http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Maagd Maria, Moeder van de Kerk

De H. Maagd is de Moeder van de Kerk, omdat zij Christus, het Hoofd van de Kerk heeft voortgebracht.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging

De aanduiding van Maria als Moeder van de Kerk is reeds oud. De heilige Augustinus schreef dat Maria de moeder is van de ledematen van de Kerk, omdat zij door haar liefde heeft meegewerkt aan de geboorte van de gelovigen in de Kerk. Paus Leo de Grote verkondigde dat de geboorte van het Hoofd ook de geboorte vanhet Lichaam is. Ook hij duidde Maria aan als moeder van Christus, de Zoon van God, én als moeder van de leden van het mystieke Lichaam, namelijk de Kerk.

EERSTE LEZING               Gen. 3, 9-15.20
Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.

Uit het Boek Genesis

Nadat Adam van de boom gegeten had
riep God de Heer de mens en vroeg hem :
“Waar zijt gij ?”
Hij antwoordde :
“Ik hoorde uw donder in de tuin,
en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben ;
daarom heb ik mij verborgen.”
Maar God de Heer zei :
“Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt ?
“Hebt ge soms gegeten van de boom
die Ik u verboden heb ?”
De mens antwoordde :
“De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt,
zij heeft mij van die boom gegeven,
en toen heb ik gegeten.”
Daarop vroeg God de Heer aan de vrouw :
“Hoe hebt ge dat kunnen doen ?”
De vrouw zei :
“De slang heeft mij verleid,
en toen heb ik gegeten.”
God de Heer zei toen tot de slang :
“Omdat ge dit gedaan hebt,
zijt gij vervloekt, onder alle tamme dieren
en onder alle wilde beesten !
“Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten,
alle dagen van uw leven !
“Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.
“Dit zal uw kop bedreigen,
en gij zijn hiel !”

De mens noemde zijn vrouw Eva,
want zij is de moeder geworden van alle levenden.

TUSSENZANG                 Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

EVANGELIE            Joh. 14, 15-17
De Geest van de waarheid zal altijd bij u blijven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.
“Dan zal de Vader op mijn gebed
u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven :
De Geest van de waarheid,
voor wie de wereld niet ontvankelijk is
omdat zij Hem niet ziet en niet kent.
“Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

184. Wanneer er eventuele risico’s voor het milieu die het huidige en toekomstige algemeen welzijn betreffen, verschijnen, dan vraagt deze situatie “dat de beslissingen worden gebaseerd op een vergelijking tussen te voorspellen risico’s en voordelen voor iedere mogelijke alternatieve keuze”. Dit geldt vooral, als een project een toename kan betekenen in de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen, de emissies en lozingen, in de productie van afval, ofwel een aanzienlijke verandering van het landschap, in de habitat van beschermde soorten of in een publieke ruimte. Sommige projecten, die niet door een nauwkeurige analyse worden ondersteund, kunnen de levenskwaliteit van een plaats ten diepste aantasten door onderling verschillende kwesties zoals bijvoorbeeld een niet voorziene akoestische vervuiling, een beperking van het zicht, het verlies van culturele waarden, de effecten van het gebruik van kernenergie. De consumptistische cultuur, die de voorkeur geeft aan de korte termijn en aan het privébelang, kan te snelle procedures bevorderen of het achterhouden van informatie toestaan.

 

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday – Blessed Virgin Mary, Mother of the Church

The Blessed Virgin is the Mother of the Church because she brought forth Christ, the Head of the Church.

Invitation

May I hereby draw your attention to

the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one except,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every day

Consideration

The designation of Mary as Mother of the Church is ancient. St Augustine wrote that Mary is the Mother of the limbs of the Church because by her love she participated in the birth of the faithful in the Church. Pope Leo the Great proclaimed that the birth of the Head is also the birth of the Body. He too designated Mary as the mother of Christ, the Son of God, as well as the mother of the members of the mystical Body, namely the Church.

 

FIRST READING         Genesis 3, 9-15.20
I will put enmity between you and the woman,
between your offspring and hers.

From the Book of Genesis

After Adam had eaten the tree
God the Lord called the man and asked him :
“Where art thou?”
He answered :
“I heard thy thunder in the garden,
and then I became afraid because I am naked ;
therefore I hid myself.”
But God the Lord said :
“Who told you that you were naked?
“Have you eaten from the tree
which I have forbidden thee?”
Man replied :
“The woman whom Thou hast given me for a wife,
she gave me of the tree,
and then I ate.”
Thereupon God the Lord asked the woman :
“How could you have done that?”
The woman said :
“The serpent tempted me,
and then I ate.”
God the Lord then said to the serpent :
“Because thou hast done this,
you are cursed, among all the domesticated animals
and among all wild beasts!
“On thy belly shalt thou creep, and dust shalt thou eat,
all the days of your life!
“I will put enmity between you and the woman,
between thy seed and hers.
“This shall threaten thy head
and thou his heel!”

Man called his wife Eve,
for she became the mother of all living.

Interludium      Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4

Sing to the Lord a new song
for he hath done wonders.

Sing unto the Lord a new song
because He did wonders.
His hand was strong,
the power of his holy arm.

The benefits He made known to us,
His righteousness to the nations.
Once more His goodness and faithfulness
for the house of Israel.

All the earth beheld
what our God did for us.
Glorify the Lord, all nations,
be glad, rejoice and sing.

 

GOSPEL             John 14, 15-17
The Spirit of truth will abide with you always.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to his disciples :
“If you love me, you will keep my commandments.
“Then at my prayer, the Father will
give you another Helper to remain with you forever :
The Spirit of Truth,
to whom the world is not receptive
because it neither sees Him nor knows Him.
“Ye know Him, for He abideth with you and shall be in you.”

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

184. When possible risks to the environment affecting present and future public welfare appear, this situation “requires that decisions be based on a comparison between foreseeable risks and benefits for each possible alternative choice”. This is especially true, if a project may mean an increase in natural resource exploitation, emissions, and discharges, in waste generation, either a significant change in the landscape, in the habitat of protected species, or in a public space. Some projects, unsupported by accurate analysis, can deeply affect the quality of life of a place through interrelated issues such as, for example, unforeseen acoustic pollution, impairment of visibility, loss of cultural values, and the effects of the use of nuclear energy. The consumerist culture, which prefers the short-term and private interest, may promote too quick procedures or allow the withholding of information.

To be continued

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Pinksteren

Met Pinksteren herdenken we het neerdalen of uitstorten van de Heilige Geest op aarde.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Openingswoord
Op de vijftigste dag na Pasen
viert onze geloofsgemeenschap Pinksteren.
Vandaag wordt de belofte van de verrezen Heer vervuld:
‘Altijd blijf ik bij jullie’.
Die blijvende aanwezigheid laat zich vermoeden
in liefde, goedheid en vriendelijkheid,
in geduld, vertrouwen en zachtmoedigheid
in vrede en vreugde.
Want zoals men een boom herkent aan zijn vruchten
zo wordt de Heilige Geest herkend
aan de vruchten van wat christenen bezielt en begeestert.
Dankbaar om die vele goede vruchten van Gods Geest, in en om ons heen,
vieren we eucharistie.

 

EERSTE LEZING         Hand. 2, 1-11

Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en zij begonnen te spreken.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel
een gedruis alsof er een hevige wind opstak
en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek
en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest
en zij begonnen te spreken in vreemde talen,
naargelang de Geest hun te vertolken gaf.

Nu woonden er in Jeruzalem joden,
vrome mannen
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.
Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop
en tot hun verbazing
hoorde iedereen hen spreken in zijn taal.
Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering:

“Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs ?
“Hoe komt het dan
dat ieder van ons hen hoort spreken
in zijn eigen moedertaal ?
“Parten, Meden en Elamieten,
bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië,
van Pontus en Asia,
van Frygië en Pamfylië,
Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene,
de Romeinen die hier verblijven,
joden zowel als proselieten,
Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”

Antwoordpsalm        Ps. 104(103), 1ab en 24ac, 29bc-30, 31 en 34

Keervers
Zend uw geest
en maak uw schepping weer nieuw.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God!
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
de aarde is vol van uw schepsels.

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels.
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen.

 

TWEEDE LEZING        1 Kor. 12, 3b-7.12-13

In één en dezelfde Geest zijn wij door de doop één enkel lichaam geworden.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Niemand kan zeggen:
“Jezus is de Heer”
tenzij door de heilige Geest.

Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest.
Er zijn vele vormen van dienstverlening
maar slechts één Heer.
Er zijn allerlei soorten werk
maar er is slechts één God
die alles in allen tot stand brengt.
Maar aan ieder van ons
wordt de openbaring van de Geest meegedeeld
tot welzijn van allen.

Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel;
alle ledematen, hoevele ook, maken tezamen één lichaam uit.
Zo is het ook met Christus.
Wij allen, joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest
door de doop één enkel lichaam geworden
en allen werden wij gedrenkt met één Geest.

Sequentie

Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom, wees in de harten licht.

Kom, o trooster, Heil’ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom, verkwikking zoet en mild.
Kom, o vrede in de strijd,
lafenis voor ‘t hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.
Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,
maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

 

Vers voor het evangelie

Alleluia
Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Alleluia.

 

EVANGELIE                    Joh. 20, 19-23

Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u: Ontvangt de Heilige Geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In de avond van de eerste dag van de week,
toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen
gesloten waren uit vrees voor de joden,
kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.”
Na dit gezegd te hebben
toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen
waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.

Nogmaals zei Jezus tot hen:
“Vrede zij u.
“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u.”

Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
“Ontvangt de heilige Geest.
“Als gij iemand zonden vergeeft,
dan zijn ze vergeven,
en als gij ze niet vergeeft,
zijn ze niet vergeven.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

183. Een studie van het effect op het milieu zou niet moeten komen na de uitwerking van een productieproject of welke politiek, welk plan of programma dan ook. Zij moet vanaf het begin worden opgenomen en uitgewerkt op een interdisciplinaire, transparante en van iedere economische en politieke druk onafhankelijke wijze. Zij moet worden verbonden met een analyse van de arbeidsomstandigheden en de mogelijke effecten op de fysieke en geestelijke gezondheid van de mensen, op de lokale economie, op de veiligheid. De economische resultaten zal men zo op een realistischere wijze kunnen voorzien, rekening houdend met de mogelijke scenario’s en eventueel vooruitlopend op de noodzaak van een grotere investering om ongewenste effecten op te lossen die kunnen worden gecorrigeerd. Het is altijd noodzakelijk toestemming te krijgen van de verschillende maatschappelijke acteurs, die verschillende perspectieven, oplossingen en alternatieven kunnen aandragen. Maar in het debat moeten de bewoners van de plaats een bevoorrechte plaats hebben: zij stellen zich de vragen over wat zij voor zich en hun eigen kinderen willen, en zij kunnen de doeleinden in aanmerking nemen die het onmiddellijk economische belang overstijgen. Men moet van het idee van “ingrijpen” in het milieu afstappen om plaats te maken voor een politiek waarover door alle betrokken partijen wordt nagedacht en gedebatteerd. Deelname vereist dat allen adequaat worden geïnformeerd over de verschillende aspecten en de verschillende risico’s en mogelijkheden, en beperkt zich niet tot een beslissing aan het begin over een project, maar houdt ook controle en constante monitoring in. Er is behoefte aan eerlijkheid en waarheid in de wetenschappelijke en politieke discussies zonder dat men zich ertoe beperkt in aanmerking te nemen wat er wel of niet door de wetgeving wordt toegestaan.

 

 

Wordt vervolgd.            

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Pentecost

At Pentecost, we commemorate the descending or outpouring of the Holy Spirit on earth.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one except,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every day

Opening words
On the fiftieth day after Easter
our faith community celebrates Pentecost.
Today the promise of the risen Lord is fulfilled:
‘Always I remain with you’.
That abiding presence reveals itself
in love, goodness, and kindness,
in patience, trust, and gentleness
in peace and joy.
For as one recognizes a tree by its fruit
so the Holy Spirit is recognized
by the fruits of what animates and enthuses Christians.
Grateful for those many good fruits of God’s Spirit, in and around us,
we celebrate Eucharist.

 

FIRST READING   Acts 2, 1-11

They were all filled with the Holy Spirit and began to speak.

From the Acts of the Apostles

When the day of Pentecost came,
all were gathered in the same place.
Suddenly there came from heaven
a noise as if a violent wind had come up
And the whole house where they were sitting was filled with it.
Something like fire appeared to them, and it descended upon every one of them, divided into tongues.
They were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak in foreign tongues as the Spirit gave them utterance.

Now Jews were living in Jerusalem,
pious men
who came from all the nations under heaven.
When that sound arose, they ran to their feet,
and to their amazement
everyone heard them speaking in their own language.
They were beside themselves and said in amazement:

“But are not all those who speak there Galileans?
“Then how is it
How is it that every one of us hears them
in his own mother tongue?
“Partans, Medes and Elamites,
people of Mesopotamia, of Judea and Cappadocia,
of Pontus and Asia,
of Phrygia and Pamphylia,
Egypt and the area of Libya near Cyrene,
the Romans who reside here,
Jews as well as proselytes,
Cretans and Arabs,
we hear them speaking in our own language of God’s great deeds.”

Responsorial Ps. 104(103), 1ab and 24ac, 29bc-30, 31 and 34

Refrain
Send forth thy spirit
And make your creation new again.

Glorify, my soul, the Lord,
How great art Thou, Lord my God!
How much hast Thou done, Lord!
the earth is full of Thy creatures.

Take away Thy spirit, and they perish,
and return to the earth.
But if Thou dost send forth Thy spirit, life will come again,
And Thou preparest a new creation.

The glory of the Lord endureth forever,
And He delights in all His creatures.
May my words be pleasing to Him,
And I will rejoice in the Lord.

 

SECOND READING     1 Cor 12:3b-7.12-13

In one and the same Spirit through baptism, we have become one body.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of Corinth
Brothers and sisters,

No one can say:
“Jesus is Lord”
unless through the Holy Spirit.

There are various gifts but only one Spirit.
There are many forms of service
but only one Lord.
There are all kinds of work
but there is only one God
who brings about all in all.
But the revelation of the Spirit is given to each one of us
for the good of all.
The human body, with its many limbs, is one whole;
all the limbs, however many, make up one body.
So it is also with Christ.
All of us, Jews and Greeks, slaves and free
in the power of one and the same Spirit
became one body through baptism
and we have all been watered with one Spirit.

Sequence

Come, O Spirit of the Lord, come
from the heavenly sanctuary,
where Thou standest before the face of God.
Come to comfort the poor, descend,
come and bestow thy gifts, Lord,
Come, be light in the hearts.

Come, O comforter, Holy Spirit,
softness that healeth the soul,
come, sweet and mild refreshment.
Come, O peace in battle,
refreshment for the suffering heart,
the peace that stills all restlessness.

Light that is full of blessing,
shine in our darkness,
take the hearts for You.
Without your secret glow
there is no good in man,
the soul is not pure of purpose.

Wash away what is dirty and impure,
flood our barren domain,
heal the soul that is wounded,
soften again what is rigid,
nurture the calloused heart,
guide the wayless.

Give your gifts sevenfold
each one that trusts in You,
rely on You completely.
Assist us with your love,
that our end may be blessed,
give us joy that perishes not.

Verse for the Gospel

Alleluia
Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful
and kindle in them the fire of your love.
Alleluia.

 

GOSPEL       John 20, 19-23

As the Father has sent me, so I send you, receive the Holy Spirit.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In the evening of the first day of the week,
when the doors of the disciples’ dwelling place
were closed for fear of the Jews,
Jesus came in,
stood in their midst and said:
“Peace be unto you.”
After having said this
He showed them His hands and His side.
The disciples
were filled with joy when they saw the Lord.

Again Jesus said to them:
“Peace be with you.
“As the Father has sent Me,
I send you.”

After these words He breathed on them and said:
“Receive the Holy Spirit.
“If you forgive anyone’s sins,
then they are forgiven,
and if ye forgive them not,
they are not forgiven.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home 

183. An environmental impact study should not come after the elaboration of a production project or any policy, plan or programme. It should be included from the beginning and elaborated in an interdisciplinary, transparent manner independent of any economic and political pressure. It must be linked to an analysis of working conditions and the possible effects on people’s physical and mental health, on the local economy, on security. This will allow one to foresee the economic results in a more realistic way, taking into account the possible scenarios and possibly anticipating the need for greater investment to solve unwanted effects that can be corrected. It is always necessary to get consent from the various social actors, who can bring different perspectives, solutions and alternatives. But in the debate, the residents of the place should have a privileged place: they ask themselves the questions about what they want for themselves and their own children, and they can consider the ends that transcend the immediate economic interest. One must move away from the idea of “intervening” in the environment to make way for a politics that is considered and debated by all stakeholders. Participation requires all to be adequately informed about the different aspects and the different risks and opportunities, and is not limited to a decision at the beginning on a project, but also involves control and constant monitoring. There is a need for honesty and truth in scientific and political discussions without being limited to taking into account what is or is not allowed by legislation.

To be continued.

 

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Zaterdag – H. Augustinus van Canterbury, b.

Benedictijner monnik. Geboren in de zesde eeuw en overleden in 604.
Stichter van de Kerk in Engeland

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging
Paulus komt aan in Rome om zijn gevangenschap uit te zitten in een klein huis. Van daar uit zal hij nog twee jaar de leer van Christus verkondigen, tegenover een imperium in volle glorie, een immens heidens keizerrijk dat Paulus de indruk moet gegeven hebben dat er wat de verkondiging en de oproep tot bekering geen beginnen aan was. Toch hebben we aan hem de expansie te danken van het christendom. Wij leven in een wereld die “waterdicht” lijkt voor onze boodschap. Net als Paulus zitten we soms opgesloten in een klein huis met onze boodschap van heil en vrede. Hoe kunnen wij doordringen tot mensen ?

 

EERSTE LEZING           Hand. 28, 16-20.30-31

Paulus bleef te Rome en predikte er het Rijk Gods.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Na aankomst in Rome kreeg Paulus verlof
op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte.
Drie dagen later ontbood hij de voornaamste Joden bij zich.
Toen ze bijeengekomen waren, zei hij tot hen :
“Mannen broeders,
ofschoon ik niets gedaan heb tegen ons volk
of tegen de voorvaderlijke gebruiken,
ben ik vanuit Jeruzalem
als gevangene uitgeleverd aan de Romeinen.
“Dezen wilden mij na verhoor in vrijheid stellen
omdat ik niets had bedreven waarop de doodstraf stond.
“Maar omdat de Joden zich hiertegen verzetten
zag ik me gedwongen mij op de keizer te beroepen,
dit echter niet
als had ik enige klacht in te brengen tegen mijn volk.
“Dat is dus de reden
waarom ik verzocht u te mogen zien en u toe te spreken.
“Het is om de verwachting van Israël
dat ik deze ketenen draag.”

Volle twee jaar vertoefde Paulus daar in een eigen huurwoning
en ontving allen die bij hem kwamen.
Hij predikte het Rijk Gods
en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus
in alle vrijmoedigheid,
zonder enige belemmering.

TUSSENZANG           Ps. 11(10), 5, 6, 8

God is rechtvaardig, het recht is Hem lief,
gerechten zullen Hem zien.
of : Alleluia.

De Heer in zijn heilige tempel,
de Heer, Hij troont in de hemel.
Zijn ogen zien op ons neer,
zijn blikken doorvorsen de mensen.

Goeden en slechten doorziet Hij,
Hij haat wie het onrecht bemint.
Want God is rechtvaardig, het recht is Hem lief,
gerechten zullen Hem zien.

 

ALLELUIA             Joh. 16, 7 en 13

Alleluia.
De Geest der waarheid zal Ik tot u zenden, zegt de Heer,
en Hij zal u tot de volle waarheid brengen.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Joh. 21, 20 – 25

Dit is de leerling die dit geschreven heeft, en zijn getuigenis is waar.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd,
toen Petrus zich omkeerde, zag hij
dat de leerling van wie Jezus veel hield, hen volgde ;
dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus’ borst had geleund
en had gezegd :
Heer, wie is het die U zal overleveren ?
Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus :
“Wat dan met hem ?”
Waarop Jezus hem zei :
“Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom,
is dat uw zaak ?
“Gij moet Mij volgen !”
Zo ontstond onder de broeders het gerucht
dat die leerling niet zou sterven.
Doch Jezus had hem niet gezegd dat hij niet zou sterven
maar :
Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom,
is dat uw zaak?

Dit is de leerling
die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft,
en wij weten dat zijn getuigenis waar is.
Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft.
Maar als ze een voor een beschreven worden,
dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld
te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Dialoog en transparantie in de beslissingsprocessen 

182. Het voorzien van het effect op het milieu van initiatieven van ondernemingen en projecten vraagt om politieke processen die transparant en onderworpen zijn aan een dialoog, terwijl de corruptie die het werkelijke effect op het milieu verbergt in ruil voor gunsten, vaak leidt tot dubbelzinnige overeenkomsten die de plicht om te informeren en een diepgaande debat ontvluchten.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday – St Augustine of Canterbury

Benedictine monk. Born in the sixth century and died in 604.
Founder of the Church in England

 

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy
of the Gospel. Everyone, no one except,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

Considerations
Paul arrives in Rome to serve out his imprisonment in a small house. From there he will spend another two years preaching the teachings of Christ in the face of an empire in full glory, an immense pagan empire that must have given Paul the impression that as far as proclamation and the call to conversion are concerned, there was no beginning. Yet we owe him the expansion of Christianity. We live in a world that seems “foolproof” to our message. Like Paul, we are sometimes locked in a small house with our message of salvation and peace. How can we get through to people?

 

FIRST READING        Acts 28, 16-20.30-31

Paul stayed in Rome and preached the Kingdom of God there.

From the Acts of the Apostles

After arriving in Rome, Paul was given leave
to live by himself with the soldier guarding him.
Three days later, he summoned the principal Jews with him.
When they were assembled, he said to them :
“Men brothers,
although I have done nothing against our people
or against the ancestral customs,
from Jerusalem
delivered as a prisoner to the Romans.
“These wanted to release me after interrogation
because I had done nothing punishable by death.
“But because the Jews opposed this
I was forced to appeal to the emperor,
this, however, not
as if I had any complaint to make against my people.
“This, then, is the reason
why I requested to see you and address you.
“It is because of the expectation of Israel
that I wear these chains.”

For full two years, Paul tarried there in his own rented apartment
and received all who came to him.
He preached the Kingdom of God
and taught the doctrine of the Lord Jesus Christ
in all boldness,
without any hindrance.

INTERLUDIUM       Ps. 11(10), 5, 6, 8

God is just, justice is dear to Him,
and courts will see Him.
Or: Alleluia.

The Lord in His holy temple,
the Lord, He enthrones in heaven.
His eyes look down upon us,
His glances pervade men.

Good and bad He sees through,
He hates those who love injustice.
For God is just, justice is dear to Him,
and courts will see Him.

 

ALLELUIA           John 16:7 and 13

Alleluia.
The Spirit of truth will I send unto you, saith the Lord,
and He will bring you to the full truth.
Alleluia.

 

GOSPEL              Jn 21, 20 – 25

This is the disciple who wrote this, and his testimony is true.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time,
when Peter turned around, he saw
that the disciple whom Jesus loved dearly was following them ;
the same one who also at the meal had leaned against Jesus’ breast
and had said :
Lord, who is it that will deliver You up?
When Peter now saw him, he asked Jesus :
“What about him then ?”
To which Jesus told him :
“If I want him to stay until I come,
is that thy business?
“Ye must follow Me!”
Thus a rumor arose among the brethren
that that disciple would not die.
Yet Jesus had not told him that he would not die
but :
If I want him to stay until I come,
is that your business?

This is the disciple
who testified of these things and wrote this,
and we know that his testimony is true.
There are many other things Jesus did.
But if they were described one by one,
then, in my opinion, even the whole world
be too small for the books one would then have to write.

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

DIALOGUE AND TRANSPARENCY IN DECISION-MAKING

182. An assessment of the environmental impact of business ventures and projects demands transparent political processes involving a free exchange of views. On the other hand, the forms of corruption which conceal the actual environmental impact of a given project, in exchange for favors, usually produce specious agreements which fail to inform adequately and to allow for full debate.

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Vrijdag H. Filippus Neri, pr.

H. Filippus Neri werd geboren op 21 juli 1515 en is gestorven op26 mei 1595.
Zalig in 1600 en Heilig in 1622.
Stichter der orde der Oratorianen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging
Het is een merkwaardige vraag, de drievoudige vraag aan Petrus. Ze herinnert duidelijk aan diens drievoudige verloochening. Merkwaardiger is nog het drievoudig antwoord: Petrus heeft alle zelfzekerheid opgegeven. Uiteindelijk krijgt hij de taak die Jezus zelf opgenomen had: Herder te zijn van de schapen. Hij neemt die taak over, en als we de vergelijking van de Goede Herder begrijpen, dan weten we dat dit geen opdracht is om te heersen, maar om te hoeden, te leiden, te verzorgen, bij naam te kennen.

 

EERSTE LEZING             Hand. 25, 13-21

Jezus is dood, aldus Festus, maar Paulus beweert dat Hij leeft.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwamen koning Agrippa en Berníke in Caesarea
en maakten hun opwachting bij Festus.
Tijdens hun verblijf aldaar, dat verscheidene dagen duurde
legde Festus het geval van Paulus aan de koning voor
met de woorden :
“Felix heeft hier een gevangene achtergelaten
tegen wie de hogepriesters en de oudsten van de Joden,
een aanklacht hebben ingediend
toen ik in Jeruzalem was,
met het verzoek hem te veroordelen.
“Ik heb hun te verstaan gegeven,
dat de Romeinen niet gewoon zijn
iemand bij wijze van gunst uit te leveren,
voordat de beklaagde tegenover zijn beschuldigers heeft gestaan
en gelegenheid gekregen heeft
zich tegen de aanklacht te verdedigen.
“Zij kwamen dus hier heen
en zonder uitstel heb ik de volgende dag rechtzitting gehouden
en heb ik de man laten voorleiden.
“Toen de aanklagers om hem heen stonden,
brachten zij geen enkele beschuldiging in van misdaden
waar ik op gerekend had.
“Wel hadden zij bepaalde kwesties tegen hem
op het gebied van hun eigen geloof
en over een zekere Jezus,
die dood is,
maar van wie Paulus beweerde dat Hij leeft.
“Omdat ik met het onderzoek van die dingen geen weg wist,
heb ik gevraagd of hij naar Jeruzalem wilde gaan
om daar in deze zaak terecht te staan.
“Maar Paulus is in hoger beroep gegaan
en wilde daarom tot de uitspraak van Zijne Majesteit
in bewaring gehouden worden.
“Daarom heb ik bevel gegeven hem in hechtenis te houden
totdat ik hem naar de keizer kan zenden.”

TUSSENZANG          Ps. 103 (102), 1-2, 11-12, 19-20ab

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd.
of : Alleluia.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.
Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd,
Hij voert heerschappij over heel het heelal.
Verheerlijkt de Heer, al zijn hemelse boden,
machtige uitvoerders van zijn bevel.

 

ALLELUIA           Mt. 28, 19 en 20

Alleluia.
Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen;
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.
Alleluia.

 

EVANGELIE           Joh. 21, 15-19

Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Toen Jezus verschenen was aan zijn leerlingen,
zei Hij na het ontbijt tot Simon Petrus :
“Simon, zoon van Johannes,
hebt gij Mij meer lief dan dezen Mij liefhebben ?”
Hij antwoordde :
“Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.”
Jezus zei hem :
“Weid mijn lammeren.”
Nog een tweede maal zei Hij tot hem :
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”
En deze antwoordde :
“Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.”
Jezus hernam :
“Hoed mijn schapen.”
Voor de derde maal vroeg Hij :
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”
Nu werd Petrus bedroefd,
omdat Hij hem voor de derde maal vroeg :
Hebt ge Mij lief? en hij zeide Hem :
“Heer, Gij weet alles ; Gij weet dat ik U bemin.”
Daarop zei Jezus hem :
“Weid mijn schapen.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Toen ge jong waart,
deedt ge zelf uw gordel om en gingt waarheen ge wilde,
maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken,
een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt.”
Hiermee zinspeelde Hij op de dood
waardoor hij God zou verheerlijken.
En na deze woorden zei Hij hem :
“Volg Mij.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

181. Continuïteit is onontbeerlijk, daar men de politiek betreffende klimaatveranderingen en milieubescherming niet kan veranderen, telkens wanneer men van regering verandert. Resultaten vragen veel tijd en brengen onmiddellijke kosten met zich mee met effecten die in één regeringsperiode niet zullen kunnen worden getoond. Daarom zal er zonder druk van de bevolking en de instellingen altijd nog meer verzet zijn om in te grijpen, wanneer er dringende kwesties moeten worden opgelost. Dat een politicus deze verantwoordelijkheden met de kosten die zij inhouden, op zich neemt, beantwoordt niet aan de “op efficiëntie en onmiddellijk resultaat gerichte” logica van de huidige economie en politiek, maar als hij de moed zal hebben om dit te doen, zal hij opnieuw de waardigheid kunnen erkennen die God hem heeft gegeven, en zal na zijn weg in deze geschiedenis een getuigenis van edelmoedige verantwoordelijkheid achterlaten. Men dient meer ruimte te scheppen voor een gezonde politiek die in staat is de instellingen te hervormen, ze te coördineren en te voorzien van goede praktijken die het mogelijke maken druk en verderfelijke traagheid te overwinnen. Men moet hier echter wel aan toevoegen dat de beste instrumenten uiteindelijk bezwijken, wanneer grote doeleinden, waarden, een humanistisch en betekenisvol begrip ontbreken die in staat zijn iedere maatschappij een nobele en edelmoedige gerichtheid te geven.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday – Saint Philip Neri, pr.

H. Philip Neri was born on 21 July 1515 and died on 26 May 1595.
Blessed in 1600 and Holy in 1622.
Founder of the Order of Oratorians

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wishes to make you partakers of the joy
of the Gospel. Everyone, no one except,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

Consideration
It is a curious question, the threefold question to Peter. It clearly recalls his threefold denial. Even more remarkable is the threefold answer: Peter has given up all self-confidence. Finally, he is given the task that Jesus himself had taken up: to be the shepherd of the sheep. He takes over that task, and if we understand the Good Shepherd analogy, we know that this is not a task to rule, but to shepherd, to lead, to care, and to know by name.

 

FIRST READING            Acts 25:13-21

Jesus is dead, says Festus, but Paul claims He is alive.

From the Acts of the Apostles

In those days King Agrippa and Berníke came to Caesarea
and made their appearance before Festus.
During their stay there, which lasted several days
Festus presented the case of Paul to the king
with the words :
“Felix has left a prisoner here
against whom the high priests and the elders of the Jews,
brought charges against him
when I was in Jerusalem,
asking them to condemn him.
“I gave them to understand,
that the Romans are not in the habit
to extradite someone by way of favor,
before the accused has faced his accusers
and has had an opportunity
to defend himself against the charge.
“So they came here
and without delay, I held court the next day
and I had the man arraigned.
“When the prosecutors stood around him,
they brought no charges of crimes
that I had counted on.
“However, they did have certain issues against him
concerning their own faith
and about a certain Jesus,
who is dead,
but whom Paul claimed was alive.
“Since I did not know anyway with the examination of these things,
I asked him to go to Jerusalem
to stand trial there in this matter.
“But Paul appealed
and therefore wanted until His Majesty’s verdict
be kept in custody.
“Therefore I have given orders to keep him in custody
until I can send him to the emperor.”

INTERLUDIUM            Ps. 103 (102), 1-2, 11-12, 19-20ab

The Lord has established his throne in heaven.
Or: Alleluia.

Glorify, my soul, the Lord,
His holy Name from the depths of thy being!
Glorify, my soul, the Lord,
forget not his benefits!

As wide as heaven spans the earth,
so all-encompassing is His mercy.
As far as the distance from east to west,
He drives away from us sin.

The Lord has established His throne in heaven,
He rules over the universe.
Glorify the Lord, all His heavenly messengers,
mighty executors of His command.

 

ALLELUIA       Mt 28, 19 and 20

Alleluia.
Go and make all nations my disciples;
I am with you all the days until the consummation of the world.
Alleluia.

 

GOSPEL              Jn 21:15-19

Pasture my lambs, shepherd my sheep.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

When Jesus appeared to His disciples,
after breakfast, He said to Simon Peter :
“Simon, son of John,
do you love Me more than these love Me?”
He replied :
“Yes Lord, Thou knowest that I love Thee.”
Jesus told him :
“Pasture My lambs.”
A second time He said to him :
“Simon, son of John, do you love Me?”
And this one answered :
“Yes Lord, Thou knowest that I love Thee.”
Jesus resumed :
“Shepherd My sheep.”
For the third time, He asked :
“Simon, son of John, do you love Me?”
Now Peter was grieved
because for the third time He asked him :
Do you love Me? and he said to Him :
“Lord, Thou knowest all things; Thou knowest that I love Thee.”
Thereupon Jesus told him :
“Pasture My sheep.
“Verily, verily, I say unto thee :
When thou wast young,
thou put thy girdle upon thyself and went whithersoever thou wouldest,
but when thou art old, thou shalt stretch forth thy hands,
another shall girdle thee and take thee whither thou wilt not.”
With this, He alluded to death
through which he would glorify God.
And after these words, He told him :
“Follow Me.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

181. Here, continuity is essential, because policies related to climate change and environmental protection cannot be altered with every change of government. Results take time and demand immediate outlays which may not produce tangible effects within any one government’s term. That is why, in the absence of pressure from the public and from civic institutions, political authorities will always be reluctant to intervene, all the more when urgent needs must be met. To take up these responsibilities and the costs they entail, politicians will inevitably clash with the mindset of short-term gain and results which dominates present-day economics and politics. But if they are courageous, they will attest to their God-given dignity and leave behind a testimony of selfless responsibility. A healthy politics is sorely needed, capable of reforming and coordinating institutions, promoting best practices, and overcoming undue pressure and bureaucratic inertia. It should be added, though, that even the best mechanisms can break down when there are no worthy goals and values, or a genuine and profound humanism to serve as the basis of a noble and generous society.

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Donderdag – H. Beda, de Eerbiedwaardige, pr. en krkl. – H. Gregorius VII, paus – H. Maria Magdalena de ‘ Pazzi, mgd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

 

H. Beda is waarschijnlijk in 672 of 673 geboren in Sunderland. Veelzijdige geleerde met grote
verdienste op kerkhistorisch gebied.

 

Paus Gregorius VII Leefde van 1073-1085. Grote kerkhervormer

 

 

Geboren als Caterina de Pazzi op 2 april 1566 en overleden op 25 mei 1607.
Karmelietes   In 1669 Heilig verklaard

Overweging

In Jeruzalem ontstaat tumult rond Paulus. Hij wordt gevangen gezet en voor het Sanhedrin gebracht. Twee zaken zijn hier van groot belang. Zoals destijds met Gamaliël was het Sanhedrin nu ook verdeeld tussen Farizeeën (die de verrijzenis aanvaarden) en Sadduceeën (die dit loochenen). Paulus weet handig gebruik te maken van die verdeeldheid. Maar er is meer. Zoals destijds voor de rechterstoel van Gallio in Korinthe, onderlijnt Lucas dat het christendom niet gevaarlijk is voor het Romeins staatsbestel en dat twisten tussen joden en christenen helemaal irrelevant zijn voor het Romeinse Recht.

EERSTE LEZING           Hand. 22, 30; 23, 6-11

Gij zult voor mijn zaak getuigen in Rome.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen wilde de bevelhebber nauwkeurig weten
waarvan Paulus door de Joden beschuldigd werd,
liet hem daarom daags daarna uit de gevangenis halen
en gaf bevel
dat de hogepriesters en heel het Sanhedrin zouden bijeenkomen.
Daarna liet hij Paulus erheen brengen
en vóór hen plaats nemen.
Wetend dat het Sanhedrin ten dele uit Sadduceeën
en ten dele uit Farizeeën bestond,
riep Paulus nu in het Sanhedrin uit:
“Mannen broeders,
ik ben een Farizeeër en een zoon van Farizeeën.
“Om de verwachting en de opstanding der doden sta ik terecht.”
Toen hij dit gezegd had
ontstond er twist tussen de Farizeeën en de Sadduceeën
en de vergadering raakte verdeeld.
De Sadduceeën houden immers dat er geen opstanding is
en dat er geen engelen of geesten bestaan,
terwijl de Farizeeën beide aannemen.
Zo ontstond er groot tumult
en enige schriftgeleerden van de partij der Farizeeën
verzekerden met grote heftigheid:
“We vinden niets verkeerds in deze man!
“Als er eens een geest of een engel tot hem gesproken heeft?”
Daar de onenigheid nog erger werd
en de bevelhebber begon te vrezen
dat zij Paulus zouden verscheuren,
gelastte hij de soldaten naar beneden te komen
om hem haastig uit hun midden weg te halen
en naar de kazerne te brengen.
In de volgende nacht stond de Heer vóór hem en sprak:
“Houd goede moed;
want zoals gij voor mijn zaak getuigd hebt in Jeruzalem,
zo zult ge het ook in Rome moeten doen.”

Tussenzang            Ps. 16(15), 1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.
Alleluia.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht ;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest,
daarom kan ik rustig gaan slapen.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,
Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf.

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

 

Alleluia               Joh. 16, 7 en 13

Alleluia.
De Geest der waarheid zal Ik tot u zenden, zegt de Heer,
en Hij zal u tot de volle waarheid brengen.
Alleluia.

 

EVANGELIE           Joh. 17, 20-26

Dat zij volmaakt één zijn !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad:
“Heilige Vader,
niet voor hen alleen bid Ik
maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven,
opdat zij allen één mogen zijn
zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U:
Dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove
dat Gij Mij gezonden hebt.
“Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij geschonken hebt,
opdat zij één zijn zoals Wij één zijn:
Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn
en opdat de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden
en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij hebt liefgehad.
“Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt
met Mij mogen zijn waar Ik ben,
opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen,
die Gij Mij gegeven hebt
daar Gij Mij lief hebt gehad
vóór de grondvesting van de wereld.
“Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend,
Ik heb U erkend,
en deze hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt.
“Uw Naam heb Ik hun geopenbaard
en Ik zal dit blijven doen,
opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad
in hen moge zijn en Ik in hen.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

180. Men kan niet denken aan uniforme recepten, omdat er specifieke problemen en beperkingen van ieder land en iedere streek zijn. Weliswaar kan ook politiek realisme vragen om overgangsmaatregelen en overgangstechnologieën, mits ze maar gepaard gaan met planning en een accepteren van geleidelijke bindende verplichtingen, maar tegelijkertijd is er altijd op nationaal en lokaal niveau veel te doen, bijvoorbeeld het bevorderen van vormen van energiebesparing. Dat houdt in manieren van industriële productie begunstigen met de grootste energetische doelmatigheid en een geringer verbruik van grondstoffen, waarbij producten die vanuit energetisch standpunt bezien weinig doelmatig of meer vervuilend zijn, uit de markt worden gehaald. Wij kunnen hier ook een goed beheer van het vervoer of bouw- en verbouwingstechnieken bij gebouwen vermelden, die het energieverbruik en het niveau van vervuiling terugdringen. Anderzijds kan de lokale politiek zich richten op een verandering in de consumptie, de ontwikkeling van een afval- en recyclingeconomie, op de bescherming van bepaalde soorten en de programmering van een gediversifieerde landbouw met een wisselbouw van culturen. Het is mogelijk een verbetering op landbouwgebied van de arme streken te begunstigen door middel van investeringen in de rurale infrastructuren, in de organisatie van de lokale of nationale markt, in irrigatiesystemen, in de ontwikkeling van duurzame landbouwtechnieken. Men kan vormen van samenwerking en gemeenschappelijke organisatie faciliteren die de belangen van de kleine producenten beschermen en lokale ecosystemen behoeden voor plundering. Er is veel wat men kan doen!

Wordt vervolgd                 

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Geboren als Caterina de Pazzi op 2 april 1566 en overleden op 25 mei 1607.
Karmelietes   In 1669 Heilig verklaard

Overweging

In Jeruzalem ontstaat tumult rond Paulus. Hij wordt gevangen gezet en voor het Sanhedrin gebracht. Twee zaken zijn hier van groot belang. Zoals destijds met Gamaliël was het Sanhedrin nu ook verdeeld tussen Farizeeën (die de verrijzenis aanvaarden) en Sadduceeën (die dit loochenen). Paulus weet handig gebruik te maken van die verdeeldheid. Maar er is meer. Zoals destijds voor de rechterstoel van Gallio in Korinthe, onderlijnt Lucas dat het christendom niet gevaarlijk is voor het Romeins staatsbestel en dat twisten tussen joden en christenen helemaal irrelevant zijn voor het Romeinse Recht.

EERSTE LEZING           Hand. 22, 30; 23, 6-11

Gij zult voor mijn zaak getuigen in Rome.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen wilde de bevelhebber nauwkeurig weten
waarvan Paulus door de Joden beschuldigd werd,
liet hem daarom daags daarna uit de gevangenis halen
en gaf bevel
dat de hogepriesters en heel het Sanhedrin zouden bijeenkomen.
Daarna liet hij Paulus erheen brengen
en vóór hen plaats nemen.
Wetend dat het Sanhedrin ten dele uit Sadduceeën
en ten dele uit Farizeeën bestond,
riep Paulus nu in het Sanhedrin uit:
“Mannen broeders,
ik ben een Farizeeër en een zoon van Farizeeën.
“Om de verwachting en de opstanding der doden sta ik terecht.”
Toen hij dit gezegd had
ontstond er twist tussen de Farizeeën en de Sadduceeën
en de vergadering raakte verdeeld.
De Sadduceeën houden immers dat er geen opstanding is
en dat er geen engelen of geesten bestaan,
terwijl de Farizeeën beide aannemen.
Zo ontstond er groot tumult
en enige schriftgeleerden van de partij der Farizeeën
verzekerden met grote heftigheid:
“We vinden niets verkeerds in deze man!
“Als er eens een geest of een engel tot hem gesproken heeft?”
Daar de onenigheid nog erger werd
en de bevelhebber begon te vrezen
dat zij Paulus zouden verscheuren,
gelastte hij de soldaten naar beneden te komen
om hem haastig uit hun midden weg te halen
en naar de kazerne te brengen.
In de volgende nacht stond de Heer vóór hem en sprak:
“Houd goede moed;
want zoals gij voor mijn zaak getuigd hebt in Jeruzalem,
zo zult ge het ook in Rome moeten doen.”

Tussenzang            Ps. 16(15), 1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.
Alleluia.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht ;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest,
daarom kan ik rustig gaan slapen.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,
Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf.

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

 

Alleluia               Joh. 16, 7 en 13

Alleluia.
De Geest der waarheid zal Ik tot u zenden, zegt de Heer,
en Hij zal u tot de volle waarheid brengen.
Alleluia.

 

EVANGELIE           Joh. 17, 20-26

Dat zij volmaakt één zijn !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad:
“Heilige Vader,
niet voor hen alleen bid Ik
maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven,
opdat zij allen één mogen zijn
zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U:
Dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove
dat Gij Mij gezonden hebt.
“Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij geschonken hebt,
opdat zij één zijn zoals Wij één zijn:
Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn
en opdat de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden
en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij hebt liefgehad.
“Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt
met Mij mogen zijn waar Ik ben,
opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen,
die Gij Mij gegeven hebt
daar Gij Mij lief hebt gehad
vóór de grondvesting van de wereld.
“Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend,
Ik heb U erkend,
en deze hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt.
“Uw Naam heb Ik hun geopenbaard
en Ik zal dit blijven doen,
opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad
in hen moge zijn en Ik in hen.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

180. Men kan niet denken aan uniforme recepten, omdat er specifieke problemen en beperkingen van ieder land en iedere streek zijn. Weliswaar kan ook politiek realisme vragen om overgangsmaatregelen en overgangstechnologieën, mits ze maar gepaard gaan met planning en een accepteren van geleidelijke bindende verplichtingen, maar tegelijkertijd is er altijd op nationaal en lokaal niveau veel te doen, bijvoorbeeld het bevorderen van vormen van energiebesparing. Dat houdt in manieren van industriële productie begunstigen met de grootste energetische doelmatigheid en een geringer verbruik van grondstoffen, waarbij producten die vanuit energetisch standpunt bezien weinig doelmatig of meer vervuilend zijn, uit de markt worden gehaald. Wij kunnen hier ook een goed beheer van het vervoer of bouw- en verbouwingstechnieken bij gebouwen vermelden, die het energieverbruik en het niveau van vervuiling terugdringen. Anderzijds kan de lokale politiek zich richten op een verandering in de consumptie, de ontwikkeling van een afval- en recyclingeconomie, op de bescherming van bepaalde soorten en de programmering van een gediversifieerde landbouw met een wisselbouw van culturen. Het is mogelijk een verbetering op landbouwgebied van de arme streken te begunstigen door middel van investeringen in de rurale infrastructuren, in de organisatie van de lokale of nationale markt, in irrigatiesystemen, in de ontwikkeling van duurzame landbouwtechnieken. Men kan vormen van samenwerking en gemeenschappelijke organisatie faciliteren die de belangen van de kleine producenten beschermen en lokale ecosystemen behoeden voor plundering. Er is veel wat men kan doen!

Wordt vervolgd                 

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Thursday – H. Beda, the Venerable, pr. and clgm – Saint Gregory VII, pope – Saint Mary Magdalene de ‘Pazzi, virg..

H. Beda was probably born in Sunderland in 672 or 673. A versatile scholar with great
merit in church history.

 

Pope Gregory VII Lived from 1073-1085. Great church reformer

 

Born Caterina de Pazzi on 2 April 1566 and died on 25 May 1607. Carmelite
Canonized in 1669

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one except,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

Consideration

In Jerusalem, turmoil arises around Paul. He is imprisoned and brought before the Sanhedrin. Two things are of great importance here. As with Gamaliael at the time, the Sanhedrin was now divided between Pharisees (who accept the resurrection) and Sadducees (who deny it). Paul knows how to make clever use of those divisions. But there is more. As then before the judgment seat of Gallio in Corinth, Luke underlines that Christianity is not dangerous to the Roman state system and that disputes between Jews and Christians are entirely irrelevant to Roman Law.

 

FIRST READING          Acts 22:30; 23:6-11

You shall bear witness for my cause in Rome.

From the Acts of the Apostles

In those days, the commander wanted to know accurately
what Paul was accused of by the Jews,
therefore had him brought out of prison the next day
and gave orders
that the high priests and all the Sanhedrin should assemble.
Then he had Paul bring there
and take his seat before them.
Knowing that the Sanhedrin was partly made up of Sadducees
and partly of Pharisees,
Paul now exclaimed to the Sanhedrin:
“Men brothers,
I am a Pharisee and a son of Pharisees.
“For the sake of the expectation and resurrection of the dead, I am on trial.”
When he had said this
contention arose between the Pharisees and the Sadducees
and the assembly became divided.
After all, the Sadducees held that there is no resurrection
and that there are no angels or spirits,
while the Pharisees assume both.
Thus a great tumult arose
and some scribes from the party of the Pharisees
assured with great vehemence:
“We find nothing wrong in this man!
“If once a spirit or an angel spoke to him?”
As the disagreement grew worse
and the commander began to fear
that they would tear Paul apart,
he ordered the soldiers to come down
to hastily remove him from their midst
and bring him to the barracks.
The next night, the Lord stood before him and spoke:
“Keep good courage ;
for as thou hast testified for my cause in Jerusalem,
so shall ye have to do also in Rome.”

INTERLUDIUM        Ps. 16(15), 1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11

Protect me, God, to You I take refuge.
Alleluia.

Protect me, God, to Thee do I take refuge ;
Thou art my Lord, I acknowledge it.
The Lord is my inheritance, my drink from the cup,
He holds my destiny in His hand.

I thank the Lord who has always guided me,
He speaks into my heart even at night.
Always I keep my eyes on the Lord,
I do not fall, for He is beside me.

Therefore I am cheerful and happy in spirit,
therefore I can sleep peacefully.
My soul Thou dost not leave to the kingdom of the dead,
Thou dost not deliver Thy servant to the grave.

Thou wilt show me the way of life
to find all my joy with Thee,
everlasting happiness at Thy side.

 

Alleluia        John 16:7 and 13

Alleluia.
The Spirit of truth will I send unto you, saith the Lord,
and He will bring you to the full truth.
Alleluia.

 

GOSPEL         Jn 17:20-26

That they may be perfectly one!

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to John

At that time Jesus lifted up his eyes to heaven and prayed:
“Holy Father,
not for them alone do I pray
but also for those who believe in Me through their word,
that they may all be one
as Thou, Father, art in Me and I in Thee:
That they also may be in Us that the world may believe
that Thou hast sent Me.
“I have given them the glory which Thou hast given Me,
that they may be one as We are one:
I in them and Thou in Me, that they may be perfectly one
and that the world may acknowledge that Thou hast sent Me
and loved them as Thou hast loved Me.
“Father, I want those whom You have given Me
maybe with Me where I am,
that they may behold My glory,
which Thou hast given Me
since Thou hast loved Me
before the foundation of the world.
“Righteous Father, though the world has not recognized Thee,
I have acknowledged Thee,
and these here have acknowledged that Thou hast sent Me.
“Thy Name have I revealed to them
and I will continue to do so,
so that the love with which Thou hast loved Me
maybe in them and I in them.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

180. One cannot think of uniform recipes because there are specific problems and limitations of each country and region. Indeed, political realism can also call for transitional measures and transitional technologies, provided they are accompanied by planning and an acceptance of gradual binding commitments, but at the same time, there is always much to be done at the national and local level, for example promoting forms of energy saving. This involves favoring ways of industrial production with the greatest energy efficiency and lower consumption of raw materials, removing from the market products that are inefficient or more polluting from an energy point of view. We can also mention here good transport management or construction and conversion techniques in buildings, which reduce energy consumption and the level of pollution. On the other hand, local politics can focus on a change in consumption, the development of a waste and recycling economy, on the protection of certain species, and the programming of diversified agriculture with an alternation of cultures. It is possible to favor an agricultural improvement of poor regions through investments in rural infrastructures, in the organization of the local or national market, in irrigation systems, and in the development of sustainable agricultural techniques. One can facilitate forms of cooperation and communal organization that protect the interests of small producers and save local ecosystems from looting. There is much one can do!

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________