http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de zesde paasweek

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het bericht over Apollos geeft ons enkele belangrijke mededelingen. Ten eerste dat we niet bang moeten zijn om voor ons geloof uit te komen. We groeien in het geloof, het is nooit af. Dat mag ons niet weerhouden om het niet met anderen te delen. Geloven in Jezus is naar anderen toegaan om hen te laten delen in de ontdekking die men zelf heeft gedaan. Ten tweede dat elke christen een verantwoordelijkheid heeft voor de geloofsoverdracht. We mogen het de zoekende mens niet onthouden Christus’ woorden te horen. Als het ons petje te boven gaat kunnen we de ander op de weg zetten naar andere christenen met een aanbeveling en met het verzoek hem goed te ontvangen.

EERSTE LEZING                  Hand. 18, 23-28

Paulus bewijst Apollos aan de hand van de Schriften dat Jezus de Messias is.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Nadat Paulus enige tijd te Antiochië had verbleven,
vertrok hij weer
en maakte een rondreis
achtereenvolgens door de landstreek Galatië en door Frygië
om er alle leerlingen te sterken.
Intussen was in Efeze een Jood aangekomen,
Apollos,
een Alexandrijn van afkomst
en een welsprekend man
die doorkneed was in de Schriften.
Hij had onderricht ontvangen in de weg des Heren,
sprak vol geestdrift
en gaf in bijzonderheden onderricht over alles wat Jezus betrof,
hoewel hij alleen het doopsel van Johannes kende.
Ook begon hij vrijmoedig in de synagoge op te treden.
Nadat Priscilla en Aquila hem gehoord hadden,
namen ze hem mee
en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit.
Toen hij wilde doorreizen naar Achaïa,
zonden de broeders aan de leerlingen een brief
met het verzoek hem goed te ontvangen.
Daar aangekomen
was hij door zijn genadegave van veel nut voor de gelovigen,
want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden
door aan de hand van de Schriften te bewijzen
dat Jezus de Messias was.

TUSSENZANG           Ps. 47(46), 2-3, 8-9, 10

Koning is God over heel de aarde.
of : Alleluia.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.

Vorsten en volkeren komen daar samen,
vereend met het volk van Abrahams God.
Aan God komt toe alle macht op aarde,
de Allerhoogste is Hij.

ALLELUIA                 Joh. 14, 18

Alleluia.
Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer :
Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug,
en uw hart zal zich verheugen.
Alleluia.

EVANGELIE                        Joh. 16, 23b-28

De Vader heeft u lief omdat gij Mij liefhebt en in Mij gelooft.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Wat gij de Vader ook zult vragen,
Hij zal het u geven in mijn Naam.
“Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam.
“Vraagt en gij zult verkrijgen
opdat uw vreugde volkomen zij,
“in beelden heb Ik hierover tot u gesproken ;
er komt een uur dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken,
maar Mij onomwonden
tegenover u zal uiten omtrent de Vader.
“Op die dag zult gij bidden in mijn Naam ;
het is niet nodig te zeggen
dat Ik bij de Vader uw voorspreker zal zijn,
want de Vader zelf heeft u lief omdat gij Mij liefhebt
en omdat gij gelooft dat Ik van God ben uitgegaan.
“Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen ;
weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.”

_____________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 De wijsheid van de Bijbelse verhalen 

65 . Zonder hier opnieuw de hele theologie van de schepping ter sprake te brengen, vragen wij ons af wat de grote Bijbelse verhalen ons zeggen over de relatie van het menselijk wezen met de wereld. In het eerste verhaal van het scheppingswerk in het boek Genesis bevat Gods plan de schepping van de mensheid. Na de schepping van man en vrouw wordt er gezegd dat “God alles bezag wat Hij gemaakt had, en zag dat het heel goed was” (Gen. 1, 31) . De Bijbel leert dat ieder menselijk wezen geschapen wordt voor de liefde, geschapen naar het beeld van en de gelijkenis met God.  Deze woorden laten ons de immense waardigheid van iedere menselijke persoon zien, die “niet alleen iets is, maar ook iemand. Hij is in staat zichzelf te kennen, zichzelf te bezitten en zichzelf in vrijheid te geven en in contact te treden met andere personen”. De heilige Johannes Paulus II heeft eraan herinnerd hoe de heel bijzondere liefde die de Schepper voor ieder menselijk wezen heeft, “hem een oneindige waardigheid verleent”. Zij die zich inzetten voor de verdediging van de waardigheid van de personen, kunnen in het christelijk geloof de diepste redenen vinden voor die inzet. Wat voor een wonderbaarlijke zekerheid is het te weten dat het leven van iedere persoon niet verloren gaat in een hopeloze chaos, in een wereld die door puur toeval wordt geregeerd of door cycli die zich zinloos herhalen! De Schepper kan tegen ieder van ons zeggen: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit” (Jer. 1, 5) . Wij zijn ontvangen in Gods hart en daarom “is ieder van ons de vrucht van een gedachte van God. Ieder van ons wordt gewild, ieder wordt bemind, ieder is noodzakelijk”. 

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________________________________________________

Saturday in the sixth week of Easter

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The message about Apollos gives us some important messages. Firstly, that we should not be afraid to speak out for our faith. We grow in faith, it is never finished. That should not stop us from sharing it with others. To believe in Jesus is to go to others and let them share in the discovery that we have made ourselves. Secondly, every Christian has a responsibility to pass on faith. We must not deny the seeking person to hear Christ’s words. If it is beyond us, we can put the other person on the road to other Christians with a recommendation and with the request to receive him well.

FIRST READING   Acts 18, 23-28

Paul proves to Apollos, using the Scriptures, that Jesus is the Messiah.

From the Acts of the Apostles

After Paul had stayed for some time in Antioch,
he left again
and made a tour
through the region of Galatia and then through Phrygia,
in order to strengthen all the disciples there.
In the meantime, a Jew had arrived in Ephesus,
Apollos,
an Alexandrian by birth
and an eloquent man
who was well versed in the Scriptures.
He had received instruction in the way of the Lord, spoke with enthusiasm and taught in detail about everything concerning Jesus,
although he only knew the baptism of John.
He also began to speak boldly in the synagogue.
After Priscilla and Aquila had heard him,
they took him away
and explained to him more precisely the way of God.
When he wanted to travel on to Achaïa,
the brothers sent a letter to the disciples
requesting that they receive him well.
When he arrived there
he was of great use to the believers through his gift of grace,
for he publicly and vigorously rebutted the Jews
by proving from the Scriptures
that Jesus was the Messiah.

INTERLUDIUM    Ps. 47(46), 2-3, 8-9, 10

King is God over all the earth.
or : Alleluia.

All nations, clap your hands,
rejoice before God with glad tidings.
For great is the Lord, and fearful everywhere,
a mighty prince over all the earth.

King is God over all the earth,
so sing a psalm to Him.
King is God over all nations,
sitting upon his holy throne.

Princes and peoples meet there,
united with the people of Abraham’s God.
To God belong all power on earth,
the Most High is He.

ALLELUIA John 14, 18

Alleluia.
I will not leave you orphaned, says the Lord:
I am going, but I will return to you,
and your hearts will rejoice.
Alleluia.

GOSPEL      John 16, 23b-28

The Father loves you because you love me and believe in me.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“Verily, verily, I say unto you :
Whatever you ask the Father,
He will give it to you in my name.
“Hitherto ye have asked nothing in my name.
“Ask and ye shall obtain
that your joy may be complete,
“in images I have spoken unto you;
I will speak to you no more in images, but will speak to you plainly about the Father.
“On that day you will pray in my name ;
it is not necessary to say that I will be your intercessor with the Father,
for the Father Himself loves you because you love Me
and because you believe that I came from God.
“I went out from the Father and came into the world;
Again I leave the world and go to the Father.”
___________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

 The wisdom of biblical stories

65. Without revisiting the whole theology of creation, let us ask what the great biblical stories tell us about the relationship of the human being to the world. In the first story of creation in the book of Genesis, God’s plan includes the creation of mankind. After the creation of man and woman, it is said that “God looked upon all that he had made, and saw that it was very good” (Gen 1:31). The Bible teaches that every human being is created for love, created in the image and likeness of God. These words show us the immense dignity of every human person, who “is not only something but also somebody. He is able to know himself, to possess himself and to give himself freely and in contact with other persons”. Saint John Paul II recalled how the very special love that the Creator has for every human being “gives him infinite dignity”. Those who are committed to defending the dignity of the individual can find in the Christian faith the deepest reasons for their commitment. What a wonderful assurance it is to know that the life of each person will not be lost in a hopeless chaos, in a world governed by pure chance or by cycles that repeat themselves pointlessly! The Creator can say to each one of us: “Before I formed you in your mother’s womb, I chose you” (Jer. 1:5). We are received into God’s heart and therefore “each one of us is the fruit of a thought of God. Each one of us is wanted, each one is loved, each one is necessary”.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Dutch Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_____________________________________________________________

Vrijdag – H. Augustinus van Canterbury, b.

Benedicteiner monnik. Wordt beschouwd als apostel van de Angelsaksen
Geboren 525 ? Overleden 26 mei 604

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikkin

Overweging
Paulus wordt door de omstandigheden genoodzaakt in Korinte te blijven. Hij leeft daar actief mee met de christenen. Ze vieren de eucharistie. Ze voeden elkaars geloof. Ze vieren verbondenheid met elkaar. Ook als onze levenskring beperkt is geworden, hebben wij een zending naar elkaar toe. De mensen rondom ons rekenen op onze geloofsgetuigenis, ook al merken wij dat niet altijd. Wij hoeven niet te zwijgen of ons weg te steken. Integendeel: Wat uitgesproken en beleefd wordt, versterkt. Dat is het werk van Gods Geest!

 

EERSTE LEZING                Hand. 18, 9-18

In deze stad behoren veel mensen Mij toe.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Toen Paulus te Korinte verbleef
sprak de Heer in een nachtelijk visioen tot hem :
“Wees niet bevreesd
maar spreek, en zwijg niet.
“Ik ben met u
en niemand zal u aanraken om u kwaad te doen,
want in deze stad behoren veel mensen Mij toe.”
Anderhalf jaar bleef hij daar wonen
terwijl hij bij hen het woord Gods onderwees.
Onder het proconsulaat echter van Gallio in Achaïa
keerden de Joden zich als één man tegen Paulus
en brachten hem voor de rechtbank.
Zij verklaarden :
“Deze man tracht de mensen over te halen
tot onwettige godsverering.”
Paulus wilde juist iets zeggen
toen Gallio de Joden antwoordde:
“Als het ging over een of ander onrecht of ernstig misdrijf, Joden,
zou ik u vanzelfsprekend geduldig aanhoren.
“Maar zijn het twisten over een woord,
over namen en over die Wet van u,
dan moet gij zelf maar zien.
“Daarover wil ik geen rechter zijn.”
Hij joeg ze van zijn rechterstoel weg.
Nu wierpen allen zich op Sóstenes, de overste van de synagoge,
en gaven hem voor de rechterstoel een pak slaag.
Gallio trok er zich niets van aan.
Paulus bleef daar nog vele dagen,
nam toen afscheid van de broeders
en ging in gezelschap van Priscilla en Aquila scheep naar Syrië.
Eerst had hij in Kenchreë zijn hoofdhaar laten afknippen
want hij stond onder gelofte.

TUSSENZANG          Ps. 47(46), 2-3, 4-5, 6-7

Koning is God over heel de aarde.
of: Alleluia

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

Volkeren levert Hij aan ons uit
en naties legt Hij aan onze voeten.
Hij kiest het erfdeel voor ons uit,
de trots van Jakob, zijn welbeminde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied !

ALLELUIA                   Joh. 16, 28

Alleluia.
Ik ben van de Vader uitgegaan
en in de wereld gekomen ;
weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.
Alleluia.

 

EVANGELIE                      Joh. 16, 20-23a

Uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Gij zult wenen en weeklagen
terwijl de wereld zich zal verheugen.
“Gij zult bedroefd zijn,
maar uw droefenis zal in vreugde verkeren.
“Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd
omdat haar uur gekomen is ;
maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht
denkt zij niet meer aan de pijn,
van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen.
“Zo zijt ook gij nu wel bedroefd,
maar wanneer Ik u zal weerzien zal uw hart zich verheugen
en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen.
“Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen.”

___________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

64. Anderzijds wil ik, ook al biedt deze Encycliek een opening voor een dialoog met allen om samen te zoeken naar wegen van bevrijding, vanaf het begin laten zien hoe de geloofsovertuigingen de Christenen, en gedeeltelijk ook andere gelovigen, belangrijke motiveringen bieden om de zorg op zich te nemen voor de natuur en de meest broze broeders en zusters. Als alleen al het feit dat wij menselijke wezens zijn, de mensen ertoe beweegt te zorgen voor het milieu waarvan zij een deel zijn, “voelen de Christenen in het bijzonder dat hun taken binnen de schepping en hun plichten ten aanzien van de natuur en de Schepper deel uitmaken van hun geloof”.  Daarom is het een weldaad voor de mensheid en de wereld dat wij gelovigen beter de ecologische verplichtingen erkennen die voortvloeien uit onze overtuigingen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday – St. Augustine of Canterbury, b.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
 Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Paul is forced by circumstances to stay in Corinth. There he actively participates with the Christians. They celebrate the Eucharist. They nourish each other’s faith. They celebrate solidarity with each other. Even if our circle of life has become limited, we have a mission to each other. The people around us count on our testimony of faith, even if we do not always notice it. We do not have to remain silent or hide away. On the contrary: what is spoken and experienced is strengthened. That is the work of God’s Spirit!

 

FIRST READING Acts 18, 9-18

In this city many people belong to Me.

From the Acts of the Apostles

When Paul was in Corinth
the Lord spoke to him in a night vision:
“Do not be afraid
but speak, and do not be silent.
“I am with you
and no one will touch you to hurt you,
for in this city many people belong to Me.”
For a year and a half he remained there
while he taught the word of God among them.
But under the proconsulship of Gallio in Achaïa
the Jews turned against Paul as one man 
and brought him to trial.
They declared :
“This man is trying to persuade the people
to unlawful divine worship.”
Paul was just about to say something
when Gallio answered the Jews:
“If it were a question of some injustice or serious crime, Jews,
I would, of course, listen to you patiently.
“But are they quarrelling about a word,
over names and over this law of yours,
then you must see for yourself.
“On that I will not be a judge.”
He chased them away from his judgment seat.
Now all threw themselves upon Sóstenes, the ruler of the synagogue,
and beat him up in front of the Judges’ bench.
Gallio did not care.
Paul remained there for many days,
then he said goodbye to the brothers
and, accompanied by Priscilla and Aquila, set sail for Syria.
First he had his hair cut off in Kenchreae, for he was under vow.

INTERLUMINUM    Ps. 47(46), 2-3, 4-5, 6-7

King is God over all the earth.
or: Alleluia

All nations, clap your hands,
Rejoice before God with glad tidings.
For great is the Lord, and fearful everywhere,
a mighty prince over all the earth.

Peoples he delivers to us
and nations he lays at our feet.
He chooses the inheritance for us,
the pride of Jacob, his beloved.

God ascends to the throne with loud cheering,
the Lord with the sound of trumpets.
Sing now to God, let your singing be heard,
to our King a song of praise!

ALLELUIA John 16, 28

Alleluia.
I have gone forth from the Father
and come into the world;
I leave the world and go to the Father.
Alleluia.

 

GOSPEL      John 16, 20-23a

Your joy no one will be able to take away from you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“Verily, verily, I say unto you :
You will weep and lament
while the world shall rejoice.
“You will be sad,
but your sorrow will be turned into joy.
“When the woman gives birth, she is sorrowful
because her hour has come.
But when she has brought the child into the world
she thinks no more of the pain,
of joy that a human being has come into the world.
“And now ye are also in sorrow,
but when I see you again your heart will rejoice
and your joy no one can take away from you.
“On that day you will question Me about nothing.”

___________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the Care of the Common Home by Pope Francis

64. On the other hand, although this Encyclical offers an opening for dialogue with all in order to seek together paths of liberation, I would like to show from the outset how the beliefs offer Christians, and in part other believers, important motivations to take care of nature and the most fragile of brothers and sisters. If the mere fact that we are human beings prompts people to care for the environment of which they are a part, “Christians feel particularly that their tasks within creation and their duties towards nature and the Creator are part of their faith”. 1 Therefore, it is a benefit to humanity and the world that we, as believers, better recognise the ecological obligations that flow from our convictions.

 

To be continued                        For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Donderdag – Hemelvaart van de Heer

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

__________________________________________________________________________________

Openingswoord
Met Hemelvaart vieren we dat Jezus is thuisgekomen in God,
dat bedoelen christenen met ‘hemel’.
Jezus bleef zijn leven lang trouw
aan Gods plan van liefde met de wereld,
zelfs toen die Hem naar het leven stond.
Dit ‘ja’ wordt door de Vader bevestigd.
Ook wij worden vandaag uitgenodigd
om ‘ja’ te blijven zeggen
en in de kracht van de Geest blije getuigen te zijn
van de komst van Gods Koninkrijk.

                                                                    

EERSTE LEZING Hand. 1,1-11

Ten aanschouwen van hen werd de Heer omhooggeheven. 

Uit de Handelingen van de Apostelen

Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven
over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag,
waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen
die Hij door de heilige Geest had uitgekozen,
en waarop Hij ten hemel werd opgenomen.
Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen
dat Hij in leven was.
Hij verscheen hun gedurende veertig dagen
en sprak met hen over het Rijk Gods.
Terwijl Hij met hen at
beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten,
maar de belofte van de Vader af te wachten
die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt:
“Johannes doopte met water,
maar gij zult over enkele dagen
gedoopt worden met de heilige Geest.”
Terwijl zij eens bijeengekomen waren
stelden zij Hem de vraag:
“Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?”
Maar Hij gaf hun ten antwoord:
“Het komt u niet toe dag en uur te kennen
die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld.
Maar gij zult kracht ontvangen
van de heilige Geest die over u komt,
om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem,
in geheel Judea en Samaria
en tot het einde der aarde.”
Na deze woorden
werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden,
stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden:
“Mannen van Galilea,
wat staat ge naar de hemel te kijken?
Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel,
zal op dezelfde wijze wederkeren
als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Antwoordpsalm                                     Ps.  47(46), 2-3, 6-7, 8-9

Keervers
God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied!

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.

TWEEDE LEZING                                  Hebr. 9, 24-28; 10, 19-23

Christus is de hemel zelf binnengegaan.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Christus is niet het heiligdom binnengegaan dat
– door mensenhanden gemaakt –
slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom;
Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu
voor onze zaak bij God present te zijn.
Ook hoeft Hij zich daar niet telkens opnieuw te offeren,
terwijl de hogepriester, jaar in jaar uit
het allerheiligste binnengaat, met bloed dat niet het zijne is.
Anders had Christus meerdere malen moeten lijden,
vanaf het begin van de wereld;
maar in feite is Hij slechts één maal verschenen,
op het hoogtepunt van de geschiedenis
om door zijn offer de zonden te delgen.
Het is het lot van de mens één maal te sterven
en daarna komt het oordeel;
zo is ook Christus één maal geofferd
omdat Hij de zonden van allen op zich had genomen;
als Hij een tweede maal verschijnt zal het zijn
los van de zonde,
om heil te brengen aan allen die naar Hem uitzien.

Door het bloed van Jezus, broeders en zusters,
hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom.
In zijn eigen lichaam
heeft Hij voor ons de nieuwe, levende weg gebaand,
dwars door het voorhangsel heen.
We hebben nu
‘die grote priester die over het huis van God is aangesteld’.
Laten we dan dichterbij komen,
maar met een oprecht hart
en in de volle overtuiging van ons geloof,
ons hart rein gesprenkeld van alle schuldbesef,
ons lichaam gewassen met zuiver water.
Laten we onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop,
want Hij die de beloften deed is betrouwbaar.

Vers voor het evangelie                          Mt. 28, 19a.20                        

Alleluia.
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen,
zegt de Heer;
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.

EVANGELIE                                           Lc. 24, 46-53

En terwijl Hij hen zegende, werd Hij ten hemel opgenomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Zó spreken de Schriften over het lijden en het sterven
van de Messias
en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag,
over de verkondiging onder alle volkeren,
van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam.
Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.
Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is;
blijft dus in de stad
totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust.”

Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Betanië,
Hij hief de handen omhoog en zegende hen.
En terwijl Hij hen zegende verwijderde Hij zich van hen
en Hij werd ten hemel opgenomen.
Zij aanbaden Hem
en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug.
Zij hielden zich voortdurend op in de tempel
en zij verheerlijkten God.

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

 Het licht dat het geloof biedt 

63. Als wij rekening houden met de complexiteit van de ecologische crisis en de talrijke oorzaken ervan, zouden wij moeten erkennen dat de oplossingen niet kunnen komen van één manier om de werkelijkheid te interpreteren en te veranderen. Het is noodzakelijk ook zijn toevlucht te nemen tot de verschillende culturele rijkdommen van de volken, tot kunst en poëzie, tot het innerlijke leven en de spiritualiteit. Als men werkelijk een ecologie wil opbouwen die het ons mogelijk maakt alles te herstellen wat wij hebben vernietigd, dan mag geen enkele tak van de wetenschappen, geen enkele vorm van wijsheid worden verwaarloosd, evenmin die van de godsdienst met haar eigen taal. Bovendien staat de Katholieke Kerk open voor de dialoog met het filosofische denken en dat maakt het haar mogelijk verschillende syntheses tussen geloof en rede tot stand te brengen. Wat de sociale kwesties betreft, kan men dit constateren in de ontwikkeling van de sociale leer van de Kerk , geroepen om zich, uitgaande van de nieuwe uitdagingen, steeds te verrijken.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Thursday – Ascension of the Lord

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

__________________________________________________________________________________

Opening words
At Ascension we celebrate Jesus coming home to God,
That is what Christians mean by ‘heaven’.
Jesus remained faithful throughout his life
to God’s plan of love with the world,
even when it was killing him.
This ‘yes’ is confirmed by the Father.
We too are invited today
to keep saying ‘yes
and, in the power of the Spirit, to be joyful witnesses
of the coming of God’s Kingdom.
FIRST READING Acts 1,1-11

In front of them the Lord was lifted up. 

From the Acts of the Apostles

I wrote my first book, Teóphilus, about everything
about all that Jesus did and taught up to the day
when He gave His commission to the apostles
whom He had chosen by the Holy Spirit,
and after which He was taken up to heaven.
After His death He showed them with many proofs
that he was alive.
He appeared to them for forty days
and spoke to them of the kingdom of God.
While he was eating with them
He commanded them not to leave Jerusalem,
but to await the promise of the Father
which, He said, you have heard from Me:
“John baptised with water,
but in a few days you will be
baptised with the Holy Spirit.
And when they were once assembled
they asked Him the question:
“Lord, wilt Thou at this time restore the kingdom to Israel?”
But He answered them:
“It is not for you to know the day and hour
which the Father has set in His power.
But you shall receive power
of the Holy Spirit who is coming upon you
to be my witnesses in Jerusalem,
in all Judea and Samaria
and to the end of the earth.”
After these words
He was lifted up in their presence
and a cloud took Him from their sight.
As they gazed anxiously at Him at the moment of His ascension,
suddenly two men in white robes stood before them and said:
“Men of Galilee!
What are you gazing at in the sky?
This Jesus, who has been taken away from you into heaven,
will return in the same way
as you have seen Him go to heaven.”

Responsorial   Ps. 47(46), 2-3, 6-7, 8-9

Refrain
God ascends to the throne with loud cheering,
the Lord with sounding of trumpets.

All nations, clap your hands,
Rejoice before God with glad tidings.
For the Lord is great and all-pervading,
a mighty prince over all the earth.

God ascends to the throne with loud cheering,
the Lord with the sound of trumpets.
Sing now to God, let your singing be heard,
to our King a song of praise!

King is God over all the earth,
so sing a psalm to Him.
King is God over all nations,
sitting upon his holy throne.

SECOND READING         Hebrews 9, 24-28; 10, 19-23

Christ has entered heaven itself.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Christ did not enter the sanctuary made
– made by human hands –
is only a symbol of the true sanctuary;
He entered heaven itself in order to be present there with God for our cause.
Nor does He have to sacrifice Himself there again and again,
whereas the high priest, year in year out enters
the Most Holy Place with blood that is not his own.
Otherwise Christ would have had to suffer several times,
from the beginning of the world;
but in fact He appeared only once,
at the height of history
in order to expiate sins through his sacrifice.
It is man’s lot to die once
and after that the judgement comes;
thus Christ too was sacrificed once
because He had taken the sins of all upon Himself;
If He appears a second time it will be
apart from sin,
to bring salvation to all who look for Him.

Through the blood of Jesus, brothers and sisters,
we have been given free access to the sanctuary.
In his own body
He has paved the new, living way for us,
right through the veil.
We now have ’the great priest appointed over the house of God’.
Let us then draw near,
but with a sincere heart
and in the full conviction of our faith,
our hearts sprinkled clean from all guilt,
our bodies washed with pure water.
Let us hold fast to the confession of our hope,
for He who made the promises is trustworthy.

Verse for the Gospel Mt 28:19a,20 

Alleluia.
Go therefore and make disciples of all nations,
says the Lord;
I am with you always, even to the end of the world.

GOSPEL     Lk 24, 46-53

And while he was blessing them, He was taken up to heaven.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time Jesus said to His disciples:
“This is what the Scriptures say about the suffering and death of the Messiah,
and of his resurrection from the dead on the third day,
about the proclamation among all nations,
of the repentance and forgiveness of sins in his name.
Beginning with Jerusalem, you must bear witness to all this.
Therefore I send unto you that which is promised by my Father;
so abide in the city
until thou be equipped with power from on high.”

Now He led them out as far as Bethany,
He raised His hands and blessed them.
And while He was blessing them He removed Himself from them
and He was taken up to heaven.
They worshiped Him
and they returned to Jerusalem with great joy.
They were continually in the temple
and they glorified God.

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

 The light that faith offers

63. Considering the complexity of the ecological crisis and its many causes, we should recognise that solutions cannot come from one single way of interpreting and changing reality. It is also necessary to resort to the various cultural resources of peoples, to art and poetry, to the inner life and spirituality. If we really want to build an ecology that enables us to restore all that we have destroyed, then no branch of science, no form of wisdom, nor that of religion with its own language can be neglected. Moreover, the Catholic Church is open to dialogue with philosophical thought, and this enables it to establish various syntheses between faith and reason. As far as social issues are concerned, this can be seen in the development of the Church’s social teaching, which is called to enrich itself in response to new challenges.

To be continued                            For previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Woensdag – H. Beda, de Eerbiedwaardige, pr. en krkl. – H. Grgorius VII, paus – H. Maria Magdalena de’ Pazzi, mgd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Met onrecht en lijden krijgt iedere mens wel te maken. De gelovige ontsnapt daar evenmin aan. Paulus toont ons wat de reactie van een christen is. Hij mag zich door lijden, haat, spot en onrecht niet laten neerdrukken. Zich in een hoekje wegsteken kan de indruk geven dat men zich gewonnen geeft, de overmacht van het kwaad aanvaardt. Soms moet men wegtrekken. Dat is niet hetzelfde als vluchten. Aanvaardt men ons getuigenis hier niet, dan kunnen wij het elders brengen. Er zullen plaatsen en mensen zijn die de Blijde Boodschap wel aanvaarden, daar kunnen we van op aan!

EERSTE LEZING                  Hand. 17,15.22-18,1
Wat ge vereert zonder het te kennen dat kom Ik u verkondigen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen brachten Paulus’ begeleiders hem weg tot Athene
en vertrokken met de boodschap voor Silas en Timoteüs
om zich zo snel mogelijk weer bij hem te voegen.
In Athene aangekomen
ging Paulus midden op de Areopagus staan
en nam het woord :
“Mannen van Athene,
ik zie aan alles hoeveel ontzag gij hebt voor hogere wezens.
“Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert
ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift :
Aan een onbekende god.
“Welnu,
wat gij vereert zonder het te kennen
dat kom ik u verkondigen.
“De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is,
Hij die de Heer is van hemel en aarde
woont niet in door handen gemaakte tempels.
“Ook wordt Hij niet door mensenhanden verzorgd
alsof Hij iemand nodig had,
want zelf geeft Hij aan ieder leven en adem
ja alles.
“Heel het mensengeslacht deed Hij uit één ontstaan,
om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen,
waarbij Hij de seizoenen vaststelde
en de grenzen van hun woongebied ;
en om God te zoeken,
of zij misschien al tastende Hem zouden vinden.
“Hij is immers niet ver van ieder van ons.
“Want door Hem hebben wij het leven,
het bewegen en het zijn ;
zoals sommigen van uw eigen dichters hebben gezegd :
Want wij zijn van zijn geslacht.
“Als wij dus tot Gods geslacht behoren,
moeten we niet menen
dat het goddelijke gelijken zou op goud of zilver of steen,
op een voortbrengsel van menselijke kunde en vernuft.
“Zonder acht te slaan op die tijden van onwetendheid,
laat God thans aan de mensen de boodschap brengen
dat zij zich allen en overal moeten bekeren.
“Hij heeft immers een dag vastgesteld,
waarop Hij de wereld naar rechtvaardigheid gaat oordelen
door een man die Hij daartoe heeft bestemd.
“Aan allen gaf Hij het bewijs daarvan
door Hem uit de doden te doen opstaan.”

Maar toen zij van de opstanding der doden hoorden
spotten sommigen daarmee
terwijl anderen zeiden :
“Daarover zullen wij u bij gelegenheid nog wel eens horen.”
Zo ging Paulus van hen weg.
toch sloten sommigen zich bij hem aan
en kwamen tot het geloof,
onder wie Dionysius de Areopagiet
en een vrouw die Damaris heette
en nog anderen.
Hierna vertrok Paulus uit Athene en kwam in Korinte.

TUSSENZANG                Ps  148, 1-2, 11-12ab, 12c-14a, 14bcd

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Looft de Heer, vanuit heel de hemel;
looft Hem, al wat hierboven is.
Looft Hem, al zijn engelenscharen,
looft Hem, heel zijn legermacht.

Vorsten der aarde met al uw volken,
heren en rechters in heel het land ;
jonge mannen en jonge meisjes,
grijsaards en kinderen, allen bijeen :

Laat hen nu prijzen de Naam van de Heer,
want deze Naam is alleen verheven.
Roemrijk is Hij boven aarde en hemel.

Roemvol maakte Hij ook zijn volk.
Hij is de glorie van al zijn getrouwen,
van Israëls volk, zijn eigen bezit.

ALLELUIA

Alleluia.
Hij die alles riep in het bestaan
en zich ontfermde over ons, zijn mensen,
Hij is verrezen, Christus, de Heer !
Alleluia.

EVANGELIE                  Joh. 16, 12-15
De Geest der waarheid zal u tot de volle waarheid brengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Nog veel heb Ik u te zeggen,
maar gij kunt het nu niet verdragen.
“Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid,
zal Hij u tot de volle waarheid brengen ;
Hij zal niet uit zichzelf spreken
maar spreken al wat Hij hoort
en u de komende dingen aankondigen.
“Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft,
omdat al wat de Vader heeft het mijne is.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Tweede hoofdstuk   Het evangelie van de Schepping 

62 . Waarom nemen wij in dit document, dat gericht is tot alle mensen van goede wil, een hoofdstuk betreffende de geloofsovertuigingen op? Ik ben mij ervan bewust dat op het gebied van de politiek en het denken sommigen het idee van een Schepper krachtig afwijzen of het voor irrelevant houden, zodat zij de rijkdom die de godsdiensten kunnen bieden voor een integrale ecologie en de volledige ontwikkeling van het menselijk geslacht, verbannen naar het terrein van het irrationele. Andere keren veronderstelt men dat deze een subcultuur vormen die men eenvoudigweg moet tolereren. Wetenschap en religie, die een verschillende benadering van de werkelijkheid bieden, kunnen echter in een intensieve en voor beide productieve dialoog treden.

 

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Wednesday  – St. Beda, the Venerable, pr. and clgm. – St. Grgorius VII, pope – St. Mary Magdalene de’ Pazzi, virg.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Injustice and suffering are something that every human being has to deal with. The believer does not escape them either. Paul shows us what the reaction of a Christian is. He must not let suffering, hatred, ridicule and injustice weigh him down. To tuck oneself away in a corner can give the impression that one gives in, accepts the supremacy of evil. Sometimes we have to pull away. This is not the same as fleeing. If people do not accept our testimony here, we can take it elsewhere. There will be places and people who will accept the Good News, we can be sure of that!

FIRST READING   Acts 17,15,22-18,1
What you worship without knowing I come to proclaim to you.

From the Acts of the Apostles

In those days Paul’s companions took him away to Athens
and left with the message for Silas and Timothy
to join him again as soon as possible.
Arriving in Athens
Paul stood in the middle of the Areopagus
and took the floor :
“Men of Athens ,
I see by everything how much awe ye have of higher beings.
“For as I walked about and looked at all that you worship
I even discovered an altar with the inscription :
To an unknown god.
“Now then,
what you worship without knowing it
I have come to tell you.
“The God who made the world and all that is in it,
who is Lord of heaven and earth
dwells not in temples made by hands.
“Nor is He cared for by human hands
as if He needed someone ,
for He Himself gives to each one life and breath
yes everything.
“All the race of men He made to arise from one,
to inhabit the whole surface of the earth,
establishing the seasons
and the boundaries of their habitation ;
and to seek God,
that they might find Him by groping.
“For He is not far from each one of us.
“For through Him we have life ,
the moving and the being ;
as some of your own poets have said :
For we are of His generation.
“If, therefore, we belong to God’s lineage ,
we must not think
that the divine would resemble gold or silver or stone,
to a product of human skill and ingenuity.
“Without heeding those times of ignorance ,
let God now bring to mankind the message
that they should all and everywhere repent.
“For He has appointed a day ,
when He will judge the world according to His justice
by a man whom He has appointed for the purpose.
“To all He gave the proof of it
by raising Him from the dead.”

But when they heard of the resurrection of the dead
some mocked it
while others said :
“About that we will hear you on occasion.”
Thus Paul went away from them.
Yet some joined him
and came to faith,
among whom were Dionysius the Areopagite
and a woman named Damaris
and others.
After this Paul left Athens and came to Corinth.

  INTERLUDIUM  Ps 148, 1-2, 11-12ab, 12c-14a, 14bcd

Full are heaven and earth of your glory.

Praise the Lord, from all heaven;
praise Him, all that is above.
Praise Him, all His angelic hosts,
praise Him, all his armies.

Princes of the earth with all your peoples,
lords and judges in all the land;
young men and young girls,
greybeards and children, all together:

Let them now praise the Name of the Lord ,
for this Name alone is exalted.
Glorious is He above earth and heaven.

Glorious also He made His people.
He is the glory of all His faithful,
of Israel’s people, His own possession.

ALLELUIA

Alleluia.
He who called all into existence
and had mercy on us, His people,
He is risen, Christ the Lord!
Alleluia.

GOSPEL      John 16, 12-15
The Spirit of truth will bring you to the full truth.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“Still much have I to say to you ,
but you cannot bear it now.
“When, however, He comes, the Spirit of truth,
he will bring you to the full truth;
He will not speak by himself
but speak all things that He hears
and announce to you things to come.
“He will glorify Me because He will proclaim to you
what He has received from Me,
because all that the Father has is Mine.”

_________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

Second chapter     The Gospel of Creation 

62 . Why do we include a chapter on beliefs in this document, which is addressed to all people of good will? I am aware that in the field of politics and thought some people firmly reject the idea of a Creator or consider it irrelevant, relegating to the realm of the irrational the riches that religions can offer for an integral ecology and the full development of the human race. Other times, they presume to form a subculture that must simply be tolerated. Science and religion, which offer different approaches to reality, can, however, engage in an intensive and mutually productive dialogue.

 

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

 

 

 

Dinsdag in de zesde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Zelfs als zij in de gevangenis geworpen worden blijven zij vertrouwen op de Heer. Ze gaan niet over tot geweld. Zij kiezen voor het stille verzet, zoals ook Christus dat deed. Ze beginnen te bidden en te zingen. De andere gevangenen snappen er niets meer van. Paulus en Silas kunnen zingen en bidden omdat zij geloven in Gods bevrijding. Als ze daarover ondervraagd worden zeggen ze klaar en duidelijk: ‘Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden.’ Hun gebed en hun gezangen zijn een krachtig geloofsgetuigenis. Is dat bij ons ook al zo?

EERSTE  LEZING                       Hand. 16, 22-34
Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen liep het volk van Filippi
tegen Paulus en Silas te hoop,
waarop de magistraten bevel gaven
hun de kleren van het lijf te rukken
en hen met roeden te geselen.
Nadat men hun een flink aantal slagen had toegediend
wierp men hen in de gevangenis
en gaf opdracht aan de gevangenbewaarder
ze streng te bewaken.
Op dit nadrukkelijk bevel
zette deze hen in de binnenste kerker
en sloot hun voeten in het blok.
Rond middernacht
waren Paulus en Silas in gebed en zongen Gods lof
terwijl de gevangenen naar hen luisterden.
Plotseling kwam er een zo hevige schok
dat de gevangenis beefde op haar fundamenten.
Meteen vlogen alle deuren open
en sprongen de boeien van alle gevangenen los.
De gevangenbewaarder schrok wakker,
en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden
trok hij zijn zwaard
en wilde zelfmoord plegen,
omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren.
Maar Paulus riep met luide stem:
“Doe uzelf geen kwaad,
we zijn allen nog hier.”
De man vroeg nu om licht,
snelde naar binnen
en viel sidderend Paulus en Silas te voet.
Hij leidde hen naar buiten en zei:
“Heren, wat moet ik doen om gered te worden?”
Zij antwoordden:
“Geloof in de Heer Jezus,
dan zult gij en uw huis gered worden.”
Daarop verkondigden zij het woord des Heren
aan hem en al zijn huisgenoten.
Nog in dat nachtelijke uur nam hij hen mee
en hij waste hun wonden.
Terstond daarna werd hij met al de zijnen gedoopt.
Hij bracht ze naar zijn woning,
en zette hun een maaltijd voor,
verheugd omdat hij met heel zijn gezin nu in God geloofde.

Tussenzang                  Ps. 138(137), 1-2a, 2bc-3, 7c-8

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding, Heer.
Alleluia.

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding:
De Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;
vergeet het maaksel van uw handen niet!

Alleluia

Alleluia.
Christus stond op uit het graf
en werd een Licht voor allen
die Hij vrijkocht in zijn bloed
Alleluia.

 

EVANGELIE                   Joh. 16, 5-11

Als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Thans ga ik naar Hem die mij gezonden heeft,
en niemand van u vraagt Mij:
Waar gaat Gij heen?”
Omdat ik u dit gezegd heb is uw hart vol droefheid.
Toch zeg Ik u de waarheid:
Het is goed voor u dat Ik heen ga;
want als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen.
Nu Ik wel ga zal Ik Hem tot u zenden.
Eenmaal gekomen
zal Hij de wereld het overtuigend bewijs leveren
van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:
Van wat zonde is omdat zij niet in Mij geloven;
van wat gerechtigheid is,
omdat Ik naar de Vader ga, zodat gij Mij niet meer ziet;
van wat oordeel is, omdat de vorst dezer wereld geoordeeld is.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

61. De Kerk heeft geen reden om over veel concrete kwesties een definitief woord voor te stellen en begrijpt dat zij moet luisteren naar een eerlijk debat tussen de geleerden en dit moet bevorderen met respect voor de verschillende meningen. Men hoeft maar naar de werkelijkheid te kijken om te zien dat er een grote achteruitgang van ons gemeenschappelijke huis is. De hoop nodigt ons uit te erkennen dat er altijd een uitweg is, dat wij altijd van koers kunnen veranderen, dat wij altijd iets kunnen doen om de problemen op te lossen. Zij lijkt echter, op grond van de grote snelheid van de veranderingen en het verval, symptomen van een breekpunt tegen te komen, die zowel in regionale natuurrampen als in maatschappelijke of ook financiële crises zichtbaar worden, daar de problemen van de wereld niet geïsoleerd kunnen worden geanalyseerd, noch uitgelegd. Er zijn regio’s die reeds een bijzonder risico lopen en het is, afgezien van welke catastrofale voorspelling dan ook, zeker dat het huidige mondiale systeem, bezien vanuit verschillende standpunten, niet te handhaven is, omdat wij hebben opgehouden te denken aan de doeleinden van het menselijk handelen: “Als de blik langs de streken van onze planeet gaat, merkt men onmiddellijk dat de mensheid de goddelijke verwachting heeft teleurgesteld”.

 

Wordt vervolgd           Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Tuesday in the sixth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Even when they are thrown into prison they continue to trust in the Lord. They do not turn to violence. They choose silent resistance, as did Christ. They begin to pray and sing. The other prisoners no longer understand. Paul and Silas can sing and pray because they believe in God’s deliverance. When questioned about this, they say plainly and clearly, “Believe in the Lord Jesus, and you and your house will be saved. Their prayer and songs are a powerful testimony of faith. Is it the same with us?

FIRST READING    Acts 16, 22-34

 Believe on the Lord Jesus, then you and your house will be saved.

From the Acts of the Apostles

In those days the people of Philippi
were running against Paul and Silas,
and the magistrates ordered
to tear their clothes from their bodies
and to scourge them with rods.
After they had received a great number of blows
they were thrown into prison
and ordered the jailer
to guard them closely.
On this emphatic command
he put them in the inner dungeon
and locked their feet in the block.
Around midnight
Paul and Silas were in prayer and singing God’s praises
while the prisoners listened to them.
Suddenly there came a shock so violent
that the prison trembled on its foundations.
Immediately all the doors flew open
and the shackles of all the prisoners were released.
The jailer was startled awake,
and when he saw that the doors of the prison were open
he drew his sword
and wanted to commit suicide,
because he thought the prisoners had escaped.
But Paul cried out in a loud voice:
“Do not harm yourselves,
we are all still here.”
The man now asked for light,
rushed in
and shudderingly fell on Paul and Silas’ feet.
He led them out and said:
“Gentlemen, what must I do to be saved?”
They answered:
“Believe in the Lord Jesus,
then you and your house will be saved.”
Thereupon they proclaimed the word of the Lord
to him and all his household.
Still in that nightly hour he took them
and he washed their wounds.
Immediately afterwards he and all his people were baptized.
He brought them to his dwelling,
and set before them a meal,
rejoicing because he and all his family now believed in God.

Interludium Ps. 138(137), 1-2a, 2bc-3, 7c-8

Always your outstretched hand is my salvation, Lord.
Alleluia.

You I will praise, Lord, from all my heart,
because Thou hast listened to my prayer.
I sing to Thee and all the heavenly powers
and prostrate myself, bowed down to thy sanctuary.

You I praise for Your goodness and Your faithfulness,
for Thy promise Thou hast fulfilled without measure.
Whenever I have cried out to Thee Thou hast always heard me,
Thou hast always given me new courage.

Always Your outstretched hand is my salvation:
The Lord completes for me all that I undertake.
Thy goodness, Lord, endures without end;
forget not the workmanship of thy hands!

Alleluia

Alleluia.
Christ rose from the grave
and became a light to all
whom He redeemed in His blood
Alleluia.

 

GOSPEL   John 16, 5-11

If I do not go, the Helper will not come to you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John

At that time Jesus said to his disciples:
“Now I go to him who sent me,
and none of you ask Me:
Where art thou going?”
Because I have told you this, your heart is full of sorrow.
Yet I tell you the truth:
It is good for you that I am going;
for if I do not go, the Helper will not come to you.
Now that I am going, I will send Him to you.
Once he comes
He will give the world the convincing proof
of what sin, righteousness and judgment are:
Of what sin is because they do not believe in Me;
of what righteousness is,
because I am going to the Father, so that you see Me no more;
of what judgment is, because the prince of this world is judged.”

_________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

61. The Church has no reason to propose a definitive word on many concrete issues and understands that it must listen to and promote honest debate among scholars while respecting differing opinions. One only has to look at reality to see that there is a great deterioration of our common home. Hope invites us to recognise that there is always a way out, that we can always change course, that we can always do something to solve problems. However, it seems that, due to the great speed of change and decay, it is encountering symptoms of a breaking point, which can be seen both in regional natural disasters and in social or even financial crises, as the problems of the world cannot be analysed or explained in isolation. There are regions that are already at particular risk and it is certain, regardless of any catastrophic prediction, that the current global system, viewed from different angles, is unsustainable, because we have ceased to think about the purposes of human action: “If the gaze passes over the regions of our planet, one notices immediately that mankind has disappointed divine expectation

 

To be continued                          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

Maandag in de zesde paasweek

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Europa was het missiegebied van Paulus! Misschien verwondert deze uitspraak ons. Wij mogen echter niet vergeten dat ons volk ooit werd geëvangeliseerd, zoals dat bij alle andere volken gebeurde en nog gebeurt. Vandaag de dag is bij ons een nieuwe evangelisatiecampagne noodzakelijk. Wie zal dat doen?  Christus moedigt ons aan en zegt: ‘Ook gij moet getuigen’. Als wij over ons geloof blijven zwijgen, als wij het gebod van de liefde niet waarmaken, als wij het brood niet delen met de armen, als wij het kruis niet opnemen? Wie zal het dan doen?

EERSTE LEZING                 Hand. 16, 11-15

De Heer maakt het hart van een godvrezende vrouw ontvankelijk voor wat door Paulus gezegd werd.

Uit de handelingen van de Apostelen

Wij – Paulus en Silas –
voeren af van Troas en koersten eerst naar Samotráke,
de volgende dag naar Neápolis
en vandaar naar Filippi,
een stad in het eerste district van Macedonië en een kolonie.
In die stad bleven we enkele dagen.
Op de sabbat begaven we ons buiten de poort
naar de rivieroever, waar we dachten dat een bedehuis was.
Wij zetten ons neer
en spraken de vrouwen toe die er bijeengekomen waren.
Ook een zekere Lydia hoorde toe,
die uit de stad Tyatíra kwam
en purperen stoffen verkocht.
Zij was een godvrezende
en de Heer maakte haar hart ontvankelijk
voor wat door Paulus gezegd werd.
Nadat zij en haar huisgenoten gedoopt waren
nodigde ze ons uit en zei :
“Als ge van oordeel zijt
dat ik werkelijk in de Heer geloof,
komt dan in mijn huis
en neemt daar uw intrek.”
En zij drong er bij ons sterk op aan.

TUSSENZANG              Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.
of : Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen.
Gaat met het lied van God in uw mond,
een taak die zijn vromen tot eer strekt.

ALLELUIA

Alleluia.
Christus stond op uit het graf,
Hij die voor ons stierf op een kruis.
Alleluia.

EVANGELIE                       Joh. 15, 26-16, 4a

De Geest der waarheid zal over Mij getuigenis afleggen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wanneer de Helper komt
die Ik u van de Vader zal zenden,
de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat,
zal Hij over Mij getuigenis afleggen.
“Maar ook gij moet getuigen,
want vanaf het begin zijt gij bij Mij.
“Dit heb Ik u gezegd opdat gij niet ten val komt.
“Zij zullen u uit de synagoge bannen.
“Ja, er komt een tijd
dat ieder die u doodt zal menen
een daad van godsverering te stellen.
“Zij zullen dat doen
omdat zij noch de Vader noch Mij erkend hebben.
“Dit heb ik u gezegd
opdat, wanneer de tijd hiervan aanbreekt,
gij u zoudt herinneren dat Ik het u gezegd heb.”

_______________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Een verscheidenheid aan meningen 

60. Wij erkennen ten slotte dat er zich verschillende visies en lijnen van denken inzake de situatie en mogelijke oplossingen hebben ontwikkeld. Aan het ene uiterste houden sommigen ten koste van alles de mythe van de vooruitgang in stand en beweren dat de ecologische problemen eenvoudigweg opgelost zullen worden met nieuwe technische toepassingen zonder ethische overwegingen of fundamentele veranderingen. Aan het andere uiterste zijn anderen van mening dat de menselijke soort met welk ingrijpen dan ook alleen maar een bedreiging kan zijn en het mondiale ecosysteem in gevaar kan brengen en dat het daarom passend is de aanwezigheid ervan op de planeet terug te dringen en hem iedere soort van ingrijpen te verhinderen. Tussen deze extremen zou de reflectie mogelijke toekomstige scenario’s moeten bepalen, omdat er niet één weg voor een oplossing is. Dit zou ruimte kunnen laten voor een verscheidenheid aan inbreng die een dialoog zou kunnen openen met het oog op integrale antwoorden.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday in the sixth week of Easter

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Recital
Europe was Paul’s mission! Perhaps this statement surprises us. However, we must not forget that our people were once evangelised, just as all other peoples were and still are. Today, a new evangelisation campaign is needed with us. Who will do it?  Christ encourages us and says: ‘You too must testify’. If we remain silent about our faith, if we do not fulfil the commandment of love, if we do not share the bread with the poor, if we do not take up the cross? Who will do it then?

 

FIRST READING   Acts 16, 11-15

The Lord made the heart of a God-fearing woman receptive to what Paul was saying.

From the Acts of the Apostles

We – Paul and Silas –
set sail from Troas and went first to Samotráke,
the next day to Neápolis
and from there to Philippi,
a city in the first district of Macedonia and a colony.
In that city we stayed several days.
On the Sabbath we went outside the gate to the bank of the river,
where we thought there was a house of prayer.
We sat down and spoke to the women who had gathered there.
A certain Lydia also listened,
who came from the city of Tyatira
and she sold purple cloth.
She was a God-fearer
and the Lord made her heart receptive
to what Paul was saying.
After she and her household had been baptised
she invited us and said :
“If you think
that I really believe in the Lord,
then come into my house
and take up your abode there.”
And she urged us strongly.

Interluminum     Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Our Lord, who loves his people,
crowns the afflicted with victorious wreaths.
or : Alleluia.

Sing to the Lord a new song,
His praise resoundeth in the midst of his people.
Israel shall rejoice with his Creator,
Let Zion’s sons hail their king.

Praise his name in a holy dance,
Play harp and zither before him.
For our Lord, who loves his people,
Crowns the afflicted with victorious wreaths.

So rejoice, ye saints, at your triumph,
celebrate in your army places.
Go with the song of God in your mouths,
a task that honours his pious ones.

ALLELUIA

Alleluia.
Christ rose from the grave,
He who died for us on a cross.
Alleluia.

 

GOSPEL    John 15, 26-16, 4a

The Spirit of truth will testify about me.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“When the Helper comes
I will send you from the Father,
the Spirit of truth who proceeds from the Father,
He will bear witness about me.
“But you also must bear witness,
for from the beginning you have been with Me.
“This I have told you so that you may not fall.
“They shall banish thee from the synagogue.
“Yea, the time is coming
when every one that killeth thee will think
an act of worship.
“They will do so
because they have not acknowledged either the Father or Me.
“This I have told you
that when the time comes,
thou mayest remember that I have said it unto thee.”

_______________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

A Variety of Opinions 

60. Finally, we acknowledge that different visions and lines of thought have developed concerning the situation and possible solutions. At one extreme, some maintain the myth of progress at all costs and claim that ecological problems will simply be solved by new technical applications without ethical considerations or fundamental changes. At the other extreme, others believe that the human species can only threaten and endanger the global ecosystem with any kind of intervention and that it is therefore appropriate to reduce its presence on the planet and prevent it from intervening of any kind. Between these extremes, reflection should determine possible future scenarios, as there is no single path to a solution. This could leave room for a variety of inputs that could open a dialogue for integrated answers.

 

To be continued                 For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Zesde Paaszondag

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

‘Vrede ik laat u na, mijn vrede geef ik u,
zegt Jezus tot zijn leerlingen in het evangelie van deze zondag.

We horen deze woorden in elke eucharistieviering.
Vooraleer we Jezus ontvangen in brood en wijn,
bidden we Hem opdat ook wij mogen delen in de belofte
die Hij aan zijn leerlingen heeft gedaan.
We vragen Hem om diepe vrede in het hart
en bidden Hem om eenheid.

Laten we ons hart klaarmaken,
opdat de vrede van de Heer ons kan bewonen
en opdat ook wij meer en meer
instrumenten van zijn vrede kunnen worden.

EERSTE LEZING             Hand. 15,1-2.22-29
De heilige Geest en wij hebben besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het strikt noodzakelijke.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen verkondigden enige mensen
die van Judea waren gekomen, aan de broeders de leer:
“Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden,
kunt ge niet gered worden.”
Toen hierover onenigheid ontstond
en Paulus en Barnabas
in een felle woordenwisseling met hen raakten,
droeg men Paulus en Barnabas
en enkele andere leden van de gemeente op
met deze strijdvraag
naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan.
Deze besloten samen met de hele gemeente
enige mannen uit hun midden te kiezen
en met Paulus en Barnabas naar Antiochíë te sturen:
Judas, bijgenaamd Barsabbas,
en Silas, mannen van aanzien onder de broeders,
en hun het volgende schrijven mee te geven:
“De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet
aan de broeders uit de heidenen in Antiochíë,
Syrië en Cilícië.
Daar wij gehoord hebben
dat sommigen van ons
u door woorden in verwarring hebben gebracht
en uw gemoederen hebben verontrust,
zonder dat ze van ons enige opdracht hebben gekregen
hebben wij eenstemmig besloten
enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen,
in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus,
mensen die zich geheel en al hebben ingezet
voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd,
die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen.
De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten
u geen zwaardere last op te leggen
dan het strikt noodzakelijke: namelijk
u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn,
van bloed, van verstikt vlees
en van ontucht.
Als gij uzelf daarvoor in acht neemt
zal het u goed gaan.
Vaarwel!”

Antwoordpsalm              Ps. 67(66) 2-3, 5, 6 en 8

Keervers
Geef dat de volken u eren, o God.

God zij ons genadig en zegene ons,
Hij late zijn aanschijn over ons lichten.
Opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

TWEEDE LEZING                 Apok. 21, 10-14.22-23
Hij toonde mij de heilige Stad die uit de hemel neerdaalde.

Uit het boek Openbaring van de heilige apostel Johannes

Een engel bracht mij, Johannes,
in de geest op een zeer hoge berg
en toonde mij de heilige Stad, Jeruzalem,
terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde,
stralend van de heerlijkheid Gods:
zij schitterde als het kostbaarste gesteente
en als kristalheldere jaspis.
De Stad
was omringd door een zeer hoge muur met twaalf poorten
en aan de poorten stonden twaalf engelen:
namen waren daarop gegrift,
de namen van de twaalf stammen van Israël.
Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden,
drie op het zuiden en drie op het westen.
En de stadsmuur had twaalf grond-stenen
en daarop stonden de twaalf namen
van de twaalf apostelen van het Lam.
Maar een tempel zag ik er niet
want God, de Heer, de Albeheerser is haar tempel
zoals ook het Lam.
En de Stad heeft het licht van zon en maan niet nodig,
want de luister van God verlicht haar
en haar lamp is het Lam.

Vers voor het Evangelie              Joh. 14,23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
mij Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE              Joh. 14,23-29
De heilige Geest zal u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Als iemand Mij liefheeft
zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.
Wie Mij niet liefheeft
onderhoudt mijn woorden niet;
en het woord dat gij hoort is niet van Mij
maar van de Vader die Mij gezonden heeft.
Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben,
maar de Helper,
de heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden,
Hij zal u alles leren
en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.
Vrede laat Ik u na;
mijn vrede geef Ik u.
Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u.
Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.
Gij hebt Mij horen zeggen:
Ik ga heen maar Ik keer tot u terug.
Als gij Mij zoudt liefhebben
zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga
want de Vader is groter dan Ik.
Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u,
opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven.”

_____________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

59. Tegelijkertijd groeit er een oppervlakkige of schijnbare ecologie, die een zekere verstarring en onbekommerde onverantwoordelijkheid versterkt. Zoals vaak gebeurt in tijden van diepe crisis, die om moedige beslissingen vragen, zijn wij geneigd te denken dat wat er aan het gebeuren is, niet zeker is. Als wij oppervlakkig toezien, dan lijkt het dat, afgezien van enkele zekere tekenen van vervuiling en verval, de dingen niet zo ernstig zijn en de planeet nog lange tijd in de huidige omstandigheden zou kunnen blijven voortbestaan. Dit vluchtgedrag dient ons ertoe om onze stijl van leven, productie en consumptie te handhaven. Het is de manier waarop het menselijk leven zich redt om alle zelfdestructieve gebreken te voeden: men tracht ze niet te zien, men strijdt om ze niet te erkennen, men stelt belangrijke beslissingen uit, men doet alsof er niets aan de hand is.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Sixth Sunday of Easter

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

Peace I leave with you, my peace I give to you,
Jesus says to his disciples in this Sunday’s gospel.

We hear these words in every Eucharist celebration.
Before we receive Jesus in bread and wine,
we pray to him that we too may share in the promise he made to his disciples.
He made to His disciples.
We ask Him for deep peace in our hearts
and pray to Him for unity.

Let us prepare our hearts
so that the peace of the Lord may dwell in us
and that we too may become more and more
become instruments of his peace.

FIRST READING     Acts 15,1-2,22-29
The Holy Spirit and we have decided not to impose on you any burden beyond what is strictly necessary.

From the Acts of the Apostles

In those days some people
who had come from Judea were preaching to the brethren:
“Unless you are circumcised according to Mosaic custom,
you cannot be saved.”
When controversy arose over this
and Paul and Barnabas
got into a fierce argument with them,
Paul and Barnabas
and some other members of the congregation were instructed
with this question of dispute
to go to the apostles and elders in Jerusalem.
They decided, together with the whole congregation, to choose a few men from among themselves
and send them with Paul and Barnabas to Antioch:
Judas, called Barsabbas,
and Silas, men of distinction among the brethren,
and to give them the following letter:
“The apostles and the elders send their fraternal greetings
to the brethren from among the Gentiles in Antioch,
Syria and Cilicia.
Since we have heard
that some of us
have confused you with words
and troubled your minds,
without having received any orders from us,
we have decided unanimously
to select some men and send them to you,
in the company of our beloved Barnabas and Paul,
men who have dedicated themselves
for the name of our Lord Jesus Christ.
So we have sent Judas and Silas,
who will also convey the same message orally.
For the Holy Spirit and we have decided
not to lay upon you any heavier burden
than what is strictly necessary:Namely
to abstain from food sacrificed to idols,
from blood, from putrefied flesh
and from fornication.
If ye take heed to these things
you will prosper.
Farewell!”

Responsorial   Ps. 67(66) 2-3, 5, 6 and 8

Refrain
Give honour to the nations, O God.

God be merciful to us and bless us,
let his face shine upon us.
That thy ways may be known upon earth,
in all lands, your salvation.

Let all the nations rejoice
because Thou rulest the nations in righteousness
and govern all things on earth.

Give that the nations may honour Thee, O God,
that all nations honour Thee.
God thus grant us His blessing
that all the earth may fear Him.

 

SECOND READING       Apok. 21, 10-14.22-23
He showed me the holy city that came down from heaven.

From the Book of Revelation by the holy apostle John

An angel brought me, John,
in the spirit on a very high mountain
and showed me the holy city, Jerusalem,
as it came down from God out of heaven,
radiant with the glory of God:
She shone like the most precious stone
and as clear as crystal jasper.
The city
was surrounded by a wall of great height and by twelve gates.
And at the gates were twelve angels:
Names were engraved upon them,
the names of the twelve tribes of Israel.
There were three gates on the east, three on the north,
three on the south, and three on the west.
And the wall of the city had twelve foundation stones
and on them were written the twelve names
of the twelve apostles of the Lamb.
But I saw no temple there
for God the Lord the All-Master is her temple
as also is the Lamb.
And the City needeth not the light of sun and moon,
for the glory of God lightens it
and its lamp is the Lamb.

Verse for the Gospel John 14,23

Alleluia.
If anyone loves me, he will keep my word;
my Father will love him
and We will come to him.
Alleluia.

 

GOSPEL        John 14,23-29
The Holy Spirit will bring to your remembrance everything I have said to you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John

At that time Jesus said to His disciples:
“If anyone loves me
he will keep my word;
my Father will love him
and We will come to him and dwell with him.
He who does not love Me
keep not My words;
and the word that you hear is not from Me
but from the Father who sent Me.
This I say to you while I am yet with you,
but the Helper,
the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,
He will teach you everything
and bring to your remembrance all that I have said to you.
Peace I leave with you;
My peace I give to you.
Not as the world gives it, do I give it to you.
Do not let your heart be troubled or become small-minded.
You have heard Me say:
I am going, but I will return to you.
If you love Me
you would be glad that I am going to the Father
For the Father is greater than I.
Now, before it happens, I tell you,
so that when it happens, you will believe.”

_____________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

59. At the same time, a superficial or apparent ecology is growing, reinforcing a certain rigidity and unconcerned irresponsibility. As often happens in times of deep crisis, which call for courageous decisions, we tend to think that what is happening is not certain. If we look superficially, it seems that, apart from some sure signs of pollution and decay, things are not that serious and the planet could continue to exist in its present conditions for a long time. This flight behaviour serves us to maintain our style of living, production and consumption. It is the way in which human life survives to feed all its self-destructive flaws: trying not to see them, fighting not to acknowledge them, postponing important decisions, pretending nothing is wrong.

 

To be continued                   For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

.

Zaterdag – HH. Christophorus Magellaen, pr. en gez., mrt.

Christophorus werd geboren in Mexico in 1869
Samen met 24 andere priesters ondergingen zij
In 1927 het martelaarschap

 


Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

OVERWEGING

In zijn verkondigingswerk laat Paulus zich leiden door het verlangen de eenheid met de wereldkerk te bewaren. Dat is een nopdracht voor elke geloofsverkondiger. Hij zal er voor zorgen dat de eigenheid van elk volk beluisterd en gewaardeerd wordt, Maar ook dat Christus’bedoeling naar één grote geloofsgemeenschap toe te groeien gerealiseerd kan worden. De eenheid die Christus wou staat boven alles. Een verdeelde geloofsgemeenschap is immers een slecht getuigenis naar de samenleving toe.

 

EERSTE  LEZING           Hand.  16, 1-10
Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwam Paulus te Derbe en Lystra.
Er was daar een leerling,
Timóteüs genaamd,
de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw,
maar van een Griekse vader.
Omdat hij bij de broeders van Lystra en Ikonium
een goede naam had
wenste Paulus hem als reisgezel.
Omwille van de Joden die in die streek woonden
liet hij hem besnijden,
want iedereen wist dat zijn vader een Griek was.
In de steden waar zij doorkwamen,
kondigden zij voor de gelovigen de besluiten af
die genomen waren door de apostelen en oudsten in Jeruzalem.
Zo werden de gemeenten versterkt in het geloof
en ze namen met de dag in omvang toe.
Daarna trokken ze door Frygië en de landstreek Galatië,
omdat zij door de heilige Geest ervan weerhouden waren
het woord te verkondigen in Asia.
In Mysië gekomen
maakten zij aanstalten om naar Bitynië te reizen
maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe.
Zij trokken dus door Mysië en gingen naar Troas.
Daar had Paulus ’s nachts een visioen :
er stond een Macedoniër voor hem die hem smeekte :
“Steek over naar Macedonië
en kom ons te hulp.”
Na zijn visioen zochten wij onmiddellijk een gelegenheid
naar Macedonië te vertrekken,
want we maakten er uit op
dat God ons geroepen had om hun het Evangelie te verkondigen.

TUSSENZANG       Ps.  100(99), 2, 3, 5

Juicht voor de Heer, alle landen
of : Alleluia

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer,
treedt onbezorgd voor zijn aanschijn.

Waarlijk, de Heer is God,
Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.

Hij is ons goed gezind,
eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

ALLELUIA           Apok. 1, 5ab

Alleluia.
Jezus Christus, getrouwe getuige,
eerstgeborene van de doden ;
Gij hebt ons liefgehad
en van de zonden verlost in uw bloed.
Alleluia.

EVANGELIE          Joh. 15, 18-21
Gij zijt niet van de wereld maar Ik heb u uit de wereld gekozen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Als de wereld u haat
bedenkt dan dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u.
“Als gij van de wereld zoudt zijn
zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort.
“Daar gij echter niet van de wereld zijt
maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen,
daarom haat de wereld u.
“Herinnert u wat Ik u gezegd heb :
een dienaar staat niet boven zijn heer.
“Als ze Mij vervolgd hebben zullen ze ook u vervolgen.
“Als ze mijn woord onderhouden hebben
zullen ze ook het uwe onderhouden.
“Maar dit alles zullen zij u vanwege mijn Naam aandoen,
want Hem die Mij gezonden heeft kennen zij niet.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

58. In enkele landen zijn er positieve voorbeelden van resultaten bij het verbeteren van het milieu, zoals het saneren van sommige rivieren die gedurende zoveel decennia zijn vervuild, het herstel van autochtone bossen of de verfraaiing van de landschappen met herstelwerkzaamheden aan het milieu of bouwprojecten met een grote esthetische waarde, vorderingen in het produceren van niet vervuilende energie, in het verbeteren van het openbaar vervoer. Deze acties lossen de wereldproblemen niet op, maar bevestigen wel dat het menselijk wezen nog in staat is positief in te grijpen. Omdat het geschapen is om lief te hebben, bloeien er te midden van zijn beperkingen onvermijdelijk daden op van edelmoedigheid, solidariteit en zorg.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday – HH. Christophorus Magellaen, pr. and comp., Mar.

INVITATION

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

CONSIDERATION

In his preaching work, Paul is guided by the desire to preserve unity with the world Church. This is a task for every proclaimer of the faith. He will see to it that the uniqueness of each people is listened to and valued, but also that Christ’s intention of growing towards one great faith community can be realised. The unity that Christ wanted is paramount. After all, a divided community of faith is a poor testimony to society.

 

FIRST READING      Acts 16, 1-10
Cross over to Macedonia and come to our aid.

From the Acts of the Apostles

In those days Paul came to Derbe and Lystra.
There was a disciple there,
Timothy,
the son of a Jewish woman who had become a believer,
but of a Greek father.
Because he had a good reputation among the brothers of Lystra and Ikonium
had a good reputation
Paul wanted him to travel with him.
For the sake of the Jews who lived in that region
He had him circumcised,
for everyone knew that his father was Greek.
In the cities they passed through
they proclaimed for the faithful the decrees that had been
In the cities they passed through, they announced to the believers the decisions that had been made by the apostles and elders in Jerusalem.
Thus the churches were strengthened in the faith
and they grew in size day by day.
Then they passed through Phrygia and the region of Galatia,
because they had been prevented by the Holy Spirit from
from preaching the word in Asia.
When they reached Mysia
They made preparations to travel to Bitynia
but the Spirit of Jesus did not allow them to do so.
So they passed through Mysia and went to Troas.
There Paul had a vision at night :
A Macedonian stood before him and begged him :
“Cross over to Macedonia
and come to our aid.”
After his vision we immediately looked for an opportunity
to leave for Macedonia,
for we saw from this
that God had called us to preach the Gospel to them.

INTERLUDIUM    Ps. 100(99), 2, 3, 5

Cheers for the Lord, all nations
or : Alleluia

Rejoice for the Lord, all nations,
serve the Lord with gladness,
come before him unconcerned.

Verily, the Lord is God,
He is the Creator and Master,
we are his flock, his people.

He is gracious to us,
His mercy is infinite,
faithful from generation to generation.

ALLELUIA       Apok. 1, 5ab

Alleluia.
Jesus Christ, faithful witness,
first-born of the dead ;
Thou hast loved us
and redeemed us from our sins in your blood.
Alleluia.

GOSPEL      John 15, 18-21
You are not of the world, but I have chosen you out of the world.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“If the world hates you
Remember that it hated Me more than it hated you.
“If you are of the world
The world would love what belongs to it.
“But since ye are not of the world
but I have chosen thee out of the world,
therefore the world hateth thee.
“Remember what I said to you :
a servant is not above his lord.
“If they have persecuted Me, they will also persecute you.
“If they have kept my word
they will keep yours.
“But all these things will they do to you because of my name,
for they know not Him that sent Me.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

 

58. In some countries there are positive examples of results in improving the environment, such as the cleaning up of some rivers that have been polluted for so many decades, the restoration of autochthonous forests or the beautification of landscapes with environmental restoration or building projects of great aesthetic value, progress in the production of non-polluting energy, in improving public transport. These actions do not solve the world’s problems, but they do confirm that the human being is still capable of positive intervention. Because it was created to love, acts of generosity, solidarity and care inevitably flourish in the midst of its limitations.

 

To be continued        For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Vrijdag – H. Bernardinus van Siëna, pr.

Franciscaanse monnik uit Italië
Geboren 8 september 1380
Overleden 20 mei 1444

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De apostelen laten in hun gemeenschappen de zaken niet betijen. In gezamenlijk overleg nemen zij hun verantwoordelijkheid op. Een levendig overleg kan zoveel goeds doen om tot overeenstemming te komen. Leiders van geloofsgemeenschappen mogen zich door de Heilige Geest gedragen weten als zij met elkaar overleggen, naar elkaar luisteren, oplossingen zoeken die de eenheid bewerken en verdeeldheid voorkomen. Het is niet altijd gemakkelijk om dat waar te maken. Als wij de eerste geloofsgemeenschappen tot voorbeeld willen nemen blijft het toch de moeite waard er telkens weer op in te zetten!

 

EERSTE LEZING            Hand. 15, 22-31

De heilige Geest en wij hebben besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het noodzakelijke.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen besloten de apostelen en de oudsten
samen met de hele gemeente
enige mannen uit hun midden te kiezen
en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen :
Judas, bijgenaamd Barsabbas,
en Silas, mannen van aanzien onder de broeders,
en hun het volgende schrijven mee te geven :
“De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet
aan de broeders uit de heidenen in Antiochië,
Syrië en Cilicië.
“Daar wij gehoord hebben
dat sommige van ons
u door woorden in verwarring hebben gebracht
en uw gemoederen hebben verontrust,
zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen,
hebben wij eenstemmig besloten
enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen,
in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus,
mensen die zich geheel en al hebben ingezet
voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
“Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd
die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen.
“De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten
u geen zwaardere last op te leggen dan dit onvermijdelijke :
u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn,
van bloed, van wat verstikt is
en van ontucht.
“Als gij uzelf daarvoor in acht neemt
zal het u goed gaan.
“Vaarwel !”
Na afscheid genomen te hebben reisden zij naar Antochië.
Daar riepen ze de gemeente bijeen
en overhandigden de brief.
Zij lazen hem en waren blij over de troostvolle inhoud.

 

TUSSENZANG              Ps. 57(56), 8-9, 10-12

U wil ik loven, Heer, voor alle volken,
voor alle naties zing ik U ter eer.
of : Alleluia.

Op U vertrouw ik, God, op U vertrouw ik,
ik zing en speel voor U.
Ontwaak, mijn geest, wordt wakker, harp en citer
en wekt de dageraad.

U wil ik loven, Heer, voor alle volken,
voor alle naties zing ik u ter eer ;
omdat uw medelijden wijd is als de hemel,
uw trouw tot aan de wolken reikt.
Vertoon U in den hoge, God, in majesteit,
uw glorie strale over heel de aarde.

ALLELUIA                      Rom. 6, 9

Alleluia.
Christus, eenmaal van de doden verrezen
sterft niet meer ;
de dood heeft geen macht meer over Hem.
Alleluia.

 

EVANGELIE                Joh. 15, 12-17

Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
“Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
“Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
“Ik noem u geen dienaars meer
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd
want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.
“Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
“Dan zal de Vader u geven
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
“Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

57. Het is te voorzien dat men ten overstaan van de uitputting van sommige hulpbronnen op zoek gaat naar een gunstig scenario voor nieuwe oorlogen, die worden gemaskeerd met nobele eisen. Oorlog brengt altijd zware schade toe aan het milieu en de culturele rijkdom van de volken en de risico’s worden enorm, wanneer men denkt aan kernwapens en biologische wapens. Immers, “ondanks dat internationale overeenkomsten een chemische, bacteriologische en biologische oorlog verbieden, is het een feit dat in de laboratoria het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe aanvalswapens die in staat zijn het natuurlijk evenwicht aan te tasten, doorgaat”. Er wordt van de politiek een grotere aandacht gevraagd om de oorzaken die nieuwe conflicten kunnen veroorzaken, te voorkomen en op te lossen. Maar macht samen met geld is datgene wat zich het meest tegen deze pogingen verzet en politieke plannen hebben vaak geen brede visie. Waarom wil men vandaag een macht handhaven die men zich zal herinneren om haar onvermogen in te grijpen, toen het urgent en noodzakelijk was om het te doen?

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Friday in the fifth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The apostles do not let things settle in their communities. In joint consultation they take up their responsibilities. Lively consultation can do so much good in reaching agreement. Leaders of faith communities may know themselves to be carried by the Holy Spirit when they consult with each other, listen to each other, seek solutions that work for unity and prevent divisions. It is not always easy to make this happen. Nevertheless, if we want to take the first communities of faith as an example, it remains worthwhile to strive for it again and again!

FIRST READING   Acts 15, 22-31

The Holy Spirit and we have decided not to impose on you a heavier burden than is necessary.

From the Acts of the Apostles

In those days the apostles and the elders decided
together with the whole congregation
to choose some men from among themselves
and send them with Paul and Barnabas to Antioch:
Judas, nicknamed Barsabbas,
and Silas, men of distinction among the brethren,
and to give them the following letter :
“The apostles and the elders send their fraternal greetings
to the brethren of the Gentiles in Antioch,
Syria and Cilicia.
“Since we have heard
that some of us
have confused you with words
and troubled your minds,
without having received any orders from us,
we have unanimously decided
to choose some men and send them to you
in company with our beloved Barnabas and Paul,
men who have dedicated themselves
for the name of our Lord Jesus Christ.
“We have therefore delegated Judas and Silas
who will also convey verbally the same.
“For the Holy Spirit and we have decided
to impose on you no heavier burden than this inevitable :
to abstain from food sacrificed to idols,
from blood, from what has been stifled
and from fornication.
“If ye take heed to these things
You shall prosper.
“Farewell!”
After saying goodbye, they traveled to Antiochia.
There they called the congregation together
and handed over the letter.
They read it and rejoiced at its comforting contents.

INTERLUDIUM   Ps. 57(56), 8-9, 10-12

You I will praise, Lord, before all nations,
to all the nations I will sing praise to You.
or : Alleluia.

In You I trust, God, in You I trust,
I sing and play for You.
Awake, my spirit, awake, harp and zither
And awaken the dawn.

You I will praise, Lord, for all nations,
for all the nations I sing to Your glory;
because your compassion is as wide as the heavens,
your faithfulness reaches to the clouds.
Show thyself in the highest, God, in majesty,
your glory shine upon all the earth.

ALLELUIA Rom. 6, 9

Alleluia.
Christ, once risen from the dead
dies no more ;
Death has no more power over Him.
Alleluia.

GOSPEL   John 15, 12-17

This is my commandment, that you love one another.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to his disciples :
“This is my commandment ,
that ye love one another as I have loved you.
“No greater love can anyone have than this,
that he gives his life for his friends.
“Ye are my friends if ye do what I command you.
“I call you servants no more
for the servant does not know what his lord does,
but ye I have called friends
for I have communicated to you all that I have heard from the Father.
“Not you have chosen Me but I you,
and I have given you the task of going on a journey
and to bring forth fruit that may endure.
“Then the Father will give you
all that ye ask him in my name.
“This is my commandment,
that you love one another.”

_________________________________________________________

Laudato Si

Encyclical by

POPE FRANCISCUS

On the care of the common home

57. It is foreseeable that in the face of the depletion of some resources, a favourable scenario for new wars will be sought, masked by noble demands. War always causes serious damage to the environment and the cultural wealth of peoples, and the risks become enormous when one thinks of nuclear and biological weapons. After all, “despite the fact that international agreements prohibit chemical, bacteriological and biological warfare, the fact is that research into the development of new attack weapons capable of altering the natural balance continues in the laboratories”. Greater attention is demanded of politicians in order to prevent and resolve the causes that may cause new conflicts. But power together with money is what most resists these attempts and political plans often lack a broad vision. Why is there a desire to maintain a power today that will be remembered for its inability to intervene when it was urgent and necessary to do so?

 

To be continued                           For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________

Donderdag in de vijfde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het evangelie van vandaag trekt de gelijkenis van de wijnstok door. Blijf in mijn liefde; breng vruchten voort. De gelijkenis zelf, het beeld van de wijngaard, is zeer diep ingeworteld in het Oud Testament. Bij Hosea, Jeremia, Ezachiël en in psalm 89 lezen we dat Israël zelf die wijngaard is. Is het dan ver gezocht te zeggen dat Israël zelf als wijngaard gefaald heeft in de verwachtingen ? Jezus zelf treedt als wijnstok in zijn plaats. Hij is de ware wijnstok die niet zal ontgoochelen, evenmin als de leerlingen, die als ranken, verbonden met de wijnstok, rijke vrucht zullen dragen. Zij zullen het nieuwe Israël zijn.

EERSTE LEZING                Hand. 15, 7-21
Ik ben van oordeel dat men hun die zich uit het heidendom tot God bekeren geen onnodige lasten moet opleggen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen, nadat men veel heen en weer had gepraat
over de besnijdenis, nam Petrus het woord
en sprak tot de apostelen en de oudsten :
“Mannen broeders,
gij weet dat God reeds lang geleden mij onder u heeft uitgekozen,
opdat de heidenen door mijn mond
het evangeliewoord zouden horen
en het geloof aannemen.
“Welnu,
God die de harten kent,
heeft zich voor hen uitgesproken
door hun de heilige Geest mee te delen
juist als aan ons,
en Hij heeft in geen enkel opzicht
onderscheid gemaakt tussen ons en hen,
maar hun harten door het geloof gereinigd.
“Waarom wilt gij God dan nu tarten
door de leerlingen een juk op de hals te leggen,
dat noch onze vaderen noch wij in staat geweest zijn te dragen ?
“Integendeel,
juist zoals zij, geloven ook wij
door de genade van de Heer Jezus gered te worden.”
De hele vergadering zweeg,
en men luisterde naar Barnabas en Paulus
die van de grote wondertekenen verhaalden
die God door hen onder de heidenen gedaan had.
Toen zij waren uitgesproken
nam Jakobus het woord en sprak :
“Mannen broeders,
luistert naar mij.
“Simeon heeft ons uiteengezet,
hoe God eertijds genadig heeft neergezien
en uit de heidenen zich een volk heeft gekozen.
“Hiermee stemmen de woorden der profeten overeen,
zoals geschreven staat :

Daarna zal Ik terugkeren
en het vervallen huis van David weer opbouwen.
Ja, zijn ruïnen zal Ik weer opbouwen
en Ik zal ze volledig herstellen,
opdat de rest van de mensen de Heer zullen zoeken
samen met alle heidenen,
over wie mijn Naam is uitgeroepen.
“Zo spreekt de Heer die deze dingen doet :
van eeuwigheid zijn ze bekend.

“Daarom ben ik voor mij van oordeel
dat men geen onnodige lasten moet opleggen
aan hen die zich uit het heidendom tot God bekeren,
maar hun wel moet voorschrijven
zich te onthouden van wat door de afgoden besmet is,
van ontucht,
van wat verstikt is en van bloed.
“Want van oudsher heeft Mozes in elke stad mensen
die hem op sabbat in de synagoge voorlezen en prediken.”

TUSSENZANG             Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 10

Meldt aan de naties de heerlijkheid van de Heer.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Verkondigt zijn heil alle dagen.
Meld aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Zegt tot elkander : de Heer regeert !
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

ALLELUIA               Lc. 24,46

Alleluia.
Christus moest lijden en sterven
en opstaan uit de doden,
en aldus binnengaan in zijn heerlijkheid.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Joh 15,9-11
Blijft in mijn liefde opdat uw vreugde volkomen moge worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad
zo heb ook Ik u liefgehad.
“Blijft in mijn liefde.
“Als gij mijn geboden onderhoudt
zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden
in zijn liefde blijf.
“Dit zeg Ik u
opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

56. In de tussentijd blijven de economische machten het huidige mondiale systeem rechtvaardigen, waarbij speculeren en zoeken naar financieel gewin prevaleren, die ertoe neigen iedere context en de effecten op de menselijke waardigheid te negeren. Zo wordt duidelijk dat het verval van het milieu en het menselijk en ethisch verval nauw met elkaar verbonden zijn. Velen zullen zeggen dat zij zich niet ervan bewust zijn dat zij immorele daden stellen, omdat de constante verstrooiing ons de moed ontneemt om de werkelijkheid van een beperkte en eindige wereld gewaar te worden. Daarom “blijft alles wat broos is, zoals het milieu, weerloos ten overstaan van de belangen van de vergoddelijkte markt, die in een absolute regel zijn veranderd”.

 

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Thursday in the fifth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Today’s Gospel draws on the parable of the vine. Abide in my love; bring forth fruit. The parable itself, the image of the vine, is very deeply rooted in the Old Testament. In Hosea, Jeremiah, Ezekiel and in Psalm 89 we read that Israel itself is that vineyard. Is it far fetched then to say that Israel itself as a vineyard has failed in expectations ? Jesus Himself acts as the vine in its place. He is the true vine that will not disappoint, nor will the disciples, who as tendrils, connected to the vine, will bear rich fruit. They will be the new Israel.

FIRST READING    Acts 15, 7-21
I believe that one should not impose unnecessary burdens on those who are converted to God from paganism.

From the Acts of the Apostles

In those days, after much discussion back and forth
about the circumcision, Peter took the floor
and spoke to the apostles and elders :
“Men brethren,
You know that God chose me among you a long time ago,
so that the Gentiles might hear
the word of the gospel
and accept the faith.
“Well,
God who knows the hearts,
has spoken for them
by imparting to them the Holy Spirit
precisely as to us,
and he has not in any way
distinction between us and them,
but cleansed their hearts by faith.
“Wherefore then will ye now defy God
by putting a yoke on the disciples’ necks ,
which neither our fathers nor we have been able to bear?
“On the contrary,
just as they did, we also believe
be saved by the grace of the Lord Jesus.”
The whole assembly was silent,
and they listened to Barnabas and Paul
who told of the great miracles
which God had done through them among the Gentiles.
When they had finished
James took the floor and spoke :
“Men brothers ,
listen to me.
“Simeon has explained to us,
how God once looked down with mercy
and chose a people from among the Gentiles.
“The words of the prophets are in agreement with this,
as it is written:

Then I will return
And I will rebuild the ruined house of David.
Yes, I will rebuild its ruins
and I will restore them completely ,
so that the rest of the people will seek the Lord
together with all the Gentiles,
over whom My Name has been proclaimed.
“Thus speaks the Lord who does these things :
From eternity they have been known.

“Therefore I am of opinion for me
that one should not impose unnecessary burdens
on those who are converted from paganism to God,
but to prescribe to them
to abstain from what is contaminated by idols,
from fornication,
from what is asphyxiated and from blood.
“For from time immemorial Moses has had people in every city
who read and preached to him in the synagogue on Sabbath.”

INTERLUDIUM   Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 10

Report to the nations the glory of the Lord.

Sing to the Lord a new song,
Sing to the Lord, all nations.
Sing to the Lord and glorify his Name.

Proclaim his salvation all the days.
Report to the nations his glory,
his wondrous deeds to all nations.

Say to one another: the Lord rules!
He created the earth unshakably,
He governs the nations with equity.

ALLELUIA Lk. 24,46

Alleluia.
Christ had to suffer and die
and rise from the dead,
and thus enter into His glory.
Alleluia.

GOSPEL      John 15,9-11
Abide in my love that your joy may be complete.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to His disciples :
“As the Father has loved Me
so have I also loved you.
“Abide in my love.
“If ye keep my commandments
ye shall abide in my love,
as I, who have kept my Father’s commandments
abide in his love.
“This I say to you
That my joy may be in you
and your joy may become perfect.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

56. In the meantime, economic powers continue to justify the current global system, where speculation and the search for financial gain prevail, tending to ignore any context and the effects on human dignity. It thus becomes clear that environmental decay and human and ethical decay are closely linked. Many will say that they are not aware that they are committing immoral acts, because the constant scattering deprives us of the courage to perceive the reality of a limited and finite world. Therefore, “everything fragile, such as the environment, remains defenceless in the face of the interests of the deified market, which have been turned into an absolute rule”.

 

To be continued            For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________