http://kerkengeloof.wordpress.com

Veertiende zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

____________________

Openingswoord

Vakantietijd is voor velen een tijd van op tocht gaan,
eropuit trekken en reizen.
We horen vandaag hoe Jezus zijn leerlingen uitzendt.
Ze moeten op tocht gaan,
naar plaatsen waar Hijzelf ook zou willen gaan.
Ze moeten in zijn naam rondtrekken.
Ook wij krijgen vandaag de zending
om zijn naam en zijn vrede uit te dragen.
Moge dit samenzijn ons daartoe bezielen en inspireren.

EERSTE LEZING                  Jes. 66, 10-14c
Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe.

Uit de profeet Jesaja

Verheugt u met Jeruzalem, en juicht over haar,
allen die haar liefhebben!
Neemt deel aan haar vreugde,
allen die over haar treuren!
En laat u tot verzadiging toe
zogen aan haar borsten vol troost,
en u vol genot laven
aan haar zo rijke boezem.
Want zo spreekt de HEER:
“Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe,
en als een onstuimige stroom de schatten der volken.
Gij zult gezoogd worden,
gedragen op de arm,
vertroeteld op de schoot!
Zoals een moeder haar kind troost,
zo zal Ik u troosten:
Jeruzalem zelf zal uw troost zijn.
Wanneer gij dat ziet
zal uw hart zich verheugen,
uw beenderen zullen bloeien als het jonge groen,
en de dienaren des Heren
zullen zijn macht ervaren!”

Antwoordpsalm               Ps. 66(65) 1-3b, 4-5, 6-7b, 16 en 20
Keervers
Jubelt voor God, heel de aarde.

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
Brengt Hem uw hulde en zegt tot uw God:
Verbijsterend zijn al uw daden.

Heel de aarde moet U aanbidden,
bezingen uw heilige Naam.
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,
ontstellende daden onder de mensen.

Hij maakte de zee tot een droge vallei,
zij gingen te voet door de bedding.
Laten wij juichen van vreugde om Hem
die eeuwig regeert door zijn macht.

Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij,
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft.
God zij geprezen, Hij wees mij niet af,
onthield mij niet zijn erbarmen.

TWEEDE LEZING                  Gal. 6, 14-18
Ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

God beware mij ervoor op iets anders te roemen
dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus,
waardoor de wereld voor mij gekruisigd is
en ik voor de wereld.
Besneden zijn betekent niets,
en onbesneden zijn betekent niets.
Het gaat er alleen om een nieuwe schepping te zijn!
Vrede en barmhartigheid kome over allen
die naar dit beginsel willen leven,
en over heel het volk Gods!
Laat voortaan niemand mij lastig vallen
want ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam.
Broeders en zusters,
de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u.
Amen.

Vers voor het evangelie               Kol. 3, 15a.16a

Alleluia.
Laat de vrede van Christus heersen in uw hart,
moge het woord van Christus
in volle rijkdom onder u wonen.
Alleluia.

EVANGELIE                      Lc. 10,1-12.17-20
Uw vrede zal op hen rusten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen
waarheen Hijzelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen:
“De oogst is groot,
maar arbeiders zijn er weinig.
Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.
Gaat dan,
maar zie, Ik zend u als lammeren onder de wolven.
Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel
en groet niemand onderweg.
In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn:
Vrede aan dit huis!
Woont daar een vredelievend mens,
dan zal uw vrede op hem rusten;
zo niet, dan zal hij op u terugkeren.
Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden;
want de arbeider is zijn loon waard.
Gaat niet van het ene huis naar het andere.
In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet,
geneest de zieken die er zijn
en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij.”
In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en zegt:
Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft schudden wij tegen u af.
Maar weet dit wel: Het Rijk Gods is nabij.
“Ik zeg u:
Die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad.”

De tweeënzeventig keerden vol blijdschap terug en zeiden:
“Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw naam.”
Hij zeide tot hen:
“Ik zag de satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven
op slangen en schorpioenen te treden,
te heersen over heel de kracht van de vijand;
en niets zal u kunnen schaden.
Toch moet ge u niet verheugen over het feit
dat de duivels aan u onderworpen zijn,
maar verheugt u
omdat uw namen staan opgetekend in de hemel”.

__________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

 De menselijke wortel van de ecologische crisis 

101. Het dient ons tot niets de symptomen te beschrijven, als wij de menselijke wortel van de ecologische crisis niet erkennen. Er is een wijze om het leven en het menselijk handelen te begrijpen die verkeerd is en de werkelijkheid zodanig weerspreekt dat zij haar vernietigt. Waarom kunnen wij niet hierbij blijven stilstaan om erover na te denken? Ik stel daarom dan ook voor ons te concentreren op het heersende technocratische paradigma en de plaats die het menselijk wezen en zijn handelen in de wereld daarin innemen.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_________________

Fourteenth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

________________

Opening words

For many people, the holiday season is a time of going on a trip,
going out and travelling.
Today we hear how Jesus sends out his disciples.
They are to go on a journey,
to places where He himself would like to go.
They are to travel in His name.
Today we too are given the mission
to spread his name and his peace.
May this gathering inspire and inspire us.

FIRST READING       Isa 66:10-14c

Like a river I will lead peace to it.

From the prophet Isaiah

Rejoice with Jerusalem, and be glad in her,
all who love her!
Take part in her joy,
all you who mourn her.
And be filled to the brim
suckle at her comforting breasts,
and let you rejoice
of her bosom so rich.
For thus saith the LORD:
“Like a river I will lead peace to her,
and like a tempestuous stream the treasures of the people.
Thou shalt be suckled,
carried on the arm,
cradled in the lap!
As a mother comforts her child,
I will comfort thee:
Jerusalem itself shall be your comfort.
When thou seest it
thy heart shall rejoice,
your bones shall flourish like the young green,
and the servants of the Lord
shall experience his power!”

Responsorial      Ps. 66(65) 1-3b, 4-5, 6-7b, 16 and 20
Refrain
Rejoice before God, all the earth.

Rejoice before God, all the countries of the earth,
Sing unto the glory of his name.
Give Him your homage, and say unto your God:
Surprising are all thy deeds.

All the earth must worship thee,
singing thy holy name.
Come and see what God has done,
awe-inspiring deeds among men.

He made the sea a dry valley,
they went on foot through the bed.
Let us rejoice for Him
Who reigns forever by His power.

Come, then, God-fearing ones, listen to me,
I will tell you what He has done to me.
Praised be God, He did not reject me,
He did not withhold His mercy from me.

SECOND READING      Gal. 6, 14-18

I bear the marks of Jesus in my body.

From the letter of the holy apostle Paul to the Galatians

Brothers and sisters,

God preserve me from glorying in anything else
but on the cross of our Lord Jesus Christ,
by which the world has been crucified to me
and I for the world.
Being circumcised means nothing,
and being uncircumcised means nothing.
It is only about being a new creation!
Peace and mercy be upon all those
who want to live according to this principle,
and on all God’s people!
Let no one bother me now
for I bear the marks of Jesus in my body.
Brothers and sisters,
the grace of our Lord Jesus Christ be with you.
Amen.

Verse for the Gospel Col 3, 15a.16a

Alleluia.
Let the peace of Christ rule in your hearts,
may the word of Christ
dwell in fullness among you.
Alleluia.

GOSPEL         Lk. 10,1-12.17-20
Your peace will be upon them.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time the Lord appointed seventy-two disciples
and sent them two by two ahead of him
to all the cities and places
to which He Himself intended to go.
He spoke to them:
“The harvest is great,
but the labourers are few.
Therefore ask the Lord of the harvest
send out labourers for the harvest.
Then go,
but behold, I send you as lambs among wolves.
Take with you no purse, no sack, no shoes
and greet no one on the way.
Whichever house you enter, let your first word be:
Peace to this house!
If a man of peace lives there,
then your peace will be on him;
if not, it will return to you.
Stay in that house and eat and drink what they offer you;
for the labourer is worth his wages.
Do not go from one house to another.
In every city where you enter and are received,
eat what is set before you,
heal the sick who are there
and say to them, “The kingdom of God is near you.
In every city where you enter and are not received, go through the streets there and say:
Even the dust of your city that sticks to our feet we shake off against you.
But know this: The kingdom of God is at hand.
“I say to you:
that day it will be more bearable for the people of Sodom than for that city.”

The seventy-two returned full of joy and said:
“Lord, even the devils submit to us through your name.”
He said to them:
“I saw Satan fall from heaven like a thunderbolt. I have given you power
to tread on serpents and scorpions,
to rule over all the power of the enemy;
and nothing shall be able to harm thee.
Yet you must not rejoice at the fact
that the devils are subject unto thee,
but rejoice
because your names are written in heaven”.

______________

Laudato Si

Encyclical of

POPE FRANCISCUS

On Care of the Common Home

The human root of the ecological crisis

101. It serves us nothing to describe the symptoms if we do not recognise the human root of the ecological crisis. There is a way of understanding life and human action that is wrong and contradicts reality to such an extent that it destroys it. Why can we not stop and think about this? I therefore propose that we focus on the prevailing technocratic paradigm and the place within it of the human being and his actions in the world.

To be continued                        For previous publications please scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
__________________

Zaterdag in de dertiende week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

In de heilige Schrift is een bruiloft een messiaans beeld. Een bruiloftsfeest is verfrissend, verjongend en vernieuwend. Het is vol van de toekomst. Het is een nieuw begin. Dat wil de Heer ook met zijn volk realiseren. Altijd opnieuw beginnen, vreugde ontvangen, vreugde schenken. Daaraan mogen wij meewerken.

EERSTE LEZING           Am. 9, 11-15

Ik herstel mijn volk Israël
en Ik zal hen planten in hun eigen grond.

Uit de Profeet Amos

Zo spreekt de Heer:
“Op die dag herstel Ik de bouwvallige hut van David,
dicht Ik haar scheuren,
zet Ik weer overeind wat is neergehaald
en bouw Ik haar op als weleer.
“Wat er is overgebleven van Edom
en van al de volken waarover mijn Naam is uitgeroepen,
dat nemen zij dan in bezit,”
– zo luidt de godsspraak van de Heer, die dit voltrekt.
“Zie de dagen komen – zegt de Heer –
dat de ploeger de maaier op de voet volgt
en de druiventreder de zaaier,
dat de bergen stromen van de most
en alle heuvels ervan druipen.
“Dan herstel Ik mijn volk Israël
in zijn vroegere staat,
dan herbouwen zij de verwoeste steden en bewonen die weer,
dan planten zij wijngaarden en drinken hun wijn,
leggen zij boomgaarden aan en eten hun vruchten.
“Ik zal hen planten in hun eigen grond
en zij worden niet meer weggerukt
uit de grond die Ik hun heb gegeven.”
Zo spreekt de Heer, uw God.

TUSSENZANG             Ps. 85(84), 9, 11-12, 13-14

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Een woord voor zijn volk, voor al wie Hem dient,
voor elk die zijn hart voor Hem opent.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

ALLELUIA      Ps. 19(18), 9

Alleluia.
Uw voorschriften, Heer, zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.
Alleluia.

EVANGELIE       Mt. 9, 14-17

De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn
zolang de bruidegom bij hen is?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Op zekere dag
kwamen de leerlingen van Johannes tot Jezus met de vraag:
“Waarom vasten wij en de Farizeeën wel,
maar uw leerlingen niet?”
Jezus sprak tot hen:
“De vrienden van de bruidegom
kunnen toch niet bedroefd zijn
zolang de bruidegom bij hen is?
“Er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen is weggenomen;
dan zullen zij vasten.
“Niemand gebruikt voor een oud kleed
een verstellap van ongekrompen stof;
want het ingezette stuk trekt aan het kleed
en de scheur wordt nog groter.
“Ook doet men geen jonge wijn in oude zakken,
anders bersten de zakken,
de wijn loopt er uit en de zakken gaan verloren.
“Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken;
dan blijven beide behouden.”

________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

100. Het Nieuwe Testament spreekt ons niet alleen over de aardse Jezus en zijn zo concrete en liefdevolle relatie met de wereld. Het toont ons dit ook als de Opgestane en Verheerlijkte, die met zijn universele heerschappij aanwezig is in heel de schepping: “Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal te verzoenen en vrede te maken door het bloed dat vergoten is aan het kruis, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen door Hem alleen” (Kol 1,19-20) . Dit wijst ons op het einde der tijden, wanneer de Zoon alles aan de Vader zal overdragen, zodat “God alles in allen is” (1 Kor. 15, 28) . Zo presenteren de schepselen van deze wereld zich niet langer aan ons als een louter natuurlijke werkelijkheid, omdat de Opgestane hen op mysterieuze wijze omringt en hen naar een bestemming van volheid leidt. Dezelfde bloemen op het veld en de vogels die Hij met menselijke ogen aanschouwde, zijn nu vol van Zijn lichtende aanwezigheid.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_________________

Saturday in the thirteenth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

In the Holy Scriptures, a wedding is a messianic image. A wedding feast is refreshing, rejuvenating and renewing. It is full of the future. It is a new beginning. That is what the Lord also wants to achieve with his people. Always starting afresh, receiving joy, giving joy. We can contribute to this.

FIRST READING      Am. 9, 11-15

I will restore my people Israel
and I will plant them in their own ground.

From the Prophet Amos

Thus speaks the Lord:
“On that day I will repair the ruined hut of David,
I will close its breaches,
I will raise up again what has been pulled down
and build it as of old.
“What is left of Edom
and of all the nations over which my name is called
they will take possession of it,
such is the divine pronouncement of the Lord, who accomplishes this.
“Behold the days come – saith the Lord –
the ploughman will follow the reaper closely
and the grapefarmer the sower,
when the mountains flow with the must
and all the hills will drip with it.
“Then I will restore my people Israel
in its former state,
and they shall rebuild the ruined cities and inhabit them again.
Then they will plant vineyards and drink their wine,
and lay up orchards and eat their fruit.
“I will plant them in their own ground
and they shall not be torn out again
from the ground which I have given them.”
Thus speaks the Lord your God.

INTERLUDIUM             Ps. 85(84), 9, 11-12, 13-14

I will hear what God says to me,
surely a word of reconciliation.

I will hear what God says to me,
verily a word of reconciliation.
A word for his people, for all who serve Him,
for everyone who opens his heart to Him.

When faithfulness and compassion meet,
when peace and justice embrace one another;
then shall faithfulness spring forth from the earth,
and righteousness shall look down from heaven.

Then shall the Lord give us his blessing
and our land shall bear rich fruit.
Then shall righteousness go before Him
and prosperity will follow his steps.

ALLELUIA                   Ps. 19(18), 9

Alleluia.
Your precepts, Lord, are reliable,
They make the ignorant wise.
Alleluia.

GOSPEL        Mt 9:14-17

Surely the bridegroom’s friends cannot be sad
as long as the bridegroom is with them?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

On a certain day
the disciples of John came to Jesus with the question:
“Why do we and the Pharisees fast ,
but not your disciples?”
Jesus spoke to them:
“Surely the friends of the bridegroom
cannot be sad
while the bridegroom is with them?
“There will come days
when the bridegroom is taken away from them;
then they will fast.
No man shall use for an old garment an altered piece of unshrunk cloth;
for the piece that is put in pulls at the garment
and the tear is increased.
“Nor put young wine in old sacks,
or the sacks will burst,
the wine runs out and the sacks are lost.
“But young wine is put into new sacks;
then both shall be preserved.”

_________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

100. The New Testament speaks to us not only of the earthly Jesus and his so concrete and loving relationship with the world. It also shows us this as the Risen and Glorified One, present in all creation with his universal reign: “For in him God has willed to dwell in all his fullness, to reconcile the universe through him and to make peace through the blood shed on the cross, to reconcile everything in heaven and on earth through him alone” (Col 1:19-20) . This points us to the end of time, when the Son will hand over everything to the Father, so that “God is all in all” (1 Cor. 15, 28) . Thus, the creatures of this world no longer present themselves to us as a purely natural reality, because the Risen One mysteriously surrounds them and directs them towards a destination of fullness. The same flowers in the field and the birds that He beheld with human eyes are now full of His luminous presence.

To be continued.                          For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________

         

Vrijdag in de dertiende week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

_________________

Overweging

Niet tegen de cultus als zodanig zijn de verwijten van Amos gericht, maar tegen cultus  gepaard met sociale onrechtvaardigheid. Dit is een rode draad doorheen het boek. Alle corrupte gebruiken worden vermeld, maar het ergste is de corruptie van het gerecht zelf. De afwijzing door Amasja de priester doet de deur dicht: Er is geen heil meer mogelijk. De dag die Israël verwachtte was een dag van heil, en overwinning op de vijanden, zegt Amos. Het zal een dag zijn van destructie, van duisternis i.p.v. licht, een dag van verschrikking. Zo wordt heilsgeschiedenis onheilsgeschiedenis en worden alle verwachtingen de kop ingedrukt.

EERSTE LEZING                                                      Am. 8, 4-6.9-12
Ik zal honger brengen in het land, geen honger naar brood,
maar om het woord van de Heer te horen.

Uit de Profeet Amos

“Hoort dit, gij die strikken spant voor de armen
om de misdeelden in het land te verdelgen,
gij die redeneert :
Wanneer is de nieuwe maan voorbij ?”
Dan kunnen wij ons koren verkopen !
“En wanneer de sabbat ?
“Dan kunnen wij ons graan uitstallen.
“Dan verkleinen wij de korenmaat,
dan verhogen wij de prijs
en bedriegen wij met een valse weegschaal.
“Dan kopen wij de kleine man voor geld,
de arme voor een paar schoenen,
en verhandelen wij zelfs het uitschot van ons koren.”

“Op die dag – zo luidt de godsspraak van de Heer –
doe Ik de zon ondergaan op het middaguur,
verduister Ik de aarde op klaarlichte dag.
“Dan verkeer Ik uw feesten in rouw,
al uw liederen in weeklachten ;
om alle heupen leg Ik een rouwkleed
en alle hoofden scheer Ik kaal.
“Ik zal het land doen rouwen als over een enig kind ;
de laatste dag van dit land zal bitter zijn.
“Zie, de dagen komen – zo luidt het orakel van God de Heer –
dat Ik honger breng in dit land,
geen honger naar brood, geen dorst naar water,
maar honger en dorst om het woord van de Heer te horen.
“Dan zullen zij zwerven van zee naar zee,
dwalen van het noorden naar het oosten
overal zoekend naar het woord van de Heer,
maar zij zullen het niet vinden.

TUSSENZANG                        Ps. 119(118), 2, 10, 20, 30, 40, 131

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt
(Mt 4, 4b)

Gelukkig die acht slaan op wat God verordent,
Hem zoeken met heel hun hart.

Met heel mijn hart richt ik mij tot U :
laat mij niet afwijken van uw geboden.

Mijn geest wordt verteerd van verlangen
naar alles wat Gij hebt bepaald.

Ik heb de weg van de trouw gekozen,
ik houd mij aan wat Gij bepaaldt.

Zie, ik verlang uw bevelen te volgen ;
laat mij dan leven, rechtvaardige God.

Mijn mond sper ik hijgend open,
zo snak ik naar uw gebod.

ALLELUIA                                                              I Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord der prediking,
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is :
Het woord van God.
Alleluia

EVANGELIE                                                               Mt. 9, 9-13
Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
Ik wil liever barmhartigheid dan offers.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd ging Jezus verder,
Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette,
en Hij zei tot hem :
“Volg Mij.”
De man stond op en volgde Hem.
Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag,
kwamen ook vele tollenaars en zondaars
met Jezus en zijn leerlingen aanliggen.
Toen de Farizeeën dat zagen zeiden ze tot zijn leerlingen :
“Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars ?”
Hij hoorde dit en zei :
“Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
“Gaat heen en leert wat het zeggen wil :
Ik wil liever barmhartigheid dan offers.
“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen
maar zondaars te roepen”

__________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

99. Volgens de christelijk opvatting van de werkelijkheid loopt de bestemming van de hele schepping via het mysterie van Christus, die vanaf het begin tegenwoordig is: “Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem” (Kol. 1, 16) .  De proloog van het Johannesevangelie (Joh. 1, 1-18) laat de scheppende activiteit van Christus als goddelijk Woord (Logos) zien. Maar deze proloog verrast door zijn bewering dat dit Woord “vlees is geworden” (Joh. 1, 14). Een Persoon van de Drie-eenheid heeft zich gevoegd in de geschapen kosmos en het lot ervan tot aan het kruis heeft gedeeld. Vanaf het begin van de wereld, maar op een bijzondere wijze te beginnen bij de menswording, is het mysterie van Christus op een verborgen wijze werkzaam in het geheel van de natuurlijke werkelijkheid zonder daardoor de autonomie ervan aan te tasten.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_______________________

Friday in the thirteenth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

______________

Consideration

Amos’ reproaches are not directed against the cult as such, but against the cult combined with social injustice. This is a common thread throughout the book. All corrupt practices are mentioned, but the worst is the corruption of the court itself. The rejection by Amasha the priest closes the door: No more salvation is possible. The day that Israel expected was a day of salvation, and victory over the enemies, says Amos. It will be a day of destruction, of darkness instead of light, a day of terror. Thus, the history of salvation becomes the history of doom and all expectations are crushed.

FIRST READING       Am. 8, 4-6.9-12
I will bring famine into the land, not hunger for bread,
but to hear the word of the Lord.

From the Prophet Amos

“Hear this, you who lay snares for the poor
to destroy the poor in the land,
ye who reason :
When will the new moon be over?
Then we can sell our corn!
“And when the Sabbath?
“Then we can display our corn.
“Then we reduce the size of the grain,
then we raise the price
“and cheat with false scales.
“Then we buy the little man for money,
the poor for a pair of shoes,
and even trade in the scraps of our wheat.”

“On that day,” says the Lord’s divine servant.
I will make the sun go down at noon,
I will darken the earth in broad daylight.
“Then I will turn your feasts into mourning,
all your songs in lamentation ;
I will put a garment of mourning around every hip
and I will shave all the heads.
“I will make the land mourn as for an only child ;
the last day of this land will be bitter.
“Behold, the days are coming – so says the oracle of God the Lord –
I will bring famine into this land,
not hungry for bread, not thirsty for water,
but hunger and thirst to hear the word of the Lord.
“Then they shall wander from sea to sea,
wandering from north to east
searching everywhere for the word of the Lord,
but they shall not find it.

INTERLUDIUM               Ps. 119(118), 2, 10, 20, 30, 40, 131

Man does not live by bread alone,
but from all that proceeds from the mouth of God.
(Mt 4:4b)

Happy who heed what God decrees,
seek him with all their heart.

With all my heart I turn to you:
Let me not depart from your commandments.

My spirit is consumed with longing
for all that thou hast ordained.

I have chosen the way of faithfulness,
I keep what Thou hast ordained.

Behold, I desire to follow thy commands ;
then let me live, righteous God.

My mouth I open panting,
so I yearn for thy commandment.

ALLELUIA                     I TESS. 2, 13

Alleluia.
Receive the divine word of preaching,
not as the word of men
but as what indeed it is :
The word of God.
Alleluia

GOSPEL      Mt 9, 9-13
It is not the healthy who need a doctor, but the sick.
I would rather have mercy than sacrifice.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time, Jesus continued,
He saw someone sitting at the tollbooth whose name was Matthew,
and He said to him :
“Follow Me.”
The man got up and followed Him.
Now while He was sitting at the table in his house,
many tax collectors and sinners also came
and sat down with Jesus and His disciples.
When the Pharisees saw this, they said to His disciples:
“Why does your Master eat with tax collectors and sinners?”
He heard this and said :
“It is not the healthy who need a doctor, but the sick.
“Go and learn what it means:
I want mercy rather than sacrifice.
“I have not come to call the righteous
but to call sinners”.

_______________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

99. According to the Christian conception of reality, the destiny of all creation passes through the mystery of Christ, who is present from the beginning: “The universe was created by him and for him” (Col 1:16). 4 The prologue of John’s Gospel (Jn 1:1-18) shows the creative activity of Christ as divine Word (Logos). But this prologue surprises by asserting that this Word “became flesh” (Jn 1:14). A Person of the Trinity has joined the created cosmos and shared its destiny until the cross. From the beginning of the world, but in a special way beginning with the Incarnation, the mystery of Christ has been working in a hidden way in the whole of natural reality, without affecting its autonomy.

To be continued                            For previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
____________________

Donderdag – Eerste Martelaren van de Romeinse Kerk

Martelaren die slachtoffer werden onder keizer Nero. Zij werden o.a. als vuurtoorts levend verbrand.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Wat is zonde eigenlijk? Zonde is bijbels gezien een soort mentaliteit van waaruit wij ons leven inrichten. Deze mentaliteit bestaat er in dat we steeds met onszelf bezig zijn. Als wij die weg gaan in ons leven dan zitten we op een doodlopende weg, dan worden we verlamd en kunnen we geen vooruitgang meer boeken. Bekering betekent dan: deze doodlopende weg en de verlamming erkennen. Het is ook  toegelaten dat anderen je opnemen en je meedragen tot bij de Heer. Hij is barmhartig en geneest.

EERSTE LEZING                                                         Am. 7, 10-17

Trek als profeet naar mijn volk israël.

Uit de profeet Amos

In die dagen stuurde Amasja, de priester van Betel,
aan Jerobeam, de koning van Israël, deze boodschap :
“Binnen uw eigen Israël smeedt Amos een komplot tegen u ;
het land is tegen al die dreigementen van hem niet bestand.
“Want hij, Amos, zegt :
Jerobeam zal sterven door het zwaard
en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen.”
En tot Amos zei Amasja :
“Ziener, gij moet maken dat ge wegkomt !
“Verdwijn naar Juda
en verdien daar uw brood maar met profeteren !
“Hier in Betel moogt ge niet meer profeteren,
want dit heiligdom is van de koning
en dit gebouw van het rijk.”
Amos gaf Amasja ten antwoord :
“Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde,
ik ben veehoeder en vijgenkweker.
“Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald
en het is de Heer die mij gezegd heeft :
Trek als profeet naar mijn volk Israël.
“Daarom, luister naar het woord van de Heer.
“Gij zegt wel :
Je mag tegen Israël niet profeteren,
tegen het huis Israël niet schuimbekken.
“Maar de Heer zegt :
Uw vrouw zal in deze stad ontucht plegen,
uw zonen en dochters zullen omkomen door het zwaard,
uw eigen grond zal met het meetsnoer verkaveld worden ;
zelf zult gij op onreine grond moeten sterven
en Israël wordt van zijn grond verbannen.”

TUSSENZANG                                             Ps. 19(18), 8, 9, 10, 11

De uitspraken van de Heer zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.
Glashelder zijn zijn geboden,
zij zijn een licht voor het oog.

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.
Gezocht meer dan goud of juwelen,
welsmakend als honingzeem.

ALLELUIA                                                        1 Sam. 3, 9 ; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, heer, uw dienaar luistert;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mt. 9, 1-8

De menigte verheerlijkte God,
die zulk een macht gegeven had aan mensen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd ging Jezus in een boot,
stak over en kwam in zijn stad.
Men bracht een lamme die op een bed lag naar Hem toe.
Toen Jezus hun geloof zag zeide Hij tot de lamme :
“Heb goede moed mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”
Enkele schriftgeleerden zeiden nu bij zichzelf :
“Die man spreekt godslasterlijk.”
Maar Jezus kende hun gedachten en zei :
“Waarom denkt gij kwaad bij uzelf?
“Wat is gemakkelijker, te zeggen :
Uw zonden zijn u vergeven, of :
Sta op en loop ?
“Welnu, opdat ge zult weten
dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven
– en nu sprak Hij tot de lamme : –
Sta op, neem uw bed en ga naar huis.”
En de lamme stond op en ging naar huis.
Toen de menigte dit zag werd zij door ontzag bevangen
en zij verheerlijkte God,
die zulk een macht gegeven had aan mensen.

_______________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

98. Jezus leefde in volledige harmonie met de schepping en de anderen stonden verbaasd: “Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen?” (Mt. 8, 27) . Hij verscheen niet als een van de wereld gescheiden asceet of als een vijand van de aangename dingen van het leven. Met verwijzing naar zichzelf zei Hij: “Kijk, die gulzigaard en wijndrinker” (Mat. 11, 19). Hij stond ver van de filosofieën af die het lichaam, de materie en de werkelijkheden van deze wereld verachtten. Deze ongezonde dualismen hebben echter in de loop der eeuwen een aanzienlijke invloed gehad op sommige christelijke denkers en het Evangelie misvormd. Jezus werkte met zijn handen en stond dagelijks in contact met de door God geschapen materie om daaraan met zijn vaardigheid van handwerksman vorm te geven. Hier dient te worden gewezen op het feit dat het grootste gedeelte van zijn leven gewijd is aan deze inspanning in een eenvoudig bestaan dat geen enkele verwondering wekte: “Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria?” (Mc. 6, 3) . Zo heeft Hij het werk geheiligd en er een bijzondere waarde aan verleend tot rijping van ons. De heilige Johannes Paulus II leerde dat “de mens door in vereniging met Christus die voor ons is gekruisigd, de inspanning van het werk te verdragen in zekere zin met de Zoon van God meewerkt aan de verlossing van de mensheid”. 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
______________________

Thursday – First Martyrs of the Roman Church

Martyrs who became victims under the Emperor Nero. They were burned alive as torches of fire.

Invitation

May I hereby draw your attention to
reading the Gospel daily?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
What is sin? Biblically speaking, sin is a kind of mentality from which we organise our lives. This mentality consists of being preoccupied with ourselves all the time. If we go down that road in our lives, we are on a dead-end street, we are paralysed and cannot make any progress. Repentance then means: acknowledge this dead end and paralysis. It is also permissible for others to take you in and carry you to the Lord. He is merciful and heals.

FIRST READING       Am. 7, 10-17

Go as a prophet to my people Israel.

From the prophet Amos

In those days Amashiah the priest of Betel,
sent this message to Jeroboam, king of Israel:
“Within your own Israel Amos is plotting against you ;
the land cannot withstand all of his threats.
“For he, Amos, says :
Jeroboam shall die by the sword
and Israel shall be banished from its own land.”
And to Amos said Amasiah :
“Seer, you must get out of here!
“Flee to Judah
and make your living there by prophesying!
“Here in Bethel you may prophesy no more,
for this sanctuary belongs to the king
and this building belongs to the kingdom.”
Amos replied to Amasha:
“I am not a prophet or a member of a guild of prophets,
I am a herdsman and a fig grower.
“But the Lord has taken me away from behind my beasts
and it is the Lord who has said to me :
Go as a prophet to my people Israel.
“Therefore, listen to the word of the Lord.
“Thou sayest :
You may not prophesy against Israel,
against the house of Israel, do not froth.
“But the Lord says :
Thy wife shall commit fornication in this city,
thy sons and daughters shall perish by the sword,
your own ground shall be parceled out with the measuring rod ;
thou shalt die upon the unclean ground
and Israel shall be banished from its soil.”

INTERLUDIUM       Ps. 19(18), 8, 9, 10, 11

The judgments of the Lord are true,
righteous in every matter.

The law of the Lord is perfect,
it strengthens the uncertain mind.
His precepts are reliable,
they make the ignorant wise.

All His commands are just,
satisfying to the mind.
Clear as crystal His commandments,
they are a light to the eye.

The word of the Lord is true,
it remains true forever.
His judgments are true,
righteous in every matter.

Sought after more than gold or jewels,
savoury as honey-cream.

ALLELUIA 1 Sam. 3, 9 ; John 6, 69b

Alleluia.
Speak, Lord, your servant is listening;
thy words are words of everlasting life.
Alleluia.

GOSPEL        Mt 9, 1-8

The crowd glorified God,
who had given such power to men.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus went out in a boat,
crossed over and came to his city.
A lame man who was lying on a bed was brought to Him.
When Jesus saw their faith, He said to the lame man:
“My son, have courage. Your sins are forgiven you.
Some of the scribes now said to themselves :
“That man speaks blasphemy.”
But Jesus knew their thoughts and said :
“Why do ye think evil of yourselves?
“What is easier, to say :
Your sins are forgiven you, or :
Arise and walk?
“Well then, that you may know
that the Son of Man has power on earth to forgive sins,
-and now He said to the lame man: “Stand up, take your bed and walk.
And the lame man got up and went home.
When the crowd saw this they were awestruck
and they glorified God,
who had given such power to men.

____________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

98. Jesus lived in complete harmony with creation, and the others were amazed: “What kind of person is this, that even the winds and the sea obey him?” (Mt 8:27) . He did not appear as an ascetic separated from the world or as an enemy of the pleasant things of life. Referring to himself, he said, “Look, that glutton and wine-drinker” (Mt 11:19). He was far from the philosophies that despised the body, matter and the realities of this world. These unhealthy dualisms, however, have had a considerable influence on some Christian thinkers over the centuries and have disfigured the Gospel. Jesus worked with his hands and was in daily contact with God’s created matter, shaping it with his skill as a craftsman. It should be pointed out here that most of His life was devoted to this effort in a simple existence that did not arouse any surprise: “Is this not the carpenter, the son of Mary?” (Mk 6:3) . Thus He sanctified the work and gave it a special value for our maturation. Saint John Paul II taught that “by enduring the toil of work in union with Christ crucified for us, man in a certain sense participates with the Son of God in the redemption of mankind”.

To be continued                         For previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________

Woensdag – HH. Petrus en Paulus, apostelen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

In de eerste lezing wordt verhaald hoe Petrus door Herodes gevangen genomen wordt, met het oog op zijn veroordeling. Dat doet het ergste vermoeden, want eerder reeds werd Jakobus, de broer van Johannes, door de koning gedood. Terwijl Petrus in de kerker opgesloten zit, wordt er door de Kerk vurig voor hem gebeden. God verhoort het gebed van zijn Kerk, Petrus wordt op wonderbaarlijke wijze gered door Gods liefdevolle bijstand.
In de tweede lezing getuigt Paulus van een soortgelijke ervaring. Ook hij wordt door God beschermd en verlost; ook hij mag rekenen op Gods helpende kracht. Wij vieren op dit feest Petrus en Paulus precies omdat zij – na worsteling en bekering – zelf de weg van Jezus zijn gegaan.

EERSTE LEZING             Hand. 12, 1-11

Nu weet ik zeker dat de Heer mij heeft ontrukt
aan de macht van Herodes.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen
legde koning Herodes de hand op enkele leden van de kerk
om hen te mishandelen:
Jakobus, de broer van Johannes,
liet hij met het zwaard ter dood brengen.
Omdat hij bemerkte dat dit de Joden aangenaam was
liet hij ook nog Petrus gevangen nemen.
Het was juist in de dagen van het ongedesemde brood.
Toen hij hem in handen had gekregen
wierp hij hem in de gevangenis
en liet hem bewaken door vier groepen soldaten,
elk van vier man;
het was zijn bedoeling
Petrus na het paasfeest voor het volk te leiden.
Terwijl Petrus in de gevangenis zat
werd door de kerk vurig voor hem tot God gebeden.
In de nacht vóórdat Herodes hem wilde laten voorleiden,
lag Petrus met twee kettingen vastgebonden,
te slapen tussen twee soldaten,
terwijl ook voor de poort van de gevangenis
wacht werd gehouden.
Opeens stond een engel des Heren bij hem
en was de cel verlicht.
Hij stootte Petrus in de zij,
wekte hem en sprak:
“Sta vlug op.”
Meteen vielen de kettingen van zijn handen.
Vervolgens zei de engel:
“Doe uw gordel om
en bind uw sandalen onder.”
Petrus deed het.
De engel hernam:
“Sla uw mantel om en volg mij.”
Hij ging mee naar buiten
zonder nog te beseffen
dat het werkelijkheid was wat de engel deed:
Hij meende een visioen te zien.
Zij passeerden de eerste en de tweede wacht
en kwamen aan de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad;
deze ging vanzelf voor hen open.
Zij traden naar buiten,
liepen een straat ver
en eensklaps was de engel verdwenen.
Toe kwam Petrus tot zichzelf en zei:
“Nu weet ik zeker
dat de Heer zijn engel heeft gezonden
en mij heeft ontrukt aan de macht van Herodes
en aan alles wat het volk der Joden verwachtte.”

TUSSENZANG          Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

De Heer heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te samen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

TWEEDE LEZING           II Tim. 4, 6-8.17-18

Nu wacht mij de krans der gerechtigheid.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Wat mij betreft,
mijn bloed wordt weldra geplengd,
het uur van mijn heengaan is nabij.
Ik heb de goede strijd gestreden,
de wedloop voleindigd,
het geloof bewaard.
Nu wacht mij de krans der gerechtigheid
waarmee de Heer, de rechtvaardige Rechter
mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij
maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst.
De Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven
om mijn ambt als prediker van het evangelie
ten einde toe te vervullen,
zodat alle volken ervan horen,
en ik werd verlost uit de muil van de leeuw.
De Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen
en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk.
Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen !
Amen.

ALLELUIA                Mt. 16, 18

Alleluia.
Gij zijt Petrus,
en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen,
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Alleluia.

EVANGELIE                 Mt. 16, 13-19

Gij zijt Petrus en Ik zal u de sleutels geven
van het Rijk der hemelen

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd
toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was
stelde Hij zijn leerlingen deze vraag:
“Wie is
volgens de opvatting van de mensen,
de Mensenzoon?”
Zij antwoordden:
“Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia of een van de profeten.”
“Maar gij
– sprak Hij tot hen –
wie zegt gij dat Ik ben?”
Simon Petrus antwoordde:
“Gij zijt de Christus,
de Zoon van de levende God.”
Jezus hernam:
“Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona,
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard
maar mijn Vader die in de hemel is.
“Op mijn beurt zeg Ik u:
“Gij zijt Petrus;
en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
“Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen
en wat gij zult binden op aarde,
zal ook in de hemel gebonden zijn
en wat gij zult ontbinden op aarde,
zal ook in de hemel ontbonden zijn.”

__________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

97. De Heer kon de anderen uitnodigen te letten op de schoonheid die er in de wereld is, omdat Hijzelf in voortdurend contact stond met de natuur en daaraan een aandacht vol genegenheid en verwondering besteedde. Wanneer Hij iedere hoek van zijn land doorkruiste, hield Hij stil om de door zijn Vader gezaaide schoonheid te aanschouwen en nodigde Hij zijn leerlingen uit te beseffen dat de dingen een goddelijke boodschap bevatten: “Slaat uw ogen op en kijkt naar de velden; ze staan wit, rijp voor de oogst” (Joh. 4, 35) . “Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Weliswaar is dit het kleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen: het wordt een boom” (Mt. 13, 31-32) .

Wordt vervolgd              Voor alle voorafgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
Wednes©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________

Wednesday – HH. Peter and Paul, Apostles

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

The first reading tells how Peter is taken prisoner by Herod, with a view to his condemnation. This suggests the worst, for earlier James, the brother of John, had been killed by the king. While Peter was locked up in the dungeon, the Church prayed fervently for him. God answers the prayer of his Church and Peter is miraculously saved by God’s loving assistance.
In the second reading, Paul testifies of a similar experience. He too is protected and redeemed by God; he too can count on God’s helping power. On this feast we celebrate Peter and Paul precisely because they themselves – after struggle and conversion – went the way of Jesus.

FIRST READING    Acts 12, 1-11

Now I know for certain that the Lord has delivered me
from the power of Herod.

From the Acts of the Apostles

In those days
King Herod laid his hands on some members of the Church
and maltreated them.
He had James, the brother of John, put to death with the sword.
Seeing that this pleased the Jews, he also had Peter imprisoned.
It was in the days of unleavened bread.
When he had got hold of him
he threw him into prison
and had him guarded by four groups of soldiers,
each of four men;
it was his intention to lead
Peter  after the Passover,  before the people.
While Peter was in prison
the church prayed fervently to God for him.
On the night before Herod wanted to lead him,
Peter lay bound with two chains,
sleeping between two soldiers,
while before the gate of the prison was also
a guard.
Suddenly an angel of the Lord stood by him
and the cell was illuminated.
He punched Peter in the side,
woke him up and said:
“Get up quickly.”
Immediately the chains fell from his hands.
Then the angel said:
“Put on your belt
and tie your sandals.”
Peter did so.
The angel repeated:
“Put on your cloak and follow me.”
He went outside with him
without realising yet
that what the angel was doing was real:
He thought he saw a vision.
They passed through the first and second guards
and came to the iron gate that gave access to the city;
It opened for them by itself.
They went out,
they walked down a street
and suddenly the angel had disappeared.
Then Peter came to himself and said:
“Now I know for certain
that the Lord has sent his angel
and has delivered me from the power of Herod
and from everything that the people of the Jews were expecting.

INTERLUDIUM   Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

The Lord has saved me from all that I feared.

The Lord I will praise every day,
His praise is always on my lips.
My spirit is proud of the Lord’s favour,
Let everyone who hears it rejoice.

Glorify the Lord together with me
And let us worship His Name together.
I went to the Lord and He heard me,
He saved me from all that I feared.

Trust in Him and you will be happy,
For He will not fail you.
Those who cry out in distress, the Lord listens to them
and delivers them from their misery.

The angel of God establishes a barrier around them,
to protect all who fear God.
Pay attention and see how merciful the Lord is,
Happy is he who seeks his salvation in Him.

SECOND READING     II Tim. 4, 6-8.17-18

Now the crown of righteousness awaits me.

From the second letter of the holy apostle Paul to Timothy

Beloved one,

As for me,
My blood will soon be shed,
the hour of my passing is at hand.
I have fought the good fight,
finished the race,
kept the faith.
Now the crown of righteousness awaits me
with which the Lord, the righteous Judge
will reward me on the great day, and not only me
but all who with love look forward to his coming.
The Lord has stood by me and given me strength
to fulfil my ministry as a preacher of the gospel
to the end,
so that all nations may hear of it,
and I was delivered from the mouth of the lion.
The Lord will continue to protect me from all evil assaults
and bring me safely into His heavenly kingdom.
To Him be the glory throughout the ages!
To Him be the glory for ever and ever! Amen.

ALLELUIA Mt 16, 18

Alleluia.
Thou art Peter,
and upon this rock I will build my church,
and the gates of hell shall not prevail against it.
Alleluia.

GOSPEL     Mt 16, 13-19

You are Peter, and I will give you the keys
of the kingdom of heaven

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time
when Jesus had come to the region of Caesarea from Philip
He asked His disciples this question:
“Who is
according to the opinion of men,
the Son of Man?”
They replied:
“Some say John the Baptist, others Elijah,
others Jeremiah or one of the prophets.”
“But thou
– He said to them
Who say ye that I am?”
Simon Peter replied:
“Thou art the Christ,
the Son of the living God.”
Jesus resumed:
“Blessed art thou Simon, son of Jonah ,
for it is not flesh and blood that have revealed this to you
but my Father which art in heaven.
“In turn I say to thee:
“Thou art Peter;
and upon this rock I will build my church
and the gates of hell shall not prevail against it.
“I will give you the keys of the kingdom of heaven
and whatever you bind on earth
shall also be bound in heaven
and whatever you shall loose on earth
shall be unbound in heaven.”
____________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

97. The Lord could invite others to pay attention to the beauty that is in the world because He Himself was in constant contact with nature, paying attention to it with affection and wonder. As He crossed every corner of His land, He stopped to contemplate the beauty sown by His Father and invited His disciples to realise that things contained a divine message: “Lift up your eyes and look at the fields; they are white, ripe for harvest” (Jn 4:35) . “The kingdom of heaven is like a mustard seed, which someone sowed in his field. It is true that this is the smallest seed, but when it has sprouted, it is greater than the other plants in the garden and becomes a tree” (Mt 13:31-32) .

To be continued               For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from
De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________

Dinsdag – H. Ireneüs, b. en mrt.

 

Ireneüs is de eerste grote theoloog en kerkvader van de Christelijke kerk
Afkomstig uit Klein-Azië, Bisschop  van Lyon. Leefde van 135-202.  Geboren in Smyrna (Turkije)

 

Uitnodiging

Mag ik hierbij uw aandacht vragen voor
de dagelijkse lezing van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil u deelgenoot maken van de vreugde van het Evangelie.
Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan deze vreugde ervaren door zijn hart te openen
voor de helende werking van Gods woord.

Beschikbaar elke morgen van 7 uur

OVERWEGING
Een profeet spreekt omdat hij moet spreken van God. Dat is de vaste grond waarop hij staat, en het is de legitimering van zijn spreken als profeet: ik kan niet anders. God dwingt me. Wanneer staan wij op voor anderen en spreken we in Gods naam? Jezus leert ons dat we daarvoor niet bang hoeven te zijn. We mogen op God vertrouwen – hoe extreem de situatie ook is. Durf ik dat aan?

 

EERSTE  LEZING                    Amos 3, 1-8; 4, 11-12
God de Heer heeft gesproken: wie zou er niet profeteren ?

Uit de Profeet Amos

Hoort het woord
dat de Heer spreekt
over u, de zonen van Israël,
over heel het geslacht
dat Hij uit Egypte heeft geleid:
“U alleen heb Ik uitverkoren
onder al de geslachten der aarde;
daarom roep Ik u ook ter verantwoording
voor al uw ongerechtigheden!
“Gaan er ooit twee mensen samen op weg
zonder dat zij elkaar gevonden hebben?
“Brult ooit een leeuw in het woud
zonder dat hij een prooi heeft?
“Of gromt er een leeuwenjong in zijn hol
zonder dat het iets te pakken heeft gekregen?
“Schiet een vogel omlaag naar de knip op de grond
zonder dat daar een lokaas ligt?
“Of wordt de knip van de grond opgenomen
zonder dat er iets gevangen is?
“Wordt in een stad de bazuin gestoken
zonder dat de bewoners beven?
“Gebeurt er ooit in een stad een ramp
zonder dat de Heer daar de hand in heeft?
“Zo ook doet God de Heer nooit iets
zonder dat Hij zijn besluit onthult
aan zijn dienaars, de profeten.
“De leeuw heeft gebruld:
Wie zou er niet vrezen?
“God de Heer heeft gesproken,
wie zou er niet profeteren?”

En verder spreekt de Heer:
“Ik heb u ondersteboven gekeerd,
even geweldig als Sodom en Gomorra;
al een geblakerd stuk hout zijt gij geworden
dat aan de brand ontrukt is,
maar gij hebt u niet tot Mij bekeerd.
“Daarom zal Ik zo met u handelen, Israël.
“En omdat Ik zo met u zal handelen,
moet gij, Israël, u gereedmaken
om voor uw God te verschijnen.”

 

TUSSENZANG        Ps. 5, 5-6, 7, 8

Geleid mij, Heer, langs veilige wegen.

Reeds vroeg in de morgen hoort Gij mijn stem,
reeds vroeg mijn hoop en verlangen.
Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt,
bij U kan geen booswicht vertoeven.

Geen zondaar kan U in de ogen zien,
Gij haat hen die onrecht bedrijven.
Die leugentaal spreken vernietigt Gij,
Gij gruwt van bloeddorst en wreedheid.

Maar ik, door uw rijke genade,
mag binnengaan in uw huis.
Ik werp mij neer voor uw tempel
in eerbied voor U, mijn Heer.

ALLELUIA                Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

 

EVANGELIE                Mt. 8, 23-27

Jezus richtte zich met een dwingend woord
tot de winden en de zee, en het water werd volmaakt stil.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus in de boot stapte volgden zijn leerlingen Hem.
Opeens raakte de zee in hevige beroering
zodat de golven over de boot sloegen;
Hij echter lag te slapen.
Zij gingen naar Hem toe
en maakten Hem wakker met de woorden:
“Heer, red ons, wij vergaan!”
Hij sprak tot hen:
“Waarom zijt gij bang, kleingelovigen?”
Dan stond Hij op,
richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee,
en het water werd volmaakt stil.
De mensen stonden verbaasd en zeiden:
“Wat voor iemand is dat toch,
dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen”

_________________

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

De blik van Jezus 

96. Jezus maakt zich het Bijbels geloof in God de Schepper eigen en benadrukt een fundamenteel gegeven: God is Vader.  In de dialogen met zijn leerlingen nodigde Jezus hen uit de vaderrelatie te erkennen die God heeft met al zijn schepselen, en herinnerde Hij hen met een ontroerende tederheid eraan hoe ieder van die schepselen in zijn ogen belangrijk is: “Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers? Toch vergeet God niet een van hen” (Lc. 12, 6) . “Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze”

 

Wordt vervolgd                    Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________

Tuesday – St. Ireneus, b. and Mar.

Ireneüs is the first great theologian and church father of the Christian church
Originated from Asia Minor, Bishop of Lyon. Lived from 135-202.  Born in Smyrna (Turkey).

 

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his/her heart to the
the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
A prophet speaks because he must speak from God. That is the solid ground on which he stands, and it is the legitimisation of his speaking as a prophet: I have no choice. God compels me. When do we stand up for others and speak in God’s name? Jesus teaches us that we need not be afraid of this. We can trust in God – no matter how extreme the situation is. Do I dare to do that?

 

FIRST READING     Amos 3, 1-8; 4, 11-12

God the Lord has spoken: who would not prophesy?

From the Prophet Amos

Hear the word
that the Lord speaks
upon you, the sons of Israel,
to all the generation
that He has led out of Egypt:
“You alone have I chosen
among all the nations of the earth;
therefore I also call you to account
for all your iniquities!
“Do two people ever set out together on a journey
without having found each other?
“Does a lion ever roar in the forest
without his having found a prey?
“Or does a lion cub roar in its den
without it having got hold of anything?
“Does a bird shoot down to the snapper on the ground
without there being any bait?
“Or does the snap from the ground
without anything having been caught?
“Is the trumpet blown in a city
without its inhabitants trembling?
“Does disaster ever strike in a city
without the Lord having a hand in it?
“Likewise, God the Lord never does anything
without revealing his decision
to His servants the prophets.
“The lion has roared:
Who would not fear?
“God the Lord has spoken
who would not prophesy?”

And further the Lord speaks:
“I have turned you upside down,
as great as Sodom and Gomorrah;
as a charred piece of wood thou art become
which is snatched from the fire,
but ye have not turned to me.
“That is why I will deal with you this way, Israel.
“And because I will deal with you thus,
you, Israel, must make yourselves ready
to appear before your God.”

 

INTERLUDIUM               Ps. 5, 5-6, 7, 8

Lead me, Lord, by safe roads.

Already early in the morning thou hearest my voice,
early in the morning my hope and my desire.
Thou art not a God that endureth iniquity,
no evil-doer can abide with thee.

No sinner can look into Thy eyes,
Thou hatest those who do injustice.
Thou destroyst those who speak lies,
Thou abhorrest bloodthirstiness and cruelty.

But I, by Thy rich mercy,
may enter into Thy house.
I prostrate myself before Thy temple
in reverence to Thee, my Lord.

ALLELUIA Ps. 130(129), 5

Alleluia.
In the Lord I put my hope,
in his word I trust.
Alleluia.

 

GOSPEL       Mt 8, 23-27

Jesus spoke a compelling word 
to the winds and to the sea, and the waters became perfectly still.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

When Jesus got into the boat, his disciples followed him.
Suddenly the sea got into a violent commotion
so that the waves crashed over the boat;
but He was asleep.
They went to him and woke him up with the words:
“Lord, save us, we are perishing!”
He spoke to them:
“Why are ye afraid, little ones?”
Then He arose,
addressed the winds and the sea with a commanding word,
and the water became perfectly still.
The people stood amazed and said:
“What kind of person is this,
that even the winds and the sea obey Him”.

________________

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the Care of the Common Home by Pope Francis

The View of Jesus 

96. Jesus makes the biblical belief in God the Creator his own and emphasises a fundamental fact: God is Father. 1 In his dialogues with his disciples, Jesus invited them to acknowledge the fatherly relationship God has with all his creatures, reminding them with moving tenderness how each of those creatures is important in his eyes: “Can one not buy five sparrows for two nickels? Yet God does not forget any of them” (Lk 12:6) . “Look at the birds of the air: they do not sow or mow or gather into barns, but your heavenly Father feeds them” (Lk 12:6).

 

To be continued                       For previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
____________________

Maandag – H. Cyrillus van Alexandrië, b. en krkl.

Cyrillus was monnik en patriarch van Alexandrië van 412 tot 444.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

_____________________________________________________________________________

Overweging
We luisteren deze week naar de profeet Amos, de eerste schrijvende profeet in de Bijbel. Amos is een welstellende boer uit het Zuiden, die gaat profeteren in het Noorden, wat op zichzelf reeds spanningen moet uitlokken. Hij hekelt scherp de sociale wantoestanden en neemt het op voor de armen die door de rijken worden uitgebuit. Toch is zijn boodschap niet alleen ethisch en sociaal.  Hij klaagt ook het gebrek aan geloof aan. Ze herkennen God niet in de gebeurtenissen van de geschiedenis. God zal dit wreken want Israël is niet beter dan al die andere zeven naties van wie Amos de ondergang profeteert (6,11 is juist de climax als achtste vloek). Amos is de eerste die de theorie van de uitverkiezing ondersteboven draait. Uitverkiezing maakt de verantwoordelijkheid groter.

EERSTE LEZING                                                   Amos. 2, 6-10.13-16

Zij hebben de geringen als het stof van de aarde vertrapt.

Uit de Profeet Amos

Zo spreekt de Heer :
“Na de herhaalde misdaden van Israël
kom Ik niet op mijn besluit terug !
“Omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopen,
de arme voor een paar schoenen,
omdat zij de geringen als het stof van de aarde vertrappen
en het recht van de armen verkrachten.
“Vader en zoon gaan naar dezelfde meid
en ontweiden zo mijn heilige Naam.
“Op de als pand aanvaarde kleren leggen zij zich neer
bij de altaren
en zij drinken met boetegeld betaalde wijn
in het huis van hun God.
“En Ik, Ik heb toch voor hun ogen
de Amoriet verdelgd,
zo hoog als een ceder,
zo sterk als een eik;
Ik heb hem toch uitgeroeid
van onder tot boven, met wortel en tak !
“Ik, Ik heb u uit Egypte gevoerd,
u door de woestijn geleid, veertig jaar lang,
en het land van die Amoriet aan u gegeven.
“Welnu, Ik zal het doen wankelen onder uw voeten,
zoals een wagen wankelt,
die te hoog met schoven beladen is.
“Dan krijgt zelfs de snelle loper geen kans om te vluchten,
de sterke heeft niets aan zijn kracht
en de dappere redt zijn leven niet.
“De boogschutter houdt geen stand,
de hardloper ontkomt niet
en geen ruiter redt zijn leven.
“Zelfs de dapperste onder de strijders
zal naakt moeten vluchten, die dag.”
Zo spreekt de almachtige Heer.

TUSSENZANG                   Ps. 50(49), 16bc-17, 18-19, 20-21, 22-23

Verstaat het toch, gij die aan God niet denkt.

Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong ?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Ziet gij een dief dan gaat ge met hem stelen,
met hen die echtbreuk plegen gaat ge om.
Voor slechtheid opent gij uw mond,
ge roert uw tong om te bedriegen.

Ge zet u neer om van uw broeder kwaad te spreken,
uw moeders zoon belastert gij.
Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet ?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben ?
Ik klaag u aan. Ik leg u alles voor.

Verstaat het toch, gij die aan God niet denkt,
want anders grijp Ik u en niemand zal u redden.
Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

ALLELUIA                                                Hebr. 4, 12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Mt. 8, 18-22

Volg Mij.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd
zag Jezus een grote menigte om zich heen
en Hij gaf bevel om naar de overkant te gaan.
Een schriftgeleerde trad op Hem toe en zei :
“Meester,
ik zal U volgen waar Gij ook heen gaat.”
Jezus sprak tot hem :
“De vossen hebben hun holen
en de vogels uit de lucht hun nesten,
maar de Mensenzoon
heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.”
Een andere van zijn leerlingen zei tot Hem :
“Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.”
Jezus zei hem :
“Volg Mij ;
laat de doden hun doden begraven.”

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

95. Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een verantwoordelijkheid van allen. Als iemand er een deel van bezit, dan is dat alleen maar om het te beheren ten nutte van allen. Als wij dat niet doen, belasten wij ons geweten ermee dat wij het bestaan van de ander ontkennen. Daarom hebben de bisschoppen van Nieuw-Zeeland zich afgevraagd wat het gebod “gij zult niet doden” te betekenen heeft, wanneer “een twintig procent van de wereldbevolking in een dergelijke mate hulpbronnen verbruikt dat zij de arme volken en de toekomstige generaties ontnemen wat zij nodig hebben om te overleven”. 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday – St. Cyril of Alexandria, b. and clgm.

Cyril was a monk and Patriarch of Alexandria from 412 to 444.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

_____________________________________________________________________________

CONSIDERATION
This week we listen to the prophet Amos, the first writing prophet in the Bible. Amos is a wealthy farmer from the South, who is going to prophesy in the North, which in itself must provoke tensions. He sharply criticises the social abuses and speaks up for the poor who are exploited by the rich. Yet his message is not only ethical and social.  He also denounces the lack of faith. They do not recognise God in the events of history. God will avenge this because Israel is no better than all those other seven nations whose downfall Amos prophesies (6.11 is precisely the climax as the eighth curse). Amos is the first to turn the theory of election upside down. Election increases responsibility.

FIRST READING      Amos. 2, 6-10.13-16

They have trampled the lowly ones as the dust of the earth.

From the Prophet Amos

Thus speaks the Lord :
“After the repeated crimes of Israel
I will not go back on my decision!
“Because they sell the righteous for money,
the poor for a pair of shoes,
because they trample the righteous like the dust of the earth
and violate the rights of the poor.
“Father and son go to the same maid
and so defile my holy name.
“On the garments accepted as pledge they lay themselves down
at the altars
and they drink wine paid for with a penance
in the house of their God.
“And I, even before their eyes, have
destroyed the Amorite,
as high as a cedar,
as strong as an oak;
and I have destroyed him
from bottom to top, root and branch!
“I, I have brought you out of Egypt,
led you through the wilderness forty years,
and given you the land of the Amorite.
“Now will I make it totter under your feet
as a chariot staggers,
that is laden with sheaves too high.
“Then even the swift runner will have no chance to flee,
the strong will be no use to his strength
and the valiant shall not save his life.
“The archer does not hold out,
the runner does not escape
and no rider saves his life.
“Even the bravest of warriors
will have to flee naked that day.”
Thus speaks the Lord Almighty.

INTERLUDIUM       Ps. 50(49), 16bc-17, 18-19, 20-21, 22-23

Understand, ye who think not of God.

How often do you speak of my commandments
and my covenant is always on your tongue?
You who dislike discipline
and never heedeth my words.

If thou seest a thief, thou wilt steal with him,
with those who commit adultery ye associate.
For wickedness thou openest thy mouth,
thou makest thy tongue to deceive.

Thou settlest down to speak evil of thy brother,
thou slanderest thy mother’s son.
Should I then be silent when thou doest thus?
Or do you think that I am equal to you?
I accuse you. I put everything before you.

Understand this, you who think not of God,
or I will seize you and no one will save you.
He that offereth sacrifice of praise, let him honour me,
he that walketh in the paths of righteousness findeth salvation from God.

ALLELUIA Hebr. 4, 12

Alleluia.
The word of God is living and powerful,
and it penetrates to the very core of soul and spirit.
Alleluia.

GOSPEL   Mt 8, 18-22

Follow me.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time
Jesus saw a large crowd around him
and He gave the order to go over to the other side.
A scribe came up to Him and said :
“Master,
I will follow You wherever You go.”
Jesus spoke to him :
“The foxes have their dens
and the birds of the air their nests,
but the Son of Man
has nothing on which to rest his head.”
Another of His disciples said to Him :
“Lord, let me first go back to bury my father.”
Jesus said to him :
“Follow Me ;
let the dead bury their dead.”

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclical of

POPE FRANCISCUS

On Care of the Common Home

95. The environment is a collective good, a legacy of all humanity and a responsibility of all. If anyone owns part of it, it is only to manage it for the benefit of all. If we do not, we are burdening our conscience by denying the existence of the other. This is why the bishops of New Zealand have asked themselves what the commandment “thou shalt not kill” means, when “twenty per cent of the world’s population consumes resources to such an extent that they deprive poor peoples and future generations of what they need to survive”.

To be continued                            For previous publications, scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Dertiende zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Het is bijna grote vakantie,
meer dan anders het moment van reizen.
Vandaag in het evangelie begint voor Jezus en zijn apostelen
ook een reis, alleen geen plezierreis,
want het wordt de weg naar Jeruzalem,
de stad waar Hij zal worden veroordeeld en ter dood gebracht.
Jezus weet dit en houdt het niet verborgen voor zijn leerlingen,
en toch vraagt Hij aan hen om Hem te volgen, zonder te dralen.
Diezelfde oproep richt Hij ook vandaag tot ons.
Zijn ook wij bereid om Hem consequent te volgen,
alle veiligheid op te geven,
en mee te werken aan de verbreiding van zijn Rijk?

EERSTE LEZING                                        1 Kon. 19, 16b.19-21

Elisa stond op en volgde Elia.

Uit het eerste boek Koningen

In die dagen zei de Heer tot Elia:

“Gij moet Elisa, de zoon van Safat, zalven
tot uw opvolger als profeet.”

Elia vertrok en trof Elisa, de zoon van Safat,
terwijl die aan het ploegen was.
Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit;
hijzelf bevond zich bij het twaalfde.
Toen Elia langs kwam, wierp hij Elisa zijn mantel toe.

Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei:
“Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en mijn moeder;
dan zal ik u volgen.”

Elia antwoordde hem:
“Ga maar weer terug; heb ik je soms tot iets verplicht?”

Hierop ging Elisa naar de ossen terug, slachtte er twee,
kookte het vlees op het hout van de jukken
en gaf het aan het werkvolk te eten.
Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.

Antwoordpsalm                             Ps. 16(15)1-2a en 5, 7-8, 9-10a, 10b-11

Keervers
Gij, Heer, zijt mijn erfdeel.

Behoed mij God, tot U neem ik mijn toevlucht;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Daarom ben ik rustig en blij van hart
en zonder zorg is mijn geest,
mijn lichaam kan veilig rusten.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over.

Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

TWEEDE LEZING                                         Gal. 5, 1.13-18

Gij zijt geroepen om vrije mensen te zijn.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt;
houdt dus stand
en laat u niet weer het slavenjuk opleggen.
Gij werd geroepen om vrije mensen te zijn.
Misbruikt echter de vrijheid niet
als voorwendsel voor de zelfzucht;
dient elkaar in liefde.
Want de hele wet is vervat in dit ene gebod:
“Bemin uw naaste als uzelf.”

Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen,
vrees ik dat ge elkaar op de duur zult verslinden.
Ik bedoel dit:
Leeft naar de Geest,
dan zult ge niet uitvoeren wat de zelfzucht dicteert.
Wat de zelfzucht wil, strijdt met de Geest,
en omgekeerd,
het verlangen van de Geest komt in botsing met het egoïsme.
Die twee liggen met elkaar overhoop
zodat ge niet kunt doen wat ge zoudt willen doen.
Maar als ge u door de Geest laat leiden,
staat ge niet onder de wet.

Vers voor het evangelie                                     1 Sam. 3, 9; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert.
Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Lc. 9, 51-62

Hij aanvaardde vastberaden de reis naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar Gij ook heen gaat.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden,
aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem
en zond boden voor zich uit.
Dezen kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp
om er zijn verblijf voor te bereiden.
Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet,
omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.

Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden,
vroegen ze:
“Heer, wilt Gij dat wij vuur van de hemel afroepen
om hen te verdelgen?”
Maar Hij keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht.
Daarop vertrokken zij naar een ander dorp.

Terwijl zij onderweg waren, zei iemand tot Hem:
“Ik zal u volgen, waar Gij ook heen gaat.”

Jezus sprak tot hem:
“De vossen hebben holen en de vogels hun nesten,
maar de Mensenzoon
heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.”

Tot een ander sprak Hij:
“Volg Mij.”

Deze vroeg:
“Heer,
laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.”

Jezus zei tot hem:
“Laat de doden hun doden begraven;
maar gij,
ga heen en verkondig het Rijk Gods.”

Weer een ander zei:
“Ik zal U volgen, Heer,
maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.”

Tot hem sprak Jezus:
“Wie de hand aan de ploeg slaat
maar omziet naar wat achter hem ligt,
is ongeschikt voor het Rijk Gods.”

_______________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

94. De rijke en de arme hebben een gelijke waardigheid, omdat “de Heer hen allen heeft gemaakt” (Spr. 22, 2) , “Hij zelf klein en groot heeft gemaakt (Wijsh. 6, 7) en “de zon laat opgaan over slechten en goeden” (Mt. 5, 45) . Dit heeft praktische consequenties, zoals die welke door de bisschoppen van Paraguay werden geformuleerd: “Ieder boer heeft het natuurlijke recht een redelijk lapje grond te bezitten, waar hij zijn huis op kan bouwen, werken voor het levensonderhoud van zijn gezin en zekerheid kan hebben betreffende zijn eigen bestaan. Dit recht moet worden gegarandeerd, opdat het uitoefenen ervan niet schijn, maar werkelijk is. En dit betekent dat de boer, behalve dat hij de titel van eigenaar heeft, moet kunnen rekenen op de middelen van technische vorming, leningen, verzekeringen en toegang tot de markt”. 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
__________________

Thirteenth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

It is at the beginning of the great holiday season,
more than usual the time for travelling.
A journey begins for Jesus and his apostles, but not a journey of pleasure,
for it will be the road to Jerusalem,
the city where He will be condemned and put to death.
Jesus knows this and does not hide it from his disciples,
and yet He asks them to follow Him without delay.
The same call He makes to us today.
Are we also prepared to follow Him consistently,
to give up all security
and participate in the spreading of His Kingdom?

FIRST READING       1 Kings 19, 16b.19-21

Elisha rose up and followed Elijah.

From the first book of Kings

In those days the Lord said to Elijah:

“You must anoint Elisha the son of Safat
as your successor as a prophet.”

Elijah departed and encountered Elisha, the son of Safat,
while he was plowing.
Twelve herds of oxen went out before him;
he himself was among the twelfth.
When Elijah passed by, he threw his cloak on Elisha.

Elisha abandoned the oxen, walked after Elijah and said:
“Let me first say goodbye to my father and my mother;
then I will follow you.”

Elijah answered him:
“Go back again; have I committed you to anything?”

So Elisha went back to the oxen, slaughtered two,
and cooked the meat on the wood of the yokes
and gave it to the workmen to eat.
Then he departed, followed Elijah, and became his servant.

RESPONSORIAL  Ps.       16(15)1-2a and 5, 7-8, 9-10a, 10b-11

Refrain
Thou, Lord, art my inheritance.

Preserve me, O God; to Thee do I resort;
Thou art my Lord, I acknowledge it.
The Lord is my inheritance, my drink from the cup,
He holds my destiny in His hand.

I thank the Lord who hath guided me always,
He speaks into my heart even at night.
Always I keep my eyes fixed on the Lord,
I will not fall, for He is beside me.

Therefore I am quiet and happy at heart
and my mind is without a care in the world,
my body can rest in safety.
Thou wilt not suffer my soul to perish.

Thou wilt not abandon thy servant to corruption.
Thou wilt show me the way of life
to find all my joy with Thee,
constant happiness at thy side.

SECOND READING       Gal. 5, 1.13-18

You have been called to be free men.

From the letter of the holy apostle Paul to the Galatians

Brothers and sisters,

For freedom Christ has set us free;
therefore stand firm
and do not allow the yoke of slavery to be imposed on you again.
You were called to be free men.
But do not misuse freedom
as a pretext for selfishness;
serve one another in love.
For the whole law is contained in this one commandment:
“Love your neighbour as yourself.”

But if you continue to bite and claw at each other,
I fear that in time you will devour each other.
I mean this:
Live according to the Spirit,
then you won’t carry out what selfishness dictates.
What selfishness wants is contrary to the Spirit,
and vice versa,
the desire of the Spirit clashes with selfishness.
The two are at odds with each other
so that you cannot do what you would like to do.
But if you let yourself be led by the Spirit,
you are not under the law.

Verse for the Gospel 1 Sam. 3, 9; Jn 6, 69b

Alleluia.
Speak, Lord, your servant is listening.
Thou hast words of eternal life.
Alleluia.

GOSPEL      Lk 9, 51-62

He resolutely accepted the journey to Jerusalem. I will follow Thee wherever Thou goest.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

As the days of his exaltation approached their fulfilment,
Jesus resolutely accepted the journey to Jerusalem
and sent out messengers before him.
These, on their way, came to a Samaritan village
to prepare his stay there.
But the Samaritans did not receive Him,
because Jerusalem was the goal of His journey.

When the disciples James and John became aware of this,
they asked:
“Lord, do you want us to call down fire from heaven
to destroy them?”
But He turned and rebuked them in a stern tone.
So they went forth to another village.

While they were on their way, someone said to Him:
“I will follow Thee wherever Thou goest.”

Jesus spoke to him:
“The foxes have their dens and the birds their nests,
but the Son of Man
has nothing on which to rest his head.”

To another He spoke:
“Follow Me.”

This one asked:
“Lord,
let me first go back and bury my father.”

Jesus said to him:
“Let the dead bury their dead;
but you,
go and proclaim the kingdom of God.”

Yet another said:
“I will follow Thee, Lord,
but first let me say goodbye to my household.”

To him Jesus spoke:
“Whoever puts his hand to the plow
but looks back on what lies behind him
is unfit for the kingdom of God.”

____________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

94. The rich and the poor have equal dignity, because “the Lord made them all” (Prov. 22:2), “he himself made small and great” (Wis. 6:7) and “he makes the sun rise on the bad and on the good” (Mt. 5:45). This has practical consequences, such as those formulated by the Paraguayan bishops: “Every peasant has the natural right to own a reasonable plot of land on which to build his house, work for his family’s subsistence and have security of his own existence. This right must be guaranteed, so that its exercise is not apparent but real. And this means that the farmer, in addition to having the title of owner, must be able to count on the means of technical education, loans, insurance and access to the market”.

To be continued                           For previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
___________________

Zaterdag – Onbevlekt hart van Maria

Symbool voor haar innerlijk leven, haar vreugde en droefheid, haar deugden en verborgen volmaaktheden en haar liefde.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In het evangelie wordt wel degelijk over het hart van Maria gesproken. Zij bewaarde Gods Woord in haar hart. Dat betekent zoveel als: zij leefde van Gods Woord. Zij liet het tot haar spreken, overwoog het en bad ermee. Maria koesterde het mysterie van haar verbond met God. Het was haar levensgeheim, de bron van waaruit zij kon spreken en handelen. Op een andere plaats in het evangelie wordt gezegd dat Maria’s hart door een zwaard doorboord zal worden. Verdriet en lijden worden haar niet bespaard. Zij zal het gelovig dragen en ook dat in haar hart bewaren.

EERSTE LEZING              Jes. 61, 9-11

Ik wil juichen en jubelen in de Heer.

Uit de Profeet Jesaja

Uw nageslacht zal bekend zijn bij de volken,
uw nakomelingen bij alle naties.
En allen die hen zien, zullen weten
dat zij het volk zijn dat de Heer gezegend heeft.
Ik wil jubelen en juichen in de Heer,
mijn ziel wil zich verheugen in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met het kleed van het heil
en mij de mantel der gerechtigheid omgehangen,
als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult
of als een bruid die zich met haar sieraden tooit.
Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt
en zoals een tuin het zaad laat rijpen,
zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken
en zijn glorie voor het oog der volken.

TUSSENZANG         1 Sam. 2, 1, 4-5, 6-7, 8abcd

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan.

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan,
mijn God heeft mijn hoofd opgeheven.
Nu sta ik mijn mededingers te woord
omdat ik zijn bijstand geniet.

De bogen der dapperen worden gebroken,
de zwakken worden met kracht omgord.
De rijken moeten hun brood gaan verdienen,
die honger leed hoeft geen werk meer te doen.
De kinderloze baart zeven maal,
de schoot van de moeder verdort.

De Heer beschikt over sterven en leven,
Hij leidt naar de dood en Hij roept weer terug.
De Heer schenkt armoede evenals rijkdom,
vernedering brengt Hij en eer.

Hij richt de onmachtige op uit het stof,
verheft uit het vuil de geringe;
Hij geeft hem een zetel onder de vorsten,
verleent hem een eervolle plaats.
Want Hij is de Heer van de zuilen der aarde
waarop Hij de aardschijf eens heeft geplaatst.

EVANGELIE              Lc. 2, 41-52

Denk toch eens met wat een pijn
uw vader en ik naar U hebben gezocht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Ieder jaar reisden de ouders van Jezus
bij gelegenheid van het Paasfeest naar Jeruzalem.
En overeenkomstig het gebruik bij dit feest
gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was.
Maar na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug.
Het kind Jezus bleef echter in Jeruzalem achter
zonder dat zijn ouders het wisten.
In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond,
gingen zij een dagreis ver,
en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden.
Omdat zij Hem niet vonden
keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.
Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel,
waar Hij te midden van de leraren zat
naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.
Allen die Hem hoorden
waren verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden.
Toen zijn ouders Hem daar opmerkten stonden zij verslagen.
Zijn moeder zei tot Hem :
“Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan ?
“Denk toch eens met wat een pijn
uw vader en ik naar U hebben gezocht.”
Maar Hij antwoordde :
“Wat hebt ge toch naar Mij gezocht ?
“Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?”
Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde.
Hij ging met hen mee naar Nazaret
en was aan hen onderdanig.
Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid
bij God en de mensen.

____________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

Het gemeenschappelijke bestemming van de goederen (93-95)

93. Vandaag zijn gelovigen en niet-gelovigen het eens over het feit dat de aarde in wezen een gemeenschappelijke erfenis is waarvan de vruchten ten nutte komen van allen. Voor gelovigen wordt dit een kwestie van trouw aan de Schepper, omdat God de wereld voor allen heeft geschapen. Dientengevolge moet iedere benadering een maatschappelijk perspectief integreren dat rekening houdt met de fundamentele rechten van de meest benadeelden. Het beginsel van de onderwerping van privébezit aan de universele bestemming van goederen en daarom het universele recht op het gebruik ervan is “een gouden regel” van maatschappelijk gedrag en het “eerste beginsel van iedere ethisch-maatschappelijke orde.”  De christelijke traditie heeft het recht op privé-eigendom nooit als absoluut of onaantastbaar erkend en heeft de maatschappelijke functie van iedere vorm van privé-eigendom duidelijk beklemtoond. De heilige Johannes Paulus II heeft zeer nadrukkelijk aan deze leer herinnerd, zeggende dat “God de aarde aan heel het menselijk geslacht heeft gegeven, opdat zij alle leden ervan onderhoudt zonder iemand buiten te sluiten of te bevoorrechten”.  Dit zijn zwaarwegende en krachtige woorden. Hij heeft erop gewezen dat ”een type van ontwikkeling dat de persoonlijke en maatschappelijke, economische en politieke rechten van de mens, met inbegrip van de rechten van de naties en de volken, niet zou eerbiedigen en bevorderen, werkelijk mensonwaardig zou zijn”. Met grote duidelijkheid heeft hij uitgelegd dat “de Kerk wel het legitieme recht op privé-eigendom verdedigt, maar ook niet minder duidelijk leert dat op ieder privé-eigendom altijd een maatschappelijke hypotheek drukt, opdat de goederen tot de algemene bestemming dienen die God eraan heeft gegeven”. Daarom zegt hij dat “het niet overeenkomstig Gods plan is deze gave zo te beheren dat de weldaden ervan alleen maar ten voordele zijn van enkele weinigen”.  Dit stelt serieus de onrechtvaardige gewoonten van een gedeelte van de mensheid ter discussie.

Wordt vervolgd.                            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________

Saturday – Immaculate Heart of Mary

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The Gospel does speak about the heart of Mary. She kept God’s Word in her heart. That means as much as: She lived from God’s Word. She let it speak to her, considered it and prayed with it. Mary cherished the mystery of her covenant with God. It was the secret of her life, the source from which she could speak and act. In another place in the Gospel it is said that Mary’s heart will be pierced by a sword. She will not be spared sorrow and suffering. She will bear it faithfully and keep it in her heart as well.

FIRST READING    Isa. 61, 9-11

I want to rejoice and exult in the Lord.

From the Prophet Isaiah

Your offspring will be known among the nations.
And all who see them shall know
that they are the people whom the Lord has blessed.
I want to rejoice and be glad in the Lord,
my soul will rejoice in my God,
for he has clothed me with the garment of salvation
and hath given me the dressing gown of righteousness,
like a bridegroom festively wrapping his head
or as a bride who adorns herself with her ornaments.
For as the earth bringeth forth her fruit
and as a garden matures its seed,
so let the Lord blossom forth justice
and his glory before the eyes of the nations.

Interludium     1 Sam. 2, 1, 4-5, 6-7, 8abcd

The Lord make my heart beat for joy.

The Lord make my heart glad,
my God has lifted up my head.
Now I stand with my competitors
for I have his help.

The bows of the brave are broken,
the weak are girded with strength.
The rich must earn their bread,
the hungry have no more work to do.
The childless gives birth seven times,
the womb of the mother withers.

The Lord rules over death and life,
He leads to death and He calls back again.
The Lord gives poverty and wealth,
He brings humiliation and honour.

He raises the powerless from the dust,
raises from the dirt the lowly;
He gives him a seat among the princes, assigns him an honourable place.
For He is the Lord of the pillars of the earth
whereon He once placed the disc of the earth.

GOSPEL    Lk. 2, 41-52

Think with what pain
your father and I have searched for you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

Every year, the parents of Jesus
travelled to Jerusalem on the occasion of the Easter feast.
And according to the custom of the feast
they went there again when he was twelve years old.
But at the end of those days, they returned home.
The child Jesus, however, remained in Jerusalem
without his parents knowing.
Thinking that He was with the caravan,
they went a day’s journey away,
and then looked for Him among family members and acquaintances.
Because they did not find him
they returned to Jerusalem in search of him.
Only after three days did they find him in the temple,
He was sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions.
All who heard Him were amazed at His understanding and His answers.
When His parents saw Him there, they were defeated.
His mother said to Him:
“Child, why have you done this to us?
“Think with what pain
your father and I have sought You.”
But He answered :
“What have you been looking for Me ?
“Did you not know that I must be in my Father’s house?
But they did not understand what He meant.
He went with them to Nazareth
and was submissive to them.
His mother kept all that had happened in her heart.
And as the years passed, Jesus grew in wisdom and in favour
with God and with men.

______________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

93. Today, believers and non-believers agree on the fact that the earth is essentially a common heritage whose fruits benefit all. For believers, this becomes a matter of faithfulness to the Creator, because God created the world for all. Consequently, any approach must integrate a social perspective that takes into account the fundamental rights of the most disadvantaged. The principle of the subjection of private property to the universal purpose of goods and therefore the universal right to their use is “a golden rule” of social behaviour and the “first principle of any ethical-social order.”  The Christian tradition has never recognised the right to private property as absolute or inviolable and has clearly emphasised the social function of every form of private property. St John Paul II very emphatically recalled this teaching, saying that “God has given the earth to the whole human race, that it may sustain all its members without excluding or favouring any”.  These are weighty and powerful words. He has pointed out that “a type of development that would not respect and promote the personal and social, economic and political rights of man, including the rights of nations and peoples, would be truly inhumane”. With great clarity, he explained that “while the Church defends the legitimate right to private property, it also teaches no less clearly that every private property is always mortgaged to the satisfaction of the general purpose which God has given it”. That is why he says that “it is not in accordance with God’s plan to administer this gift in such a way that its benefits only accrue to a few”.  This seriously questions the unjust habits of part of humanity.

To be continued.           For all previous publications scroll down

The Bible text in this publication is taken from
De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_______________

Vrijdag H. Hart van Jezus

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

Overweging
Zelfs als zijn liefde miskend wordt, blijft God trouw. Want ook na zijn dood blijft Jezus een bron van goddelijk leven: Er stroomt bloed en water uit zijn zijde. In de sacramenten van het doopsel (water) en de eucharistie (bloed) komt deze levensstroom tot ons: Jezus wil zijn intrek nemen in ons hart om het gelijkvormig te maken aan dat van Hem. Geworteld blijven in de liefde: dat is ook de bede van Paulus. Laten wij dankbaar opzien naar de gekruisigde. Want ook voor ons geldt: de dag is nabij dat ge water zult putten met opgeruimd hart uit de bron van het heil (Js 12,3).

EERSTE LEZING Ez. 34, 11-16

Ik zal mijn schapen weiden, Ik zal ze laten rusten.

Uit de profeet Ezechiël

Zo spreekt de HEER God:
“Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen.
Zoals een herder omziet naar zijn kudde,
en zich onder zijn schapen begeeft wanneer ze verstrooid zijn,
zo zal Ik omzien naar mijn schapen
en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze ook afgedwaald zijn
ten gevolge van mist en nevel.
Ik breng ze bijeen uit alle volken,
en drijf ze samen uit alle landen,
om ze te voeren naar hun eigen grond;
Ik zal ze laten weiden op Israël’s bergen,
in hun eigen dalen en bewoond streken.
Ik zal ze weiden op vette grond,
hoog op de bergen is hun weideland;
daar kunnen ze rusten en grazen
op grasrijke grond en vette weiden,
op de bergen van Israël.
Ik zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten,
spreekt de HEER God.
De verdwaalde schapen ga ik zoeken,
de verstrooide schapen bijeenbrengen,
de gewonde dieren verbinden,
de zwakke weer krachtig maken,
en passen op de gezonde en sterke dieren.
Ik zal ze laten weiden in overvloed.”

ANTWOORDPSALM Ps. 23 (22), 1-3a, 3bc-4ab, 4cd-5ab, 5cd-6ab, 6cd

KEERVERS
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort,
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.

Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.
Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.

Met olie zalft Gij mijn hoofd
mijn beker is overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

TWEEDE LEZING Rom. 5, 5-11

God bewijst zijn liefde voor ons.

Uit de brief van de heilige apostel Pualus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.
Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd,
toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.
Men zal niet licht iemand vinden
die zijn leven geeft voor een rechtvaardige,
al zou misschien iemand
in een bepaald geval dit van zich kunnen verkrijgen.
God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor,
dat Christus voor ons is gestorven
toen wij nog zondaars waren.
Des te zekerder zullen wij ontkomen aan de toorn
nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed,
dank zij Hem.
Toen wij vijanden waren,
zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon;
des te zekerder zullen wij, eenmaal verzoend,
gered worden door zijn leven.
En dat niet alleen:
Nu reeds juichen wij in God
door Jezus Christus onze Heer
door wie wij de verzoening hebben ontvangen.

VERS VOOR HET EVANGELIE Joh. 10,14

Alleluia.
Ik ben de goede Herder, zegt de Heer;
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE             Lc. 15, 3-7

Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was, heb ik gevonden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd hield Jezus de Farizeeën en de schriftgeleerden
deze gelijkenis voor:
“Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft
en er één van verliest,
laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter
om op zoek te gaan naar het verlorene
totdat hij het vindt?
En als hij het vindt legt hij het vol vreugde op zijn schouders
en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar
en zegt hun:
Deelt in mijn vreugde,
want mijn schaap dat verloren was geraakt heb ik gevonden.
Ik zeg u:
zo zal er in de hemel meer vreugde zijn
over één zondaar die zich bekeert,
dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen bekering nodig hebben.”

_________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

92. Anderzijds is, wanneer het hart waarlijk openstaat voor een universele gemeenschap, niets en niemand van die broederschap uitgesloten. Dientengevolge is het ook waar dat onverschilligheid of wreedheid tegen de andere schepsels van deze wereld uiteindelijk altijd op de een of andere manier wordt overgebracht op de behandeling die wij aan andere mensen voorbehouden. Het hart is slechts één kant, en het zal niet lang duren, voordat de ellende die ertoe brengt een dier te mishandelen, wordt ook zichtbaar in de relatie met andere personen. Iedere mishandeling van welk schepsel dan ook “is in strijd met de menselijke waardigheid”. Wij kunnen ons niet beschouwen als mensen die werkelijk liefhebben, als wij een gedeelte van de werkelijkheid buitensluiten. “Vrede, gerechtigheid en behoud van de schepping zijn drie kwesties die nauw met elkaar zijn verbonden, die men nooit zal kunnen scheiden, zodat ze afzonderlijk kunnen worden behandeld, op straffe van opnieuw te vervallen tot reductionisme”.  Alles staat in relatie tot elkaar en wij allen, menselijke wezens, zijn verenigd als broeders en zusters in een wonderbaarlijke pelgrimstocht, verbonden door de liefde die God voor elk van zijn schepselen heeft en die ons ook onderling met tedere genegenheid verenigt met zuster zon, broeder maan, broeder rivier en moeder aarde.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_________________

Friday Sacred Heart of Jesus

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

Even when his love is misunderstood, God remains faithful. For even after his death, Jesus remains a source of divine life: blood and water flow from his side. In the sacraments of baptism (water) and the Eucharist (blood), this flow of life comes to us: Jesus wants to take up residence in our hearts in order to make them like his. To remain rooted in love: this is also Paul’s plea. Let us thankfully look up to the crucified one. For us too, the day is near when you will draw water from the well of salvation with a cheerful heart (Is 12:3).

FIRST READING       Ez 34, 11-16

I will pasture my sheep, I will let them rest.

From the prophet Ezekiel

Thus speaks the LORD God:
“I will search out my flock and visit my own sheep.
Just as a shepherd looks after his flock,
and goes among his sheep when they are scattered,
I will look after my sheep
and will bring them to safety, however far they may have wandered
in the midst of fog and mist.
I will gather them together out of all nations,
and drive them together out of all nations,
to lead them to their own land;
I will cause them to graze on Israel’s mountains,
in their own valleys and inhabited regions.
I will pasture them on fat ground,
high upon the mountains is their pasture;
there they will rest and graze
on grassy ground and fat pastures,
on the mountains of Israel.
I will pasture my sheep, I will let them rest,
says the LORD God.
The lost sheep I will seek,
gather together the sheep that are scattered,
bind up the wounded,
make the weak strong again,
and look after the healthy and strong.
I will make them graze in abundance.”

Responsorial  Ps. 23 (22), 1-3a, 3bc-4ab, 4cd-5ab, 5cd-6ab, 6cd

Refrain
The Lord is my shepherd, nothing will I lack.

The Lord is my shepherd, I shall not want,
He maketh me to lie down in green pastures.
He brings me to water where I can rest,
He restoreth my soul.

He leadeth me in the paths of righteousness
for His name’s sake.
And though I go through the dark recesses of the earth,
I will fear no evil where thou art leading me.

Thy rod and thy shepherd’s staff
give me courage and confidence.
Thou dost invite me to thy table
to the annoyance of my enemies.

With oil shalt thou anoint my head
my cup is overflowing.
Prosperity and blessing never leave me
every day of my life.

The house of the Lord shall be my dwelling
for all time to come.

SECOND READING     Rom 5:5-11

God demonstrates his love for us.

From the letter of the holy apostle Pualus to the Christians of Rome

Brothers and Sisters,

God’s love has been poured out in our hearts
through the Holy Spirit who was given to us.
For Christ died for the wicked at the appointed time,
while we ourselves were still completely helpless.
It is not easy to find someone
who gives his life for a righteous man,
though perhaps someone
in a particular case.
God, however, proves his love for us precisely by this,
that Christ died for us
while we were still sinners.
The more surely we shall escape the wrath once we are justified by his blood,
thanks to Him.
When we were enemies,
we have been reconciled to Good through the death of His Son;
the more surely shall we, being reconciled,
we will be saved by his life.
And not only that:
Already now we rejoice in God
through Jesus Christ our Lord
through whom we have received reconciliation.

VERSE FOR THE EVANGELY John 10,14

Alleluia.
I am the good Shepherd, says the Lord;
I know my own, and my own know me.
Alleluia.

GOSPEL     Lk. 15, 3-7

Share in my joy, for I have found my lost sheep.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time, Jesus told the Pharisees and the scribes this parable:
“If any of you has a hundred sheep
and loses one of them,
let him not leave the ninety-nine in the wilderness
and go in search of the lost one
until he finds it?
And when he finds it, he lays it upon his shoulders with joy
and he goes home and calls his friends and neighbours together
and says to them:
Share in my joy,
for I have found my lost sheep.
I tell you:
So shall there be more joy in heaven
over one sinner who repents
than over ninety-nine righteous
who need no repentance.”

_________________

Laudato Si

Encyclical of

POPE FRANCISCUS

On Care of the Common Home

92. On the other hand, when the heart is truly open to universal communion, nothing and no one is excluded from that brotherhood. Consequently, it is also true that indifference or cruelty to the other creatures of this world is always ultimately transferred in one way or another to the treatment we reserve for others. The heart is only one side, and it will not be long before the misery that leads one to mistreat an animal also becomes visible in one’s relationship with other persons. Any mistreatment of any creature “is contrary to human dignity”.We cannot consider ourselves to be people who truly love if we exclude a part of reality. “Peace, justice and the preservation of creation are three issues which are intimately linked, and which it will never be possible to separate, so that they can be dealt with separately, on pain of lapsing back into reductionism”. Everything is in relation to each other and all of us, human beings, are united as brothers and sisters in a wonderful pilgrimage, united by the love that God has for each of his creatures and which also unites us with tender affection to sister sun, brother moon, brother river and mother earth.

To be continued            For previous publications, scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________