Vrijdag – H. Johannes van Damascus, pr. en krkl.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Alles vandaag nodigt uit om het licht, Jezus zelf, toe te laten in ons. Hij is het die de duisternis in ons hart verdrijft. Hij opent onze ogen: ‘De Heer is mijn licht en mijn leidsman.’ Uit de smeekbede van de twee blinde mannen uit het evangelie kunnen we opmaken dat we daartoe geen grootse woorden moeten spreken: ‘Heer Jezus, zoon van David, ontferm U over mij’. Ons gebed mag af en toe even eenvoudig zijn: de oprechte uitdrukking van wat er in mij niet goed zit, wat er rond mij niet goed zit; mijn pijn en gebrokenheid, of de pijn en gebrokenheid waarvan ik getuige ben.

EERSTE LEZING                                                       Jes. 29, 17-24

Op de dag der verlossing zullen de ogen van de blinden weer zien.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer :
“Zie, nog een korte tijd, en de Libanon zal een boomgaard worden,
en de boomgaard zal veranderen in een woud.
“Op die dag zullen de doven
verstaan wat er voorgelezen wordt,
na duisternis en nacht
de ogen der blinden weer zien.
“De verdrukten zullen zich in de Heer verheugen,
de armsten der mensen
zich verblijden in Israëls Heilige.
“Want de tiran is weg, de spotter verdwenen,
vernietigd allen die zinnen op kwaad,
die anderen vals beschuldigen,
de rechter valstrikken spannen in het gericht,
en onschuldigen afschepen met leeg gepraat.
“Daarom, zo spreekt de Heer,
de God van Jakob’s huis, Hij die Abraham bevrijdde :
“Jakob zal niet meer beschaamd staan,
zijn gezicht niet langer blozen.
“Bij het zien van zijn kinderen, het kroost dat Ik hem gaf,
zullen zij mijn Naam verheerlijken,
Jakob’s Heilige prijzen,
en ontzag hebben voor de God van Israël.
“Warhoofden komen tot inzicht, opstandigen tot rede.”
Zo spreekt de almachtige Heer.

TUSSENZANG                                              Ps. 27(26) 1, 4, 13-14

De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen ;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn ?

Eén ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen :
dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.

Ik reken er op nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

ALLELUIA                                                    Jes. 45, 8

Alleluia.
Dauwt hemelen, uit den hoge
en laat de wolken gerechtigheid regenen !
De aarde moet opengaan
en het heil opschieten ;
de grond moet de gerechtigheid laten ontspruiten.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Mt. 9, 27-31

Jezus geneest twee blinden omdat zij in Hem geloven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd waren er twee blinden
die Jezus volgden en luid riepen :
“Heb medelijden met ons,
Zoon van David.”
Toen Hij thuis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe.
Jezus sprak tot hen :
“Gelooft gij dat Ik de macht bezit om dit te doen ?”
Zij antwoordden :
“Zeker Heer.”
Daarop raakte Hij hun ogen aan en zeide :
“U geschiede naar uw geloof.”
En hun ogen gingen open.
Jezus vermaande hen op strenge toon :
“Zorgt dat niemand dit te weten komt.”
Maar eenmaal buiten verbreidden ze zijn faam in heel die streek.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

4. Acht jaar na Pacem in terris verwees de zalige paus Paulus VI in 1971 naar de ecologische problematiek en presenteerde deze als een crisis die “een dramatisch gevolg” is van de ongecontroleerde activiteit van de mens: “Door een onbezonnen uitbuiting van de natuur loopt hij gevaar haar te verwoesten en zelf slachtoffer van deze verwoesting te worden”. Hij sprak ook tot de FAO over de mogelijkheid “van een ware ecologische ramp als consequentie van de gevolgen van industriële samenleving”, daarbij “de urgentie en de noodzaak” onderstrepend “van een radicale verandering in het gedrag van de mensheid, omdat “de meest bijzondere wetenschappelijke vooruitgang, de meest verbluffende technische prestaties, de meest wonderbaarlijke economische groei, zich uiteindelijk tegen de mens keren, als zij niet gepaard gaan met een echte maatschappelijke en morele vooruitgang”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Donderdag – H. Franciscus Xaverius, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De profeet Jesaja is dé profeet van het onvoorwaardelijk godsvertrouwen. Dit vertrouwen staat hier centraal. Als in een liturgische processie trekt het uitverkoren volk dat trouw bleef, de poorten van het eeuwige Jeruzalem binnen. ‘Maak open uw poort; vandaag voor de Heer’, zegt de antwoordpsalm. Trek binnen in de stad, in de plaats waar Hij u verwacht en maaltijd houdt: laat Hem met andere woorden binnen door de poort van uw verlangend en trouwmoedig hart. Beter is het te gaan tot de Heer, dan op een mens of op vorsten te vertrouwen. Kan deze houding onze grondhouding worden? Hoe kan ik zo luisteren dat ik Gods Woord ontdek als een woord dat tot mij persoonlijk wordt gesproken?

EERSTE LEZING                                       Jes. 26, 1-6

Die standvastig zijn van hart omringt Gij met uw vrede.

Uit de Profeet Jesaja

Op die dag zal dit lied gezongen worden
in het land van Juda :
Een sterke stad is de onze,
de bescherming van de Heer dient haar tot muur en wal.
Opent de poorten en laat binnentrekken
de rechtvaardige natie die Hem trouw is gebleven.
Die standvastig zijn van hart omringt Gij met uw vrede,
want op U hebben zij hun vertrouwen gesteld.
Vertrouw op de Heer voor immer en altijd,
want de Heer is een rots die de eeuwen trotseert.
Hij vernedert die in de hoogte wonen.
Hooggelegen vestingen haalt Hij naar beneden ;
Hij laat ze neerstorten in de diepte,
Hij laat ze vallen in het stof.
Ze worden door voeten vertrapt,
de voeten van armen, de voeten van de zwakken.

TUSSENZANG                          Ps. 118(117), 1, 8-9, 19-21, 25-27a

Gezegend die komt met de Naam van de Heer.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen !
Beter is het te gaan tot de Heer,
dan op een mens te vertrouwen ;
en beter is het te gaan tot de Heer,
dan te vertrouwen op vorsten.

Maakt open de poort der gerechtigheid,
daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
Dit is de poort van de Heer,
de vromen treden er binnen.
Ik dank U, dat Gij mij hebt gehoord,
dat Gij mij redding gebracht hebt.

Ach Heer, geef Gij ons uw heil,
ach Heer, geef Gij ons voorspoed !
Gezegend die komt met de Naam van de Heer ;
wij zegenen u uit het huis des Heren ;
de Heer is God, Hij verlicht ons.

ALLELUIA                                       Jes. 40, 9-10

Alleluia.
Vreugdebode van Sion, verhef uw stem met kracht ;
zie, de Heer uw God zal komen met luister.
Alleluia.

EVANGELIE                                          Mt. 7, 21. 24-27

Hij die de wil doet van de Vader zal binnengaan in het Rijk der Hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Niet ieder die tot Mij zegt : Heer, Heer !
zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen,
maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.
“Ieder nu die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt,
kan men vergelijken
met een verstandig man
die zijn huis op rotsgrond bouwde.
“De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij stortten zich op dat huis,
maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots.
“Maar ieder die deze woorden van Mij hoort
doch er niet naar handelt,
kan men vergelijken met een dwaas
die zijn huis bouwde op het zand.
“De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij beukten dat huis,
zodat het volledig verwoest werd.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Niets op deze wereld laat ons onverschillig

3. Meer dan vijftig jaar geleden, toen de wereld op de rand van een atoomcrisis balanceerde, schreef de heilige paus Johannes XXIII een encycliek waarmee hij zich niet alleen ertoe beperkte de oorlog af te wijzen, maar ook een vredesvoorstel wilde doen. Hij richtte zijn boodschap Pacem in terris tot heel de ” katholieke wereld”, maar voegde daaraan nog toe “en aan alle mensen van goede wil”. Nu wil ik mij ten overstaan van de wereldwijde aantasting van het milieu tot iedereen richten die deze planeet bewoont. In mijn apostolische exhortatie Evangelii gaudium heb ik aan de leden van de Kerk geschreven om een proces van hervorming op gang te brengen dat nog moet worden voltooid. In deze encycliek stel ik mij ten doel met allen in dialoog te treden betreffende ons gemeenschappelijke huis.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Woensdag in de eerste week van de advent

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Maaltijd houden was bij de joden heel wat meer dan gewoon eten: aanzitten aan een maaltijd schiep gemeenschap, verbondenheid. Inherent aan de maaltijd was het gebed, aan het begin en einde ervan. In het visioen van Jesaja wordt Sion het centrum van de wereld, waarnaar ‘alle’ volkeren optrekken om zich te laten onderrichten door de Wet (Thora) van God. Een Messias die niet alleen voor Israël redding brengt, maar voor alle volkeren: uit de lezing spreekt een universalisme dat zeer ongewoon is voor die tijd Jezus grijpt daarop vooruit in de broodvermenigvuldiging. Hij doet de oude voorspellingen  in vervulling gaan, niet alleen door te genezen, maar door het heilig gastmaal te houden. Wij mogen nu aanzitten met de Heer aan zijn tafel.

EERSTE LEZING                  Jes. 25, 6-10a

De Heer nodigt allen tot zijn gastmaal, en wist alle tranen af.

Uit de Profeet Jesaja

In die dagen zal de Heer der hemelse machten voor alle volkeren
op deze berg een gastmaal aanrichten ;
een gastmaal van vette spijzen,
een gastmaal van belegen wijnen :
vette spijzen met merg bereid,
belegen wijnen zuiver als kristal.
Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren
die ligt over alle volkeren
en de doek die uitgespreid ligt over alle naties.
De Heer zal voor immer de dood vernietigen ;
Hij zal de tranen van alle gezichten afwissen,
en de schande van zijn volk
wegnemen van heel het aardoppervlak.
Want zo heeft de Heer besloten.
Op die dag zal men zeggen :
Dat is onze God op wie wij hoopten,
Hij heeft ons gered ;
dit is de Heer op wie wij ons vertrouwen hadden gesteld :
laat ons jubelen en ons verheugen
in de redding die Hij ons bracht.
De hand van de Heer beschermt de berg Sion.

TUSSENZANG          Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 6, 5

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort ;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herderstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

ALLELUIA                                                 Jes. 33, 22

Alleluia.
De Heer is onze rechter, wetgever en koning ;
Hij zal ons verlossen.
Alleluia.

EVANGELIE               Mt. 15, 29-37

Jezus geneest meerdere zieken en vermenigvuldigt broden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd kwam Jezus eens langs het meer van Galilea.
Hij ging de berg op en zette zich daar neer.
Talrijke mensen stroomden naar Hem toe,
die lammen, gebrekkigen, blinden,
stommen en vele anderen met zich mee voerden
om ze aan zijn voeten neer te leggen.
Hij genas hen, tot verbazing van het volk
dat zag hoe stommen spraken en gebrekkigen gezond werden,
lammen liepen en blinden konden zien.
En zij verheerlijkten de God van Israël.
Jezus riep zijn leerlingen bij zich en sprak :
“Ik heb medelijden met al deze mensen,
omdat ze al drie dagen lang bij Mij blijven
zodat ze nu zonder voedsel zijn ;
maar Ik wil hen niet laten gaan
zonder dat zij eerst gegeten hebben,
omdat Ik vrees dat zij anders onderweg zullen bezwijken.”
De leerlingen merkten echter op :
“Waar halen wij op een zo eenzame plaats
genoeg brood vandaan om al dat volk te verzadigen ?”
Jezus vroeg hun :
“Hoeveel broden hebt ge dan ?”
“Zeven – antwoordden zij – en wat visjes.”
Nadat Hij het volk gelast had op de grond te gaan zitten
nam Hij de zeven broden en de vissen
welke Hij na het spreken van het dankgebed brak,
en ze aan de leerlingen gaf, die ze weer aan het volk gaven.
Allen aten tot ze verzadigd waren
en aan overgebleven brokken
haalde men nog zeven volle manden op.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Wees geprezen mijn Heer

  1. “Wees, mijn Heer”, zong de heilige Franciscus van Assisi. In dit mooie loflied  herinnerde hij ons eraan dat ons gemeenschappelijke huis als het ware een zuster is met wie wij het bestaan delen, en als een mooie moeder die ons in haar armen neemt: “Wees geprezen, mijn Heer, om onze zuster aarde, die ons voedt en leidt en verscheidene vruchten voortbrengt met kleurrijke bloemen en kruiden”.
  2. Deze zuster protesteert om de schade die wij haar berokkenen, vanwege het onverantwoorde gebruik en het misbruik van de goederen die God in haar heeft gelegd. Wij zijn opgegroeid met het idee dat wij haar eigenaar en heer waren, bevoegd om haar te plunderen. Het geweld dat in het door de zonde gewonde hart van de mens aanwezig is, wordt ook zichtbaar in de ziektesymptomen die wij in de bodem, het water, de lucht en de levende wezens gewaarworden. Daarom behoort onze onderdrukte en verwoeste aarde, die “kreunt en barensweeën lijdt” (Rom. 8, 22), tot de meest in de steek gelaten en slecht behandelde armen. Wij vergeten dat wij zelf uit aarde zijn (vgl. Gen. 2, 7). Ons lichaam zelf wordt gevormd door de elementen van de planeet; haar lucht geeft ons adem en haar water schenkt ons leven en verkwikt ons.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Dinsdag van de eerste week in de advent

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het is een steeds terugkerend beeld in Israël: wanneer gesproken wordt over gelukkige tijden gebruikt men het beeld van een bloeiende boom, over tegenspoed spreken doet men aan de hand van het beeld van een dode of ontwortelde boom. Het is uit een dergelijk verloren gewaande boom dat de Heer een twijg doet ontspruiten: de Komende moet uit gebrokenheid en beproeving opstaan.
Het is een beeld dat vandaag ook kan verwijzen naar onze Kerk. Ook zij kent perioden van beproeving en pijn. Vertrouwen wij God oprecht, en genoeg, om rotsvast te geloven dat Hij zelfs de meest hopeloze situaties ombuigt tot nieuw leven?

EERSTE LEZING                                              Jes. 11, 1-10

De geest van de Heer zal op hem rusten.

Uit de Profeet Jesaja

In die dagen zal een twijg ontspruiten
aan de stronk van Isaï,
een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen.
De geest van de Heer zal op hem rusten,
de geest van wijsheid en verstand,
de geest van raad en heldenmoed,
de geest van liefde en vreze des Heren,
en hij zal uitstralen deze vreze des Heren.
Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn,
geen uitspraak doen op basis van geruchten.
De kleine luiden zal hij recht verschaffen,
een eerlijk vonnis spreken over de geringsten der aarde,
maar de uitbuiter
zal hij striemen met de gesel van zijn mond,
de boosdoener doden
met de adem van zijn lippen.
De rechtvaardigheid zal hem dienen tot gordel om het middel,
de onkreukbaarheid tot band om de lenden.
Dan huist de wolf bij het lam,
vlijt de panter zich neer naast het geitje,
grazen te samen het kalf en het leeuwenjong,
een kleuter kan ze weiden !
Koe en berin hebben vriendschap gesloten,
hun jongen liggen naast elkaar,
en de leeuw vreet hooi met het rund.
De zuigeling speelt bij het hol van de adder,
en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang !
Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad
op heel mijn heilige berg,
maar zal de gehele aarde vervuld zijn met liefde tot God,
zoals de zeebodem bedolven is onder het water.
Op die dag zal de wortel van Isaï
opgericht staan als banier voor de volken :
alle naties zullen naar hem toestromen.
En zijn troon zal luisterrijk zijn!

TUSSENZANG                                     Ps. 72(71), 2, 7-8, 12-13, 17

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien,
en welvaart alom tot het einde der maanden.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien,
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Zijn naam zij een zegen voor alle stammen,
bij alle volken met lof vermeld.

ALLELUIA                                           Ps. 85, 8(84, 8)

Alleluia.
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Lc. 10, 21-24

Vervuld van de heilige Geest jubelde Jezus het uit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd jubelde Jezus het uit, vervuld van de heilige Geest,
en Hij sprak :
“Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
“Ja Vader,
zo heeft het U behaagd.
“Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
“Niemand weet wie de Zoon is tenzij de Vader ;
en wie de Vader is tenzij de Zoon
en aan wie de Zoon Hem wil openbaren.”
Daarop keerde Hij zich naar zijn leerlingen afzonderlijk
en Hij zei tot hen :
“Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet.
“Ik zeg u :
Vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet
maar zij hebben het niet gezien ;
en te horen wat gij hoort
maar ze hebben het niet gehoord.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

Christelijk gebed met de schepping

Wij loven U, Vader, met al uw schepselen,
die uit uw machtige hand zijn voortgekomen.
Zij zijn van u en vol van uw aanwezigheid
en uw tederheid.
U zij de lof!

Zoon van God, Jezus,
door U is alles geschapen.
Gij hebt een menselijke gestalte aangenomen in de moederschoot van Maria,
Gij zijt deel geworden van deze aarde,
en hebt naar deze aarde gekeken met menselijke ogen.
Vandaag zijt Gij levend in ieder schepsel
met uw heerlijkheid als Opgestane
U zij de lof!

Heilige Geest, die met uw licht
deze wereld richt op de liefde van de Vader,
en de weeklacht van de schepping begeleidt,
ook Gij leeft in onze harten
om ons aan te zetten tot het goede.
U zij de lof!

Heer God, Een en Drievuldig,
kostbare gemeenschap van oneindige liefde,
leer ons U te aanschouwen
in de schoonheid van het heelal,
waar alles spreekt van U.
Wek onze lofprijzing en dankbaarheid
om ieder wezen dat Gij hebt geschapen.
Geef ons de genade ons ten diepste verenigd te voelen
met al het bestaande.

God van liefde, toon ons onze plaats
in deze wereld
als instrumenten van uw liefde
voor alle wezens van deze aarde,
want geen enkel van hen wordt door U vergeten.
Verlicht hen die macht en geld bezitten,
opdat zij worden behoed
voor de zonde van de onverschilligheid,
het algemeen welzijn liefhebben, de zwakken ondersteunen,
en zorg dragen voor deze wereld, die wij bewonen.
De armen en de aarde schreeuwen:
Heer, doordring ons met uw macht en uw licht,
om ieder leven te beschermen,
om een betere toekomst te bereiden,
opdat uw Rijk kome
het Rijk van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid.
U zij de lof!
AMEN

Gegeven te Rome,
bij Sint Pieter,
op 24 mei,
op het Hoogfeest van Pinksteren,
het derde jaar van mijn pontificaat.

Franciscus

Vanwege de actualiteit zal Laudato Si in het volgende liturgisch jaar opnieuw dagelijks geplubliceerd worden. Dit omdat over heel de wereld jongeren zich zorgen maken om de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering  en de toekomst van de aarde.

Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Maandag -H. Andreas, apostel

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

De twee broers, Simon Petrus en Andreas, werden door Jezus geroepen om vissers van mensen te worden. Ze werden samen met de andere apostelen uitgezonden om alle naties tot zijn leerlingen te maken, ze te dopen en zijn leer te verkondigen. Hun voorbeeld leert ons dat de weg van iedere christen, van de hele Kerk, deze van de navolging is. In de vertrouwvolle omgang met Christus, in zijn uitnodiging en oproep om Hem van nabij te volgen, leren wij hoe dat kan. Kunnen wij ten diepste antwoorden op wat Hij van ons vraagt?

EERSTE LEZING                                       Rom. 10, 9-18

Het geloof ontstaat door de prediking,
en de prediking geschiedt in opdracht van Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is,
en als uw hart gelooft
dat God Hem van de doden heeft opgewekt,
zult gij gered worden.
Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid
en de belijdenis van uw mond het heil.
Zo zegt het de Schrift:
“Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld.”
Er bestaat geen verschil tussen Jood en heiden.
Zij hebben allen dezelfde Heer,
rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen.
Want alwie de naam van de Heer aanroept,
zal gered worden.
Maar hoe kan men Hem aanroepen
zonder in Hem te geloven?
Hoe in Hem geloven
zonder van Hem te hebben gehoord?
Hoe kan men van Hem horen
als niemand Hem verkondigt?
En hoe zullen zij Hem verkondigen
als zij niet zijn gezonden?
Gelijk er geschreven staat:
“Hoe lieflijk zijn de voeten van hen
die het goede nieuws brengen.”
Maar niet allen hebben aan het goede nieuws gehoor gegeven.
Jesaja zegt het reeds:
“Heer, wie heeft geloof geschonken aan onze prediking?”
Zo ontstaat dan het geloof door de prediking
en de prediking geschiedt in opdracht van Christus.
Maar, zo vraag ik,
hebben zij haar misschien niet gehoord?
Toch wel: “Hun geluid heeft zich over de gehele aarde verspreid
en hun woorden weerklonken tot aan de uiteinden der wereld.”

TUSSENZANG                                                  Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Over heel de aarde klinkt hun roep.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen ;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

ALLELUIA                                                Mt. 4, 19

Alleluia.
Komt, volgt Mij ;
Ik zal u vissers van mensen maken.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Mt. 4, 18-22

Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Toen Jezus zich eens bij het meer van Galilea ophield,
zag Hij twee broers, Simon die Petrus wordt genoemd
en diens broer Andreas.
Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer;
het waren namelijk vissers.
Hij sprak tot hen:
“Komt, volgt Mij;
Ik zal u vissers van mensen maken.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.
Iets verder zag Hij nog twee broers,
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broer Johannes;
met hun vader Zebedeus waren zij in de boot
de netten aan het klaarmaken.
Hij riep hen,
en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter
en volgden Hem.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Gebed voor onze aarde

Almachtige God,
die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal
én in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw tederheid
al het bestaande omgeeft,
stoort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen
voor het leven en zijn schoonheid behoeden.
Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen.
God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen,
te redden.
Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld beschermen
en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.
Raak de harten
van allen die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.
Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken,
en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn
met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.
Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.
Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Eerste zondag van de advent

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

‘Scheur toch de hemel open en daal af’,
horen we straks in de eerste lezing.
Het is ons grootste gebed en verlangen
tijdens deze adventstijd.
We zien immers hoopvol uit naar Gods komst
midden onder ons.
Laten we tijdens deze viering bidden
dat de eerste kaars op de adventskrans
ons hart mag verlichten en verwarmen
op weg naar Kerstmis.

EERSTE LEZING                                           Jes. 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7
Scheur toch de hemel open en daal af.

Uit de profeet Jesaja

Gij, Heer, zijt onze Vader, onze Verlosser,
en uw Naam is eeuwig!
Waarom, Heer, liet Gij ons van uw wegen afdwalen
zodat ons hart verstokt werd en U niet meer vreesde ?
Keer U weer tot ons
omwille van uw dienaren,
omwille van de stammen die uw eigendom zijn.
Scheur toch de hemel open en daal af
en de bergen zullen beven voor uw aanblik.

Gij daalt neer en de bergen wankelen
bij uw verschijnen.
Geen oor heeft gehoord, geen oog ooit gezien;
Gij alleen zijt God
en Gij staat bij allen die op U durven hopen.
Gij komt hun tegemoet
die met vreugde gerechtigheid beoefenen,
die bij al wat ze doen aan U denken!

Vertoornd waart Gij op ons
waar wij volhardden in het kwaad:
hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden ?
Wij allen waren als onreinen,
onze goede werken als kleding door stonden bevuild.
Als bladeren zijn we afgevallen
en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd.
Niemand die er aan dacht uw Naam aan te roepen,
die op U zijn vertrouwen durfde stellen:
Gij hadt immers uw aangezicht van ons afgewend
en Gij hadt ons prijsgegeven aan onze zonden.
Toch zijt Gij, Heer, onze Vader;
wij zijn het leem, Gij de boetseerder:
wij zijn slechts het werk van uw handen.

Antwoordpsalm                     Ps. 80(79), 2ac en 3bc, 15-16, 18-19

Keervers
God, richt ons weer op
en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
die troont op de cherubs, verschijn met luister.
Werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.

God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.

Laat uw hand op uw gunsteling rusten,
op het kind dat Gij grootgebracht hebt.
Nooit meer zullen wij U verlaten;
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.

TWEEDE LEZING                                         1 Kor. 1, 3-9
Vol verwachting zien wij uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade
die u in Christus Jezus is gegeven.
Want in Christus zijt gij,
naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond,
in ieder opzicht rijk begiftigd
met alle gaven van woord en kennis.
Op dit punt komt gij niets tekort,
terwijl gij vol verwachting uitziet
naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
Hij zal u ook doen standhouden tot het einde
zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus.
God is getrouw,
die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon
onze Heer Jezus Christus.

Vers voor het evangelie                                      Ps. 85(84), 8

Alleluia.
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid
en schenk ons uw heil.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Mc. 13, 33-37
Weest waakzaam want gij weet niet wanneer de Heer komt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Weest op uw hoede, weest waakzaam;
want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is.
“Het is ermee als met een man die in het buitenland vertoeft.
“Bij het verlaten van zijn huis
heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen,
aan ieder zijn taak aangewezen
en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn.
“Weest dus waakzaam,
want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt,
’s avonds laat of midden in de nacht,
bij het hanengekraai of ’s morgens vroeg.
“Als hij onverwachts komt,
laat hij u dan niet slapend vinden.

“En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen:
weest waakzaam!”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

246. Na deze lange vreugdevolle en tegelijk ernstige overweging stel ik twee gebeden voor, een, dat wij met allen die in een scheppende almachtige God geloven, kunnen delen, en een ander, opdat wij christenen de verplichtingen jegens de schepping die het evangelie van Jezus ons voorhoudt, op ons kunnen nemen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

                                                                        

Zaterdag in de vierendertigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De lezing recapituleert, en mengt twee tradities: de stroom en de levensboom van Genesis, en de stroom met de levensbomen van Ezechiël. het aanschouwen van Gods gelaat is een ander thema van de eindvoltooiing. Wat nooit mogelijk was (Ex 33, 20-23), wordt nu realiteit (Mt 5, 8). Driemaal wordt het ‘Zie ik kom spoedig’ in dit hoofdstuk herhaald. We missen als eindwoord bij dit kerkelijk jaar de verzuchting ‘Maranatha’. Ze zou een mooie liturgische boog spannen voor het collectieve Maranatha in de antwoordpsalm.

EERSTE LEZING                                            Apok. 22, 1-7
Er zal geen nacht meer zijn, want God de Heer zal over hen lichten.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

De engel toonde mij, Johannes, de rivier
met het water des levens, helder als kristal,
de rivier die ontwelde
aan de troon van God en van het Lam.
Zij liep midden door de straat van de Stad
en op haar oevers, aan weerszijden,
stond het geboomte des levens
dat twaalfmaal vrucht draagt, elke maand eens ;
en zijn loof brengt de volken genezing.
Er zal geen banvloek meer zijn.
En de troon van God en van het Lam zal daar staan
en zijn dienstknechten zullen Hem vereren.
Zij zullen zijn gelaat aanschouwen
en zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.
Er zal geen nacht meer zijn
en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon,
want God de Heer zal over hen lichten
en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

En de engel sprak tot mij :
“Deze woorden zijn onfeilbaar waar.
“God de Heer, die de profeten inspireert,
heeft zijn engel gezonden
om aan zijn dienstknechten te tonen
wat spoedig moet gebeuren.”
“Zie, Ik kom spoedig.
“Zalig hij
die de profetische woorden van dit boek bewaart.”

TUSSENZANG                                      Ps. 95 (94), 1-2, 3-5, 6-7

Maranatha ! Kom, Heer Jezus !

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.

Een machtige God immers is de Heer,
koning is Hij over alle goden.
De aarde ligt uitgespreid in zijn hand,
aan Hem behoren de toppen der bergen.
De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt,
zo goed als het land, door zijn handen gevormd.

Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen,
neerknielen voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

ALLELUIA                                                   Lc. 21, 28

Alleluia.
Richt u op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 21, 34-36
Weest te allen tijde waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn
te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt
door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens ;
laat de komst van de Mensenzoon
u niet als een strik onverhoeds grijpen,
want die dag zal komen over allen, waar ook ter wereld.
“Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt
dat ge in staat moogt zijn te ontkomen
aan al die dingen die zich gaan voltrekken,
en dat ge stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

245. God, die ons oproept tot edelmoedige toewijding en alles te geven, schenkt ons de krachten en het licht dat wij nodig hebben om verder te gaan. In het hart van deze wereld blijft de Heer van het leven, die ons zo liefheeft, altijd tegenwoordig. Hij laat ons niet in de steek, Hij laat ons niet alleen, omdat Hij zich definitief met onze aarde heeft verbonden, en zijn liefde brengt ons ertoe steeds nieuwe wegen te vinden. Hem zij de lof!

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Vrijdag in de vierendertigste week van het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Vandaag beluisteren we weer een heel moeilijke tekst, die alleen verstaanbaar wordt als men rekening houdt met de aard van de apocalyptische beelden en met hun symboolwaarde. De getallen ‘duizend’ kunnen onmogelijk letterlijk verstaan worden en zeker niet als chronologische successie. De diepste zin van de tekst komt hier op neer dat door alle wisselvalligheden heen en het op en neergaan van de kerkelijke geschiedenis, de overwinning van Jezus onherroepelijk zal zijn. Elke tijd, ook de onze, is radicaal bepaald door een centraal gebeuren: dood en verrijzenis van de Heer en krijgt daardoor zijn diepste zin en toekomst.

EERSTE LEZING                                               Apok. 20, 1-4.11-21, 2
De doden werden geoordeeld naar hun daden.
Ik zag de heilige Stad, Jeruzalem, uit de hemel neerdalen.

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag een engel uit de hemel neerdalen
met de sleutel van de Afgrond
en een grote ketting in zijn hand.
En hij greep de Draak, de oude Slang
– dat is de Duivel, de Satan –
en hij boeide hem voor duizend jaren,
en hij wierp hem in de Afgrond
die hij grendelde en verzegelde boven zijn hoofd,
opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden
voordat de duizend jaren voorbij waren.
Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.
En ik zag tronen
en zij namen daarop plaats
en hun werd het oordeel gegeven.
Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren
om het getuigenis van Jezus en het woord van God,
die het Beest en zijn beeld niet hadden aanbeden
en het merkteken niet hadden aangenomen
op hun voorhoofd en hun hand.
En zij werden weer levend en heersten met Christus
duizend jaren lang.

Toen zag ik een grote, witte troon
en Hem die daarop gezeten is.
De aarde en de hemel vluchtten weg van zijn aanschijn
en hun plaats werd niet meer gevonden.
En ik kon de doden, groot en klein, voor de troon zien staan.
En de boeken werden geopend.
Nog een ander boek werd geopend,
het boek des levens.
En de doden werden geoordeeld naar hun daden
zoals die in de boeken beschreven stonden.
En de zee gaf haar doden terug,
en de dood en de onderwereld gaven hun doden terug
en zij werden geoordeeld,
eenieder naar zijn daden.
Toen werden dood en onderwereld in de vuurpoel geworpen.
Dit is de tweede dood, de poel van vuur.
En ieder wiens naam niet stond in het boek des levens,
werd geworpen in de poel van het vuur.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ;
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen
en de zee bestond niet meer.
En ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem
van God uit de hemel neerdalen,
schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.

TUSSENZANG                            Ps. 84(83), 3, 4, 5-6a, 8a

Zie hier Gods woning onder de mensen !
(Apok. 21, 3b)

Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
Mijn hart en heel mijn wezen
gaan juichend uit naar U, de God die leeft.

Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats,
de zwaluwen een nestje voor hun broed ;
voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten,
mijn koning en mijn God !

Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen.
Gelukkig die op U mag steunen,
hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht.

ALLELUIA                                                   Joh. 14, 5L

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer ;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Lc. 21, 29-33
Wanneer ge al deze dingen ziet
weet dan dat het Rijk Gods nabij is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd maakte Jezus een vergelijking
en zei tot zijn leerlingen :
“Kijkt naar de vijgeboom en naar alle andere bomen :
zodra ze uitlopen weet ge vanzelf als ge dat ziet,
dat de zomer in aantocht is.
“Zo ook, wanneer ge al deze dingen ziet
weet dan dat het Rijk Gods nabij is.
“Voorwaar, Ik zeg u :
dit geslacht zal niet voorbijgaan vóór dit alles geschied is.
“Hemel en aarde zullen voorbijgaan
maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

244. Ondertussen verenigen wij ons om ons te ontfermen over dit huis, dat ons door God is toevertrouwd, wetend dat al het goede dat erin is, in het hemelse feest zal worden opgenomen. Samen met alle schepselen zijn wij op deze aarde onderweg, God zoekend, omdat, “als de wereld een begin heeft en geschapen is, zij zoekt wie haar heeft geschapen, wie haar een begin heeft gegeven, zij Hem zoekt die haar Schepper is”. Laten wij zingend de weg gaan! Mogen onze strijd en onze zorg voor deze planeet ons de vreugde en de hoop niet ontnemen!

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Donderdag – H. Johannes Berchmans

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

‘Gevallen is Babylon’ (Rome), de grote stad: toekomstprofetie (vers 21), maar ook verwijzing naar het verleden om het onafwendbare van Gods besluit te beklemtonen. Dit herinnert ook aan de profetie van Ezechiel tegen Tyr. Toch tonen de volgende verzen een zekere tederheid en nostalgie. De auteur roept herinneringen op aan een mooie wereld, die zichzelf ten gronde richtte. De toon wordt weer harder in de zegegang, die tegelijk juicht en de wraak van God beaamt.

EERSTE LEZING                                         Apok. 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a

Gevallen is Babylon, de grote stad !

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag een andere engel van de hemel neerdalen.
Hij had groot gezag en de aarde straalde van zijn heerlijkheid.
En hij riep met krachtige stem :
“Gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad !
“Zij werd een woonoord voor demonen,
een schuilplaats voor allerlei onreine geesten
en voor alle soort van onrein en verfoeilijk gevogelte.”
Toen hief een sterke engel
een steen als een grote molensteen op
en hij wierp hem in de zee en zei :
“Zo zal Babylon, de grote Stad, worden weggeslingerd
en nooit meer worden teruggevonden…
“En de klank van harpenaars en zangers,
van fluitspelers en trompetters
zal nooit meer in u worden gehoord,
en geen beoefenaar van enig ambacht
wordt in u nog gevonden.
“En het geluid van de molen wordt in u niet meer gehoord,
en het licht van de lamp zal in u niet meer schijnen,
en de stem van bruidegom en bruid
zal niemand meer in u horen.
“Want uw kooplieden waren de vorsten der aarde
en door uw toverkunsten werden alle volken verleid.”
Wat ik daarna hoorde,
was als de machtige stem van een grote menigte in de hemel.
En zij riepen :
“Alleluia ! Het heil en de eer en de macht zijn van onze God
want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen.
“Hij sprak het oordeel over de grote Hoer
die met haar hoererij de aarde ten verderve voerde.
“Hij heeft het bloed van zijn dienstknechten
aan haar gewroken.”
En andermaal riepen zij :
“Alleluia ! Haar rook stijgt op in de eeuwen der eeuwen;”
En de engel zei tot mij : “Schrijf op :
Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.”

TUSSENZANG                                             Ps. 100(99), 2, 3, 4, 5

Zalig zij die genodigd zijn
tot het bruiloftsmaal van het Lam (Apok. 19, 9a)

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer.
Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn ;
waarlijk, de Heer is God.

Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.
Trekt met een lied door zijn poorten,
komt in zijn voorhof met zang.

Zegent zijn Naam en eert Hem,
Hij is ons goed gezind.
Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

ALLELUIA                                                         Apok. 2, 10c

Alleluia.
Wees getrouw tot de dood, zegt de Heer,
en Ik zal u de kroon des levens geven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 21, 20-28

Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden
totdat de tijd van de heidenen vervuld is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wanneer gij Jeruzalem door legers omsingeld ziet
weet dan dat zijn verwoesting nabij is.
“Laten dan de mensen in Judea naar de bergen vluchten ;
die in de stad zijn eruit trekken
en die op het land vertoeven de stad niet binnengaan :
dagen van wraak zijn het
waarop alles wat geschreven staat vervuld wordt.
“Wee de zwangeren en zogenden in die dagen.
“Want er zal grote nood komen over het land
en strafgericht over dit volk.
“Sommigen zullen vallen door het verslindende zwaard,
anderen als gevangenen onder alle volkeren worden verstrooid.
“Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden
totdat de tijd van de heidenen vervuld is.
Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren
en op aarde zullen volkeren in angst verkeren,
radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
De mensen zullen het besterven van schrik,
in spanning om wat de wereld gaat overkomen,
want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.
“Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk,
met macht en grote heerlijkheid.
“Wanneer zich dat alles begint te voltrekken
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing is nabij.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

IX. Aan gene zijde van de zon

243. Op het einde zullen wij van aangezicht tot aangezicht de oneindige schoonheid van God ontmoeten (vgl. 1 Kor. 13, 12) en zullen wij met vreugdevolle verwondering het mysterie van het heelal kunnen begrijpen, dat samen met ons zal delen in de volheid zonder einde. Ja, wij zijn op weg naar de eeuwige sabbat, naar het nieuwe Jeruzalem, naar het gemeenschappelijk huis van de hemel. Jezus zegt ons: ” Zie, Ik maak alles nieuw” (Apok. 21, 5). Het eeuwige leven zal een gedeelde verwondering zijn, waar ieder schepsel, in goddelijk licht verheerlijkt, zijn plaats zal innemen ende armen definitief bevrijd zullen zijn.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Woensdag – HH. Martelaren van Viëtnam

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Met de zeven plagen bereikt Gods toorn zijn hoogtepunt. Ook hier kunnen we zeggen: wat voor de goddelozen een ramp is, betekent voor de vromen redding. De verwijzing naar de plagen, naar Mozes en naar de zee is overduidelijk. De plagen van Egypte en de doortocht door de Rode Zee vormden voor de Egyptenaren een ramp, voor Israël zijn redding. De vromen zingen het lied van Mozes, het lied van hun redding. Ze bezingen niet hun eigen overwinning, maar de kracht van God.

EERSTE LEZING                                                   Apok. 15, 1-4
Zij zongen het lied van Mozes en het lied van het Lam.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag een teken in de hemel, groot en wonderbaar :
zeven engelen met zeven plagen, de laatste,
want hiermee bereikt Gods toorn zijn einde.
Ook zag ik een zee als van glas, met vuur gemengd.
En hen die over het Beest en zijn beeld
en over het getal van zijn naam hadden gezegevierd
zag ik staan aan die zee.
Zij bespeelden de harpen Gods
en zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God
en het lied van het Lam :
“Groot en wonderbaar zijn uw daden,
Heer, God, Albeheerser.
“Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen,
o Koning der eeuwen.
“Wie zou, o Heer, niet vrezen
en uw naam niet verheerlijken ?
“Want Gij alleen zijt heilig.
“En alle volken zullen komen en U aanbidden
omdat uw gerechte oordelen openbaar zijn geworden.”

TUSSENZANG                                Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 7-8, 9

Groot en wonderbaar zijn uw daden,
Heer, God, Albeheerser (Apok. 15, 3b)

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

De zee stemt in met al haar gedierte
de aarde met al wat daar leeft ;
de beken klateren bijval,
de bergen jubelen mee.

Zij groeten de Heer, die nabij komt,
die nadert als koning der aarde.
Rechtvaardig bestuurt Hij de wereld,
de volken met billijkheid.

ALLELUIA                                                       Lc. 21, 36

Alleluia.
Weest te allen tijde waakzaam en bidt
en dat wij stand mogen houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Lc. 21, 12-19
Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam :
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zij zullen u vastgrijpen en vervolgen ;
zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten,
u voor koningen en stadhouders voeren
omwille van mijn Naam.
“Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis.
“Welnu, prent het u in
dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.
“Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven
die geen van uw tegenstanders
zal kunnen weerstaan of weerspreken.
Ge zult zelfs door ouders en broers,
door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden
en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen.
“Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam :
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.
“Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

242. Samen met haar komt binnen de heilige familie van Nazareth de figuur van de heilige Jozef naar voren. Hij zorgde voor en beschermde Maria en Jezus met zijn arbeid en zijn edelmoedige aanwezigheid, en hij bevrijdde hen van het geweld van de onrechtvaardige Herodes door hen naar Egypte te brengen. In het evangelie verschijnt hij als een rechtvaardige, hard werkende, sterke man. Maar van zijn figuur gaat ook een grote tederheid uit, die niet eigen is aan de zwakken, maar aan de werkelijk sterken. Zij hebben lief en dienen nederig. Daarom is hij tot hoeder van de universele Kerk uitgeroepen. Ook hij kan ons leren zorg te dragen, hij kan ons motiveren met edelmoedigheid en tederheid te werken om deze wereld, die God ons heeft toevertrouwd te beschermen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling