is die volkomen moet worden uitgesloten. Hoewel het menselijk wezen in de planten- en dierenwereld kan ingrijpen en zich ervan kan bedienen, wanneer dat noodzakelijk is voor zijn leven, leert de Catechismus toch dat proefnemingen op dieren alleen maar gewettigd zijn, als “ze binnen redelijke perken blijven en ertoe bijdragen mensen te verzorgen of mensenlevens te redden”.  Hij herinnert er met kracht aan dat de macht van de mens grenzen heeft en dat “ dieren nutteloos laten lijden of hun leven verspillen in strijd is met de menselijke waardigheid”.  Ieder gebruik en iedere proefneming “vereist een religieuze eerbied voor de heelheid van de schepping”. 

 

Wordt vervolgd        Voor voorafgaande publicaties scroll down

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________

Monday – St. Alphonsus Maria de’ Liguori, b. and clgm.

Saint Alphonsus was an Italian jurist and bishop. Founder Redemptorists.    Born 27/9/1696   Died 1/8/1786

Invitation

May I hereby draw your attention to
reading the Gospel daily?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Jeremiah describes the restoration of Israel: a new ruler will arise and become the mediator between God and his people. Again and again God sends people who speak and act in his name. Who, in spite of trial and sin, continue to warn against dead-end paths, but are also present in a healing and comforting way when those paths are taken. He sent his own Son, who became man to fulfil the Scriptures: He will lead all peoples and tribes to God, to bring glory to God the Lord. To what do I know that He has sent me?

 

FIRST READING     Jer. 28,1-17

Chananja, the Lord has not sent thee.
You awaken vain hopes in this people.

From the prophet Jeremiah

When Sidkiah was only king of Judah,
in the fifth month of the fourth year,
said the prophet Chananiah, son of Azzur from Gibeon,
in the presence of the priests and all the people,
to me in the temple:
“This says the Lord of the heavenly powers, God of Israel :
I am breaking the yoke of the king of Babylon.
“Within two years I will bring all the treasures
that King Nebuchadnezzar of Babylon
from the temple of the Lord.
“Also Jekoliah, son of Jehoiakin, king of Judah,
and all the exiles from Judah I will bring from Babylon
to this place
– This is the divine word of the Lord;
For I will break the yoke of the king of Babylon.”
Then the prophet Jeremiah addressed
in the presence of the priests
and of all those who were in the temple of the Lord,
addressed the prophet Chananja, saying :
“Yes, may the Lord do that.
“May He fulfil all your prophecies
and bring back the temple treasures and the exiles from Babylon.
“But now listen
to what I am about to say to you and to all those present.
“The prophets who preceded me and you,
have foretold to mighty nations and great empires
with war, famine and pestilence.
“If, therefore, a prophet announces salvation,
then he can only be recognised as sent by the Lord,
until his word is fulfilled.”
Then the prophet Chananja tore Jeremiah’s yoke from his neck,
broke it in pieces, and said to all present:
“This says the Lord :
Thus I will break the yoke of King Nebuchadnezzar of Babylon ;
within two years I will take it away from all the nations.”
The prophet Jeremiah then went away.
But shortly after the prophet Chananja had broken that yoke,
the word of the Lord came to Jeremiah:
“Go to Chananja, and tell him :
This is what the Lord says:
You have broken a yoke of wood;
A yoke of iron will come in its place.
“For this says the Lord of the heavenly powers,
God of Israel :
I will put an iron yoke on all nations.
“They will have to submit
to King Nebuchadnezzar of Babylon;
I will give him power even over wild animals.
And to Chananja himself Jeremiah said :
“Listen carefully, Chananja.
“The Lord has not sent thee.
“Thou hast raised up vain hopes among this people.
“Therefore says the Lord:
I will wipe thee from the earth.
“This very year, you will die,
because thou hast rebelled against the Lord.”
And the prophet Chananja died, in the seventh month of that year.

INTERLUDIUM    Ps. 119(118), 29, 43, 79, 80, 95, 102

Only let me know, Lord, what thou wilt ordain.

Lead me not astray,
But guide me by Thy law.

Take not from my mouth the word of truth;
In what Thou hast ordained I hope.

They that honour thee may stand by me,
Who know what thou decreest.

May my heart be true to thy statutes,
And I shall never be ashamed.

Sinners lurk in my midst,
I heed thy decree.

Never shall I depart from thy statutes,
For thou hast given me wisdom.

ALLELUIA    Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Lead me in the way of your commandments, Lord,
and I will remember your deeds.
Alleluia.

 

GOSPEL      Mt 14, 13-21

After the blessing, Jesus broke the loaves.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

When Jesus heard the news of John’s murder, he
He sailed away from there in a boat to a lonely place
to be alone.
But the rumour of this reached the people
and they followed Him on foot out of their towns.
So when, on landing, He saw a large crowd
He had great compassion on them, and He healed their sick.
By nightfall
His disciples came to him and said : “This place is lonely and it is already late in the day.
“So send the people away to go and buy food in the villages.
-It is not necessary that they should go away,” Jesus said to them, “but give them something to eat.
But they answered :
“We have here no more than five loaves and two fishes.”
And Jesus said: “Bring them here.
And he commanded the people to sit down on the grass.
He took the five loaves of bread and the two fish,
lifted up his eyes to heaven,
and after pronouncing the blessing
He broke the loaves, which He gave to His disciples
and the disciples gave them to the people again.
All ate until they were satiated
and from the remaining pieces
they collected twelve more full baskets.
It was about five thousand men who had eaten,
not counting the women and children.

_______________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

Biological Renewal from Research

130. In the philosophical and theological vision of man and creation which I have tried to put forward, it is clear that the human person, with the special quality of his reason and his science, is not an external factor which must be completely excluded. Although the human being can intervene in the plant and animal world and use it when necessary for his life, the Catechism teaches that experiments on animals are only legitimate if “they remain within reasonable limits and help to care for people or save human lives”.  It forcefully reminds us that human power has limits and that “to allow animals to suffer needlessly or to waste their lives is contrary to human dignity”.  Every use and experiment “requires a religious respect for the wholeness of creation”.

 

To be continued              For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from
The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________________

 

Achttiende zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

 

Openingswoord

Wat zich de laatste tijd wereldwijd afspeelt,
plaatst ons op een bijzonder confronterende manier
voor de relativiteit van al wat we dachten verworven te hebben.
Of het nu materiële rijkdom is of het aanzien waar we zo hard voor werkten:
Veel kan erg snel veranderen.
Onze zekerheden blijven wankel.
De lezingen van vandaag herinneren ons daaraan,
niet om ons nog meer te laten vertwijfelen.
Nee, ze willen ons een belangrijk contrast tonen:
ze spreken over hoe we nieuw mens kunnen worden, naar het beeld van Jezus,
en hoe we op die manier kunnen gaan leven vanuit de overvloed die God is.
Een rijkdom die ons door niets of niemand kan worden ontnomen.

 

EERSTE LEZING              Pred. 1,2;2,21-23
Wat heeft de mens aan al zijn geploeter?

Uit het boek Prediker

IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker,
ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid!
Er zijn mensen die zich aftobben en inspannen
met wijsheid en kennis van zaken,
maar wat ze verdienen, moeten ze afgeven aan anderen,
die zich niet inspanden.
Ook dat is ijdelheid en grote onbillijkheid.
Wat heeft een mens tenslotte aan al zijn geploeter,
en aan de zorgen waarmee hij zich op aarde kwelt?
Alle dagen bereiden hem leed, en ergernis is zijn loon;
zelfs ’s nachts vindt hij geen rust;
ook dat is ijdelheid.

Antwoordpsalm          Ps.90(89), 3-4, 5-6, 12 en 17

Keervers
Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht

Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof,
Gij zegt: “Keer terug, kind van Adam!”
Voor U zijn duizend jaren één dag,
als gisteren dat al voorbij is,
een uur van slaap in de nacht.

Ons leven breekt af als een droom in de ochtend,
kortstondig is het als gras op het veld.
Des morgens ontkiemt het en schiet op,
des avonds is het verwelkt.

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart.
Uw luister, Heer God, moge over ons stralen,
bestuur onze handen bij al wat zij doen.

 

TWEEDE LEZING             Kolossenzen 3, 1-5.9-11
Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,

Als gij met Christus ten leven zijt gewekt
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Zint op het hemelse, niet op het aardse.
Gij zijt immers gestorven
en uw leven is nu met Christus verborgen in God.
Christus is uw leven,
en wanneer Hij verschijnt
zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken,
ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid
en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij.
En beliegt elkaar niet meer.
Gij hebt de oude mens met zijn gedragingen afgelegd
en u bekleed met de nieuwe mens,
die op weg is naar het ware inzicht,
terwijl hij zich vernieuwt naar het beeld van zijn Schepper.
Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood;
besnedene of onbesnedene,
barbaar of Skyth,
van slaaf of vrije mens.
Dáár is alleen Christus,
alles in allen.

Vers voor het evangelie            Mt. 5,3

Alleluia.
Zalig de armen van geest
want hun behoort het Rijk der hemelen.
Alleluia.

 

EVANGELIE          Lucas 12,13-21
En al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan?
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus:
“Meester, zeg aan mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt.”
Maar Jezus antwoordde hem:
“Man, wie heeft mij tot rechter of verdeler over u aangesteld?”
En Hij sprak tot hem:
“Pas op en wacht u voor alle hebzucht!
Want geen enkel bezit, – al is het nog zo overvloedig –
kan uw leven veilig stellen.”
Hij vertelde hun de volgende gelijkenis:
“Het land van een rijk man had een grote oogst opgeleverd.
Daarom overlegde deze bij zichzelf:
Wat moet ik doen?
Ik heb geen ruimte om mijn oogst te bergen.
En hij zei:
Dit ga ik doen:
ik breek mijn schuren af en bouw grotere:
Daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan koren opbergen.
Dan zal ik tot mijzelf zeggen:
Man, je hebt een grote rijkdom liggen, voor lange jaren;
rust nu uit,
eet en drink en geniet ervan!
Maar God sprak tot hem:
Dwaas!
Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen;
en al die voorzieningen die je getroffen hebt,
voor wie zijn die dan?
Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf,
maar niet rijk is bij God.”

_________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

129. Wil het mogelijk blijven werk te bieden, dan is het onontbeerlijk een economie te bevorderen die een diversificatie van productie en creativiteit van ondernemen begunstigt. Er is bijvoorbeeld een grote verscheidenheid aan landbouwsystemen voor voedsel op kleine schaal, die het merendeel van de wereldbevolking blijft voeden, waarbij een beperkt gedeelte van het gebied en het water wordt gebruikt en minder afval wordt geproduceerd, hetzij op kleine stukjes bouwland en in moestuinen, als bij de jacht en de bosbouw, hetzij bij de visserij. De schaaleconomieën dwingen vooral in de agrarische sector de kleine boeren hun land te verkopen of van hun traditionele culturen af te stappen. Pogingen van enkelen van hen om andere, meer gediversifieerde vormen van productie te ontwikkelen blijken nutteloos op grond van de moeilijkheid om toegang te krijgen tot de regionale of wereldmarkten of omdat de infrastructuur van verkoop en vervoer ten dienste staat van de grote ondernemingen. De autoriteiten hebben het recht en de verantwoordelijkheid maatregelen te nemen die een duidelijke en krachtige steun zijn voor de kleine producenten en de diversificatie van de productie. Voor een economische vrijheid waarvan allen werkelijk profijt hebben, kan het soms noodzakelijk zijn degenen die de meeste middelen en financiële macht bezitten, grenzen te stellen. Het eenvoudig verkondigen van economische vrijheid, wanneer echter de werkelijke omstandigheden het verhinderen dat velen er in werkelijkheid toegang toe hebben, en de toegang tot werk wordt verminderd, wordt een tegenstrijdig verhaal dat de politiek geen eer aandoet. De activiteit van ondernemer, die een nobele roeping is, gericht op welvaart en de verbetering van de wereld voor allen, kan een zeer vruchtbare methode zijn om de streek waarin de activiteiten plaatsvinden, een impuls te geven, vooral als men begrijpt dat het scheppen van arbeidsplaatsen een onontbeerlijk onderdeel is van de dienst aan het algemeen welzijn.

 

Wordt vervolgd         Voor voorafgaande publicaties scroll down

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________

Eighteenth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Opening words

What has been going on around the world recently
confronts us in a particularly confrontational way
the relativity of all that we think we have acquired.
Whether it is material wealth or the prestige for which we worked so hard:
Much can change very quickly.
Our certainties remain shaky.
Today’s readings remind us of this,
not to make us despair even more.
No, they want to show us an important contrast:
They talk about how we can become new people, in the image of Jesus,
and how we can thus start living from the abundance that is God.
A wealth that nothing and no one can take away from us.

 

FIRST READING        Ecclesiastes 1,2;2,21-23
What is the use of all man’s toil?

From the book of Ecclesiastes
Vanity of vanities, says Ecclesiastes,
vanity of vanities, and all is vanity!
There are those who labor and labor
with wisdom and knowledge,
but what they earn, they have to give away to others,
who don’t make an effort.
That too is vanity and a great injustice.
What is the use of all one’s toil in the end?
And the cares with which he tortures himself on earth?
Every day he is made to suffer, and vexation is his reward;
even at night he finds no rest;
that too is vanity.

Responsatorium      Ps.90(89), 3-4, 5-6, 12 and 17

Refrain

Thou, Lord, art ever our refuge

What is mortal turneth to dust,
Thou sayest, “Return, child of Adam!”
To Thee a thousand years are one day,
like yesterday that is past,
an hour of sleep in the night.

Our life breaks down like a dream in the morning,
briefly it is like grass in the field.
In the morning it germinates and shoots up,
in the evening it withers.

Teach us to value our days
and so come to wisdom of heart.
May your glory, Lord God, shine upon us,
guide our hands in all they do.

 

SECOND READING      Colossians 3, 1-5.9-11
Seek ye that which is above, where Christ sitteth.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Colossae

Brothers and sisters,

If you have been raised to life with Christ
seek ye that which is above,
where Christ sitteth at the right hand of God.
Seek ye the heavenly, not the earthly.
For ye have died
and thy life is now hid with Christ in God.
Christ is your life,
and when He appears
you shall also appear with Him in glory.
So put a radical end to immoral practices,
fornication, immorality, passion, lust
and the greed which is equivalent to idolatry.
And do not lie to one another any more.
You have laid aside the old man and his conduct
and clothed yourselves with the new man,
who is on the way to true understanding,
as he renews himself in the image of his Creator.
Then there is no more Greek or Jew;
circumcised or uncircumcised,
Barbarian or Skyth,
of slave or free man.
There is only Christ,
all in all.

Verse for the Gospel Mt. 5,3

Alleluia.
Blessed are the poor in spirit
For theirs is the kingdom of heaven.
Alleluia.

 

GOSPEL       Luke 12,13-21
And all these provisions that you have made, for whom are they?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time someone from among the people said to Jesus:
“Master, tell my brother to share the inheritance with me.”
But Jesus answered him:
“Man, who has appointed me judge or divider over you?”
And He spoke to him:
“Beware and guard against all greed!
For no possession, however plentiful it may be, can secure your life.”
He told them the following parable:
“The land of a rich man had yielded a large harvest.
So he thought to himself:
What shall I do?
I have no room to store my harvest.
And he said:
This is what I will do:
I will break down my barns and build larger ones:
In them I will store all my wealth of corn.
Then I will say to myself:
Man, you have laid up great wealth for many years;
now rest,
eat and drink and enjoy!
But God spoke to him:
Fool!
This very night they will come and claim your life;
and all these provisions you have made,
for whom are they then?
Such is the case with one who hoards up treasures for himself,
but is not rich with God.

_________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

129. If it is to remain possible to provide employment, it is indispensable to promote an economy which favours diversification of production and creativity of enterprise. There is, for example, a wide variety of small-scale food farming systems that continue to feed most of the world’s population, using a limited amount of land and water and producing less waste, whether on small plots of land and in kitchen gardens, or in hunting and forestry, or in fishing. The economies of scale are forcing small farmers, especially in the agricultural sector, to sell their land or abandon their traditional cultures. Attempts by some of them to develop other, more diversified forms of production prove futile because of the difficulty of gaining access to regional or world markets or because the infrastructure of sales and transport is at the service of big business. The authorities have the right and the responsibility to adopt measures that will provide clear and strong support for small producers and the diversification of production. For economic freedom to be of real benefit to all, it may sometimes be necessary to impose limits on those who have the most resources and financial power. Simply proclaiming economic freedom when, however, the real conditions prevent many from having access to it and access to work is reduced becomes a contradictory narrative that does not do justice to politics. Entrepreneurial activity, which is a noble vocation, aimed at prosperity and the betterment of the world for all, can be a very fruitful method of boosting the region in which it takes place, especially if one understands that job creation is an indispensable part of the service to the common good.

 

 

To be continued                 For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________________