Derde zondag van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Wij doen de derde kaars branden op de adventskrans:
het licht wordt helderder, de Heer komt dichterbij.
Wanneer we ons verlamd voelen, doet Hij ons weer lopen.
Wanneer we het niet meer zien zitten, doet Hij ons weer zien.
Wanneer alle hoop verdwenen is, geeft Hij ons weer toekomst.
Op deze zondag roept de organisatie Welzijnszorg
-die vijftig jaar bestaat – ons op
om oog en hart te hebben voor de armen onder ons.
Wij willen hen hoop en toekomst geven door met hen te delen.

EERSTE  LEZING                                         Jes. 35, 1-6a.10
God zelf zal komen en ons redden.

Uit de Profeet Jesaja
Zo spreekt de HEER:
“Woestijn en steppe zullen zich verheugen,
jubelen en bloeien de dorre vlakte.
Pronken zal zij met lelies,
van blijdschap jubelen en juichen.
De glorie van de Libanon valt haar ten deel,
de luister van Karmel en Sjaron.
Zij zullen de glorie van de HEER aanschouwen,
de luister van onze God.

Maak slappe handen sterk,
geef kracht aan knikkende knieën.
Spreek tot allen die de moed verloren hebben:
Vat moed en vrees niet:
Uw God komt om de wraak te voltrekken,
God komt om te vergelden en om u te redden.”

Dan gaan de ogen van de blinden weer open
en zullen de oren van de doven geopend worden.
De lamme zal springen als een hert
en jubelen zal de tong van de stomme.

Die door de HEER verlost zijn,
zullen weer terugkeren.
Jubelend komen zij naar Sion,
hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde.
Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap,
en pijn en gejammer nemen de vlucht.

Antwoordpsalm                                    Ps. 146(145), 7, 8-9a, 9bc-10

Keervers
Kom, Heer, om ons te redden.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

TWEEDE LEZING                                     Jak. 5, 7-10
Weest moedig, want de komst van de Heer is nabij.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

 

Broeders en zusters,

Hebt geduld tot de komst van de Heer.
De boer die uitziet naar de heerlijke vrucht van zijn land,
kan alleen maar geduldig wachten,
totdat de winter- en voorjaarsregens gevallen zijn.
Ook gij moet geduldig zijn en moedig,
want de komst van de Heer is nabij.

Klaagt elkaar niet aan;
dan valt ge zelf onder het oordeel.
Denkt eraan:
de rechter staat al voor de deur.
Broeders en zusters,
neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid
en het geduld van de profeten,
die gesproken hebben in de naam van de Heer.

Vers voor het evangelie                             Jes. 61, 1 (vgl. Lc. 4,18)

Alleluia.
De Geest des Heren is over mij gekomen,
Hij heeft Mij gezonden om aan armen
de Blijde Boodschap te brengen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Mt. 11, 2-11
Zijt Gij komende of hebben wij een ander te verwachten?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

 

In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis
over de werken van de Christus
en hij liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen:
“Zijt Gij de komende,
of hebben wij een ander te verwachten?”

Jezus antwoordde hun:
“Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet:
blinden zien en lammen lopen,
melaatsen genezen en doven horen,
doden staan op
en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.
Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.”

Toen zij vertrokken waren,
begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes:
“Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien?
Naar een riethalm door de wind bewogen?
Waar zijt gij dan wél naar gaan zien?
Naar iemand in verfijnde kleding?
Die verfijnde kleding dragen
zijn te vinden in de paleizen der koningen.
Waartoe zijt gij dan uitgetrokken?
Om een profeet te zien?
Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet!
Hij is het over wie geschreven staat:
Zie, Ik zend mijn bode voor U uit
die de weg voor uw komst zal bereiden.
Voorwaar, Ik zeg u:
Onder hen die uit vrouwen geboren zijn,
is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.
Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen
groter dan hij.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

zaterdag – H. Johannes van het Kruis, pr. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
In bepaalde joodse kringen is het nu nog een mooie gewoonte om aan tafel een extra plaats te voorzien voor Elia. Jezus alludeert op dat joodse geloof door het door te trekken naar de figuur van Johannes de Doper. Elia is gekomen, maar men heeft hem niet herkend. Opnieuw worden we gewaarschuwd om het gunstige ogenblik niet te laten voorbijgaan. De Heer komt ook nu bij ons. Laten we daarom de tekenen van de tijd leren lezen, verstaan, en de komst van de Heer in ons dagelijks leven niet missen.

EERSTE LEZING                                        Sir. 48, 1-4.9-11

Elia zal wederkomen.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Elia de profeet stond op als een vuur;
zijn woord brandde als een fakkel;
hij bracht hongersnood over het volk
en in zijn ijveren voor de Heer maakte hij hen weinig in aantal.
Door het woord van de Heer sloot hij de hemel toe,
en evenzo liet hij driemaal vuur neerdalen.
Hoe roemrijk werd gij, Elia, door uw wonderwerken:
wie mag zich als gij beroemen?
Gij die werd opgenomen in een wervelstorm van vuur
op een wagen met vurige paarden,
van wie geschreven staat dat hij bestemd is voor de tijd
waarop hij de toorn van God zal stillen vóórdat hij ontbrandt,
het hart van de vaderen zal keren tot de zoon
en de stammen van Jakob zal oprichten.
Gelukkig zij, die u gezien hebben
en in liefde zijn ontslapen.

TUSSENZANG                Ps. 80(79), 2ac, 3b, 15-16, 18-19

God van de heerscharen, richt ons weer op ;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
Gij die troont op de Kerubs, verschijn met luister ;
werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.

God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.

Laat uw hand op uw gunsteling rusten,
op het kind dat Gij grootgebracht hebt.
Nooit meer zullen wij U verlaten ;
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.

ALLELUIA

Alleluia.
De dag van de Heer is nabij ;
zie, Hij komt ons bevrijden.
Alleluia.

EVANGELIE                    Mt. 17, 10-13

Elia is reeds gekomen, maar zij hebben hem niet erkend.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Bij het afdalen van de berg
stelden de leerlingen Jezus de vraag:
“Waarom zeggen de schriftgeleerden toch
dat eerst Elia moet komen?”
Hij gaf hun ten antwoord:
“Inderdaad, Elia zal komen om alles te herstellen.
Ik zeg u zelfs:
Elia is reeds gekomen,
maar zij hebben hem niet erkend
doch naar willekeur met hem gehandeld,
zoals ook de Mensenzoon van hen te lijden zal hebben.”
Nu begrepen de leerlingen
dat Hij hun over Johannes de Doper gesproken had.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Vrijdag – H. Lucia, mgd. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De lezingen geven uitdrukking van een diepe weemoed van de gemiste kans. Het volk van Israël heeft zijn kansen gemist. “Als Gij acht gegeven had op mijn geboden . . .”,spreekt de profeet. Ook de tijdgenoten van Jezus missen hun kans: ze zien in de komst van Johannes de Doper niet de voorbode van Jezus’ komst. Zullen zij dan achteloos voorbijgaan aan de boodschap van Godswege ? Zal onze tijd, zullen ook wij deze kans missen ? Niet als we uitkijken naar God op de plaatsen waar Hij aanwezig komt. En ook na een gemiste kans is God barmhartig. Van Hem mag iedereen altijd opnieuw een nieuwe begin maken. Ook wij.

EERSTE LEZING                                            Jes. 48, 17-19

Geef toch acht op de geboden van de Heer !

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer, uw verlosser, Israëls Heilige :
“Ik ben de Heer, uw God,
die u voor uw bestwil wil leren,
en u voeren over de weg die gij moet gaan !
“Als gij acht gegeven hadt op mijn geboden
zou de voorspoed u reeds nu omspoeld hebben
als een bergstroom,
en zou uw welvaart zo uitgestrekt geweest zijn
als de zee met zijn golven.
“Uw nageslacht zou talrijk geweest zijn als de zandkorrels,
uw nakomelingen als het stof :
hun naam zou bij Mij
nooit uitgeveegd zijn, nooit uitgewist !”

TUSSENZANG                                                Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Wie U volgt, Heer, zal het licht des levens bezitten
(Joh. 8, 12).

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem aanraden ;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet ;
de wind blaadst hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

ALLELUIA

Alleluia.
Hij komt als Koning en Heer van de aarde.
Het juk van de ballingschap zal Hij verbrijzelen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Mt. 11, 16-19

Zij luisteren noch naar Johannes noch naar de Mensenzoon.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot de menigte :
“Waarmee zal Ik dit geslacht vergelijken ?
“Het gelijkt op kinderen die op het marktplein zitten
en de andere partij toeroepen :
“Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld
en jullie hebt niet gedanst;
wij hebben een treurlied gezongen
en jullie hebt niet op je borst geklopt.
“Immers : Johannes komt,
hij eet niet en drinkt niet, en ze zeggen :
Hij is van de duivel bezeten !
“De Mensenzoon komt,
Hij eet en drinkt wel, en ze zeggen :
Kijk die gulzigaard en wijndrinker,
die vriend van tollenaars en zondaars !
“Maar de wijsheid vindt haar rechtvaardiging in haar werken.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Donderdag – H. Maagd van Guadelupe

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
‘Wie waakzaam uitziet naar Christus, is fijngevoelig, vurig en bezorgd van geest; hij is wakker, alert, opmerkzaam, vol ijver om Hem te zoeken en te eren. In alles probeert hij Hem te ontdekken, wat er ook gebeurt, en hij zou niet verrast of al te opgewonden of van zijn stuk gebracht zijn, als hij merkte dat Christus onmiddellijk kwam. Dit is dus waakzaam uitzien: onthecht zijn aan wat nu aanwezig is en leven in het ongeziene; leven met de gedachte aan Christus zoals Hij eens gekomen is en zoals Hij zal wederkomen; vanuit onze tedere en dankbare herinnering aan zijn eerste komst verlangen naar zijn tweede komst.’ (John Henry Newman)

EERSTE LEZING                            Jes. 41, 13-20
Ik, de heilige van Israël, Ik ben uw verlosser, zegt de Heer.

Uit de profeet Jesaja
.

Zo spreekt de HEER:
“Ik ben de HEER, uw God,
die u bij uw rechterhand heeft genomen
en die tot u zegt:
Wees maar niet bang; Ik help u.
Wees maar niet bang, wormpje Jakob,
klein volk Israël!
Ikzelf ben uw helper, zegt de HEER,
Ik ben uw verlosser, de Heilige van Israël.
Ik maak van u een dorsslee,
nieuw en goed geslepen, met scherpe tanden.
Gij zult bergen dorsen en verbrijzelen,
heuvels tot kaf maken;
gij werpt ze omhoog; de wind draagt ze mee,
de storm verstrooit ze.
Gijzelf echter, gij verblijdt u in de HEER
en prijst uzelf om de Heilige van Israël.
De armen en de behoeftigen zoeken naar water
en het is er niet:
hun tong is verdroogd van de dorst.
Ik, de HEER, Ik verhoor hen,
Ik, de God van Israël, Ik verlaat hen niet!
Op de kale gronden doe Ik rivieren ontspringen
en bronnen in de rotskloven.
Van de woestijn maak Ik een waterland,
van de dorstige bodem een bronnengebied.
In de woestijn laat Ik ceders groeien,
acacia’s, mirten en oleasters.
In het dorre land zet Ik cypressen neer
en essen en palmen, een menigte bomen.
Dan zullen zij zien en erkennen,
volledig verstaan en begrijpen,
dat de hand van de HEER dat gedaan heeft,
dat Israëls Heilige dat heeft geschapen.”
Zo spreekt de almachtige God.

TUSSENZANG                  Ps. 145(144), 1, 9, 10-11, 12-13ab

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roepen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

ALLELUIA

Alleluia.
Kom ons te gemoet Heer, met uw vrede,
dat wij ons met een oprecht hart
in U kunnen verheugen.
Alleluia.

EVANGELIE               Mt. 11, 11-15
Er is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Voorwaar, Ik zeg u:
Onder hen die uit vrouwen geboren zijn
is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.
Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen
groter dan hij.
Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe
breekt het Rijk der hemelen zich met geweld baan,
en geweldenaars maken het buit.
Want al de profeten en de Wet, tot aan Johannes,
hebben het slechts voorspeld:
maar als gij het van Mij wilt aannemen:
Deze is de Elia die zou komen.
Wie oren heeft, hij luistere!”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
De Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Woensdag H. Damasus I , paus

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Jesaja is de profeet van het radicaalste monotheïsme. Hij treedt op in Babylon, het land van de sterrenwichelaars die hemellichamen als goden vereren. Wij herkennen gedachten uit het boek Job. Met niets is deze God te vergelijken. Hij is boven alles en allen verheven en – het grootste wonder van alle – zo nabij voor wie in nood is. Wat een prachtig antwoord is dan het evangelie. Een gebed dat spontaan uit ons hart komt.

EERSTE LEZING                                              Jes. 40, 25-31
De almachtige Heer verleent kracht aan wie moe is.

Uit de profeet Jesaja
.
“Met wie wilt gij Mij vergelijken,
met wie Mij gelijkstellen”, vraagt de Alheilige.
“Richt uw ogen naar boven en kijk eens goed;
wie heeft dit alles geschapen?

Wie laat de hemellichamen voltallig uittrekken,
wie roept ze alle bij naam,
is zo geweldig machtig en sterk
dat er niet één op het appèl ontbreekt?
Hoe kunt gij dan zeggen, Jakob,
hoe kunt gij beweren, Israël,
dat uw wegen voor de HEER verborgen zijn,
dat uw recht God zou ontgaan?
Weet gij dan niet,
hebt gij dan nooit gehoord,
dat de HEER een eeuwige God is,
en schepper van heel het aardoppervlak,
dat Hij niet moe wordt, geen uitputting kent,
en dat zijn wijsheid ondoorgrondelijk is?
Aan wie moe is, verleent Hij kracht,
aan wie geen weerstand heeft, schenkt Hij overvloedige energie.
Jonge mannen kunnen moe worden en uitgeput,
kerels kunnen bezwijken,
maar allen die op de HEER vertrouwen
ontvangen nieuwe kracht,
en slaan hun vleugels uit als adelaars:
zij lopen, maar worden niet moe,
zij rennen, maar raken niet uitgeput!”

TUSSENZANG                                                  Ps. 103(102), 1-2, 3-4, 8, 10

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.

ALLELUIA

Alleluia.
De Heer zal verschijnen met kracht,
een licht voor het oog van zijn dienaren.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mt. 11, 28-30
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd nam Jezus het woord en sprak:
“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
De Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Dinsdag in de tweede week van de advent

Inleiding
Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.
Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.
Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.


Overweging
Zoals eens voor het volk van Israël een weg gebaand werd door de woestijn, zo volgt nu een tweede uittocht uit de ballingschap naar Jeruzalem. Gods ingrijpen is zo krachtig, dat de ballingen niet de (om)weg gaan langs de wegen die de karavanen doorgaans volgen, maar dat zij op een koninklijke, door God zelf gebaande weg naar huis keren. Elke berg, elke heuvel wordt geslecht, zodat de weg zonder hindernissen kan afgelegd worden. Op welke hindernissen stoot ik wanneer ik op weg wil gaan met God?

EERSTE LEZING           Jes. 40, 1-11

God troost zijn volk.

Uit de profeet Jesaja

“Troost, troost toch mijn Stad, zegt uw God –,
spreek Jeruzalem moed in,
roep haar toe, dat haar straftijd voorbij is,
dat haar ongerechtigheid vergeven is,
dat zij van Gods hand
haar zonden dubbel betaald heeft gekregen.”
Een stem roept:
“Baan de HEER een weg in de steppe,
effen voor onze God een heerbaan in de woestijn,
elk dal moet gevuld,
elke berg en heuvel geslecht worden,
alle oneffenheden moeten vlak,
de rotsmassa’s een vallei worden.
En verschijnen zal de glorie des HEREN,
en alle vlees zal daarvan getuige zijn:
de mond des HEREN heeft het gezegd!”
Een stem spreekt:
“Roep!”
En ik vraag:
“Wat moet ik roepen?”
“Alle vlees is als gras,
en al zijn glorie als een bloem op het veld:
het gras verdort, de bloem verwelkt
zodra een hete wind erover blaast:
het gras zijn de mensen!
Het gras verdort, de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand!

Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode,
verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant!
Verkondig het luide, ken geen vrees,
roep tot de steden van Juda:
Uw God is op komst!
Zie, GOD de Heer komt met kracht,
zijn arm voert de heerschappij;
zijn loon komt met Hem mee,
zijn beloning gaat voor Hem uit.
Als een herder zal Hij zijn schapen weiden,
in zijn armen ze samenbrengen,
de lammeren dragen tegen zijn boezem,
de schapen met zachte hand geleiden.”

TUSSENZANG            Ps. 96(95), 1-2, 3, 10 ac, 11-12, 13

God onze Heer zal komen met kracht (Jes. 40,9)

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,
verkondigt zijn heil alle dagen.

Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft ;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

ALLELUIA

Alleluia.
Kom Heer, blijf niet uit,
en delg de misdaden van uw volk.
Alleluia.

EVANGELIE             Mt. 18, 12-14

God wil niet dat deze kleinen verloren gaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Wat dunkt u?
Wanneer een man honderd schapen heeft
en één daarvan verdwaalt,
zal hij dan niet
de negenennegentig in de bergen alleen laten
om op zoek te gaan naar het verdwaalde?
En gelukt het hem dat te vinden, voorwaar Ik zeg u,
dan zal hij over dat ene meer verheugd zijn
dan over de negenennegentig die niet verdwaald waren.
Zo ook wil uw hemelse Vader niet
dat een van deze kleinen verloren gaat.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
De Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Maandag Maria onbevlekt ontvangen

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Overweging
Rond Kerstmis ligt een snoer van feesten waar Maria wordt gevierd. Maar ze staat nooit alleen: ze draagt het Kind om het te tonen aan de wereld. Dat is het echte beeld van Maria: de icoon van de Moeder met het Kind.  De levende Heer, Gods Zoon die mens geworden is, kan niet zonder een moeder. Van nu tot in februari gaat het telkens weer om hun beiden. Het feest van vandaag gaat over de prille aanvang: er wordt een kind ontvangen, dat één en al jawoord is, gericht tot God. Er treedt een meisje binnen in de wereld dat nooit neen zal zeggen tot God. Nog voor ze in de schoot van haar moeder leefde, had Gods genade haar al bevrijd van elk mogelijk neen. Daarom mogen ook wij met vreugde vervuld zijn: omdat God ons altijd in alles vóór is geweest. Hij heeft ook ons alles geschonken.

EERSTE LEZING                                         Gen. 3, 9-15.20
Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.

Uit het Boek Genesis

Nadat Adam van de boom gegeten had
riep God de Heer de mens en vroeg hem :
“Waar zijt gij ?”
Hij antwoordde :
“Ik hoorde uw donder in de tuin,
en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben ;
daarom heb ik mij verborgen.”
Maar God de Heer zei :
“Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt ?
“Hebt ge soms gegeten van de boom
die Ik u verboden heb ?”
De mens antwoordde :
“De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt,
zij heeft mij van die boom gegeven,
en toen heb ik gegeten.”
Daarop vroeg God de Heer aan de vrouw :
“Hoe hebt ge dat kunnen doen ?”
De vrouw zei :
“De slang heeft mij verleid,
en toen heb ik gegeten.”
God de Heer zei toen tot de slang :
“Omdat ge dit gedaan hebt,
zijt gij vervloekt, onder alle tamme dieren
en onder alle wilde beesten !
“Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten,
alle dagen van uw leven !
“Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.
“Dit zal uw kop bedreigen,
en gij zijn hiel !”

De mens noemde zijn vrouw Eva,
want zij is de moeder geworden van alle levenden.

TUSSENZANG                                   Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

TWEEDE LEZING                                           Ef. 1, 3-6.11-12
In Christus heeft God ons uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend
met elke geestelijke zegen.
In Hem heeft Hij ons uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld,
om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
naar het welbehagen van zijn wil,
tot lof van de heerlijkheid van zijn genade.
Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde,
in wie wij ook ons erfdeel hebben ontvangen,
daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem
die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil,
opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid,
wij, die reeds tevoren onze hoop op de Christus hadden opgebouwd.

ALLELUIA                                                    Lc. 1, 28

Alleluia.
Verheug u, Maria, Begenadigde,
de Heer is met u ;
gij zijt gezegend onder de vrouwen.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Lc. 1, 26-38
Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd werd de engel Gabriël van Godswege gezonden
naar een stad in Galilea, Nazaret,
tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette,
uit het huis van David ;
de naam van de maagd was Maria.
De engel trad bij haar binnen en sprak :
“Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen.”
Zij schrok van dat woord
en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.
Maar de engel zei tot haar :
“Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.
“Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen
en gij moet Hem de naam Jezus geven.
“Hij zal groot zijn
en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
“God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken
en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob
en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.”
Maria echter sprak tot de engel :
“Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken ?;
Hierop gaf de engel haar ten antwoord :
“De heilige Geest zal over u komen
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen ;
daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht
heilig genoemd worden, Zoon van God.
“Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante,
in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen
en, ofschoon zij onvruchtbaar heette,
is zij nu in haar zesde maand ;
want voor God is niets onmogelijk.”
Nu zei Maria :
“Zie de dienstmaagd des Heren ;
mij geschiede naar uw woord.”
En de engel ging van haar heen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Tweede zondag van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

In deze tijd van verwachting
verschijnt vandaag Johannes de Doper op het toneel.
Zijn optreden als ascetisch prediker in de woestijn
deed zijn tijdgenoten denken
aan de grote profeten van weleer.
Net als zij maant Johannes het volk aan
de blik op God te richten.
Hij roept ook ons op
om ons klaar te maken voor de komst
van de Vredevorst in ons midden.
Openen wij ons hart,
opdat de Heer ons vervult van Heilige Geest
en van een aanstekelijk vuur.

EERSTE LEZING                                                    Jes. 11, 1-10
De kleinen zal Hij recht verschaffen.

Uit de profeet Jesaja

In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï,
een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen.
De geest van de Heer zal op hem rusten,
de geest van wijsheid en verstand,
de geest van raad en heldenmoed,
de geest van liefde en vreze des Heren,
en deze vreze des Heren zal hij uitstralen.

Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn,
geen uitspraak doen op grond van geruchten.
De kleinen zal Hij recht verschaffen,
een eerlijk vonnis spreken over de geringsten der aarde,
maar de uitbuiter zal Hij striemen met de gesel van zijn mond,
en de boosdoener doden met de adem van zijn lippen.

Gerechtigheid wordt de gordel om zijn heupen,
onkreukbaarheid de band om zijn lenden.

Dan huist de wolf bij het lam,
vlijt de panter zich neer naast het geitje,
grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong.
een kleuter kan ze weiden!
Koe en berin hebben vriedschap gesloten,
hun jongen liggen naast elkaar?
en de leeuw vreet hooi met het rund.
De zuigeling speelt bij het hol van de adder,
en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang!
Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad
op heel mijn heilige berg,
maar zal de gehele aarde vervbuld zijn met liefde tot God,
zoals de zeebodem bedolven is onder het water.

Op die dag zal de wortel van Isaï
opgericht staan als banier van de volken:
alle naties zullen naar hem toestromen.
En zijn troon zal luisterrijk zijn!

Antwoordpsalm                                          Ps. 72(71), 1-2, 7-8, 12-13, 17

Keervers
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billikhed.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de rivier tot de grens van de aarde.

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Die naam zeal een zegenspreuk zijn op aarde,
want hem prijzen alle volken gelukkig.

TWEEDE LEZING                                             Rom. 15, 4-9
Christus schenkt alle mensen de vertroosting.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Alles wat eertijds werd opgeschreven,
werd opgetekend tot onze lering,
opdat wij door de volharding en de vertroosting
die wij putten uit de Schrift,
in hoop zouden leven.
God, die de volharding en de vertroosting schenkt,
verlene u ook eensgezindheid
in de geest van Christus Jezus,
opdat gij één van hart en uit één mond
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus
moogt verheerlijken.

Aanvaardt daarom elkander als leden van één gemeenschap,
zoals ook Christus ons
in zijn gemeenschap heeft opgenomen,
ter ere Gods.
Ik bedoel dit:
ter wille van Gods trouw
is Christus dienaar geweest van het joodse volk,
om de beloften aan de aartsvaders waar te maken;
maar de heidenen moeten God verheerlijken
om zijn erbarming,
volgens het woord van de Schrift:
“Daarom zal ik U loven onder de heidenen
en uw Naam met psalmen prijzen.”

Vers voor het evangelie                                            Lc. 3, 4-6

Alleluia.
Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht;
en heel de mensheid zal Gods redding zien.
Alleluia.

EVANGELIE                                                         Mt. 3, 1-12
Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.

Uit het heilig evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd trad Johannes de Doper op
en predikte in de woestijn van Judea:
“Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.”
Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde,
toen hij zei:
“Een stem van iemand die roept in de woestijn:
bereidt de weg van de Heer,
maakt zijn paden recht.”

Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar
en een leren gordel om zijn lendenen.
Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing

Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek
naar hem uit
en zij lieten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden.
Maar toen hij vele Farizeeën en sadduceeën zag komen
om gedoopt te worden,
sprak hij tot hen:

“Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld,
dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten?
“Brengt liever vruchten voort die passen bij bekering,
en neemt niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt:
Wij hebben Abraham tot vader!
“Waarachtig, ik zeg u
dat God de macht bezit
voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken!
“Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen.
“Elke boom dus die geen goede vrucht draagt,
wordt omgekapt en in het vuur geworpen.

“Ik doop u met water, opdat ge u zoudt bekeren.
“Maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik,
en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen.
“Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
“De wan heeft Hij in zijn haznd
en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren;
zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen,
maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

                                      

Zaterdag H. Ambrosius, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De leerlingen worden gezonden om de komst van het rijk Gods aan te kondigen en om zieken te genezen. Beide taken staan niet los van elkaar, maar overlappen elkaar perfect. Met de komst van het hemels koninkrijk breekt het licht van de waarheid door, die mensen bevrijdt uit de dwaling. Precies omdat zij bevrijd worden, zullen zij in staat zijn om te wandelen in dat licht. De Heer brengt troost, bemoediging en hoop. Niemand klopt immers ooit vergeefs bij Hem aan.

EERSTE LEZING                                       Jes. 30, 19-21. 23-26
De Heer zal genadig zijn voor wie tot Hem roept.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de HEER,
de heilige God van Israël:

“Volk van Sion dat in Jeruzalem woont,
gij zult niet langer wenen:
De HEER zal u genadig zijn,
zodra Hij uw geweeklaag hoort;
Hij zal u antwoorden,
zodra Hij uw geroep verneemt.
Hij zal u het brood der verdrukking schenken
en het water der nood.
Uw leraar zal zich niet langer verbergen,
uw ogen zullen de Leidsman zien.
En uw oren zullen een stem achter u horen die zegt:
Dit is de weg, volg hem, waarheen hij u ook leidt.
De HEER zal het laten regenen voor het zaad
dat gij op uw akkers zaait;
en het graan dat uw land voortbrengt
zal voedzaam zijn en overvloedig.
Op die dag zullen uw kudden grazen op onafzienbare weiden.
En de ossen en de ezels die uw land beploegen
zullen veevoer vreten met zout vermengd
en met wan en gaffel gezuiverd.
Van alle hoge bergen en alle hoge heuvels
zal het water in beken naar beneden stromen,
op de dag van de grote slachting,
de dag dat de vestingen vallen.
Dan zal het licht van de maan zijn als het licht van de zon,
en het licht van de zon zal zeven keer zo sterk zijn
op de dag dat de HEER de wonden van zijn volk verbindt
en Hij de striemen geneest die Hij geslagen heeft.”

TUSSENZANG                                  Ps. 147(146), 1-2, 3-4, 5-6

Gelukkig allen die de Heer verwachten (Jes. 30, 18).
Alleluia.

Prijst nu de Heer, het is goed Hem te loven,
bezingt onze God, alle lof komt Hem toe.
De Heer bouwt de stad Jeruzalem op,
verzamelt Israël uit de verstrooiing.

Gebroken harten geneest Hij weer,
Hij heelt alle bloedende wonden.
Hij die het getal van de sterren kent
en elk van hen roept bij zijn naam ;

Verheven is Hij, onze Heer, en almachtig,
zijn wijsheid is onbegrensd.
De Heer verheft de vernederden
maar zondaars werpt Hij ter aarde.

ALLELUIA                                                 Jes. 55, 6

Alleluia.
Zoekt de Heer, nu Hij zich laat vinden ;
roept Hem aan, nu Hij nabij is.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mt. 9, 35-10.1. 5-8
Bij het zien van de menigte wordt Jezus door medelijden bewogen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd ging Jezus rond door alle steden en dorpen,
waar Hij onderricht gaf in hun synagogen
en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en kwalen genas.
Bij het zien van die menigte mensen
werd Hij door medelijden bewogen,
omdat ze afgetobd neerlagen
als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen:
“De oogst is wel groot
maar arbeiders zijn er weinig
Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.”
Hij riep zijn leerlingen bij zich en gaf hun de macht
om de onreine geesten uit te drijven
en alle ziekten en kwalen te genezen.
Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht:
“Begeeft u niet onder de heidenen
en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen;
gij moet veeleer gaan
naar de verloren schapen van het huis van Israël.
Verkondigt op uw tocht:
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.
Geneest zieken, wekt doden op,
reinigt melaatsen en drijft duivels uit.
Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Vrijdag H. Nicolaas, b.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Alles vandaag nodigt uit om het licht, Jezus zelf, toe te laten in ons. Hij is het die de duisternis in ons hart verdrijf. Hij opent onze ogen: ‘De Heer is mijn licht en mijn leidsman.’ Uit de smeekbede van de twee blinde mannen uit het evangelie kunnen we opmaken dat we daartoe geen grootse woorden moeten spreken: ‘Heer Jezus, zoon van David, ontferm u over mij’. Ons gebed mag af en toe even eenvoudig zijn: de oprechte uitdrukking van wat er in mij niet goed zit, wat er rond mij niet goed zit; mijn pijn en gebrokenheid, of de pijn en gebrokenheid waarvan ik getuige ben.

EERSTE LEZING                                                          Jes. 29, 17-24
Op de dag der verlossing zullen de ogen der blinden weer zien.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de HEER:
“Zie, nog een korte tijd, en de Libanon zal een boomgaard worden,
en de boomgaard zal veranderen in een woud.
Op die dag zullen de doven
verstaan wat er voorgelezen wordt,
na duisternis en nacht
de ogen der blinden weer zien.
De verdrukten zullen zich in de HEER verheugen,
de armsten der mensen
zich verblijden in Israëls Heilige.
Want de tiran is weg, de spotter verdwenen,
vernietigd allen die zinnen op kwaad,
die anderen vals beschuldigen,
de rechter valstrikken spannen in het gericht,
en onschuldigen afschepen met leeg gepraat.
Daarom, zo spreekt de HEER,
de God van Jakobs huis, Hij die Abraham bevrijdde:
Jakob zal niet meer beschaamd staan,
zijn gezicht niet langer blozen.
Bij het zien van zijn kinderen, het kroost dat Ik hem gaf,
zullen zij mijn Naam verheerlijken,
Jakobs Heilige prijzen,
en ontzag hebben voor de God van Israël.
Warhoofden komen tot inzicht, opstandigen tot rede.”
Zo spreekt de almachtige HEER.

TUSSENZANG                                                  Ps. 27(26) 1, 4, 13-14

De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen ;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn ?

Eén ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen :
dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.

Ik reken er nog op tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

Alleluia                                                         Jes. 45, 8

Alleluia.
Dauwt hemelen, uit den hoge
en laat de wolken gerechtigheid regenen !
De aarde moet opengaan
en het heil opschieten ;
de grond moet de gerechtigheid laten ontspruiten.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mt. 9, 27-31
Jezus geneest twee blinden omdat zij in Hem geloven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd waren er twee blinden
die Jezus volgden en luid riepen:
“Heb medelijden met ons,
Zoon van David.”
Toen Hij thuis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe.
Jezus sprak tot hen:
“Gelooft gij dat Ik de macht bezit om dit te doen?”
Zij antwoordden:
“Zeker, Heer.”
Daarop raakte Hij hun ogen aan en zeide:
“U geschiede naar uw geloof.”
En hun ogen gingen open.
Jezus vermaande hen op strenge toon:
“Zorg dat niemand dit te weten komt.”
Maar eenmaal buiten verbreidden ze zijn faam in heel die streek.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.