Zij zalfden David tot koning over Israël.

Uit het tweede boek Samuël

In die dagen begaven alle stammen van Israël
zich naar David in Hebron en zeiden:
“Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed.
Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde,
was u degene die de troepen van Israël aanvoerde.
Daarenboven heeft de HEER u verzekerd:
Gij zult mijn volk Israël hoeden;
gij zijt het die over Israël zult heersen.”
Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in Hebron
en koning David sloot met hen een verbond
ten overstaan van de HEER
en zij zalfden David tot koning over Israël.

Antwoordpsalm             Ps. 122(121) 1-23, 3-4ab, 4cd-5

Keervers
Vol vreugde gaan wij naar Gods huis.

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
“Wij trekken naar Gods huis!”
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnentreden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd.
Naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van davids huis.

 

TWEEDE LEZING         Kol. 1, 12-20

Hij heeft ons overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,

Blijmoedig danken wij God, de Vader,
omdat Hij u in staat stelde
te delen in de erfenis van de heiligen
en te leven in het licht.
Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis
en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon.
In Hem is onze bevrijding verzekerd
en zijn onze zonden vergeven.
Hij is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene van heel de schepping.
Want in Hem is alles geschapen
in de hemelen en op de aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
tronen en hoogheden,
heerschappijen en machten.
Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem.
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is.
Hij is de oorsprong,
de eerste die van de dood is opgestaan
om in alles de hoogste te zijn,
Hij alleen.
Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid,
om door Hem het heelal met zich te verzoenen
en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten,
om alles in de hemel en op de aarde te verzoenen,
door Hem alleen.

 

Vers voor het evangelie               Mc. 11, 9-10

Alleluia.
Gezegend de komende in de naam van de Heer,
geprezen het komende koninkrijk van onze vader David !
Alleluia.

 

EVANGELIE              Lc. 23, 35-43

Heer, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Toen Jezus aan het kruis hing
stond het volk toe te kijken
maar de overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden:
“Anderen heeft Hij gered;
laat Hij zichzelf eens redden
als Hij de Messias van God is,
de uitverkorene!”
De soldaten brachten Hem zure wijn,
en ook zij voegden Hem spottend toe:
“Als Gij de koning der Joden zijt,
red dan Uzelf.”
Boven Hem stond als opschrift
in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters:
“Dit is de koning der Joden.”
Ook een van de misdadigers die daar hingen hoonde Hem:
“Zijt Gij niet de Messias?
Red dan Uzelf en ons.”
Maar de andere strafte hem af en zei:
“Heb zelfs jij geen vrees voor God
terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat?
En wij ondergaan dat vonnis terecht,
want wij krijgen wat wij door onze daden verdiend hebben;
maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.”
Daarop zei hij:
“Jezus,
denk aan mij
wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.”
En Jezus sprak tot hem:
“Voorwaar, Ik zeg u:
Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.”

_____________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

De koningin van heel de schepping 

241. Maria, de moeder die de zorg had voor Jezus, zorgt nu met moederlijke genegenheid en smart voor deze gekwetste wereld. Zoals zij met doorboord hart weende over de dood van Jezus, heeft zij nu medelijden met het lijden van de gekruisigde armen en van de schepselen van deze wereld die door menselijke macht worden uitgeroeid. Zij leeft met Jezus, geheel van gedaante veranderd, en alle schepselen bezingen haar schoonheid. Zij is de vrouw, “bekleed met de zon, de maan, onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren” (Openb. 12, 1) . Opgenomen ten hemel, is zij moeder en koningin van heel de schepping. In haar verheerlijkt lichaam heeft zij samen met de verrezen Christus, als deel van de schepping, heel de volheid van haar schoonheid bereikt. Zij bewaart in haar hart niet alleen heel het leven van Jezus, die zij met zorg “bewaakte”, maar ook nu nog begrijpt zij de zin van alle dingen. Daarom kunnen wij haar vragen dat zij ons helpt met wijzere ogen naar deze wereld te kijken.

 

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Thirty-fourth Sunday through the year Christ, King of the Universe

‘Christ, King of the Universe’ liturgy emphasises Jesus’ role as ruler of creation in the new system of salvation

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Opening word

On this last Sunday of the liturgical year
we celebrate Christ as King of the Universe.
Perhaps a somewhat strange title for Him
Who never sought his own honour,
and only wanted to be servant of all.
When we hear the word ‘king’, we think of beautiful palaces,
of pomp and circumstance.
But a good king requires more than this.
A king also has his duty and duties
to stand up for his people,
to share joys and sorrows with them
and to be faithful and trustworthy.
Such a king is Jesus Christ for us, his people, this world.
By following in the footsteps of Jesus,
we can all contribute to
and look forward to God’s kingdom.

 

FIRST READING      2 Sam. 5, 1-3

They anointed David king over Israel.

From the second book of Samuel

In those days all the tribes of Israel
came to David in Hebron and said:
“Here we are, your own flesh and blood.
Before, when Saul still ruled over us ,
it was you who led the troops of Israel.
Moreover, the LORD has assured you:
You shall shepherd my people Israel;
it is you who shall rule over Israel.”
All the elders of Israel came to the king in Hebron
and king David made a covenant with them
before the LORD
and they anointed David king over Israel.

Responsorial  Ps 122(121) 1-23, 3-4ab, 4cd-5

Refrain
Full of joy we go to God’s house.

How glad I was when people called me:
“We are going to God’s house!”
Now may my foot, Jerusalem,
may enter your gates.

Jerusalem, walled city,
so densely built.
To you the tribes march,
the tribes of God’s people.

They go according to Israel’s custom
worship the name of God.
There stand the seats of justice,
the throne of David’s house.

 

SECOND READING        Col 1:12-20

He has brought us into the kingdom of his beloved Son.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Colossae

Brothers and sisters,

Joyfully we thank God, the Father,
for enabling you
to share in the inheritance of the saints
and to live in the light.
He has snatched us from the domain of darkness
and transferred us to the kingdom of his beloved Son.
In Him our deliverance is assured
and our sins are forgiven.
He is the image of the invisible God,
the firstborn of all creation.
For in Him all things were created
in the heavens and on the earth,
the visible and the invisible,
thrones and highs,
dominions and powers.
The universe was created by Him and for Him.
He exists before everything and everything exists in Him.
He is also the head of the body that is the church.
He is the origin,
the first to rise from the dead
to be supreme in all things,
He alone.
For in Him God has willed to dwell in all His fullness,
to reconcile the universe to Himself through Him
and to make peace through the blood, shed on the cross,
to reconcile all things in heaven and on earth,
through Him alone.

 

Verse for the Gospel Mk. 11, 9-10

Alleluia.
Blessed the coming in the name of the Lord,
praised the coming kingdom of our father David !
Alleluia.

 

GOSPEL        Lk. 23, 35-43

Lord, remember me, when you have come into your kingdom.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

As Jesus hung on the cross
the people stood watching
but the government officials laughed at Him and said:
“Others He saved;
let Him save Himself one day
if He is the Messiah of God,
the chosen one!”
The soldiers brought Him sour wine,
and they too mockingly added to Him:
“If thou art the king of the Jews ,
then save Thyself.”
Above Him was inscribed
in Greek, Roman and Hebrew letters:
“This is the King of the Jews.”
One of the criminals hanging there also hated Him:
“Art Thou not the Messiah?
Then save Thyself and us.”
But the other punished Him, saying:
“Have even you no fear of God
while still undergoing the same judgment?
And we are rightly undergoing that judgment,
for we receive what we have earned by our deeds;
but He has done nothing wrong.”
To that he said:
“Jesus!
remember me
when thou art come into thy kingdom.”
And Jesus spoke to him:
“Verily, I say unto thee:
This very day thou shalt be with Me in paradise.”

_____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

The queen of all creation

241. Mary, the mother who had the care of Jesus, now cares for this wounded world with maternal affection and sorrow. As she wept with pierced heart over the death of Jesus, she now pities the suffering of the crucified poor and of the creatures of this world exterminated by human power. She lives with Jesus, completely transformed, and all creatures sing of her beauty. She is the woman, “clothed with the sun, the moon, under her feet and on her head a crown of twelve stars” (Rev 12:1) . Risen to heaven, she is mother and queen of all creation. In her glorified body, together with the risen Christ, as part of creation, she has attained all the fullness of her beauty. She not only preserves in her heart all the life of Jesus, whom she “guarded” with care, but even now she understands the meaning of all things. Therefore, we can ask her to help us look at this world with wiser eyes.

 

To be continued                        For previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________