Dinsdag – H.H. Marcellinus en Petrus, mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Jezus erkent de burgerlijke overheden, en draagt de christenen op om hun plichten jegens hen na te komen. Maar Hij dringt er ook op, aan om onderscheid te maken tussen politiek en religie. Beide domeinen mogen niet in elkaar overvloeien. Uitmaken wat aan God toekomt en wat aan de keizer, maar ze beiden niet tegenover elkaar uitspelen: dat is voor Jezus de weg die gevolgd moet worden. Immers, door loyaal te participeren aan de burgerlijke samenleving – aan de stad van mensen – is het mogelijke om ook de stad van God te realiseren.

EERSTE LEZING         II Petr. 3, 12-15a.17-18

Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus

Broeders en zusters,

Verwacht en verhaast de komst van de dag Gods,
waardoor de hemelen in vlammen zullen opgaan
en de elementen wegsmelten in de vuurgloed.
Maar volgens de belofte des Heren
verwachten wij nieuwe hemelen
en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid zal wonen.

In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren
onbevlekt en onberispelijk voor Hem te verschijnen,
in vrede met God.
En beschouwt het uitstel
dat de Heer u in zijn lankmoedigheid gunt
als een genade ten heil.

Vrienden,
gij zijt dus gewaarschuwd.
Past op dat gij u niet laat meeslepen
op de dwaalwegen van de goddelozen ;
geeft uw standpunt niet prijs.
Neemt toe in de genade en de kennis
van onze Heer en Heiland Jesus Christus.
Hem zij de eer,
nu en in eeuwigheid !

TUSSENZANG         Ps. 90(89), 2, 3-4, 10, 14, 16

Gij Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest
voor ieder geslacht opnieuw.

Voordat de bergen geboren waren,
voordat de aarde was voortgebracht,
zijt Gij, God, van eeuwig tot eeuwig.

Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof,
Gij zegt : keer terug, kind van mensen !
Voor U zijn duizend jaren één dag,
als gisteren dat al voorbij is,
een uur van slaap in de nacht.

De maat van ons leven is zeventig jaar,
of als wij heel sterk zijn tachtig.
Het meeste daarvan is nog kwelling en zorg,
en snel komt het uur van vertrekken.

Verleen ons van nu af uw rijkste zegen
en laat heel ons leven gelukkig zijn.
Laat zien aan uw dienaars waartoe Gij in staat zijt
en toon aan hun zonen uw heerlijkheid.

Alleluia                   II Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Jezus Christus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

EVANGELIE             Mc. 12, 13-17

Geef aan de keizer wat de keizer toekomt
en aan God wat God toekomt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd
stuurden de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten
enkele Farizeeën en Herodianen op Jezus af
om Hem vast te zetten.
Deze kwamen bij Hem met de vraag:
“Meester, wij weten dat Gij oprecht bent
en U aan niemand stoort,
want Gij ziet de mensen niet naar de ogen,
maar leert de weg van God in oprechtheid.
Is het geoorloofd
belasting aan de keizer te betalen of niet?
Zullen we hem betalen of niet betalen?”
Maar Jezus die hun huichelarij doorzag, antwoordde:
“Waarom probeert ge Mij te vangen?
Geef Mij een tienling, dan zal Ik eens zien.”
Zij deden het.
Jezus vroeg hun nu:
“Van wie is deze beeldenaar en het randschrift?”
Ze antwoordden:
“Van de keizer.”
Daarop sprak Jezus tot hen:
“Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt
en aan God wat God toekomt.”
En ze stonden verwonderd over Hem.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

IIDe wijsheid van de Bijbelse verhalen

65. Zonder hier opnieuw de hele theologie van de schepping ter sprake te brengen, vragen wij ons af wat de grote bijbelse verhalen ons zeggen over de relatie van de mens met de wereld. De eerste beschrijving van het scheppingswerk in het boek Genesis bevat Gods plan voor de schepping van de mensheid. Na de schepping van man en vrouw wordt er gezegd dat “God alles bezag wat Hij gemaakt had, en zag dat het heel goed was” (Gen.1,31). De bijbel leert dat iedere mens uit liefde geschapen wordt, geschapen naar het beeld van en de gelijkenis met God (vgl. Gen. 1,26). Deze woorden laten ons de immense waardigheid van iedere mens zien, die niet iets is, maar iemand. Hij is in staat zichzelf te kennen, zichzelf te bezitten en zichzelf in vrijheid te geven en in contact te treden met andere personen”. De heilige Johannes Paulus II heeft eraan herinnerd hoe de heel bijzondere liefde die de Schepper voor ieder mens heeft, “hem een oneindige waardigheid verleent”. Zij die zich inzetten voor de verdediging van de menselijke waardigheid, kunnen in het christelijk geloof de diepste redenen vinden voor die inzet. Wat voor een wonderbaarlijke zekerheid is het te weten dat het leven van iedere persoon niet verloren gaat in een hopeloze chaos, in een wereld die door puur toeval wordt geregeerd of door cycli die zich zinloos herhalen! De Schepper kan tegen ieder van ons zeggen: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit” (Jer. 1, 5). Wij zijn ontvangen in Gods hart en daarom “is ieder van ons de vrucht van een gedachte van God. Ieder van ons wordt gewild, ieder wordt bemind, ieder is noodzakelijk”.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

 

Pinkstermaandag

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Pinksteren kreeg tussen Hemelvaart en het eigenlijke feest een liturgische inlooptijd. De noveen die het feest van Pinksteren voorafging heeft ons geholpen om ons voor te bereiden op de komst van de Geest. Wij hebben zijn komst afgesmeekt over Kerk en wereld, over personen die ons ter harte gaan, over mensen die wij alleen van het journaal kennen; over het eigen hart ook, dat zich afstemde op de komst van Gods heilige Geest.
Enigszins verwonderlijk krijgt het grote feest liturgisch geen octaaf: de ‘gewone’ tijd start onmiddellijk na vandaag. Maar is ook dat geen boodschap? Want wie de Geest ontvangt, leeft voortaan in het alledaagse, vervuld van een nieuwe wijsheid. Hij leeft niet meer uit eigen kracht, maar uit Gods Geest, met een hart geraakt door Gods zachtmoedigheid.

EERSTE LEZING         Hand. 19, 1b-6a

Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen ?

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwam Paulus
na zijn reis door het binnenland in Éfeze.
Daar ontmoette hij enige leerlingen aan wie hij vroeg :
“Hebt gij de heilige Geest ontvangen
toen ge het geloof hebt aangenomen?”
Zij antwoordden :
“Wij hebben niet eens gehoord
dat er een heilige Geest bestaat.”
Toen zei hij : “Hoe zijt ge dan gedoopt?”
Ze antwoordden : “Met het doopsel van Johannes.”
Paulus hernam :
“Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering,
maar hij zei aan het volk
dat ze moesten geloven in Wie na hem kwam, dat is Jezus.”
Toen ze dit gehoord hadden
lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus.
Nadat Paulus hun de handen had opgelegd
kwam de heilige Geest over hen.

TUSSENZANG           Ps. 104(103), 1ab, 24, 27-28, 30-31

Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God !

Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
en alles in wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van uw schepsels.

En al deze dieren verwachten van U
dat Gij ze voedt op hun tijd.
Wat Gij voor hen uitstrooit verzamelen zij,
ze worden verzadigd als Gij uw hand opent.

Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vindt zijn vreugde in al zijn schepsels.

ALLELUIA           Joh. 14, 16

Alleluia.
De Vader zal u op mijn gebed
een andere Helper geven,
om voor altijd bij u te blijven.
Alleluia.

EVANGELIE              Joh. 14, 15-17

De Geest van de waarheid zal altijd bij u blijven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.
“Dan zal de Vader op mijn gebed
u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven :
de Geest van de waarheid,
voor wie de wereld niet ontvankelijk is
omdat zij Hem niet ziet en niet kent.
“Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

64. Anderzijds wil ik, ook al biedt deze encycliek een opening voor een dialoog met allen om samen te zoeken naar wegen van bevrijding, het begin laten zien hoe geloofsovertuigingen christenen, en gedeeltelijk ook andere gelovigen, belangrijke motiveringen bieden om de zorg op zich te nemen voor de natuur en de meest zwakke broeders en zusters. Als al alleen al het feit mens te zijn, de mensen ertoe beweegt te zorgen voor het milieu waarvan zij een deel zijn, “voelen de christenen in het bijzonder dat hun taken binnen de schepping en hun plichten ten aanzien van de natuur en de Schepper deel uitmaken van hun geloof”. Daarom is het een weldaad voor de mensheid en de wereld dat wij als gelovigen meer de ecologische verplichtingen erkennen die voortvloeien uit onze overtuigingen.

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag     

Pinksteren

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
In de voorbije vijftig dagen mochten wij volop Pasen vieren.
Wij mochten de verrezen Jezus eren
en zoeken naar zijn aanwezigheid.
Die zoektocht gaat verder,
maar vandaag vieren wij ook de Heilige Geest,
de Geest die ons helpt
om de boodschap van Jezus enthousiast te beleven.
Wij vieren vandaag Pinksteren,
letterlijk ” de vijftigste dag”.
De vijftigste dag zou een hoogtepunt moeten zijn.
In de huidige kerksituatie is dat niet evident.
Onze kerk lijkt immers meer en meer
van haar spirit te verliezen.
Waar is de kracht van de Heilige Geest?
Laten wij er hier om bidden
en blijven vertrouwen dat Hij er nog is,
ook al zien wij Hem niet.

EERSTE LEZING         Hand. 2, 1-11

Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel
een gedruis alsof er een hevige wind opstak
en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek
en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest
en zij begonnen te spreken in vreemde talen,
naargelang de Geest hun te vertolken gaf.

Nu woonden er in Jeruzalem joden,
vrome mannen
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.
Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop
en tot hun verbazing
hoorde iedereen hen spreken in zijn taal.
Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering:

“Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs ?
“Hoe komt het dan
dat ieder van ons hen hoort spreken
in zijn eigen moedertaal ?
“Parten, Meden en Elamieten,
bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië,
van Pontus en Asia,
van Frygië en Pamfylië,
Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene,
de Romeinen die hier verblijven,
joden zowel als proselieten,
Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”

Antwoordpsalm        Ps. 104(103), 1ab en 24ac, 29bc-30, 31 en 34

Keervers
Zend uw geest
en maak uw schepping weer nieuw.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God!
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
de aarde is vol van uw schepsels.

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels.
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen.

TWEEDE LEZING        1 Kor. 12, 3b-7.12-13

In één en dezelfde Geest zijn wij door de doop één enkel lichaam geworden.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Niemand kan zeggen:
“Jezus is de Heer”
tenzij door de heilige Geest.

Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest.
Er zijn vele vormen van dienstverlening
maar slechts één Heer.
Er zijn allerlei soorten werk
maar er is slechts één God
die alles in allen tot stand brengt.
Maar aan ieder van ons
wordt de openbaring van de Geest meegedeeld
tot welzijn van allen.

Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel;
alle ledematen, hoevele ook, maken tezamen één lichaam uit.
Zo is het ook met Christus.
Wij allen, joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest
door de doop één enkel lichaam geworden
en allen werden wij gedrenkt met één Geest.

Sequentie

Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom, wees in de harten licht.

Kom, o trooster, heil’ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom, verkwikking zoet en mild.
Kom, o vrede in de strijd,
lafenis voor ’t hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.
Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,
maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

Vers voor het evangelie

Alleluia
Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Alleluia.

EVANGELIE                    Joh. 20, 19-23

Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u: ontvangt de heilige Geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In de avond van de eerste dag van de week,
toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen
gesloten waren uit vrees voor de joden,
kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.”
Na dit gezegd te hebben
toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen
waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.

Nogmaals zei Jezus tot hen:
“Vrede zij u.
“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u.”

Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
“Ontvangt de heilige Geest.
“Als gij iemand zonden vergeeft,
dan zijn ze vergeven,
en als gij ze niet vergeeft,
zijn ze niet vergeven.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

I. Het licht dat het geloof biedt

63. Als wij rekening houden met de complexiteit van de ecologische crisis en de talrijke oorzaken ervan, zouden wij moeten erkennen dat de oplossingen niet kunnen komen van één manier waarop wij de werkelijkheid interpreteren en veranderen. Het is ook noodzakelijk toevlucht te nemen tot de verschillende culturele rijkdommen van de volken, tot kunst en poëzie, tot het innerlijk leven en de spiritualiteit. Als men werkelijk een ecologie wil opbouwen die het ons mogelijk maakt alles te herstellen wat wij hebben vernietigd, dan mag geen enkele tak van de wetenschap en geen enkele vorm van wijsheid worden verwaarloosd, evenmin die van de godsdienst met haar eigen taal. Bovendien staat de katholieke Kerk open voor de dialoog met het filosofisch denken en dat maakt het haar mogelijk verschillende syntheses tussen geloof en rede tot stand te brengen. Wat de sociale kwesties betreft, kan men dit constateren in de ontwikkeling van de sociale leer van de Kerk, geroepen om zich, uitgaande van de nieuwe uitdagingen, steeds te verrijken.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Zaterdag in de zevende paasweek

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Paulus neemt afscheid van zijn leerlingen in Efeze. Hij vertrouwt de geloofsleerlingen aan God zelf toe. Wat Paulus is begonnen zal Hij voltooien.  Anderen wachten op de blijde Boodschap. De Heer heeft ze in handen van de mensen gegeven die Hij heeft geroepen Hem te volgen. Waar zij ook terecht komen, de Geest van God begeleidt en bezielt hen. Zij zullen altijd wel harten vinden die openstaan voor het Evangelie.

EERSTE LEZING                 Hand. 28, 16-20.30-31

Paulus bleef te Rome en predikte er het Rijk Gods.

Uit de handelingen van de Apostelen

Na aankomst in Rome kreeg Paulus verlof
op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte.
Drie dagen later ontbood hij de voornaamste Joden bij zich.
Toen zij bijeengekomen waren, zei hij tot hen :
“Mannen broeders,
ofschoon ik niets gedaan heb tegen ons volk
of tegen de voorvaderlijke gebruiken,
ben ik vanuit Jeruzalem
als gevangene uitgeleverd aan de Romeinen.
“Dezen wilden mij na verhoor in vrijheid stellen
omdat ik niets had bedreven waarop de doodstraf stond.
“Maar omdat de Joden zich hiertegen verzetten
zag ik me gedwongen mij op de keizer te beroepen,
dit echter niet
als had ik enige klacht in te brengen tegen mijn volk.
“Dat is dus de reden
waarom ik verzocht u te mogen zien en u toe te spreken.
“Het is om de verwachting van Israël
dat ik deze ketenen draag.”

Volle twee jaar vertoefde Paulus daar in een eigen huurwoning
en ontving allen die bij hem kwamen.
Hij predikte het Rijk Gods
en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus
in alle vrijmoedigheid,
zonder enige belemmering.

TUSSENZANG       Ps. 11(10), 5, 6, 8

God is rechtvaardig, het recht is Hem lief,
gerechten zullen Hem zien.

De Heer in zijn heilige tempel,
de Heer, Hij troont in de hemel.
Zijn ogen zien op ons neer,
zijn blikken doorvorsen de mensen.

Goeden en slechten doorziet Hij,
Hij haat wie het onrecht bemint.
Want God is rechtvaardig, het recht is Hem lief,
gerechten zullen Hem zien.

ALLELUIA                Joh. 16, 7 en 13

Alleluia.
De Geest der waarheid zal Ik tot u zenden, zegt de Heer,
en Hij zal u tot de volle waarheid brengen.
Alleluia

EVANGELIE        Joh. 21, 20-25

Dit is de leerling die dit geschreven heeft, en zijn getuigenis is waar.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd,
toen Petrus zich omkeerde, zag hij
dat de leerling van wie Jezus veel hield, hen volgde ;
dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus’ borst had geleund
en had gezegd :
Heer, wie is het die U zal overleveren ?
Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus :
“Wat dan met hem ?”
Waarop Jezus hem zei :
“Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom,
is dat uw zaak?
“Gij moet Mij volgen !”
Zo ontstond onder de broeders het gerucht
dat die leerling niet zou sterven.
Doch Jezus had hem niet gezegd dat hij niet zou sterven
maar :
Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom,
is dat uw zaak ?

Dit is de leerling
die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft,
en wij weten dat zijn getuigenis waar is.
Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft.
Maar als ze een voor een beschreven worden,
dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld
te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

Hoofdstuk twee

Het evangelie van de schepping

62 Waarom nemen wij in dit document, dat gericht is tot alle mensen van goede wil, een hoofdstuk met de geloofsovertuiging op? Ik ben mij ervan bewust dat op het gebied van de politiek en de filosofie sommigen het idee van een Schepper krachtig afwijzen of het voor irrelevant houden, zodat zij de rijkdom die de godsdiensten kunnen bieden voor een integrale ecologie en de volledige ontwikkeling van het menselijk geslacht, verbannen naar het terrein van het irrationele. Andere keren veronderstelt men dat deze een subcultuur vormen die men eenvoudigweg moet tolereren. Wetenschap en religie, die een verschillende benadering van de werkelijkheid bieden, kunnen echter in een intensieve en voor beide productieve dialoog treden.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag   

Vrijdag – H. Paulus VI, paus

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Jezus stelt in het evangelie eigenlijk maar één vraag: ‘Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij meer lief dan deze die Mij liefhebben?’ Het is een heel persoonlijke, indringende vraag. Hij herhaalt ze, tot drie maal toe. Pas wanneer Hij zeker is van de liefde vertrouwt Hij iemand een verantwoordelijkheid toe. Het is slechts de liefde die ons bekwaam maakt voor een opdracht in de geloofsgemeenschap. Wat wij doen zal – ondanks ons persoonlijk falen en onze ontrouw – een concretisering zijn van de liefde die wij de Heer hebben toegezegd. De eisen liggen dus hoog. Onze liefde voor de Heer zal ons brengen waar wij het niet willen. Maar, wij zullen sterk zijn omdat wij ons gedragen weten door de liefde van de Heer voor ons.

EERSTE LEZING     Hand. 25, 13-21

Jezus is dood, aldus Festus, maar Paulus beweert dat Hij leeft.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwamen koning Agrippa en Berníke in Caesarea
en maakten hun opwachting bij Festus.
Tijdens hun verblijf aldaar, dat verscheidene dagen duurde
legde Festus het geval van Paulus aan de koning voor
met de woorden :
“Felix heeft hier een gevangene achtergelaten
tegen wie de hogepriesters en de oudsten van de Joden,
een aanklacht hebben ingediend
toen ik in Jeruzalem was,
met het verzoek hem te veroordelen.
“Ik heb hun te verstaan gegeven,
dat de Romeinen niet gewoon zijn
iemand bij wijze van gunst uit te leveren,
voordat de beklaagde tegenover zijn beschuldigers heeft gestaan
en gelegenheid gekregen heeft
zich tegen de aanklacht te verdedigen.
“Zij kwamen dus hier heen
en zonder uitstel heb ik de volgende dag rechtzitting gehouden
en heb ik de man laten voorleiden.
“Toen de aanklagers om hem heen stonden,
brachten zij geen enkele beschuldiging in van misdaden
waar ik op gerekend had.
“Wel hadden zij bepaalde kwesties tegen hem
op het gebied van hun eigen geloof
en over een zekere Jezus,
die dood is,
maar van wie Paulus beweerde dat Hij leeft.
“Omdat ik met het onderzoek van die dingen geen weg wist,
heb ik gevraagd of hij naar Jeruzalem wilde gaan
om daar in deze zaak terecht te staan.
“Maar Paulus is in hoger beroep gegaan
en wilde daarom tot de uitspraak van Zijne Majesteit
in bewaring gehouden worden.
“Daarom heb ik bevel gegeven hem in hechtenis te houden
totdat ik hem naar de keizer kan zenden.”

TUSSENZANG             Ps. 103 (102), 1-2, 11-12, 19-20ab

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd.
of : Alleluia.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.
Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd,
Hij voert heerschappij over heel het heelal.
Verheerlijkt de Heer, al zijn hemelse boden,
machtige uitvoerders van zijn bevel.

ALLELUIA                   Mt. 28, 19 en 20

Alleluia.
Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen;
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.
Alleluia.

EVANGELIE     Joh. 21, 15-19

Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Toen Jezus verschenen was aan zijn leerlingen,
zei Hij na het ontbijt tot Simon Petrus :
“Simon, zoon van Johannes,
hebt gij Mij meer lief dan dezen Mij liefhebben ?”
Hij antwoordde :
“Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.”
Jezus zei hem :
“Weid mijn lammeren.”
Nog een tweede maal zei Hij tot hem :
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”
En deze antwoordde :
“Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.”
Jezus hernam :
“Hoed mijn schapen.”
Voor de derde maal vroeg Hij :
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”
Nu werd Petrus bedroefd,
omdat Hij hem voor de derde maal vroeg :
Hebt ge Mij lief? en hij zeide Hem :
“Heer, Gij weet alles ; Gij weet dat ik U bemin.”
Daarop zei Jezus hem :
“Weid mijn schapen.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Toen ge jong waart,
deedt ge zelf uw gordel om en gingt waarheen ge wilde,
maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken,
een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt.”
Hiermee zinspeelde Hij op de dood
waardoor hij God zou verheerlijken.
En na deze woorden zei Hij hem :
“Volg Mij.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

61. De Kerk heeft niet de taak om over veel concrete kwesties definitieve voorstellen te doen en begrijpt dat zij moet luisteren naar een eerlijk debat tussen de wetenschapsmensen en dit moet bevorderen met respect voor de verschillen van mening. Men hoeft maar naar de werkelijkheid te kijken om te zien dat er een grote achteruitgang van ons gemeenschappelijk huis is. De hoop nodigt ons uit te erkennen dat er altijd een uitweg is, dat wij altijd van koers kunnen veranderen, dat wij altijd iets kunnen doen om de problemen op te lossen. Zij lijkt echter op grond van de grote snelheid van de veranderingen en het verval een beslissend breukpunt te hebben bereikt dat zowel in regionale natuurrampen als in maatschappelijke en financiële crises zichtbaar wordt, daar de problemen van de wereld niet geïsoleerd kunnen worden geanalyseerd, noch verklaard. Er zijn streken die reeds een bijzonder risico lopen en het is, afgezien van welke catastrofale voorspelling dan ook, zeker dat het huidige mondiale systeem, bezien vanuit verschillende standpunten, niet te handhaven is, omdat wij hebben opgehouden te denken aan de doeleinden van het menselijk handelen: “Als wij verschillende gebieden van onze planeet bekijken, merkt men onmiddellijk dat de mensheid de goddelijke verwachting heeft teleurgesteld”.

 Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Donderdag In de zevende paasweek

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Jezus’ leerlingen mogen niet vergeten dat God eigenlijk geen individuen uitkiest, maar een volk. Hij wil alle mensen in het geloof samenbrengen. Het belangrijkste is de aandacht te bewaren voor wat de mensen onderling verbindt: het geloof in de Drieëne God. Onze zending is dan ook ondergeschikt aan het geheel van de geloofsgemeenschap. Verdeeldheid tussen christenen is niet goed, het is een tegengetuigenis. De eenheid is en blijft een broos gegeven. Gods Geest alleen kan ze bewerken.

EERSTE LEZING          Hand. 22, 30; 23, 6-11

Gij zult voor mijn zaak getuigen in Rome.

Uit de Handelingen der Apostelen

In die dagen wilde de bevelhebber nauwkeurig weten
waarvan Paulus door de Joden beschuldigd werd,
liet hem daarom daags daarna uit de gevangenis halen
en gaf bevel
dat de hogepriesters en heel het Sanhedrin zouden bijeenkomen.
Daarna liet hij Paulus erheen brengen
en vóór hen plaats nemen.
Wetend dat het Sanhedrin ten dele uit Sadduceeën
en ten dele uit Farizeeën bestond,
riep Paulus nu in het Sanhedrin uit :
“Mannen broeders,
ik ben een Farizeeër en een zoon van Farizeeën.
“Om de verwachting en de opstanding der doden sta ik terecht.”
Toen hij dit gezegd had
ontstond er twist tussen de Farizeeën en Sadduceeën
en de vergadering raakte verdeeld.
De Sadduceeën houden immers dat er geen opstanding is
en dat er geen engelen of geesten bestaan,
terwijl de Farizeeën beide aannemen.
Zo ontstond er groot tumult
en enige schriftgeleerden van de partij der Farizeeën
verzekerden met grote heftigheid :
“We vinden niets verkeerds in deze man !
“Als er eens een geest of een engel tot hem gesproken heeft?”
Daar de onenigheid nog erger werd
en daar de bevelhebber begon te vrezen
dat zij Paulus zouden verscheuren,
gelastte hij de soldaten naar beneden te komen
om hem haastig uit hun midden weg te halen
en naar de kazerne te brengen.
In de volgende nacht stond de Heer vóór hem en sprak :
“Houd goede moed ;
want zoals gij voor mijn zaak getuigd hebt in Jeruzalem,
zo zult ge het ook in Rome moeten doen.”

TUSSENZANG       Ps. 16(15), 1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.
of : Alleluia.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht ;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest,
daarom kan ik rustig gaan slapen.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,
Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf.

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

ALLELUIA                  Joh. 16, 7 en 13

Alleluia.
De Geest der waarheid zal Ik tot u zenden, zegt de Heer,
en Hij zal u tot de volle waarheid brengen.
Alleluia.

EVANGELIE                       Joh. 17, 20-26

Dat zij volmaakt één zijn !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad :
“Heilige Vader,
niet voor hen alleen bid Ik
maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven,
opdat zij allen één mogen zijn
zoals Gij, Vader in Mij en Ik in U :
dat zij ook in Ons moge zijn opdat de wereld gelove
dat Gij Mij gezonden hebt.
“Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij geschonken hebt,
opdat zij één zijn zoals Wij één zijn :
“Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn
en opdat de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden
en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij hebt liefgehad.
“Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt
met Mij mogen zijn waar Ik ben,
opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen,
die Gij Mij gegeven hebt
daar Gij Mij lief hebt gehad
vóór de grondvesting van de wereld.
“Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend,
Ik heb U erkend,
en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt.
“Uw naam heb Ik hun geopenbaard
en Ik zal dit blijven doen,
opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad
in hen moge zijn en Ik in hen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

VII. Een verscheidenheid aan meningen

 

60. Wij erkennen ten slotte dat er zich verschillende visies en denkrichtingen hebben ontwikkeld inzake de situatie en mogelijke oplossingen. Aan het ene uiterste houden sommigen ten koste van alles de mythe van de vooruitgang in stand en beweren dat de ecologische problemen eenvoudigweg opgelost zullen worden met nieuwe technische toepassingen zonder ethische overwegingen of fundamentele veranderingen. Aan het andere uiterste zijn anderen van mening dat de menselijke soort met welk ingrijpen dan ook alleen maar bedreiging kan zijn en het mondiale ecosysteem in gevaar brengt en dat het daarom passend is de menselijke aanwezigheid op de planeet te reduceren en hem iedere vorm van ingrijpen te verbieden. Tussen deze extremen zouden mogelijke toekomstige scenario’s moeten worden ontwikkeld, omdat er niet één enkele weg de oplossing is. Dit zou ruimte kunnen laten voor een verscheidenheid aan inbreng die een dialoog zou kunnen openen met het oog op integrale antwoorden.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Woensdag – H. Augustinus van Canterbury, b.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Op een gegeven moment wordt men door de Blijde Boodschap aangesproken. Maar, de brenger van de boodschap verdwijnt vroeg of laat. Gelovig worden heeft voortdurende begeleiding nodig. Zowel Jezus als Paulus vertrouwen hun leerlingen biddend aan God toe. De boodschapper is een tussenpersoon. Hij treedt op in iemand anders naam. Geloven is een persoonlijke ontmoeting met God beleven. Op Hem dienen wij ons vertrouwen te stellen. Maar, we hebben ook de opdracht  over elkaar te waken, voor elkaar op te komen, de zwakken te beschermen en te helpen. Het is daarom niet goed dat wij ons afzonderen. Wij worden door de Heer immers ‘in de wereld’ gezonden.

EERSTE LEZING            Hand. 20, 28-38

Ik vertrouw u toe aan God, die de macht bezit op te bouwen en u het erfdeel te verlenen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen zei Paulus tot de oversten van de kerk van Éfeze :
“Geef acht op uzelf, en op heel de kudde
waarover de heilige Geest u tot leiders heeft aangesteld
om Gods Kerk te hoeden
die Hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen Zoon.
“Ik weet dat er na mijn vertrek
grimmige wolven bij u zullen binnendringen,
die de kudde niet zullen sparen,
en dat ook uit uw eigen midden mannen zullen opstaan
die verkeerde dingen zullen verkondigen
om de leerlingen mee te krijgen.
“Weest daarom waakzaam
en vergeet niet dat ik onophoudelijk
– drie jaar lang, dag en nacht –
ieder van u onder tranen het goede heb voorgehouden.
“En thans vertrouw ik u toe aan God,
en aan het woord van zijn genade
dat de macht bezit op te bouwen
en u het erfdeel te verlenen met alle geheiligden.
“Zilver, goud of kleding heb ik van niemand verlangd.
“Gij weet zelf
dat deze handen voorzien hebben in mijn eigen behoeften
en in die van mijn gezellen.
“In alles heb ik u getoond
dat men door zo te arbeiden de zwakken te hulp moet komen,
en dat gij de woorden van de Heer Jezus indachtig moet zijn.
“Hij heeft immers gezegd :
Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”
Na deze woorden knielde hij met allen neer en bad.
Allen begonnen luid te wenen,
vielen Paulus om de hals en kusten hem,
vooral bedroefd omdat hij gezegd had
dat ze hem niet meer zouden terugzien.
Daarna deden ze hem uitgeleide naar het schip.

TUSSENZANG     Ps. 68(67), 29-30, 33-35a, 35b-36c

Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde.

of : Alleluia.

Laat allen, o God, uw macht ondervinden,
de macht waarmee Gij voor ons opkomt.
Laat koningen met hun geschenken versieren
uw heiligdom in Jeruzalem.

Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde :
Hij komt naderbij langs het hemelgewelf.
Daar klinkt zijn stem met machtig geluid :
erkent nu Gods heerschappij.

Zijn grootheid verschijnt boven Israëls velden,
in dreigende wolken zijn kracht.
Vreeswekkend is God in zijn heilig domein,
Hij schenkt zijn volk vermaardheid en sterkte :
gezegend zij Israëls God !

ALLELUIA            Kol. 3, 1

Alleluia.
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Alleluia.

EVANGELIE         Joh. 17, 11b-19

Dat zij één mogen zijn zoals Wij !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei :
“Heilige Vader,
bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zij één mogen zijn zoals Wij.
“Toen Ik bij hen was
bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven.
“Ik heb over hen gewaakt
en niemand van hen is verloren gegaan
behalve de man des verderfs,
want de Schrift moest vervuld worden.
“Maar nu kom Ik naar U toe
en nog in de wereld zeg Ik dit,
opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten.
“Ik heb hun uw woord meegedeeld,
maar de wereld heeft hen gehaat
omdat zij niet van de wereld zijn
zoals Ik niet van de wereld ben.
“Wijd hen U toe in de waarheid.
“Uw woord is waarheid.
“Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt,
zo zend Ik hen in de wereld,
en omwille van hen wijd Ik Mij aan U,
opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 59. Tegelijkertijd groeit er een oppervlakkige of schijnbare ecologie, die een zekere verstarring en onbekommerde onverantwoordelijkheid versterkt. Zoals vaak gebeurt in tijden van diepe crisis, die om moedige beslissingen vragen, zijn wij geneigd te denken dat wat er aan het gebeuren is, niet zeker is. Als wij oppervlakkig toezien, dan lijkt het dat, afgezien van enkele zekere tekenen van vervuiling en verval, de dingen niet zo ernstig zijn en de planeet nog lange tijd in de huidige omstandigheden zou kunnen blijven voortbestaan. Dit vluchtgedrag dient ertoe om onze stijl van leven, productie en consumptie te handhaven . Het is de manier waarop de mens aan zijn zelfvernietiging voorbij ziet. Men tracht ze niet te zien, men strijdt om ze niet te erkennen, men stelt belangrijke beslissingen uit, men doet alsof er niets aan de hand is.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Dinsdag H. Filippus Neri, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Wij mogen ons niet laten ontmoedigen. Dat is de boodschap die Paulus ons brengt. Wij mogen ons steentje bijdragen tot de verkondiging. Geen steentje is te min of te klein. Dat is duidelijk in de heilsgeschiedenis waaruit blijkt welke lange weg God met de mens wil gaan. Wij bouwen aan iets nieuws. Christus is de hoeksteen én de sluitsteen van dat nieuwe gebouw waartoe ook wij mogen bijdragen. Paulus was zich bewust van zijn zending. Hij verkondigde niet zichzelf maar het evangelie van Gods genade. Het is nu aan ons om Gods naam bekend te maken. De Heilige Geest zal ons daarbij helpen.

EERSTE LEZING             Hand. 20, 17-27

Mijn loopbaan is ten einde en de taak die ik van de Heer Jezus ontvangen heb.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen zond Paulus vanuit Milete een bode naar Éfeze
om de oudsten van die kerk te ontbieden.
Toen zij bij hem aangekomen waren
sprak hij hen aldus toe :
“Gij weet hoe ik
vanaf de eerste dag dat ik in Asia kwam,
al die tijd onder u heb geleefd ;
hoe ik de Heer in alle nederigheid heb gediend,
onder tranen
en in beproevingen
die mij overkwamen door de aanslagen der Joden ;
hoe ik niets wat nuttig kon zijn
heb nagelaten u te verkondigen en te leren
in het openbaar en bij u thuis,
terwijl ik Joden en Grieken bezwoer
zich te bekeren tot God
en te geloven in onze Heer Jezus.
“En nu bevind ik mij,
gebonden door de Geest als ik ben,
op weg naar Jeruzalem,
zonder dat ik weet wat mij daar zal overkomen ;
alleen verzekert mij de heilige Geest van stad tot stad
dat boeien en kwellingen mij wachten.
“Maar aan mijn leven hecht ik voor mijzelf niet de minste waarde,
als ik mijn loopbaan maar ten einde breng
en de taak die ik van de Heer Jezus ontvangen heb
om getuigenis af te leggen van het evangelie van Gods genade.
“En nu weet ik dat gij mijn gelaat niet meer zult zien,
gij allen bij wie ik rondgegaan ben
om het Koninkrijk te prediken.
“Daarom verzeker ik u op de dag van heden
dat ik onschuldig ben aan het bloed van wie ook.
“Want ik heb niets nagelaten
om u Gods raadsbesluit in zijn volle omvang te verkondigen.

TUSSENZANG                Ps. 68(67), 10-11, 20-21

Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde.
of : Alleluia.

Een voedzame regen kwam neer uit de hemel,
uw uitgeput erfdeel hebt Gij verkwikt.
Uw kudde heeft daar zijn rustplaats gevonden,
die Gij in uw goedheid voor haar had bereid.

De Heer zij geloofd, dag aan dag :
Hij draagt onze lasten, de God van ons heil.
Want onze God is een God die verlost,
de Heer onze God ontrukt aan de dood.

EVANGELIE                    Joh. 17, 1-11a

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Vader, verheerlijk uw Zoon

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei :
“Vader, het uur is gekomen.
“Verheerlijk uw Zoon
opdat de Zoon U verheerlijke.
“Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen
om eeuwig leven te schenken
aan allen die Gij Hem gegeven hebt.
“En dit is het eeuwige leven
dat zij U kennen, de enige ware God
en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.
“Ik heb U op aarde verheerlijkt
door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen.
“Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf
en geef Mij de heerlijkheid
die Ik bij U had eer de wereld bestond.
“Ik heb uw Naam geopenbaard
aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.
“U behoorden ze toe;
Mij hebt Gij ze gegeven
en zij hebben Uw woord onderhouden.
“Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt.
“Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld,
heb Ik hun meegedeeld,
en zij hebben ze aangenomen
en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan,
en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.
“Ik bid voor hen.
“Niet voor de wereld bid Ik
maar voor degenen die Gij Mij gegeven hebt,
omdat zij U toebehoren.
“Al het mijne is van U en het uwe is van Mij.
“Zo ben Ik in hen verheerlijkt.
“Ik blijf niet langer in de wereld ;
zij echter blijven in de wereld terwijl Ik naar U toe kom.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 58. In enkele landen zijn er positieve voorbeelden van resultaten bij het verbeteren van het milieu, zoals het saneren van sommige rivieren die gedurende zoveel decennia zijn vervuild, het herstel van oorspronkelijke bossen of de verfraaiing van de landschappen met herstelwerkzaamheden aan het milieu of bouwprojecten met een grote esthetische waarde, vorderingen in het produceren van niet vervuilende energie, in het verbeteren van openbaar vervoer. Deze acties lossen de wereldproblemen niet op, maar bevestigen wel dat de mens nog in staat is om positief in te grijpen. Omdat deze geschapen is om lief te hebben, bloeien er te midden van zijn beperkingen onvermijdelijk daden van edelmoedigheid, solidariteit en zorg op.  

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Maandag – H. Beda de Eerbiedwaardige, pr. en krkl. – H. Gregorius VII, paus – H.Maria Magdalena de ‘Pazzi, mgd.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

In dit evangelie wordt de valse zelfzekerheid van de leerlingen ontmaskerd – misschien ook de onze? Hun liefde en geloof laten nog veel te wensen over. De lezers van het evangelie en ook wij kunnen daaruit leren. Er is een duidelijke allusie op hun vlucht, en op het feit dat ze Jezus in de steek laten. Tussen de lijnen door lezen we ook dat ze na dat donker uur weer verzameld zullen worden. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Deze aanzegging klinkt doorheen alle tijden.

EERSTE LEZING       Hand. 19, 1-8

Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen ?

Uit de Handelingen van de Apostelen

Terwijl Apollos in Korinte was
kwam Paulus
na zijn reis door het binnenland
in Éfeze.
Daar ontmoette hij enige leerlingen
aan wie hij vroeg :
“Hebt gij de heilige Geest ontvangen
toen ge het geloof hebt aangenomen ?”
Zij antwoordden :
“Wij hebben niet eens gehoord
dat er een heilige Geest bestaat.”
Toen zei hij :
“Hoe zijt ge dan gedoopt?”
Ze antwoordden :
“Met het doopsel van Johannes.”
Paulus hernam :
“Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering,
maar hij zei aan het volk
dat ze moesten geloven in Wie na hem kwam,
dat is Jezus.”
Toen zij dit gehoord hadden
lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus.
Nadat Paulus hun de handen had opgelegd
kwam de heilige Geest over hen ;
ze spraken in talen en profeteerden.
Bij elkaar waren het een man of twaalf.
Hij ging naar de synagoge,
waar hij gedurende drie maanden vrijmoedig optrad
en hen door zijn uiteenzettingen
over het Koninkrijk Gods
trachttte te overtuigen.

TUSSENZANG          Ps. 68(67), 2-3, 4-5ac, 6-7ab

Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde.
of Alleluia.

Als God zich verheft stuift de vijand uiteen,
waar hij zich vertoont vluchten zij die Hem haten.
Als rook die verwaait, zo verdwijnen de zondaars,
als was voor het vuur, zo vergaan zij voor God.

Maar alle rechtvaardigen juichen van vreugde
en staan onbezorgd voor het aanschijn van God.
Zingt dus voor God, verheerlijkt zijn Naam,
Hij is de Heer, juicht Hem toe !

Voor wezen een vader, voor weduwen steun
is God in zijn heilige woning.
Verwaarloosden geeft Hij een eigen huis,
gevangenen vrijheid en voorspoed.

ALLELUIA        Joh. 14, 26

Alleluia.
De heilige Geest zal u alles leren
en u alles in herinnering brengen
wat Ik u gezegd heb.
Alleluia.

EVANGELIE        Joh. 16, 29-33

Hebt goede moed : Ik heb de wereld overwonnen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zeiden de leerlingen tot Jezus :
“Kijk, nu spreekt Gij onomwonden en gebruikt geen enkel beeld.
“Nu zien wij dat Gij alles weet.
“Het is voor U niet nodig dat iemand U ondervraagt.
“Wij geloven daarom dat Gij van God zijt uitgegaan.”
Jezus antwoordde hun :
“Gelooft ge nu ?
“Zie, er komt een uur, ja het is er al,
dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en Mij alleen laat.
“Toch ben Ik niet alleen want de Vader is met Mij.
“Dit heb Ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij.
“Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking,
maar hebt goede moed :
Ik heb de wereld overwonnen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 57. Het is te voorzien dat men ten overstaan van de uitputting van sommige hulpbronnen op zoek gaat naar een gunstig scenario voor nieuwe oorlogen, die worden gemaskeerd met nobele eisen. Oorlog brengt altijd zware schade toe aan het milieu en de culturele rijkdom van de volken en de risico’s worden enorm, wanneer men denkt aan kernwapens en biologische wapens. Immers, “ondanks dat internationale overeenkomsten een chemische, bacteriologische en biologische oorlog verbieden, is het een feit dat in de laboratoria het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe aanvalswapens die in staat zijn het natuurlijke evenwicht aan te tasten, doorgaat”. Er wordt van de politiek een grotere aandacht gevraagd om de oorzaken die nieuwe conflicten kunnen veroorzaken, te voorkomen en op te lossen. Maar met geld verbonden macht is datgene wat zich het meest tegen deze poging verzet en politieke plannen hebben vaak geen brede visie. Waarom wil men vandaag een macht handhaven die men zich zal herinneren om haar onvermogen om in te grijpen, toen het urgent en noodzakelijk was om te doen? 

Wordt vervolgd     Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

Zevende Paaszondag

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
In de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren
bidden we om de gave van de Heilige Geest.
Jezus’ blik richt zich op zijn Vader
en diens werkzame aanwezigheid in de wereld.
En Hij bidt voor ons, zijn leerlingen.
Om eenheid.
Om kracht om zijn zending verder te zetten.
Om te blijven leren van Hem hoe inspirerend het is
om voeten te wassen en eucharistie te vieren:
twee dingen die we nooit kunnen vergeten.

EERSTE LEZING         Hand.  1, 12-14

Zij bleven eensgezind volharden in het gebed.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen,
keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug.
Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand.
Daar aangekomen, gingen zij naar de bovenzaal
waar ze verblijf hielden :
Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas,
Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs,
Jakobus, zoon van Alfeüs,
Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus.
Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed
samen met de vrouwen,
met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.

Antwoordpsalm                Ps. 27(26), 1, 4, 7-8

Keervers
Ik reken erop in het land van de levenden
het heil van de Heer te aanschouwen.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen;
De Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn ?

Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.
Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,
uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.

TWEEDE  LEZING                   1 Petr. 4, 13-16

Als men u hoont om de naam van Christus zult gij zalig zijn.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

Verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus;
dan zult gij juichen van blijdschap,
wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.
Prijst u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus:
het is een teken dat de geest der heerlijkheid,
die de Geest van God is,
op u rust.
Zorgt dat niemand van u te lijden heeft
als moordenaar of dief of boosdoener of aanbrenger.
Maar wie als christen lijdt, moet zich niet schamen,
maar God eren met die naam.

Vers voor het evangelie                   Joh. 4, 18

Alleluia. Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer,
Ik ga heen en Ik keer tot u terug,
en uw hart zal zich verblijden.
Alleluia.

EVANGELIE               Joh. 17, 1-11a

Vader, verheerlijk uw Zoon.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei:
“Vader, het uur is gekomen
“Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke.
“Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen
om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt.
“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus.

“Ik heb U op aarde verheerlijkt
door het werk te volbrengen
dat Gij Mij hebt opgedragen te doen.
“Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf
en geef Mij de heerlijkheid,
die Ik bij U had eer de wereld bestond.

“Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen
die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.
“U behoorden ze toe;
Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden.
“Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt.
“Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld,
heb Ik hun meegedeeld,
en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend
dat Ik van U ben uitgegaan,
en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.

“Ik bid voor hen.
“Niet voor de wereld bid Ik,
maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren.
“al het mijne is van U en het uwe is van Mij.
“Zo ben Ik in hen verheerlijkt.
“Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld,
terwijl Ik naar U toe kom.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

55. Langzamerhand kunnen sommige landen belangrijke vorderingen, het ontwikkelen van een efficiëntere controle en een oprechtere strijd tegen de corruptie laten zien. De ecologische gevoeligheid van de volken is gegroeid, ook al is het niet voldoende om de schadelijke consumptiegewoonten te veranderen, die niet lijken af te nemen, maar zich uitbreiden en zich ontwikkelen. Dit gebeurt, om alleen maar een eenvoudig voorbeeld te geven, met de steeds groeiende toename van het gebruik en de intensiteit van airco’s: de markten stimuleren bij het zoeken naar onmiddellijk gewin nog meer de vraag. Als iemand van buitenaf naar de mensheid zou kijken, zou hij zich verbazen over een dergelijk gedrag, dat soms suïcidaal lijkt.

56. In de tussentijd blijven de economische machten het huidige mondiale systeem rechtvaardigen, waarbij speculeren en zoeken naar financieel gewin prevaleren, die ertoe neigen iedere context en de effecten op de menselijke waardigheid te negeren. Zo wordt duidelijk dat het verval van het milieu en het menselijk en ethisch verval nauw met elkaar verbonden zijn. Velen zullen zeggen dat zij er zich niet van bewust zijn dat zij immoreel handelen, omdat de constante verstrooiing ons de moed ontneemt om de werkelijkheid van een beperkte en eindige wereld gewaar te worden. Daarom “blijft alles wat broos is, zoals het milieu, weerloos ten overstaan van de belangen van de vergoddelijkte markt, die in een absolute regel zijn veranderd”.

Wordt vervolgd     Voor voorgaande publicaties scroll omlaag