Dinsdag – H. Martinus I, paus en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Voor alles wat met Jezus gebeurde, tijdens zijn leven over het kruis heen tot en met de heerlijkheid bij God, is maar één enkele grond: Gods onbegrijpelijke, onmetelijke, mateloze liefde. Een wereld die van God vervreemd is, kan de kloof nooit vanuit zichzelf dichten: het initiatief komt van God. Het is in Jezus dat God tot het uiterste gegaan is om de mens te redden. Dat geeft de mens een zekere verantwoordelijkheid, die hij in vrijheid kan opnemen of weigeren: hij is voor of hij is tegen Jezus, hij gelooft of hij gelooft niet. Hij kan keuzes maken, ten goede of ten kwade. En zelfs wie Jezus niet kent en goed doet, leeft in zekere zin in God.

EERSTE LEZING                         Hand. 4, 32-37

Eén van hart en één van ziel.

Uit de Handelingen van de Apostelen

De menigte die het geloof had aangenomen
was één van hart en één van ziel
en er was niemand die iets van zijn bezittingen
zijn eigendom noemde;
integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk.
Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af
van de verrijzenis van de Heer Jezus
en rijke genade rustte op hen allen.
Er was geen enkele noodlijdende onder hen,
omdat allen die landerijen of huizen bezaten deze verkochten
en de opbrengst ervan meebrachten
om aan de voeten van de apostelen neer te leggen.
Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte.
Zo bezat Jozef, een leviet uit Cyprus,
die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen,
– dit betekent : zoon van vertroosting –
een akker die hij verkocht
en waarvan hij het geld meebracht
om het aan de voeten van de apostelen neer te leggen.

TUSSENZANG                                       Ps. 93(92), 1ab, 1c-2,5

De Heer is koning, met luister omkleed.
of : Alleluia.

De Heer is koning, met luister omkleed,
met macht heeft de Heer zich omgord.

Zo vast als de aarde, onwankelbaar,
zo vast staat uw troon door de eeuwen,
van eeuwigheid, God, zijt Gij !

Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,
uw huis zij heilig in lengte van dagen.

ALLELUIA                              Rom. 6, 9

Alleluia.
Christus, eenmaal van de doden verrezen
sterft niet meer ;
de dood heeft geen macht meer over Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                                Joh. 3, 7-15

Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald, de Mensenzoon.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodémus :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
gij moet opnieuw geboren worden.
“De wind blaast waarheen hij wil ;
gij hoort wel zijn gesuis
maar weet niet waar hij vandaan komt, en waar hij heen gaat ;
zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.”
Nikodémus gaf Hem ten antwoord :
“Hoe kan dat geschieden ?”
Daarop zei Jezus weer :
“Gij zijt een leraar van Israël en weet dat niet eens ?
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Wij spreken over wat Wij weten,
en Wij getuigen van wat Wij gezien hebben
maar onze getuigenis aanvaardt gij niet.
“Wanneer ge zelfs niet gelooft
als Ik u spreek over dingen die op de aarde reeds bekend zijn,
hoe zult gij dan geloven
als Ik u spreek over dingen die nog in de hemel verborgen zijn ?
“Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen,
tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald,
de Mensenzoon.
“En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,
opdat eenieder die gelooft
in Hem eeuwig leven zal hebben.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

142. Als alles met elkaar in relatie staat, brengt ook de kwaliteit van de instituties van een samenleving gevolgen met zich mee voor het milieu en de kwaliteit van menselijk leven: “iedere beschadiging van solidariteit en vriendschap schaadt het milieu”. In die zin heeft een maatschappelijke ecologie noodzakelijkerwijze een institutionele dimensie en bereikt geleidelijk de verschillende andere dimensies, te beginnen met het gezin als elementaire sociale cel via de lokale gemeenschap en de natie tot aan het internationale leven. Binnen iedere maatschappelijke laag en tussen de verschillende lagen ontwikkelen zich de instellingen die de menselijke relaties regelen. Alles wat deze instellingen schaadt, brengt schadelijke effecten met zich mee, zoals het verlies van vrijheid, ongerechtigheid en geweld. Verschillende landen worden bestuurd door een wankel institutioneel systeem ten koste van het lijden van de bevolking en ten gunste van hen die verdienen aan deze stand van zaken. Zowel binnen het staatsbestuur als in de verschillende delen van de burgermaatschappij of in de relaties van de bewoners onderling constateert men met een buitengewone regelmaat onwettig gedrag. De wetten kunnen in een correcte vorm worden opgesteld, maar vaak blijven zij een dode letter. Kan men dan hopen dat de wetgeving en de normen betreffende het milieu werkelijk doeltreffend zijn? Wij weten bijvoorbeeld dat landen met een heldere wetgeving voor de bescherming van de bossen zwijgende getuigen blijven van de regelmatige schending ervan. Bovendien is wat in de ene streek gebeurt, direct of indirect van invloed op andere streken. Zo veroorzaakt drugsgebruik in de welvarende maatschappijen een constante of groeiende vraag naar producten die uit verarmde gebieden afkomstig zijn, waar gedrag ontaardt, levens worden vernietigd en men uiteindelijk het milieu verpest.

 

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________

Tuesday – St. Martin I, pope and Mar.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
For everything that happened to Jesus, during his life across the cross to glory with God, there is only one single ground: God’s incomprehensible, immeasurable, measureless love. A world alienated from God can never close the gap from itself: the initiative comes from God. It is in Jesus that God went to the extreme to save man. This gives man a certain responsibility, which he can freely accept or refuse: he is for or he is against Jesus, he believes or he does not believe. He can make choices, for better or for worse. And even those who do not know Jesus and do good are, in a sense, living in God.

FIRST READING   Acts 4, 32-37

One in heart and one in soul.

From the Acts of the Apostles

The multitude who had accepted the faith
were one in heart and one in soul
And there was no one who called any of his possessions his own;
on the contrary, they owned everything in common.
With power and insistence the apostles gave testimony
of the resurrection of the Lord Jesus
and rich grace rested on them all.
There was not a single needy person among them,
because all those who owned land or houses sold them
and brought the proceeds
to be laid down at the feet of the apostles.
To each was distributed according to his need.
Thus owned Joseph, a Levite from Cyprus,
who was nicknamed Barnabas by the apostles,
– which means son of consolation.
a field which he sold
and brought the money from it
to lay it down at the feet of the apostles.

INTERLUDIUM   Ps. 93(92), 1ab, 1c-2,5

The Lord is king, clothed with splendor.
or : Alleluia.

The Lord is king, clothed with splendor,
with power the Lord is girded.

As firm as the earth, unshakable,
as firm is thy throne throughout the ages,
from eternity, God, thou art!

Faithful is all that Thou dost proclaim,
Thy house is holy for ever.

ALLELUIA Rom. 6, 9

Alleluia.
Christ, once risen from the dead
dies no more ;
Death has no more power over Him.
Alleluia.

GOSPEL   John 3, 7-15

Never has anyone ascended to heaven except He who came down from heaven, the Son of Man.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to Nicodemus :
“Verily, verily, I say unto thee :
ye must be born again.
“The wind blows whithersoever it pleases ;
You hear its blowing, but you do not know
But ye know not whence it cometh, and whither it goeth;
so it is with everyone who is born of the Spirit.”
Nicodemus answered Him :
“How can this be done ?”
Thereupon Jesus said again :
“Thou art a teacher of Israel and knowest not even this ?
“Verily, verily, I say unto thee :
We speak of what We know ,
and We bear witness as to what We have seen
But our testimony ye accept not.
“If ye believe not even
when I speak unto you of things already known on the earth,
how shall ye believe
If I speak to you of things still hidden in heaven?
“Never has anyone ascended to heaven,
except He who came down from heaven,
the Son of Man.
“And this Son of Man must be lifted up
as Moses once lifted up the serpent in the wilderness,
so that everyone who believes
in Him shall have eternal life.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

142. If everything is interrelated, the quality of the institutions of a society also entails consequences for the environment and the quality of human life: “any damage to solidarity and friendship damages the environment.” In this sense, a social ecology necessarily has an institutional dimension and gradually reaches the various other dimensions, starting with the family as a basic social cell through the local community and the nation to international life. Within each social layer and between the different layers develop the institutions that regulate human relations. Anything that harms these institutions produces harmful effects, such as the loss of freedom, injustice, and violence. Several countries are governed by a shaky institutional system at the expense of the suffering of the people and for the benefit of those who earn from this state of affairs. Both within the state administration and in the various parts of civil society or in the relations of the inhabitants among themselves one observes with extraordinary regularity unlawful conduct. Laws may be drafted in a correct form, but often they remain a dead letter. Can we then hope that legislation and standards concerning the environment are really effective? We know, for example, that countries with clear laws for the protection of forests remain silent witnesses to their regular violation. Moreover, what happens in one region directly or indirectly affects other regions. For example, drug use in affluent societies causes a constant or growing demand for products that come from impoverished areas, where behavior degenerates, lives are destroyed and people end up ruining the environment.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________________

Maandag in de tweede paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Nicodémus is op zoek naar verklaringen voor het handelen van Jezus. Hoewel een vooraanstaand Farizeeër, staat hij welwillend tegenover Jezus. De vragen die hij Jezus voorlegt, tonen hoe moeilijk het was voor de joden om in Jezus de aanwezigheid van God te erkennen, en om in de doop opnieuw geboren te worden uit de Geest. Wij hebben de kracht van de heilige Geest ontvangen. Hoe leg ik mij toe op het leven naar de Geest?

EERSTE LEZING                     Hand. 4, 23-31

Na een gebed werden allen vervuld van de heilige Geest en verkondigden vrijmoedig het woord Gods.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen gingen Petrus en Johannes
na hun vrijlating naar hun eigen mensen,
en brachten verslag uit
over alles wat de hogepriesters en oudsten tot hen gezegd hadden.
Toen zij dit hoorden
verhieven zij eensgezind hun stem tot God en baden :
“Heer, Gij zijt het die hemel en aarde,
de zee en alles wat daarin is gemaakt hebt,
die door de heilige Geest
bij monde van David, uw dienaar gezegd hebt :
Waarom tieren de volken
en zinnen die naties op ijdele plannen ?
De koningen der aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de Heer en tegen zijn Gezalfde.
“Inderdaad, ze hebben in deze stad samengespannen
tegen uw heilige dienaar Jezus die Gij gezalfd hebt :
zowel Herodes als Pontius Pilatus,
te zamen met de heidenen en de stammen van Israël,
om alles te doen wat uw hand en raadsbesluit
tevoren bepaald had dat geschieden moest.
“Maar nu Heer, schenk aandacht aan hun bedreigingen,
en geef uw dienaren dat zij in alle vrijmoedigheid
uw woord mogen verkondigen,
en laat door het uitstrekken van uw hand
genezingen en wondertekenen geschieden
door de naam van uw heilige dienaar Jezus.”
Na hun gebed beefde de plaats waar ze bijeen waren.
Allen werden vervuld van de heilige Geest
en verkondigden vrijmoedig het woord Gods.

TUSSENZANG                     Ps. 2, 1-3, 4-6, 7-9

Gelukkig degenen die de Heer vereren.
of : Alleluia.

Waarom zijn de volken rumoerig,
beramen de naties verzet ?
De heersers der aarde komen in opstand,
de machthebbers vinden elkaar
tegen de Heer en zijn gezalfde.
Laat ons hun boeien verbreken,
hun ketenen werpen wij af !

Die woont in de hemel, Hij lacht,
de Heer drijft de spot met hen.
Dan vaart Hij uit in zijn gramschap
en slaat hen met schrik voor zijn toorn :
Ik zelf heb mijn koning aangesteld
op Sion, mijn heilige berg.

Dit is het besluit van de Heer :
Hij sprak tot mij: gij zijt mijn zoon,
Ik heb u heden verwekt.
Vraag Mij, Ik geef u de volken als erfdeel,
schenk u de aarde als eigendom.
Breek hun verzet met ijzeren scepter,
sla hen in stukken als potten van klei.

ALLELUIA                    Lc. 24, 46

Alleluia.
Christus moest lijden en sterven
en opstaan uit de doden,
en aldus binnengaan in zijn heerlijkheid.
Alleluia.

EVANGELIE                    Joh. 3, 1-8

Als iemand niet herboren wordt, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Er was onder de Farizeeën iemand die Nikodémus heette.
Hij behoorde tot de voornaamsten van de Joden.
Eens kwam deze in de nacht bij hem en zei :
“Rabbi, wij weten dat Gij van Godswege als leraar gekomen zijt,
want niemand kan die tekenen doen die Gij verricht
als God niet met hem is.”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
als iemand niet wedergeboren wordt
kan hij het Rijk Gods niet zien.”
Nikodémus zei tot Hem :
“Hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is ?
“Kan hij soms in de schoot van zijn moeder terugkeren
en opnieuw geboren worden ?”
Jezus antwoordde :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
als iemand niet geboren wordt uit water en geest
kan hij het Rijk Gods niet binnengaan.
“Wat geboren is uit het vlees is vlees
en wat geboren is uit de Geest is geest.
“Verwonder u niet dat Ik u zei :
gij moet opnieuw geboren worden.
“De wind blaast waarheen hij wil ;
gij hoort wel zijn gesuis
maar weet niet waar hij vandaan komt, en waar hij heen gaat ;
zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

141. Van de andere kant neigt de economische groei ernaar automatisme voort te brengen en te “homogeniseren” om de processen te vereenvoudigen en de kosten te drukken. Daarom is er een economische ecologie nodig, die in staat is ons er toe te brengen vanuit een breder perspectief naar de werkelijkheid te kijken. Immers, “de bescherming van het milieu zal een noodzakelijk onderdeel moeten uitmaken van het ontwikkelingsproces en mag men niet geïsoleerd bekijken”. Maar tegelijkertijd wordt de dringende noodzaak van het humanisme actueel, dat een beroep doet op de verschillende sectoren van de kennis, ook de economische, voor een meer integrale en integrerende visie. Vandaag is de analyse van de milieu-problemen niet te scheiden van de analyse van de context van mens, gezin, werk en stad en van de relatie van iedere persoon met zichzelf, die ook de wijze bepaalt hoe hij met de ander en het milieu in relatie treedt. Er is een interactie tussen de ecosystemen en de verschillende maatschappelijke deelgebieden en zo blijkt nogmaals dat “het geheel meer is dan het deel”.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________

Monday in the second week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Nicodemus is looking for explanations for Jesus’ actions. Although a prominent Pharisee, he is sympathetic to Jesus. The questions he puts to Jesus show how difficult it was for the Jews to recognize in Jesus the presence of God, and to be born again of the Spirit in baptism. We have received the power of the Holy Spirit. How do I commit to living according to the Spirit?

FIRST READING   Acts 4, 23-31

After prayer, all were filled with the Holy Spirit and boldly proclaimed the word of God.

From the Acts of the Apostles

In those days Peter and John
after their release to their own people,
and reported
of all that the high priests and elders had said to them.
When they heard this
they raised their voices in unison to God and prayed :
“Lord, it is You who made heaven and earth,
the sea and all that is in it,
who through the Holy Spirit
said to Your servant David:
Why do the peoples
and do the nations contrive to be idle?
The kings of the earth set themselves up
and the princes conspire
against the Lord and against his Anointed One.
“Indeed, they have conspired in this city
against your holy servant Jesus whom you have anointed :
Both Herod and Pontius Pilate ,
together with the Gentiles and the tribes of Israel,
to do all things that thy hand and counsel
beforehand had determined should be done.
“But now Lord, give heed to their threats,
and give your servants that they may declare with all boldness
may proclaim your word,
and by the stretching out of thy hand
healings and miracles be done
through the name of your holy servant Jesus.”
After their prayer, the place where they were gathered trembled.
All were filled with the Holy Spirit
and boldly proclaimed the word of God.

BETWEEN SINGS Ps. 2, 1-3, 4-6, 7-9

Happy those who revere the Lord.
Or : Alleluia.

Why are the peoples noisy,
are the nations plotting rebellion?
The rulers of the earth are rebelling,
the rulers find themselves
Against the Lord and his anointed.
Let us break their chains,
their chains we cast off!

Who dwells in heaven, He laughs,
the Lord mocks them.
Then he sails out in his wrath
and smites them with terror for his wrath :
I myself have appointed my king
on Zion, my holy mountain.

This is the decree of the Lord :
He spake unto me, Thou art my son,
I have begotten thee this day.
Ask me, I will give you the nations as an inheritance,
give you the earth as your property.
Break their resistance with iron scepter,
smash them to pieces like clay pots.

ALLELUIA Lk. 24, 46

Alleluia.
Christ had to suffer and die
and rise from the dead,
and thus enter into his glory.
Alleluia.

GOSPEL    John 3, 1-8

If anyone is not reborn, he cannot enter the Kingdom of God.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

There was among the Pharisees a person named Nicodemus.
He was among the foremost of the Jews.
Once this one came to him in the night and said :
“Rabbi, we know that thou hast come as a teacher from God,
for no one can do the signs which thou hast done
unless God is with him.”
Jesus answered him :
“Verily, verily, I say unto thee :
If anyone is not born again
he cannot see the kingdom of God.”
Nicodemus said to Him :
“How can a man be born when he is already old?
“Can he sometimes return into his mother’s womb
and be born again?”
Jesus answered :
“Verily, verily, I say unto you :
If any man be not born of water and of the spirit
he cannot enter the kingdom of God.
“What is born of the flesh is flesh
and that which is born of the Spirit is spirit.
“Marvel not that I said unto you :
ye must be born again.
“The wind blows whithersoever it pleases ;
Thou hearest its noise
But you do not know where it comes from, or where it is going;
so it is with everyone who is born of the Spirit.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

141. On the other hand, economic growth tends to produce automatism and to “homogenize” in order to simplify processes and reduce costs. Therefore, an economic ecology is needed, which is capable of leading us to look at reality from a broader perspective. After all, “environmental protection will have to be a necessary part of the development process and should not be viewed in isolation.” But at the same time, the urgent need of humanism becomes topical, which calls on the different sectors of knowledge, including economic, for a more integral and integrative vision. Today, the analysis of environmental problems cannot be separated from the analysis of the context of man, family, work and city, and of the relationship of each person with himself, which also determines the way in which he relates to the other and to the environment. There is an interaction between the ecosystems and the different social sub-areas and thus it is once again shown that “the whole is more than the part”.

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________________

Tweede Paaszondag Beloken Pasen

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
De eerste dag van de week werd voor de leerlingen
de dag van de ontmoeting met de verrezen Heer.
Door Hem is de menslievendheid en barmhartigheid van God
voorgoed in deze wereld gekomen.
De leerlingen werden uitgezonden
om het werk van Jezus verder te zetten
en daarbij even consequent te zijn als Hij.
Diezelfde zending is ook aan ons toevertrouwd.
Moge de levende Heer daarbij onze inspiratie zijn en onze kracht.

EERSTE LEZING                                               Hand. 4, 32-35

Eén van hart en één van ziel.

Uit de Handelingen van de Apostelen

De menigte die het geloof had aangenomen,
was één van hart en één van ziel
en er was niemand die iets van zijn bezittingen
zijn eigendom noemde,
integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk.
Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af
van de verrijzenis van de Heer Jezus
en rijke genade rustte op hen allen.

Er was geen enkele noodlijdende onder hen,
omdat allen die landerijen of huizen bezaten, deze verkochten
en de opbrengst ervan meebrachten
om aan de voeten van de apostelen neer te leggen.
Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte.

Antwoordpsalm                                    Ps. 118(117), 2-4.16ab-18.22-24

Keervers
Brengt dank aan de Heer want Hij is genadig.

ofwel
Alleluia, alleluia, alleluia.

Herhaalt het, stammen van Israël,
eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, zonen van Aäron,
eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, dienaren van de Heer,
eindeloos is zijn erbarmen!

De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht.
Ik zal niet sterven maar blijven leven,
en alom verhalen het werk van de Heer,
maar niet ten dode gedoemd.

De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.

TWEEDE LEZING                                               1 Joh. 5, 1-6

Alles wat uit God geboren is, overwint de wereld.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is,
is een kind van God.
Welnu, wie de vader liefheeft,
bemint ook het kind.
Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden,
dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben.
Dat is onze maatstaf.
God beminnen wil zeggen:
zijn geboden onderhouden,
en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden
want ieder die uit God geboren is,
overwint de wereld.
En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen,
is geen ander dan ons geloof.
Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft
dat Jezus de Zoon van God is.

Hij is het die gekomen is met water en bloed,
Jezus Christus.
Hij is gekomen, niet door water alleen,
maar door water en bloed.
De Geest betuigt het,
omdat de Geest de waarheid is.

Vers voor het evangelie                                        Joh. 20, 29

Alleluia.
Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge,
zegt de Heer,
zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Joh. 20, 19-31

Acht dagen later kwam Jezus.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Op de avond van de eerste dag van de week,
toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen
gesloten waren uit vrees voor de joden,
kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei,
“Vrede zij u.”
Na dit gezegd te hebben,
toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen waren vervuld van vreugde
toen zij de Heer zagen.
Nogmaals zei Jezus tot hen:
“Vrede zij u.
“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u.”
Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
“Ontvangt de heilige Geest.
“Als gij iemand zonden vergeeft,
dan zijn ze vergeven,
en als gij ze niet vergeeft,
zijn ze niet vergeven.”

Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,
was echter niet bij hen toen Jezus kwam.
De andere leerlingen vertelden hem:
“Wij hebben de Heer gezien.”
Maar hij antwoordde:
“Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie,
en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken,
en mijn hand in zijn zijde leggen,
zal ik zeker niet geloven.”

Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen,
en nu was Tomas erbij.
Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.”
Vervolgens zei Hij tot Tomas:
“Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.
“Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde
en wees niet langer ongelovig maar gelovig.”
Toen riep Tomas uit:
“Mijn Heer en mijn God!”
Toen zei Jezus tot hem:
“Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge.
“Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”

In het bijzijn van zijn leerlingen
heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan
die niet in dit boek zijn opgetekend,
maar deze hier zijn opgetekend
opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is,
de Zoon van God,
en opdat gij door te geloven
leven moogt in zijn Naam.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

140. Op grond van de hoeveelheid en verscheidenheid van de elementen waarmee men rekening moet houden, wordt het op het ogenblik dat men het effect op het milieu van de concrete activiteit van een onderneming bepaalt, onontbeerlijk onderzoekers een permanente rol te geven en hun interactie te vergemakkelijken met een brede academische vrijheid. Dit voortdurende onderzoek zou het mogelijk moeten maken ook te erkennen hoe de verschillende schepselen met elkaar in relatie staan door grotere eenheden te vormen die wij vandaag “ecosystemen” noemen. Wij houden er niet alleen rekening mee om te bepalen wat een verstandig gebruik ervan is, maar ook omdat ze een intrinsieke waarde hebben die onafhankelijk is van dat gebruik. Evenals elk organisme op zichzelf goed en wonderbaarlijk is op grond van het feit dat het een schepsel van God is, geldt het zelfde voor het harmonische geheel van organismen in een bepaalde ruimte die functioneert als een systeem. Ook al zijn wij het ons niet bewust, wij zijn zelf van dat geheel voor ons bestaan afhankelijk. Het is noodzakelijk eraan te herinneren dat de ecosystemen meespelen bij het opnemen van koolstofdioxide, zuivering van water, het bestrijden van ziekten en plagen, de samenstelling van de bodem, de afbraak van afval en bij zeer veel andere diensten die wij vergeten of negeren. Wanner zij zich dit realiseren, worden veel mensen zich opnieuw ervan bewust dat wij leven en handelen vanuit een werkelijkheid die ons van tevoren is gegeven, die aan onze vermogens en ons bestaan voorafgaat. Daarom moet men, wanneer men het heeft over “duurzaam gebruik”, altijd met een beschouwing openen over de vermogens tot herstel van ieder ecosysteem in zijn verschillende sectoren en aspecten.

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Second Sunday of Easter Liturgy

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening Word
The first day of the week became for the disciples
The day of encounter with the risen Lord.
Through Him, the humanity and mercy of God
entered into this world for good.
The disciples were sent out
to continue the work of Jesus
and to be as consistent as He was.
The same mission has been entrusted to us.
May the living Lord be our inspiration and our strength in this.

FIRST READING    Acts 4, 32-35

One in heart and one in soul.

From the Acts of the Apostles

The multitude who had accepted the faith,
were one in heart and one in soul
There was no one who called any of his possessions his own,
on the contrary, they owned everything in common.
With power and insistence the apostles gave testimony
of the resurrection of the Lord Jesus
and rich grace rested on them all.

There was not a single needy person among them,
because all those who owned land or houses sold them
and brought the proceeds
to be laid at the feet of the apostles.
To each was distributed according to his need.

Responsorial Ps. 118(117), 2-4,16ab-18,22-24

Refrain
Give thanks to the Lord for He is gracious.

or
Alleluia, alleluia, alleluia.

Repeat it, tribes of Israel,
infinite is his mercy!
Repeat it, sons of Aaron,
his mercy is endless!
Repeat it, servants of the Lord,
his mercy is endless!

The Lord intervened with powerful hand,
the hand of the Lord established me.
I will not die but continue to live,
and recount everywhere the work of the Lord,
but not doomed to death.

The stone which the builders despised,
has become the cornerstone.
It is the Lord, who has done this,
a miracle before our eyes.
This is the day, which the Lord has made,
and we shall celebrate it with joy.

SECOND READING 1 Jn 5, 1-6

Everything born of God overcomes the world.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

Everyone who believes that Jesus is the Savior,
is a child of God.
Well, whoever loves the father,
also loves the child.
If we are to love God and keep His commandments,
we must also love God’s children.
That is our standard.
To love God means to:
keep his commandments,
and his commandments are not difficult to keep
For everyone who is born of God ,
overcomes the world.
And the weapon with which we overcome the world ,
is none other than our faith.
No one can overcome the world but he who believes
that Jesus is the Son of God.

It is He who came with water and blood,
Jesus Christ.
He has come, not by water alone,
but by water and blood.
The Spirit testifies to it,
because the Spirit is the truth.

Verse for the Gospel John 20, 29

Alleluia.
Because thou hast seen me, Tomas, thou hast believed,
says the Lord,
Blessed are those who have not seen and yet have believed.
Alleluia.

GOSPEL   John 20, 19-31

Eight days later Jesus came.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

On the evening of the first day of the week,
when the doors of the disciples’ dwelling place
were closed for fear of the Jews,
Jesus came in,
stood in their midst and said,
“Peace be with you.”
Having said this,
He showed them His hands and His side.
The disciples were filled with joy
When they saw the Lord.
Again Jesus said to them:
“Peace be with you.
“As the Father has sent Me ,
so I send you.”
After these words He breathed on them and said:
“Receive the Holy Spirit.
“If ye forgive any man his sins ,
then they are forgiven,
and if ye forgive them not,
they are not forgiven.”

Tomas, one of the twelve, also called Didymus,
however, was not with them when Jesus came.
The other disciples told him:
“We have seen the Lord.”
But he replied:
“Until I see in his hands the sign of the nails ,
and can put my finger in the place of the nails,
and put my hand in his side,
I will certainly not believe.”

Eight days later his disciples were gathered in the house again,
and now Tomas was there.
Although the doors were closed, Jesus entered,
stood in their midst and said:
“Peace be unto you.”
Then He said to Tomas:
“Come here with your finger and look at my hands.
“Reach out your hand and put it in my side
and be no longer unbelieving but believing.”
Then Tomas exclaimed:
“My Lord and my God!”
Then Jesus said to him:
“Because you have seen Me, you believe.
“Blessed are those who have not seen and yet have believed.”

In the presence of his disciples
Jesus did many other signs
which are not recorded in this book,
but these are recorded here
That ye may believe that Jesus is the Christ,
the Son of God,
and that by believing you
may live in his name.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home 

140. Based on the quantity and variety of the elements to be taken into account, at the moment of determining the effect on the environment of the concrete activity of an enterprise, it becomes indispensable to give researchers a permanent role and to facilitate their interaction with a broad academic freedom. This ongoing research should also make it possible to recognize how the various creatures are related to each other by forming larger units that we call “ecosystems” today. We consider them not only to determine their wise use, but also because they have an intrinsic value independent of that use. Just as every organism is good and wonderful in itself by virtue of being a creature of God, the same is true of the harmonious set of organisms in a given space functioning as a system. Even if we are not aware of it, we ourselves depend on that whole for our existence. It is necessary to remember that ecosystems play a role in absorbing carbon dioxide, purifying water, fighting diseases and pests, the composition of the soil, the decomposition of waste and many other services that we forget or ignore. When they realize this, many people once again become aware that we live and act from a reality that is given to us in advance, that precedes our abilities and existence. Therefore, when talking about “sustainable use”, one should always open with a consideration of the capabilities for restoration of each ecosystem in its various sectors and aspects.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________

Zaterdag ‘in Albis’ van de Paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Het evangelie van vandaag vat de gebeurtenissen van de afgelopen week nog eens samen. De verrezen Heer verschijnt een aantal malen, en steeds is er sprake van ongeloof en halsstarrige weigering van de leerlingen om geloof te hechten aan de getuigenissen. Ooit met twaalf, waarvan een de Messias verraden heeft en een andere zijn banden met Hem verloochende en de rest weggevlucht is, blijft er na Jezus’ dood een klein, bang groepje over. Nu hun meester gekruisigd is lopen ook zij gevaar, en wanhopig en moedeloos brengen zij ergens verborgen de dagen door. Daarom kan het contrast met hun houding van een paar dagen later niet groter zijn: we treffen de leerlingen zelfzeker en vastbesloten aan, verenigd in een enthousiaste gemeenschap, hardnekkig getuigend in Jeruzalem – zelfs tot in het Sanhedrin toe – dat de gekruisigde nog leeft. Het kan dus niet anders of er heeft zich in die luttele dagen iets van formaat afgespeeld, iets zodanig ingrijpend en wezenlijk dat het deze omkeer kan verklaren. De verkondiging van een nieuwe uittocht uit de slavernij van zonde en kwaad zal zich van nu af aan overal verspreiden.

EERSTE LEZING          Hand. 4, 13-21

Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen
stonden de hogepriesters,
de oudsten van het volk en de schriftgeleerden verbaasd
toen zij de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen.
Zij herkenden hen als gezellen van Jezus.
Omdat zij bovendien de genezen man bij hen zagen staan
wisten zij er niets tegen in te brengen.
Nadat zij hun gelast hadden het Sanhedrin te verlaten
pleegden zij met elkaar overleg en zeiden :
“Wat moeten wij met die mensen doen ?
“Het is duidelijk voor alle inwoners van Jeruzalem
dat een onmiskenbaar wonderteken door hen is verricht.
“We kunnen dat niet loochenen.
“Maar om te verhinderen dat het gerucht daarvan
nog verder onder het volk verbreid wordt,
zouden we hun met dreigementen moeten verbieden
nog ooit met een beroep op die Naam tot enig mens te spreken.”
Toen riepen zij hen binnen
en verboden hun nog ooit iets te zeggen of te leren
met een beroep op Jezus’ Naam.
Petrus en Johannes gaven hun echter ten antwoord :
“Oordeelt zelf
of het voor God te rechtvaardigen zou zijn
als wij meer naar u luisterden dan naar God.
“Het is voor ons onmogelijk
niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben.”
Na hen nogmaals gedreigd te hebben
stelden zij hen in vrijheid
omdat ze met het oog op het volk
niet wisten hoe ze hen moesten straffen ;
want allen verheerlijkten God om hetgeen er gebeurd was.

TUSSENZANG                            Ps. 118(117), 1, 14-15, 16ab-18, 19-21

Ik dank U, dat Gij mij hebt gehoord.
of : Alleluia.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig.
Mijn kracht en mijn sterkte is de Heer,
Hij is het die mij verlost.
Nu klinkt er gejuich van feest en geluk
in alle tenten der vromen.

De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht,
de hand van de Heer was machtig.
Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer,
Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer,
maar niet ten dode gedoemd.

Maakt open de poort der gerechtigheid,
daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
Dit is de poort van de Heer,
de vromen treden er binnen.
Ik dank U, dat Gij mij hebt gehoord,
dat Gij mij redding gebracht hebt.

ALLELUIA                    Ps. 118(117), 24

Alleluia.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.
Alleluia.

SEQUENTIE              (vert. J.W. Schulte Nordholt)

Laat ons ‘t Lam van Pasen loven,
‘t Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden te samen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.
Zeg het ons, Maria,
wat is ‘t dat gij gezien hebt ?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mij Christus in leven !
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen : stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede. Alleluia.

EVANGELIE               Mc 16, 9-15

Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Nadat Jezus
in de vroege morgen van de eerste dag van de week
verrezen was,
verscheen Hij het eerst aan Maria Magdalena,
uit wie Hij zeven duivels had uitgedreven.
Deze ging het vertellen
aan hen die zijn metgezellen waren geweest
en nu rouwden en weenden.
Maar toen die hoorden
dat Hij leefde en door haar gezien was
geloofden ze het niet.
Daarna verscheen Hij in een andere gedaante
aan twee van hen
toen zij te voet op weg waren naar buiten.
Nadat dezen teruggekeerd waren
vertelden ze het aan de overigen,
maar zelfs zij werden niet geloofd.
Later verscheen Hij aan de elf
terwijl zij aan tafel aanlagen.
Hij maakte hun een verwijt van hun hardnekkig ongeloof,
omdat zij geen geloof hadden geschonken aan degenen
die Hem gezien hadden nadat Hij verrezen was.
Daarop sprak Hij tot hen :
“Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

139. Wanneer wij het hebben over “milieu”, verwijzen wij ook naar een bijzondere relatie: die tussen de natuur en de maatschappij die haar bewoont. Dit verhindert ons de natuur te beschouwen als iets dat los van ons staat, of als een pure omlijsting van ons leven. Wij zijn hierin opgenomen, wij zijn een deel ervan en wij zijn ermee verweven. De redenen waarom een plaats wordt vervuild, vragen om een analyse van het functioneren van de maatschappij, haar economie, haar gedrag, de manieren waarop zij de werkelijkheid begrijpt. Gegeven de omvang van de veranderingen, is het niet meer mogelijk een specifiek en onafhankelijk antwoord op ieder gedeelte van het probleem te vinden. Het is fundamenteel om integrale oplossingen te zoeken die met de interacties van de natuurlijke systemen onderling en met de maatschappelijke systemen rekening houden. Er bestaan niet twee crises afzonderlijk, een milieucrisis en een maatschappelijke crisis, maar één complexe sociale en ecologische crisis. De richtlijnen voor een oplossing vragen om een integrale benadering om de armoede te bestrijden, uitgesloten mensen hun waardigheid terug te geven en tegelijkertijd voor de natuur te zorgen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________________

Saturday ‘in Albis’ of Easter Week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Consideration

Today’s Gospel once again summarizes the events of the past week. The risen Lord appears a number of times, and each time there is unbelief and stubborn refusal on the part of the disciples to give credence to the testimonies. Once with twelve, one of whom betrayed the Messiah and another denied his ties to Him, and the rest fled, a small, frightened group remains after Jesus’ death. Now that their Master has been crucified they too are in danger, and desperate and despondent they spend their days somewhere hidden. Therefore, the contrast with their attitude a few days later could not be greater: we find the disciples self-confident and determined, united in an enthusiastic community, persistently testifying in Jerusalem – even to the Sanhedrin – that the crucified one still lives. It is therefore inevitable that in those few days something significant happened, something so profound and substantial that it could explain this turnaround. The proclamation of a new exodus from the bondage of sin and evil will spread everywhere from now on.

FIRST READING   Acts 4, 13-21

It is impossible for us not to speak of what we have seen and heard.

From the Acts of the Apostles

In those days
the high priests,
the elders of the people and the scribes were amazed
when they saw the boldness of Peter and John.
They recognized them as companions of Jesus.
Because they also saw the healed man standing with them
they knew not to object.
After they had ordered them to leave the Sanhedrin
they consulted each other and said :
“What should we do with these people?
“It is clear to all the inhabitants of Jerusalem
that an unmistakable miracle has been performed by them.
“We cannot deny that.
“But in order to prevent the rumor of it
be spread still further among the people,
we should threaten to forbid them
ever again to speak to any human being with an appeal to that Name.”
Then they called them in
and forbade them from ever saying or teaching anything
with an appeal to Jesus’ Name.
Peter and John, however, answered them :
“Judge for yourself
Whether it would be justifiable before God
if we listened to you more than to God.
“It is impossible for us
not to speak of what we have seen and heard.”
After threatening them again
They set them free
because in view of the people
they did not know how to punish them ;
for all glorified God for what had happened.

 INTERLUDIUM Ps. 118(117), 1, 14-15, 16ab-18, 19-21

I thank Thee, that Thou hast heard me.
or : Alleluia.

Give thanks to the Lord, for He is gracious.
My strength and my power is the Lord,
It is He who delivers me.
Now there is a shout of celebration and happiness
in all the tents of the pious.

The Lord intervened with a mighty hand,
the hand of the Lord established me,
the hand of the Lord was mighty.
I shall not die but shall live
and universally recount the work of the Lord,
struck me, disciplined me, the Lord,
but not doomed.

Open up the gate of righteousness,
in it I will go and thank the Lord.
This is the gate of the Lord,
the pious enter into it.
I thank Thee, that Thou hast heard me,
that Thou hast brought me salvation.

ALLELUIA Ps. 118(117), 24

Alleluia.
This is the day, which the Lord has made,
we will celebrate it in gladness.
Alleluia.

SEQUENCE (transl. J.W. Schulte Nordholt)

Let us praise the Lamb of Easter,
Let us honour the Lamb of God with sacrifice.
Yes the Lamb saves the sheep,
Christ through his innocence
us poor sinners to the Father.
Death and life, oh miracle,
must fight together.
Who died, He lives, He is our King.
Tell us, Mary,
what is it you have seen?
The emptiness of Christ’s tomb,
the glory of Him who is risen,
angels as witnesses,
the sudarium and the shroud.
My hope, my Christ alive!
Behold He goeth before thee into Galilee.
Truly Christ is risen : rose from the dead.
O King, our Hero, give us peace. Alleluia.

GOSPEL  Mk 16, 9-15

Go out into all the world and proclaim the Gospel.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

After Jesus
early in the morning of the first day of the week
was risen,
He first appeared to Mary Magdalene,
from whom He had cast out seven devils.
This one went on to tell
to those who had been His companions
and now mourned and wept.
But when they heard
that He was alive and had been seen by her
they did not believe it.
Then He appeared in another form
to two of them
when they were on foot on their way out.
After these had returned
They told the others,
but even they were not believed.
Later he appeared to the eleven
While they were sitting at the table.
He reproached them for their stubborn unbelief,
because they had not believed those who
who had seen Him after He had risen.
Thereupon He spoke to them :
“Go into all the world
and proclaim the Gospel to all creation.”

Laudato Si

 

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

139. When we speak of “environment,” we also refer to a special relationship: that between nature and the society that inhabits it. This prevents us from considering nature as something separate from us, or as a mere frame of our lives. We are included in it, we are a part of it, and we are intertwined with it. The reasons why a place is polluted require an analysis of the functioning of society, its economy, its behavior, the ways in which it understands reality. Given the magnitude of the changes, it is no longer possible to find a specific and independent answer to each part of the problem. It is fundamental to seek integral solutions that take into account the interactions of natural systems with each other and with social systems. There are not two crises separately, an environmental crisis and a social crisis, but one complex social and environmental crisis. The guidelines for a solution call for an integrated approach to combat poverty, restore dignity to excluded people, and care for nature at the same time.

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________________

Vrijdag in de Paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De evangelist Johannes schrijft vanuit de specifieke situatie waarin hij en de eerste christenen zich bevinden. Zijn verhalen zijn gevuld met symboliek. Johannes wil vandaag vertellen dat wat er op het meer van Tiberias gebeurde, zich ook elke dag opnieuw in de jonge christelijke gemeenschap voltrekt.
De boot staat in het verhaal symbool voor de jonge Kerk. De nadruk valt op de eenheid van de christenen (de éne boot, het barstensvolle net dat niet scheurt). Het valt bovendien ook op dat er in het net van de apostelen 153 vissen zitten. 153 was in de antieke wereld het totale aantal vissoorten dat gekend was – de wonderbaarlijke visvangst verhaalt dus over de universaliteit van de zending: alle volkeren worden uitgenodigd om tot geloof te komen. In de eerste Kerk kwamen de meest diverse mensen “in de netten” van de apostelen terecht: zowel joden als Romeinen, zowel Grieken als Syriërs, Alexandrijnen en Perzen. Zij zagen het geloof van de apostelen, en dat overtuigde hen. Is aan ons te zien dat wij christenen zijn? Waaraan?

EERSTE LEZING                   Hand. 4, 1-12

Bij niemand anders is redding te vinden.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen toen Petrus en Johannes
na de genezing van de lamme tot het volk spraken
kwamen de priesters,
de bevelhebber van de tempel en de Sadduceeën op hen af.
Verontwaardigd dat zij het volk onderricht gaven
en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden,
legden ze de hand op hen en namen hen in verzekerde bewaring
tot de volgende dag , omdat het al avond was.
Velen echter van hen die de toespraak gehoord hadden
namen het geloof aan,
en het aantal mannen steeg tot ongeveer vijfduizend.
De volgende dag kwamen hun overheden,
oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen
te samen met de hogepriester Annas,
met Kájafas, Johannes, Alexander
en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
Zij lieten hen voorleiden en vroegen :
“Door welke kracht of in welke naam hebt ge dat gedaan ?”
Toen sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest, tot hen :
“Overheden van het volk en oudsten !
“Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden
voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen
waardoor deze genezen is,
dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend
dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër
die gij gekruisigd hebt
maar die God uit de doden heeft doen opstaan,
– dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat.
“Hij is de steen
die door u, de bouwlieden niets waard werd geacht
en toch tot hoeksteen geworden is.
“Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden
en geen andere Naam onder de hemel
is aan de mensen gegeven
waarin wij gered moeten worden.”

TUSSENZANG               Ps. 118(117), 1-2, 4, 22-24, 25-27a

De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
of : Alleluia.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen !
Herhaalt het, stammen van Israël :
eindeloos is zijn erbarmen !
Herhaalt het, dienaren van de Heer :
eindeloos is zijn erbarmen !

De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.

Ach Heer, geef Gij ons uw heil,
ach Heer, geef Gij ons voorspoed !
Gezegend die komt met de Naam van de Heer :
wij zegenen U uit het huis des Heren ;
de Heer is God, Hij verlicht ons.

ALLELUIA                               Ps. 118(117), 24

Alleluia.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.
Alleluia.

SEQUENTIE             (vert. J.W. Schulte Nordholt)

Laat ons ‘t Lam van Pasen loven,
‘t Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden te samen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.
Zeg het ons, Maria,
wat is ‘t dat gij gezien hebt ?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven !
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen : stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede. Alleluia.

EVANGELIE                      Joh. 21, 1-14

Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun, en zo ook de vis.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd verscheen Jezus opnieuw aan de leerlingen
bij het meer van Tiberias.
De verschijning verliep als volgt :
Er waren bijeen :
Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt,
Natanaël uit Kana in Galilea,
de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen.
Simon Petrus zei tot hen :
“Ik ga vissen.”
Zij antwoordden :
“Dan gaan wij mee.”
Zij gingen dus op weg en klommen in de boot
maar ze vingen die nacht niets.
Toen het reeds morgen begon te worden
stond Jezus aan het strand,
maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was.
Jezus sprak hen aan :
“Vrienden, hebben jullie soms wat vis ?”
“Neen,”
zeiden ze.
Toen beval Hij hun :
“Werpt het net uit, rechts van de boot,
daar zult ge iets vangen.”
Nadat ze dit gedaan hadden,
waren ze niet meer bij machte het net op te halen
vanwege de grote hoeveelheid vissen.
Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus :
“Het is de Heer !”
Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was
trok hij zijn bovenkleed aan
– want hij droeg slechts een onderkleed –
en sprong in het meer.
De andere leerlingen kwamen met de boot,
want zij waren niet ver uit de kust,
slechts ongeveer tweehonderd el,
en sleepten het net met vissen achter zich aan.
Toen zij aan land waren gestapt
zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd
met vis er op en brood.
Jezus sprak tot hen :
“Haalt wat van de vis die gij juist gevangen hebt.”
Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land.
Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks
en ofschoon het er zoveel waren scheurde het net niet.
Jezus zei hun :
“Komt ontbijten.”
Wetend dat het de Heer was
durfde geen van de leerlingen Hem vragen :
“Wie zijt Gij ?”
Jezus trad dichterbij,
nam het brood en gaf het hun,
en zo ook de vis.
Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen
sinds Hij uit de doden was opgestaan.


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

I. Ecologie van milieu, economie en maatschappij

138. De ecologie bestudeert de relaties tussen de levende organismen en de omgeving waarin zij zich ontwikkelen. Zij vereist ook stil te blijven staan om na te denken en te discussiëren over de voorwaarden van leven en overleven van de maatschappij en daarbij de eerlijkheid te hebben om modellen voor ontwikkeling, voor productie en consumptie ter discussie te stellen. Het is niet overbodig nogmaals met klem naar voren te brengen dat alles met elkaar in verband staat. Tijd en ruimte zijn onderling niet onafhankelijk en evenmin kunnen atomen en subatomaire deeltjes los van elkaar gezien worden. Zoals de verschillende – fysieke, chemische en biologische – componenten van de planeet met elkaar in relatie staan, zo vormen ook de levende soorten een netwerk dat wij nooit definitief kennen en begrijpen. Een groot deel van onze genetische informatie wordt met veel levende wezens gedeeld. Daarom kan fragmentarische en geïsoleerde kennis een vorm van onwetendheid worden, als zij zich ertegen verzet te integreren in een bredere visie op de werkelijkheid.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Friday in Easter Week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The evangelist John writes from the specific situation in which he and the first Christians found themselves. His stories are filled with symbolism. John wants to tell us today that what happened on the Lake of Tiberias is also happening every day in the young Christian community.
The boat in the story symbolizes the young Church. The emphasis is on the unity of Christians (the one boat, the bursting net that does not tear). It is also striking that in the net of the apostles there are 153 fish. 153 was the total number of fish species known in the ancient world – so the miraculous catch tells of the universality of the mission: all peoples are invited to come to faith. In the early Church, the most diverse people came “into the nets” of the apostles: both Jews and Romans, both Greeks and Syrians, Alexandrians and Persians. They saw the faith of the apostles, and it convinced them. Can it be seen in us that we are Christians? By what?

FIRST READING   Acts 4, 1-12

With no one else is salvation to be found.

From the Acts of the Apostles

In those days when Peter and John
spoke to the people after the curing of the lame man
came the priests,
the commander of the temple and the Sadducees came upon them.
Outraged that they were teaching the people
and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead,
they laid hands on them and took them into their safe keeping
until the next day , because it was already evening.
However, many of those who had heard the speech
assumed the faith,
and the number of men increased to about five thousand.
The next day came their authorities,
elders and scribes gathered in Jerusalem
together with the high priest Annas,
with Caiaphas, John, Alexander
and all who belonged to the high priestly family.
They had them led before them and asked :
“By what power or in what name have you done this?”
Then Peter, filled with the Holy Spirit, spoke to them :
“Governors of the people and elders!
“If today we are called to account
for a benefit rendered to a deficient man
by which he is healed,
then let it be known to all of you and to all the people of Israel
that through the name of Jesus Christ the Nazarene
whom you crucified
but whom God raised from the dead,
– that through that Name this man stands here healthy before you.
“He is the stone
which ye builders thought worth nothing
and yet became the cornerstone.
“In no other is salvation to be found
and no other name under heaven
has been given to men
in which we are to be saved.”

INTERLUDIUM     Ps. 118(117), 1-2, 4, 22-24, 25-27a

The stone which the builders despised,
that has become the cornerstone.
or : Alleluia.

Give thanks to the Lord, for he is merciful,
for his mercy is infinite.
Repeat it, tribes of Israel :
infinite is his mercy !
Repeat it, servants of the Lord :
endless is his mercy !

The stone which the builders despised,
has become the cornerstone.
It is the Lord who has done this,
a miracle before our eyes.
This is the day that the Lord has made,
we will celebrate it in joy.

O Lord, give Thou us Thy salvation,
O Lord, give us prosperity!
Blessed who comes with the Name of the Lord :
we bless thee from the house of the Lord ;
the Lord is God, He enlightens us.

ALLELUIA Ps. 118(117), 24

Alleluia.
This is the day that the Lord has made,
we will celebrate it in gladness.
Alleluia.

SEQUENCE (transl. J.W. Schulte Nordholt)

Let us praise the Lamb of Easter,
Honour the Lamb of God with sacrifice.
Yes the Lamb saves the sheep,
Christ through his innocence
us poor sinners to the Father.
Death and life, oh miracle,
must fight together.
Who died, He lives, He is our King.
Tell us, Mary,
what is it you have seen?
The emptiness of Christ’s tomb,
the glory of him who rose again,
angels as witnesses,
the sudarium and the shroud.
My hope, my Christ alive!
Behold He goeth before thee into Galilee.
Truly Christ is risen : rose from the dead.
O King, our Hero, give us peace. Alleluia.

GOSPEL     John 21, 1-14    

Jesus stepped closer, took the bread and gave it to them, and so did the fish.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus appeared again to the disciples
at the lake of Tiberias.
The appearance proceeded as follows :
There were gathered :
Simon Peter, Tomas who is also called Didymus,
Nathanael from Cana of Galilee,
the sons of Zebedee and two more of his disciples.
Simon Peter said to them :
“I am going fishing.”
They replied :
“Then we will go with you.”
So they set out and climbed into the boat
but they caught nothing that night.
When morning came already
Jesus was standing on the beach,
but the disciples didn’t know it was Jesus.
Jesus spoke to them :
“Friends, do you have any fish?”
“No,”
they said.
Then He commanded them :
“Cast out the net to the right of the boat,
and you will catch something.”
After they had done this,
they were unable to retrieve the net
because of the great number of fish.
Thereupon the disciple whom Jesus loved very much said to Peter :
“It is the Lord!”
When Simon Peter heard that it was the Lord
he put on his outer garment
– for he wore only an undergarment –
and jumped into the lake.
The other disciples came by boat,
for they were not far from the shore,
only about two hundred cubits,
and dragged the net of fish behind them.
When they had stepped ashore
they saw that a charcoal fire had been set up
with fish on it and bread.
Jesus spoke to them :
“Get some of the fish that you have just caught.”
Simon Peter went back on board and dragged the net ashore.
It was full of large fish, one hundred and fifty-three of them
And although there were so many, the net did not break.
Jesus said to them :
“Come and have breakfast.”
Knowing that it was the Lord
none of the disciples dared ask Him :
“Who art Thou?”
Jesus stepped closer,
took the bread and gave it to them,
and the fish as well.
This was the third time that Jesus appeared to the disciples
since he had risen from the dead.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

I. Ecology of environment, economy and society

138. Ecology studies the relationships between living organisms and the environment in which they develop. It also requires pausing to reflect and discuss the conditions of life and survival of society, having the honesty to question models of development, of production and consumption. It is not superfluous to insist once again that everything is interrelated. Time and space are not independent of each other, nor can atoms and subatomic particles be seen in isolation from each other. Just as the various – physical, chemical and biological – components of the planet are interrelated, so too the living species form a network that we will never definitively know and understand. Much of our genetic information is shared with many living things. Therefore, fragmentary and isolated knowledge can become a form of ignorance if it resists being integrated into a broader vision of reality.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official Dutch translation

__________________________________________________________________

Donderdag in de Paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In elk van de vier evangelies verschijnt Jezus aan de groep leerlingen. Het is niet zo gemakkelijk om de verrijzenis te denken; zelfs zijn eigen leerlingen, die alles van dichtbij meemaken, twijfelen. De verschijningen van Jezus zijn bedoeld om hen telkens weer te overtuigen, maar krijgen vanaf nu ook een extra dimensie, namelijk deze van de zending van zijn volgelingen. Rond woord en brood zullen ze mensen verzamelen; mensen die verbaasd of verstomd staan, mensen die twijfelen, mensen die hopen of wanhopen. Zo zal de jonge Kerk op weg gaan, luisterend naar de Schrift en samenkomend rond brood en beker. In haar midden zal telkens weer de Heer aanwezig komen en haar groeten: ‘Vrede zij U’. Zoals vandaag.

EERSTE LEZING                    Hand. 3, 11-26

De vorst van het leven hebt gij gedood. God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen, toen de lamme die genezen was
zich aan Petrus en Johannes vastklampte,
liep al het volk verbaasd rond hen te hoop
in de Zuilengang van Salomo.
Toen Petrus dit zag richtte hij het woord tot het volk :
“Mannen van Israël,
waarom verwondert gij u toch hierover,
en waarom staart ge ons aan
als hadden wij uit eigen kracht of vroomheid
bewerkt dat deze man loopt ?
“De God van Abraham, Isaäk en Jakob,
de God van onze vaderen
heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt,
die gij hebt overgeleverd
en voor Pilatus verloochend
ofschoon deze geoordeeld had
Hem in vrijheid te moeten stellen.
“Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend
en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd.
“De vorst van het leven daarentegen hebt gij gedood.
“God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan ;
daarvan zijn wij getuigen.
“Omwille van het geloof in zijn Naam
heeft zijn Naam weer kracht gegeven
aan deze man, die ge ziet en kent.

“Het geloof
door Hem verleend,
heeft de man die gaafheid van leden geschonken
ten aanschouwe van u allen.
“Maar ik weet, broeders,
dat gij in onwetendheid gehandeld hebt,
evenals uw overheden.
“Maar wat God tevoren had aangekondigd
bij monde van alle profeten,
– dat zijn Messias zou sterven, –
heeft Hij zo in vervulling doen gaan.
“Bekeert u dus en hebt berouw,
opdat uw zonden worden uitgewist,
en opdat er van de Heer uit
tijden van verkwikking mogen komen,
en Hij u Jezus zende
die voor u als Messias was voorbestemd.
“De hemel moest Hem opnemen
tot de tijd van het herstel van alle dingen,
waarover God gesproken heeft
bij monde van zijn heilige profeten sinds oude tijden.
“Mozes toch heeft gezegd :
Een profeet zoals ik
zal de Heer onze God voor u doen opstaan
uit uw broeders.
“Naar Hem moet ge luisteren
in alles wat Hij tot u zeggen zal,
en ieder die niet naar die profeet luistert
zal uit het volk worden uitgeroeid.
“En alle profeten,
allen die vanaf Samuël en zijn opvolgers gesproken hebben,
hebben ook deze dagen voorspeld.
“Gij zijt de zonen van de profeten
en van het verbond dat God met uw vaderen gesloten heeft,
toen Hij tot Abraham zei :
In uw zaad
zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.
“Voor u op de eerste plaats
heeft God zijn dienaar doen opstaan,
en Hem gezonden die u zegen schenkt
door ieder van u af te brengen van zijn boosheid.”

TUSSENZANG               Ps. 8, 2a, 5, 6-7, 8-9

Heer, onze Heer,
hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde!

of: Alleluia.

Heer, onze Heer,
hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde !
Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet,
‘t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt ?

Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen,
hem omkleed met schoonheid en met pracht ;
heel uw schepping aan hem onderworpen,
alles aan zijn voeten neergelegd :

Runderen en schapen overal,
ook de wilde dieren op de velden ;
vogels in de lucht en vissen in de zee,
al wat wemelt in de oceanen.

ALLELUIA                Ps. 118(117), 24

Alleluia.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.
Alleluia.

SEQUENTIE                  (vert. J.W. Schulte Nordholt)

Laat ons ‘t Lam van Pasen loven,
‘t Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden tesamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.
Zeg het ons, Maria,
wat is ‘t dat gij gezien hebt?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven !
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen : stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede. Alleluia.

EVANGELIE               Lc. 24, 35-48

Zo moest de Messias lijden en verrijzen uit de doden op de derde dag.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd vertelden de leerlingen wat er onderweg gebeurd was
en hoe Jezus door hen herkend werd
aan het breken van het brood.
Terwijl ze daarover spraken
stond Hijzelf plotseling in hun midden
en zei :
“Vrede zij u.”
In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien.
Maar Hij sprak tot hen :
“Waarom zijt ge ontsteld
en waarom komt er twijfel op in uw hart ?
“Kijkt naar mijn handen en voeten :
Ik ben het zelf.
“Betast Mij en kijkt :
een geest heeft geen vlees en beenderen
zoals ge ziet dat Ik heb.”
En na zo gesproken te hebben
toonde Hij hun zijn handen en voeten.
Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven
zei Hij tot hen :
“Hebt ge hier iets te eten ?”
Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan ;
Hij nam het en at het voor hun ogen op.
Hij sprak tot hen :
“Dit zijn mijn woorden,
die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was :
Alles moet vervuld worden
wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes,
in de profeten en in de psalmen.”
Toe maakte Hij hun geest toegankelijk
voor het begrijpen van de Schriften.
Hij zei hun :
“Zó spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias
en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag,
over de verkondiging onder alle volkeren,
van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam.
“Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.
“Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is ;
blijft dus in de stad
totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust.”
Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Betanië ;
Hij hief de handen omhoog en zegende hen.
En terwijl Hij hen zegende verwijderde Hij zich van hen
en Hij werd ten hemel opgenomen.
Zij aanbaden Hem
en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug.
Zij hielden zich voortdurend op in de tempel
en zij verheerlijkten God.


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

Hoofdstuk vier

Een integrale ecologie

137. Aangezien alles nauw met elkaar in verband staat en de huidige problemen vragen om een blik die rekening houdt met alle aspecten van de wereldwijde crisis, stel ik voor nu stil te blijven staan bij een reflectie op de verschillende elementen van een integrale ecologie die duidelijk menselijke en maatschappelijke dimensies bevat.

Wordt vervolgd       Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________________

Thursday in Easter week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
In each of the four Gospels, Jesus appears to the group of disciples. It is not so easy to think the resurrection; even his own disciples, who witness it all up close, have doubts. Jesus’ appearances are meant to convince them again and again, but from now on they also take on an additional dimension, that of the mission of his disciples. Around word and bread, they will gather people; people who are amazed, people who doubt, people who hope or despair. Thus the young Church will go on its way, listening to the Scriptures and gathering around bread and cup. In her midst, time and again, the Lord will come and greet her, “Peace be with you. As today.

FIRST READING   Acts 3, 11-26

The prince of life you have killed. God, however, raised Him from the dead.

From the Acts of the Apostles

In those days, when the lame man who had been healed
clung to Peter and John,
all the people crowded around them in amazement
in the Colonnade of Solomon.
When Peter saw this he addressed the word to the people :
“Men of Israel,
Why do you marvel at this,
and why do you stare at us
as if we, by our own power or piety
made this man walk?
“The God of Abraham, Isaac and Jacob,
the God of our fathers
has glorified his servant Jesus,
whom you have delivered up
and denied before Pilate
Though he had judged that he should
Him to be set at liberty.
“But thou hast denied the Holy One and the Just and True.
And as a favor asked the release of a murderer.
“The Prince of Life, on the other hand, ye have slain.
“Yet God raised him from the dead ;
Of this we are witnesses.
“Because of faith in his name.
his name hath given strength again
to this man, whom you see and know.

“The faith
granted by Him,
has given the man that flawlessness of limb
in the sight of all of you.
“But I know, brethren,
that ye have acted in ignorance,
as have your governments.
“But what God had heralded before
by the mouth of all the prophets,
– that his Messiah would die, –
He has thus fulfilled.
“Repent ye, therefore, and be penitent,
that your sins may be blotted out,
and that there may come from the Lord
times of refreshing may come,
and send you Jesus
who was predestined for you as Messiah.
“Heaven was to receive Him
until the time of the restoration of all things ,
of which God has spoken
through His holy prophets since ancient times.
“Surely Moses has said :
A prophet like me
the Lord our God will raise up for you
from among your brothers.
“To Him you must listen
in all that he will say to you,
and anyone who does not listen to that prophet
shall be cut off from the people.
“And all the prophets,
all who have spoken since Samuel and his successors,
have also prophesied these days.
“Ye are the sons of the prophets
and of the covenant which God made with your fathers,
when He said unto Abraham :
In thy seed
shall all the generations of the earth be blessed.
“For you in the first place
God has raised up His servant,
and sent Him to bless you
By turning each one of you from his wickedness.”

INTERLUDIUM  Ps. 8, 2a, 5, 6-7, 8-9

Lord, our Lord,
how awesome is your Name on earth!

OR: Alleluia.

Lord, our Lord,
how awesome is your Name on earth!
Ah, what is man then, that Thou dost look upon him,
the child of man, that Thou dost care for him so?

Not less than an angel hast thou created him,
clothed him in beauty and splendor;
subjected all thy creation to him,
all things laid at his feet :

Cattle and sheep everywhere,
even the wild beasts of the fields ;
birds in the air and fish in the sea,
all that teems in the oceans.

ALLELUIA Ps. 118(117), 24

Alleluia.
This is the day, which the Lord has made,
we will celebrate it in gladness.
Alleluia.

SEQUENCE (transl. J.W. Schulte Nordholt)

Let us praise the Lamb of Easter,
Honour the Lamb of God with sacrifice.
Yes the Lamb saves the sheep,
Christ through his innocence
us poor sinners to the Father.
Death and life, oh miracle,
must fight together.
Who died, He lives, He is our King.
Tell us, Mary,
what is it you have seen?
Christ’s tomb, which was empty,
the glory of him who rose again,
angels as witnesses,
the sweatshirt and the shroud.
My hope, my Christ alive!
Behold He goeth before thee into Galilee.
Truly Christ is risen : rose from the dead.
O King, our Hero, give us peace. Alleluia.

GOSPEL    Lk. 24, 35-48

Thus Messiah had to suffer and rise from the dead on the third day.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time the disciples told what had happened on the way
and how Jesus was recognized by them
by the breaking of the bread.
While they were talking about this
He Himself suddenly stood in their midst
and said :
“Peace be unto you.”
In their bewilderment and terror they thought they saw a spirit.
But He spoke to them :
“Why are you dismayed
and why do doubts arise in your hearts?
“Look at my hands and feet :
It is I Myself.
“Touch Me and see :
a spirit has no flesh and bones
as ye see that I have.”
And having thus spoken
He showed them His hands and feet.
When they could not believe it for joy and amazement
He said to them :
“Do you have anything to eat here?”
They reached out to Him a piece of roasted fish ;
He took it and ate it before their eyes.
He spoke to them :
“These are my words,
which I spoke to you while I was with you:
All things must be fulfilled
What is written about Me in the Law of Moses,
in the prophets and in the psalms.”
Then He made their minds accessible
to understanding the scriptures.
He told them :
“Thus the Scriptures speak of the suffering and death of the Messiah
and of his resurrection from the dead on the third day,
about the proclamation among all nations,
of the repentance and forgiveness of sins in his name.
“Beginning with Jerusalem, you are to bear witness to all this.
“Therefore I send unto you that which is promised by my Father ;
so stay in the city
until thou shalt be equipped with power from on high.”
Now He led them out as far as Betania ;
He lifted up His hands and blessed them.
And while He was blessing them He removed Himself from them
and He was taken up to heaven.
They worshiped him
and returned to Jerusalem with great joy.
They were continually in the temple
and they glorified God.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

Chapter Four

An integral ecology

137. Since everything is closely interrelated and the current problems call for a view that takes into account all aspects of the global crisis, I propose to dwell now on a reflection on the various elements of an integral ecology that clearly includes human and social dimensions.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________________

Woensdag in de Paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Vooreerst een randbemerking: is het niet vreemd dat Petrus en Johannes – toch de grondleggers van de jonge christelijke Kerk – na Jezus’ dood en verrijzenis als vanouds naar de tempel gaan? Het is duidelijk dat de apostelen niet meteen het offerkarakter van Jezus’ sterven hebben begrepen, noch de gevolgen hebben ingeschat van het breken van het brood en het delen van de wijn. Ze kwamen wel samen om avondmaal te vieren ter gedachtenis van Jezus, zoals Hij het hen gevraagd had. Maar het was nog te vroeg om te beseffen dat dit ritueel ooit de liturgie van de Tempel zou vervangen.

Handelingen is het relaas van die evolutie, van een groeiend geloof in de verrijzenis. De leerlingen aarzelen, maar de Heer kent hun vallen en opstaan; keer op keer verschijnt Hij aan hen om duidelijk te maken dat Hij leeft. In het Emmaüsverhaal valt de nadruk op de reisweg die men moet afleggen om de nabijheid, de aanwezigheid van de Heer te ervaren. De leerlingen die op weg zijn naar Emmaüs lijken alleen nog maar verdriet, verwarring, ontgoocheling, heimwee met zich mee te dragen. Het zijn die situaties waarin de Heer Jezus aanwezig komt – in uiterst schamele tekens – en de moeizame weg met ons aflegt. Waar zie ik Jezus op mijn weg?  Laat ik Hem daarop ten volle toe?

EERSTE LEZING             Hand. 3, 1-10

Wat ik heb geef ik u: “In de naam van Jezus: gebruik uw voeten !”

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen gingen Petrus en Johannes eens naar de tempel
op het uur van gebed, het negende uur.
Daar was een man die vanaf zijn geboorte lam was
en iedere dag naar de tempelpoort gedragen werd
die de Schone genoemd wordt :
om daar neergezeten aalmoezen te vragen
aan de mensen die de tempel binnengingen.
Toen hij Petrus en Johannes zag
die juist de tempel wilden binnengaan
vroeg hij om een aalmoes.
Petrus, evenals Johannes zag hem strak aan en zei :
“Kijk ons eens aan.”
Hij richtte zijn blik op hen
in de verwachting iets van hen te krijgen.
Doch Petrus sprak :
“Zilver of goud heb ik niet
maar wat ik heb geef ik u.
“In de naam van Jezus Christus de Nazoreeër :
gebruik uw voeten !”
Hij pakte hem bij zijn rechterhand
en hielp hem overeind.
Op hetzelfde ogenblik kwam er kracht in zijn voeten en enkels,
met een sprong stond hij overeind,
begon te lopen
en ging lopend en springend met hen de tempel binnen
terwijl hij God verheerlijkte.
Heel het volk zag dat hij liep en God verheerlijkte.
Zij herkenden hem als de man
die altijd bij de Schone poort van de tempel zat te bedelen
en zij waren buiten zichzelf van verbazing
over hetgeen met hem gebeurd was.

TUSSENZANG             Ps. 105(104), 1-2, 3-4, 6-7, 8-9

Vergeet nooit de wonderen die de Heer deed.
of : Alleluia.                                  (Ps. 32, 5b)

Verheerlijkt de Heer en aanbidt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn daden.
Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.

Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.
Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

ALLELUIA                     Ps. 118(117), 24

Alleluia.Lc.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.
Alleluia.

SEQUENTIE          (vert. J.W. Schulte Nordholt)

Laat ons ‘t Lam van Pasen loven,
‘t Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden tesamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.
Zeg het ons, Maria,
wat is ‘t dat gij gezien hebt ?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven !
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen : stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede. Alleluia.

EVANGELIE                     Lc. 24, 13-35

Zij herkenden Hem aan het breken van het brood.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Op de eerste dag van de week
waren er twee leerlingen van Jezus op weg naar een dorp
dat Emmaüs heette
en dat zestig stadiën van Jeruzalem lag.
Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen.

Terwijl zij zo aan het praten waren
en van gedachten wisselden,
kwam Jezus zelf op hen toe
en Hij liep met hen mee.
Maar hun ogen werden verhinderd hem te herkennen.
Hij vroeg hun :
“Wat is dat voor een gesprek
dat gij onderweg met elkaar voert ?”
Met een bedrukt gezicht bleven ze staan.
Een van hen, die Kléopas heette nam het woord en sprak tot Hem :
“Zijt gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem,
dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is ?”
Hij vroeg hun :
“Wat dan ?”
Ze antwoordden Hem :
“Dat met Jezus de Nazarener,
een man die profeet was,
machtig in daad en woord
in het oog van God en van heel het volk ;
hoe onze hogepriesters en overheidspersonen
Hem hebben overgeleverd
om Hem ter dood te laten veroordelen
en hoe zij Hem aan het kruis hebben geslagen.
En wij leefden in de hoop
dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen !
“Maar met dit al is het reeds de derde dag
sinds die dingen gebeurd zijn.
“Wel hebben een paar vrouwen uit ons midden
ons in de war gebracht ;
ze waren in de vroegte naar het graf geweest
maar hadden zijn lichaam niet gevonden
en ze kwamen zeggen
dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad,
die verklaarden dat Hij weer leefde.
“Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan
en zij bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden,
maar Hem zagen ze niet.”
Nu sprak Hij tot hen :
“O onverstandigen,
die zo traag van hart zijt
in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben !
“Moest de Messias dat alles niet lijden
om in zijn glorie binnen te gaan ?”
Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten
wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen,
maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan.
Zij drongen bij Hem aan :
“Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.”
Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven.
Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij brood,
sprak de zegen uit,
brak het en reikte het hun toe.
Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem,
maar Hij verdween uit hun gezicht.
Toen zeiden ze tot elkaar :
“Brandde ons hart niet in ons,
zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot ?”
Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug.

Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen.
Dezen verklaarden :
“De Heer is werkelijk verrezen,
Hij is aan Simon verschenen.”
En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was
en hoe Hij door hen herkend werd
aan het breken van het brood.


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

136. Van de andere kant is het verontrustend te zien dat sommige ecologische bewegingen de integriteit van het milieu verdedigen en terecht eisen grenzen te stellen aan wetenschappelijk onderzoek, terwijl zij soms dezelfde beginselen niet toepassen op het menselijk leven. Dikwijls rechtvaardigt men dat alle grenzen worden overschreden, men experimenteert met levende menselijke embryo’s. Men vergeet dat de onvervreemdbare waarde van een menselijk wezen veel verder gaat dan de graad van zijn ontwikkeling. Eveneens zal de techniek uiteindelijk elke praktijk als gewettigd beschouwen, wanneer zij de grote ethische beginselen niet erkent. Zoals wij in dit hoofdstuk hebben gezien, zal de techniek, wanneer zij van de ethiek wordt gescheiden, moeilijk in staat zijn de eigen macht zelf te beperken.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Wednesday in Easter week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
First of all, a marginal comment: isn’t it strange that Peter and John – after all the founders of the young Christian Church – go to the temple after Jesus’ death and resurrection as they did before? It is clear that the apostles did not immediately understand the sacrificial nature of Jesus’ death, nor did they appreciate the implications of breaking the bread and sharing the wine. They did come together to celebrate supper in remembrance of Jesus, as He had asked them to do. But it was too early to realize that this ritual would one day replace the liturgy of the Temple.

Acts is the account of that evolution, of a growing faith in the resurrection. The disciples hesitate, but the Lord knows their trial and error; again and again he appears to them to make it clear that he lives. In the Emmaus story, the emphasis is on the journey one must make to experience the closeness, the presence of the Lord. The disciples on their way to Emmaus seem to carry only sorrow, confusion, disillusionment, homesickness. It is those situations where the Lord Jesus comes present – in extremely meager signs – and travels the difficult road with us. Where do I see Jesus in my path?  Am I allowing Him to be fully present on that?

FIRST READING    Acts 3, 1-10

What I have I give you: “In the name of Jesus: use your feet!”

From the Acts of the Apostles

In those days Peter and John once went to the temple
at the hour of prayer, the ninth hour.
There was a man there who had been lame from birth
and was carried every day to the temple gate
called the Beautiful One :
to ask alms while seated there
to the people who were entering the temple.
When he saw Peter and John
who were about to enter the temple
He asked for alms.
Peter, as well as John looked at him sternly and said :
“Look at us.”
He fixed his gaze on them
expecting to get something from them.
Yet Peter spoke :
“Silver or gold I have not
But what I have I give you.
“In the name of Jesus Christ the Nazarene :
use your feet!”
He took him by his right hand
and helped him up.
At the same time, strength came to his feet and ankles,
with a leap he stood up,
started to walk
and went running and jumping with them into the temple
while he was glorifying God.
All the people saw that he was walking and glorifying God.
They recognized him as the man
who was always begging at the Beautiful Gate of the Temple
and they were beside themselves with wonder
at what had happened to him.

INTERLUDIUM Ps. 105(104), 1-2, 3-4, 6-7, 8-9

Never forget the miracles that the Lord did.
Or : Alleluia.                                  (Ps. 32, 5b)

Glorify the Lord and worship his Name,
Proclaims to the nations His deeds.
Sing to Him and pluck the strings for Him,
recount all His wondrous works.

Go ye great upon the holy Name of the Lord,
Rejoice, ye that follow him.
Abide in Him, in His mighty arm,
seek always His Face.

Ye offspring of His servant Abraham,
ye sons of Jacob, his beloved.
The Lord, He is our only God,
what He decrees is true for all the earth.

For ever His covenant remains in force,
which He has promised for a thousand generations.
The covenant He once made with Abraham,
the oath He once swore to Isaac.

ALLELUIA Ps. 118(117), 24

Alleluia.Lc.
This is the day, which the Lord has made,
we will celebrate it in gladness.
Alleluia.

SEQUENCY (transl. J.W. Schulte Nordholt)

Let us praise the Lamb of Easter,
Let us honour the Lamb of God with sacrifice.
Yes the Lamb saves the sheep,
Christ through his innocence
us poor sinners to the Father.
Death and life, oh miracle,
must fight together.
Who died, He lives, He is our King.
Tell us, Mary,
what is it you have seen?
The emptiness of Christ’s tomb,
the glory of him who rose again,
angels as witnesses,
the sudarium and the shroud.
My hope, my Christ alive!
Behold He goeth before thee into Galilee.
Truly Christ is risen : rose from the dead.
O King, our Hero, give us peace. Alleluia.

GOSPEL    Lk 24, 13-35

They recognized Him by the breaking of the bread.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

On the first day of the week
two disciples of Jesus were on their way to a village
called Emmaus
and which lay sixty stadia from Jerusalem.
They were talking to each other about everything that had happened.

While they were talking
and exchanging views,
Jesus himself came to them
and He walked with them.
But their eyes were prevented from recognizing Him.
He asked them :
“What is this conversation
that you are having with one another on the way?”
With a troubled face they remained standing.
One of them, whose name was Kléopas, took the floor and spoke to Him :
“Art thou then the only stranger in Jerusalem,
that thou knowest not what hath happened there these days?”
He asked them :
“What then?”
They answered Him :
“That with Jesus the Nazarene,
a man who was a prophet,
mighty in deed and word
in the sight of God and of all the people ;
How our high priests and governmental officials
delivered Him up
to have Him condemned to death
and how they beat Him on the cross.
And we lived in the hope
that He was going to be the one to redeem Israel !
“But with all this it is already the third day
since those things happened.
“Well some women from among us have
have confused us ;
they had gone to the grave early in the morning
but had not found his body
and they came to say
that they had also had an apparition of angels
who declared that He was alive again.
“Thereupon some of us went to the tomb
and they found it as the women had said,
but they did not see Him.”
Now He spoke to them :
“O unwise ones,
who are so slow of heart
in believing all that the prophets have said!
“Did not the Messiah have to suffer all this
to enter into his glory?”
Beginning with Moses, He explained to them from all the prophets
what all the Scriptures had to do with Him.

Thus they came to the village to which they were going,
but He pretended to go further.
They urged Him :
“Stay with us, for it is already evening and the day is drawing to a close.”
Then He went in to stay with them.
As He lay down with them, He took bread,
pronounced the blessing,
broke it and gave it to them.
Now their eyes opened and they recognized Him,
but he disappeared from their sight.
Then they said to one another :
“Did not our hearts burn within us ,
as He spoke to us on the way and opened up the Scriptures to us?”
They immediately got up and returned to Jerusalem.

There they found the eleven gathered with the people of their group.
These declared :
“The Lord is truly risen,
He has appeared to Simon.”
And they for their part told what had happened on the way
and how He was recognized by them
at the breaking of the bread.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

136. From the other side, it is disturbing to see that some ecological movements defend the integrity of the environment and rightly demand limits to scientific research, while sometimes not applying the same principles to human life. Often justifying that all limits are crossed, one experiments with living human embryos. People forget that the inalienable value of a human being goes far beyond the degree of its development. Likewise, technology will ultimately regard any practice as legitimate if it fails to recognize the great ethical principles. As we have seen in this chapter, when technology is separated from ethics, it will be difficult for it to limit its own power itself.

To be continued             For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Dinsdag in de Paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het is niet ondenkbaar dat een aantal van de toehoorders die nu naar Petrus luisteren, geen graten zag in de veroordeling van Jezus door Pontius Pilatus. Petrus roept op tot een gewetensonderzoek. Het is de Heer zelf die men gekruisigd heeft! Deze formulering is bijzonder. Voorheen was Jezus voor de leerlingen een bijzondere man, een profeet. De verrijzenis heeft voor een keerpunt gezorgd: Jezus was inderdaad de Heer! Dan dringt het door bij de toehoorders, en vragen zij zich af hoe het zo ver kon komen. Zo gaat het ook in ons leven: we doen soms het kwade en realiseren ons pas achteraf wat dat voor anderen heeft betekend. Het Pasen van de Heer biedt ons de kans om ons bewust te worden van deze zonden, maar ook: om te beseffen hoe onvoorstelbaar groot Jezus’ liefde is dat Hij voor ons zo’n hoge prijs heeft betaald.

EERSTE LEZING          Hand. 2, 36-41

Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Op Pinksteren sprak Petrus tot de Joden :
“Voor heel het huis van Israël moet dus onomstotelijk vaststaan
dat God Jezus èn Heer èn Christus heeft gemaakt,
Hem die gij gekruisigd hebt.”
Toen zij dit hoorden waren zij diep getroffen
en zeiden tot Petrus en de overige apostelen :
“Wat moeten we doen, mannen broeders ?”
Petrus gaf hun ten antwoord :
“Bekeert u
en ieder van u late zich dopen
in de naam van Jezus Christus
tot vergeving van uw zonden :
dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen.
“Want die belofte geldt u,
uw kinderen
en allen die verre zijn,
zovelen de Heer onze God roepen zal.”
Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af
en hij vermaande hen :
“Redt u uit dit ontaarde geslacht.”
Die zijn woord aannamen lieten zich dopen
zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.

TUSSENZANG         Ps. 33(32), 4-5, 18-19, 20, 22

De aarde is vol van de mildheid des Heren.
of: Alleluia.

Oprecht is het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

God is het die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.

ALLELUIA                Ps. 118(117), 24

Alleluia.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.
Alleluia.

SEQUENTIE             (vert. J.W. Schulte Nordholt)

Laat ons ’t Lam van Pasen loven,
’t Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden tesamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.
Zeg het ons, Maria,
wat is ’t dat gij gezien hebt ?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven !
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen : stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede. Alleluia.

EVANGELIE              Joh. 20, 11-18

Ik heb de Heer gezien en dit heeft Hij mij gezegd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd stond Maria buiten bij het graf te schreien.
En al schreiend boog zij zich naar het graf toe
en zag op de plaats waar Jezus’ lichaam gelegen had,
twee in het wit geklede engelen zitten,
een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde.
Zij spraken haar aan :
“Vrouw waarom schreit ge ?”
Zij antwoordde :
“Zij hebben mijn Heer weggenomen
en ik weet niet waar zij Hem hebben neergelegd.”
Toe zij dit gezegd had keerde zij zich om
en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was.
Jezus zei tot haar :
“Vrouw, waarom schreit ge ?
“Wie zoekt ge ?”
In de mening dat het de tuinman was vroeg zij :
“Heer, mocht gij Hem hebben weggebracht
zeg mij dan waar ge Hem hebt neergelegd
zodat ik Hem kan weghalen.”
Daarop zei Jezus haar :
“Maria !”
Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws :
“Rabboeni !”
wat leraar betekent.
Toen sprak Jezus :
“Houd Mij niet vast
want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader,
maar ga naar mijn broeders en zeg hun :
Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader,
naar mijn god en uw God.”
Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten
dat zij de Heer gezien had,
en wat Hij haar gezegd had.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

135. Er is ongetwijfeld voortdurende aandacht nodig die ertoe leidt met alle daarbij betrokken ethische aspecten rekening te houden. Daarom is het noodzakelijk een wetenschappelijk en maatschappelijk debat te waarborgen dat verantwoord en breed is, in staat alle beschikbare informatie in aanmerking te nemen en de dingen bij hun naam te noemen. Soms brengt men de volledige informatie niet ter tafel, maar selecteert men deze naar de eigen belangen, of die nu politiek, economisch of ideologisch zijn. Dit maakt het moeilijk een evenwichtig en verstandig oordeel betreffende de verschillende kwesties te ontwikkelen, waarbij men alle in het spel zijnde variabelen voor ogen houdt. Het is noodzakelijk te beschikken over de mogelijkheid tot discussie waar degenen die zich op enige wijze direct of indirect betrokken voelen (landbouwers, verbruikers, autoriteiten, wetenschappers, producenten van zaden, de bevolking in de nabijheid van de behandelde velden en anderen) in debat kunnen gaan en hun problemen uiteen kunnen zetten of toegang kunnen hebben tot een uitgebreide en betrouwbare informatie om beslissingen te nemen die gericht zijn op het tegenwoordige en toekomstige algemeen welzijn. De kwestie van de genetisch gemodificeerde gewassen (GMO) is gecompliceerd van aard en vereist dat zij in al haar aspecten wordt bekeken. Dit vraagt om een grote krachtsinspanning om langs verschillende lijnen onafhankelijk en interdisciplinair onderzoek te financieren dat een nieuw licht daarop kan werpen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________________

Tuesday in Easter week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
It is not inconceivable that some of the listeners now listening to Peter saw no merit in the condemnation of Jesus by Pontius Pilate. Peter calls for an examination of conscience. It is the Lord Himself whom one has crucified! This formulation is extraordinary. Previously, for the disciples, Jesus was a special man, a prophet. The resurrection brought about a turning point: Jesus was indeed the Lord! Then it penetrates the audience, and they wonder how it could have come to this. It is the same in our lives: we sometimes do evil and only realize afterwards what it has meant to others. The Lord’s Easter offers us the opportunity to become aware of these sins, but also: to realize how unimaginably great Jesus’ love is that He paid such a high price for us.

FIRST READING      Acts 2, 36-41

Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus.

From the Acts of the Apostles

On Pentecost Peter spoke to the Jews :
“For all the house of Israel must therefore be established beyond doubt
That God has made Jesus both Lord and Christ,
Him whom you crucified.”
When they heard this they were deeply affected
and said to Peter and the other apostles :
“What shall we do, brethren?”
Peter answered them :
“Repent
And let every one of you be baptized
in the name of Jesus Christ
for the forgiveness of sins :
then you shall receive as a gift the Holy Spirit.
“For this promise applies to you,
your children
and all who are afar off,
as many as the Lord our God shall call.”
With many other words he gave testimony
and he admonished them :
“Save yourselves from this degenerate generation.”
Those who accepted his word were baptized
so that on that day about three thousand people joined.

INTERLUDIUM Ps. 33(32), 4-5, 18-19, 20, 22

The earth is full of the Lord’s mildness.
OR: Alleluia.

The word of the Lord is true
And all that he does is trustworthy.
Law and justice He loves,
the earth is full of His mercy.

It is God who guards His servants,
those who trust in His favor.
That He will save them from death,
in the event of famine, will feed them.

Therefore our heart trusts in the Lord,
He is to us a shield and a helper.
Give us therefore, Lord, Your mercy,
as we trust in Thee.

ALLELUIA Ps. 118(117), 24

Alleluia.
This is the day, which the Lord has made,
we will celebrate it in gladness.
Alleluia.

SEQUENCE (transl. J.W. Schulte Nordholt)

Let us praise the Lamb of Easter,
Honour the Lamb of God with sacrifice.
Yes the Lamb saves the sheep,
Christ through his innocence
us poor sinners to the Father.
Death and life, oh miracle,
must fight together.
Who died, He lives, He is our King.
Tell us, Mary,
what is it you have seen?
The emptiness of Christ’s tomb,
the glory of him who rose again,
angels as witnesses,
the sudarium and the shroud.
My hope, my Christ alive!
Behold He goeth before thee into Galilee.
Truly Christ is risen : rose from the dead.
O King, our Hero, give us peace. Alleluia.

GOSPEL   John 20, 11-18

I have seen the Lord and this he has said to me.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Mary stood outside by the tomb weeping.
And as she wept, she stooped down to the tomb
And as she wept, she stooped down to the sepulchre, and saw on the spot where Jesus’ body lay,
two angels clothed in white,
One at the head and one at the foot.
They spoke to her:
“Woman why do you weep?”
She replied :
“They have taken away my Lord
And I know not where they have laid Him.”
When she had said this, she turned around and saw Jesus standing
and saw Jesus standing there, but without knowing that it was Jesus.
Jesus said to her :
“Woman, why do you weep?
“Whom do you seek?”
Thinking it was the gardener, she asked :
“Lord, if you have taken him away
tell me where you have put him
so that I can take it away.”
To that Jesus told her :
“Mary!”
She turned and said to Him in Hebrew :
“Rabbuni!”
which means teacher.
Then Jesus spoke :
“Do not hold on to Me
For I have not yet ascended to my Father,
but go to my brothers and tell them :
I ascend to my Father and your Father,
to my God and your God.”
Mary Magdalene went and reported to the disciples
that she had seen the Lord,
and what He had said to her.

_________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home 

135. Undoubtedly, constant attention is needed that leads to taking into account all the ethical aspects involved. Therefore, it is necessary to ensure a scientific and social debate that is responsible and broad, able to take into account all available information and call a spade a spade. Sometimes people do not bring the full information to the table, but select it according to their own interests, whether political, economic or ideological. This makes it difficult to develop a balanced and sensible judgment concerning the various issues, keeping in mind all the variables at play. It is necessary to have the opportunity for discussion where those who feel directly or indirectly involved in any way (farmers, consumers, authorities, scientists, seed producers, the population in the vicinity of the treated fields and others) can enter into debate and explain their problems or have access to a comprehensive and reliable information to make decisions aimed at the present and future common good. The issue of genetically modified crops (GMO) is complicated in nature and requires that it be considered in all its aspects. This calls for a major effort to fund independent and interdisciplinary research along various lines that can shed new light on it.

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays.
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________________

Paasmaandag

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Na Pasen volgen we de eerste dertig jaren van onze Kerk. Vanaf haar geboorte in Jeruzalem over haar expansie naar Samaria en Syrië tot en met de missie-activiteiten van Paulus in het Midden-Oosten en Griekenland. Dat de uitbreiding van de Kerk zo een hoge vlucht nam, danken we aan Gods Geest. Hij verenigde en bezielde de eerste christenen om met een onverwoestbaar geloof Jezus’ verrijzenis te verkondigen. Hij stond op uit de dood en Hij was bij hen, in hun midden. Niet zomaar, maar om hen uit te zenden naar hun broeders en zusters.
Dat doet Hij ook vandaag. Hij is met ons, in ons midden. De verrijzenis is geen historisch feit waarvan we alleen plaats en datum moeten onthouden. Zij is eeuwigdurend mysterie, en daagt ook ons uit om christenen te zijn die durven getuigen. Hoe pak ik het aan om over zoiets als de verrijzenis te getuigen? Kan dat in mijn dagelijkse leven?

EERSTE LEZING                     Hand. 2, 14.22-32

Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Op Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf
en verhief zijn stem om het woord tot hen te richten :
“Gij allen,
mannen van Israël,
luistert naar deze woorden :
Jezus de Nazoreeër was een man wiens zending tot u
van Godswege bekrachtigd is.
“Gij kent immers zelf de machtige daden, wonderen en tekenen
die God door Hem onder u heeft verricht.
“Hem,
die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit
en voorkennis is uitgeleverd,
hebt gij door de hand van goddelozen
aan het kruis genageld en gedood.
“Maar God heeft Hem ten leven opgewekt
na de strikken van de dood te hebben ontbonden ;
want het was onmogelijk dat Hij daardoor werd vastgehouden.
“Doelend op Hem toch zegt David :
De Heer had ik voor ogen, altijd door,
Hij is aan mijn rechterhand
opdat ik niet zou wankelen.
“Daarom is er blijdschap in mijn hart
en jubelt mijn mond van vreugde;
ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop,
omdat Gij mijn ziel niet over zult laten aan het dodenrijk
en uw heilige geen bederf zult laten zien.
“Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen,
Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn.
“Mannen broeders,
ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David
dat hij gestorven en begraven is ;
we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag.
“Welnu,
omdat hij een profeet was,
en wist, dat God hem een eed gezworen had
dat Hij een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen,
zei hij met een blik in de toekomst
over de verrijzenis van Christus,
dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk
en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien.
“Deze Jezus heeft God doen verrijzen
en daarvan zijn wij allen getuigen.”

TUSSENZANG                   Ps. 16(15), 1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht,
of : Alleluia.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht ;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het,
ik vind geen geluk buiten U.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest,
daarom kan ik rustig gaan slapen.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,
Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf.
Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

ALLELUIA                           Ps. 118(117), 24

Alleluia.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
Wij zullen hem vieren in blijdschap.
Alleluia.

SEQUENTIE                     (vert. J.W. Schulte Nordholt)

Laat ons ‘t Lam van Pasen loven,
‘t Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden tesamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.
Zeg het ons, Maria,
wat is ‘t dat gij gezien hebt?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven !
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen : stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede. Alleluia.

EVANGELIE                            Mt. 28, 8-15

Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd
gingen de vrouwen terstond weg van het graf
met vrees en grote vreugde,
en zij haastten zich
het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen.
En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zeide :
“Wees gegroet.”
Zij traden op Hem toe,
omklemden zijn voeten en aanbaden Hem.
Toen sprak Jezus tot hen :
“Weest niet bevreesd.
“Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen
dat zij naar Galilea moeten gaan
en daar zullen zij Mij zien.”
Terwijl de vrouwen nog onderweg waren,
gingen enkelen van de bewakers naar de stad
en berichtten aan de hogepriesters
alles wat er was voorgevallen.
Deze hielden een bijeenkomst met de oudsten
en, na overleg, gaven ze aan de soldaten een flinke som geld
met de opdracht :
“Zegt maar :
Zijn leerlingen zijn Hem in de nacht komen stelen
terwijl wij sliepen.
“En mocht dit soms de landvoogd ter ore komen,
dan zullen wij hem wel kalmeren
en er voor zorgen dat gij geen last krijgt.”
Zij namen het geld aan en deden zoals hun voorgezegd was.
Dit verhaal is onder de Joden verder verteld
tot op de dag van vandaag .


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

134. Hoewel wij niet beschikken over definitieve bewijzen omtrent de schade die transgenetische gewassen bij mensen zouden kunnen veroorzaken, en in sommige streken heeft het gebruik ervan een economische groei tot stand gebracht die ertoe heeft bijgedragen enkele problemen op te lossen, komt men belangrijke moeilijkheden tegen die niet moeten worden gebagatelliseerd. In veel streken constateert men ten gevolge van het invoeren van deze culturen een concentratie van productief land in de handen van weinigen, te wijten aan het “voortschrijdend verdwijnen van de kleine producenten, die ten gevolge van het verlies aan landbouwgrond zich verplicht hebben gezien zich te onttrekken aan de directe productie”. De meest kwetsbaren onder hen worden tijdelijke arbeiders en veel landarbeiders verhuizen uiteindelijk naar ellendige behuizingen in de steden. Het zich uitbreiden van deze culturen verwoest het complexe weefsel van de ecosystemen, vermindert de verscheidenheid in de productie en treft het heden of de toekomst van de regionale economieën. In verschillende landen ziet men een neiging tot de ontwikkeling van oligopolies in de productie van zaaizaden en andere producten die noodzakelijk zijn voor de verbouwing; en de afhankelijkheid wordt erger, als men denkt aan de productie van steriele zaden, terwijl uiteindelijk de boeren verplicht zouden kunnen worden ze van de producerende ondernemingen te kopen.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

Easter Monday

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Consideration
After Easter we follow the first thirty years of our Church. From its birth in Jerusalem over its expansion into Samaria and Syria to Paul’s missionary activities in the Middle East and Greece. That the expansion of the Church was so rapid we owe to God’s Spirit. He united and animated the first Christians to proclaim Jesus’ resurrection with an indestructible faith. He rose from the dead and He was with them, in their midst. Not just like that, but to send them out to their brothers and sisters.
He is doing that today as well. He is with us, in our midst. The resurrection is not a historical fact of which we only have to remember place and date. It is an everlasting mystery, and it also challenges us to be Christians who dare to bear witness. How do I go about testifying about something like the resurrection? Can I do that in my daily life?

FIRST READING    Acts 2, 14.22-32

This Jesus is the resurrection of God, to which we are all witnesses.

From the Acts of the Apostles

On Pentecost Peter stepped forward with the eleven
and raised his voice to address the word to them :
“All of you,
men of Israel,
listen to these words :
Jesus the Nazarene was a man whose mission to you was authorized by God.
“For ye yourselves know the mighty deeds, wonders and signs
which God has performed among you through Him.
“Him,
who according to God’s appointed counsel
and foreknowledge has been delivered,
by the hand of the wicked, you have
nailed to the cross and put to death.
“But God raised him up to life
having loosed the snares of death ;
For it was impossible that He should be held fast by it.
“Aiming at Him nevertheless David says :
The Lord I had before me, always through,
He is at my right hand
That I might not falter.
“Therefore there is joy in my heart
And my mouth shall rejoice;
yea, even my body shall find rest in hope,
because thou wilt not leave my soul to the abyss
Thou dost not deliver thy servant to the grave
“Ways to life Thou hast made known unto me,
Thou shalt fill me with joy before Thy face.
“Men brethren,
I may freely say to you of the patriarch David
that he has died and been buried ;
for we have his grave with us to this day.
“Well,
because he was a prophet,
and knew that God had sworn an oath to him
that He would cause one of his descendants to sit on his throne,
he said, looking into the future
concerning the resurrection of Christ,
that he was not left to the realm of the dead
and that His body has not seen decay.
“This Jesus has caused God to resurrect
and of this we are all witnesses.”

INTERLUDIUM SONG Ps. 16(15), 1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11

Preserve me, God, to You I take refuge,
or : Alleluia.

Preserve me, God, to Thee do I take refuge ;
Thou art my Lord, I acknowledge it,
I find no happiness but in Thee.
The Lord is my inheritance, my drink from the cup,
He holds my destiny in His hand.

I thank the Lord who has always led me,
He speaks into my heart even at night.
Always I keep my eyes fixed on the Lord,
I do not fall, for He stands beside me.

Therefore I am cheerful and happy in spirit,
Therefore I can sleep peacefully.
My soul Thou dost not leave to the realm of the dead,
Thou deliverest not Thy servant to the grave.
Thou wilt show me the way of life
To find all my joy with Thee,
perpetual happiness at Thy side.

ALLELUIA Ps. 118(117), 24

Alleluia.
This is the day, which the Lord has made,
We shall celebrate it in joy.
Alleluia.

SEQUENCE (transl. J.W. Schulte Nordholt)

Let us praise the Lamb of Easter,
Let us honour the Lamb of God with sacrifice.
Yes the Lamb saves the sheep,
Christ through his innocence
us poor sinners to the Father.
Death and life, oh miracle,
must fight together.
Who died, He lives, He is our King.
Tell us, Mary,
what is it you have seen?
Christ’s tomb, which was empty,
the glory of him who rose again,
angels as witnesses,
the sweatshirt and the shroud.
My hope, my Christ alive!
Behold He goeth before thee into Galilee.
Truly Christ is risen : rose from the dead.
O King, our Hero, give us peace. Alleluia.

GOSPEL    Mt 28, 8-15

Goes to bring the message to my brothers that they should go to Galilee, and there they will see me.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time
the women immediately went away from the tomb
with fear and great joy,
and they hastened
to convey the news to his disciples.
And behold, Jesus came to meet them and said :
“Hail.”
They stepped up to Him,
clasped his feet and worshipped him.
Then Jesus spoke to them :
“Do not be afraid.
“Go and bring the message to my brothers
that they should go to Galilee
and there they will see Me.”
While the women were still on the road,
some of the guards went to the city
and reported to the high priests
everything that had happened.
The latter held a meeting with the elders
and, after consulting with them, they gave the soldiers a large sum of money
with the order :
“Saying :
His disciples came to steal Him in the night
while we were asleep.
“And if the governor should hear of this,
we will calm him down
and see to it that you are not troubled.”
They took the money and did as they were told.
This story has been passed down among the Jews
to this day.

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

134. Although we do not have definitive evidence regarding the harm that transgenic crops could cause in humans, and in some regions their use has brought about economic growth that has helped to solve some problems, one encounters important difficulties that should not be trivialized. In many areas, the introduction of these cultures has led to a concentration of productive land in the hands of a few, due to the “progressive disappearance of small producers who, as a result of the loss of agricultural land, have been forced to withdraw from direct production. The most vulnerable among them become temporary workers, and many agricultural workers end up moving to squalid enclosures in the cities. The proliferation of these cultures destroys the complex fabric of ecosystems, reduces diversity in production, and affects the present or future of regional economies. In several countries one sees a tendency to the development of oligopolies in the production of seeds and other products necessary for cultivation; and the dependence becomes worse, if one thinks of the production of sterile seeds, when eventually the farmers could be obliged to buy them from the producing companies.

 

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________________

Paaszondag Verrijzenis van de Heer

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

‘De Heer is waarlijk opgestaan!’
Deze woorden klinken op het feest van Pasen over de hele wereld.
Met volle overtuiging, maar misschien ook wel aarzelend,
niet goed wetend wat we onder deze woorden mogen verstaan.
Het is ons geloof dat het leven sterker is dan de dood,
al kunnen we het niet uitleggen of verklaren.
Het is de rede van onze diepste hoop, omdat God alles nieuw maakt.
Laten we ons daarom in deze viering verheugen
en de Heer danken om zijn goedheid.

EERSTE LEZING         Hand. 10, 34a.37-43
Wij hebben met Hem gegeten en gedronken nadat Hij uit de doden was opgestaan.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die tijd nam Petrus het woord en sprak:

“Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;
hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea
na het doopsel dat Johannes predikte,
en hoe God Hem gezalfd heeft
met de heilige Geest en met kracht.
“Hij ging weldoende rond
en genas allen
die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want God was met hem.

“En wij getuigen van alles
wat Hij in het land van de joden en in Jeruzalem gedaan heeft.
“Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord.
“God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan
en laten verschijnen,
niet aan het hele volk
maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen,
aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben
nadat Hij uit de doden was opgestaan.

“Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken,
en te getuigen
dat Hij de door God aangestelde rechter is
over de levenden en de doden.
“Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af,
dat ieder die in Hem gelooft
door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.”

Antwoordpsalm          Ps. 118(117), 1-2, 16ab-17, 22-23

Keervers
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Wij zullen hem vieren in blijdschap.

ofwel
Alleluia, alleluia, alleluia.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, stammen van Israël:
eindeloos is zijn erbarmen!

De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht.
Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer.

De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.

TWEEDE LEZING          Kol. 3, 1-4

Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Kolosse

Broeders en zusters,

Als gij met Christus ten leven zijt gewekt,
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Zint op het hemelse, niet op het aardse.
Gij zijt immers gestorven
en uw leven is nu met Christus verborgen in God.
Christus is uw leven,
en wanneer Hij verschijnt,
zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Sequentie

Laat ons ‘t Lam van Pasen loven,
‘t Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden tezamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is
onze koning.
Zeg het ons, Maria,
wat is ‘t dat gij gezien hebt?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven!
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen: stond op uit de doden;
o Koning, onze Held, geef ons de vrede.

Vers voor het evangelie        1 Kor. 5, 7b-8a

Alleluia.
Ons Paaslam is geslacht: Christus zelf.
Wij moeten ons feest vieren in de Heer.
Alleluia.

EVANGELIE                Joh. 20, 1-9

Hij moest namelijk uit de doden opstaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena
vroeg in de morgen – het was donker – bij het graf
en zag dat de steen van het graf was weggerold.
Zij liep snel naar Simon Petrus
en naar de andere, de door Jezus beminde leerling,
en zei tot hen:
“Ze hebben de Heer uit het graf genomen
en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.”

Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug voort,
maar de andere leerling snelde Petrus vooruit
en kwam het eerst bij het graf aan.
Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen
maar hij ging niet naar binnen.

Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf
en trad wel binnen.
Hij zag dat de zwachtels er lagen,
maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt,
niet bij de zwachtels lag,
maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.
Toen ging ook de andere leerling
die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen;
hij zag en geloofde
want zij hadden nog niet begrepen
hetgeen er geschreven stond,
dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

133. Het is moeilijk een algemeen oordeel te geven over de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde organismen (GMO) bij planten en dieren voor medische doeleinden of in de landbouw, aangezien zij onderling zeer kunnen verschillen en kunnen vragen om verschillende overwegingen. Anderzijds mogen de risico’s niet altijd worden toegeschreven aan de techniek zelf, maar aan een inadequate of excessieve toepassing ervan. In werkelijkheid zijn en worden genetische mutaties vaak door de natuur zelf veroorzaakt. Evenmin zijn de door de mens veroorzaakte mutaties een modern verschijnsel. Het domesticeren van dieren, het kruisen van soorten en andere oude en universeel aanvaarde praktijken kunnen vallen binnen deze overwegingen. Het is gepast eraan te herinneren dat het begin van de wetenschappelijke ontwikkelingen betreffende transgenetische gewassen de waarneming is geweest van bacteriën die van nature en spontaan een verandering in het genoom van een plant teweeg brachten. Toch hebben deze processen in de natuur een langzaam ritme, dat niet te vergelijken is met de door de huidige technologische vooruitgang opgelegde snelheid, ook wanneer deze vooruitgang zich baseert op een wetenschappelijke ontwikkeling van eeuwen.

Wordt vervolgd         Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________

Easter Sunday Resurrection of the Lord

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening words

“The Lord is risen indeed!
These words resound all over the world on the feast of Easter.
With full conviction, but perhaps also hesitantly,
Not knowing quite what we should understand by these words.
It is our belief that life is stronger than death,
even though we cannot explain it.
It is the reason of our deepest hope, because God makes everything new.
Let us therefore rejoice in this celebration
and thank the Lord for his goodness.

FIRST READING Acts 10, 34a.37-43
We ate and drank with Him after He rose from the dead.

From the Acts of the Apostles

At that time Peter took the floor and spoke:

“You know what has happened all over Judea;
how Jesus of Nazareth began his ministry in Galilee
after the baptism that John preached ,
and how God has anointed Him
with the Holy Spirit and with power.
“He went about beneficently
and healed all
who were under the duress of the devil ,
for God was with him.

“And we testify of all
He did in the land of the Jews and in Jerusalem.
“Him they beat on the cross-rods and killed.
“But God raised Him up on the third day
and made Him appear,
not to all the people
but to the witnesses who had been chosen by God beforehand,
to us who ate and drank with Him
after He had risen from the dead.

“He gave us the commission to preach to the people ,
and to testify
that He is the judge appointed by God
over the living and the dead.
“Of Him all the prophets bear witness,
that everyone who believes in him
obtains forgiveness of sins through His Name.”

Responsorial Ps. 118(117), 1-2, 16ab-17, 22-23

Refrain
This is the day that the Lord has made.
We will celebrate it in gladness.

or
Alleluia, alleluia, alleluia.

Give thanks to the Lord, for He is merciful,
for his mercy is infinite.
Repeat it, tribes of Israel:
endless is his mercy!

The Lord intervened with a mighty hand,
the hand of the Lord has established me.
I shall not die but shall live
And universally recount the work of the Lord.

The stone which the builders despised,
has become the cornerstone.
It is the Lord who has done this,
a miracle before our eyes.

SECOND READING Col. 3, 1-4

Seek what is above, where Christ sits.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Colossians

Brothers and sisters,

If you have been raised to life with Christ,
seek that which is above,
where Christ sits at the right hand of God.
Seek ye the heavenly, not the earthly.
For ye have died
and thy life is now hid with Christ in God.
Christ is your life,
and when He appears,
thou also shalt appear with Him in glory.

Sequence

Let us praise the Lamb of Easter,
Let us honour the Lamb of God with sacrifice.
Yes the Lamb saves the sheep,
Christ through his innocence
us poor sinners to the Father.
Death and life, oh miracle,
must fight together.
Who died, He lives, He is
our King.
Tell us, Mary,
what is it you have seen?
The tomb of Christ that was empty,
the glory of him who rose again,
angels as witnesses,
the sweatshirt and the shroud.
My hope, my Christ alive!
Behold He goeth before thee into Galilee.
Truly Christ is risen: rose from the dead;
O King, our Hero, give us peace.

Verse for the Gospel 1 Cor. 5, 7b-8a

Alleluia.
Our Paschal Lamb has been slaughtered: Christ himself.
We must celebrate our feast in the Lord.
Alleluia.

GOSPEL     John 20, 1-9

For He had to rise from the dead.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

On the first day of the week, Mary Magdalene came
morning – it was dark – came to the tomb
and saw that the stone of the tomb had been rolled away.
She quickly ran to Simon Peter
and to the other, the disciple loved by Jesus,
and said to them:
“They have taken the Lord out of the tomb
and we do not know where they have laid Him down.”

Thereupon Peter and the other disciple set out for the tomb.
Together they walked on swiftly,
but the other disciple rushed ahead of Peter
and arrived first at the tomb.
Stooping down he saw the bandages lying on the ground
but he did not go inside.

Simon Peter, who was following him, also arrived at the tomb
and did enter.
He saw that the bandages were there,
but the sweat cloth that had covered his head,
was not with the bandages,
but rolled up separately in another place.
Then the other disciple
who had first arrived at the tomb, went in;
He saw and believed
For they had not yet understood
what was written,
That He should rise from the dead.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

133. It is difficult to make a general judgment on the development of genetically modified organisms (GMO) in plants and animals for medical purposes or in agriculture, since they may differ greatly from one another and may call for different considerations. On the other hand, the risks may not always be attributed to the technique itself, but to its inadequate or excessive application. In reality, genetic mutations have been and are often caused by nature itself. Nor are man-made mutations a modern phenomenon. The domestication of animals, the crossing of species, and other ancient and universally accepted practices may fall within these considerations. It is appropriate to recall that the beginning of scientific developments concerning transgenic crops was the observation of bacteria that naturally and spontaneously produced a change in the genome of a plant. Nevertheless, these processes in nature have a slow rhythm, which cannot be compared to the speed imposed by the current technological progress, even when this progress is based on a scientific development of centuries.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official Dutch translation

_______________________________________________________________________