Woensdag – HH. Nereus en Achilleus, mrt. – H. Pancratius, mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Met onrecht en lijden krijgt iedere mens wel te maken. De gelovige ontsnapt daar evenmin aan. Paulus toont ons wat de reactie van een christen is. Hij mag zich door lijden, haat, spot en onrecht niet laten neerdrukken. Zich in een hoekje wegsteken kan de indruk geven dat men zich gewonnen geeft, de overmacht van het kwaad aanvaardt. Soms moet men wegtrekken. Dat is niet hetzelfde als vluchten. Aanvaardt men ons getuigenis hier niet, dan kunnen wij het elders brengen. Er zullen plaatsen en mensen zijn die de Blijde Boodschap wel aanvaarden, daar kunnen we van op aan!

EERSTE LEZING                                      Hand. 17,15.22-18,1
Wat ge vereert zonder het te kennen dat kom Ik u verkondigen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen brachten Paulus’ begeleiders hem weg tot Athene
en vertrokken met de boodschap voor Silas en Timoteüs
om zich zo snel mogelijk weer bij hem te voegen.
In Athene aangekomen
ging Paulus midden op de Areopagus staan
en nam het woord :
“Mannen van Athene,
ik zie aan alles hoeveel ontzag gij hebt voor hogere wezens.
“Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert
ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift :
Aan een onbekende god.
“Welnu,
wat gij vereert zonder het te kennen
dat kom ik u verkondigen.
“De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is,
Hij die de Heer is van hemel en aarde
woont niet in door handen gemaakte tempels.
“Ook wordt Hij niet door mensenhanden verzorgd
alsof Hij iemand nodig had,
want zelf geeft Hij aan ieder leven en adem
ja alles.
“Heel het mensengeslacht deed Hij uit één ontstaan,
om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen,
waarbij Hij de seizoenen vaststelde
en de grenzen van hun woongebied ;
en om God te zoeken,
of zij misschien al tastende Hem zouden vinden.
“Hij is immers niet ver van ieder van ons.
“Want door Hem hebben wij het leven,
het bewegen en het zijn ;
zoals sommigen van uw eigen dichters hebben gezegd :
Want wij zijn van zijn geslacht.
“Als wij dus tot Gods geslacht behoren,
moeten we niet menen
dat het goddelijke gelijken zou op goud of zilver of steen,
op een voortbrengsel van menselijke kunde en vernuft.
“Zonder acht te slaan op die tijden van onwetendheid,
laat God thans aan de mensen de boodschap brengen
dat zij zich allen en overal moeten bekeren.
“Hij heeft immers een dag vastgesteld,
waarop Hij de wereld naar rechtvaardigheid gaat oordelen
door een man die Hij daartoe heeft bestemd.
“Aan allen gaf Hij het bewijs daarvan
door Hem uit de doden te doen opstaan.”

Maar toen zij van de opstanding der doden hoorden
spotten sommigen daarmee
terwijl anderen zeiden :
“Daarover zullen wij u bij gelegenheid nog wel eens horen.”
Zo ging Paulus van hen weg.
toch sloten sommigen zich bij hem aan
en kwamen tot het geloof,
onder wie Dionysius de Areopagiet
en een vrouw die Damaris heette
en nog anderen.
Hierna vertrok Paulus uit Athene en kwam in Korinte.

TUSSENZANG                       Ps  148, 1-2, 11-12ab, 12c-14a, 14bcd

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Looft de Heer, vanuit heel de hemel;
looft Hem, al wat hierboven is.
Looft Hem, al zijn engelenscharen,
looft Hem, heel zijn legermacht.

Vorsten der aarde met al uw volken,
heren en rechters in heel het land ;
jonge mannen en jonge meisjes,
grijsaards en kinderen, allen bijeen :

Laat hen nu prijzen de Naam van de Heer,
want deze Naam is alleen verheven.
Roemrijk is Hij boven aarde en hemel.

Roemvol maakte Hij ook zijn volk.
Hij is de glorie van al zijn getrouwen,
van Israëls volk, zijn eigen bezit.

ALLELUIA

Alleluia.
Hij die alles riep in het bestaan
en zich ontfermde over ons, zijn mensen,
Hij is verrezen, Christus, de Heer !
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Joh. 16, 12-15
De Geest der waarheid zal u tot de volle waarheid brengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Nog veel heb Ik u te zeggen,
maar gij kunt het nu niet verdragen.
“Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid,
zal Hij u tot de volle waarheid brengen ;
Hij zal niet uit zichzelf spreken
maar spreken al wat Hij hoort
en u de komende dingen aankondigen.
“Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft,
omdat al wat de Vader heeft het mijne is.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

171. De strategie van de aan- en verkoop van emissie- of uitstootcertificaten kan aanleiding zijn tot een nieuwe vorm van speculatie en is niet bevorderlijk om de wereldwijde uitstoot van vervuilende gassen terug te dringen. Dit systeem lijkt een snelle en gemakkelijke oplossing te zijn, waarbij de schijn wordt gewekt van een zeker engagement met het milieu, maar is in het geheel geen radicale verandering die in overeenstemming is met de huidige omstandigheden. Integendeel, het kan een truc worden die het toestaat de superconsumptie van sommige landen en sectoren te ondersteunen.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Wednesday – HH. Nereus and Achilleus, Mar. – St. Pancratius, Mar.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Injustice and suffering are something that every human being has to deal with. The believer does not escape them either. Paul shows us what the reaction of a Christian is. He must not let suffering, hatred, ridicule and injustice weigh him down. To tuck oneself away in a corner can give the impression that one gives in, accepts the supremacy of evil. Sometimes we have to pull away. This is not the same as fleeing. If people do not accept our testimony here, we can take it elsewhere. There will be places and people who will accept the Good News, we can be sure of that!

FIRST READING   Acts 17,15,22-18,1
What you worship without knowing I come to proclaim to you.

From the Acts of the Apostles

In those days Paul’s companions took him away to Athens
and left with the message for Silas and Timothy
to join him again as soon as possible.
Arriving in Athens
Paul stood in the middle of the Areopagus
and took the floor :
“Men of Athens ,
I see by everything how much awe ye have of higher beings.
“For as I walked about and looked at all that you worship
I even discovered an altar with the inscription :
To an unknown god.
“Now then,
what you worship without knowing it
I have come to tell you.
“The God who made the world and all that is in it,
who is Lord of heaven and earth
dwells not in temples made by hands.
“Nor is He cared for by human hands
as if He needed someone ,
for He Himself gives to each one life and breath
yes everything.
“All the race of men He made to arise from one,
to inhabit the whole surface of the earth,
establishing the seasons
and the boundaries of their habitation ;
And to seek God,
that they might find Him by groping.
“For He is not far from each one of us.
“For through Him we have life ,
the moving and the being ;
as some of your own poets have said :
For we are of His generation.
“If, therefore, we belong to God’s lineage ,
we must not think
that the divine would resemble gold or silver or stone,
to a product of human skill and ingenuity.
“Without heeding those times of ignorance ,
let God now bring to mankind the message
That they should all and everywhere repent.
“For He has appointed a day ,
when He will judge the world according to His justice
by a man whom He has appointed for the purpose.
“To all He gave the proof of it
By raising Him from the dead.”

But when they heard of the resurrection of the dead
some mocked it
while others said :
“About that we will hear you on occasion.”
Thus Paul went away from them.
Yet some joined him
and came to faith,
among whom were Dionysius the Areopagite
and a woman named Damaris
and others.
After this Paul left Athens and came to Corinth.

  INTERLUDIUM  Ps 148, 1-2, 11-12ab, 12c-14a, 14bcd

Full are heaven and earth of your glory.

Praise the Lord, from all heaven;
Praise Him, all that is above.
Praise Him, all His angelic hosts,
Praise him, all his armies.

Princes of the earth with all your peoples,
lords and judges in all the land;
young men and young girls,
greybeards and children, all together:

Let them now praise the Name of the Lord ,
for this Name alone is exalted.
Glorious is He above earth and heaven.

Glorious also He made His people.
He is the glory of all His faithful,
Of Israel’s people, His own possession.

ALLELUIA

Alleluia.
He who called all into existence
And had mercy on us, his people,
He is risen, Christ the Lord!
Alleluia.

GOSPEL      John 16, 12-15
The Spirit of truth will bring you to the full truth.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“Still much have I to say to you ,
but you cannot bear it now.
“When, however, He comes, the Spirit of truth,
he will bring you to the full truth;
He will not speak by himself
but speak all things that he hears
and announce to you things to come.
“He will glorify Me because He will proclaim to you
what he has received from Me,
because all that the Father has is Mine.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

171. The strategy of buying and selling emission or emission certificates can give rise to a new form of speculation and is not conducive to reducing global emissions of polluting gases. This system seems to be a quick and easy solution, giving the appearance of a certain commitment to the environment, but is not at all a radical change in line with current conditions. On the contrary, it may become a trick that allows it to support the super-consumption of some countries and sectors.

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

 

Dinsdag in de zesde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Zelfs als zij in de gevangenis geworpen worden blijven zij vertrouwen op de Heer. Ze gaan niet over tot geweld. Zij kiezen voor het stille verzet, zoals ook Christus dat deed. Ze beginnen te bidden en te zingen. De andere gevangenen snappen er niets meer van. Paulus en Silas kunnen zingen en bidden omdat zij geloven in Gods bevrijding. Als ze daarover ondervraagd worden zeggen ze klaar en duidelijk: ‘Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden.’ Hun gebed en hun gezangen zijn een krachtig geloofsgetuigenis. Is dat bij ons ook al zo?

Eerste Lezing                       Hand. 16, 22-34

 Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen liep het volk van Filippi
tegen Paulus en Silas te hoop,
waarop de magistraten bevel gaven
hun de kleren van het lijf te rukken
en hen met roeden te geselen.
Nadat men hun een flink aantal slagen had toegediend
wierp men hen in de gevangenis
en gaf opdracht aan de gevangenbewaarder
ze streng te bewaken.
Op dit nadrukkelijk bevel
zette deze hen in de binnenste kerker
en sloot hun voeten in het blok.
Rond middernacht
waren Paulus en Silas in gebed en zongen Gods lof
terwijl de gevangenen naar hen luisterden.
Plotseling kwam er een zo hevige schok
dat de gevangenis beefde op haar fundamenten.
Meteen vlogen alle deuren open
en sprongen de boeien van alle gevangenen los.
De gevangenbewaarder schrok wakker,
en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden
trok hij zijn zwaard
en wilde zelfmoord plegen,
omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren.
Maar Paulus riep met luide stem:
“Doe uzelf geen kwaad,
we zijn allen nog hier.”
De man vroeg nu om licht,
snelde naar binnen
en viel sidderend Paulus en Silas te voet.
Hij leidde hen naar buiten en zei:
“Heren, wat moet ik doen om gered te worden?”
Zij antwoordden:
“Geloof in de Heer Jezus,
dan zult gij en uw huis gered worden.”
Daarop verkondigden zij het woord des Heren
aan hem en al zijn huisgenoten.
Nog in dat nachtelijke uur nam hij hen mee
en hij waste hun wonden.
Terstond daarna werd hij met al de zijnen gedoopt.
Hij bracht ze naar zijn woning,
en zette hun een maaltijd voor,
verheugd omdat hij met heel zijn gezin nu in God geloofde.

Tussenzang                  Ps. 138(137), 1-2a, 2bc-3, 7c-8

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding, Heer.
Alleluia.

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding:
de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;
vergeet het maaksel van uw handen niet!

Alleluia

Alleluia.
Christus stond op uit het graf
en werd een Licht voor allen
die Hij vrijkocht in zijn bloed
Alleluia.

Evangelie                    Joh. 16, 5-11

Als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Thans ga ik naar Hem die mij gezonden heeft,
en niemand van u vraagt Mij:
Waar gaat Gij heen?”
Omdat ik u dit gezegd heb is uw hart vol droefheid.
Toch zeg Ik u de waarheid:
het is goed voor u dat Ik heen ga;
want als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen.
Nu Ik wel ga zal Ik Hem tot u zenden.
Eenmaal gekomen
zal Hij de wereld het overtuigend bewijs leveren
van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:
van wat zonde is omdat zij niet in Mij geloven;
van wat gerechtigheid is,
omdat Ik naar de Vader ga, zodat gij Mij niet meer ziet;
van wat oordeel is, omdat de vorst dezer wereld geoordeeld is.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

170. Enkele van de strategieën voor een lage uitstoot van vervuilende gassen zijn gericht op de internationalisering van de kosten voor het milieu, met het risico de landen met minder hulpbronnen zware verplichtingen, gelijk aan die van de meest geïndustrialiseerde landen op te leggen. Het opleggen van deze maatregelen dupeert de landen die het meest behoefte hebben aan ontwikkeling. Op deze wijze wordt er een nieuwe ongerechtigheid toegevoegd onder het mom van de zorg voor het milieu. Ook in dit geval komt men van de regen in de drup. Daar de effecten van de klimaatverandering zich gedurende lange tijd zullen doen voelen, ook al zou men nu rigoureuze maatregelen nemen, dan zullen sommige landen met schaarse hulpbronnen hulp nodig hebben om zich aan te passen aan de effecten die reeds zichtbaar worden en hun economieën treffen. Het blijft zeker dat er gemeenschappelijke, maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden zijn, eenvoudigweg omdat, zoals de bisschoppen van Bolivia hebben gezegd, “de landen die ten koste van een enorme uitstoot van broeikasgas baat hebben gehad bij een hoog niveau van industrialisering, een grotere verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan de oplossing van de problemen die zij hebben veroorzaakt”.

Wordt vervolgd           Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Tuesday in the sixth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Even when they are thrown into prison they continue to trust in the Lord. They do not turn to violence. They choose silent resistance, as did Christ. They begin to pray and sing. The other prisoners no longer understand. Paul and Silas can sing and pray because they believe in God’s deliverance. When questioned about this, they say plainly and clearly, “Believe in the Lord Jesus, and you and your house will be saved. Their prayer and songs are a powerful testimony of faith. Is it the same with us?

First Reading    Acts 16, 22-34

 Believe on the Lord Jesus, then you and your house will be saved.

From the Acts of the Apostles

In those days the people of Philippi
were running against Paul and Silas,
and the magistrates ordered
to tear their clothes from their bodies
and to scourge them with rods.
After they had received a great number of blows
They were thrown into prison
and ordered the jailer
to guard them closely.
On this emphatic command
he put them in the inner dungeon
and locked their feet in the block.
Around midnight
Paul and Silas were in prayer and singing God’s praises
while the prisoners listened to them.
Suddenly there came a shock so violent
that the prison trembled on its foundations.
Immediately all the doors flew open
and the shackles of all the prisoners were released.
The jailer was startled awake,
and when he saw that the doors of the prison were open
he drew his sword
and wanted to commit suicide,
because he thought the prisoners had escaped.
But Paul cried out in a loud voice:
“Do not harm yourselves,
we are all still here.”
The man now asked for light,
rushed in
and shudderingly fell on Paul and Silas’ feet.
He led them out and said:
“Gentlemen, what must I do to be saved?”
They answered:
“Believe in the Lord Jesus,
then you and your house will be saved.”
Thereupon they proclaimed the word of the Lord
to him and all his household.
Still in that nightly hour he took them
and he washed their wounds.
Immediately afterwards he and all his people were baptized.
He brought them to his dwelling,
and set before them a meal,
rejoicing because he and all his family now believed in God.

Interludium Ps. 138(137), 1-2a, 2bc-3, 7c-8

Always your outstretched hand is my salvation, Lord.
Alleluia.

You I will praise, Lord, from all my heart,
because Thou hast listened to my prayer.
I sing to Thee and all the heavenly powers
And prostrate myself, bowed down to thy sanctuary.

You I praise for Your goodness and Your faithfulness,
for Thy promise Thou hast fulfilled without measure.
Whenever I have cried out to Thee Thou hast always heard me,
Thou hast always given me new courage.

Always Your outstretched hand is my salvation:
The Lord completes for me all that I undertake.
Thy goodness, Lord, endures without end;
forget not the workmanship of thy hands!

Alleluia

Alleluia.
Christ rose from the grave
and became a light to all
whom He redeemed in His blood
Alleluia.

Gospel   John 16, 5-11

If I do not go, the Helper will not come to you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John

At that time Jesus said to his disciples:
“Now I go to him who sent me,
and none of you ask Me:
Where art thou going?”
Because I have told you this, your heart is full of sorrow.
Yet I tell you the truth:
It is good for you that I am going;
For if I do not go, the Helper will not come to you.
Now that I am going, I will send Him to you.
Once he comes
He will give the world the convincing proof
of what sin, righteousness and judgment are:
Of what sin is because they do not believe in Me;
of what righteousness is,
because I am going to the Father, so that you see Me no more;
of what judgment is, because the prince of this world is judged.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

170. Some of the strategies for low emissions of polluting gases are aimed at internationalizing environmental costs, at the risk of imposing on countries with fewer resources heavy obligations equal to those of the most industrialized countries. The imposition of these measures dupe the countries most in need of development. In this way, a new injustice is added under the guise of concern for the environment. In this case, too, one comes from the rain into the doldrums. Since the effects of climate change will be felt for a long time, even if rigorous measures are taken now, some countries with scarce resources will need help to adapt to the effects that are already becoming apparent and affecting their economies. It remains certain that there are common but differentiated responsibilities, simply because, as the bishops of Bolivia have said, “the countries that have benefited from a high level of industrialization at the cost of enormous greenhouse gas emissions have a greater responsibility to contribute to solving the problems they have caused.”

To be continued                          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

Maandag – H. Damiaan de Veuster, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

‘Aan de voet van het altaar vinden wij de kracht die wij nodig hebben. Zonder de heilige eucharistie zou ik het niet volhouden. Maar omdat ik de Heer aan mijn zijde weet, blijf ik altijd opgewekt en blij. Jezus is een tedere metgezel voor hen die verlangen Hem te dienen. Wees dus niet bevreesd om Hem in uw meest eenzame uren uw diepste ellende toe te vertrouwen, om Hem uw angsten en zorgen voor te leggen, uw plannen ook, uw hoop. Doe dat met veel vertrouwen en een oprecht hart.’
(Pater Damiaan, Kohala, 13 december 1881)

EERSTE LEZING                Hand. 16, 11-15

De Heer maakt het hart van een godvrezende vrouw ontvankelijk voor wat door Paulus gezegd werd.

Uit de handelingen van de Apostelen

Wij – Paulus en Silas –
voeren af van Troas en koersten eerst naar Samotráke,
de volgende dag naar Neápolis
en vandaar naar Filippi,
een stad in het eerste district van Macedonië en een kolonie.
In die stad bleven we enkele dagen.
Op de sabbat begaven we ons buiten de poort
naar de rivieroever, waar we dachten dat een bedehuis was.
Wij zetten ons neer
en spraken de vrouwen toe die er bijeengekomen waren.
Ook een zekere Lydia hoorde toe,
die uit de stad Tyatíra kwam
en purperen stoffen verkocht.
Zij was een godvrezende
en de Heer maakte haar hart ontvankelijk
voor wat door Paulus gezegd werd.
Nadat zij en haar huisgenoten gedoopt waren
nodigde ze ons uit en zei :
“Als ge van oordeel zijt
dat ik werkelijk in de Heer geloof,
komt dan in mijn huis
en neemt daar uw intrek.”
En zij drong er bij ons sterk op aan.

TUSSENZANG            Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.
of : Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen.
Gaat met het lied van God in uw mond,
een taak die zijn vromen tot eer strekt.

ALLELUIA

Alleluia.
Christus stond op uit het graf,
Hij die voor ons stierf op een kruis.
Alleluia.

EVANGELIE           Joh. 15, 26-16, 4a

De Geest der waarheid zal over Mij getuigenis afleggen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wanneer de Helper komt
die Ik u van de Vader zal zenden,
de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat,
zal Hij over Mij getuigenis afleggen.
“Maar ook gij moet getuigen,
want vanaf het begin zijt gij bij Mij.
“Dit heb Ik u gezegd opdat gij niet ten val komt.
“Zij zullen u uit de synagoge bannen.
“Ja, er komt een tijd
dat ieder die u doodt zal menen
een daad van godsverering te stellen.
“Zij zullen dat doen
omdat zij noch de Vader noch Mij erkend hebben.
“Dit heb ik u gezegd
opdat, wanneer de tijd hiervan aanbreekt,
gij u zoudt herinneren dat Ik het u gezegd heb.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

169. Wat de zorg van de biodiversiteit en de woestijnvorming betreft, zijn de vorderingen veel minder veelbetekenend geweest. Wat de klimaatveranderingen betreft, zijn de vorderingen bedroevend laag. De reductie van de broeikasgassen vereist oprechtheid, moed en verantwoordelijkheid, vooral van de kant van de machtigste en meest vervuilende landen. De Conferentie van de Verenigde Naties over Duurzame Ontwikkeling, Rio+20 genoemd (Rio de Janeiro 2012), heeft een even uitgebreide, als inefficiënte slotverklaring doen uitgaan. De internationale onderhandelingen kunnen niet op een veelbetekenende wijze verder gaan ten gevolge van de standpunten van de landen die aan de eigen nationale belangen de voorkeur geven ten opzichte van het wereldwijde algemeen welzijn. Allen die de gevolgen zullen ondergaan die wij trachten te verdoezelen, zullen zich dit gebrek aan bewustzijn en verantwoordelijkheid herinneren. Terwijl wij deze encycliek aan het uitwerken waren, heeft het debat een bijzondere intensiteit bereikt. Wij gelovigen kunnen niet anders dan God bidden voor een positieve ontwikkeling van het huidige debat, zodat de toekomstige generaties niet te lijden hebben onder de consequenties van onverstandige vertragingen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Monday – St. Damien de Veuster, pr.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

‘At the foot of the altar we find the strength we need. Without the Holy Eucharist, I wouldn’t last. But because I know the Lord by my side, I always remain cheerful and happy. Jesus is a tender companion to those who desire to serve Him. So don’t be afraid to confide your deepest miseries to Him in your most lonely hours, to present Him with your fears and worries, your plans too, your hopes. Do so with great confidence and a sincere heart.’
(Father Damien, Kohala, December 13, 1881)

FIRST READING     Acts 16, 11-15

The Lord makes the heart of a God-fearing woman receptive to what was said by Paul.

From the Acts of the Apostles

We – Paul and Silas –
set sail from Troas and sailed first to Samotráke,
the next day to Neápolis
and thence to Philippi,
a city in the first district of Macedonia and a colony.
In that city we stayed several days.
On the Sabbath we went outside the gate
to the river bank, where we thought there was a place of worship.
We set ourselves down
and spoke to the women who had gathered there.
A certain Lydia also listened,
who came from the city of Tyatira
and sold purple cloth.
She was a God-fearing person
and the Lord made her heart receptive
to what Paul was saying.
After she and her household had been baptized
she invited us in and said :
“If you are of the opinion
that I truly believe in the Lord,
then come into my house
and take up your residence there.”
And she urged us strongly.

INTERLUDIUM Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Our Lord, who loves his people,
wreaths the afflicted with victorious wreaths.
or : Alleluia.

Sing to the Lord a new song,
His praises resound in the midst of his people.
Israel shall rejoice in his Creator,
Let Zion’s sons hail their king.

Praise his name in a holy dance,
Play to Him the harp and the zither.
For our Lord, who loves his people,
crowns the afflicted with victorious wreaths.

So rejoice, saints, for your triumph,
celebrate in your army places.
Go with the song of God in your mouth,
a task that honors his pious ones.

ALLELUIA

Alleluia.
Christ rose from the grave,
He who died for us on a cross.
Alleluia.

GOSPEL    John 15, 26-16, 4a

The Spirit of truth will testify about Me.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“When the Helper comes
which I will send you from the Father,
the Spirit of truth who proceeds from the Father,
he will bear witness about me.
“But ye also must bear witness ,
for from the beginning ye have been with Me.
“This I have said unto you, that ye fall not down.
“They shall banish thee from the synagogue.
“Yea, the time is coming
when every one who kills you will think
to perform an act of worship.
“They will do so
because they have acknowledged neither the Father nor Me.
“This I have told you
so that when the time of this comes,
ye may remember that I have said it unto you.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

169. Regarding the concern of biodiversity and desertification, progress has been much less significant. On climate change, progress has been woefully inadequate. The reduction of greenhouse gases requires sincerity, courage and responsibility, especially on the part of the most powerful and polluting countries. The United Nations Conference on Sustainable Development, called Rio+20 (Rio de Janeiro 2012), issued a final declaration that was as comprehensive as it was ineffective. International negotiations cannot proceed in a meaningful way as a result of the positions of countries that prefer their own national interests over the global common good. All who will suffer the consequences we are trying to gloss over will remember this lack of awareness and responsibility. While we were drafting this encyclical, the debate has reached a special intensity. We faithful cannot but pray to God for a positive development of the current debate, so that future generations will not suffer the consequences of unwise delays.

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________

Zesde Paaszondag

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Hoe hebben wij elkaar lief?
We komen samen, sommigen elke zondag,
anderen af en toe, wanneer het kan.
Maar hebben we elkaar ook lief?
En op welke manier dan?
Wat is onze maatstaf
wanneer Jezus ons oproept om elkaar lief te hebben?

Van buitenaf, met de ogen van de wereld bekeken,
klinkt deze oproep misschien naïef.
Toch ervaren we allemaal liefhebben als iets fundamenteels in het leven.
Het stelt ons in staat onszelf te overstijgen.
Daarom vraagt Jezus ons ook het ernstig te nemen,
erbij stil te staan,
en met Hem te kijken naar de bron van liefde: zijn Vader.

EERSTE LEZING                            Hand. 10, 25-26.34-35.44-48

Ook over de heidenen is de gave van de heilige Geest uitgestort.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet
en eerde hem met een voetval.
Maar Petrus deed hem opstaan en zei:
“Sta op,
ik ben ook maar een mens.”

Petrus nam het woord en sprak:
“Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien van personen bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet,
Hem welgevallig is.”

Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was,
kwam de heilige Geest plotseling neer
op allen die naar de toespraak luisterden.
De gelovigen uit de besnijdenis
die met Petrus meegekomen waren,
stonden verbaasd dat ook over de heidenen
de gave van de heilige Geest was uitgestort,
want zij hoorden hen talen spreken
en God verheerlijken.

Toen zei Petrus:
“Kan iemand nog het water weigeren,
zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden
die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?”
En hij beval hen te dopen
in de naam van Jezus Christus.
Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

Antwoordpsalm                 Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4

Keervers
De Heer toonde zijn gerechtigheid aan de volken.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

De Heer openbaarde zijn heil,
gerechtigheid toonde Hij aan de volken;
Hij bleef zijn erbarmen indachtig,
zijn trouw jegens Israëls huis.

De hele aarde aanschouwde
het heil van de Heer, onze God.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

TWEEDE LEZING                                                   1 Joh. 4, 7-10

God is liefde.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,
Laten wij elkander liefhebben
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft,
is een kind van God en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet
want God is liefde.
En de liefde die God is,
heeft zich onder ons geopenbaard,
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.

Vers voor het evangelie               Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE                        Joh. 15, 9-17

Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad,
zo heb ook Ik u liefgehad.
“Blijft in mijn liefde.
“Als gij mijn geboden onderhoudt,
zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik die de geboden van mijn Vader heb onderhouden,
in zijn liefde blijf.
“Dit zeg Ik u
opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden.
“Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
“Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.

“Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
“Ik noem u geen dienaars meer
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.

“Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
“Dan zal de Vader u geven
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.

“Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

168. Onder de positieve ervaringen kan bijvoorbeeld de Conventie van Bazel over gevaarlijk afval met een meldingssysteem, vastgestelde niveaus en controles worden vermeld, evenals het verplichtende verdrag over de internationale handel in met uitsterven bedreigde wilde dier-en plantensoorten, dat voorziet in het sturen van delegaties ter controle van een daadwerkelijke uitvoering . Dankzij de Conventie van Wenen voor de bescherming van de ozonlaag en de uitvoering ervan door het Protocol van Montreal en de amendementen hierop, lijkt het probleem van het dunner worden van deze laag tot een oplossing te zijn gekomen.

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________

Sixth Sunday of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening Word
How do we love one another?
We come together, some every Sunday,
others occasionally, when we can.
But do we love each other?
And in what way?
What is our standard
when Jesus calls us to love one another?

From the outside looking in, with the eyes of the world,
this call may sound naive.
Yet we all experience loving as something fundamental in life.
It enables us to transcend ourselves.
That is why Jesus also asks us to take it seriously,
to dwell on it,
and to look with Him to the source of love: His Father.

FIRST READING    Acts 10, 25-26,34-35,44-48

The gift of the Holy Spirit has also been poured out on the Gentiles.

From the Acts of the Apostles

When Peter entered, Cornelius came to meet him
And honored him with a footfall.
But Peter made him stand up and said:
“Stand up,
I too am only human.”

Peter took the floor and spoke:
“Only now do I realize,
that with God there is no respect of persons,
but that, from whatever nation,
everyone who fears Him and does good,
is pleasing to Him.”

While Peter was still speaking in this way,
the Holy Spirit suddenly came down
upon all who were listening to the speech.
The believers from the circumcision
who had come with Peter,
were amazed that the gift of the Holy Spirit
had also been poured out on the Gentiles,
for they heard them speaking languages
and glorifying God.

Then Peter said:
“Can anyone yet refuse the water ,
so that these people might not be baptized
who have received the Holy Spirit just as we have?”
And he commanded them to be baptized
in the name of Jesus Christ.
Thereupon they asked him to stay a few more days.

Responsorial Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4

Refrain
The Lord showed his righteousness to the nations.

Sing to the Lord a new song
Because he did wonders.
His hand asserted itself powerfully,
the power of his holy arm.

The Lord revealed his salvation,
He showed justice to the nations;
He remembered His mercy,
His faithfulness to the house of Israel.

The whole earth beheld
The salvation of the Lord our God.
Glorify the Lord, all nations,
be glad, rejoice and sing.

SECOND READING     1 John 4, 7-10

God is love.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,
let us love one another
For love comes from God.
Everyone who loves ,
is a child of God and knows God.
Man without love does not know God
for God is love.
And the love that is God,
has revealed himself among us,
in that He sent His only Son into the world
to bring us life.
In this love consists:
not we have loved God
but He has loved us,
and he sent his Son
to wipe out our sins through the sacrifice of his life.

Verse for the Gospel John 14, 23

Alleluia.
If anyone loves Me, he will keep My Word;
my Father will love him
And We will come to him.
Alleluia.

GOSPEL       John 15, 9-17

No greater love can anyone have than this, that he gives his life for his friends.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to His disciples:

“As the Father has loved Me ,
so have I also loved you.
“Abide in my love.
“If ye keep my commandments,
ye shall abide in my love,
as I who have kept my Father’s commandments,
abide in his love.
“This I say to you
That my joy may be in you
and your joy may become perfect.
“This is my commandment,
that ye love one another as I have loved you.
“No greater love can anyone have than this,
that he lay down his life for his friends.

“Ye are My friends if ye do what I command you.
“I call you servants no more
for the servant does not know what his lord does,
but ye I have called friends
for I have communicated to you all
which I have heard from the Father.

“Not you have chosen Me but I you,
and I have given you the task of going on a journey
and to bring forth fruit that may endure.
“Then the Father will give you
all that ye ask him in my name.

“This is my commandment,
that you love one another.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

168. Among the positive experiences, one can mention, for example, the Basel Convention on hazardous waste with a reporting system, established levels and controls, as well as the mandatory Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which provides for the sending of delegations to verify effective implementation . Thanks to the Vienna Convention for the protection of the ozone layer and its implementation by the Montreal Protocol and its amendments, the problem of the thinning of this layer seems to have come to a solution.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________

Zaterdag in de vijfde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
In zijn verkondigingswerk laat Paulus zich leiden door het verlangen de eenheid met de wereldkerk te bewaren. Dat is een opdracht voor elke geloofsverkondiger. Hij zal er voor zorgen dat de eigenheid van elk volk beluisterd en gewaardeerd wordt, maar ook dat Christus’ bedoeling naar één grote geloofsgemeenschap toe te groeien gerealiseerd kan worden. De eenheid die christus wou staat boven alles. Een verdeelde geloofsgemeenschap is immers een slecht getuigenis naar de samenleving toe.

EERSTE LEZING         Hand. 16, 1-10

Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwam Paulus te Derbe en Lystra.
Er was daar een leerling,
Timóteüs genaamd,
de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw,
maar van een Griekse vader.
Omdat hij bij de broeders van Lystra en Ikonium
een goede naam had
wenste Paulus hem als reisgezel.
Omwille van de Joden die in die streek woonden
liet hij hem besnijden,
want iedereen wist dat zijn vader een Griek was.
In de steden waar zij doorkwamen,
kondigden zij voor de gelovigen de besluiten af
die genomen waren door de apostelen en oudsten in Jeruzalem.
Zo werden de gemeenten versterkt in het geloof
en ze namen met de dag in omvang toe.
Daarna trokken ze door Frygië en de landstreek Galatië,
omdat zij door de heilige Geest ervan weerhouden waren
het woord te verkondigen in Asia.
In Mysië gekomen
maakten zij aanstalten om naar Bitynië te reizen
maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe.
Zij trokken dus door Mysië en gingen naar Troas.
Daar had Paulus ’s nachts een visioen :
er stond een Macedoniër voor hem die hem smeekte :
“Steek over naar Macedonië
en kom ons te hulp.”
Na zijn visioen zochten wij onmiddellijk een gelegenheid
naar Macedonië te vertrekken,
want we maakten er uit op
dat God ons geroepen had om hun het Evangelie te verkondigen.

TUSSENZANG          Ps. 100(99), 2, 3, 5

Juicht voor de Heer, alle landen.
of : Alleluia.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer,
treedt onbezorgd voor zijn aanschijn.

Waarlijk, de Heer is God,
Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.

Hij is ons goed gezind,
eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

ALLELUIA         Apok. 1, 5ab

Alleluia.
Jezus Christus, getrouwe getuige,
eerstgeborene van de doden ;
Gij hebt ons liefgehad
en van de zonden verlost in uw bloed.
Alleluia.

EVANGELIE       Joh. 15, 18-21

Gij zijt niet van de wereld maar Ik heb u uit de wereld gekozen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Als de wereld u haat
bedenkt dan dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u.
“Als gij van de wereld zoudt zijn
zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort.
“Daar gij echter niet van de wereld zijt
maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen,
daarom haat de wereld u.
“Herinnert u wat Ik u gezegd heb :
een dienaar staat niet boven zijn heer.
“Als ze Mij vervolgd hebben zullen ze ook u vervolgen.
“Als ze mijn woord onderhouden hebben
zullen ze ook het uwe onderhouden.
“Maar dit alles zullen zij u vanwege mijn Naam aandoen,
want Hem die Mij gezonden heeft kennen zij niet.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

167. De topconferentie over de aarde die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden dient vermeld te worden. Daar is verklaard dat “de mensen in het middelpunt staan van de zorg betreffende de duurzame ontwikkeling”. De inhoud van de Verklaring van Stockholm (1972) hernemend, heeft Rio onder andere de internationale samenwerking bekrachtigd inzake de zorg voor het ecosysteem van de hele aarde, de verplichting dat wie vervuilt, daarvoor financieel verantwoordelijk is en de plicht om het effect van ieder werk of project op het milieu te toetsen. Zij heeft als doel voorgesteld de concentraties broeikasgas in de atmosfeer te stabiliseren om de tendens van wereldwijde opwarming terug te dringen. Zij heeft ook een agenda met een actieprogramma en een verdrag over de biodiversiteit uitgewerkt en principes vastgelegd inzake de bossen. Hoewel die top voor zijn tijd werkelijk innovatief en profetisch was, zijn de afspraken maar beperkt verwezenlijkt, omdat er geen adequaat mechanisme van controle, periodiek onderzoek en sanctie op plichtsverzuim was vastgesteld. De geformuleerde principes blijven vragen om doeltreffende en snelle wegen voor een concrete realisatie.

 

Wordt vervolgd           Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Saturday in the fifth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 


Consideration
In his work of proclamation, Paul is guided by the desire to maintain unity with the world Church. This is a task for every proclaimer of the faith. He will ensure that the uniqueness of each people will be listened to and appreciated, but also that Christ’s intention of growing towards one great community of faith can be realized. The unity that Christ wanted is paramount. After all, a divided community of faith is a poor testimony to society.

FIRST READING   Acts 16, 1-10

Cross over to Macedonia and come to our aid.

From the Acts of the Apostles

In those days Paul came to Derbe and Lystra.
There was a disciple there,
named Timothy,
the son of a Jewish woman who had become a believer,
but of a Greek father.
Because among the brethren of Lystra and Ikonium he
had a good reputation
Paul wanted him as a traveling companion.
For the sake of the Jews who lived in that region
he had him circumcised,
for everyone knew that his father was a Greek.
In the cities they passed through,
they proclaimed for the believers the decrees
that had been taken by the apostles and elders in Jerusalem.
Thus the churches were strengthened in the faith
and they increased in size day by day.
Then they passed through Phrygia and the region of Galatia,
because the Holy Spirit had prevented them from
preaching the word in Asia.
When they got to Mysia
they made preparations to travel to Bitynia
but the Spirit of Jesus did not allow them to do so.
So they passed through Mysia and went to Troas.
There Paul had a vision at night :
A Macedonian stood before him pleading with him :
“Cross over to Macedonia
and come to our aid.”
After his vision we immediately sought an opportunity
to leave for Macedonia,
for we understood
that God had called us to preach the Gospel to them.

INTERLUDIUM SONG Ps. 100(99), 2, 3, 5

Cheers to the Lord, all nations.
or : Alleluia.

Rejoice for the Lord, all nations,
serve the Lord with gladness,
come before him unconcerned.

Truly, the Lord is God,
He is the Creator and Master,
we are his flock, his people.

He is good to us,
His mercy is infinite,
faithful from generation to generation.

ALLELUIA Apok. 1, 5ab

Alleluia.
Jesus Christ, faithful witness,
firstborn from the dead ;
Thou hast loved us
and redeemed us from our sins in your blood.
Alleluia.

GOSPEL    John 15, 18-21

Ye are not of the world but I have chosen you out of the world.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“If the world hates you
remember that it hated Me before it hated you.
“If you were of the world
the world would love what belongs to it.
“But since ye are not of the world
but I have chosen thee out of the world,
therefore the world hateth thee.
“Remember what I have said to you :
a servant is not above his lord.
“If they have persecuted Me they will also persecute you.
“If they have kept my word
they will keep yours.
“But all these things they will do to you because of My Name,
for He who sent Me they know not.”

 


Laudato Si

 

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

167. The Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 should be mentioned. There it was declared that “people are at the center of concern regarding sustainable development.” Reiterating the content of the Stockholm Declaration (1972), Rio endorsed, among other things, international cooperation on the care of the ecosystem of the whole earth, the obligation that those who pollute are financially responsible for it, and the duty to assess the impact of any work or project on the environment. It has proposed the goal of stabilizing greenhouse gas concentrations in the atmosphere to reduce the trend of global warming. It also developed an agenda with a program of action and a convention on biodiversity and established principles on forests. Although that summit was truly innovative and prophetic for its time, the commitments were only achieved to a limited extent because an adequate mechanism of monitoring, periodic examination and sanction for dereliction of duty was not established. The formulated principles continue to call for effective and swift ways for concrete realization.

 


To be continued                               For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official Englih translation

___________________________________________________________________

Vrijdag in de vijfde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De apostelen laten in hun gemeenschappen de zaken niet betijen. In gezamenlijk overleg nemen zij hun verantwoordelijkheid op. Een levendig overleg kan zoveel goeds doen om tot overeenstemming te komen. Leiders van geloofsgemeenschappen mogen zich door de Heilige Geest gedragen weten als zij met elkaar overleggen, naar elkaar luisteren, oplossingen zoeken die de eenheid bewerken en verdeeldheid voorkomen. Het is niet altijd gemakkelijk om dat waar te maken. Als wij de eerste geloofsgemeenschappen tot voorbeeld willen nemen blijft het toch de moeite waard er telkens weer op in te zetten!

EERSTE LEZING            Hand. 15, 22-31

De heilige Geest en wij hebben besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het noodzakelijke.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen besloten de apostelen en de oudsten
samen met de hele gemeente
enige mannen uit hun midden te kiezen
en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen :
Judas, bijgenaamd Barsabbas,
en Silas, mannen van aanzien onder de broeders,
en hun het volgende schrijven mee te geven :
“De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet
aan de broeders uit de heidenen in Antiochië,
Syrië en Cilicië.
“Daar wij gehoord hebben
dat sommige van ons
u door woorden in verwarring hebben gebracht
en uw gemoederen hebben verontrust,
zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen,
hebben wij eenstemmig besloten
enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen,
in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus,
mensen die zich geheel en al hebben ingezet
voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
“Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd
die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen.
“De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten
u geen zwaardere last op te leggen dan dit onvermijdelijke :
u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn,
van bloed, van wat verstikt is
en van ontucht.
“Als gij uzelf daarvoor in acht neemt
zal het u goed gaan.
“Vaarwel !”
Na afscheid genomen te hebben reisden zij naar Antochië.
Daar riepen ze de gemeente bijeen
en overhandigden de brief.
Zij lazen hem en waren blij over de troostvolle inhoud.

TUSSENZANG              Ps. 57(56), 8-9, 10-12

U wil ik loven, Heer, voor alle volken,
voor alle naties zing ik U ter eer.
of : Alleluia.

Op U vertrouw ik, God, op U vertrouw ik,
ik zing en speel voor U.
Ontwaak, mijn geest, wordt wakker, harp en citer
en wekt de dageraad.

U wil ik loven, Heer, voor alle volken,
voor alle naties zing ik u ter eer ;
omdat uw medelijden wijd is als de hemel,
uw trouw tot aan de wolken reikt.
Vertoon U in den hoge, God, in majesteit,
uw glorie strale over heel de aarde.

ALLELUIA                      Rom. 6, 9

Alleluia.
Christus, eenmaal van de doden verrezen
sterft niet meer ;
de dood heeft geen macht meer over Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                Joh. 15, 12-17

Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
“Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
“Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
“Ik noem u geen dienaars meer
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd
want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.
“Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
“Dan zal de Vader u geven
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
“Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

166. De wereldwijde ecologische beweging heeft een lang traject afgelegd, verrijkt door de krachtinspanning van veel organisaties in de samenleving. Het zou onmogelijk zijn ze hier allemaal te vermelden, noch de geschiedenis van de bijdragen ervan de revue te laten passeren. Maar dankzij zoveel inzet hebben milieukwesties steeds meer op de publieke agenda gestaan en zijn zij een voortdurende uitnodiging geworden om op lange termijn te denken. Desondanks hebben de wereldtopconferenties over het milieu van de laatste jaren niet aan de verwachtingen beantwoord, omdat zij uit gebrek aan politieke besluitvaardigheid niet gekomen zijn tot werkelijk veelbetekenende en doeltreffende milieuovereenkomsten.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Friday in the fifth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The apostles do not let things settle in their communities. In joint consultation they take up their responsibilities. Lively consultation can do so much good in reaching agreement. Leaders of faith communities may know themselves to be carried by the Holy Spirit when they consult with each other, listen to each other, seek solutions that work for unity and prevent divisions. It is not always easy to make this happen. Nevertheless, if we want to take the first communities of faith as an example, it remains worthwhile to strive for it again and again!

FIRST READING   Acts 15, 22-31

The Holy Spirit and we have decided not to impose on you a heavier burden than is necessary.

From the Acts of the Apostles

In those days the apostles and the elders decided
together with the whole congregation
to choose some men from among themselves
and send them with Paul and Barnabas to Antioch:
Judas, nicknamed Barsabbas,
and Silas, men of distinction among the brethren,
and to give them the following letter :
“The apostles and the elders send their fraternal greetings
to the brethren of the Gentiles in Antioch,
Syria and Cilicia.
“Since we have heard
that some of us
have confused you with words
and troubled your minds,
without having received any orders from us,
we have unanimously decided
to choose some men and send them to you
in company with our beloved Barnabas and Paul,
men who have dedicated themselves
for the name of our Lord Jesus Christ.
“We have therefore delegated Judas and Silas
who will also convey verbally the same.
“For the Holy Spirit and we have decided
to impose on you no heavier burden than this inevitable :
to abstain from food sacrificed to idols,
from blood, from what has been stifled
and from fornication.
“If ye take heed to these things
You shall prosper.
“Farewell!”
After saying goodbye, they traveled to Antiochia.
There they called the congregation together
and handed over the letter.
They read it and rejoiced at its comforting contents.

INTERLUDIUM   Ps. 57(56), 8-9, 10-12

You I will praise, Lord, before all nations,
to all the nations I will sing praise to You.
or : Alleluia.

In You I trust, God, in You I trust,
I sing and play for You.
Awake, my spirit, awake, harp and zither
And awaken the dawn.

You I will praise, Lord, for all nations,
for all the nations I sing to Your glory;
because your compassion is as wide as the heavens,
your faithfulness reaches to the clouds.
Show thyself in the highest, God, in majesty,
your glory shine upon all the earth.

ALLELUIA Rom. 6, 9

Alleluia.
Christ, once risen from the dead
dies no more ;
Death has no more power over Him.
Alleluia.

GOSPEL   John 15, 12-17

This is my commandment, that you love one another.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to his disciples :
“This is my commandment ,
that ye love one another as I have loved you.
“No greater love can anyone have than this,
that he gives his life for his friends.
“Ye are my friends if ye do what I command you.
“I call you servants no more
for the servant does not know what his lord does,
but ye I have called friends
for I have communicated to you all that I have heard from the Father.
“Not you have chosen Me but I you,
and I have given you the task of going on a journey
and to bring forth fruit that may endure.
“Then the Father will give you
all that ye ask him in my name.
“This is my commandment,
that you love one another.”

Laudato Si

Encyclical by

POPE FRANCISCUS

On the care of the common home

166. The global ecological movement has had a long trajectory, enriched by the vigorous efforts of many organizations in society. It would be impossible to mention them all here, nor to review the history of their contributions. But thanks to so much effort, environmental issues have increasingly been on the public agenda and have become a constant invitation to long-term thinking. Nevertheless, the World Summits on the Environment of recent years have not lived up to expectations, failing to produce truly significant and effective environmental agreements for lack of political decisiveness.

To be continued                           For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________

Donderdag in de vijfde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het evangelie van vandaag trekt de gelijkenis van de wijnstok door. Blijf in mijn liefde; breng vruchten voort. De gelijkenis zelf, het beeld van de wijngaard, is zeer diep ingeworteld in het Oud Testament. Bij Hosea, Jeremia, Ezachiël en in psalm 89 lezen we dat Israël zelf die wijngaard is. Is het dan ver gezocht te zeggen dat Israël zelf als wijngaard gefaald heeft in de verwachtingen ? Jezus zelf treedt als wijnstok in zijn plaats. Hij is de ware wijnstok die niet zal ontgoochelen, evenmin als de leerlingen, die als ranken, verbonden met de wijnstok, rijke vrucht zullen dragen. Zij zullen het nieuwe Israël zijn.

EERSTE LEZING                                                              Hand. 15, 7-21
Ik ben van oordeel dat men hun die zich uit het heidendom tot God bekeren geen onnodige lasten moet opleggen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen, nadat men veel heen en weer had gepraat
over de besnijdenis, nam Petrus het woord
en sprak tot de apostelen en de oudsten :
“Mannen broeders,
gij weet dat God reeds lang geleden mij onder u heeft uitgekozen,
opdat de heidenen door mijn mond
het evangeliewoord zouden horen
en het geloof aannemen.
“Welnu,
God die de harten kent,
heeft zich voor hen uitgesproken
door hun de heilige Geest mee te delen
juist als aan ons,
en Hij heeft in geen enkel opzicht
onderscheid gemaakt tussen ons en hen,
maar hun harten door het geloof gereinigd.
“Waarom wilt gij God dan nu tarten
door de leerlingen een juk op de hals te leggen,
dat noch onze vaderen noch wij in staat geweest zijn te dragen ?
“Integendeel,
juist zoals zij, geloven ook wij
door de genade van de Heer Jezus gered te worden.”
De hele vergadering zweeg,
en men luisterde naar Barnabas en Paulus
die van de grote wondertekenen verhaalden
die God door hen onder de heidenen gedaan had.
Toen zij waren uitgesproken
nam Jakobus het woord en sprak :
“Mannen broeders,
luistert naar mij.
“Simeon heeft ons uiteengezet,
hoe God eertijds genadig heeft neergezien
en uit de heidenen zich een volk heeft gekozen.
“Hiermee stemmen de woorden der profeten overeen,
zoals geschreven staat :

Daarna zal Ik terugkeren
en het vervallen huis van David weer opbouwen.
Ja, zijn ruïnen zal Ik weer opbouwen
en Ik zal ze volledig herstellen,
opdat de rest van de mensen de Heer zullen zoeken
samen met alle heidenen,
over wie mijn Naam is uitgeroepen.
“Zo spreekt de Heer die deze dingen doet :
van eeuwigheid zijn ze bekend.

“Daarom ben ik voor mij van oordeel
dat men geen onnodige lasten moet opleggen
aan hen die zich uit het heidendom tot God bekeren,
maar hun wel moet voorschrijven
zich te onthouden van wat door de afgoden besmet is,
van ontucht,
van wat verstikt is en van bloed.
“Want van oudsher heeft Mozes in elke stad mensen
die hem op sabbat in de synagoge voorlezen en prediken.”

TUSSENZANG                                    Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 10

Meldt aan de naties de heerlijkheid van de Heer.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Verkondigt zijn heil alle dagen.
Meld aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Zegt tot elkander : de Heer regeert !
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

ALLELUIA                                                          Lc. 24,46

Alleluia.
Christus moest lijden en sterven
en opstaan uit de doden,
en aldus binnengaan in zijn heerlijkheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                            Joh 15,9-11
Blijft in mijn liefde opdat uw vreugde volkomen moge worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad
zo heb ook Ik u liefgehad.
“Blijft in mijn liefde.
“Als gij mijn geboden onderhoudt
zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden
in zijn liefde blijf.
“Dit zeg Ik u
opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

165. Wij weten dat de technologie die gebaseerd is zeer vervuilende fossiele brandstoffen, vooral kolen, maar ook olie en in mindere mate gas, geleidelijk en zonder aarzelen moet worden vervangen. In afwachting van een brede ontwikkeling van hernieuwbare energie, die al begonnen zou moeten zijn, is het gewettigd te kiezen voor het minst schadelijk alternatief of zijn toevlucht te nemen tot overgangsoplossingen. In de internationale gemeenschap komt men echter niet tot adequate overeenkomsten omtrent de verantwoordelijkheid van degenen die de grootste kosten van de overgang op energiegebied moeten dragen. In de laatste decennia hebben milieukwesties aanleiding gegeven tot een breed publiek debat, dat in de maatschappij ruimte heeft doen ontstaan voor een opmerkelijk engagement en edelmoedige toewijding. Politiek en industrie antwoorden traag en zijn verre van opgewassen tegen de mondiale uitdagingen. In deze zin kan men zeggen dat, terwijl de mensheid van het postindustriële tijdperk misschien zal worden vermeld als een van de meest onverantwoordelijke van de geschiedenis, het te wensen is dat de mensheid aan begin van de 21ste eeuw de geschiedenis kan ingaan vanwege het feit dat het edelmoedig de eigen zware verantwoordelijkheden op zich heeft genomen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Thursday in the fifth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Today’s Gospel draws on the parable of the vine. Abide in my love; bring forth fruit. The parable itself, the image of the vine, is very deeply rooted in the Old Testament. In Hosea, Jeremiah, Ezekiel and in Psalm 89 we read that Israel itself is that vineyard. Is it far fetched then to say that Israel itself as a vineyard has failed in expectations ? Jesus Himself acts as the vine in its place. He is the true vine that will not disappoint, nor will the disciples, who as tendrils, connected to the vine, will bear rich fruit. They will be the new Israel.

FIRST READING    Acts 15, 7-21
I believe that one should not impose unnecessary burdens on those who are converted to God from paganism.

From the Acts of the Apostles

In those days, after much discussion back and forth
about the circumcision, Peter took the floor
and spoke to the apostles and elders :
“Men brethren,
You know that God chose me among you a long time ago,
so that the Gentiles might hear
the word of the gospel
and accept the faith.
“Well,
God who knows the hearts,
has spoken for them
by imparting to them the Holy Spirit
precisely as to us,
and he has not in any way
distinction between us and them,
but cleansed their hearts by faith.
“Wherefore then will ye now defy God
by putting a yoke on the disciples’ necks ,
which neither our fathers nor we have been able to bear?
“On the contrary,
just as they did, we also believe
be saved by the grace of the Lord Jesus.”
The whole assembly was silent,
and they listened to Barnabas and Paul
who told of the great miracles
which God had done through them among the Gentiles.
When they had finished
James took the floor and spoke :
“Men brothers ,
listen to me.
“Simeon has explained to us,
how God once looked down with mercy
and chose a people from among the Gentiles.
“The words of the prophets are in agreement with this,
as it is written:

Then I will return
And I will rebuild the ruined house of David.
Yes, I will rebuild its ruins
and I will restore them completely ,
so that the rest of the people will seek the Lord
together with all the Gentiles,
over whom My Name has been proclaimed.
“Thus speaks the Lord who does these things :
From eternity they have been known.

“Therefore I am of opinion for me
that one should not impose unnecessary burdens
on those who are converted from paganism to God,
but to prescribe to them
to abstain from what is contaminated by idols,
from fornication,
from what is asphyxiated and from blood.
“For from time immemorial Moses has had people in every city
who read and preached to him in the synagogue on Sabbath.”

INTERLUDIUM   Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 10

Report to the nations the glory of the Lord.

Sing to the Lord a new song,
Sing to the Lord, all nations.
Sing to the Lord and glorify his Name.

Proclaim his salvation all the days.
Report to the nations his glory,
his wondrous deeds to all nations.

Say to one another: the Lord rules!
He created the earth unshakably,
He governs the nations with equity.

ALLELUIA Lk. 24,46

Alleluia.
Christ had to suffer and die
and rise from the dead,
and thus enter into His glory.
Alleluia.

GOSPEL      John 15,9-11
Abide in my love that your joy may be complete.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to His disciples :
“As the Father has loved Me
so have I also loved you.
“Abide in my love.
“If ye keep my commandments
ye shall abide in my love,
as I, who have kept my Father’s commandments
abide in his love.
“This I say to you
That my joy may be in you
and your joy may become perfect.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

165. We know that technology based on highly polluting fossil fuels, especially coal, but also oil and to a lesser extent gas, must be replaced gradually and without hesitation. Pending the widespread development of renewable energy, which should have already begun, it is legitimate to choose the least harmful alternative or to resort to transitional solutions. However, the international community is failing to reach adequate agreements on the responsibility of those who must bear the greatest costs of the energy transition. In recent decades, environmental issues have given rise to a broad public debate, which has created space in society for a remarkable commitment and generous dedication. Politics and industry have been slow to respond and far from equal to the global challenges. In this sense, it can be said that while the humanity of the post-industrial era may be listed as one of the most irresponsible of history, it is to be wished that humanity at the beginning of the 21st century can go down in history for having nobly taken on its own heavy responsibilities.

To be continued            For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Woensdag in de vijfde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het hoeft ons niet te verwonderen dat er soms spanningen in onze geloofsgemeenschappen zijn. Die spanningen waren er ook al bij de eerste christenen. Oude tradities en nieuwe vormen van geloofsbeleving, de oudgedienden en de nieuwkomers, zien de dingen soms heel verschillend. Geloofsherbronning blijft voor ons allen daarbij een levensnoodzakelijke opdracht. Wat goed is, is wat ons helpt om onze innige verbondenheid met Christus nog te versterken. Daarin mogen wij elkaar tot steun en toeverlaat zijn.

EERSTE LEZING                                                 Hand. 15, 1-6

Een strijdvraag wordt voorgelegd aan de apostelen en de oudsten in Jeruzalem.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen waren er enige mensen die van Judea waren gekomen
en aan de broeders de leer verkondigden :
“Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden,
kunt ge niet gered worden.”
Toen hierover strijd ontstond
en Paulus en Barnabas
in een felle woordenwisseling met hen raakten,
droeg men Paulus en Barnabas
en enkele andere leden van de gemeente op
met deze strijdvraag
naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan.
Nadat hun door de gemeente uitgeleide was gedaan
reisden zij door Fenicië en Samaria,
waar ze alle broeders grote vreugde bereidden
door te vertellen van de bekering der heidenen.
Bij hun aankomst te Jeruzalem
werden zij ontvangen door de gemeente,
de apostelen en de oudsten,
en zij verhaalden alles
wat God met hun medewerking tot stand had gebracht.
Maar enige gelovigen,
afkomstig uit de partij der Farizeeën
stonden op en verklaarden
dat men hen moest besnijden,
en hun moest opleggen de Wet van Mozes te onderhouden.
De apostelen en de oudsten kwamen dus bijeen
om deze zaak te bezien.

TUSSENZANG                                                 Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !
of : Alleluia.

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd :
naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

ALLELUIA                                                           Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en ze volgen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Joh. 15, 1-8

Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem die draagt veel vrucht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijnbouwer.
“Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt
snijdt Hij af ;
en elke die wel vrucht draagt
zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen.
“Gij zijt al rein
dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb.
“Blijft in Mij
dan blijf Ik in u.
“Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,
zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.
“Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
“Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem
die draagt veel vrucht,
want los van Mij kunt gij niets.
“Als iemand niet in Mij blijft
wordt hij weggeworpen als de rank en verdort;
men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden.
“Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
“Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt :
dat gij rijke vruchten draagt ;
zo zult gij mijn leerlingen zijn.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

I. De dialoog over het milieu in de internationale politiek

164. Vanaf het midden van de vorige eeuw heeft na het overwinnen van veel moeilijkheden de tendens steeds meer opgeld gedaan om de planeet te beschouwen als een vaderland en de mensheid als een volk dat een gemeenschappelijk huis bewoont. Een wereld van onderlinge afhankelijkheid betekent niet alleen maar begrijpen dat de schadelijke gevolgen van levensstijlen, productie en consumptie allen treffen, maar vooral ervoor zorgen dat de oplossingen worden voorgesteld vanuit een wereldomvattend perspectief en niet alleen maar ter verdediging van de belangen van enkele landen. De onderlinge afhankelijkheid verplicht ons aan één wereld te denken, aan een gemeenschappelijk project. Maar dezelfde rede die gebruikt wordt voor een enorme technische ontwikkeling, slaagt er niet in doeltreffende vormen van internationaal beheer te vinden om de ernstige moeilijkheden van milieu en maatschappij op te lossen. Om de fundamentele problemen aan te pakken, die niet door acties van landen afzonderlijk kunnen worden opgelost, wordt een mondiale consensus onontbeerlijk, die bijvoorbeeld ertoe leidt een duurzame en gediversifieerde landbouw te plannen, hernieuwbare en weinig vervuilende vormen van energie te ontwikkelen, een grotere efficiëntie op het gebied van energie te stimuleren, een adequater beheer van de hulpbronnen van bos en zee te bevorderen en voor allen de toegang tot drinkwater te waarborgen.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________

Wednesday in the fifth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
It should not surprise us that there are sometimes tensions in our faith communities. Such tensions were present even among the first Christians. Old traditions and new forms of experiencing faith, the old-timers and the newcomers, sometimes see things very differently. In this regard, the renewal of faith remains a vital task for all of us. What is good is what helps us to further strengthen our close relationship with Christ. In this we may support and assist one another.

FIRST READING    Acts 15, 1-6

A question of conflict is presented to the apostles and elders in Jerusalem.

From the Acts of the Apostles

In those days there were some who had come from Judea
and proclaimed to the brethren the doctrine :
“If thou wilt not have thyself circumcised according to Mosaic custom ,
you cannot be saved.”
When a dispute arose about this
and Paul and Barnabas
got into a heated argument with them.
Paul and Barnabas and some other
members of the congregation,
with this question of dispute went
to the apostles and elders in Jerusalem.
After they were seen off by the congregation
they traveled through Phoenicia and Samaria,
where they gave great joy to all the brethren
by telling them of the conversion of the Gentiles.
On their arrival in Jerusalem
they were received by the congregation,
the apostles and the elders,
and they recounted all
God had accomplished with their cooperation.
But some of the believers,
from the party of the Pharisees
stood up and declared
that they should be circumcised
and command them to keep the Law of Moses.
So the apostles and the elders came together
to consider this matter.

INTERLUDIUM    Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5

How glad was I, when I was called :
We are going to God’s house !
or : Alleluia.

How happy was I, when I was called :
We are going to God’s house!
Now may my foot, Jerusalem,
enter thy gates.

Jerusalem, walled city,
so densely built:
to you the tribes are marching,
the tribes of God’s people.

They go according to the custom of Israel
worship the name of God.
There are the seats of the law,
the throne of David’s house.

ALLELUIA    John 10, 27

Alleluia.
My sheep listen to my voice, says the Lord,
and I know them and they follow me.
Alleluia.

GOSPEL    John 15, 1-8

He who abides in Me as I abide in him bears much fruit.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“I am the true vine
and my Father is the vinedresser.
“Every vine of mine that does not bear fruit
He cuts off ;
and every branch that bears fruit
He purifies, that it may bear more fruit.
“You are already pure
thanks to the word that I have spoken to you.
“Abide in me
and I will abide in you.
“As the vine cannot bear fruit by itself
but only if it abides in the vine,
so neither can you if you do not abide in Me.
“I am the vine, ye the tendril.
“He who abides in Me while I abide in him
he bears much fruit,
for apart from Me you can do nothing.
“If anyone does not abide in Me
he is cast away like the vine and withers;
one gathers them together, throws them into the fire and they burn.
“If ye abide in Me and My words abide in you
then ask what ye want and ye shall have it.
“By this my Father is glorified :
that ye bear rich fruit ;
so shall ye be my disciples.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

I. The dialogue on the environment in international politics

164. Since the middle of the last century, after overcoming many difficulties, the tendency has become more and more prevalent to consider the planet as a homeland and humanity as a people inhabiting a common house. A world of interdependence means not only understanding that the harmful effects of lifestyles, production and consumption affect all, but above all ensuring that solutions are proposed from a global perspective and not just in defense of the interests of a few countries. Interdependence obliges us to think of one world, of a common project. But the same reason used for enormous technical development fails to find effective forms of international management to solve the serious difficulties of the environment and society. To address the fundamental problems, which cannot be solved by actions of countries individually, a global consensus becomes indispensable, leading, for example, to plan a sustainable and diversified agriculture, to develop renewable and low-polluting forms of energy, to promote greater energy efficiency, to promote more adequate management of forest and marine resources, and to ensure access to drinking water for all.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________

Dinsdag in de vijfde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Gesterkt door de vrede die van Jezus komt, zijn de eerste christenen in staat hun werk en leven verder te zetten. Ook zij moesten tegenstand, haat en tweespalt  ondervinden. Deze dingen zijn bijna niet te vermijden. Christenen staan immers met hun twee voeten in de samenleving. Maar, zij weten dat lijden en kwelling niet het laatste woord hebben. Gedragen door éénzelfde geloof staan christenen sterk. Zij laten elkaar niet los!

EERSTE LEZING                                                  Hand. 14, 19-28

Zij vertelden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwamen er Joden van Antiochië en Ikonium
die het volk ompraatten.
Daarom stenigden zij Paulus
en sleepten hem buiten de stad
in de mening dat hij dood was.
Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan
richtte hij zich op en ging weer de stad binnen.
De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.
Nadat zij in die stad het Evangelie hadden verkondigd
en vele leerlingen hadden gewonnen,
keerden zij naar Lystra, Ikonium en Antiochië terug.
Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid,
spoorden hen aan in het geloof te volharden
en zeiden dat wij door vele kwellingen
het Rijk Gods moeten binnengaan.
In elke gemeente stelden zij
na gebed en vasten oudsten voor hen aan,
en vertrouwden hen toe aan de Heer
in wie zij nu geloofden.
Zij reisden door Pisidië naar Pamfylië,
predikten het woord in Perge
en bereikten Attalia.
Daar gingen ze scheep naar Antiochië
vanwaar zij,
aan Gods genade aanbevolen,
waren uitgegaan naar het werk dat zij volbracht hadden.
Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen
en vertelden alles
wat God met hun medewerking tot stand had gebracht,
en hoe Hij voor de heidenen de poort van het geloof had geopend.
Geruime tijd brachten ze daar bij de leerlingen door.

TUSSENZANG                                  Ps. 145(144), 10-11, 12-13ab, 21

Uw werken, Heer,
maken uw kracht aan de mensen bekend.
of :  Alleluia.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

Mijn mond bezingt de lof van de Heer
en alles wat leeft prijze eeuwig zijn Naam.

ALLELUIA                                                       Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de goede herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Joh. 14, 27-31a

Mijn vrede geef Ik u.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Vrede laat Ik u na;
mijn vrede geef Ik u.
“Niet zoals de wereld die geeft geef Ik hem u.
“Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.
“Gij hebt Mij horen zeggen :
Ik ga heen maar Ik keer tot u terug.
“Als gij Mij zoudt liefhebben
zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga
want de Vader is groter dan Ik.
“Nu, eer het gebeurt zeg Ik het u,
opdat gij wanneer het gebeurt zult geloven.
“Veel zal Ik niet meer met u spreken
want de vorst van de wereld is op komst.
“Weliswaar vermag hij niets tegen Mij,
maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb
en dat Ik handel zoals Hij Mij bevolen heeft.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Hoofdstuk vijf

Enkele richtlijnen voor oriëntatie en handelen

163. Ik heb de huidige situatie van de mensheid trachten te onderzoeken, zowel wat de breuken betreft die de planeet die wij bewonen, vertoont, als de diep menselijke oorzaken van de milieuverwoesting. Hoewel deze beschouwing van de werkelijkheid ons op zich al wijst op de noodzaak van een koerswijziging en suggereert maatregelen te nemen, willen wij nu wegen voor een dialoog schetsen die ons moeten helpen uit de spiraal van zelfvernietiging te komen waarin wij terecht aan het komen zijn.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Tuesday in the fifth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Strengthened by the peace that comes from Jesus, the first Christians were able to continue their work and life. They too had to face opposition, hatred and discord. These things are almost impossible to avoid. After all, Christians stand with their two feet in society. But, they know that suffering and torment are not the last word. Carried by the same faith, Christians stand strong. They will not let go of each other!

FIRST READING Acts 14, 19-28

They told of all that God had accomplished with their cooperation.

From the Acts of the Apostles

In those days there came Jews from Antioch and Ikonium
who were talking down the people.
Therefore they stoned Paul
and dragged him out of the city
believing that he was dead.
But when the disciples had gathered around him
he straightened up and went back into the city.
The next day he left with Barnabas for Derbe.
After they had preached the Gospel in that city
and won many disciples,
they returned to Lystra, Ikonium and Antioch.
There they confirmed the disciples in their good condition,
urged them to persevere in the faith
and said that through many afflictions
we must enter the kingdom of God.
In each congregation, after prayer and fasting, they
appointed elders for them ,
and entrusted them to the Lord
in whom they now believed.
They traveled through Pisidia to Pamphylia,
preached the word in Perge
and reached Attalia.
There they set sail for Antioch
from whence they,
recommended to God’s grace,
had gone forth to the work they had accomplished.
After their arrival they called the congregation together
and told them everything
God had accomplished with their cooperation,
and how He had opened to the Gentiles the gate of faith.
For quite some time they spent there with the disciples.

INTERLUDIUM   Ps. 145(144), 10-11, 12-13ab, 21

Your works, Lord,
make your power known to men.
or : Alleluia.

Your works shall praise You, Lord,
your pious ones shall praise you.
They extol the glory of Your rule,
they shall proclaim your power.

They make known Your power to men,
the splendor of Your kingdom.
Your kingdom is a kingdom for all ages,
your reign is for every generation.

My mouth sings the praises of the Lord
And all that lives praise his name forever.

ALLELUIA    John 10, 14

Alleluia.
I am the good shepherd, says the Lord.
I know my own and my own know me.
Alleluia.

GOSPEL   John 14, 27-31a

My peace I give to you.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to his disciples :
“Peace I leave you;
my peace I give to you.
“Not as the world gives it do I give it to you.
“Do not let your heart be troubled or become small-minded.
“Ye have heard Me say :
I am going but I am returning to you.
“If ye would love me
you would be glad that I am going to the Father.
For the Father is greater than I.
“Now, before it happens I tell you,
that when it comes ye may believe.
“Much will I no longer speak to thee
For the prince of the world is come.
“Though he be powerless against me,
but the world must know that I love the Father
and that I act as He has commanded Me.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

Chapter Five

Some guidelines for orientation and action

163. I have sought to examine the current situation of humanity, both in terms of the fractures that the planet we inhabit presents, and the deeply human causes of environmental devastation. While this consideration of reality in itself points us to the need for a change of course and suggests action to be taken, our aim now is to outline avenues for dialogue that should help us get out of the spiral of self-destruction in which we are falling.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

Maandag – HH. Filippus en Jakobus, apostelen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Filippus was een waarachtige getuige van de Heer. Hij wist door een weloverwegen catechese velen voor Christus te winnen. Zijn evangelisatiemethode is tot op vandaag actueel: mensen beluisteren, met hen op weg gaan, Christus verkondigen en hen tot geloof in Hem brengen. Jakobus had een ander charisma. Hij was de eerste bisschop van Jeruzalem en leidde daar met discretie en grote wijsheid de gemeenschap van de christenen. Hij bevorderde hun gebedsleven en vierde met hen de eucharistie. Ondanks zijn zachtheid en wijsheid werd hij toch ter dood gebracht, omwille van het evangelie.

EERSTE  LEZING            1 Kor. 15, 1-8

De Heer is verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Ik vestig uw aandacht op het evangelie dat ik u heb verkondigd,
dat gij hebt ontvangen,
waarop gij gegrondvest zijt
en waardoor gij ook gered wordt :
in welke bewoordingen heb ik het u verkondigd ?
Ik neem aan dat gij die onthouden hebt ;
anders zoudt gij het geloof zonder nadenken hebben aanvaard.

Op de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd
wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen,
namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden,
volgens de Schriften
en dat Hij begraven is,
en dat Hij is opgestaan op de derde dag,
volgens de Schriften,
en dat Hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de Twaalf.

Vervolgens is Hij verschenen
aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk,
van wie de meesten nog in leven zijn,
hoewel sommigen zijn gestorven.
Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus,
daarna aan alle apostelen.
En het laatst van allen is Hij ook verschenen aan mij,
de misgeboorte.

TUSSENZANG                      Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Hun roep weerklinkt over heel de aarde.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen ;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

ALLELUIA               Joh.14, 6b en 9c

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven,
zegt de Heer ;
wie Mij ziet, Filippus, ziet de Vader.
Alleluia.

EVANGELIE                Joh. 14, 6-14

Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
“Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
“Als gij Mij zoudt kennen
zoudt gij ook mijn Vader kennen.
“Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.”
Hierop zei Filippus :
“Heer, toon ons de Vader ;
dat is ons genoeg.”
En Jezus weer :
“Ik ben al zo lang bij u
en gij kent Mij nog niet, Filippus ?
“Wie Mij ziet, ziet de Vader.
“Hoe kunt ge dan zeggen :
Toon ons de Vader ?
“Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is ?
“De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf,
maar het is de Vader die,
blijvend in Mij,
zijn werk verricht.
“Gelooft Mij :
Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.
“Of gelooft het anders omwille van de werken.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
wie in Mij gelooft
zal ook zelf de werken doen die Ik doe.
“Ja, grotere dan die zal hij doen
omdat Ik naar de Vader ga.
“En wat gij ook zult vragen in mijn Naam,
Ik zal het doen
opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon.
“Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam
zal Ik het doen.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

162. De moeilijkheid om deze uitdaging serieus te nemen houdt verband met een ethisch en cultureel verval waarmee de ecologische crisis gepaard gaat. De postmoderne mens loopt voortdurend het gevaar individualistisch te worden en veel huidige maatschappelijke problemen moeten in verband worden gebracht met het egoïstisch zoeken naar onmiddellijke bevrediging, met de crises rond gezin en maatschappij en met de moeilijkheid om medemensen werkelijk te erkennen. Vaak heeft men te maken met een excessieve en kortzichtige consumptie van ouders die de kinderen schaadt. Kinderen die steeds meer moeilijkheden ondervinden om een eigen huis te verwerven en een gezin te stichten. Bovendien houdt dit onvermogen om serieus te denken aan de toekomstige generaties verband met ons onvermogen onze horizon te verbreden en te denken aan al degenen die van verdere ontwikkeling worden buitengesloten. Denken wij niet alleen aan de armen van de toekomst, het is ook goed aan de armen van vandaag te denken, die maar weinig jaren op deze aarde leven en niet meer kunnen wachten. Daarom “is er behalve een loyale solidariteit tussen de generaties ook een dringende morele behoefte om de solidariteit binnen eenzelfde generatie te hernieuwen”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Monday – HH. Philip and James, apostles

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION
Philip was a true witness for the Lord. He knew how to win many to Christ through deliberate catechesis. His method of evangelization is still current today: listening to people, going with them, proclaiming Christ and bringing them to faith in Him. James had a different charism. He was the first bishop of Jerusalem and led the community of Christians there with discretion and great wisdom. He promoted their prayer life and celebrated the Eucharist with them. Despite his gentleness and wisdom, he was nevertheless put to death, for the sake of the gospel.

FIRST READING 1 Cor. 15, 1-8

The Lord appeared to James, then to all the apostles.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

I call your attention to the gospel which I preached to you,
which you have received,
by which you are established
and by which you are also saved:
In what terms did I preach it to you?
I suppose you have memorized them ;
Otherwise you would have accepted the faith without thinking.

In the first place, I have handed down to you
what I myself have received as tradition,
namely that Christ died for our sins,
according to the Scriptures
and that He was buried,
and that He rose again on the third day,
according to the scriptures,
and that He appeared to Cephas and then to the Twelve.

Then He appeared
to more than five hundred brethren at once,
most of whom are still alive,
though some have died.
Next He appeared to James,
then to all the apostles.
And last of all He also appeared to me,
the misspent.

INTERLUDIUM Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Their call echoes throughout the earth.

The heavens proclaim God’s glory,
the firmament shows us the work of his hands.
The day calls it forth to the next day,
the night passes on to the night.

No word is spoken, no voice echoes,
not a sound is heard;
yet over all the earth their call rings out,
their message penetrates to the edge of the world.

ALLELUIA John 14, 6b and 9c

Alleluia.
I am the way, the truth and the life,
says the Lord ;
he who sees me, Philip, sees the Father.
Alleluia.

GOSPEL   John 14, 6-14

I have been with you so long and you have not yet known Me ?

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to his disciples :

“I am the way, the truth and the life.
“No one comes to the Father except through Me.
“If you would know me.
you would also know my Father.
“Already now ye know Him and see Him.”
At this Philip said :
“Lord, show us the Father ;
that is enough for us.”
And Jesus again :
“I have been with you so long
and ye know Me not yet, Philip?
“He who sees Me sees the Father.
“How then can you say :
Show us the Father?
“Do you not believe that I am in the Father and that the Father is in Me?
“The words that I tell you I do not speak of Myself,
but it is the Father who,
abiding in Me,
performs his work.
“Believe Me :
I am in the Father and the Father is in Me.
“Or else believe it for the sake of works.
“Verily, verily, I say unto you :
he that believeth in Me
shall also do for himself the works that I do.
“Yea, greater than these shall he do
because I go to the Father.
“And whatsoever ye shall ask in my name,
I will do it
that the Father may be glorified in the Son.
“If ye shall ask Me anything in My Name
I will do it.”

 

Laudato Si

 

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

162. The difficulty of taking this challenge seriously is linked to an ethical and cultural decay that accompanies the ecological crisis. Postmodern man is in constant danger of becoming individualistic, and many current social problems must be linked to the selfish search for immediate gratification, to the crises surrounding family and society, and to the difficulty of truly recognizing fellow human beings. Often one has to do with an excessive and short-sighted consumption of parents that harms the children. Children who experience increasing difficulties in acquiring a home of their own and starting a family. Moreover, this inability to think seriously about future generations is related to our inability to expand our horizons and think of all those who are excluded from further development. Not only do we think of the poor of the future, it is also good to think of the poor of today, who live only a few years on this earth and cannot wait any longer. Therefore, “in addition to loyal intergenerational solidarity, there is an urgent moral need to renew solidarity within the same generation.”

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________