http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de vierendertigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging

Vandaag en morgen lezen we uit het apocalyptisch deel van Daniël. De twee lezingen maken één geheel uit. Vandaag is er het visioen; morgen de uitleg. Het is voor ons niet zo belangrijk al deze dieren en horens te identificeren in historische koningen. De bedoeling van de auteur is al te duidelijk. Hij leeft ten tijde van de vevolging van Antiochus IV en van de Makkabeeënopstand. Hij wil het beproefde volk bemoedigen door de redding van Godswege aan te kondigen. Welke woorden spreken wij tot mensen die beproefd worden ?

 

EERSTE  LEZING             Dan. 7, 2-14

Met de wolken des hemels
zag ik iemand aankomen die op een Mensenzoon geleek.

Uit de profeet Daniël

In die dagen sprak Daniël:
“In mijn nachtelijk visioen zag ik
dat de vier winden des hemels
de grote zee in beroering brachten
en vier grote dieren eruit opstegen.
“Het eerste geleek op een leeuw, maar had arendsvleugels.
“Ik zag dat zijn vleugels werden uitgerukt,
waarna het van de aarde werd opgericht
en als een mens op twee voeten gezet
en een mensenhart kreeg.
“Toen kwam een ander dier, het tweede, dat op een beer geleek ;
het richtte zich aan een zijde op
en hield tussen de tanden in zijn muil drie ribben.
“Men zei tegen het dier : Op ! Vreet veel vlees!
“Vervolgens zag ik nog een ander dier,
dat geleek op een luipaard;
het had vier vogelvleugels op zijn rug
en het had vier koppen.
“Heerschappij werd het gegeven.
“Tenslotte zag ik in mijn nachtelijk visioen een vierde dier;
het was schrikwekkend, vreesaanjagend en geweldig sterk;
het had grote ijzeren tanden, waarmee het vrat en vermaalde,
en wat het overliet vertrapte het met zijn poten.
“Het verschilde van alle overige dieren en het had tien horens.
“Terwijl ik naar die horens keek,
zag ik hoe tussen die horens er een elfde,
een kleine horen, opschoot
en hoe er drie werden uitgerukt
om voor de kleine hoorn plaats te maken.
“Die horen had mensenogen en een mond vol grootspraak.
En terwijl ik bleef toekijken
zag ik dat er tronen werden geplaatst
en een Hoogbejaarde zich neerzette;
zijn gewaad was wit als sneeuw
en zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen,
de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op en vloeide voor Hem uit.
Duizend maal duizenden dienden Hem
en tienduizend maal tienduizenden stonden vóór Hem.
Het gerechtshof zette zich neer en de boeken werden geopend.
Toen zag ik dat het vierde beest
vanwege de grootspraak van de horen
gedood werd, en zijn kadaver aan het vuur werd prijsgegeven
en zo vernietigd werd.
Ook de overige dieren werden beroofd van hun macht,
maar ze werden voor een korte tijd in leven gelaten.
In mijn nachtelijk visioen zag ik toen
met de wolken des hemels iemand aankomen
die op een Mensenzoon geleek.
Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid.
Toen werd Hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij
die nooit vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.”

TUSSENZANG                Dan. 3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft Hem, bergen en heuvels,
al wat daar groeit, prijst de Heer.

Looft de Heer, alle bronnen,
zeeën en stromen, prijst Hem.

Looft de Heer, al wat leeft in het water,
vogels des hemels, prijst Hem.

Looft Hem, wilde en tamme dieren,
prijst en verheft Hem eeuwig.

 

ALLELUIA                  Joh. 14, 5
Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer ;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

 

EVANGELIE                 Lc. 21, 29-33

Wanner ge al deze dingen ziet
weet dan dat het Rijk Gods nabij is.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd maakte Jezus een vergelijking
en zei tot zijn leerlingen:
“Kijkt naar de vijgenboom en naar alle andere bomen:
zodra ze uitlopen weet ge vanzelf, als ge dat ziet,
dat de zomer in aantocht is.
Zo ook, wanneer ge al deze dingen ziet,
weet dan dat het Rijk Gods nabij is.
Voorwaar, Ik zeg u:
Dit geslacht zal niet voorbijgaan vóór dit alles geschied is.
Hemel en aarde zullen voorbijgaan
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

123. De cultuur van het relativisme is dezelfde ziekte als die welke iemand ertoe brengt van iemand anders te profiteren en hem louter te behandelen als object door hem te verplichten tot gedwongen werk of hem vanwege een schuld tot slavernij te brengen. Dezelfde logica leidt ertoe kinderen seksueel te misbruiken of ouderen in de steek te laten die voor de eigen belangen niet van nut zijn. Het is ook de innerlijke logica van wie zegt: Laten wij de economie regelen door de onzichtbare krachten van de markt, omdat de schadelijke effecten ervan op maatschappij en natuur onvermijdelijke zijn. Als er buiten de bevrediging van de eigen aspiraties en de onmiddellijke noden geen objectieve waarheden, noch vaste beginselen zijn, wat voor grenzen kunnen dan de mensenhandel, de georganiseerde misdaad, de drugshandel, de handel in bloeddiamanten en huiden van dieren die gevaar lopen uit te sterven, hebben? Is het niet dezelfde relativistische logica die de aanschaf van organen van de armen rechtvaardigt om ze te verkopen of te gebruiken voor experimenten, of het afdanken van kinderen, omdat zij niet beantwoorden aan de wens van hun ouders? Het is dezelfde logica van ”gebruiken en weggooien”, die zoveel afval produceert alleen maar door het ongeordende verlangen meer te verbruiken dan wat men werkelijk nodig heeft. En dan moeten wij niet denken dat politieke programma’s of de kracht van de wet voldoende zullen zijn om gedragingen te vermijden die het milieu treffen; immers, wanneer de cultuur ontaardt en men geen enkele objectieve waarheid of universeel geldige beginselen meer erkent, zullen wetten alleen maar worden verstaan als iets dat willekeurig wordt opgelegd, en als hindernissen, die moeten worden vermeden.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday in the thirty-fourth week through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

Considerations

Today and tomorrow we read from the apocalyptic part of Daniel. The two readings make up one whole. Today there is the vision; tomorrow the explanation. It is not so important for us to identify all these beasts and horns into historical kings. The author’s intention is all too clear. He lives at the time of the vevolution of Antiochus IV and of the Maccabean revolt. He wants to encourage the afflicted people by announcing God’s salvation. What words do we speak to people who are being tried ?

 

FIRST READING               Dan. 7, 2-14

With the clouds of heaven
I saw one coming who looked like a Son of Man.

From the prophet Daniel

In those days Daniel spoke:
“In my nightly vision I saw
that the four winds of heaven
stirred up the great sea
And four great beasts rose out of it.

“The first one looked like a lion, but had eagle wings.
“I saw that its wings were torn out,
after which it was raised from the earth
and set like a man on two feet
and was given a human heart.
“Then came another animal, the second one, which resembled a bear ;
it raised itself up on one side
and held between the teeth in its maw three ribs.
“One said to the animal : On ! Eats a lot of meat!
“Then I saw another animal ,
which resembled a leopard;
it had four bird wings on its back
and it had four heads.
“Dominion was given to it.
“Finally, in my night vision, I saw a fourth animal;
it was terrifying, fearsome and tremendously strong;
it had great iron teeth, with which it ate and ground,
and what it left behind it trampled with its paws.
“It differed from all other animals and it had ten horns.
“As I looked at those horns,
I saw how between those horns an eleventh,
a small horn, advanced
and how three were torn out
to make way for the little horn.
That horn had human eyes and a mouth full of grandiloquence.
And as I continued to watch
I saw that thrones were placed
and a Highborn sat down;
his robe was white as snow
and his head hair white as wool.
His throne was made up of flames,
its wheels of blazing fire.
A stream of fire welled up and flowed before Him.
A thousand times thousands served Him
and ten thousand times ten thousand stood before Him.
The court sat down and the books were opened.
Then I saw that the fourth beast
because of the boasting of the hearer
was slain, and its carcass was given up to the fire
and was thus destroyed.
The other beasts were also robbed of their power,
but they were left alive for a short time.
In my night vision I then saw
approaching with the clouds of heaven someone
Who resembled a Son of Man.
He went to the Most High and was led before Him.
Then dominion was given to Him,
glory and royal power;
all nations, tribes and languages paid homage to Him.
His dominion is an everlasting dominion
that never perishes,
His kingdom never perishes.”

INTERLUDIUM        Dan. 3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

Praise the Lord, praise and exalt Him forever.

Praise Him, mountains and hills,
all that grows there, praise the Lord.

Praise the Lord, all springs,
seas and streams, praise Him.

Praise the Lord, all that lives in the water,
birds of the air, praise Him.

Praise Him, wild and tame animals,
praise and exalt Him forever.

 

ALLELUIA        John 14, 5
Alleluia.
I am the way, the truth and the life, says the Lord ;
no one comes to the Father except through Me.
Alleluia.

 

GOSPEL                  Lk 21:29-33

When you see all these things
know then that the kingdom of God is at hand.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus made a comparison
and said to his disciples:
“Look at the fig tree and at all the other trees:
As soon as they sprout you will automatically know, when you see,
that summer is coming.
Likewise, when you see all these things,
then know that the Kingdom of God is near.
Verily, I say unto you:
This generation shall not pass away until all this is done.
Heaven and earth shall pass away
but my words shall not pass away.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home
123. The culture of relativism is the same disease that leads one to take advantage of someone else and treat them purely as objects by forcing them into forced labour or enslaving them because of a debt. The same logic leads to sexually abusing children or abandoning the elderly who are of no use to one’s own interests. It is also the inner logic of those who say: let the economy be regulated by the invisible forces of the market, because its harmful effects on society and nature are inevitable. If beyond the satisfaction of one’s own aspirations and immediate needs, there are neither objective truths nor fixed principles, what limits can human trafficking, organised crime, drug trafficking, trade in blood diamonds and skins of animals in danger of extinction have? Is it not the same relativistic logic that justifies buying organs from the poor to sell or use for experiments, or discarding children because they do not conform to their parents’ wishes? It is the same logic of “use and discard” that produces so much waste just because of the disordered desire to consume more than what one really needs. And then we should not think that political programmes or the force of law will be enough to avoid behaviour that affects the environment; for when culture degenerates and people no longer recognise any objective truth or universally valid principles, laws will only be understood as something arbitrarily imposed, and as obstacles, to be avoided.

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Donderdag – H. Andreas, apostel

Een van de 12 apostelen
Stichter en eerste bisschop van de Kerk
van Byzantium

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

OVERWEGING

De lezingen van vandaag gaan over de roeping die wij allen krijgen om ellende en beproeving met open ogen tegemoet te gaan, in het vertrouwen dat God ons nabij zal zijn. Alle christenen die ooit een zwaar kruis droegen in hun leven, en zich afvroegen waar God was in hun ellende, weten wat werkelijk geloven is. Zij weten dat God trouw is aan mensen – dat Hij veel trouwer is aan ons, dan wij aan Hem. Wie door beproeving heen blijft geloven, legt de grootste geloofsbelijdenis af die er bestaat. Het is deze persoonlijke belijdenis die de Kerk opbouwt.

 

EERSTE LEZING           Rom. 10, 9-18

Het geloof ontstaat door de prediking,
en de prediking geschiedt in opdracht van Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is,
en als uw hart gelooft
dat God Hem van de doden heeft opgewekt,
zult gij gered worden.
Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid
en de belijdenis van uw mond het heil.
Zo zegt het de Schrift:
“Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld.”
Er bestaat geen verschil tussen Jood en heiden.
Zij hebben allen dezelfde Heer,
rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen.
Want alwie de naam van de Heer aanroept,
zal gered worden.
Maar hoe kan men Hem aanroepen
zonder in Hem te geloven?
Hoe in Hem geloven
zonder van Hem te hebben gehoord?
Hoe kan men van Hem horen
als niemand Hem verkondigt?
En hoe zullen zij Hem verkondigen
als zij niet zijn gezonden?
Gelijk er geschreven staat:
“Hoe lieflijk zijn de voeten van hen
die het goede nieuws brengen.”
Maar niet allen hebben aan het goede nieuws gehoor gegeven.
Jesaja zegt het reeds:
“Heer, wie heeft geloof geschonken aan onze prediking?”
Zo ontstaat dan het geloof door de prediking
en de prediking geschiedt in opdracht van Christus.
Maar, zo vraag ik,
hebben zij haar misschien niet gehoord?
Toch wel: “Hun geluid heeft zich over de gehele aarde verspreid
en hun woorden weerklonken tot aan de uiteinden der wereld.”

TUSSENZANG            Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Over heel de aarde klinkt hun roep.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen ;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

 

ALLELUIA                Mt. 4, 19

Alleluia.
Komt, volgt Mij ;
Ik zal u vissers van mensen maken.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Mt. 4, 18-22

Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Toen Jezus zich eens bij het meer van Galilea ophield,
zag Hij twee broers, Simon die Petrus wordt genoemd
en diens broer Andreas.
Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer;
het waren namelijk vissers.
Hij sprak tot hen:
“Komt, volgt Mij;
Ik zal u vissers van mensen maken.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.
Iets verder zag Hij nog twee broers,
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broer Johannes;
met hun vader Zebedeus waren zij in de boot
de netten aan het klaarmaken.
Hij riep hen,
en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter
en volgden Hem.


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Het praktisch relativisme 

122. Een scheef gegroeid antropocentrisme veroorzaakt een verkeerde levensstijl. In de Apostolische Exhortatie Evangelii Gaudium hebt ik verwezen naar het praktisch relativisme dat onze tijd kenmerkt en dat “nog gevaarlijker is dan dat op het gebied van de leer”. Wanneer de mens zichzelf in het middelpunt plaatst, geeft het uiteindelijk de absolute voorrang aan zijn directe belangen en heel de rest wordt betrekkelijk. Daarom zou het niet hoeven te verbazen dat zich samen met de alomtegenwoordigheid van het technologisch paradigma en de verering van de onbeperkte menselijke macht in de subjecten dit relativisme ontwikkelt, waarbij alles irrelevant wordt, als het niet de eigen onmiddellijke belangen dient. Hierin is een logica die het mogelijk maakt te begrijpen hoe verschillende houdingen, die tegelijkertijd het verval van het milieu en het maatschappelijk verval veroorzaken, elkaar voeden.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
________________________________________________________________

Thursday -St Andrew, Apostle

One of the 12 apostles
Founder and first bishop of the Church
of Byzantium

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every day

 

CONSIDERATION

Today’s readings are about the call we are all given to face misery and trial with open eyes, trusting that God will be near us. All Christians who once bore a heavy cross in their lives, wondering where God was in their misery, know what true faith is. They know that God is faithful to people – that He is far more faithful to us, than we are to Him. Those who continue to believe through trials make the greatest profession of faith there is. It is this personal confession that builds the Church.

 

FIRST READING      Rom 10:9-18

Faith comes through preaching,
and preaching is commissioned by Christ.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Rome

Brothers and sisters,

If your mouth confesses that Jesus is Lord,
and if your heart believes
that God has raised Him from the dead,
you will be saved.
The faith of your heart brings righteousness
and the confession of your mouth brings salvation.
Thus says the Scripture:
“No one who believes in Him shall be disappointed.”
There is no difference between Jew and Gentile.
They all have the same Lord,
rich in gifts for all who call upon Him.
For whoever calls on the name of the Lord
shall be saved.
But how can one call upon Him
without believing in Him?
How can one believe in Him
without having heard of Him?
How can one hear of Him
if no one proclaims Him?
And how shall they proclaim Him
if they have not been sent?
As it is written:
“How beautiful are the feet
of those who bring the good news.”
But not all have heeded the good news.
Isaiah says:
“Lord, who has given faith to our preaching?
Thus faith is born of the preaching
and the preaching is by order of Christ.
But, I ask,
did they not hear it?
They did: “Their sound has spread over the whole earth
and their words have echoed to the ends of the earth.”

INTERLUDIUM  Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Over all the earth their cry is heard.

The heavens proclaim God’s glory,
the firmament shows us the work of his hands.
The day calls it to the next day,
the night passes on to the night.

Not a word is spoken, not a voice is heard,
not a sound is heard ;
yet their cry rings out over the whole earth,
their message penetrates to the edge of the world.

 

ALLELUIA     Mt 4, 19

Alleluia.
Come, follow me;
I will make you fishers of men.
Alleluia.

 

GOSPEL       Mt 4, 18-22

Immediately they let down their nets and followed him.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

Once, when Jesus was by the Sea of Galilee,
He saw two brothers, Simon, who is called Peter
and his brother Andrew.
They were casting their nets into the lake;
for they were fishermen.
He said to them:
“Come, follow Me;
I will make you fishers of men.
Immediately they let down their nets and followed Him.
A little further on He saw two more brothers,
James, son of Zebedee, and his brother John;
with their father Zebedee they were in the boat
preparing the nets.
He called them,
and immediately they left the boat and their father
and followed him.

______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

Practical relativism

122. A misguided anthropocentrism leads to a misguided lifestyle. In the Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, I noted that the practical relativism typical of our age is “even more dangerous than doctrinal relativism”. When human beings place themselves at the centre, they give absolute priority to immediate convenience and all else becomes relative. Hence we should not be surprised to find, in conjunction with the omnipresent technocratic paradigm and the cult of unlimited human power, the rise of a relativism which sees everything as irrelevant unless it serves one’s own immediate interests. There is a logic in all this whereby different attitudes can feed on one another, leading to environmental degradation and social decay.

To be continued

 

The Bible text in this edition is taken from
De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
________________________________________________________________

Woensdag in de vierendertigste week door het jaar

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

 

Overweging
De heersers van deze aarde mogen niet vergeten dat hun heerschappij door God gegeven is. Hoe groter de macht, hoe groter ook de verantwoordelijkheid. Misbruik van macht zal dan ook streng bestraft worden: In Gods ogen zijn diegenen die zich ontzettend belangrijk en machtig voordoen, maar tekort schieten in dienstbaarheid, het minst belangrijk. Van Jezus weten we dat wie nederig en onbelangrijk, klein en machteloos is, groot is in Gods ogen.

 

EERSTE LEZING             Dan. 5, 1-6.13-14.16-17.23-28
Er verschenen vingers van een menselijke hand
die schreven op de muur.

Uit de profeet Daniël

In die tijd richtte koning Belsássar een groot feestmaal aan
voor duizend van zijn rijksgroten.
Hij dronk in tegenwoordigheid van de duizend gasten wijn
en onder invloed van de wijn gaf hij bevel
de gouden en zilveren vaten te halen,
die zijn vader Nabukadnéssar
uit de tempel van Jeruzalem had weggenomen.
Belsássar wilde met zijn rijksgroten,
zijn vrouwen en bijvrouwen uit dat vaatwerk drinken.
Men bracht dus de gouden en zilveren vaten,
die uit de tempel van Jeruzalem waren weggehaald,
en de koning, zijn rijksgroten,
zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit.
En bij het drinken van de wijn
loofden ze de goden van goud en zilver,
van brons, ijzer, hout en steen.
Terwijl ze dat deden,
verschenen er vingers van een menselijke hand
en die schreven iets
op de gepleisterde muur van het koninklijk paleis,
juist tegenover de luchter.
De koning zag de schrijvende hand;
hij verschoot van kleur en raakte in verwarring,
zijn heupgewrichten verslapten
en zijn knieën stieten tegen elkaar.
Toen werd Daniël voor de koning geleid
en de koning zei tot hem:
“Zijt gij Daniël, een van de ballingen van Juda,
die de koning, mijn vader, uit Juda heeft weggevoerd?
Ik heb van u gehoord,
dat de geest der goden in u is
en dat ge begaafd zijt met inzicht,
verstand en buitengewone wijsheid.
Men heeft mij van u verteld
dat gij de dromen kunt verklaren en knopen ontwarren.
Welnu, als ge het schrift kunt lezen
en het mij verklaren, zult ge met purper worden bekleed,
de gouden keten om uw hals dragen
en als derde heersen in het koninkrijk.”
Daarop antwoordde Daniël aan de koning:
“Houd uw gaven en geef uw geschenken aan een ander.
Het schrift zal ik evenwel voor de koning lezen
en hem er de verklaring van geven.
Boven de Heer van de hemel hebt u zich willen verheffen;
u hebt het vaatwerk van zijn tempel laten halen
en u, uw rijksgroten, uw vrouwen en bijvrouwen
hebben er wijn uit gedronken;
goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen,
die niet zien, niet horen en niets weten,
hebt u geëerd,
terwijl u de God
in wiens hand uw adem ligt en heel uw leven,
niet hebt geprezen.
Daarom heeft Hij die hand dit schrift laten schrijven.
En dit staat er geschreven.
Mene, mene, tekel ufarsin.
De verklaring ervan luidt:
mene: geteld heeft God uw regeringsjaren
en er een eind aan gemaakt;
tekel: gewogen zijt u op de weegschaal en te licht bevonden;
peres: verdeeld is uw koninkrijk
en aan de Meden en Perzen gegeven.”

TUSSENZANG            Dan. 3, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, klaarlichte zon en maan,
heldere sterren, prijst Hem.

Looft Hem, regen en dauw,
alle stormwinden, prijst hem.

Looft Hem, vuur en hitte,
koude en vorst, prijst de Heer.

 

ALLELUIA              Lc. 21, 36

Alleluia.
Weest te allen tijde waakzaam en bidt
en dat wij stand mogen houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.
Alleluia.

 

EVANGELIE        Lc. 21, 12-19
Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam :
Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Zij zullen u vastgrijpen en vervolgen,
zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten,
u voor koningen en stadhouders voeren
omwille van mijn Naam.
Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis.
Welnu, prent het u in,
dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.
Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven
die geen van uw tegenstanders
zal kunnen weerstaan of weerspreken.
Ge zult zelfs door ouders en broers,
door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden
en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen.
Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam:
Geen haar op uw hoofd zal verloren gaan.
Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.”

_______________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

121. Het wachten is nog op de ontwikkeling van een nieuwe synthese die de valse vormen van dialectiek van de laatste eeuwen overwint. Het Christendom zelf denkt, zich trouw houdend aan zijn identiteit en de schat aan waarheid die het van Jezus Christus heeft gekregen, steeds over zichzelf na en drukt zich opnieuw uit in dialoog met de nieuwe historische situaties en laat zo zijn eeuwige nieuwheid opbloeien.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday in the thirty-fourth week through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

 

Consideration
The rulers of this earth must not forget that their rule is God-given. The greater the power, the greater the responsibility. Misuse of power will therefore be severely punished: In God’s eyes, those who pretend to be incredibly important and powerful but fall short of service are the least important. We know from Jesus that those who are humble and unimportant, small and powerless, are great in God’s eyes.

 

FIRST READING             Dan. 5, 1-6,13-14,16-17,23-28
Fingers of a human hand appeared
that wrote on the wall.

From the prophet Daniel

At that time king Belsássar set up a great banquet
for a thousand of his imperial giants.
He drank wine in the presence of the thousand guests
and under the influence of the wine he gave orders
to fetch the gold and silver vessels
which his father Nabukadnezzar
had taken away from the temple in Jerusalem.
Belsássar, with his empire greats,
his wives and concubines to drink from those vessels.
So one brought the gold and silver vessels,
which had been taken away from the temple in Jerusalem,
and the king, his lords of the realm,
his wives and concubines drank from them.
And in drinking the wine
they praised the gods of gold and silver,
of bronze, iron, wood and stone.
While they were doing so,
fingers of a human hand appeared
and they wrote something
on the plastered wall of the royal palace,
just opposite the chandelier.
The king saw the writing hand;
he changed colour and became confused,
his hip joints slackened
and his knees bumped together.
Then Daniel was led before the king
and the king said to him:
“Art thou Daniel, one of the exiles of Judah,
whom the king, my father, carried away from Judah?
I have heard of thee,
that the spirit of the gods is in thee
and that thou art gifted with insight,
with and extraordinary wisdom.
I have been told of thee
that thou canst explain dreams and untangle knots.
Well, if thou canst read the writing
and explain it to me, thou shalt be clothed with purple,
wear the golden chain around thy neck
and reign third in the kingdom.”
To this, Daniel replied to the king:
“Keep your gifts and give your gifts to another.
However, I will read the scripture before the king
and give him the explanation of it.
Above the Lord of heaven you have wished to exalt yourself;
you have had the tableware taken from his temple
and you, your lords, your wives and concubines
have drunk wine from it;
gods of silver and gold, of bronze, iron, wood and stone,
who see not, hear not and know nothing,
you have honoured,
while you honoured the God
in whose hand is your breath and all your life,
have not praised.
Therefore He made that hand write this script.
And this is written there.
Mene, mene, tekel ufarsin.
Its explanation reads:
mene: Counted God your reigning years
and put an end to it;
tekel: Weighed you on the scales and found you too light;
peres: Divided is thy kingdom
and given to the Medes and Persians.”

INTERLUDIUM              Dan. 3, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Praise the Lord, praise and exalt Him forever.

Praise the Lord, bright sun and moon,
bright stars, praise Him.

Praise Him, rain and dew,
all stormy winds, praise Him.

Praise Him, fire and heat,
cold and frost, praise the Lord.

 

ALLELUIA            Lk. 21, 36

Alleluia.
Be vigilant and pray at all times
and that we may stand firm
before the face of the Son of Man.
Alleluia.

 

GOSPEL              Lk 21:12-19
You will be an object of hatred to all
for my Name’s sake :
Not a hair of your head shall be lost.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time, Jesus said to his disciples:
“They will seize you and persecute you,
they will hand you over to the synagogues and imprison you,
lead you before kings and governors
for my Name’s sake.
It will end up for you in giving testimony.
Well, impress it on thee,
that then ye should not prepare your defence.
For I will give you a language and a wisdom
which none of thy adversaries
will be able to resist or contradict.
Thou shalt be overcome even by parents and brothers,
by kinsmen and friends
and some of you will have them put to death.
You will be an object of hatred to all
for the sake of my Name:
Not a hair on your head will be lost.
By being steadfast you will gain your life.”

_______________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home
121. We are still waiting for the development of a new synthesis that overcomes the false forms of dialectics of recent centuries. Christianity itself, keeping true to its identity and the treasure of truth it has received from Jesus Christ, is always reflecting on itself and expressing itself anew in dialogue with the new historical situations, thus allowing its eternal newness to blossom.

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Dinsdag in de vierendertigste week door het jaar

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

 

Overweging
Een heidense koning die Israël heeft vernietigd en de bevolking ervan gedeporteerd heeft, voelt zichzelf handelen als deel van Gods plan met de wereld. Zelfs wanneer hij handelt tegen Gods woord in, dan nog lijkt hij uitvoerder te zijn van dat plan. Het rijk Gods is nabij: Het wordt reeds nu, op aarde, opgebouwd. Zijn wij gericht op de toekomst die God ons aanzegt? Wachten wij passief op wat komen gaat, of bouwen wij naar godsvrucht en vermogen aan Gods rijk? Wij kunnen, te beginnen met vandaag, God vragen ons bij te staan en te leiden in dat kleine stukje wereld van ons dat wij hebben opgebouwd: onze familie, ons gezin, deze gemeenschap, ons persoonlijk leven en dat van diegenen die rond ons leven.

 

EERSTE LEZING                   Dan. 2, 31-45

De God des hemels zal een rijk stichten
dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan
en niet aan een ander volk zal uitgeleverd worden.

Uit de profeet Daniël

In die dagen sprak Daniël tot koning Nebukadnéssar:
“Koning,
in het visioen dat u gehad hebt,
hebt u een zeer groot
en helder glanzend beeld
voor u zien staan,
met een schrikwekkend uiterlijk.
Het hoofd van dat beeld was van zuiver goud,
zijn borst en armen van zilver,
zijn buik en lende van brons, zijn benen van ijzer,
zijn voeten waren gedeeltelijk van ijzer
en gedeeltelijk van aardewerk.
Terwijl u toekeek, werd een steen losgekapt
zonder dat er een hand aan te pas kwam;
die steen raakte het beeld
en verbrijzelde de voeten van ijzer en aardewerk.
Tegelijkertijd
vergruizelden toen het ijzer, brons, zilver en goud
en werden door de wind meegevoerd
als het kaf wanneer men het koren aan het dorsen is.
Van het beeld bleef niets over,
maar de steen die het getroffen had,
werd een grote berg die heel de aarde vulde.
Dat was uw droom.
Nu zullen wij u zeggen wat hij betekent.
Koning, koning der koningen,
aan wie de God des hemels het koningschap,
de macht en de kracht en de majesteit heeft geschonken,
overal waar mensen wonen,
aan wie Hij
de dieren van het veld en de vogels van de hemel
in handen gegeven heeft
en die Hij over hen allen deed heersen,
u zijt het hoofd van goud.
Maar na u zal er een ander rijk komen,
dat geringer is dan het uwe,
daarna een derde rijk van brons,
dat over de hele aarde zal heersen,
en tenslotte komt er een vierde rijk, hard als ijzer.
Juist als ijzer
dat alles kan vermorzelen en tot gruis maken,
zal dat rijk de voorgaande rijken verpletteren en verbrijzelen.
Dat de voeten en de tenen, zoals u gezien hebt,
gedeeltelijk van ijzer waren,
betekent dat het een verdeeld rijk zal zijn.
Maar toch zal het de vastheid van ijzer hebben,
want, zoals u gezien hebt,
was het ijzer met het aardewerk, uit modder verbonden.
Dat de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer
en gedeeltelijk van aardewerk waren,
betekent dat het rijk enerzijds hard,
maar anderzijds broos zal zijn.
En dat, zoals u gezien hebt,
het ijzer met aardewerk uit modder verbonden was,
betekent dat men zal trachten
de delen van het rijk door huwelijken te verbinden.
Maar die delen zullen met elkaar geen eenheid gaan vormen,
evenmin als ijzer met aardewerk dat doet.
Maar in de tijd van die koningen
zal de God des hemels een rijk stichten,
dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan
en niet aan een ander volk zal uitgeleverd worden.
Het zal al die rijken verpletteren
en er een eind aan maken,
maar zelf zal het in eeuwigheid blijven bestaan.
U hebt immers gezien hoe er uit het gebergte,
zonder dat er een hand aan te pas kwam,
een steen losgekapt werd,
die het ijzer, het brons, het aardewerk,
het zilver en goud vergruizelde.
De grote God heeft aan de koning geopenbaard
wat er in de toekomst zal gebeuren.
De droom is waar en de uitleg betrouwbaar.”

TUSSENZANG               Dan. 3, 57, 58, 59, 60, 61

Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, alle schepselen Gods,
prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, alle boden des Heren,
hemelse machten, prijst Hem.

Looft Hem, wateren boven de hemel,
heel zijn legermacht, prijst Hem.

 

ALLELUIA               Lc. 21,28

Alleluia.
Richt u op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.
Alleluia.

 

EVANGELIE             Lc. 21, 5-11

Geen steen zal op de andere gelaten worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd, toen sommigen opmerkten
hoe de tempel daar prijkte
met zijn fraaie stenen en wijgeschenken,
zei Jezus :
“Wat ge daar ziet:
Er zal een tijd komen
dat er geen steen op de andere gelaten zal worden:
Alles zal verwoest worden.”
De leerlingen vroegen Hem nu:
“Meester, wanneer zal dat dan gebeuren?”
Maar Hij zei:
“Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt.
“Want velen zullen optreden in mijn Naam
en zij zullen zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij.
“Loopt niet achter hen aan.
“En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten,
laat u dan niet uit het veld slaan.
“Dat alles moet wel eerst gebeuren,
maar het einde volgt niet terstond.”
Toen sprak Hij tot hen:
“Er zal strijd zijn van volk tegen volk
en van koninkrijk tegen koninkrijk;
er zullen hevige aardbevingen zijn,
en hongersnood en pest,
nu hier dan daar,
schrikwekkende dingen
en aan de hemel geweldige tekenen.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

120. Daar alles in relatie staat, is de verdediging van de natuur evenmin verenigbaar met de rechtvaardiging van abortus. Een educatieve weg voor de aanvaarding van de ons omgevende zwakke wezens, die soms hinderlijk of storend zijn, lijkt niet uitvoerbaar, wanneer men een menselijk embryo geen bescherming biedt, hoewel de komst ervan ongemak en moeilijkheden met zich meebrengt: “Als de persoonlijke en sociale zin voor de aanvaarding van een nieuw leven verloren gaat, dan verdorren ook andere voor het sociale leven nuttige vormen van aanvaarding”. 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday in the thirty-fourth week through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

 

Consideration
A pagan king who destroyed Israel and deported its people feels himself acting as part of God’s plan with the world. Even when he acts against God’s word, he seems to be executor of that plan. The kingdom of God is at hand: It is being built even now, on earth. Are we focused on the future that God promises us? Are we passively waiting for what is to come, or are we building God’s kingdom according to godliness and ability? We can, starting today, ask God to assist and guide us in that little piece of the world of ours that we have built: Our family, our household, this community, our personal lives and those around us.

 

FIRST READING             Dan. 2, 31-45

The God of heaven will establish a kingdom
which shall not perish for ever
and will not be handed over to another people.

From the prophet Daniel

In those days, Daniel spoke to King Nebuchadnezzar:
“King ,
in the vision you have had,
you have seen a very great
and bright shining image
standing before you ,
with a terrifying appearance.
The head of that statue was of pure gold,
its chest and arms of silver,
his belly and loins of bronze, his legs of iron,
his feet were partly of iron
and partly of pottery.
As you watched, a stone was cut loose
without a hand touching it;
that stone struck the statue
and shattered the feet of iron and pottery.
At the same time
then crushed the iron, bronze, silver and gold
and were carried away by the wind
like the chaff when one is threshing the wheat.
Nothing remained of the statue,
but the stone that had struck it
became a great mountain that filled all the earth.
That was your dream.
Now we will tell you what it means.
King, king of kings,
to whom the God of heaven has given the kingship,
power and strength and majesty,
wherever men dwell,
to whom He has given
the beasts of the field and the birds of the sky
into whose hands
and whom He made to rule over them all,
you are the head of gold.
But after you will come another kingdom,
which is lesser than thine,
after that a third kingdom of bronze,
which will rule over the whole earth,
and finally there will come a fourth empire, hard as iron.
Just like iron
that can crush everything and turn it into grit,
that empire will crush and shatter the previous empires.
That the feet and toes, as you have seen,
were partly of iron,
means that it will be a divided empire.
Yet it will have the firmness of iron,
for, as you have seen,
the iron was joined to the pottery, out of mud.
That the toes of the feet were partly of iron
and partly of pottery,
means that the kingdom will be hard on the one hand,
but on the other hand brittle.
And that, as you have seen,
the iron was connected with earthenware made of mud,
means that they will try to
to connect the parts of the empire by marriages.
But those parts will not unite with each other,
nor will iron with pottery.
But in the time of those kings
the God of heaven will establish a kingdom
which shall not perish for ever
and will not be handed over to another people.
It will crush all those empires
and put an end to them,
but it itself will last for eternity.
After all, you have seen how from the mountains ,
without a hand being involved,
a stone was cut loose,
which crushed the iron, the bronze, the pottery,
the silver and gold.
The great God revealed to the king
what will happen in the future.
The dream is true and the explanation reliable.”

INTERLUDIUM             Dan. 3, 57, 58, 59, 60, 61

Praise the Lord, praise and exalt Him forever.

Praise the Lord, all the creatures of God,
praise and exalt Him forever.

Praise the Lord, all the messengers of the Lord,
heavenly powers, praise Him.

Praise Him, waters above the heavens,
all His armies, praise Him.

 

ALLELUIA       Lk. 21,28

Alleluia.
Lift up yourselves and lift up your heads
For your salvation comes near.
Alleluia.

 

GOSPEL             Lk. 21,5-11

No stone shall be left upon another.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days, when some remarked
how the temple there adorned
with its fine stones and gifts of wisdom,
Jesus said :
“What ye see there :
A time will come
when no stone will be left on the other:
All will be destroyed.”
The disciples now asked Him:
“Master, when will that happen?”
But He said:
“Beware lest ye be led astray.
“For many will act in my Name
and they shall say, It is I, and: The time is at hand.
“Do not run after them.
“And when ye hear of wars and disturbances ,
do not be put out of action.
“All that must first come to pass,
but the end does not immediately follow.”
Then He spoke to them:
“There will be strife of people against people
and of kingdom against kingdom;
there will be violent earthquakes ,
and famine and pestilence,
now here then there,
terrifying things
and in the sky terrific signs.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

120. Since everything is relative, the defence of nature is also incompatible with the justification of abortion. An educational path for the acceptance of the weak beings that surround us, which are sometimes inconvenient or disturbing, does not seem practicable if one does not offer protection to a human embryo, even though its arrival entails inconvenience and difficulties: “If the personal and social sense for the acceptance of a new life is lost, then other forms of acceptance useful for social life wither away.”

To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Maandag in de vierendertigste week

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

Overweging
Het einde van het kerkelijk jaar neemt beurtelings het boek Daniël en de Apocalyps als daglezing. Het gaat om twee boeken die spreken over de eindtijd, dus ook liturgisch zitten we juist als we deze boeken nu lezen.  Beide boeken gebruiken vrij ongewone beelden die men in de apocalyptische literatuur vindt. Deze literatuur spreekt over de geheimen van de eindtijd in beelden en symbolen die we zonder verklaring niet verstaan. Het boek Daniël begint met zes verhalen uit de Babylonische tijd. Vandaag krijgen we het eerste verhaal. Daniël en zijn gezellen blijven in ballingschap trouw aan hun joodse overtuiging en gebruiken.

 

EERSTE LEZING                    Dan. 1, 1-6.8-20

Niemand bleek zich te kunnen meten
met Daniël, Chananja, Misaël en Azarja.

Begin van de profeet Daniël

In het derde jaar van de regering van Jojakim,
de koning van Juda,
trok Nebukadnessar, de koning van Babel, naar Jeruzalem
en sloeg het beleg om de stad.
De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda,
aan de koning van Babel uit,
en ook een deel van het tempelvaatwerk,
dat Nebukadnessar plaatste
in de schatkamer van de tempel van zijn god.
Aan Aspenaz, zijn hofmaarschalk,
gaf de koning bevel
uit de Israëlieten enkele jongemannen te kiezen,
die van koninklijken bloede waren of van voorname afkomst,
zonder enig lichaamsgebrek, welgevormd, veelzijdig ontwikkeld,
met uitgebreide kennis en een scherp verstand,
geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning.
Hij moest hen de taal en het schrift van de Chaldeeën leren.
De koning bepaalde
dat hun dagelijks menu moest bestaan
uit de gerechten van de koninklijke tafel
en de wijn die hij zelf dronk.
De opleiding zou drie jaar duren ;
daarna zouden zij bij de koning in dienst treden.
Tot deze jongemannen
behoorden ook Daniël, Chananja, Misaël en Azarja,
allen uit Juda.
Daniël echter nam zich voor,
zich niet te verontreinigen
aan de gerechten van de koninklijke tafel
en aan de wijn die de koning schonk.
Daarom vroeg hij de hofmaarschalk om voedsel
waaraan hij zich niet verontreinigen zou.
En God stemde de hofmaarschalk welwillend
en goedgunstig jegens Daniël.
De hofmaarschalk zei tot Daniël :
“Ik vrees dat mijn heer, de koning,
die uw spijs en drank bepaald heeft,
zal vinden dat u er niet zo goed uitziet
als de andere jongemannen van uw leeftijd
en dan krijg ik door uw schuld
moeilijkheden met de koning.”
Daarop wendde Daniël zich tot de kamerdienaar
aan wiens zorgen de hofmaarschalk
Daniël, Chananja, Misaël en Azarja had toevertrouwd,
met het verzoek :
“Probeer het eens met uw dienaren
en geef ons tien dagen lang
alleen groenten te eten en water te drinken ;
vergelijk daarna ons uiterlijk met dat van de jongemannen
die de gerechten van de koninklijke tafel eten
en handel dan met uw dienaren naar uw bevindingen.”
De kamerdienaar stemde met het voorstel in
en gedurende tien dagen
gaf hij hun bij wijze van proef de gevraagde kost.
Toen de tien dagen voorbij waren,
zagen zij er gezonder en welvarender uit
dan al de andere jongemannen,
die de gerechten van de koninklijke tafel hadden gegeten.
Voortaan nam de kamerdienaar de spijzen en de wijn
die voor hen bestemd waren weg en gaf hun groenten.
Aan deze vier jongemannen schonk God wetenschap,
kennis van heel de literatuur en wijsheid ;
aan Daniël gaf hij inzicht in visioenen en dromen.
Toen de tijd verstreken was
die koning Nebukadnessar had vastgesteld
en ze voor hem moesten verschijnen,
stelde de hofmaarschalk hen aan de koning voor.
Tijdens het onderhoud dat de koning met hen had,
bleek niemand zich te kunnen meten
met Daniël, Chananja, Misaël en Azarja.
Zo traden zij in dienst van de koning.
En telkens als de koning hen raadpleegde,
kon hij vaststellen dat hun wijsheid en inzicht
tienmaal groter was
dan die van welke wichelaar of bezweerder ook
in heel zijn rijk.

TUSSENZANG                 Dan. 3, 52, 53, 54, 55, 56

Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer vaderen,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen uw heilige roemrijke Naam,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij op de troon van uw koninkrijk,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij die de diepten doorschouwt,
tronend op kerubs, in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

 

ALLELUIA                  Mt. 24, 42a, 44

Alleluia.
Weest waakzaam
want de Mensenzoon komt op het uur
waarop gij het niet verwacht.
Alleluia.

 

EVANGELIE               Lc. 21, 1-4

Een behoeftige weduwe wierp twee penningen in de offerkist.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd gebeurde het dat Jezus opkeek
en zag hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen,
maar Hij zag ook een behoeftige weduwe
die er twee penningen inwierp.
En Hij sprak :
“Waarlijk, Ik zeg u :
die arme weduwe heeft er het meeste van allen ingeworpen.
“Die mensen hebben allen
iets van hun overvloed bij de gaven voor God geworpen,
maar zij offerde van haar armoe alles waar ze van leven moest.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

119. De kritiek op een scheef gegroeid antropocentrisme zou evenmin de waarde van de relaties tussen personen op het tweede plan moeten plaatsen. Als de ecologische crisis een naar voren komen of een uiterlijke manifestatie is van een ethische, culturele en geestelijke crisis van de moderne tijd, dan hoeven wij ons geen illusie te maken dat wij onze relatie met de natuur en het milieu weer gezond kunnen maken, zonder alle fundamentele menselijke relaties weer gezond te maken. Wanneer het christelijke denken voor de mens aanspraak maakt op een bijzondere waarde boven de andere schepsels, geeft het ruimte voor een waardering van iedere menselijke persoon en stimuleert zo het erkennen van de ander. Het openstaan voor een “jij”, dat in staat is te kennen, lief te hebben en een dialoog aan te gaan, blijft de grote adel van de menselijke persoon. Daarom is het met betrekking tot een adequate relatie met de schepping niet nodig de sociale dimensie van het menselijk wezen te bagatelliseren, evenmin als zijn transcendente dimensie, zijn openstaan voor het goddelijke “Jij”. Men kan immers niet een relatie met het milieu naar voren brengen en de relatie met de andere personen en met God buiten beschouwing laten. Dat zou een romantisch, als een ecologische schoonheid vermomd individualisme en een verstikkend zich opsluiten in immanentie zijn.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday in the thirty-fourth week through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every day.

Consideration
The end of the church year alternately takes the book of Daniel and the Apocalypse as day readings. These are two books that speak of the end times, so liturgically we are also right if we read these books now. Both books use rather unusual imagery found in apocalyptic literature. This literature speaks of the mysteries of the end times in images and symbols that we do not understand without explanation. The book of Daniel begins with six stories from Babylonian times. Today we get the first story. Daniel and his companions remain faithful to their Jewish beliefs and customs in exile.

 

FIRST READING             Dan. 1, 1-6.8-20

No one appeared to measure up
with Daniel, Chananiah, Misael and Azariah.

Beginnings of the prophet Daniel

In the third year of the reign of Jehoiakim,
king of Judah,
Nebuchadnezzar, king of Babylon, went to Jerusalem
and laid siege to the city.
The Lord delivered Jehoiakim, king of Judah,
to the king of Babylon,
and also some of the temple vessels,
which Nebuchadnezzar placed
in the treasury of the temple of his god.
To Aspenaz, his court marshal,
the king ordered
to choose from among the Israelites some young men,
who were of royal blood or distinguished descent,
without any body defect, well-formed, versatile,
with extensive knowledge and a keen intellect,
suitable for service in the king’s palace.
He was to teach them the language and script of the Chaldeans.
The king stipulated
that their daily menu was to consist
of the dishes of the royal table
and the wine he himself drank.
The training was to last three years ;
after that they would enter the king’s service.
These young men
included Daniel, Chananiah, Misael and Azariah,
all from Judah.
Daniel, however, resolved,
not to defile himself
at the dishes of the royal table
and at the wine poured by the king.
So he asked the court marshal for food
to which he would not defile himself.
And God voted the court marshal benevolent
and benevolent towards Daniel.
The court marshal said to Daniel :
“I fear that my lord, the king ,
who has determined your food and drink,
will find that you are not as good-looking
as the other young men of your age
and then I will get into
trouble with the king.”
At that, Daniel turned to the chamberlain
to whose care the court marshal
Daniel, Chananiah, Misael and Azariah had entrusted,
with the request :
“Try your servants
and give us for ten days
eat only vegetables and drink water ;
then compare our appearance with that of the young men
who eat the dishes of the royal table
and then act with your servants according to your findings.”
The chamberlain agreed to the proposal
and for ten days
he gave them the requested food on a trial basis.
When the ten days were over ,
they looked healthier and more prosperous
than all the other young men,
who had eaten the dishes from the royal table.
Henceforth, the chamberlain took the food and wine
intended for them and gave them vegetables.
To these four young men, God bestowed science,
knowledge of all literature and wisdom;
To Daniel He gave insight into visions and dreams.
When the time had passed
which King Nebuchadnezzar had fixed
and they were to appear before him,
the court marshal presented them to the king.
During the interview the king had with them,
it turned out that none of them could measure up
with Daniel, Chananiah, Misael and Azariah.
So they entered the king’s service.
And whenever the king consulted them,
he could see that their wisdom and insight
was ten times greater
than that of any diviner or conjurer
in all his realm.

INTERLUDIUM            Dan. 3, 52, 53, 54, 55, 56

Praised be Thou, Lord, God of our fathers,
to Thee be praise throughout all ages.

Praised be Thy holy glorious Name,
praise be to Thee in all ages.

Praised be Thou in the house of Thy glory,
to Thee be praise in all ages.

Praised be Thou on the throne of Thy kingdom,
to Thee be praise in all ages.

Praised be Thou who searches the depths,
enthroned on kerubs, in all ages.

Praised be Thou in the dome of heaven,
to Thee be praise in all ages.

 

ALLELUIA                 Mt 24, 42a, 44

Alleluia.
Be vigilant
for the Son of Man is coming at the hour
when ye expect it not.
Alleluia.

 

GOSPEL                  Lk 21:1-4

A needy widow threw two pennies into the offering box.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days it happened that Jesus looked up
and saw the rich throwing their gifts into the sacrificial chest,
but He also saw a needy widow
who threw in two pennies.
And He spoke :
“Truly, I say to you :
That poor widow has thrown in the most of all.
“Those people have all
thrown in something of their abundance with the gifts for God,
but she offered from her poverty everything she had to live on.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

119. Nor should the critique of a skewed anthropocentrism put the value of relationships between persons on the back burner. If the ecological crisis is an emergent or outward manifestation of an ethical, cultural and spiritual crisis of modern times, we need be under no illusion that we can restore sanity to our relationship with nature and the environment without restoring sanity to all fundamental human relationships. When Christian thinking claims for human beings a special value above other creatures, it gives room for an appreciation of each human person and thus encourages the recognition of the other. Being open to a “you” capable of knowing, loving and engaging in dialogue remains the great nobility of the human person. Therefore, with regard to an adequate relationship with creation, there is no need to downplay the social dimension of the human being, nor its transcendent dimension, its openness to the divine “You”. Indeed, one cannot put forward a relationship with the environment and leave out the relationship with other persons and with God. That would be a romantic individualism disguised as ecological beauty and a suffocating locking oneself in immanence.
To be continued

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________