Zaterdag – Onbevlekt hart van Maria

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In het evangelie wordt wel degelijk over het hart van Maria gesproken. Zij bewaarde Gods Woord in haar hart. Dat betekent zoveel als: zij leefde van Gods Woord. Zij liet het tot haar spreken, overwoog het en bad ermee. Maria koesterde het mysterie van haar verbond met God. Het was haar levensgeheim, de bron van waaruit zij kon spreken en handelen. Op een andere plaats in het evangelie wordt gezegd dat Maria’s hart door een zwaard doorboord zal worden. Verdriet en lijden worden haar niet bespaard. Zij zal het gelovig dragen en ook dat in haar hart bewaren.

EERSTE LEZING              Jes. 61, 9-11

Ik wil juichen en jubelen in de Heer.

Uit de Profeet Jesaja

Uw nageslacht zal bekend zijn bij de volken,
uw nakomelingen bij alle naties.
En allen die hen zien, zullen weten
dat zij het volk zijn dat de Heer gezegend heeft.
Ik wil jubelen en juichen in de Heer,
mijn ziel wil zich verheugen in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met het kleed van het heil
en mij de mantel der gerechtigheid omgehangen,
als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult
of als een bruid die zich met haar sieraden tooit.
Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt
en zoals een tuin het zaad laat rijpen,
zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken
en zijn glorie voor het oog der volken.

TUSSENZANG         1 Sam. 2, 1, 4-5, 6-7, 8abcd

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan.

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan,
mijn God heeft mijn hoofd opgeheven.
Nu sta ik mijn mededingers te woord
omdat ik zijn bijstand geniet.

De bogen der dapperen worden gebroken,
de zwakken worden met kracht omgord.
De rijken moeten hun brood gaan verdienen,
die honger leed hoeft geen werk meer te doen.
De kinderloze baart zeven maal,
de schoot van de moeder verdort.

De Heer beschikt over sterven en leven,
Hij leidt naar de dood en Hij roept weer terug.
De Heer schenkt armoede evenals rijkdom,
vernedering brengt Hij en eer.

Hij richt de onmachtige op uit het stof,
verheft uit het vuil de geringe;
Hij geeft hem een zetel onder de vorsten,
verleent hem een eervolle plaats.
Want Hij is de Heer van de zuilen der aarde
waarop Hij de aardschijf eens heeft geplaatst.

EVANGELIE              Lc. 2, 41-52

Denk toch eens met wat een pijn
uw vader en ik naar U hebben gezocht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Ieder jaar reisden de ouders van Jezus
bij gelegenheid van het Paasfeest naar Jeruzalem.
En overeenkomstig het gebruik bij dit feest
gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was.
Maar na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug.
Het kind Jezus bleef echter in Jeruzalem achter
zonder dat zijn ouders het wisten.
In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond,
gingen zij een dagreis ver,
en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden.
Omdat zij Hem niet vonden
keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.
Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel,
waar Hij te midden van de leraren zat
naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.
Allen die Hem hoorden
waren verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden.
Toen zijn ouders Hem daar opmerkten stonden zij verslagen.
Zijn moeder zei tot Hem :
“Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan ?
“Denk toch eens met wat een pijn
uw vader en ik naar U hebben gezocht.”
Maar Hij antwoordde :
“Wat hebt ge toch naar Mij gezocht ?
“Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?”
Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde.
Hij ging met hen mee naar Nazaret
en was aan hen onderdanig.
Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid
bij God en de mensen.

____________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

HOOFDSTUK  ZES

Ecologische opvoeding en spiritualiteit

202. In veel zaken moet de koers opnieuw worden bepaald, maar vóór alles moet de mensheid veranderen. Het ontbreekt aan het bewustzijn van een gemeenschappelijke oorsprong, een elkaar toebehoren en een door allen gedeelde toekomst. Dit basale bewustzijn zou de ontwikkeling van nieuwe overtuigingen, nieuwe gedragingen en levensstijlen mogelijk maken. Zo ontstaat er een grote culturele, spirituele en educatieve uitdaging die lange processen van herstel zal inhouden.

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________

Saturday – Immaculate Heart of Mary

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The Gospel does speak about the heart of Mary. She kept God’s Word in her heart. That means as much as: she lived from God’s Word. She let it speak to her, considered it and prayed with it. Mary cherished the mystery of her covenant with God. It was the secret of her life, the source from which she could speak and act. In another place in the Gospel it is said that Mary’s heart will be pierced by a sword. She will not be spared sorrow and suffering. She will bear it faithfully and keep it in her heart as well.

FIRST READING    Isa. 61, 9-11

I want to rejoice and exult in the Lord.

From the Prophet Isaiah

Your offspring will be known among the nations,
your offspring by all nations.
And all who see them shall know
That they are the people whom the Lord has blessed.
I want to rejoice and be glad in the Lord,
my soul will rejoice in my God,
for he has clothed me with the garment of salvation
and hath given me the dressing gown of righteousness,
like a bridegroom festively wrapping his head
or as a bride who adorns herself with her ornaments.
For as the earth bringeth forth her fruit
and as a garden matures its seed,
so let the Lord blossom forth justice
and his glory before the eyes of the nations.

SINGING 1 Sam. 2, 1, 4-5, 6-7, 8abcd

The Lord make my heart beat for joy.

The Lord make my heart glad,
my God has lifted up my head.
Now I stand with my competitors
For I have his help.

The bows of the brave are broken,
the weak are girded with strength.
The rich must earn their bread,
The hungry have no more work to do.
The childless gives birth seven times,
the womb of the mother withers.

The Lord rules over death and life,
He leads to death and He calls back again.
The Lord gives poverty and wealth,
He brings humiliation and honour.

He raises the powerless from the dust,
raises from the dirt the lowly;
He gives him a seat among the princes,
He gives him a seat among the princes, assigns him an honourable place.
For He is the Lord of the pillars of the earth
whereon He once placed the disc of the earth.

GOSPEL    Lk. 2, 41-52

Think with what pain
your father and I have searched for you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

Every year, the parents of Jesus
travelled to Jerusalem on the occasion of the Easter feast.
And according to the custom of the feast
And they went there again when he was twelve years old.
But at the end of those days, they returned home.
The child Jesus, however, remained in Jerusalem
without his parents knowing.
Thinking that He was with the caravan,
they went a day’s journey away,
and then looked for Him among family members and acquaintances.
Because they did not find him
they returned to Jerusalem in search of him.
Only after three days did they find him in the temple,
He was sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions.
All who heard Him were amazed at His understanding and His answers.
When His parents saw Him there, they were defeated.
His mother said to Him:
“Child, why have you done this to us?
“Think with what pain
your father and I have sought You.”
But He answered :
“What have you been looking for Me ?
“Did you not know that I must be in my Father’s house?
But they did not understand what He meant.
He went with them to Nazareth
and was submissive to them.
His mother kept all that had happened in her heart.
And as the years passed, Jesus grew in wisdom and in favour
with God and with men.

____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

CHAPTER SIX

Ecological Education and Spirituality

202. Many things need to be redirected, but above all humanity needs to change. What is lacking is an awareness of a common origin, a belonging and a future shared by all. This basic awareness would enable the development of new beliefs, new behaviours and lifestyles. This creates a great cultural, spiritual and educational challenge that will involve long processes of recovery.

To be continued.           For all previous publications scroll down

The Bible text in this publication is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_______________________________________________________________________

Vrijdag H. Hart van Jezus

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Zelfs als zijn liefde miskend wordt, blijft God trouw. Want ook na zijn dood blijft Jezus een bron van goddelijk leven: er stroomt bloed en water uit zijn zijde. In de sacramenten van het doopsel (water) en de eucharistie (bloed) komt deze levensstroom tot ons: Jezus wil zijn intrek nemen in ons hart om het gelijkvormig te maken aan dat van Hem. Geworteld blijven in de liefde: dat is ook de bede van Paulus. Laten wij dankbaar opzien naar de gekruisigde. Want ook voor ons geldt: de dag is nabij dat ge water zult putten met opgeruimd hart uit de bron van het heil (Js 12,3).

EERSTE LEZING                                                     Hos. 11, 1.3-4.8c-9

Mijn hart slaat om.

Uit de profeet Hosea

Zo spreekt de Heer:
“Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief
en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.
“Ik ben het
die Efraïm heb leren lopen,
die hem bij zijn armen heb gevat.
“Hij echter wilde maar niet weten
dat Ik het was die hem behoedde.
“Met zachte leidsels heb Ik hem gemend,
met teugels van liefde.
“Ik was voor hem als degenen
die het juk optillen wanneer het tegen de kaken drukt.
“Ik reikte hem zijn voedsel toe.

“Mijn hart slaat om,
heel mijn binnenste wordt week.
“Neen, Ik zal mijn vlammende toorn toch niet koelen,
Efraïm niet opnieuw ten gronde richten,
want Ik ben God, Ik ben geen mens,
Ik ben de Heilige in uw midden.
“Ik laat Mij niet gaan in mijn toorn.”

Antwoordpsalm                                        Jes. 12, 2-3, 4bcd, 5-6

Keervers
Gij zult in vreugde water putten
uit de bronnen van heil.

Ja, Hij is de God van mijn heil,
Hij geeft mij vertrouwen, ik hoef niet te vrezen;
De Heer is mijn kracht, Hem prijs ik,
Hij heeft mij redding gebracht.
Verheugd zult ge water scheppen
uit de bronnen van heil.

Verheerlijkt de Heer, roept zijn Naam aan;
maakt bij de volken zijn daden bekend,
gedenkt hoe verheven zijn Naam is.

Bezingt de Heer om zijn weergaloos werk,
laat heel de aarde het weten.
Verheugt u en jubelt, die Sion bewoont,
om Israëls Heilige, groot in uw midden.

TWEEDE LEZING                                            Ef. 3, 8-12.14-19

De liefde van Christus die alle kennis te boven gaat.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Aan mij, de allerminste van alle heiligen,
is de genade gegeven,
aan de heidenen
de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen
en de volvoering van het geheim in het licht te stellen.
Het was van eeuwigheid verborgen in God,
de Schepper van het heelal,
opdat door middel van de Kerk
thans aan de heerschappijen en de machten in de hemelen
de veelvoudige wijsheid Gods bekend zou worden.
Zo was zijn eeuwig voornemen
dat Hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus , onze Heer.
In Hem hebben wij,
door het geloof in Hem,
vol vertrouwen de vrije toegang tot God.

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader
naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt:
moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven
dat uw diepste wezen machtig wordt gesterkt door zijn Geest,
dat Christus door het geloof woont in uw hart
en dat gij geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Moogt gij in staat zijn, mét alle heiligen te vatten
wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus
die alle kennis te boven gaat.
Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.

Vers voor het evangelie                                    1 Joh. 4, 10b

Alleluia.
God heeft ons liefgehad
en zijn Zoon gezonden
als zoenoffer voor onze zonden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Joh. 19, 31-37

Men doorstak zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Aangezien het voorbereidingsdag was
en de joden niet wilden
dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven
-het was bovendien een grote sabbat -,
vroegen zij aan Pilatus verlof
de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen.
Daarom kwamen de soldaten
en sloegen
zowel bij de ene als bij de andere die met Hem was gekruisigd,
de benen stuk.
Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds dood was,
sloegen zij Hem de benen niet stuk,
maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans;
terstond kwam er bloed en water uit.

Die het gezien heeft, getuigt hiervan;
zijn getuigenis is waar
en hij weet dat hij de waarheid zegt,
opdat ook gij zoudt geloven.
Dit is gebeurd opdat de Schrift zou vervuld worden:
“Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld”,
terwijl nog een ander Schriftwoord zegt:
“Zij zullen opzien naar hem die zij hebben doorstoken”.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

201. Het merendeel van de bewoners van de planeet verklaart zich gelovig en dat zou de godsdiensten ertoe moeten aanzetten met elkaar in een dialoog te treden die gericht is op de zorg voor de natuur, de bescherming van de armen, het bouwen aan een netwerk van respect en broederschap. Ook is een dialoog tussen de wetenschappen zelf onontbeerlijk, daar elk gewoon is zich op te sluiten binnen de grenzen van het eigen taalgebruik en specialisatie ertoe neigt isolement en verabsolutering van eigen kennis te worden. Dit verhindert op een adequate wijze de problemen van het milieu aan te pakken. Evenzo wordt een open en respectvolle dialoog noodzakelijk tussen de verschillende ecologische bewegingen, waar het niet ontbreekt aan ideologische strijd. De ernst van de ecologische crisis eist van ons allen dat wij denken aan het algemeen welzijn en verder gaan op de weg van de dialoog, die om geduld, ascese en edelmoedigheid vraagt, eraan denkend dat “de werkelijkheid belangrijker is dan het idee”.

Wordt vervolgd                    Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag
De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_______________________________________________________________

Friday Sacred Heart of Jesus

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart

to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Even when his love is misunderstood, God remains faithful. For even after his death, Jesus remains a source of divine life: blood and water flow from his side. In the sacraments of baptism (water) and the Eucharist (blood), this stream of life comes to us: Jesus wants to take up residence in our hearts in order to make them like His. To remain rooted in love: this is also Paul’s plea. Let us thankfully look up to the crucified one. For us too, the day is near when you will draw water from the well of salvation with a cheerful heart (Is 12:3).

FIRST READING      Hos 11, 1.3-4.8c-9

My heart is troubled.

From the prophet Hosea

Thus speaks the Lord:
“When Israel was yet young, I loved him
and out of Egypt I called my son.
“It is I
who taught Ephraim to walk,
and took him by the arms.
“But he would not know
that it was I who guarded him.
“With soft reins I have bridled him,
with reins of love.
“I was to him like those
who lift the yoke when it presses against the jaws.
“I gave him his food.

“My heart turns over,
my insides grow soft.
“Nay, I will not cool my flaming wrath,
I will not destroy Ephraim again,
for I am God, I am not a man,
I am the Holy One among you.
“I will not let Me go in My wrath.”

Responsorial Psalm Isa. 12, 2-3, 4bcd, 5-6

Refrain
Thou shalt draw water in joy
From the wells of salvation.

Yes, He is the God of my salvation,
He gives me confidence, I need not fear;
The Lord is my strength, I praise Him,
He hath brought me salvation.
You will joyfully draw water
From the wells of salvation.

Glorify the Lord, call upon his name;
Make known to the nations his deeds,
remember how exalted his name is.

Praise the Lord for his matchless work,
let all the earth know.
Rejoice and be glad, who inhabit Zion,
for the sake of the Holy One of Israel, who is great in your midst.

SECOND READING     Eph. 3, 8-12.14-19

The love of Christ that surpasses all knowledge.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Ephesus

Brothers and Sisters,

To me, the least of all the saints,
grace has been given
to the Gentiles
the unsearchable riches of Christ to the Gentiles
and to bring to light the fulfilment of the mystery.It was hidden from eternity in God,
the Creator of the universe,
so that through the Church
now to the dominions and powers in the heavens
the manifold wisdom of God would become known.Such was His eternal purpose
which he fulfilled in Christ Jesus our Lord.
In Him we have,
through faith in Him
confidently have free access to God.

Therefore I bow my knees before the Father
to whom all fatherhood in heaven and earth is named:
may He give you in His immeasurable glory
that your innermost being may be mightily strengthened by his Spirit
that Christ may dwell in your hearts through faith
and that you remain rooted and grounded in love.
May ye be able to comprehend, with all the saints
what is the breadth and length and height and depth
and to know the love of Christ
which surpasses all knowledge.
May ye attain to the fullness which is the fullness of God Himself.

Verse for the Gospel 1 John 4, 10b

Alleluia.
God has loved us
and sent his Son
as an atonement for our sins.
Alleluia.

GOSPEL        John 19, 31-37

His side was pierced, and immediately blood and water came out.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

Since it was Preparation Day
and the Jews did not want
that the bodies remained on the cross on the Sabbath
-Besides, it was a great Sabbath,
they asked Pilate for permission to break
the legs of the crucified and take them away.
And the soldiers came and broke the legs of one and of the other crucified with Him.
But when they came to Jesus and saw that He was already dead,
they did not break his legs.
But one of the soldiers pierced his side with a lance;
Immediately there came out blood and water.

He who has seen it bears witness of this;
His testimony is true
and he knoweth that he speaketh the truth,
that ye also may believe.
This happened so that the Scripture might be fulfilled:
“Of his bones nothing shall be shattered”,
while another scripture says:
“They shall look up to him whom they have pierced”.

_____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

201. The fact that the majority of the planet’s inhabitants declare themselves to be religious should encourage religions to enter into a dialogue with one another aimed at caring for nature, protecting the poor and building a network of respect and fraternity. Dialogue between the sciences themselves is also indispensable, since each is used to shutting itself away within the confines of its own language and specialisation tends to become isolation and the absolutisation of its own knowledge. This prevents the problems of the environment from being adequately addressed. Likewise, an open and respectful dialogue between the different ecological movements becomes necessary, where there is no lack of ideological struggle. The gravity of the ecological crisis demands that we all think of the common good and continue on the path of dialogue, which calls for patience, asceticism and generosity, remembering that “reality is more important than the idea”.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________

Donderdag – Z. Edward Poppe, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

Het gebruik om te offeren in de tempel was voorgeschreven door de Wet. Jezus zegt niet dat deze wet plots slecht, of verkeerd is. Hij heeft niets tegen de eredienst; maar Hij vraagt om deze eredienst authentiek te maken, door deze vanuit de juiste ingesteldheid te houden. Dan ontdekken we dat de eredienst niet altijd op de eerste plaats komt:’… laat dan uw gaven achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen’. Voor Jezus gaat de waarachtige liefde tussen broeders en zusters in het leven van elke dag, voor op de eredienst. De liefde tot God is pas dan waarachtig, wanneer wij eerst onze broeders en zusters liefhebben. De mens die zegt dat hij God bemint, maar die niet in staat is om zijn medemens te beminnen, is een huichelaar. De liefde tot de naaste is al een dienst aan God, en de eerste die Hij van ons verwacht!

 

EERSTE LEZING                                           II Kor. 3, 15-4, 1. 3-6

God is als een licht in onze harten opgegaan,
om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
 

Broeders en zusters,

Tot heden toe ligt een sluier
over de geest van de kinderen van Israël,
telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen.
Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer
wordt de sluier verwijderd.
De Heer nu is de Geest,
en waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid.
Ons allen is het gegeven
met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen
en herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem.
Zo werkt de Heer die Geest is.
Daarom verliezen wij nooit de moed,
nu wij door Gods ontferming met deze dienst zijn belast.
En als er nog een sluier ligt
over de boodschap die wij verkondigen,
dan alleen voor hen die verloren gaan,
voor de ongelovigen,
van wie de geest door de god van deze wereld zozeer is verblind,
dat zij de glans niet ontwaren
van het evangelie van de heerlijkheid van Christus,
die het beeld is van God.
Wij verkondigen immers niet onszelf,
maar Christus Jezus, de Heer;
onszelf beschouwen wij slechts als uw dienaars om Jezus’ wil.
Dezelfde God die gezegd heeft:
“Licht moet schijnen uit het duister”,
is als een licht in onze harten opgegaan,
om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid,
die ligt over het gelaat van Christus.

TUSSENZANG                                     Ps. 85(84), 9ab-10, 11-12, 13-14

Gods glorie komt weer bij ons wonen.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Een woord voor zijn volk, voor al wie Hem dient,
voor elk die zijn hart voor Hem opent.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn Glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen ;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

ALLELUIA                                                Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Mt.  5, 20-26

Al wie vertoornd is op zijn broeder,
zal strafbaar zijn voor het gerecht.

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Ik zeg u: Als uw gerechtigheid
die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft,
zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen.
Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd:
Gij zult niet doden.
Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht.
Maar Ik zeg u:
Al wie vertoornd is op zijn broeder,
zal strafbaar zijn voor het gerecht.
En wie tot zijn broeder zegt: raka,
zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin.
En wie zegt: dwaas,
zal strafbaar zijn met het vuur van de hel.

Als gij uw gaven komt brengen naar het altaar,
en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft,
laat dan uw gaven voor het altaar achter,
ga u eerst met uw broeder verzoenen
en kom dan terug om uw gaven aan te bieden.
Haast u het eens te worden met uw tegenpartij
zolang ge nog met hem onderweg zijt;
anders zou uw tegenpartij
u wel eens aan de rechter kunnen overleveren,
en de rechter u aan de gerechtsdienaar,
en zoudt gij in de gevangenis geworpen worden.
Voorwaar, Ik zeg u:
Ge zult daar niet uitkomen,
voordat ge tot de laatste penning hebt betaald.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

200. Anderzijds zal welke technische oplossing dan ook die de wetenschappen pretenderen aan te reiken, niet in staat zijn de ernstige problemen van de wereld op te lossen, als de mensheid haar koers kwijtraakt, als men de grote motivaties die het samenleven, het offer, de goedheid mogelijk maken, vergeet. In ieder geval zal het noodzakelijk zijn een beroep te doen op de gelovigen in overeenstemming met hun geloof te leven en met hun daden er niet tegenin te gaan, men zal erop moeten aandringen zich opnieuw open te stellen voor de genade van God en ten diepste te putten uit de eigen overtuigingen betreffende liefde, gerechtigheid en vrede. Als een slecht begrip van onze principes ons soms ertoe heeft gebracht het misbruik van de natuur of een despotische overheersing van de schepping door de mens of oorlogen, ongerechtigheid en geweld te rechtvaardigen, dan kunnen wij als gelovigen erkennen dat wij op die wijze de schat aan wijsheid die wij hadden moeten bewaken, ontrouw zijn geweest. Vaak heeft de cultuur door de tijd heen een dergelijk bewustzijn van het eigen ethische en geestelijke erfgoed te kort gedaan, maar juist de terugkeer naar de respectievelijke bronnen ervan maakt het de godsdiensten mogelijk beter te beantwoorden aan de huidige noden.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
____________________________________________________________________

Thursday – Z. Edward Poppe, pr.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration 

The custom of sacrifice in the temple was prescribed by the Law. Jesus is not saying that this law is suddenly bad, or wrong. He has nothing against worship; but He asks that this worship be authenticated, by keeping it with the right attitude. Then we discover that worship does not always come first:’… then leave your gifts behind, go and reconcile with your brother first’. For Jesus, true love between brothers and sisters in everyday life takes precedence over worship. The love of God is only true when we first love our brothers and sisters. The person who says he loves God, but is unable to love his fellow man, is a hypocrite. Love of neighbour is already a service to God, and the first thing He expects of us!

 

FIRST READING   II Cor. 3, 15-4, 1. 3-6

God has gone up like a light into our hearts,
to make the knowledge of his glory shine forth.

From the second letter of the holy apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

Until now a veil has been
over the minds of the children of Israel,
whenever Moses is read.
But each time someone is converted to the Lord
the veil is removed.
Now the Lord is the Spirit,
and where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
It is given to us all
To behold the glory of the Lord with unveiled face
and be transformed into ever more glorious likeness of Him.
This is how the Lord who is Spirit works.
That is why we never lose heart,
Now that we have been entrusted with this service by God’s mercy.
And if there is still a veil
over the message we proclaim,
then only for those who are lost,
for the unbelievers,
whose minds have been so blinded by the god of this world,
that they do not see the splendour
of the gospel of the glory of Christ,
who is the image of God.
For we proclaim not ourselves,
but Christ Jesus, the Lord;
We consider ourselves only your servants for Jesus’ sake.
The same God who said:
“Light must shine out of darkness”,
has risen up as a light in our hearts,
to make the knowledge of his glory shine,
which lies upon the face of Christ.

Interludium    Ps. 85(84), 9ab-10, 11-12, 13-14

God’s glory comes to dwell with us again.

I will hear what God says to me,
Surely a word of reconciliation.
A word for his people, for all who serve him,
For everyone who opens his heart to Him.
His salvation is near for those who fear Him,
His Glory will dwell with us again.

When faithfulness and compassion meet,
When peace and justice embrace one another;
Then shall faithfulness spring forth from the earth,
and righteousness will look down from heaven.

Then the Lord will give us his blessing
And our land shall bear rich fruit.
Then shall righteousness go before him
And prosperity will follow his steps.

ALLELUIA Mt 11, 25

Alleluia.
I praise You, Father, Lord of heaven and earth,
because thou hast revealed these things to children.
Alleluia.

GOSPEL     Mt 5:20-26

Whoever is wroth against his brother
shall be punishable in the court of law.

 

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

At that time Jesus said to his disciples:
“I say to you, if your righteousness
does not far exceed that of the scribes and Pharisees,
you will certainly not enter the kingdom of heaven.
You have heard that it was said to our ancestors:
Thou shalt not kill.
Whoever kills will be punished in court.
But I say unto you:
Whosoever taketh vengeance against his brother
shall be punishable in the court of law.
And whosoever saith to his brother, raka,
shall be punishable before the Sanhedrin.
And whosoever saith, fool,
shall be punishable with the fire of hell.

When you come to bring your gifts to the altar,
and it occurs to you that your brother has something against you,
then leave your gifts at the altar,
first go and reconcile with your brother
and then return to offer your gifts.
Make haste to agree with your adversary
while thou art yet on the road with him;
Otherwise your adversary may hand you over to the judge,
and the judge to the bailiff,
and ye shall be cast into prison.
Verily, I say unto you:
Ye shall not come out of there
until thou hast paid up to the last penny.”

________________________________________________________________

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home 

200. On the other hand, whatever technical solution the sciences claim to offer will not be able to solve the serious problems of the world if humanity loses its bearings, if the great motivations which make coexistence, sacrifice and goodness possible, are forgotten. In any case, it will be necessary to call on the faithful to live in accordance with their faith and not to go against it in their actions, to insist on opening up once again to the grace of God and to draw deeply on their own convictions concerning love, justice and peace. If a poor understanding of our principles has sometimes led us to justify the abuse of nature or man’s despotic domination of creation or wars, injustice and violence, then we can recognise as believers that we have been unfaithful to the treasure of wisdom that we were meant to guard. Often culture through time has lacked such an awareness of its own ethical and spiritual heritage, but it is precisely the return to their respective sources that enables religions to better respond to current needs.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
____________________________________________________________________

Woensdag – H. Efrem, diaken en krkl.

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Jezus heeft het eerste verbond van God met zijn volk naar zijn diepste bedoelingen beleefd. Wet en Profeten werden in Hem volkomen gerealiseerd, vervuld en voltooid. Van dit nieuwe en unieke verbond is Paulus een dienaar geworden. God zelf maakte hem daartoe bekwaam. Hij geeft immers zijn Geest, die levend maakt en het vertrouwen sterkt. God wil mensen immers laten delen in het geluk dat Hij voor hen heeft weggelegd. En Hij toont ook welke weg men kan bewandelen om dat geluk te proeven, namelijk de weg van Jezus. God maakt ook ons bekwaam om een optimaal antwoord te geven op zijn liefde. daarom: Verheerlijkt de Heer, onze God. (Ps 99,5.9)

EERSTE LEZING                                                   II Kor. 3, 4-11

Christus heeft ons bekwaam gemaakt
dienaars te zijn van een nieuw verbond,
niet van de letter maar van de Geest.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Groot is ons Godsvertrouwen
dank zij Christus.
Nogmaals :
dit betekent niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn
zodat wij ons enige verdienste kunnen toeschrijven.
Heel onze bekwaamheid komt van God.
Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt
dienaars te zijn van een nieuw verbond,
niet van de letter maar van de Geest.
Want de letter doodt
maar de Geest maakt levend.

Welnu,
de dienst van de dood
waarvan de oorkonde op stenen gegrift stond
ging reeds met zulk een heerlijkheid gepaard,
dat de kinderen van Israël
niet konden opzien naar het gelaat van Mozes
wegens de luister die ervan uitstraalde ;
en toch zou deze weldra weer verdwijnen.
Hoeveel te heerlijker
moet dan de dienst van de Geest zijn !
En als het ambt
dat in dienst stond van de veroordeling zo eervol was,
hoeveel te meer dan het ambt dat de vrijspraak verkondigt.
Wat eens heerlijkheid scheen is eigenlijk geen heerlijkheid,
vergeleken bij deze alles overtreffende heerlijkheid.
Als het vergankelijke zich met glorie openbaarde,
hoeveel te meer zal dit gelden van het blijvende.

TUSSENZANG                              Ps. 99(98), 5, 6, 7, 8, 9

Heilig is Hij, de Heer onze god.

Verheerlijkt de Heer, onze God,
en werpt u neer voor zijn voetbank,
want Hij is heilig !

Mozes en Aaron waren zijn priesters,
Samuël hoorde tot zijn aanbidders :
zij riepen de Heer aan, die hen verhoorde
en tot hen sprak in de wolkkolom.

Zij hebben geluisterd naar zijn bevelen,
naar al wat Hij hen gebood.

Heer, onze God, Gij hebt hen verhoord,
Gij hebt hen genadig behandeld,
maar wat zij misdreven hebt Gij gestraft.

Verheerlijkt de Heer onze God
en werpt u neer voor zijn heilige berg,
want heilig is Hij, de Heer onze God.

ALLELUIA                                                  

Evangelie      Mt. 5, 17-19

Ik ben niet gekomen om op te heffen
maar om de vervulling te brengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Denkt niet dat Ik gekomen ben
om Wet en Profeten op te heffen ;
maar om de vervulling te brengen.
“Want voorwaar, Ik zeg u :
Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan,
dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet,
voordat alles geschied is.
“Wie dus een van die voorschriften,
zelfs de geringste,
opheft en zo de mensen leert,
zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen,
maar wie ze onderhoudt en leert,
zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

V. De godsdiensten in de dialoog met de wetenschappen

199. Men kan niet beweren dat de empirische wetenschappen het leven, het diepste wezen van alle schepselen en het geheel van de werkelijkheid volledig verklaren. Dat zou betekenen dat de methodologische grenzen onrechtmatig worden overschreden. Als men binnen dit gesloten kader reflecteert, verdwijnen esthetische gevoeligheid, poëzie en zelfs het vermogen van de rede de zin en het doel van de dingen te begrijpen. Ik wil eraan herinneren dat “de klassieke religieuze teksten een betekenis kunnen bieden die bestemd is voor alle tijden, een motiverende kracht hebben die steeds nieuwe horizonten opent [ …]. Is het redelijk en intelligent ze naar de verborgenheid te verbannen, alleen maar omdat zij geboren zijn in een context van een religieus geloof?”. In werkelijkheid is het simplistisch te denken dat ethische principes alleen maar puur abstract, los van iedere context naar voren kunnen worden gebracht, en het feit dat zij in een religieuze taal worden verwoord, ontneemt in het publieke debat geen enkele waarde daaraan. De ethische principes die de rede kan waarnemen, kunnen soms onder een andere gedaante opnieuw verschijnen en in andere, ook religieuze bewoordingen worden uitgedrukt.

Wordt vervolgd            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________

Wednesday – Saint Efrem, deacon and krkl.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Jesus lived out God’s first covenant with his people according to his deepest intentions. Law and Prophets were fully realised, fulfilled and completed in Him. Paul became a servant of this new and unique covenant. God Himself made him capable of this. After all, He gives His Spirit, who makes people alive and strengthens their faith. After all, God wants people to share in the happiness that He has reserved for them. And He also shows the way to taste that happiness, namely the way of Jesus. God makes us capable of giving the best possible response to his love. (Ps 99:5.9)

FIRST READING   II Cor. 3, 4-11

Christ has made us capable
to be ministers of a new covenant,
not of the letter but of the Spirit.

From the second letter of the holy apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

Great is our confidence in God
Thanks be to Christ.
Once again :
this does not mean that we are of ourselves competent
so that we can attribute any merit to ourselves.
All our ability comes from God.
It is He who has made us capable
to be servants of a new covenant,
not of the letter but of the Spirit.
For the letter kills
but the Spirit makes alive.

Now,
the ministry of death
whose certificate was engraved on stone
was already accompanied by such glory,
that the children of Israel
could not look upon the face of Moses
because of the splendor that radiated from it ;
and yet it was soon to disappear again.
How much more glorious
more glorious must be the service of the Spirit!
And if the ministry
that served condemnation was so honourable ,
how much more so than the ministry that proclaims acquittal.
What once seemed to be glory is actually no glory at all,
compared to this surpassing glory.
If the perishable revealed itself with glory,
how much more will this be true of the permanent.

INTERLUDIUM Ps. 99(98), 5, 6, 7, 8, 9

Holy is He, the Lord our God.

Glorify the Lord our God,
and prostrate yourselves before His footstool,
for he is holy.

Moses and Aaron were his priests,
Samuel was one of his worshippers:
They called upon the Lord, who heard them
and spoke to them in the pillar of cloud.

They listened to His commands,
to all that he commanded them.

Lord, our God, thou hast heard them,
Thou hast been gracious to them,
but what they did Thou didst punish.

Glorify the Lord our God
And prostrate yourselves before His holy mountain,
for holy is He, the Lord our God.

ALLELUIA

GOSPEL   Mt 5:17-19

I have not come to lift up
but to bring fulfilment.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“Do not think that I have come
to abolish the Law and the Prophets ;
but to bring about their fulfilment.
“For verily I say unto you :
Heaven and earth will pass away before
than one jot and one tittle perish from the Law,
before all things are fulfilled.
“Whosoever therefore shall keep one of these precepts,
even the smallest and elevate,
and so teaches men,
will be considered the least in the kingdom of heaven,
but he who keeps them and teaches them
will be considered great in the kingdom of heaven.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

V. Religions in Dialogue with the Sciences

199. One cannot claim that the empirical sciences fully explain life, the deepest being of all creatures and the totality of reality. To do so would be to cross methodological boundaries illegitimately. When one reflects within this closed framework, aesthetic sensitivity, poetry and even the ability of reason to understand the meaning and purpose of things disappear. I would like to recall that “the classical religious texts can offer a meaning for all times, have a motivating power that constantly opens new horizons [ …]. Is it reasonable and intelligent to relegate them to obscurity just because they were born in a context of religious belief?”. In reality, it is simplistic to think that ethical principles can only be expressed in a purely abstract way, independently of any context, and the fact that they are expressed in a religious language does not take away any value in the public debate. The ethical principles that reason can perceive can sometimes reappear under a different guise and be expressed in different, also religious, terms.

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________

Dinsdag in de tiende week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De gemeenschap van Korinthië was zwaar verdeeld over een aantal geloofsvragen. In de eerste brief aan de Korinthiërs probeerde Paulus die te beantwoorden, maar blijkbaar liepen de onderlinge twisten gewoon verder. Paulus werd verweten zijn huik naar de wind te hangen. Maar Paulus verdedigt zich: hij heeft nooit trouw beloofd aan partijen, maar aan God. Hij wil zijn zoals Christus: geen dubbelzinnige ja/neen-houding, maar een en al onvoorwaardelijk ja aan God. En dat ja was helder en ondubbelzinnig, het was een ja uit liefde, uit beschikbaarheid, uit volgzaamheid. Als Jezus het ja aan God was, dan heeft God in hem ja gezegd aan de mensheid.

EERSTE LEZING                     II Kor. 1, 18-22

Jezus was niet Ja en Neen ; in Hem was slechts Ja.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

God staat er borg voor :
het woord dat wij tot u spreken is niet tegelijk ja en neen.
De Zoon Gods,
Christus Jezus, die door ons onder u is verkondigd,
door mij en Silvanus en Timóteüs,
Hij was niet Ja en Neen ;
in Hem was slechts Ja.
Want alle beloften van God zijn in Hem waar gemaakt.
Daarom spreken wij door Hem ook ons
“Amen. Ja, zo is het”
God ter ere.
En God zelf is het
die ons samen met u in Christus bevestigt en ons heeft gezalfd.
Hij is het ook die op ons zijn zegel heeft gedrukt
en de Geest als een handgeld aan onze harten heeft meegedeeld.

TUSSENZANG                     Ps. 119(118), 129, 130, 131, 132, 133, 135

Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer.

Uitstekend is alles wat Gij verordent,
daarom houdt mijn geest daaraan vast.

De uitleg van uw woorden geeft klaarheid,
schenkt wijsheid aan wie onervaren is.

Mijn mond sper ik hijgend open,
zo snak ik naar uw gebod.

Keer U naar mij toe en wees mij genadig,
zoals Gij steeds zijt voor wie U bemint.

Geleid mijn schreden zoals Gij beloofd hebt ;
geen enkel kwaad overheerse mij.

Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen,
laat mij uw beschikkingen zien.

ALLELUIA                                                    cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.                                                                     

EVANGELIE                    Mt. 5, 13-16

Gij zijt het licht der wereld.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Gij zijt het zout der aarde.
“Maar als het zout zijn kracht verliest,
waarmee zal men dan zouten ?
“Het deugt nergens meer voor
dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
“Gij zijt het licht der wereld.
“Een stad kan niet verborgen blijven
al ze boven op een berg ligt !
“Men steekt toch ook niet een lamp aan
om ze onder de korenmaat te zetten,
maar men plaatst ze op een standaard
zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn.
“Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen,
opdat zij uw goede werken zien
en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

198. Politiek en economie neigen ertoe elkaar de schuld voor de armoede en het verval van het milieu toe te dichten. Maar waar wij op wachten, is dat zij de eigen fouten erkennen en vormen van interactie vinden die gericht zijn op het algemeen welzijn. Terwijl de een alleen maar streeft naar economisch rendement en de ander alleen maar ervan bezeten is de macht te behouden of te vergroten, is het resultaat oorlogen en vage overeenkomsten, terwijl het beschermen van het milieu en zorg dragen voor de zwaksten beide partijen minder interesseert. Ook hier geldt het principe dat “de eenheid boven het conflict gaat”.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Tuesday in the tenth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The Corinthian community was deeply divided over a number of questions of faith. In the first letter to the Corinthians, Paul tried to answer them, but apparently the disputes among them continued. Paul was reproached for trimming one’s sails to the wind. But Paul defends himself: he has never pledged allegiance to parties, but to God. He wants to be like Christ: no ambiguous yes/no attitude, but a total and unconditional yes to God. And that yes was clear and unambiguous; it was a yes from love, from availability, from docility. If Jesus was the yes to God, then God in him said yes to humanity.

FIRST READING   2 Cor. 1, 18-22

Jesus was not Yes and No; in him was only Yes.

From the Second Letter of the Apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

God is the guarantor :
The word that we speak to you is not at the same time yes and no.
The Son of God,
Christ Jesus, whom we have proclaimed among you,
by me and Silvanus and Timothy,
He was not yes and no;
in Him was only Yes.
For all God’s promises have been fulfilled in Him.
Therefore through him we also speak our
“Amen. Yes, so it is”.
To the glory of God.
And it is God himself
who confirms us together with you in Christ and has anointed us.
It is also He who has pressed His seal upon us
and has imparted the Spirit to our hearts as a gift.

Responsorial  Ps. 119(118), 129, 130, 131, 132, 133, 135

Let your servant’s face shine, Lord.

Excellent is all that thou decreeest,
Therefore, my spirit holds fast to it.

The interpretation of your words gives clarity,
Giving wisdom to the inexperienced.

My mouth I open panting,
So I yearn for your commandment.

Turn to me and have mercy on me,
As Thou art always with those who love Thee.

Guide my steps as Thou hast promised ;
No evil shall overcome me.

Let your face shine before your servant,
Let me see thy judgments.

ALLELUIA cf. Acts 16, 14b

Alleluia.
Make our hearts receptive, Lord,
and that we may hear the word of your Son.
Alleluia.

GOSPEL   Mt 5, 13-16

You are the light of the world.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“You are the salt of the earth.
“But if salt loses its power,
with wich shall one salt?
“It has no more use
than to be thrown away and trampled on by men.
“Thou art the light of the world.
“A city cannot be hidden
if it is on top of a mountain!
“One does not light a lamp
and put it under a bushel,
but one places it on a stand
so that it may give light to all who are in the house.
“So your light must shine before the eyes of men,
that they may see your good works
and glorify your Father who is in heaven.”

___________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

198. Politics and economics tend to blame each other for poverty and environmental decay. But what we are waiting for is for them to acknowledge their own mistakes and to find forms of interaction that are aimed at the common good. While some seek only economic return and others are only obsessed with maintaining or increasing power, the result is wars and vague agreements, while protecting the environment and caring for the weakest are of less interest to both parties. The principle that “unity prevails over conflict” also applies here.

To be continued         For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Maandag in de tiende week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De moeilijkheden die Paulus ondervindt, beleeft hij in verbondenheid met Christus. Ook Hem werd het lijden niet gespaard. Christus is voor Paulus echter ook een bron van troost en moed. In Jezus laat God immers zien hoezeer Hij zich schaart aan de zijde van kwetsbare mensen. Dat verkondigde Jezus ook in de zaligsprekingen. De echte en diepste troost komt dus van God. Let op en bemerk hoe genadig de Heer is (Ps. 34,9). Wie op Hem vertrouwt, mag daarom zalig genoemd worden. Die kan dan op zijn beurt omgaan met een medemens, zoals ook God met mensen omgaat: troostvol. Gelukkig wie zijn heil zoekt bij God. (Ps 34,9)

EERSTE LEZING                               II Kor. 1, 1-7

God troost ons in al onze tegenspoed,
zodat wij in staat zijn anderen te troosten.

Begin van de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Van Paulus,
door Gods wil apostel van Christus Jezus,
en Timóteüs onze broeder,
aan de kerk Gods in Korinte
en aan alle heiligen in geheel Achaïa.
Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus !

Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
de Vader vol ontferming
en de God van alle vertroosting.
Hij troost ons in al onze tegenspoed,
zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden,
dank zij de troost die wij van God ontvangen.
Want wij delen volop in de smarten van Christus ;
maar door Christus gewordt ons ook overvloedige vertroosting.
Worden wij verdrukt,
het is voor uw troost en heil.
Worden wij bemoedigd,
het is om u moed en kracht te geven
om standvastig hetzelfde lijden te verdragen als wij verdragen.
Onze hoop voor u staat vast :
wij weten dat gij, delend in onze smarten
ook zult delen in onze vertroosting.

TUSSENZANG                 Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te samen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

ALLELUIA                          Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
Alleluia.

EVANGELIE                    Mt. 5, 1-12

Zalig de armen van geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op,
en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
“Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
“Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
“Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
“Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
“Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.
“Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
“Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
“Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil :
“Verheugt u en juicht,
want groot is uw loon in de hemel.
“Zo immers hebben ze de profeten vervolgd
die vóór u geleefd hebben.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

197. Wij hebben behoefte aan een politiek die een brede visie heeft en een nieuwe integrale benadering ontwikkelt door bij een interdisciplinaire dialoog de verschillende aspecten van de crisis te betrekken. Vaak is de politiek zelf verantwoordelijk voor het verlies van aanzien door corruptie en het gebrek aan een goede transparante politiek. Als de staat in een regio zijn eigen rol niet vervult, kunnen sommige economische belangengroepen verschijnen als weldoeners en de werkelijke macht hebben, omdat zij zich gemachtigd voelen zich niet aan bepaalde normen te houden en daarbij zelfs verschillende, moeilijk uit te roeien vormen van georganiseerde misdaad, mensenhandel, drugshandel en geweld mogelijk maken. Als de politiek niet in staat is een perverse logica te doorbreken en bovendien blijft steken in onsamenhangende verhalen, zullen wij ermee doorgaan de grote problemen van de mensheid niet aan te pakken. Een strategie van werkelijke verandering vereist een opnieuw nadenken over de totaliteit van de processen, omdat het niet voldoende is de oppervlakkige beschouwingen over het milieu op te nemen, terwijl men de onderliggende logica van de huidige cultuur niet ter discussie stelt. Een gezonde politiek zou in staat moeten zijn deze uitdaging aan te gaan.

Wordt vervolgd         Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Monday in the tenth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of
God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Paul experiences the difficulties in communion with Christ. He, too, was not spared suffering. For Paul, however, Christ is also a source of comfort and courage. After all, in Jesus, God shows how much He sides with vulnerable people. Jesus also proclaimed this in the Beatitudes. The real and deepest comfort therefore comes from God. Pay attention and notice how merciful the Lord is (Ps. 34,9). Whoever trusts in Him may therefore be called blessed. He can then in turn deal with his fellow man, as God also deals with people: comfortingly. Happy who seeks his salvation in God. (Ps 34,9)

FIRST READING   2 Cor 1:1-7

God comforts us in all our adversities,
so that we may be able to comfort others.

Epistle of the Apostle Paul to the Christians of Corinth

From Paul,
by the will of God apostle to Christ Jesus,
and Timothy our brother,
to the church of God in Corinth
and to all the saints in all Achaia.
Grace and peace to you
from God our Father and the Lord Jesus Christ!

Blessed is God,
the Father of our Lord Jesus Christ,
the Father of compassion
and the God of all comfort.
He comforts us in all our adversity,
so that we may be able to comfort others in all their needs,
thanks to the comfort that we receive from God.
For we share fully in the sorrows of Christ ;
but through Christ we also receive abundant consolation.
Are we oppressed?
it is for your comfort and salvation.
If we are encouraged,
it is to give you courage and strength
to bear steadfastly the same sufferings that we endure.
Our hope for you is fixed:
We know that you, sharing in our sorrows
will also share in our consolation.

Responsorial Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Take heed and see how gracious the Lord is.

I will praise the Lord every day,
His praise is always on my lips.
My spirit is proud of the Lord’s favour,
Let everyone who hears it rejoice.

Glorify the Lord together with me
and let us worship His Name together.
I went to the Lord and He heard me,
He saved me from all that I feared.

Trust in Him and you will be happy,
for He will not fail you.
Those who cry out in distress, the Lord listens to them
and delivers them from their misery.

The angel of God establishes a barrier around them,
to protect all who fear God.
Pay attention and see how merciful the Lord is,
happy is he who seeks his salvation in Him.

ALLELUIA Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
God is true in all his words
and holy in all that he does.
Alleluia.

GOSPEL     Mt 5, 1-12

Blessed are the poor in spirit.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

When Jesus saw the crowd, he went up into the mountain,
and after he had set himself down, his disciples came to him.
He took the floor and taught them thus:
“Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven.
“Blessed are the sorrowful,
for they will be comforted.
“Blessed are the meek,
for they shall possess the land.
“Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness,
for they shall be filled.
“Blessed are the merciful,
for they shall obtain mercy.
“Blessed are the pure in heart,
for they will see God.
“Blessed are those who bring peace,
for they shall be called sons of God.
“Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake,
for theirs is the kingdom of heaven.
“Blessed are you when you are reviled, persecuted
and slanderously accuse you of all kinds of evil for my sake:
“Rejoice and be glad,
for great is thy reward in heaven.
“For thus did they persecute the prophets
who lived before you.

________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

197. We need a politics that has a broad vision and develops a new integral approach by involving the different aspects of the crisis in an interdisciplinary dialogue. Often politics itself is responsible for the loss of prestige through corruption and the lack of a proper transparent policy. If the state in a region does not fulfil its own role, some economic interest groups may appear as benefactors and have the real power, because they feel empowered not to abide by certain norms and even facilitate various forms of organised crime, trafficking in human beings, drug trafficking and violence, which are difficult to eradicate. If politics is incapable of breaking through a perverse logic and, moreover, remains stuck in incoherent narratives, we will continue to fail to address the major problems of humanity. A strategy of real change requires a rethinking of the totality of processes, because it is not enough to absorb the superficial considerations of the environment, while not questioning the underlying logic of the current culture. A healthy politics should be able to meet this challenge.

To be continued             For all previous publications, scroll down

The Bible text in this publication is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Tiende zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Hoe vaak ervaren we niet in ons eigen hart
dat we heen en weer getrokken worden
tussen de machten van goed en kwaad.
Duivels, demonen of onreine geesten heten ze in de Schrift.
Maar Jezus komt met de kracht van Gods liefde
die sterker is dan het rijk der duisternis:
de Heilige Geest.
Laten we ons hart voor de Heer openen,
dat zijn Geestkracht ons mag sterken.

EERSTE LEZING                                                 Gen. 3, 9-15

Ik sticht vijandschap tussen uw kroost en het kroost van de vrouw.

Uit het boek Genesis

Nadat Adam van de boom gegeten had,
riep de Heer God de mens en vroeg hem: “waar zijt gij?”

Hij antwoordde:
“Ik hoorde uw donder in de tuin
en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben;
daarom heb ik mij verborgen.”

Maar de Heer God zei:
“Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt?
“Hebt ge soms gegeten van de boom die Ik u verboden heb?”

De mens antwoordde:
“De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt,
zij heeft mij van die boom gegeven
en toen heb ik gegeten.”

Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw:
“Hoe hebt gij dat kunnen doen?”

De vrouw zei:
“De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.”

De Heer God zei toen tot de slang:
“Omdat ge dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt
onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten!
“Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten,
alle dagen van uw leven!
“Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.
“Het zal uw kop bedreigen
en gij zijn hiel!”

Antwoordpsalm                               Ps. 130(129), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7-8

Keervers
De Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.

Uit de diepte roep ik, Heer,
luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen
naar mijn smeekgebed.

Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U vind ik vergeving,
daarom zoekt mijn hart naar U.

Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Gretig zie ik naar Hem uit
meer dan wachters naar de ochtend.

Want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.
Hij zal Israël verlossen
van zijn ongerechtigheid.

TWEEDE LEZING                                      2 Kor. 4, 13-5, 1

Wij geloven en daarom spreken wij.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Wij bezitten die geest van geloof waarvan de Schrift zegt:
“Ik heb geloofd,
daarom heb ik gesproken.”
Ook wij geloven en daarom spreken wij.
Want wij weten
dat Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt,
ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken
om ons tot zich te voeren, samen met u.
Want alles gebeurt voor u:
de genade moet zich in velen vermenigvuldigen
zodat steeds meer mensen dank brengen aan God,
tot eer van zijn Naam.

Neen, wij geven de moed niet op.
Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens,
on innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag.
De lichte kwelling van een ogenblik
bezorgt ons een alles overtreffende,
altijddurende volheid van glorie.
Wij houden het oog gericht,
niet op het zichtbare
maar op het onzichtbare;
wat wij zien gaat voorbij,
de onzichtbare dingen duren eeuwig.

Wij weten het immers:
als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald,
heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel,
een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis.

Vers voor het evangelie                                    Joh. 12, 31b-32

Alleluia.
Nu wordt de vorst van deze wereld buitengeworpen,
zegt de Heer,
en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven,
zal Ik allen tot Mij trekken.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mc. 3, 20-35

Het einde van Satan is gekomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd ging Jezus naar huis
en weer stroomde zoveel volk samen
dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten.
Toen zijn verwanten dit hoorden,
trokken zij er op uit om Hem mee te nemen,
want men zei dat Hij niet meer bij zijn verstand was.
De schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren,
zeiden dat Beëlzebub in Hem huisde
en dat Hij door middel van de vorst van de duivels
de duivels uitdreef.

Jezus riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen:
“Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven?
“Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is,
kan dat rijk geen stand houden.
“Wanneer een huis innerlijk verdeeld is,
zal dat huis geen stand kunnen houden.
“En wanneer de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is,
kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen.
“Bovendien,
niemand kan binnendringen in het huis van een sterke
om zijn huisraad te roven
als hij niet eerst die sterke heeft gebonden.
“Dan pas kan hij zijn huis leeghalen.
“Voorwaar, Ik zeg u:
alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden,
ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben,
maar als iemand lastert tegen de heilige Geest,
krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis;
hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde.”
Dit omdat zij gezegd hadden:
“Er huist een onreine geest in Hem”.

Eens kwamen zijn moeder en zijn broeders,
en terwijl zij buiten bleven staan,
stuurden ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen.
Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf:
“Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U.”

Hij gaf hun ten antwoord:
“Wie is mijn moeder,
wie zijn mijn broeders?”
En terwijl Hij zijn blik liet gaan
over de mensen die in een kring om Hem heen zaten, zei Hij:
“Ziehier mijn moeder en mijn broeders.
“Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij
die de wil van God volbrengen.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

196. Wat is de plaats van de politiek? Wij herinneren aan het subsidiariteitsbeginsel, dat vrijheid toekent voor de ontwikkeling van de capaciteiten, aanwezig op alle niveaus, maar tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid eist voor het algemeen welzijn van de kant van wie de meeste macht heeft. Weliswaar oefenen tegenwoordig enkele economische machten meer invloed uit dan de staten zelf, maar men kan een economie zonder politiek niet rechtvaardigen: deze zou niet in staat zijn een andere logica te begunstigen die in staat zou zijn met de verschillende aspecten van de huidige crisis om te gaan. De logica die geen ruimte laat voor een oprechte zorg voor het milieu, is gelijk aan die waarbij er geen ruimte is voor de zorg om de meest kwetsbaren erbij te betrekken, omdat “in het geldende model “van succes” en “privé -recht”  hetgeen zin lijkt te hebben erin te investeren dat degenen die achterblijven, de zwakken of de minder begaafden, hun weg kunnen vinden in het leven”.

 

Wordt vervolgd.            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag  

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Tenth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
How often do we experience in our own hearts
that we are pulled to and fro
between the powers of good and evil.
The Scriptures call them devils, demons or unclean spirits.
But Jesus comes with the power of God’s love
that is stronger than the kingdom of darkness:
the Holy Spirit.
Let us open our hearts to the Lord,
That His Spiritual power may strengthen us.

FIRST READING    Genesis 3, 9-15

I will put enmity between your offspring and the offspring of the woman.

From the book of Genesis

After Adam had eaten of the tree,
the Lord God called man and asked him, “Where art thou?”

He answered:
“I heard thy thunder in the garden
and then I became afraid, because I am naked;
therefore I hid myself.”

But the Lord God said:
“Who has told thee that thou art naked?
“Hast thou sometimes eaten of the tree which I have forbidden thee?”

Man replied:
“The woman whom Thou hast given me for a wife,
she gave me of the tree
and then I ate.”

Thereupon the Lord God asked the woman:
“How hast thou been able to do that?”

The woman said:
“The serpent tempted me and then I ate.”

The Lord God then said to the serpent:
“Because thou hast done this, thou art cursed
among all domesticated animals and wild beasts!
“On thy belly shalt thou creep, and dust shalt thou eat,
all the days of your life!
“I will put enmity between you and the woman,
between thy offspring and hers.
“It shall threaten thy head
And thou his heel!”

Responsorial Ps. 130(129), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7-8

Refrain
The Lord is ever merciful,
His mercy is without limit.

Out of the deep I cry out, Lord,
Listen to my voice.
Hearken attentively
to my supplication.

If Thou dost remember sins,
Lord, who will stand?
But with You I find forgiveness,
Therefore, my heart searches for You.

In the Lord I put my hope,
In His word I trust.
Eagerly I look forward to Him
More than watchmen wait for the morning.

For the Lord is ever merciful,
His mercy is everlasting.
He will redeem Israel
from his iniquity.

SECOND READING      2 Cor. 4, 13-5, 1

We believe and therefore we speak.

From the Second Epistle of the Holy Apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

We have that spirit of faith of which the Scriptures say:
“I have believed,
therefore have I spoken.”
We too believe and therefore we speak.
For we know
He who raised the Lord Jesus from the dead
will also raise us to life like Jesus
In order to take us to himself, together with you.
For everything happens for you:
the grace must multiply in many
so that more and more people may give thanks to God,
to the honour of His Name.

No, we will not give up.
Even if we fall according to the outward man,
our inner life is being renewed day by day.
The slight torment of a moment
gives us a superlative,
everlasting fullness of glory.
We keep our eyes fixed,
not on the visible
but on the unseen;
that which we see passeth away,
the invisible things endure forever.

For we know:
When the tent that is our earthly dwelling is pulled down,
God has a building ready for us in heaven,
an imperishable house not made by man.

Gospel Verse John 12, 31b-32

Alleluia!
Now the prince of this world is cast out,
says the Lord,
and when I have been lifted up from the earth
I will draw all to myself.
Alleluia.

GOSPEL     Mk 3, 20-35

The end of Satan has come.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

In those days Jesus went home
and again so many people were flocking together
that they did not even have time to eat.
When his relatives heard this
they went out to take him away,
for it was said that he was out of his mind.
The scribes who had come from Jerusalem
said that Beelzebub dwelt in him
and he cast out the devils through the prince of devils.

Jesus called them to Himself and spoke to them in parables:
“How can one Satan cast out another?
“When a kingdom is divided inwardly,
the kingdom cannot stand.
“If a house is divided inwardly,
the house cannot stand.
“And when Satan rises up against himself and is divided,
he cannot stand, but his end has come.
“Moreover,
no one can enter the house of a strong man
to rob his household goods
unless he first binds the strong.
“Only then can he empty his house.
“Verily, I say unto you:
all people’s sins will be forgiven,
even all the blasphemies which they utter,
but if anyone blasphemes against the Holy Spirit,
he will not be forgiven in eternity;
he is burdened with a sin that endures forever.”
This because they had said:
“There dwells an unclean spirit in Him”.

Once his mother and his brothers came,
and while they were standing outside,
they sent someone to call on Him.
Many people were sitting around Him, passing on the message:
“Your mother and your brothers outside are asking for You.”

He answered them:
“Who is my mother?
who are my brothers?”
And as he cast his gaze
over the people sitting in a circle around Him, He said:
“Behold my mother and my brothers.
“For my brother and my sister and my mother are those
who do the will of God.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

196. What is the place of politics? We recall the principle of subsidiarity, which grants freedom for the development of capacities present at all levels, but at the same time demands greater responsibility for the common good on the part of whoever has the most power. It is true that today some economic powers exert more influence than the States themselves, but one cannot justify an economy without politics: it would not be able to favour another logic capable of dealing with the various aspects of the current crisis. The logic that leaves no room for a genuine concern for the environment is the same as the logic that leaves no room for the concern to involve the most vulnerable, because “in the prevailing model ‘of success’ and ‘private right’, what seems to make sense is to invest in ensuring that those who are left behind, the weak or the less gifted, can find their way in life”.

To be continued.            For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Zaterdag – H. Bonifatius van Fulda, b. en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Tobit wordt geprezen omwille van zijn rechtvaardigheid. Beproefd en door het lijden getekend, blijft hij trouw aan God. Hij leeft naar Gods geboden, volhardt in het gebed en doet werken van barmhartigheid. Tekenend hierbij is dat het ene het andere niet in de weg hoeft te staan, zoals in het evangelie bij de Schriftgeleerden het geval is. Terwijl Tobit zich inzet voor anderen door het stellen van goede daden en het geven van aalmoezen, draagt de engel in zijn plaats zijn gebeden op aan God. De goede daden zijn als het ware de voortzetting van het gebed. Wij moeten niet denken dat het gebed belangrijker is dan het doen van het op dat moment noodzakelijke goed – zoals de Schriftgeleerden. We moeten ons bemoedigd weten door de les van de engel uit de eerste lezing.

EERSTE LEZING                             Tob. 12, 1. 5-15. 20

Ik stijg op naar Hem die mij gezonden heeft.
Looft de Heer en verkondigt al zijn wondere daden.

Uit het Boek Tobit

In die dagen riep Tobit zijn zoon bij zich
en sprak tot hem :
“Wat kunnen wij geven aan deze heilige man,
die u begeleid heeft?”
Daarop riepen zij de man terzijde en vroegen hem,
of hij de helft van alles, wat zij hadden meegebracht,
zou willen aanvaarden.
Toen zei de engel tot hen :
“Prijst God in de hemel
en looft Hem ten aanzien van al wat leeft
want Hij heeft u barmhartigheid bewezen.
“Men doet er goed aan
de geheimen der koningen te bewaren,
maar Gods daden bekend maken is eervol voor zijn dienaars.
“Bidden en vasten is uitstekend
en liefdadigheid is beter dan het oppotten van schatten goud.
“Want het schenken van aalmoezen redt van de dood,
het reinigt van de zonden
en verdient barmhartigheid en eeuwig leven.
“Maar de zondaars en ongerechtigen
zijn de vijanden van hun eigen leven.
“Ik ga u de waarheid zeggen
en u niets verborgen houden.
“Wanneer gij onder tranen hebt gebeden
en uw ontbijt liet staan om de doden te begraven,
overdag de doden verborgt in uw huis
om ze in de nacht te begraven,
toen heb ik uw gebed aan de Heer opgedragen.
“Maar omdat gij God welgevallig waart,
moest gij ook door lijden worden beproefd.
“Nu heeft God mij gezonden
om uw blindheid te genezen
en uw schoondochter Sara van de kwade geest te verlossen.
“Ik ben Rafaël,
een van de zeven engelen
die staan voor de troon van Gods heerlijkheid
en Hem de gebeden der heiligen aanbieden.
“Nu is het tijd, dat ik terugkeer
naar Hem die mij gezonden heeft ;
gij echter, looft de Heer en verkondigt al zijn wondere daden.”

TUSSENZANG                             Tob. 13, 2, 6, 7, 8

Geprezen zij God, die in eeuwigheid leeft.

Hij is het die slaat en die zich ontfermt,
die leidt naar de dood en herleven doet,
geen mens kan zijn hand ontvluchten.

Bedenkt dus wat gij van Hem kunt verwachten
en dankt hem met luide stem.
Verheerlijkt de Heer, die rechtvaardig is,
verkondigt de lof van de koning der eeuwen.

Ik zal in dit land van verbanning Hem eren,
zijn macht laten zien aan dit zondige volk.
Gij zondaar, bekeer u en doe wat Hem aanstaat,
dan zal Hij u zeker barmhartig zijn.

ALLELUIA                                          Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE                                  Mc. 12, 38-44

Die arme weduwe heeft het meest geofferd
van allen die iets in de offerkist wierpen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd gaf Jezus bij zijn onderricht ook deze waarschuwing :
“Wacht u voor de schriftgeleerden,
die graag in lange gewaden rondlopen,
die zich laten groeten op de markt,
belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen
en op de ereplaatsen bij de maaltijden,
maar die de huizen der weduwen opslokken
terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten ;
over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken.”
Hij ging tegenover de offerkist zitten
en keek toe, hoe het volk koperstukken daarin wierp
terwijl menige rijke er veel in liet vallen.
Er kwam ook een arme weduwe
die er twee penningen, ter waarde van een cent, in wierp.
Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak :
“Voorwaar, Ik zeg u :
die arme weduwe heeft het meest geofferd
van allen die iets in de offerkist wierpen ;
alle wierpen ze er iets in van hun overvloed
maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat,
alles waar ze van leven moest.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

195. Het principe van de maximalisatie van de winst, die ernaar neigt zich van iedere andere overweging te isoleren, is een verdraaiing van het begrip economie: als de productie stijgt, is het van weinig belang dat er ten koste van de toekomstige hulpbronnen of de gezondheid van het milieu wordt geproduceerd; als het kappen van een bos de productie vergroot, meet niemand bij deze berekening het verlies dat het in een woestijn veranderen van een gebied, de verwoesting van de biodiversiteit of het doen toenemen van de vervuiling inhoudt. Dit wil zeggen dat ondernemingen winsten maken door een uiterst gering gedeelte van de kosten te berekenen en te betalen. Men zou alleen een gedrag als ethisch mogen beschouwen wanneer “de economische en maatschappelijke kosten die voortvloeien uit het gebruik van de gemeenschappelijke hulpbronnen in het milieu, op transparante wijze worden erkend en volledig worden gedragen door hen die ervan profiteren, en niet door andere volken of door de toekomstige generaties. De instrumentele rationaliteit die alleen maar een statistische analyse van de werkelijkheid met betrekking tot de behoefte van het ogenblik, is zowel aanwezig wanneer de markt de hulpbronnen toewijst, als bij een staat met een planeconomie.

 

Wordt vervolgd.            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag  

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Saturday – St. Boniface of Fulda, b. and Mar.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Tobit is praised for his righteousness. Tried and tested, and marked by suffering, he remains faithful to God. He lives according to God’s commandments, perseveres in prayer and does works of mercy. It is telling that the one does not have to get in the way of the other, as is the case with the Scribes in the Gospel. While Tobit dedicates himself to others by performing good deeds and giving alms, the angel in his place dedicates his prayers to God. The good deeds are, as it were, the continuation of prayer. We must not think that prayer is more important than doing the necessary good at that moment – like the Scribes. We should be encouraged by the angel’s lesson from the first reading.

FIRST READING   Tob. 12, 1. 5-15. 20

I ascend to Him who sent me.
Praise the Lord and declare all his wondrous deeds.

From the Book of Tobit

In those days called Tobit his son unto him
and said to him :
“What can we give to this holy man,
who has accompanied you?”
Then they called the man aside and asked him
if he would accept half of everything they had brought.
Then the angel said to them: “I will give you half of all that you have brought.
Then the angel said to them:
“Praise God in heaven
and praise Him in front of all living things
For He has shown you mercy.
“It is good to
Keep the secrets of kings,
but to make known the deeds of God is an honourable thing for His servants.
“Prayer and fasting are good
And charity is better than the hoarding of gold.
“For the giving of alms saves from death,
It cleanses from sins
and earns mercy and everlasting life.
“But the sinners and the unrighteous
are the enemies of their own life.
“I am going to tell you the truth
and hide nothing from thee.
“When thou hast prayed under tears
and left thy breakfast to bury the dead,
by day thou hast hidden the dead in thy house
to bury them at night,
then I commend your prayer to the Lord.
“But because you were pleasing to God,
thou hadst also to be tried by suffering.
“Now God has sent me
to cure thy blindness
and to deliver your daughter-in-law, Sarah, from the evil spirit.
“I am Raphael,
one of the seven angels
who stand before the throne of the glory of God
and offer Him the prayers of the saints.
“Now it is time for me to return
to Him that sent me ;
ye, however, praise the Lord, and declare all his wondrous works.”

Interludium   Tob. 13, 2, 6, 7, 8

Praised be God, who liveth for ever.

It is he who saves and it is he who takes care,
who leads to death and resurrects,
no man can escape his hand.

Therefore consider what ye can expect of him
and give thanks with a loud voice.
Glorify the Lord, who is just,
proclaim the praises of the King of ages.

I will honour Him in this land of exile,
showing His power to this sinful people.
Thou sinner, repent and do what pleases Him,
and He will surely be merciful to you.

ALLELUIA Ps. 130(129), 5

Alleluia.
In the Lord I put my hope,
In his word I trust.
Alleluia.

GOSPEL     Mk 12, 38-44

The poor widow offered the most
of all those who threw something into the offering box.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time, Jesus also gave this warning during his teaching:
“Beware of the scribes,
Who like to walk about in long robes,
who like to be greeted in the marketplace,
who are eager for the most important seats in the synagogues
and the places of honour at meals,
but who swallow up the houses of widows
while they perform long prayers for the sake of appearances;
on these people shall be judged a more severe sentence.”
He sat down opposite the offering-box
and watched as the people threw pieces of copper into it
while many a rich person dropped a great deal into it.
A poor widow also came and threw in two pennies worth a cent.
Now he called his disciples to him and said :
“Verily, I say unto you :
That poor widow has sacrificed the most
of all those who threw something into the offering box;
they all threw something in from their abundance
but she sacrificed of her poverty all that she possessed,
everything she had to live on.

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

195. The principle of maximising profit, which tends to isolate itself from every other consideration, is a distortion of the concept of economics: if production increases, it is of little importance that it is produced at the expense of future resources or the health of the environment; if cutting down a forest increases production, no one measures in this calculation the loss which is involved in turning an area into a desert, destroying its biodiversity or increasing pollution. This means that companies make profits by calculating and paying an extremely small part of the costs. One should only consider a behaviour to be ethical when “the economic and social costs resulting from the use of the common resources of the environment are transparently acknowledged and fully borne by those who benefit from them, and not by other peoples or future generations. The instrumental rationality that is merely a statistical analysis of reality in relation to the need of the moment is present both when the market allocates resources and when the state has a planned economy.

To be continued.            For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Vrijdag in de negende week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De terugkeer van zoon Tobias is één van de mooiste fragmenten van het boek Tobit. Iedere dag kijkt de moeder uit naar haar zoon. De eerder antipathieke Anna heeft hier heel mooie trekken. Ze is een en al oog en aandacht voor haar zoon. Ze schreit van vreugde. De oude Tobit wordt scherp getekend: tastend zoekt hij zijn weg. Het detail van de kwispelstaartende hond is merkwaardig. Honden staan in de schrift normaalgezien niet in een gunstig daglicht. Het zijn geen huisdieren en het woord ‘hond’ is een scheldwoord.

EERSTE LEZING                                                   Tob. 11, 5-17

Gij hebt me gekastijd, Heer,
maar Gij schenkt mij weer genade.

Uit het Boek Tobit

In die dagen zat Anna, de vrouw van Tobit, iedere dag langs de weg
op een top van een berg,
vanwaar zij een ruim vergezicht had.
En toen zij op diezelfde plaats
weer eens zat uit te zien naar de komst van haar zoon Tobias,
zag zij hem reeds in de verte aankomen.
Zij herkende hem onmiddellijk,
en haastig ging zij het nieuws aan Tobit vertellen en riep :
“Daar komt uw zoon aan”
Ondertussen zei Rafaël tot Tobias :
“Als gij binnen komt in uw huis,
aanbid dan onmiddellijk de Heer, uw God,
en breng Hem uw dank.
“Ga dan naar uw vader, en kus hem.
“Bestrijk aanstonds zijn ogen met de gal van de vis,
die gij bij u hebt ; want ge kunt er zeker van zijn,
dat zijn ogen terstond zullen opengaan,
zodat uw vader het licht van de hemel kan zien
en zich in uw aanblik verheugen.”
De hond, die hen onderweg vergezeld had,
liep hen intussen vooruit,
en als bode van het blijde nieuws
kwispelde hij vrolijk met zijn staart.
Toen stond de blinde vader op
en tastend zocht hij zijn weg ;
hij strekte zijn handen uit naar zijn kind
en liep zo zijn zoon tegemoet.
Hij omhelsde hem en kuste hem ;
zijn vrouw deed evenzo, en beiden schreiden van blijdschap.
Toen zij God hadden aanbeden en gedankt,
gingen zij zitten.
Tobias nam wat van de gal van de vis
en streek het zijn vader op de ogen.
En na ongeveer een half uur wachten
begon de witte vlek, als het velletje van een ei,
uit de ogen los te komen.
Tobias nam het vast, en trok het zijn vader van de ogen.
Op hetzelfde ogenblik ontving hij het gezicht terug.
Toen verheerlijkten zij God :
Tobit en Anna, en allen, die hen kenden.
En Tobit sprak :
“Gezegend zijt Gij, God,
en gezegend uw heilige naam tot in eeuwigheid,
en gezegend al uw heilige engelen.
“Gij hebt me gekastijd,
maar Gij schenkt me weer genade,
nu ik mijn zoon Tobias aanschouw.”

TUSSENZANG                             Ps. 146(145), 2abc, 7, 8-9a, 9bc-10

De Heer zal ik loven mijn leven lang.
of : Alleluia.

De Heer zal ik loven mijn leven lang,
mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

ALLELUIA                                                       Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

EVANGELIE                                                                Mc. 12, 35-37

Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen
dat de Messias Zoon van David is ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Bij zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op :
“Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen
dat de Messias Zoon van David is ?
“David heeft zelf gezegd, door de heilige Geest bewogen :
De Heer heeft gesproken tot mijn Heer :
zit aan mijn rechterhand
totdat Ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd.
“Als David zelf Hem Heer noemt,
hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?”

Het merendeel van het volk luisterde graag naar Hem.

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

194. Willen er nieuwe modellen van ontwikkeling ontstaan, dan is het noodzakelijk ” het model van de globale ontwikkeling te veranderen”, en dit houdt in op verantwoordelijke wijze na te denken “over de zin van de economie en het doeleinde ervan om de vormen van disfunctioneren en vervormingen ervan te corrigeren”. Het is niet voldoende als middenweg de zorg voor de natuur af te stemmen op het financiële rendement of het behoud van het milieu op de vooruitgang. Bij dit thema zijn middenwegen alleen maar een kleine vertraging van de ramp. Het gaat er eenvoudigweg om de vooruitgang opnieuw te definiëren. Een technologische en economische ontwikkeling die geen betere wereld en een integraal hogere kwaliteit van leven achterlaat, kan niet als vooruitgang worden beschouwd. Anderzijds gaat vaak de werkelijke kwaliteit van het leven van de mensen achteruit – door de verslechtering van het milieu, de lage kwaliteit van de voedingsmiddelen of het uitgeput raken van enkele hulpbronnen – in de context van een groei van de economie. In dit kader wordt het discours van de houdbare groei van de economie vaak een afleidingsmanoeuvre en een middel tot rechtvaardiging dat waarden van het ecologische discours opneemt in de logica van het geld en de technocratie en wordt de verantwoordelijkheid voor maatschappij en milieu van de ondernemingen meestal gereduceerd tot een reeks acties die gericht zijn op marketing en imago.

 

Wordt vervolgd.            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag  

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Friday in the ninth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The return of son Tobias is one of the most beautiful parts of the book of Tobit. Every day the mother looks forward to her son. The rather antipathetic Anna has very nice features here. She is all eyes and attention for her son. She weeps for joy. The old Tobit is sharply portrayed, groping his way around. Dogs are not normally seen in a favourable light in writing. They are not pets and the word ‘dog’ is a swear word.

FIRST READING   Tob. 11, 5-17

Thou hast afflicted me, O Lord,
but again thou givest me grace.

From the Book of Tobit

In those days, every day, Anna, the wife of Tobit, sat by the road
on the top of a mountain,
from where she had a wide view.
And when she sat in the same place, looking forward to the coming of her son Tobias,
she saw him coming from afar.
She recognised him at once,
and she hastened to tell Toby the news and cried out:
“Here comes your son!
Meanwhile Raphael said to Tobias:
“When thou comest into thy house,
Worship the Lord thy God immediately,
and give Him thanks.
“Then go to thy father and kiss him.
“At once rub his eyes with the gall of the fish,
which thou hast with thee: for thou mayest be sure
that his eyes will open at once,
so that thy father may see the light of heaven
and rejoice at thy sight.”
In the meantime, the dog, which had accompanied them on their way, ran ahead of them,
and as a herald of the joyful news
he wagged his tail happily.
Then the blind father got up
and gropingly he sought his way ;
he stretched out his hands towards his child
and walked towards his son.
He embraced him and kissed him; his wife did likewise, and both of them wept for joy.
When they had worshipped and thanked God,
they sat down.
Tobias took some of the gall of the fish
and stroked it on his father’s eyes.
And after waiting about half an hour
the white spot, like the skin of an egg,
started to come out of the eyes.
Tobias took hold of it and pulled it from his father’s eyes.
At the same time he regained his sight.
Then they glorified God:
Tobit and Anna, and all who knew them.
And Tobit said :
“Blessed art thou, God,
and blessed be thy holy name for ever and ever,
and blessed are all thy holy angels.
“Thou hast chastened me,
but Thou hast shown me grace again,
as I behold my son Tobias.”

INTERLUDIUM Ps. 146(145), 2abc, 7, 8-9a, 9bc-10

The Lord I will praise all my life.
or : Alleluia.

The Lord will I praise all my life,
my God will I sing all my days.

The Lord always keeps his word,
The Lord gives justice to the oppressed.
The Lord gives bread to the hungry,
He gives freedom to captives.

The Lord opens the eyes of the blind,
He raises up those who are broken.
The Lord loves the righteous,
the Lord preserves the displaced.

The Lord gives succour to the orphan and the widow,
but lets sinners go astray.
The Lord is King for ever,
your God, Zion, reigns over all generations.

ALLELUIA Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Let your face shine before your servant, Lord,
let me see your judgments.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 12, 35-37

How can the scribes say
the Messiah is the Son of David?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

In his teaching in the temple, Jesus once raised the question :
“How can the scribes say that the Messiah is the Son of David?
“David himself said, moved by the Holy Spirit:
The Lord has spoken to my Lord :
Sit at my right hand
until I have put your enemies under your feet.
“If David himself calls Him Lord,
how can He be His son?”

The majority of the people gladly listened to Him.

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

194. In order for new models of development to emerge, it is necessary to “change the model of global development”, and this means reflecting responsibly “on the meaning of the economy and its purpose in correcting its forms of dysfunction and distortions”. It is not enough as a middle way to balance caring for nature with financial return or preserving the environment with progress. On this issue, middle ground is only a small delay to disaster. It is simply a question of redefining progress. Technological and economic development that does not leave behind a better world and an integrally higher quality of life cannot be considered progress. On the other hand, the real quality of people’s lives often deteriorates – due to environmental degradation, the low quality of food or the depletion of some resources – in the context of economic growth. In this context, the discourse of the sustainable growth of the economy often becomes a diversion and a means of justification that incorporates values of the ecological discourse into the logic of money and technocracy, and the social and environmental responsibility of companies is usually reduced to a series of actions aimed at marketing and image.

To be continued.            For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Donderdag SACRAMENTSDAG

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Als we onze vreugde om elkaar, onze dankbaarheid en onze hoopvolle toekomst willen vieren, houden we een feestelijke maaltijd. Feestdissen hebben wij namelijk broodnodig, als lichtpunten in het duister van ons zoekend menselijk bestaan. Zo verstaan we ook deze Sacramentsdag: wij zijn niet zonder hoop, wij zijn niet achtergelaten in de woestijn van de wereldtijd: wij zijn integendeel genodigden aan de Tafel van de Heer, wij zijn z’n geliefde familie, zijn broers en zussen, zijn dierbaarste vrienden. In brood en wijn schenkt hij zichzelf aan ons en nodigt hij ons uit om ook aan elkaar gegeven te zijn. Zo is de eucharistie een omhelzing van Godswege én een opdracht evenzeer om elkaar in goede en kwade dagen teder genegen nabij te blijven.

EERSTE LEZING                                                      Ex. 24, 3-8

Dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u sluit.

Uit het boek Exodus

In die dagen stelde Mozes het volk in kennis
van alle woorden en bepalingen van de Heer.
Eenstemmig betuigde het volk:

“Alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft,
zullen wij onderhouden.”

Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift.
De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg
een altaar
en stelde twaalf wijstenen op,
naar de twaalf stammen van Israël.
Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht
stieren op te dragen als brand- en slachtoffers voor de Heer.

Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen
terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar.
Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk.
En zij verzekerden:
“Alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen.”
Vervolgens nam Mozes het bloed,
sprenkelde dat over het volk en sprak:
“Dit is het bloed van het verbond dat de Heer,
op grond van al deze woorden, met u sluit.”

Antwoordpsalm                                       Ps. 116b (115), 12-13, 15 en 16ac, 17-18

Keervers
De beker des heils zal ik nemen,
aanroepen de naam van de Heer.

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf?
De beker des heils zal ik nemen,
aanroepen de naam van de Heer.

Want kostbaar is in het oog van de Heer
het sterven van zijn getrouwen.
O Heer, ik ben uw dienaar,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.

U zal ik een lofoffer brengen,
aanroepen de naam van de Heer.
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.

TWEEDE LEZING                                                  Hebr. 9, 11-15

Het bloed van Christus zal onze ziel zuiveren.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Nu is Christus gekomen,
de hogepriester van het waarachtige heil.
De tent van zijn priesterschap
is groter en volmaakter dan de vorige;
ze is niet gemaakt door mensenhand,
dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld.
Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed,
niet dat van bokken en kalveren.
Zo is Hij het heiligdom binnengegaan, eens en voor altijd,
en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven.

Want als het bloed van bokken en stieren
en de gesprenkelde as van een vaars
de verontreinigden kan heiligen zodat zij wettelijk rein worden,
hoeveel groter is dan de kracht van Christus’ bloed!
Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd,
een smetteloos offer
dat onze ziel zuivert van dode werken
om de levende God te eren.

En daarom is Hij Middelaar van een nieuw verbond:
er heeft een sterven plaats gehad
dat bevrijding brengt van de zonden
die onder het eerste verbond zijn bedreven;
nu kunnen zij die door God geroepen zijn,
het erfdeel ontvangen dat hun is toegezegd.

Vers voor het evangelie                                       Joh. 6, 51-52

Alleluia.
Ik ben het levend brood
dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Mc. 14, 12-16.22-26

Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Op de eerste dag van het ongedesemde brood,
de dag waarop men het paaslam slacht,
zeiden de leerlingen tot Jezus:
“Waar wilt Gij dat wij voorbereidselen gaan treffen
zodat Gij het paasmaal kunt houden?”

Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht:
“Gaat naar de stad
en daar zult ge een man tegenkomen
die een kruik draagt;
volgt hem
en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat:
De Meester laat vragen:
Waar is de zaal voor Mij,
waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden?
“Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien
met rustbedden en van al het nodige voorzien;
maakt daar alles voor ons klaar.”

De leerlingen vertrokken,
gingen de stad binnen,
vonden alles zoals Hij het hun gezegd had
en maakten het paasmaal gereed.
Onder de maaltijd nam Jezus het brood,
sprak de zegen uit,
brak het en gaf het hun, met de woorden:
“Neemt,
dit is mijn lichaam.”
Daarna nam Hij de beker
en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe
en zij dronken allen daaruit.
En Hij sprak tot hen:
“Dit is mijn bloed van het Verbond,
dat vergoten wordt voor velen.
“Voorwaar, Ik zeg u:
Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt
tot op de dag waarop Ik het, nieuw,
zal drinken in het Koninkrijk van God.”

Nadat zij de lofzang gezongen hadden,
gingen zij naar de Olijfberg.

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

193. Hoewel in sommige gevallen de duurzame ontwikkeling nieuwe vormen van groei met zich zal meebrengen, moet men in andere gevallen met het oog op een gretige en onverantwoordelijke groei die vele decennia lang heeft plaatsgevonden, er toch aan denken enigszins de pas in te houden, enkele redelijke grenzen te stellen en ook op zijn schreden terug te keren, voor het te laat is. Wij weten dat het gedrag van hen die steeds meer consumeren en verwoesten, onhoudbaar is, terwijl anderen er niet in slagen overeenkomstig de eigen menselijke waardigheid te leven. Daarom is het uur gekomen een zekere vermindering van groei in sommige delen van de wereld te accepteren en hulp te verschaffen, opdat men in andere delen op gezonde wijze kan groeien. Benedictus XVI zei dat “het noodzakelijk is dat de technologisch geavanceerde maatschappijen bereid zijn een gedrag te bevorderen dat wordt gekenmerkt door soberheid door het eigen energieverbruik te verminderen en de voorwaarden voor het gebruik ervan te verbeteren”.

 

 

Wordt vervolgd.            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag  

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Thursday – SACRAMENTS DAY

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
When we want to celebrate our joy for each other, our gratitude and our hopefulness, we have a feast. Indeed, we desperately need festive meals, as points of light in the darkness of our searching human existence. We are not without hope, we are not left behind in the wilderness of the world’s time. On the contrary, we are invited to the Lord’s table, we are his beloved family, his brothers and sisters, his dearest friends. In bread and wine he gives himself to us and invites us to be given to each other. Thus the Eucharist is an embrace from God and a command to remain tenderly close to each other in good and bad days.

FIRST READING    Ex. 24, 3-8

This is the blood of the covenant that the Lord has made with you.

From the book of Exodus

In those days Moses informed the people
of all the words and provisions of the Lord.
In unison, the people proclaimed:

“All the words that the Lord has spoken to us,
We will keep them.”

Moses then wrote down all the words of the Lord.
The next morning, at the foot of the mountain, he built an altar
and set up twelve foundation stones,
after the 12 tribes of Israel.
Then he instructed the young Israelites
to dedicate bulls to the Lord as burnt animals and victims.

Moses took half the blood and put it in bowls, and poured the other half over the altar.
Then he took the covenant book and read it to the people.
And they assured:
“All that the Lord says we will do and take to heart.”
Then Moses took the blood,
sprinkled it on the people and said:
“This is the blood of the covenant that the Lord ,
in virtue of all these words, with you.”

Responsorial Ps. 116b (115), 12-13, 15 and 16ac, 17-18

Refrain
I will take the cup of salvation,
calling on the name of the Lord.

How can I give thanks
For all that the Lord hath given me?
I will take the cup of salvation,
Calling on the name of the Lord.

For precious in the sight of the Lord is
The death of his faithful.
O Lord, I am thy servant,
Thou hast removed my chains.

To Thee will I offer a sacrifice of praise,
calling on the name of the Lord.
I will fulfil my vows
where all his people shall see.

SECOND READING   Hebrews 9, 11-15

The blood of Christ will purify our souls.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Now is Christ come,
the High Priest of true salvation.
The tent of his priesthood
is greater and more perfect than the last;
it was not made by human hand,
that is, it does not belong to our created world.
The blood of his sacrifice is his own blood,
not that of goats and calves.
Thus He entered the sanctuary, once and for all,
and He has obtained an eternal salvation.

For if the blood of goats and bulls
and the sprinkled ashes of a heifer
can sanctify the defiled so that they become legally clean,
how much greater is the power of Christ’s blood!
By the eternal Spirit He offered Himself to God,
an immaculate sacrifice
that purifies our soul from dead works
in order to honour the living God.

And that is why He is Mediator of a new covenant:
there has been a death
that brings deliverance from the sins
that were committed under the first covenant;
now those who have been called by God
can now receive the inheritance promised to them.

Verse for the Gospel John 6, 51-52

Alleluia.
I am the living bread
that came down from heaven.
If any man eat of this bread,
he will live forever.
Alleluia.

GOSPEL     Mk 14, 12-16.22-26

This is my body. This is my blood.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

On the first day of the unleavened bread,
the day of the slaughter of the paschal lamb,
the disciples said to Jesus:
“Where wilt thou have us make preparations
so that thou may hold the Passover meal?”

He then sent out two of his disciples with the instruction:
“Go into the city
and there you will find a man
carrying a jug;
Follow him
and tell the owner of the house in which he is entering:
The Master let ask:
Where is the room for Me,
where I can hold the Passover meal with my disciples?
“He will then show you a large upper room
with beds for resting and all that is necessary;
make all things ready for us there.”

The disciples left,
went into the city,
found everything as He had told them
and prepared the Passover meal.
During the meal, Jesus took the bread,
pronounced the blessing,
broke it and gave it to them, saying:
“Take,
this is my body.”
Then He took the cup
and after saying the prayer of thanksgiving He gave it to them
And they all drank from it.
And He said to them:
“This is my blood of the covenant,
which is shed for many.
“Verily I say unto you:
I will drink no more of that which the vine brings forth
till the day when I shall drink it, new,
in the Kingdom of God.”

After they had sung the hymn,
they went to the Mount of Olives.

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home by Pope Francis

193. While in some cases sustainable development will involve new forms of growth, in other cases, in view of the greedy and irresponsible growth that has taken place over many decades, we must remember to slow down a little, to set some reasonable limits and also to retrace our steps, before it is too late. We know that the behaviour of those who consume and destroy more and more is unsustainable, while others fail to live in accordance with their own human dignity. That is why the time has come to accept a certain reduction in growth in some parts of the world and to provide help so that others can grow in a healthy way. Benedict XVI said that “it is necessary for technologically advanced societies to be prepared to promote behaviour characterised by austerity by reducing their own energy consumption and improving the conditions for its use”.

To be continued.            For all previous publications scroll down  

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________