Donderdag – HH. Martelaren van Gorcum

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Jezus maakt duidelijk dat de verkondiging van het evangelie gratis moet gebeuren. Wanneer mensen uitgezonden worden om het Rijk Gods te verkondigen dan wordt hun tocht niet bepaald door zorg voor zichzelf, maar door bezorgdheid om Gods Woord. De verkondiger zal de ontvanger de vrede toewensen. Men biedt ze aan. Meer kan men niet doen. De ander is vrij er op in te gaan of niet…

EERSTE LEZING            Hos. 11, 1.3-4.8c-9

Mijn hart slaat om.

Uit de profeet Hosea

Zo spreekt de Heer:
“Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief
en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.
“Ik ben het
die Efraïm heb leren lopen,
die hem bij zijn armen heb gevat.
“Hij echter wilde maar niet weten
dat Ik het was die hem behoedde.
“Met zachte leidsels heb Ik hem gemend,
met teugels van liefde.
“Ik was voor hem als degenen
die het juk optillen wanneer het tegen de kaken drukt.
“Ik reikte hem zijn voedsel toe.

“Mijn hart slaat om,
heel mijn binnenste wordt week.
“Neen, Ik zal mijn vlammende toorn toch niet koelen,
Efraïm niet opnieuw ten gronde richten,
want Ik ben God, Ik ben geen mens,
Ik ben de Heilige in uw midden.
“Ik laat Mij niet gaan in mijn toorn.”

TUSSENZANG        Ps. 80(79), 2ac, 3b, 15-16

God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
die troont op de kerubs, verschijn met luister
en werp uw macht in de strijd.

God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.

ALLELUIA           cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE           Mt. 10, 7-15

Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de twaalf:
“Verkondigt op uw tocht:
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.
“Geneest zieken, wekt doden op,
reinigt melaatsen en drijft duivels uit.
“Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.
“Tracht dus geen goud, zilver of koper te verwerven
om er uw gordels mee te vullen.
“Verschaft u ook geen reiszak voor onderweg,
geen tweede onderkleed, geen schoeisel of stok,
want de arbeider is zijn onderhoud waard.
“Als gij in een stad of dorp komt, onderzoekt dan
wie waard is u te ontvangen,
en verblijft daar tot gij weer vertrekt.
“Wanneer ge dat huis binnentreedt
brengt het uw vredegroet;
en wanneer het die waard is
moge uw vrede over dat huis komen,
maar wanneer het die niet waard is,
dan kere uw vrede tot u terug.
“Als men u ergens niet ontvangt
en niet naar uw woorden luistert,
verlaat dan dat huis of die stad
en schudt het stof van uw voeten.
“Voorwaar, Ik zeg u:
Op de oordeelsdag
zal het voor het land van Sodom en Gomorra
draaglijker zijn dan voor die stad.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 103. De technische wetenschap is, als zij juist is georiënteerd, in staat niet alleen werkelijk belangrijke dingen tot stand te brengen om de kwaliteit van leven van de mens te verbeteren, van de voorwerpen voor huishoudelijk gebruik tot de grote transportmiddelen, bruggen, gebouwen, openbare ruimten. Zij is ook in staat het schone voort te brengen en de mens, ondergedompeld in de materiële wereld, de “sprong” te laten maken naar de wereld van de schoonheid. Kan men de schoonheid van een vliegtuig of van sommige wolkenkrabbers ontkennen? Er zijn kostbare schilder-of muziekwerken die tot stand zijn gebracht, doordat men zijn toevlucht nam tot nieuwe technische instrumenten. Zo maakt men in de zoektocht van de technicus naar schoonheid en in wie naar deze schoonheid kijkt, de sprong naar een echt menselijke schoonheid.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Woensdag in de veertiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Net als bij Amos, kunnen we ons bij Hosea een beeld vormen van de profane geschiedenis van de achtste eeuw. Sommige orakels spreken over een welvaartsperiode die zich uit in de luxe in de heiligdommen, maar die de tegenspraak tussen de religieuze praktijken en het morele leven niet verheelt. Andere teksten – zoals die van vandaag – verwijzen duidelijk naar de periode van verval in de tweede helft van die eeuw. Het Noordrijk loopt naar zijn einde. Is Samaria al gevallen? Is de koning reeds afgezet? De tekst zegt het niet letterlijk, maar alles wijst erop dat we dicht bij het einde (722-21) staan.

EERSTE LEZING        Hos. 10, 1-3.7-8.12

Het is nu tijd om de Heer te zoeken.

Uit de Profeet Hosea

Israël is een weelderige wijnstok,
die ook weelderige vruchten draagt.
En hoe talrijker die vruchten zijn,
des te talrijker maakt Israël zijn altaren.
Hoe mooier zijn land wordt,
des te mooier versiert het zijn wij-stenen.
Omdat zij zo dubbelhartig zijn,
zullen zij nu hun schuld gaan boeten.
De Heer zelf geeft hun altaren de nekslag
en slaat de wij-stenen stuk.
Ja, dan zullen wij zeggen:
“Wij hebben geen koning,
want als wij de Heer niet vrezen,
wat helpt ons de koning dan?”
Samaria is tot zwijgen gebracht,
zijn koning is als een afgebroken tak
die op het water drijft.
De gruwelhoogten – die zonde van Israël –
worden verwoest.
Doornen en distels overwoekeren hun altaren.
Dan roepen zij de bergen toe: “Bedekt ons!”
en de heuvels: “Valt op ons neer!”
Zaait rechtschapenheid,
dan zult gij goedheid oogsten;
ontgint het braakland.
Het is nu de tijd om de Heer te zoeken,
totdat Hij komt en de gerechtigheid over u laat regenen.

TUSSENZANG        Ps. 105(104), 2-3, 4-5, 6-7

Zoekt altijd het Aanschijn van de Heer.

Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.
Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.

Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij, zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist, geldt voor heel de aarde.

ALLELUIA          Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

EVANGELIE           Mt. 10, 1-7

Gaat naar de verloren schapen van het huis van Israël.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich
en gaf hun de macht
om de onreine geesten uit te drijven
en alle ziekten en kwalen te genezen.
Dit zijn de namen van de twaalf apostelen:
als eerste: Simon, die Petrus wordt genoemd,
met zijn broer Andreas;
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, met zijn broer Johannes;
Filippus en Bartolomeüs,
Tomas en Matteüs de tollenaar,
Jakobus, de zoon van Alfeüs,
Taddeüs, Simon de IJveraar
en Judas Iskariot, die Hem verraden heeft.
Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht:
“Begeeft u niet onder de heidenen
en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen;
gij moet veeleer gaan
naar de verloren schapen van het huis van Israël.
“Verkondigt op uw tocht:
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

I. De technologie: creativiteit en macht

102. De mensheid is een nieuw tijdperk binnen getreden waarin de macht van de technologie ons voor een tweesprong plaatst. Wij zijn de erfgenamen van twee eeuwen geweldige golven van verandering: de stoommachine,  de spoorweg, de telegraaf, de elektriciteit, de auto, het vliegtuig, de chemische industrieën, de moderne geneeskunde, de informatica en meer recent de digitale revolutie, de robotica, de biotechnologieën en de nanotechnologieën. Het is juist zich te verheugen over deze vorderingen en enthousiast te raken ten opzichte van de ruime mogelijkheden die deze voortdurende vernieuwingen voor ons openen, omdat “wetenschap en techniek een schitterend product zijn van de menselijke creativiteit, die een gave van God is”. De verandering van de natuur voor nuttige doeleinden is vanaf het begin een kenmerk van het menselijk geslacht en zo “brengt” de techniek “de spanning van de menselijke geest tot uitdrukking bij het stapsgewijs overwinnen van bepaalde materiële beperkingen”. De technologie heeft talloos kwaad dat de mens trof, beperkt en bestreden. Wij kunnen niet anders dan de bereikte vooruitgang, vooral in de geneeskunde, de techniek en op het gebied van de communicatie waarderen en er dankbaar voor zijn. En hoe zouden wij niet erkentelijk zijn voor alle inspanningen van veel wetenschappers en technici die alternatieven voor een duurzame ontwikkeling hebben uitgewerkt?

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Dinsdag in de veertiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Het is een troostende en sterkende gedachte te beseffen dat de Heer naar ons omziet. Hij wil ons nabij zijn, wie wij ook zijn, met wat wij in ons leven ook meedragen. Zijn wij niet allen schapen zonder herder? De Heer wil ons nabij zijn in zijn gezondenen. Dat zijn alle gedoopten! Het Rijk Gods groeit daar waar mensen gestalte geven aan hun geloof in Gods nabijheid voor allen. Daaraan mogen wij meewerken.

EERSTE LEZING      Hos. 8, 4-7.11-13
Zij zaaien wind, maar storm zullen zij oogsten.

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer :
“De kinderen van Israël hebben koningen aangesteld,
maar buiten Mij om;
zij hebben zich leiders gekozen,
maar buiten mijn weten.
“Van hun zilver en goud maakten zij afgodsbeelden,
goed om stukgeslagen te worden.
“Verwijder toch uw stierenbeeld, Samaria!
“Mijn toorn ontbrandt tegen hen.
“Hoelang zal het nog duren?
“Zijn zij dan niet tot onschuld in staat?
“Ja, die afgod komt uit Israël,
door een kunstenaar daar gemaakt,
maar het is geen god.
“Ja, het zal versplinterd worden,
dat stierenbeeld van Samaria!
“Ja, zij zaaien wind,
maar storm zullen zij oogsten;
de halmen waar geen groei in zit
geven geen meel,
en al gaven zij het wel,
vreemden vraten het op.
“Ja, Efraïm heeft zijn altaren talrijk gemaakt,
maar ze dienden om te zondigen,
altaren om te zondigen!
“Al schrijf Ik mijn wet ook nog zo vaak aan hem voor,
zij geldt als de wet van een vreemde.
“Zij brengen offers naar hun eigen welbehagen
en eten van het offervlees,
maar de Heer aanvaardt die niet.
“Nu herinnert Hij zich hun schuld
en straft Hij hun zonden:
zij gaan naar Egypte terug!”

TUSSENZANG         Ps. 115(113B), 3-4, 5-6, 7-8, 9-10

Israëls volk vertrouwt op de Heer.

De God van Israël is in de hemel,
Hij handelt zoals Hij verkiest.
Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud,
dor mensenhanden vervaardigd.

Zij hebben een mond maar zij spreken niet,
zij hebben ogen en zien niet;
zij hebben oren maar horen niet,
zij hebben een neus maar zij ruiken niet.

Zij hebben handen en tasten niet,
zij hebben voeten en lopen niet,
er komt geen geluid uit hun keel.
Al even onnozel is hij die ze maakt,
en die nu vertrouwt op hun macht.

Israëls volk vertrouwt op de Heer,
Hij is hun helper en schild.
Aärons stam vertrouwt op de Heer,
Hij is hun helper en schild.

ALLELUIA        Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE            Mt. 9, 32-38
De oogst is wel groot maar arbeiders zijn er weinig.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd bracht men Jezus een stomme
die door de duivel bezeten was.
Zodra de duivel was uitgedreven begon de stomme te spreken.
De mensen zeiden vol verbazing:
“Nog nooit heeft men in Israël zo iets gezien”.
Maar de Farizeeën zeiden:
“De vorst der duivels stelt Hem in staat
de duivels uit te drijven.”

Jezus ging rond door alle steden en dorpen,
waar hij onderricht gaf in hun synagogen
en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en kwalen genas.
Bij het zien van die menigte mensen
werd Hij door medelijden bewogen,
omdat ze afgetobd neerlagen
als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen:
“De oogst is wel groot
maar arbeiders zijn er weinig.
“Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

Hoofdstuk drie

De menselijke wortel van de ecologische crisis

101. Het dient ons tot niets de symptomen te beschrijven, als wij de menselijke oorsprong van de ecologische crisis niet erkennen. Er is een wijze van leven en menselijk handelen die tekort schiet en de werkelijkheid zodanig weerspreekt dat zij haar vernietigt. Waarom kunnen wij  niet hierbij blijven stilstaan om erover na te denken? Ik stel daarom dan ook voor ons te concentreren op het heersende technocratische paradigma en de plaats die de mens en zijn handelen in de wereld daarin innemen.

  

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Maandag – H. Maria Goretti, mgd. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf  7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Jezus vraagt van Jaïrus twee dingen: niet bang zijn en blijven geloven. Wie angstig wordt valt immers terug op zichzelf en rekent enkel op zichzelf. Dat biedt geen heil. Blijven geloven betekent ook als er iets onherroepelijks zoals een sterven gebeurt, toch met God verbonden zijn. De Heer neemt het meisje bij de hand en zegt: ‘Sta op’. Dat woord is tot ieder van ons gericht. Wij worden uitgenodigd ‘in het Verbond met God’ te blijven staan.

EERSTE LEZING      Hos. 2, 16.17b-18.21-22

Ik neem u als mijn bruid, voor altijd.

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer :
“Mijn ontrouwe bruid,
weldra lok Ik haar weer naar Mij toe,
zorg Ik dat zij naar de woestijn gaat
en spreek Ik tot haar hart.
“Daar wordt zij weer gewillig,
zoals in de dagen van haar jeugd
toen zij optrok uit Egypte.
“Op die dag – zo luidt de godsspraak van de Heer –
zult gij tot Mij roepen: Mijn man!
“Nooit roept gij Mij dan meer toe: Mijn Baäl!
“Ik neem u als mijn bruid, voor altijd,
als mijn bruid in recht en gerechtigheid,
in goedheid en erbarming,
als mijn bruid, in onverbrekelijke trouw:
dan zult gij de Heer leren kennen.”

TUSSENZANG         Ps. 145(144), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

De Heer is vol liefde en medelijden.

U wil ik prijzen, Heer, iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht,
uw macht wordt alom verkondigd.
Men spreekt van uw luister en majesteit,
verspreidt de faam van uw wonderdaden.

Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld,
uw grootheid door ieder geprezen.
Zij zingen de lof van uw grote mildheid
en juichen om uw rechtvaardigheid.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

ALLELUIA       Ps. 25(24), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

EVANGELIE       Mt. 9, 18-26

Mijn dochter is zo juist gestorven:
maar kom en zij zal weer levend worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Terwijl Jezus eens tot de menigte sprak
kwam er een overste naar Hem toe,
wierp zich voor Hem neer en zei:
“Mijn dochter is zo juist gestorven:
maar kom haar de hand opleggen
dan zal zij weer levend worden.”
Jezus stond op en ging met hem mee,
vergezeld van zijn leerlingen.
Plotseling naderde Hem van achteren een vrouw
die al twaalf jaar lang aan bloedvloeiingen leed,
en raakte de zoom van zijn mantel aan.
Want ze zei bij zichzelf:
“Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken
zal ik genezen zijn.”
Maar Jezus keerde zich om,
en toen Hij haar zag sprak Hij:
“Heb goede moed dochter,
uw geloof heeft u genezen.”
En vanaf dat ogenblik was de vrouw gezond.
Toen Jezus in het huis van de overste kwam
en de fluitspelers en het misbaar makende volk zag
sprak Hij:
“Gaat heen,
want het meisje is niet gestorven maar slaapt.”
Doch ze lachten Hem uit.
Toen al dat volk buitengezet was,
trad Hij naderbij,
greep haar hand
en het meisje stond op.
Het verhaal hiervan deed de ronde door heel die streek.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 100. Uit het Nieuwe Testament spreekt ons niet alleen van de aardse Jezus en zijn zo concrete en liefdevolle relatie met de wereld. Het laat ons Hem ook zien als verrezen en verheerlijkt, aanwezig in heel de schepping met zijn universele heerschappij: “want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemelen en op de aarde te verzoenen, door Hem alleen” (Kol. 1, 19-20). Dit richt ons op het einde der tijden, wanneer de Zoon de Vader alles in handen zal geven zodat “God alles in alles is” (1 Kor. 15, 28). Zo doen de schepselen van deze wereld zich aan ons niet meer voor als een puur natuurlijke werkelijkheid, omdat de verrezen Heer ze op mysterieuze wijze omgeeft en richt op een bestemming van volheid. Dezelfde bloemen op het veld en de vogels die Hij verwonderd zag met zijn menselijke ogen, zijn nu vol van zijn lichtende tegenwoordigheid.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Veertiende zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Het evangelie van vandaag past
bij wat de diepe zin van ‘vakantie’ kan zijn.
Is de vakantie niet voor heel wat mensen
de uitgelezen tijd om ‘vrij te worden’,
om tot rust te komen, om anders te leven,
om het drukkende ritme van het werk even af te leggen
en weer overeind te komen?

Jezus nodigt ons vandaag uit om tot rust te komen,
om bij Hem vrede te vinden.
Voor wie wil leven zoals Hij
vormen zachtmoedigheid en bescheidenheid
een zacht juk en een lichte last.
Mogen wij in deze viering rust en vrede vinden bij onze God.

EERSTE LEZING                            Zach. 9, 9-10

Zie, uw koning komt tot u. Hij is deemoedig.

Uit de profeet Zacharia

Zo spreekt de Heer:

“Jubel luid, gij dochter Sion,
juich, gij dochter Jeruzalem!
“Zie, uw koning komt tot u,
rechtvaardig en zegevierend;
hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel,
op een veulen, het jong van een ezelin.
“Ik vaag de strijdwagens uit Efraïm,
de paarden uit Jeruzalem;
de strijdboog wordt gebroken.
“Dan kondigt hij vrede af onder de volken,
dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee,
van de Rivier tot de grenzen der aarde.”

Antwoordpsalm        Ps. 145(144), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14

Keervers
Uw naam wil ik verheerlijken,
mijn God en Koning.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
U wil ik prijzen iedere dag,
uw naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

De Heer is waarachtig in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt al wie gebukt gaat weer op.

TWEEDE LEZING                   Rom. 8, 9.11-13

Als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft, zult gij leven.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid
maar door de Geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Zou iemand de Geest van Christus niet hebben,
dan behoort hij Hem niet toe.
Als de geest van God die Jezus van de doden heeft opgewekt,
in u woont,
zal Hij
die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van zijn Geest,
die in u verblijft.

Broeders en zusters,
wij hebben dus verplichtingen
maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam te leven.
Als gij zelfzuchtig leeft,
zult gij zeker sterven.
Maar als gij door de Geest
de praktijken van de zelfzucht versterft,
zult gij leven.

Vers voor het evangelie                  Vgl. Mt. 11, 25

Alleluia.
Gezegend zijt Gij, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat gij de geheimen van het koninkrijk aan kinderen geopenbaard hebt.
Alleluia.

EVANGELIE                  Mt. 11, 25-30

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus :

“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
“Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
“Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
“Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.

“Komt allen tot Mij
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
“Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 99. Volgens de christelijke opvatting van de werkelijkheid loopt de bestemming van de hele schepping via het mysterie van Christus, die vanaf het begin tegenwoordig is: “Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem” (Kol. 1, 16). De proloog van het Johannesevangelie (1, 1-18) laat de scheppende activiteit van Christus als goddelijk Woord (logos) zien. Maar deze proloog verrast door zijn bewering dat dit Woord ” vlees is geworden ” (Joh. 1, 14). Een Persoon van de Drie-eenheid heeft zich gevoegd in de geschapen kosmos en het lot ervan tot aan het kruis gedeeld. Vanaf het begin van de wereld, maar op een bijzondere wijze echter sinds de menswording, is het mysterie van Christus op een verborgen wijze werkzaam in het geheel van de natuurlijke werkelijkheid zonder daardoor de autonomie ervan aan te tasten.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Zaterdag – H. Elisabeth van Portugal

Inleiding
Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

In de heilige Schrift is een bruiloft een messiaans beeld. Een bruiloftsfeest is verfrissend, verjongend en vernieuwend. Het is vol van de toekomst. Het is een nieuw begin. Dat wil de Heer ook met zijn volk realiseren. Altijd opnieuw beginnen, vreugde ontvangen, vreugde schenken. Daaraan mogen wij meewerken.

EERSTE LEZING           Am. 9, 11-15

Ik herstel mijn volk Israël
en Ik zal hen planten in hun eigen grond.

Uit de Profeet Amos

Zo spreekt de Heer:
“Op die dag herstel Ik de bouwvallige hut van David,
dicht Ik haar scheuren,
zet Ik weer overeind wat is neergehaald
en bouw Ik haar op als weleer.
“Wat er is overgebleven van Edom
en van al de volken waarover mijn Naam is uitgeroepen,
dat nemen zij dan in bezit,”
– zo luidt de godsspraak van de Heer, die dit voltrekt.
“Zie de dagen komen – zegt de Heer –
dat de ploeger de maaier op de voet volgt
en de druiventreder de zaaier,
dat de bergen stromen van de most
en all heuvels ervan druipen.
“Dan herstel Ik mijn volk Israël
in zijn vroegere staat,
dan herbouwen zij de verwoeste steden en bewonen die weer,
dan planten zij wijngaarden en drinken hun wijn,
leggen zij boomgaarden aan en eten hun vruchten.
“Ik zal hen planten in hun eigen grond
en zij worden niet meer weggerukt
uit de grond die Ik hun heb gegeven.”
Zo spreekt de Heer, uw God.

TUSSENZANG             Ps. 85(84), 9, 11-12, 13-14

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Een woord voor zijn volk, voor al wie Hem dient,
voor elk die zijn hart voor Hem opent.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

ALLELUIA      Ps. 19(18), 9

Alleluia.
Uw voorschriften, Heer, zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.
Alleluia.

EVANGELIE       Mt. 9, 14-17

De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn
zolang de bruidegom bij hen is?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Op zekere dag
kwamen de leerlingen van Johannes tot Jezus met de vraag:
“Waarom vasten wij en de Farizeeën wel,
maar uw leerlingen niet?”
Jezus sprak tot hen:
“De vrienden van de bruidegom
kunnen toch niet bedroefd zijn
zolang de bruidegom bij hen is?
“Er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen is weggenomen;
dan zullen zij vasten.
“Niemand gebruikt voor een oud kleed
een verstellap van ongekrompen stof;
want het ingezette stuk trekt aan het kleed
en de scheur wordt nog groter.
“Ook doet men geen jonge wijn in oude zakken,
anders bersten de zakken,
de wijn loopt er uit en de zakken gaan verloren.
“Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken;
dan blijven beide behouden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 98. Jezus leefde in volledige harmonie met de schepping en de anderen stonden verbaasd: “Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen?” (Mat. 8, 27). Hij verscheen niet als een van de wereld gescheiden asceet of als een vijand van de aangename dingen van het leven. Met verwijzing naar zichzelf zei Hij: “Kijk, die gulzigaard en wijndrinker” (Mat. 11, 19). Hij stond ver af van de filosofieën die het lichaam, de materie en de dingen van deze wereld verachtten. Toch hebben deze ongezonde dualismen in de loop der eeuwen een aanzienlijke invloed gehad op sommige christelijke denkers en het evangelie misvormd. Jezus werkte met zijn handen en stond dagelijks in contact met de door God geschapen materie om daaraan met zijn vaardigheid van handwerksman vorm te geven. Hier dient te worden gewezen op het feit dat het grootste gedeelte van zijn leven is gewijd aan deze inspanning om een eenvoudig bestaan vorm te geven dat geen enkele verwondering wekte: “Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria?” (Mar. 6, 3). Zo heeft Hij het werk geheiligd en er een bijzondere waarde aan verleend tot rijping van ons. De heilige Johannes Paulus II leerde dat “wanneer de mens door in vereniging met Christus die voor ons is gekruisigd, de inspanning van het werk verdraagt, hij in zekere zin met de Zoon van God meewerkt aan de verlossing van de mensheid”.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Vrijdag H. Thomas, apostel

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING
De Efeziërsbrief verwoordt heel mooi het nieuwe ‘statuut’ van de christen die net als Thomas tot de erkenning komt van Jezus en belijdt: “Mijn Heer en mijn God!” Hij of zij wordt ‘medeburger’ en ‘huisgenoot’ van God. Door de relatie met Christus, die de scheidsmuren tussen de volkeren heeft afgebroken, mogen wij vertrouwelijk en vrijmoedig met God omgaan. We worden bevrijd van onnodige angst, en leren een nieuwe soort ‘vrees’: de dankbare, eerbiedige erkenning van God als de bron van ons leven en ons geluk. Het is dankzij Gods Geest die in ons leeft, dat we de kerkgemeenschap mee kunnen helpen opbouwen tot de levende tempel, waar Gods aanwezigheid voor de wereld herkenbaar wordt.

EERSTE LEZING             Ef. 2, 19-22

Gebouwd op het fundament van de apostelen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs
Broeders en zusters,

Gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is,
die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.
In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.
In Hem wordt ook gij mee opgebouwd
tot een woonstede van God,
in de Geest.

TUSSENZANG        Ps. 117(116)

Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie (Mc. 16,15)
of : Alleluia.

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom;
omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
ALLELUIA                 Joh, 20, 29

Alleluia.
Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, gelooft ge?
Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.
Alleluia.
EVANGELIE         Joh. 20,24-29

Mijn Heer en mijn God !
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes
Thomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd
was niet bij de leerlingen toen Jezus kwam.
De anderen vertelden hem:
“Wii hebben de Heer gezien.”
Maar hij antwoordde:
,,Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie,
en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken,
en mijn hand in zijn zijde leggen,
zal ik het niet geloven.”
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen,
en nu was Thomas er bij.
Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.”
Vervolgens zei Hij tot Thomas:
,,Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.
,,Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde
en wees niet langer ongelovig maar gelovig.”
Toen riep Thomas uit:
“Mijn Heer en mijn God!”
Toen zei Jezus tot hem:
“Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge?
“Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 97. De Heer kon anderen uitnodigen te letten op de schoonheid die er in de wereld is, omdat Hijzelf in voortdurend contact stond met de natuur en daaraan een aandacht vol genegenheid en verwondering besteedde. Wanneer Hij iedere hoek van zijn land doorkruiste, hield Hij stil om de door zijn Vader gezaaide schoonheid te aanschouwen en nodigde Hij zijn leerlingen uit te beseffen dat de dingen een goddelijke boodschap bevatten: “sla uw ogen op en kijk naar de velden; ze staan wit, rijp voor de oogst (Joh. 4, 35)”. “Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Weliswaar is dit het kleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen: het wordt een boom” (Mat. 13, 31-32).

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Donderdag in de dertiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Wat is zonde eigenlijk? Zonde is bijbels gezien een soort mentaliteit van waaruit wij ons leven inrichten. Deze mentaliteit bestaat er in dat we steeds met onszelf bezig zijn. Als wij die weg gaan in ons leven dan zitten we op een doodlopende weg, dan worden we verlamd en kunnen we geen vooruitgang meer boeken. Bekering betekent dan: deze doodlopende weg en de verlamming erkennen. Het is ook  toegelaten dat anderen je opnemen en je meedragen tot bij de Heer. Hij is barmhartig en geneest.

EERSTE LEZING          Am. 7, 10-17

Trek als profeet naar mijn volk israël.

Uit de profeet Amos

In die dagen stuurde Amasja, de priester van Betel,
aan Jerobeam, de koning van Israël, deze boodschap:
“Binnen uw eigen Israël smeedt Amos een complot tegen u;
het land is tegen al die dreigementen van hem niet bestand.
“Want hij, Amos, zegt:
Jerobeam zal sterven door het zwaard
en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen.”
En tot Amos zei Amasja:
“Ziener, gij moet maken dat ge wegkomt!
“Verdwijn naar Juda
en verdien daar uw brood maar met profeteren!
“Hier in Betel moogt ge niet meer profeteren,
want dit heiligdom is van de koning
en dit gebouw van het rijk.”
Amos gaf Amasja ten antwoord:
“Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde,
ik ben veehoeder en vijgenkweker.
“Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald
en het is de Heer die mij gezegd heeft:
Trek als profeet naar mijn volk Israël.
“Daarom, luister naar het woord van de Heer.
“Gij zegt wel:
Je mag tegen Israël niet profeteren,
tegen het huis Israël niet schuimbekken.
“Maar de Heer zegt:
Uw vrouw zal in deze stad ontucht plegen,
uw zonen en dochters zullen omkomen door het zwaard,
uw eigen grond zal met het meetsnoer verkaveld worden;
zelf zult gij op onreine grond moeten sterven
en Israël wordt van zijn grond verbannen.”

TUSSENZANG           Ps. 19(18), 8, 9, 10, 11

De uitspraken van de Heer zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.
Glashelder zijn zijn geboden,
zij zijn een licht voor het oog.

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

Gezocht meer dan goud of juwelen,
welsmakend als honingzeem.

ALLELUIA         1 Sam. 3, 9 ; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE        Mt. 9, 1-8

De menigte verheerlijkte God,
die zulk een macht gegeven had aan mensen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd ging Jezus in een boot,
stak over en kwam in zijn stad.
Men bracht een lamme die op een bed lag naar Hem toe.
Toen Jezus hun geloof zag zei Hij tot de lamme:
“Heb goede moed mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”
Enkele schriftgeleerden zeiden nu bij zichzelf:
“Die man spreekt godslasterlijk.”
Maar Jezus kende hun gedachten en zei:
“Waarom denkt gij kwaad bij uzelf?
“Wat is gemakkelijker, te zeggen:
Uw zonden zijn u vergeven, of:
Sta op en loop?
“Welnu, opdat ge zult weten
dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven
-en nu sprak Hij tot de lamme:-
Sta op, neem uw bed en ga naar huis.”
En de lamme stond op en ging naar huis.
Toen de menigte dit zag werd zij door ontzag bevangen
en zij verheerlijkte God,
die zulk een macht gegeven had aan mensen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

VII. De blik van Jezus

96. Jezus maakt zich het bijbels geloof in God de Schepper eigen en benadrukt een fundamenteel gegeven: God is Vader (vgl. Mat. 11, 25). In de gesprekken met zijn leerlingen nodigde Jezus hen uit de vaderrelatie te erkennen die God heeft met al zijn schepselen, en herinnerde Hij hen met een ontroerende tederheid eraan hoe ieder van die schepselen in zijn ogen belangrijk is: “Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers? Toch vergeet God niet een van hen” (Luc. 12, 6).
“Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze ” (Mat. 6, 26).

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Woensdag in de dertiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Wat is bezetenheid eigenlijk? Het is het fanatiek verdedigen van eigen gedachten en wensen. Bezeten mensen wijzen dikwijls de liefde af die tot hen komt omdat zij niet meer tot liefde in staat zijn. Kan een bezetene Jezus volgen? Niet voor hij van zijn bezetenheid genezen en bevrijd wordt. Wie zich laat raken door Jezus kan met Hem meegaan. Wie zich niet laat raken zal de Heer niet ontvangen maar Hem wegjagen zoals de stadsbewoners het deden.

EERSTE  LEZING           Am. 5, 14-1521-24

Spaar Mij het lawaai van uw liederen.
De gerechtigheid moet stromen
als een nooit uitdrogende beek.

Uit de Profeet Amos

Zoekt het goede en niet het kwade:
dan zult gij leven,
dan zal God, de Heer van de hemelse machten,
met u zijn, zoals gij altijd zegt.
Haat het kwade, hebt het goede lief
en handhaaft het recht in de stadspoort;
misschien zal dan de Heer, de God van de hemelse machten,
zich over de rest van Jozef ontfermen.

Want zo spreekt de Heer:
“Ik haat, Ik verfoei uw feesten,
uw vieringen kan ik niet luchten.
“De brandoffers en meeloffers die gij Mij brengt,
behagen Mij niet;
uw vredeoffers van gemeste kalveren
kan Ik niet meer aanzien.
“Spaar Mij het lawaai van uw liederen;
de klank van uw harpen wil Ik niet meer horen!
“Neen, het recht moet stromen als water,
de gerechtigheid als een nooit uitdrogende beek.”

TUSSENZANG        Ps. 0(49), 7, 8-9, 10-11, 12-13, 1bc-17

Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Hoor nu, mijn volk, wat Ik u zeggen ga,
hoor, Israël, waarvan Ik u beschuldig,
want Ik ben God, uw God!

Ik maak u over offers geen verwijt:
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.
Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen
en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet.

Want Mij behoren alle dieren in het woud,
de duizenden die op mijn bergen zwerven.
De vogels in de lucht, Ik ken ze allen,
van Mij is al wat rondloopt op het veld.

Ik zou het u niet zeggen als Ik honger had,
Ik kan beschikken over al wat leeft op aarde.
Zou Ik soms vlees van stieren eten
of bloed van bokken nuttigen als drank?

Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden?

ALLELUIA               cf. Lc. 8, 15

Alleluia.
Zalig zij die het woord Gods dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren,
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

EVANGELIE          Mt. 8, 28 34

Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus aan de overkant van het meer gekomen was
in het land der Gadarenen,
liepen Hem twee bezetenen tegemoet.
Ze kwamen uit de grafspelonken te voorschijn
en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand daarlangs kon gaan.
Plotseling begonnen ze te schreeuwen:
“Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God?
“Zijt Gij hier gekomen om ons vóór de tijd te kwellen?”
Een eind van hen vandaan
was men een grote kudde zwijnen aan het hoeden.
De duivels nu smeekten Hem:
“Als Gij ons uitdrijft, stuur ons dan in die kudde zwijnen.”
Hij zei hun: “Gaat heen.”
En zij verlieten hen.
Nauwelijks hadden zij bezit genomen van de zwijnen,
of de hele kudde stortte zich van de steile oever in het meer
en kwam in het water om.
De zwijnenhoeders namen de vlucht,
en in de stad gekomen vertelden zij alles,
ook wat er met de bezetenen gebeurd was.
Daarop liep de hele stad uit, Jezus tegemoet;
en toen zij Hem zagen
verzochten zij Hem hun streek te verlaten.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 95. Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een  van allen. Als iemand er een deel van bezit, dan is dat alleen maar om het te beheren ten nutte van allen. Als wij dat niet doen, belasten wij ons geweten ermee dat wij het bestaan van de ander ontkennen. Daarom hebben de bisschoppen van Nieuw-Zeeland zich afgevraagd wat het gebod “gij zult niet doden” te betekenen heeft, wanneer “twintig procent van de wereldbevolking in een zodanige mate hulpbronnen verbruikt dat zij de arme volken en de toekomstige generaties ontnemen wat zij nodig hebben om te overleven”.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

 

Dinsdag – Eerste H. Martelaren van de Romeinse Kerk

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf  7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Een profeet spreekt omdat hij moet spreken van God. Dat is de vaste grond waarop hij staat, en het is de legitimering van zijn spreken als profeet: ik kan niet anders. God dwingt me. Wanneer staan wij op voor anderen en spreken we in Gods naam? Jezus leert ons dat we daarvoor niet bang hoeven te zijn. We mogen op God vertrouwen – hoe extreem de situatie ook is. Durf ik dat aan?

EERSTE  LEZING                    Amos 3, 1-8; 4, 11-12

God de Heer heeft gesproken: wie zou er niet profeteren ?

Uit de Profeet Amos

Hoort het woord
dat de Heer spreekt
over u, de zonen van Israël,
over heel het geslacht
dat Hij uit Egypte heeft geleid:
“U alleen heb Ik uitverkoren
onder al de geslachten der aarde;
daarom roep Ik u ook ter verantwoording
voor al uw ongerechtigheden!
“Gaan er ooit twee mensen samen op weg
zonder dat zij elkaar gevonden hebben?
“Brult ooit een leeuw in het woud
zonder dat hij een prooi heeft?
“Of gromt er een leeuwenjong in zijn hol
zonder dat het iets te pakken heeft gekregen?
“Schiet een vogel omlaag naar de knip op de grond
zonder dat daar een lokaas ligt?
“Of wordt de knip van de grond opgenomen
zonder dat er iets gevangen is?
“Wordt in een stad de bazuin gestoken
zonder dat de bewoners beven?
“Gebeurt er ooit in een stad een ramp
zonder dat de Heer daar de hand in heeft?
“Zo ook doet God de Heer nooit iets
zonder dat Hij zijn besluit onthult
aan zijn dienaars, de profeten.
“De leeuw heeft gebruld:
wie zou er niet vrezen?
“God de Heer heeft gesproken
wie zou er niet profeteren?”

En verder spreekt de Heer:
“Ik heb u ondersteboven gekeerd,
even geweldig als Sodom en Gomorra;
al een geblakerd stuk hout zijt gij geworden
dat aan de brand ontrukt is,
maar gij hebt u niet tot Mij bekeerd.
“Daarom zal Ik zo met u handelen, Israël.
“En omdat Ik zo met u zal handelen,
moet gij, Israël, u gereedmaken
om voor uw God te verschijnen.”

TUSSENZANG        Ps. 5, 5-6, 7, 8

Geleid mij, Heer, langs veilige wegen.

Reeds vroeg in de morgen hoort Gij mijn stem,
reeds vroeg mijn hoop en verlangen.
Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt,
bij U kan geen booswicht vertoeven.

Geen zondaar kan U in de ogen zien,
Gij haat hen die onrecht bedrijven.
Die leugentaal spreken vernietigt Gij,
Gij gruwt van bloeddorst en wreedheid.

Maar ik, door uw rijke genade,
mag binnengaan in uw huis.
Ik werp mij neer voor uw tempel
in eerbied voor U, mijn Heer.

ALLELUIA                Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE                Mt. 8, 23-27

Jezus richtte zich met een dwingend woord
tot de winden en de zee, en het water werd volmaakt stil.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus in de boot stapte volgden zijn leerlingen Hem.
Opeens raakte de zee in hevige beroering
zodat de golven over de boot sloegen;
Hij echter lag te slapen.
Zij gingen naar Hem toe
en maakten Hem wakker met de woorden:
“Heer, red ons, wij vergaan!”
Hij sprak tot hen:
“Waarom zijt gij bang, kleingelovigen?”
Dan stond Hij op,
richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee,
en het water werd volmaakt stil.
De mensen stonden verbaasd en zeiden:
“Wat voor iemand is dat toch,
dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

94. De rijke en de arme hebben een gelijke waardigheid, omdat “de Heer hen allen heeft gemaakt” (Spr. 22, 2), “Hij zelf klein en groot heeft gemaakt (Wijsh. 6, 7) en “de zon laat opgaan over slechten en goeden” (Mat. 5, 45). Dit heeft praktische consequenties, zoals die welke door de bisschoppen van Paraguay worden geformuleerd: “Iedere boer heeft het natuurlijke recht een redelijk stuk grond te bezitten, waar hij zijn huis op kan bouwen, werken voor het levensonderhoud van zijn gezin en zekerheid kan hebben betreffende zijn eigen bestaan. Dit recht moet worden gegarandeerd, opdat het uitoefenen ervan niet schijn, maar werkelijk is. En dit betekent dat de boer, behalve dat hij het eigendomsrecht heeft, moet kunnen rekenen op de middelen van technische vorming, leningen, verzekeringen en toegang tot de markt”.

Wordt vervolgd   Voor voorgaande publicaties scroll naar beneden